فهرست مطالب

 • No. 6501, 2010
 • تاریخ انتشار: 1389/05/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • صفحات 1-7
  در مطالعه حاضر اثر یک ادجوانت ژنتیکی ساختگی، اختصاصی برای جوندگان (خوکچه هندی) با موتیف CpG (cytosine pre guanine)، حاوی اولیگو دی اکسی نوکلئوتاید (CpG-ODN) روی یک واکسن کلاسیک غیر فعال تب برفکی (A/IRAN/87) ساخت موسسه تحقیقات واکسن و سرم رازی، مورد ارزیابی قرار گرفت. دسته ای از خوکچه ها (دسته C) که دوز اول واکسن تب برفکی را به همراه ادجوانت آلوم (واکسن کلاسیک) و دوز دوم را به همراه ادجوانت CpG-ODN دریافت کردند. نسبت تولید IgG2a به IgG1 ضد ویروس تب برفکی در آنها 5 برابر دسته شاهد بود که هردو دوز واکسن را بدون ادجوانت CpG-ODN دریافت کرده بودند. از سوی دیگر، عیار آنتی بادی خنثی کننده (NA) ویروس تب برفکی در این دسته (C) که دوز دوم واکسن را به همراه CpG-ODN دریافت کردند حدود 8 برابر دسته شاهد (A) بود که هردو دوز واکسن را بدون CpG-ODN دریافت کرده بودند. داده ها نشان داد که عیار آنتی بادی خنثی کننده و پاکسازی ویروس از سرم در حیواناتی که در دوز اول از واکسن کلاسیک و در دوز دوم از واکسن تب برفکی همراه با CpG-ODN استفاده شده بود، ضمن سازگاری و ارتباط نزدیک با یکدیگر، عیار NA و درصد پاکسازی ویروس از سرم نسبت به دسته شاهد که واکسن بدون CpG-ODNدریافت کرده بودند، بطور معنی داری بالاتر بود. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که CpG-ODN به عنوان یک ادجوانت ژنتیکی برای استفاده در واکسن FMD، این توانایی را دارد که پاسخهای Th1 را در حیوان واکسینه شده افزایش دهد.
  کلیدواژگان: واکسن تب برفکی، CpG، ODN، ادجوانت، خوکچه هندی
 • صفحات 9-14
  اکینوکوکوزیس یکی از مهمترین بیماری های مشترک در مناطق گوسفند خیز می باشد. جهت راه اندازی روشی ساده و معتبر برای تشخیص آلودگی در میزبان اصلی ابتدا آنتی بادی های پلی کلونال بر علیه انگل بالغ در خرگوش تهیه گردید. سپس از آنتی بادی پلی کلونال برای شناسائی کوپرو آنتی ژن در نمونه های مدفوع میزبان اصلی دارای آلودگی طبیعی به اکینوکوکوس استفاده و با نمونه های کالبد گشائی شده مقایسه گردید در نهایت حساسیت و ویژگی آزمایش مورد بررسی قرار گرفت. طبق نتایج بدست آمده با انجام کالبدگشایی اکینوکوکوس در روده کوچک 43 درصد از سگ های تحت بررسی مشاهده گردید ولی با انجام آزمایش کوپرو آنتی ژن الایزا آلودگی فقط در 2/36% درصد سگ ها مثبت بوده است. لذا حساسیت و ویژگی آزمایش فوق به ترتیب 3/83% و 100% محاسبه گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که استفاده از کوپروآنتی ژن در آزمایش الیزا روشی معتبر برای تشخیص آلودگی در حیوان زنده می باشد. بنابراین میتوان از این روش در بررسی های اپیدمیولوژی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: اکینوکوکوس گرانولوزوس، سگ، کوپرا آنتی ژن، روش الایزا
 • صفحات 15-19
  نمونه مدفوع از 60 قطعه جوجه بوقلمون با در نظر گرفتن علائم بالینی از قبیل اسهال مزمن، کاهش نسبی رشد، سستی، بیحالی و فقدان طراوت و شادابی، از مناطق روستایی شمال و غرب کشور به عنوان کانونهای اصلی پرورش بوقلمون و با تنوع اقلیمی جمع آوری و جهت بررسی انگلهای تک یاخته روده ای، همراه با پرنده های زنده به ترتیب به بخشهای انگل شناسی و پاتولوژی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران منتقل گردیدند. بر اساس خصوصیات ظاهری نظیر شکل، حضور و یا عدم حضور میکروپیل و همچنین گرانول قطبی، 5 گونه مختلف از اووسیستهای آیمریا در نمونه های مدفوع پرندگان مبتلا از قبیل آ. آدنوئیدس، آ.مله آگریدیس، آ. دیسپرسا، آ. اینوکوا یا آ. سوبروتوندا و همچنین آ.مله آگریمیتیس مورد شناسایی قرار گرفتند. در مقاطع هیستوپاتولوژی نیز مراحل گوناگون از چرخه زندگی انگل در بافت پوششی روده مشاهده شدند.
