فهرست مطالب

 • Volume:20 Issue:69, 2010
 • بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1389/06/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • اعظم دبیریان، دکتر طاهره اشک تراب، دکتر حمید علوی مجد، ژاله عزتی، شیرین ملک حسینی صفحه 1
  زمینه و هدف
  حضور اعضای خانواده بیماران در زمان احیاء قلبی ریوی به محیط احیاء به نگرش کارکنان شاغل در بخش اورژانس وابسته است. کارکنان مراقبتی نگرش های متفاوتی در مورد حضور اعضاء خانواده در هنگام احیاءء قلبی ریوی دارند. پژوهش حاضر با هدف تعیین نگرش پزشکان وپرستاران نسبت به حضور یکی از اعضای خانواده بیمار در زمان احیاء در بخش اورژانس بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی تهران، ایران و شهید بهشتی انجام گردید.
  مواد وروش ها
  در این پژوهش توصیفی120 پرستار به روش سهمیه ای و60 پزشک شاغل در بخش اورژانس بیمارستان های آموزشی از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. اطلاعات از طریق پرسش نامه در مدت 2 ماه جمع آوری گردید. پرسش نامه شامل2 قسمت، قسمت اول مشخصات فردی نمونه ها (پزشک و پرستار) 13 سئوال و سئوالات مربوط به نگرش پزشکان و پرستاران شاغل در اورژانس 31 سئوال بود. جهت تعیین اعتبار ابزار گردآوری اطلاعات از روش اعتبار محتوا و برای تعیین پایایی ابزار از آزمون مجدد پس از دو هفته انجام شد. (78/0=r) نتایج حاصل با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 16 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که60 درصد شرکت کنندگان زن، 55 درصد دارای سابقه کاری بین5 -1 سال، 90/43 درصد مجرد، 9/83 درصد در فاصله سنی 35-25 سال بودند. 70 درصد پزشکان و 7/91 درصد پرستاران مطالعه قبلی راجع به حضور یکی از اعضا خانواده در زمان احیاء داشته و 3/53 درصد پزشکان و 7/56 درصد پرستاران تمایلی برای حضور در زمان احیاء قلبی ریوی بیمارشان در زمان احیاء نداشتند. در مجموع با انجام آزمون آماری تفاوت معنا داری بین نگرش پزشکان و پرستاران نسبت به حضور یکی از اعضا خانواده در زمان احیاء قلبی ریوی در زمان احیاء وجود نداشت.2/66 درصد نسبت به حضور یکی از اعضا خانواده در زمان احیاء نظری نداشتند.
  نتیجه گیری
  یکی از نیاز های اساسی اعضا خانواده و بیمار حمایت شدن در شرایط بحرانی است و یکی از شرایط بحرانی برای آنان احیاء قلبی ریوی می باشد. کارکنان درمانی امکان فرصت حضور در زمان احیاء قلبی ریوی را به یکی از اعضا خانواده باید پیشنهاد کنند و از اعضا خانواده و بیمار حمایت کنند.
  کلیدواژگان: نگرش، پزشک، پرستار، حضور یکی از اعضا خانواده، احیاء قلبی ریوی
 • حسین شیری، زهرا سالارپور، دکتر طاهره اشک تراب، دکتر حمید علوی مجد، دکتر حبیب الله سعادت صفحه 5
  زمینه و هدف
  بسیاری از مراجعه کننده گان به مراکز درمانی به علت درد قفسه سینه، دچار سندرم حاد کرونری نبوده و نیازمند بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی نمی باشند. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان بهره برداری از منابع و پیامد های قلبی عروقی در بیماران کم خطر مبتلا به درد قفسه سینه بستری در بخش مراقبت های ویژه قلب بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی واقع در شهر تهران در سال 1388 انجام شد.
  مواد وروش ها
  پژوهش حاضر از نوع توصیفی و جامعه پژوهش بیماران مبتلا به درد قفسه سینه بستری در بخش های مراقبت های ویژه قلب بیمارستان های تحت بررسی می باشد. نمونه گیری بصورت سرشماری در 6 بیمارستان بصورت غیر تصادفی و مبتنی بر هدف انجام و از 550 بیمار مبتلا به درد قفسه سینه بستری در بخش مراقبت های ویژه قلب پس از بررسی با استفاده از «ابزار ترومبولیزیس در سکته قلبی» (Thrombolysis In Myocardial Infarction)TIMI «، 95 بیمار در گروه کم خطر قرار گرفته و این گروه از نظر درصد اشغال تخت در هر بیمارستان، میانگین مدت بستری، هزینه های پرداختی در طی بستری و پیامدهای قلبی عروقی در دوره زمانی30 روز پس از ترخیص مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. جهت کسب اعتبار پرسشنامه گرد آوری اطلاعات از روش اعتبار محتوا و اعتبارصوری و جهت پایایی ابزار»تی آی ام ای«از روش همبستگی بین سنجش گران استفاده گردید (8/0=r). نتایج توسط آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزار اس پی اس اس 16، مورد تجزیه و تحلیل داده ها قرار گرفت.
