فهرست مطالب

مجله پژوهش آب ایران
پیاپی 5 (پاییز و زمستان 1388)

 • تاریخ انتشار: 1388/10/11
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مقالات پژوهشی
 • علی تدین، ابراهیم اسدی خشویی صفحه 1
  برای بررسی سازگاری گیاه توت روباه در منطقه شهرکرد یک آزمایش مزرعه ای به مدت یک سال زراعی در دو رژیم کم آبیاری (هر دو هفته یک بار) و آبیاری کامل (هر هفته یک بار) انجام شد. خصوصیات ارتفاع گیاه، وزن ماده خشک قسمت هوایی (شاخ و برگ)، تعداد برگ در هر بوته، تعداد برگچه در هر برگ، تعداد بذر در هر بوته، وزن هزار دانه و میزان پروتئین خام استخراج شده از قسمت هوایی (شاخ و برگ)، در سه مرحله یک، دو و سه ماه بعد از کاشت اندازه گیری شد و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که ارتفاع گیاه، میزان ماده خشک شاخ و برگ، تعداد برگ در هر بوته، تعداد برگچه در هر برگ، تعداد بذر تولیدی در هر گیاه، وزن هزار دانه بذر و میزان پروتئین استخراج شده از قسمت هوایی گیاه در شرایط آبیاری کامل (هر هفته یک بار) در مقایسه با شرایط کم آبیاری) هر دو هفته یک بار) اختلاف معنی داری داشتند. ارتفاع گیاه، میزان ماده خشک گیاه، تعداد برگ در هر گیاه و تعداد برگچه در هر برگ با افزایش مرحله رشد افزایش نشان داد. در رژیم آبیاری کامل میانگین بلندترین ارتفاع گیاه در مراحل اول، دوم و سوم برداشت به ترتیب 3/15، 3/26 و 7/59 سانتی متر و بیشترین میزان ماده خشک شاخ و برگ در این مراحل به ترتیب 4/1، 8/4 و 2/11 تن در هکتار بود. بیشترین تعداد برگ در هر گیاه در مرحله اول برداشت حدود 15 عدد، در مرحله دوم برداشت 28 عدد و مرحله سوم برداشت 90 عدد به دست آمد. بیشترین میانگین تعداد برگچه در هربرگ مرکب در رژیم آبیاری کامل در مرحله اول، دوم و سوم برداشت به ترتیب 6/11، 5/16 و 20 عدد و بیشترین تعداد بذر تولیدی در رژیم آبیاری کامل در هر گیاه 271 عدد و بالاترین وزن هزار دانه بذر 4/9 گرم بود. حداکثر پروتئین خام استخراج شده در رژیم آبیاری کامل در مراحل اول ، دوم و سوم برداشت به ترتیب 5/21%، 5/23% و 3/11% بود و تعداد سه چین علوفه در هر دو رژیم آبیاری کامل و آبیاری کم برداشت شد.
  کلیدواژگان: توت روباه، پروتئین، رژیم آبیاری کامل و رژیم کم آبیاری
 • رضوان سادات شریف نیا، فرهاد میرزایی، عبدالمجید لیاقت صفحه 9
  در طراحی بهینه آبیاری قطره ای، محاسبه موقعیت جبهه رطوبتی نسبت به منبع تغذیه و یا به عبارتی شکل پیاز رطوبتی حائز اهمیت است. الگوی خیس شده به دبی قطره چکان، حجم آب خروجی، بافت، ساختمان و شیب زمین بستگی دارد. در این تحقیق اثر شیب زمین، دبی قطره چکان و مدت زمان آبیاری در مطالعه ای مزرعه ای شامل چهار شیب صفر، 5، 15و 25 درصد با سه دبی قطره چکان 2، 4 و 8 لیتر در ساعت و در زمان های 1، 2 و 4 ساعت در خاک لوم رسی سیلتی بررسی شد. ابعاد خیس شدگی به طور مستقیم و با حفر بخش خیس شده خاک پس از گذشت 24 ساعت از شروع آبیاری و با تهیه مقاطع موازی با سطح اولیه خاک اندازه گیری شد. همچنین، رطوبت خاک نیز در این مقاطع بررسی شد. با توجه به تغییرات الگوی خیس شده در اراضی شیب دار مشاهده شد که در اکثر موارد، در اثر شیب، پیاز رطوبتی به سمت پایین دست منحرف و کشیده تر شده است. برای مثال تا 53% کشیدگی در پیاز رطوبتی با دبی 8 لیتر و زمان آبیاری 2 ساعت در شیب 15% رخ داده است. با اندازه گیری ابعاد خیس شدگی در خاک و همچنین اندازه گیری رطوبت، دو رابطه تجربی برای تخمین فاصله مناسب قطره چکان نسبت به گیاه ارائه شده است. در رابطه نخست 74/0R2= و میانگین خطای نسبی23/0 و در رابطه دوم 83/0R2= و 31/0AE= است.