  کلیدواژگان: جوجه بوقلمونهای کم رشد و مبتلا به اسهال، گونه های آیمریا
 • صفحات 21-26
  ارلیشیوز در سگ یک بیماری ریکتزیایی مشترک بین انسان و دام بوده که از طریق کنه ها منتقل می شود. در این مطالعه 198 قلاده سگ خانگی با سنین مختلف، برای تعیین آنتی بادی بر علیه ارلیشیا کنیس، در نمونه های سرمی و به روش ایمونوکروماتوگرافی مورد بررسی قرار گرفتند. سگ های مورد مطالعه از میان موارد ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز و در فاصله زمانی آبان ماه 1387 تا اسفند ماه 1388 انتخاب شدند. تقسیم بندی بر اساس سن، جنس، نژاد، منطقه و فصل انجام شد. نوزده مورد از 198 نمونه سرمی (6/9 درصد) دارای آنتی بادی بر علیه ارلیشیا کنیس بودند. شیوع عفونت به طور معنی داری در سگ های بالغ بالای 3 سال (18/16 درصد) (002/0=P) و در گروه سنی 1 تا 3 سال (86/11 درصد) (016/0=P) در مقایسه با سگ های جوان کمتر از 1 سال (41/1 درصد) بیشتر بود. شیوع عفونت در سگ های نر (62/10 درصد) نسبت به سگ های ماده (24/8 درصد)، در فصل تابستان (32/11 درصد) و غرب شهرستان اهواز (11/11 در صد) بالاتر بود. شیوع عفونت با جنس، فصل و منطقه اختلاف معنی دار نداشت)05/0<(P. در گسترش خونی 4 قلاده از سگ های آلوده (02/2 درصد)، مورولای تیپیک ارلیشیا کنیس در مونوسیت دیده شد. 5 مورد (83/20 درصد) از سگ هایی که ترومبوسیتوپنی داشتند و 14 مورد (05/8 درصد) از سگ هایی که ترومبوسیتوپنی نداشتند، از نظر ارلیشیوز مثبت بودند. از 19 قلاده سگ های سرم مثبت، 6 مورد (58/31 درصد) آنمی، 4 مورد (05/21 درصد) هیپوآلبومینمی و 5 مورد (32/26 درصد) لکوپنی داشتند. ارتباط بین یافته های هماتولوژی و شیوع آلودگی از نظر آماری معنی دار نبود (05/0)
  کلیدواژگان: شیوع، ارلیشیا کنیس، سگ، ایمونوکروماتوگرافی، اهواز
 • صفحات 33-37
  برای درمان کبری گزیدگی (ناژا ناژا اکسیانا) از پادزهری که بر علیه زهر خام این مار در روی اسب تهیه شده است، استفاده می شود. تیتر پایین این پادزهر به دلیل وجود پروتئین های غیر توکسیک و با وزن مولکولی درشت در زهر خام می باشد. زیرا این پروتئین ها از آنتی ژنیستی قوی برخوردار می باشد، و موجب می شود که آنتی بادی کمتری بر علیه پروتئین های توکسیک با وزن مولکولی پایین تولید شود. در این مطالعه اجزاء توکسیک با وزن مولکولی پایین زهر با استفاده از ستون کروماتوگرافی ژل سفادکس G50 جداسازی و سپس یک نوع پادزهر بر علیه این اجزاء توکسیک روی اسب تهیه گردید. یک میلی لیتر از این پادزهر مقدار 8/1 میلی گرم از زهر خام را خنثی نمود. لذا این پادزهر از تیتر بالایی برخوردار بوده و 2/2 برابر قویتر از پادزهری است، که بر علیه زهر خام تهیه می شود.