  یافته ها
  میانگین سن بیماران کم خطر 95/46 سال و 3/66 درصد مرد بودند. در گروه بیماران کم خطر کمترین میزان بستری و اشغال تخت مربوط به بیمارستان شماره 3 و بیشترین میزان مربوط به بیمارستان های شماره 1 و 2 بود. میانگین طول مدت بستری در این بیماران 04/3 روز بود. با استفاده از آزمون تحلیل واریانس تفاوت آماری معنا داری از نظر طول مدت بستری و هزینه های درمانی در شش بیمارستان دیده نشد. در بررسی پیامد های قلبی عروقی، 5/89 درصد بیماران طی یک ماه پس از ترخیص دچار هیچ نوع عارضه قلبی نشده و گزارشی از مرگ نیز در این بیماران وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به اشغال بالای تخت توسط بیماران کم خطر و اتلاف منابع مادی، انسانی و عدم مشاهده عارضه قلبی در دوره یک ماهه پس از ترخیص در این مطالعه، می توان با بررسی مناسب اولیه در بخش اورژانس از بستری های غیر ضروری و اشغال تخت های بخش های مراقبت ویژه قلبی اجتناب گردد.
  کلیدواژگان: بیماران کم خطر، درد قفسه سینه، بهره برداری از منابع
 • فاطمه علایی کرهرودی، میترا کیانی، دکتر احمد ایزدی، دکتر حمید علوی مجد صفحه 10
  زمینه و هدف
  یکی از مفاهیم بنیادین در تکامل شخصیت و روان هر فرد،که در دوره نوجوانی اهمیت پیدا می کند، مفهوم خود است، لذا بررسی خود پنداره از جایگاه ویژه ای برخوردار است. هدف از این مطالعه مقایسه خود پنداره نوجوانان عادی و بزهکار پسر12 تا 14 سال شهر تهران بوده است.
  مواد وروش ها
  پژوهش حاضر، یک مطالعه توصیفی مقایسه ای است. بدین منظور، بر اساس معیارهای مورد نظر،200 نوجوان پسر، که از گروه بزهکار50 نمونه به صورت تمام شمار و در دسترس و از گروه مرجع (نوجوانان عادی) 150 نمونه به روش مبتنی بر هدف، انتخاب شد. محیط پژوهش شامل مدارس دولتی از مناطق منتخب شهر تهران و کانون اصلاح و تربیت شهر تهران بود. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای شامل دو بخش، اطلاعات جمعیت شناسی و سوالات مربوط به سنجش خودپنداره بود، که این بخش برگرفته از پرسشنامه Piers- Harris (2008Piers-Harris-Herzberg،) بود. با اینکه پرسشنامه خود پنداره Piers- Harris یک ابزار معتبر و پایا جهت سنجش خود پنداره در کودکان و نوجوانان ایران است، در این مطالعه نیز اعتبار آن اندازه گیری شد. به همین منظور از روش شاخص اعتبار محتوا استفاده شد، که نتیجه آن12/90 درصد به دست آمد. جهت تعیین پایایی ابزار در این پژوهش از روش همسانی درونی و آزمون مجدد استفاده شد. همسانی درونی با محاسبه آلفای کرونباخ 92/0=α حاصل گردید. هم چنین ضریب همبستگی پیرسون در روش آزمون مجدد به فاصله10 روز برای این ابزار 89/0r= بدست آمد.