  کلیدواژگان: جبهه رطوبتی، رطوبت، سطح شیب دار و منبع تغذیه نقطه ای
 • علی اصغر منتظر، بهزاد آزادگان، مهدی شهرکی صفحه 17
  مدیریت آب و کود نیتروژن در تعامل با عامل های اقلیمی تاثیر زیادی بر عملکرد و بهره وری آب گندم دارد. تحقیق حاضر با هدف توسعه و ارزیابی کارآیی مدل شبکه عصبی مصنوعی در محاسبه عملکرد و بهره وری آب گندم بر اساس عامل های اقلیمی و آب - کود نیتروژن مصرفی انجام گرفت. کالیبراسیون و صحت سنجی مدل ها با استفاده از نتایج یک آزمایش مزرعه ای سه ساله صورت پذیرفت. به منظور ارزیابی مدل ها از شاخص های آماری ضریب تبیین، مجذور میانگین مربعات، میانگین خطای اریب و خطای استاندارد استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که مدل های شبکه عصبی مصنوعی از دقت بیشتری در تخمین عملکرد و بهره وری آب گندم برخوردار هستند. مقایسه نتایج مدل های شبکه عصبی و رگرسیون غیرخطی نشان داد که مدل های شبکه عصبی دقت بیشتری دارند. تحلیل حساسیت مدل ها نشان داد که عملکرد و بهره وری آب گندم بیشترین حساسیت را به عامل مقدار آب مصرفی و پس از آن به کود نیتروژن مصرفی فصلی دارد. مقدار بیشینه و کمینه بهره وری آب گندم به ترتیب به ازای 272 و 490 میلی متر آب مصرفی فصلی و معادل 55/1 و 81/0 کیلوگرم بر متر مکعب محاسبه شد. کاربرد ساختارهای شبکه عصبی انتخابی می تواند زمینه ارتقای بهره وری آب این گیاه استراتژیک را در شرایط مختلف اقلیمی منطقه مورد مطالعه زمینه سازی کند و امکان بهره برداری منطقی و اقتصادی از منابع آب و کود نیتروژن و برنامه ریزی برای استفاده تلفیقی بهینه از این دو نهاده مهم را ممکن کند.
  کلیدواژگان: بهره وری آب، عامل های اقلیمی، شبکه عصبی مصنوعی، عملکرد، گندم و نیتروژن
 • مصطفی یعقوب زاده، ابوالفضل اکبرپور، غلامعباس بارانی، بهروز اعتباری، حمید کاردان مقدم صفحه 31
  استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور به منظور تخمین رواناب حوضه آبریز در سال های اخیر افزایش یافته است. در این تحقیق، نقشه شماره منحنی رواناب با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و تصاویر ماهواره لندست (ETM+) برای حوضه آبریز منصورآباد بیرجند و بر اساس فاکتورهایی مانند گروه هیدرولوژی خاک، کاربری اراضی و پوشش گیاهی تعیین شده است. نقشه وضعیت پوشش زمین با کمک شاخص های NDVI و VI تهیه شده و حوضه به سه کلاس مرتع خوب، نسبتا فقیر و فقیر تقسیم بندی شد. نقشه کاربری اراضی حوضه با استفاده از داده های ماهواره لندست و نقشه گروه هیدرولوژیکی خاک به کمک نقشه های خاک، شیب، کاربری اراضی، تشکیلات زمین شناسی و بازدیدهای صحرایی تهیه شد. از تلفیق نقشه های تهیه شده در GIS و با استفاده از جدول SCS، نقشه شماره منحنی رواناب و سپس نقشه ضریب نگهداشت سطحی حوضه تعیین شد. برای ارزیابی صحت نتایج به دست آمده از داده های اندازه گیری بارندگی و سیلاب در حوضه مورد مطالعه استفاده شد. نتایج نشان داد که دبی حداکثر سیلاب محاسبه شده به کمک شماره منحنی تخمین زده شده و مدل HEC-HMS با دبی مشاهده ای تا حدود زیادی تطابق دارد و این امر نشان دهنده صحت کافی محاسبه شماره منحنی تخمین زده شده است. از طرفی شماره منحنی به دست آمده از داده های سیلاب مشاهده ای با شماره منحنی تخمین زده شده مقایسه شد که میزان خطای 57/3RMSE= و 5/0MRE= بیانگر صحت تحقیقات است.