  کلیدواژگان: ناژا ناژا اکسیانا، زهر، ژل کروماتوگرافی، پادزهر
 • صفحات 39-44
  مطالعه اخیر جهت تعیین میزان شیوع ویروس نقص سیستم ایمنی گربه ها، در جمعیت گربه های ولگرد از مناطق مختلف اهواز انجام شده بود. نمونه های سرمی از 90 قلاده گربه از سال 86-1384 بدست آمدند. گربه های مورد مطالعه به 2 گروه سنی (کمتر و بیشتر از 3 سال) و بر اساس علائم بالینی (نظیر لنفادنوپاتی، بیماری های پریودنتال، التهاب لثه، آبسه های پوستی و لاغری مفرط) نیز به 2 گروه تقسیم بندی شدند. نتایج بدست آمده با استفاده از آزمون دقیق فیشر و مربع کای مورد آنالیز آماری قرار گرفتند. میزان تعیین آنتی بادی بر علیه ویروس نقص سیستم ایمنی، در این گربه ها 15.55% (14 تا از 90 مورد) و با استفاده از کیت تشخیصی الایزا بدست آمد و این نشان می دهد که ویروس در اکوسیستم موجود است. میزان شیوع عفونت در گربه های بالای 3 سال (6/78 درصد، 11 تا از 14 مورد) در مقایسه با گربه های کمتر از 3 سال (4/21 درصد، 3 تا از 14 تا) بیشتر بود. آنالیز آماری تفاوت معنی داری را بین گروه های سنی مختلف نشان داد (P<0.05). شیوع عفونت در گربه های نر 31/17 درصد (9 تا از 52 مورد) و در ماده ها 16/13 درصد (5 تا از 38 مورد) بود، با این وجود تفاوت معنی داری مابین جنس های مختلف دیده نشد (P>0.05). 3 تا از 12 موردی (25 درصد) که دارای علائم بالینی بودند و 11 تا از 78 موردی (1/14 درصد) که علائم بالینی نداشتند از نظر سرمی مثبت بودند. تفاوت معنی داری نیز بین دو گروه وجود نداشت (P>0.05). این مطالعه نشان داد که ویروس نقص سیستم ایمنی گربه ها در جمعیت گربه های مناطق مختلف اهواز موجود بوده و جداسازی گربه های خانگی و ولگرد برای جلوگیری از انتقال بیماری به گربه های خانگی بسیار مهم است.
  کلیدواژگان: ویروس نقص سیستم ایمنی گربه ها، الایزا، گربه، اهواز
 • صفحات 45-47
  کریپتوسپوریدیوز، یک عفونت معدی روده ای است که توسط تک یاخته کریپتوسپوریدیا در حیوانات مختلف و همچنین انسان ایجاد می شود. به جز عفونت های گوارشی، گزارش های متعددی از اختلالات تنفسی نیز در گونه های مختلف ذکر شده است. در این بررسی تعداد 200 نمونه مدفوع از 5 باشگاه سوارکاری استان تهران، به صورت تصادفی، جهت تشخیص آلودگی اسب ها به کریپتوسپوریدیوز، جمع آوری گردید. نمونه های مدفوع از نژادهای مختلف بوده و در طی هر فصل، 50 نمونه از اسبها اخذ گردید. در بین نمونه ها، 57 مورد از اسبچه خزر جمع آوری شد. حضور اووسیست ها توسط رنگ آمیزی ذیل نیلسن اصلاح شده به روش مشاهده مستقیم، از نمونه های مدفوعی هر اسب، تایید گردید. نتایج حاصله ارتباط معنی داری را بین آلودگی به کریپتوسپوریدیوز و نژاد و همچنین میزان آلودگی و فصل نشان دادند، به طوری که میزان آلودگی بیشتر در فصل تابستان و در نژاد های دوخون دیده شد. بر اساس نتایج بدست آمده، بیشترین فعالیت انگل در آب و هوای گرم بوده که با توجه به حساس بودن انسان به انگل، در فصول گرم باید مراقبت های بیشتری در حیوانات صورت گرفته تا از انتقال بیماری به انسان جلوگیری شود.