  پرسشنامه ها از طریق مصاحبه با نوجوانان جمع آوری شد. جهت تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی بااستفاده از نرم افزار اس پی اس اس 15 انجام شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که میانگین سنی نوجوان عادی89/12سال با انحراف معیار28/0±، میانگین سنی نوجوان بزهکاری12/13سال با انحراف معیار 87/0 ± بوده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که 3/51 درصد از نوجوانان عادی خود پنداره منفی (3/31 درصد منفی و20 درصد خیلی منفی) و 7/48 درصد خود پنداره مثبت داشتند. درگروه نوجوانان بزهکار سطح خود پنداره 100درصد خیلی منفی بود. هم چنین نتایج نشان داد که بین رتبه های میانگین نمره های خود پنداره، تفاوت معنی دار آماری وجود داشت (001/0=P). با توجه به نتایج آماری، خودپنداره گروه نوجوانان عادی بالاتر از نوجوانان بزهکار بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج پژوهش، نوجوانان عادی نسبت به نوجوانان بزهکار خودپنداره بالاتری داشتند و این تفاوت به لحاظ آماری معنی داربود. علت این تفاوت همان طور که در نتایج هم وجود دارد تفاوت های روحی روانی وخانوادگی در دو گروه بوده است.
  کلیدواژگان: بزهکاری، خودپنداره، نوجوانان
 • محبوبه احمدی، منصوره رفایی، زهره شیخان، دکتر حمید علوی مجد صفحه 16
  زمینه و هدف
  وزن جنین به عنوان متغیری موثر در زایمان از اهمیت زیادی برخوردار است، زیرا با تخمین مناسب وزن تولد قبل از زایمان می توان خطرات قابل پیشگیری را شناسایی کرد. هدف این مطالعه پیش بینی وزن تولد قبل از زایمان بر اساس ویژگی های مادر باردار در زنان مراجعه کننده جهت زایمان به بیمارستان آموزشی درمانی فاطمیه شهر همدان بود.
  مواد وروش ها
  این مطالعه به صورت توصیفی همبستگی و با روش نمونه گیری در دسترس انجام شد. 220خانم باردار با بارداری بدون عارضه و سن بارداری41-37 هفته وارد مطالعه شدند.اطلاعات با استفاده از پرسشنامه و چک لیست اطلاعاتی، سانتیمتر و ترازو جمع آوری شد.جهت اعتبار پرسشنامه و چک لیست مشاهدات از اعتبار محتوا، جهت اعتبار ترازوی مادر از ترازوی استاندارد با مارک رسا و برای اندازه گیری وزن نوزاد از ترازوی استاندارد با مارک سکا استفاده شد. برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش آزمون مجدد و جهت پایایی چک لیست و متر از روش مشاهده همزمان استفاده شد. همچنین جهت پایایی ترازو، یک فرد 5 بار مورد توزین قرار گرفت. همچنین پس از هر 10 بار توزین، ترازو بزرگسال با وزنه 1 کیلوگرمی و ترازو نوزاد با وزنه 100 گرمی مورد کالیبراسیون قرار گرفت، و در نهایت برای اثبات پایایی، داده های کمی، توسط آزمون ویلکاکسون (05/0α>) و ضریب همبستگی اسپیرمن (99/0=r) و داده های کیفی توسط آزمون مک نمار (05/0<α) و ضریب کاپا (1=k) بررسی شد.
  جهت ارزیابی اثر پیش بینی کنندگی 10 متغیر: وزن، قد، میزان افزایش وزن در بارداری، شاخص توده بدنی، ارتفاع رحم، دور شکم، دور بازو، پاریتی، سن حاملگی و جنس جنین از روش رگرسیون چندگانه استفاده شد. وجهت تجزیه وتحلیل داده ها از اس پی اس اس 5/11 استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که از بین متغیرهای بررسی شده، 4 متغیر: ارتفاع رحم، جنس جنین، سن بارداری و قد مادر در ترکیب با یکدیگر قادرند 44درصد از تغییرات وزن تولد را توجیه نمایند و شاخص PRESS نشان داد که این معادله دقت پیش بینی مناسبی دارد. معادله به دست آمده به صورت زیر می باشد:وزن تولد =-91/2643 02/8+(سن بارداری بر حسب روز) +46/844 (قد مادر بر حسب سانتیمتر) + 23/65 (ارتفاع رحم بر حسب سانتیمتر) +25/144 (جنس جنین بر حسب کد 0 دختر و 1 پسر)
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج پژوهش، وزن تولد می تواند به طور صحیحی با استفاده از معادله رگرسیونی به دست آمده(بر اساس ویژگی های مادر باردار،) قبل از زایمان پیش بینی شود.