  کلیدواژگان: کریپتوسپوریدیوز، اسب، تهران
|
 • A. Morshedi, M. Daghighi, H. Mahravani Pages 1-7
  In the present study the effect of the locally produced genetic adjuvant of ginea pig specific CpG-motif-containing oligodeoxynucleotide (CpG-ODN) in an inactivated FMD virus vaccine was evaluated. Boosting the ginea pigs with FMD vaccine along with CpG-ODN adjuvant produced relatively higher ratio (5-fold) of FMDV-specific IgG2a / IgG1 than those vaccinated in the absence of CpG-ODN. The neutralizing antibody (NA) titer induced by FMD vaccine along with CpG-ODN adjuvant was significantly higher (8-fold) than NA titer induced by the classical FMD vaccine in Alum adjuvant. The titer of NA and virus clearance from serum was consistently and significantly higher in animals primed with FMD vaccine and boosted by CpG-ODN than the classical FMD vaccine. The results of this study showed the potential of CpG-ODN as a genetic adjuvant to FMD vaccine in the development of Th1 responses.
  Keywords: FMD vaccine, CpG, ODN, Adjuvant, Ginea pig
 • A. Dalimi, Gh.R. Motamedi, M. Syavashi, H. Paykari, M.H. Hablolvarid Pages 9-14
  Cystic Echinococcosis is an important zoonosis in the sheep rising areas of Iran. To develop a simple and reliable diagnostic method for Echinococcus infection in definitive hosts, E. granulosus polyoclonal antibodies (PolyAbs) were prepared from adult worm in rabbit. A selected PoAb was used for coproantigen detection in faecal samples obtained from animals naturally infected with Echinococcus and compared with necropsy method. Finally, the sensitivity and specificity of the test were evaluated. The results indicated E. granulosus worms was detected in 36 (43%) of small intestine contents of dogs. The results obtained by CpAg- ELISA test showed 30 (36.14%) positive and 53 (63.86%) negative cases. The sensitivity and specificity of CpAg-ELISA test were evaluated 83.33% and 100% respectively. In conclusion, the present result suggests that, CpAg-ELISA is a valid test for detection of E. granulosus infection in living dogs. Thus it is appropriate to apply for epidemiological study.
  Keywords: E. granulosus, dogs, coproantigen, enzyme, linked immunosorbent assay
 • O. Dezfoulian, M.J. Gharagozlou, S. Rahbari, R. Samani Pages 15-19
  Fecal samples of 60 turkey poults that showed chronic progressive symptoms like unthriftiness, loss of weight, diarrhea were collected from the most rural areas with high rate of turkey population in north and west part of country for intestinal protozoan parasites. According to the morphological characteristics, like shape, presence or absence of micropyle, and/or polar granule, the 5 different types of eimerian oocycts were diagnosed in the stool of infected birds, including E. adenoids, E. meleagridis, E. dispersa, Eimeria spp (E. innocua or E. subrotunda) and E. meleagrimitis. Various life- cycle stages of Eimeria were identified in the epithelial lining of inflamed intestine of the affected turkey poults.
  Keywords: Stunted, diarrheic native turkey poults, various species of Eimeria
 • R. Avizeh, B. Mosallanejad, M.H. Razi Jalali, A.R. Alborzi Pages 21-26
  Canine ehrlichiosis is a zoonotic rickettsial disease transmitted by ticks. In the present study, 198 companion dogs of different ages were examined for serum antibody detection against Ehrlichia canis by means of immunochromatography assay. The dogs were selected among referred cases to Veterinary Hospital of Shahid Chamran University of Ahvaz, Southwestern Iran from November 2008 to March 2010. The studied dogs were classified based on age, sex, breed, region and season. Nineteen of 198 serum samples (9.6%) had antibody against E. canis. Prevalence was significantly higher in adult dogs more than 3 year-old (16.18%) (P= 0.002) and 1 – 3 years (11.86%) (P= 0.016) compared with young dogs less than 1 year-old (1.41%). Prevalence was higher in male dogs (10.62%) than female dogs (8.24%), in the summer (11.32%) and west region (11.11%). There were not significant differences between the prevalence of infection and host gender, season and region (P>0.05). Typical morulae of E. canis were observed in monocytes of four infected dogs (2.02%). Five out of 24 (20.83%) of the thrombocytopenic dogs and 14 out of 174 (8.05%) of the non-thrombocytopenic dogs were positive for ehrlichiosis. Of 19 seropositive dogs, six (31.58%) had anemia, four (21.05%) hypoalbuminemia and five (26.32%) leukopenia. There were not statistically significant differences between hematological findings and prevalence of infection (P> 0.05). This is the first report indicating the presence of E. canis in companion dogs of Ahvaz district. However, the sources of infection in these dogs were not clear. Finally, the role of companion dogs in the epizootiology of E. canis infection needs to be further explored.
  Keywords: Prevalence, Ehrlichia canis, Dog, Immunochromatography assay, Ahvaz
 • M. Yakhchali, A.A. Rezaei Pages 27-32
  The prevalence of Eimeria spp. infection and the intensity of fecal oocysts were determined in 250 sheep in Malayer suburb of Iran using flotation and sporulation techniques. The overall prevalence was 23.23% in which the young male sheep had the highest prevalence (37.61%) with the highest intensity (63.58%). There were no significant difference in the prevalence between male (27.9%) and female (22.93%) in all age groups (P>0.05). The young sheep had significantly higher oocysts counts than the other groups (P<0.05). Diarrhea had positive correlation with infection in all age groups. Also positive correlation was found between diarrhea, infection and intensity in young sheep (P<0.05). The highest percentage belonged to the E. intricata (39%), followed by E. faurei (16%), E. ovina (16%), E. parva (12%), E. pallida (7%), E. ahsata (6%) and E. ovinoidalis (4%). No correlations were found between temperature and rainfall with intensity in all age groups (P>0.05). The results of this investigation indicate that Eimeria infection is a problem in sheep in Malayer suburb and further studies will reveal more information about economic effects of this parasite which it will be useful for establishing control programs.
 • A. Akbari, H. Rabiei, A. Hedayat, N. Mohammadpour, H. Zolfagharian, Sh. Teimorzadeh Pages 33-37
  Conventional treatment of Naja naja oxiana (NNO) envenoming requires large volumes of equine antivenin raised against NNO crude venom. The poor efficiency of this antivenin is assumed to be due to the high molecular weight non-toxic proteins, a strong immunogen, present in the crude venom. These proteins cause depression of antibody formation against the low molecular weight toxic components of venom. In the present study the low molecular weight lethal components were isolated from crude venom of NNO venom by sephadex G50 get filtration chromatography. A sera was prepared by immunizing horses with toxic fraction. One milliliter of this serum neutralized 1.8mg of NNO crude venom. This high titer antivenin is thus 2.2 times more potent than the sera obtained against NNO crude venom.
  Keywords: Naja naja Oxiana, venom, gel chromatography, Antivenin
 • B. Mosallanejad, M.R. Seyfiabad Shapouri, R. Avizeh, M. Ghorbanpoor Najafabadi, N. Samani Pages 39-44
  The present study was performed to determine the prevalence of FIV in stray cat's population of Ahvaz different area. Serum samples were collected from 90 cats from 2005 to 2007. The studied cats were divided into two age groups (<3 years and >3 years) and based on clinical signs (such as lymphadenopathy, periodontal diseases, gingivitis, abscess and cashecsi) into two groups also. The results were analyzed using Fischer's exact test and Chi-square analysis. Prevalence to FIV antibodies in these cats was 15.55% (14 of 90) by means of ELISA Test Kit, indicating that this virus is present in the ecosystem. The infection had more prevalence in cats above 3 years (78.6%; 11 of 14) compared with cats less than 3 years (21.4%; 3 of 14). Statistical analysis showed significant difference between different age groups (P<0.05). Prevalence of infection was 17.31% (9 of 52) in males and 13.16% (5 of 38) in females, nevertheless the infection was not significant between different genus (p>0.05). Three out of 12 cases (25%) which had clinical signs and 11 out of 78 cases (14.1%) which hadn’t clinical signs were seropositive. There was no significant difference between the two groups also (P>0.05). This study showed that FIV exist among cat's population of Ahvaz area and separation of companion and stray cats is very important for prevention of disease transmission to companion cats.
  Keywords: Feline Immunodeficiency virus, ELISA, cat, Ahvaz
 • S.J. Mirian, M.R. Asadi, H.R. Ferdowsi, A.H. Rezakhani Pages 45-47
  To investigate the prevalence of Cryptosporidium infection in horses, a total of 200 fecal specimens were collected randomly from five farms in Tehran. Samples were taken during a year, 50 specimens each season. Of these specimens, 57 were obtained from Caspian Pony. The presence of oocysts in the samples was confirmed by modified Ziehl-Neelsen staining of direct smears of the fecal material from each horse. The results show a significant relationship between infection and season, so that the most infected cases were seen in summer. According to the results, the highest parasite activity is seen in warm weather, so care must be taken to prevent its transmission to human.
  Keywords: Cryptosporidiosis, Horse, Tehran