  کلیدواژگان: پیش بینی، وزن تولد، ویژگی های مادر باردار، زایمان
 • شهناز ترک زهرانی، سمیه خزائیان، زهره شیخان، دکتر علیرضا اکبرزاده باغبان صفحه 21
  زمینه و هدف
  هدف اصلی گروه ارایه دهندگان خدمت، جلب رضایت بیماران است. ارزیابی میزان رضایت مادر زایمان کرده به عنوان مشتری دریافت کننده خدمات بهداشتی درمانی یکی از شاخص های بررسی کیفیت این خدمات است. هدف از این مطالعه تعیین میزان رضایت مادران بستری در بخش زایمان از عملکرد کادر درمان در بیمارستان های منتخب شهر زاهدان می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت توصیفی انجام شد و 72 خانم بستری در بخش زایمان بیمارستان های تامین اجتماعی و علی ابن ابیطالب شهر زاهدان به روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شدند. اطلاعات توسط پرسشنامه هایی مشتمل بر 4 قسمت (اطلاعات دموگرافیگ، سطح رضایت از پزشک، پرستار و سایر کارکنان) تکمیل گردید. جهت اعتبار پرسشنامه ها ازاعتبار محتوا و جهت پایایی آن ها از آلفا کرونباخ استفاده شد. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از اس پی اس اس 15 استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج این پژوهش نشان داد که میانگین و انحراف معیار سن واحدهای پژوهش 49/5±65/23 سال است. میانگین رضایت عوامل مربوط به پزشک 32/68 درصد، عوامل مربوط به پرستار81/60 و سایر کارکنان40/68 بود. بیشترین میانگین درصد رضایت در رابطه با دانش و مهارت پزشک و پرستار و کمترین آن مربوط به نحوه رفتار پزشک و پاسخگویی پرستار بود.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد علیرغم رضایت در حد خوب مادران از مهارت کادر درمان که البته به علت اطلاعات ناچیز مادران در مورد خدمات تخصصی ارایه شده به آن ها قابل قضاوت نمی باشد، ولی توجه به نحوی رفتار با بیمار و جوابگویی به آنان باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: رضایت مادران، مراقبت های بعد از زایمان، مراقبت های پرستاری، عملکرد کارکنان
 • محمد رشیدی، دکتر راهب قربانی صفحه 25
  زمینه و هدف
  کاهش تحرک و فعالیت بدنی از جمله عواملی است که سلامت افراد جامعه را به خطر انداخته است و ستون فقرات به عنوان محور اصلی بدن شناخته شده و نقش حیاتی آن حایز اهمیت است. چرا که هر گونه آسیب و تغییر شکل آن باعث اختلال در عملکرد بدن می گردد. هدف از اجرای این پژوهش بررسی وضعیت ناهنجاری های ستون فقرات و برخی عوامل مرتبط با آن در دانشجویان پسر دانشگاه آزاد اسلامی سمنان می باشد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی برروی240 نفر از دانشجویان پسر دانشگاه آزاد واحد سمنان که در نیمسال دوم سال تحصیلی 88-1387 درس تربیت بدنی یک را انتخاب نموده بودند، انجام شد و به وسیله آزمون نیویورک «New York Test» و صفحه شطرنجیPosture Screen«» که اعتبار آن از طریق اعتبار محتوا و پایایی 80 درصد تعیین گردیده و همچنین آزمون ماتیاز آزمون ماتیاز “Matiyas Test”مورد ارزیابی قرار گرفتند. نا هنجاری های مورد نظر ستون فقرات در این مطالعه در سه سطح خوب (Good)، متوسط (Fair) و ضعیف (Poor) تقسیم بندی شدند و افرادی که در سطح خوب قرار داشتند، طبیعی و آن هایی که در سطح متوسط و ضعیف قرار داشتند بعنوان ناهنجار و غیرطبیعی محسوب گردیدند. داده با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس 14 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  3/91 درصد افراد مورد مطالعه دارای حداقل یکی از ناهنجاری های ستون فقرات بوده اند. شایع ترین ناهنجاری مربوط به افتادگی شانه 2/74درصد و کمترین شیوع ناهنجاری مربوط به لگن مایل 5/2 درصد بود. نتیجه آزمون ماتیاز “Matiyas Test” در 8/58 درصد افراد منفی (قادر به حفظ وضعیت مورد نظر نبودند) بود. از نظر شاخص توده بدنی3/33 درصد افراد دارای اضافه وزن و چاق بوده اند.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که شیوع ناهنجاری ستون فقرات در دانشجویان پسر دانشگاه آزاد واحد سمنان 3/91 درصد بسیار بالا بوده که بخش اعظم آن به دلیل فقر حرکتی، ضعف در عضلات اندام فوقانی، خصوصا عضلات نگهدارنده ستون فقرات و عدم فعالیت ورزشی بوده است. بنابراین، برنامه ریزی اوقات فراغت دانشجویان به وسیله فعالیت های جسمانی و ورزش ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: ستون فقرات، صدمات ستون فقرات، ورزش، پشت کج
 • ژیلا مهدوی، دکتر معصومه سیمبر، صدیقه امیرعلی اکبری، دکتر حمید علوی مجد صفحه 31
  زمینه و هدف
  کیفیت فرآیندهای مراقبتی بعدی از کیفیت خدمات و رضایت مددجو یکی از پیامدهای کیفیت است. اما گاه رضایت به معنی کیفیت مراقبت تفسیر می شود. در این راستا مطالعه حاضر با هدف تعیین همبستگی کیفیت مراقبت با رضایت مددجویان تنظیم خانواده در مراکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی برروی200 مددجوی مراجعه کننده به 11 مرکز بهداشتی درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی که به طور چند مرحله ای انتخاب شده بودند انجام گرفت. جهت ارزیابی کیفیت ارائه مراقبت ها، از چک لیست مشاهده ای و جهت سنجش رضایت مددجویان از پرسشنامه رضایت سنجی که بر اساس طیف لیکرت، دو بخش ساختار و مراقبت های تنظیم خانواده تهیه شده بود استفاده گردید. اعتبار پرسشنامه ها از طریق بررسی اعتبار محتوا و صوری و پایایی ابزار با تعیین ضریب آلفا کرونباخ 94/0 و ضریب همبستگی نمره دو مشاهده گر 91/0 تایید گردید. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از آمار توصیفی و نرم افزار اس پی اس اس 16 انجام گرفت.
  یافته ها
  کیفیت مراقبت ها با 96/10± 73/56 (میانگین±SD) درصد نمره تطابق با استاندارد، متوسط ارزیابی گردید. حیطه آموزش، کمترین (14/16±43/35) و حیطه گرفتن شرح حال، بیشترین درصد نمره تطابق (46/28±83/77) را بدست آوردند. رضایت مددجویان از مراقبت ها 89/13± 75/83 بالا ارزیابی گردید. در این مطالعه بین رضایت مددجویان و کیفیت فرآیندهای مراقبتی همبستگی بدست نیامد.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه کیفیت خدمات متوسط و رضایت مددجویان بالا بود و بین رضایت مددجویان و کیفیت فرآیندهای مراقبتی همبستگی بدست نیامد. این امر نشان داد که رضایت زیاد مددجو می تواند به معنی کیفیت بالای فرایند مراقبتی نباشد و عوامل دیگری غیر از کیفیت فرآیندهای مراقبتی هم بر رضایت مددجو موثر می باشد. بنابر این، هر بعد باید ارزیابی و بر اساس چالش های موجود در هر بعد برنامه های مداخلاتی لازم طراحی و اجرا گردند.
  کلیدواژگان: کیفیت مراقبت، تنظیم خانواده، رضایت
 • زهرا کارگرنوین. اندرو تام کینز. محمود جلالی، کیت سالوان. لیز پم صفحه 40
  زمینه و هدف
  کم خونی ناشی از فقر آهن یکی از عمده ترین مشکلات تغذیه ای درگروه های مختلف بخصوص زنان باردار و کودکان در دنیا می باشد. هدف از این پژوهش مقایسه تاثیر درمان هفتگی و روزانه با آهن برکودکان 6 تا 24 ماهه مبتلا به کم خونی فقر آهن در جنوب شهر تهران است.
  مواد و روش ها
  این بررسی از نوع کارآزمایی بالینی (Clinical trial) بوده که بر روی160 کودک کم خون (با استفاد از نتیجه آزمایش هموگلوبین خون کودکان با دستگاه دیجیتال) انجام شده است. به کودکان گروه شاهد (80 نفربودند) روزانه، هر روز صبح 5 سی سی شربت فروسولفات که حاوی 40 میلی گرم فروسولفات بود داده شد و در گروه مداخله، آهن به مقدار فوق و فقط هفته ای یک روز آن هم جمعه صبح داده شد. هموگلوبین خون کودکان، در شروع مطالعه، بعد از 3 ماه و بلافاصله پس از اتمام درمان (6 ماه) بر اساس استاندار بهداشت جهانی سنجش شده است. اطلاعات از طریق پرسشنامه، معاینات بالینی، ملاقات در منزل، نتایج ازمایشگاهی جمع آوری شد و توسط نرم افزار اس پی اس اس 5/11 تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که در هر دو روش آهن یاری تاثیر معنی داری در افزایش میزان هموگلوبین کودکان وجود دارد. میزان پذیرش مادران نسبت به آهن یاری هفتگی (77 درصد) به طور معنی داری بهتر از آهن یاری روزانه (49 درصد) بود.
  نتیجه گیری
  درمان هفتگی با آهن در مقایسه با درمان روزانه به دلیل تاثیر مشابه روی میزان هموگلوبین کودکان و همچنین بدلیل پذیرش و استقبال بیشتر مادران از نوع دارو و هزینه کمتر می تواند راه کار مناسبی برای درمان با کم خونی در بین کودکان 6 تا 24 ماهه باشد
  کلیدواژگان: کم خونی، فقر آهن، کودکان زیر دو سال، تغذیه، فریتین، مکمل آهن
 • صفحه 48
 • چکیده ا نگلیسی مقالات
  صفحه 65
|
 • A. Dabiriyan, Sh Malek Hoseini, T. Ashke., Torab, H. Alavi Majd, Zh Ezati Page 1
  Background And Aim
  Access to the resuscitation environment depends on attitudes of staff of emergency rooms (ERs). Attitudes of health personnel differ to let family witness cardiopulmonary resuscitation. The aim of this study was conducted to determine physician's and nurse's attitudes toward witnessing resuscitation by family in the ERs of hospitals affiliated with Tehran, Iran and Shahid Beheshti Universities of Medical Sciences & Health Services.
  Materials And Methods
  This research was a descriptive study. 120 nurses by quota sampling method and all 60 physicians in emergency rooms of the hospitals were selected. Data were collected over two months by a questionnaire in 2 parts including 13 items for demographics and 31 questions for the attitude. Content and test-retest methods were used for validity and reliability (r=0.78) of the tool respectively.
  Findings
  60% of the subjects were male, 55% had work experience between 1and 5, 43.9% was single and 83.9% was between 25 and 35. 70% of the physicians and 91.7% of nurses had previous reading regarding the presence of a family member during resuscitation. 53.3% of the physicians and 56.7% of the nurses had no tendency to let a family member stay in the ER during cardiopulmonary resuscitation (CPR). No significant difference was found between the attitudes of physicians and nurses in this regard. 66.2% had no view in this respect.
  Conclusion
  One of the basic needs of clients and their family members is advocacy in critical situations and one of these situations for them is CPR. Clinical staff should provide the opportunity for the presence of a family member during CPR and support patients and their families.
  Keywords: Attitude, Physician, Nurse, Presence of a family member, Cardiopulmonary resuscitation
 • H. Shiri, Z. Salarpour, T. Ashketorab, H. Alavi Majd, H. Saadat Page 5
  Background And Aim
  Many patients referring to health centers because of chest pain do not require hospitalization at CCUs (Coronary Care Units). The aim of this study was to assess the rate of resource utilization and cardiovascular outcomes in patients with low risk chest pain admitted to CCUs of hospitals affiliated with Shahid Beheshti University of Medical Sciences and Health Services.
  Materials And Methods
  In this descriptive study, all patients with chest pain admitted to CCUs of 6 hospitals were selected with purposive sampling method. Of 550 patients, 95 were considered low-risk using "Thrombolysis in Myocardial Infarction (TIMI)" scale and assessed in terms of hospital stay, costs and cardiovascular outcomes over 30 days after discharge. A questionnaire validated with content and face methods was used for data collection. The scale was made reliable with inter-rater method (r=0.8). Data were analyzed with SPSS 16.
  Findings
  Mean age of the subjects was 46.95 year and 66.3% of them were male. The lowest stay and bed occupancy rates were related to hospital 3 and the highest rates to hospital 1 and 2. Mean length of stay was 3.04 days. ANOVA showed no significant difference between length of stay and expenses in 6 hospitals. No cardiovascular complication was seen 1 month after discharge in 89.5% of patients with any report of death.
  Conclusion
  With respect to the high rate of bed occupancy by the subjects and wastage of material and human resources with no cardiac complications over 1 month following discharge, appropriate triage of patients in the emergency unit can prevent unnecessary hospitalization in the CCU.
  Keywords: Low, risk patients, Chest pain, Resource utilization
 • F. Alaee Karahroudy, M. Kiani, A. Izadi, H. Alavi Majd Page 10
  Background And Aim
  One of the fundamental concepts in the development of character with especial importance in adolescence is the concept of self. Therefore, self-concept warrants investigation. The aim of this study was to compare the self-concept of normal and criminal adolescents between 12 and 14 at Tehran.
  Materials And Methods
  In this descriptive-comparative study, 200 adolescents including all available 50 criminals and 150 normal adolescents selected by purposive sampling took part in the study. Governmental schools from selected districts of Tehran and Disciplinary and Education Center were the places of study. A questionnaire in 2 parts, demographics and items related to self-concept derived from Piers-Harris Questionnaire was used for data collection. Although this questionnaire is considered a valid and reliable tool to measure self-concept in children and adolescents, it was validated again with content validity index (90.12) in this study. Data were analyzed by SPSS 11/5.
  Findings
  b 51.3% of normal adolescents had negative self-concept (31.3%, negative and 20%, very negative) and 48.7% had positive self-concept. In all (100%) criminal adolescents, self-concept was very negative. Therefore, a significant difference was found between self-concept of the two groups (p=0.001).
  Conclusion
  In general, normal adolescents had higher self-concept than criminal ones, which may be related to psychological and familial differences in the 2 groups.
  Keywords: Crime, Self, concept, Adolescents
 • M. Ahmadi Doolabi, M. Refaei, Z. Shikhan, H. Alavi Majd Page 16
  Background And Aim
  Fetal weight is an important factor in delivery since many preventable risks can be detected by accurate estimation of it before delivery. Accordingly, the risk of death and maternal as well as neonatal complications related to birth weight can be reduced by quick referral to more equipped centers. The aim of this study was to determine prediction of birth weight before delivery according to characteristics of mothers at Fatemieh Hospital in Hamedan.
  Materials And Methods
  In this descriptive-correlational study, 220 women with no complication in pregnancy and gestational age between 37-41 weeks were selected by convenience sampling. A questionnaire, a checklist, a meter band and a scale were used for data collection. The first 2 were validated by content method. The scale was validated with 2 standard scales, 1 with the brand of Rasa calibrated by Farid engineering Co. made in Iran for weighing mothers and the other with the band of Seca made in Germany. To validate the band, a standard, firm, flexible and inextensible one was used. Test-retest was applied for the reliability of the questionnaire and inter-rater method for the checklist and the meter band. The scales were also made reliable with appropriate protocol. A multiple regression analysis was performed to evaluate predictive value of characteristics in 10 pregnant mothers including weight, height, gestational weight gain, body mass index, fundal height, abdominal girth, arm girth, gestational age and fetal sex to identify an optimal combination for estimating birth weight. Data were analyzed by SPSS 11/5.
  Findings
  Of 10 factors under investigation, 4 including gestational age, height of mother, fundal height and fetal sex explained in combination the birth weight up to 44%. Press index showed that the following equation has proper prediction accuracy:Birth weight (g) =-2643.91+8.02 (gestational age in day) + 844.46 (mother's height) (m) +65.23 (fundal height) (cm) +144.25 (fetal sex) (boy=1, girl=0).
  Conclusion
  Birth weight can be correctly estimated with the resulted regression equation in terms of maternal characteristics before delivery.
  Keywords: Prediction, Birth weight, Characteristics of pregnant mother, Delivery
 • Sh Torkzahrani, S. Khazaiyan, Z. Shaykhan, A. Akbarzadeh Page 21
  Background And Aim
  The main goal of health care providers is to gain satisfaction of patients. Accordingly, one of the criteria in assessing quality of maternity care is satisfaction of mothers. The aim of this study was to determine satisfaction of mothers with the performance of health care providers in postpartum wards of selected hospitals at Zahedan.
  Materials And Methods
  In this descriptive study, 72 women with normal vaginal delivery were selected via quota sampling method in two hospitals. A questionnaire completed by interview from mothers in 4 parts including demographics and satisfaction with the performance of physicians, nurses as well as other staff was used to collect data. Its validity was determined by content method and its reliability by internal consistency. Data were analyzed by SPSS 15.
  Findings
  Mean age of the subjects was 23.65±5.49. Mean amounts of satisfaction with the performance of physicians, nurses and staff were 68.32%, 60.81% and 68.40% respectively. The highest means of satisfaction were related to the knowledge and skills of physicians as well as nurses and the lowest to the conduct of physicians and responsiveness of nurses.
  Conclusion
  With respect to the proper satisfaction of mothers with the competency of clinical staff which cannot be authentically cited due to their limited information regarding professional medical services, the conduct and responsiveness should be well attended.
  Keywords: Satisfaction of mothers, Postpartum care, Nursing care, Staff performance
 • M. Rashidi, R. Ghorbani Page 25
  Background And Aim
  Decreased mobility and physical activity are threatening factors of health and spinal cord as the basic axis of the body is of critical importance in this regard because any injury of deformity of it can cause body malfunction. The aim of this study was to assess abnormalities of spinal cord and some of their related factors in male students of Islamic Azad University at Semnan.
  Materials And Methods
  In this descriptive study, 240 students in their Physical Education Course 1 took part in the study. New York Test Posture Screen validated and made reliable by content and test-retest (r=0.80) methods respectively as well as Matiyas Test were applied for the assessment. A 3-grade scale including good, fair and poor was used for classification and those classified as good were regarded normal and those classified as fair or poor were considered as abnormal. Data were analyzed by SPSS 14.
  Findings
  91.3% of the subjects suffer at least from one of spinal cord abnormalities. The most common condition was falling shoulders (74.2%) and the least frequent was pelvic obliquity (2.5%). Matiyas test was negative in 58.8% (not able to remain in requested position). 33.3% was overweight and obese in terms of body mass index (BMI).
  Conclusion
  The results showed that the prevalence of spinal cord abnormalities in the subjects was very high (91.3%) mostly due to poor mobility, weakness in the muscles of upper extremities particularly those holding the spine and lack of exercise. Thus, planning for physical activities and exercise in the leisure time of students seems essential.
  Keywords: Spinal cord, Spinal cord abnormalities, Exercise, Scoliosis
 • J. Mahdavi, M. Simbar, S. Amir Aliakbari, H. Alavi Majd Page 31
  Background And Aim
  Quality of care is a dimension of quality of services and Clients’ satisfaction is an outcome of quality. However, clients’ satisfaction is sometimes translated as quality of care. The aim of this study was aimed to identify a correlation between quality of care and client's satisfaction in family planning units of healthcare centers affiliated with Shahid Beheshti University of Medical Sciences & Health Services.
  Materials And Methods
  In this descriptive study, 200 Clients referring to family planning units of 11 healthcare centers took part in the study with a multistage sampling method. Data were collected with a checklist to assess quality of care and a questionnaire to identify client's satisfaction in 2 parts: structure and family planning services scored by a Likert scale. Content and face validities of the questionnaire were checked and its reliability was calculated by Cronbach’s α (r=0.94) and inter-rater methods (r=0.91). Data were analyzed with SPSS 16.
  Findings
  56.73±10.96 percent of the services had conformity with standards; therefore, its quality was considered as moderate. The lowest and highest percents were related to education (35.43±16.14) and history taking (77.83±28.46) respectively. Client's satisfaction was considered good (83.75±13.89). No significant correlation was found between quality of care and satisfaction.
  Conclusion
  With respect to the results, factors other than the quality of care can influence on client's satisfaction. Therefore, all aspects should be assessed and, according to the problems found, appropriate interventions may be planned and implemented.
  Keywords: Quality of care, Family planning, Satisfaction
 • Z. Kargarnovin, A. Tamkins, M. Jalaly, K. Salavan, L. Pam Page 40
  Background And Aim
  Iron deficiency anemia is one of the main nutritional problems at different age groups particularly pregnant women and young children worldwide. The aim of this study was to compare the effects of daily with weekly iron therapy in infants between 6-24 months with iron deficiency anemia in the South of Tehran.
  Materials And Methods
  In this clinical trial study, 160 anemic infants diagnosed by hemoglobin test were randomly selected and divided into 2 equal control and experimental groups. The control group was given 5ml ferrous sulfate syrup daily containing 40mg ferrous sulfate but, in the experimental group, iron was given in the same amount once a week on Friday mornings. Hemoglobin was measured at the beginning of the intervention, after 3 months and immediately after the therapy (6 months). A questionnaire, physical examination, home visit and laboratory tests were used for data collection. Data were analyzed by SPSS 11/5.
  Findings
  Both methods were effective on increasing hemoglobin level with no significant difference. Drug compliance in weekly method (77%) was significantly better than daily protocol (49%) for mothers.
  Conclusion
  Weekly administration of iron compared with daily consumption seems superior due to similar effects, better compliance of mothers and lower costs for the treatment of anemia in infants between 6 and 24 months.
  Keywords: Anemia, Iron deficiency, Infants, Nutrition, Ferritin, Iron supplement