  کلیدواژگان: دبی حداکثر سیلاب، شماره منحنی رواناب، GIS، RS و HEC، HMS
 • مریم مزیدی، عیسی معروف پور، بهمن بهرام نژاد صفحه 41
  استفاده از روش انعکاس سنجی حوزه زمانی TDR اخیرا به عنوان روشی غیرمخرب و سریع در تعیین رطوبت حجمی خاک شناخته شده است. کاربرد TDR نیاز به کالیبراسیون بر اساس ثابت دی الکتریک و رطوبت حجمی ارائه شده به دستگاه دارد. در این میان روابط تجربی متعددی بین ثابت دی الکتریک دستگاه و رطوبت حجمی منتشر شده که این معادلات بدون در نظر گرفتن تمامی خصوصیات خاک هستند. هدف از این تحقیق بررسی دقت مدل های ارائه شده برای خاک های حاوی ماده آلی است. این تحقیق در شرایط آزمایشگاهی در سه نوع خاک با بافت سبک، متوسط و سنگین و پنج سطح ماده آلی (5/0، 2، 5/3، 5 و 5/6 درصد) شامل کود لاشبرگ و در سه تکرار در قالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. در این تحقیق، از مدل های تاپ و همکاران (1980)، ترکیبی (1990)، مالیکی و همکاران (1996)، راس و همکاران (1992) و اولسزوک و همکاران (2004) استفاده شد. توانایی برآورد رطوبت حجمی هر یک از مدل ها با معیارهای جذر متوسط مربع خطا (RMSE) و خطای نسبی (RE) بررسی شد. نتایج نشان داد که مدل تاپ و همکاران (1980)، مالیکی و همکاران (1996)، و اولسزوک و همکاران (2004)، به ترتیب با ضریب همبستگی 85/0، 84/0 و 84/0 کمترین خطا و مدل ترکیبی (1990) و راس و همکاران (1992) بیشترین خطا را در برآورد رطوبت خاک داشتند. همچنین در این مدل ها با افزایش درصد ماده آلی و درصد رس، میزان خطای برآورد رطوبت خاک افزایش یافت.
  کلیدواژگان: TDR، ثابت دی الکتریک و رطوبت خاک
 • مهدی قبادی نیا، حسن رحیمی، تیمور سهرابی، حسن توفیقی، عبدعلی ناصری صفحه 53
  گرفتگی شیمیایی نیز مانند گرفتگی فیزیکی می تواند کارآیی زهکش ها را کاهش دهد یا موجب از کار افتادن آن ها شود. کربنات کلسیم ماده ای با حلالیت کم است که درصورت فراهم بودن شرایط، سریع رسوب می کند و لایه ای سخت را تشکیل می دهد و موجب مسدود شدن زهکش می شود. با توجه به مطالعات انجام شده روی زهکش های نخیلات آبادان، کربنات کلسیم ترکیب شیمیایی غالب رسوب یافته در بافت پوشش های زهکشی بود. برای بررسی رسوب گذاری کربنات کلسیم، مطالعه ای آزمایشگاهی در ارتباط با رسوب گذاری شیمیایی این ماده روی فیلترهای ژئوتکستایل در ستون های آزمایشگاهی انجام شد. در بررسی های به عمل آمده سه نوع فیلتر ژئوتکستایل مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج این تحقیق، نشان داد که در صورت فراهم بودن شرایط، رسوب کربنات کلسیم موجب کاهش آبگذری سیستم می شود. بررسی فیلتر های ژئوتکستایل نشان داد که در محل روزنه های خروجی، یعنی ناحیه ای که شرایط هوازی- غیر هوازی وجود دارد، بیشتر از سایر نقاط رسوبات جمع می شوند. تجمع رسوبات روی فیلترهای ژئوتکستایل به صورت لایه ای اطراف الیاف را می گیرد و ضخامت این لایه طی زمان افزایش می یابد. رسوب گذاری شیمیایی طی آزمایش، هدایت هیدرولیکی سیستم را به طور متوسط 30 درصد کاهش داد. نتایج زمان گرفتگی نشان می دهد که با توجه به شرایط آزمایشگاهی، برای دو نوع ژئوتکستایل بافته، در مدت 4 و 6 سال دچار گرفتگی کامل خواهند شد.
  کلیدواژگان: گرفتگی، زهکشی، کربنات کلسیم و ژئوتکستایل
 • مریم مرادمند، حبیب الله بیگی هرچگانی صفحه 63
  در دهه های اخیر در ایران که از جمله کشورهای خشک و نیمه خشک جهان به شمار می آید، استفاده از پساب تصفیه شده شهری در بخش کشاورزی مورد توجه قرار گرفته است. ورود پساب به خاک می تواند باعث انباشته شدن بیش از حد فلزات سنگین در خاک شود. آلودگی خاک به این عناصر موجب جذب به وسیله گیاه و ورود آن ها به زنجیره غذایی می شود. در این پژوهش سعی شده است تا توزیع دو فلز سنگین سرب و نیکل حاصل از مصرف پساب در اندام های مختلف گیاه فلفل سبز بررسی شود. به این منظور آزمایش گلدانی در چهارچوب طرح کاملا‍ تصادفی انجام شد و آبیاری با درصد های مختلف پساب در آب آبیاری (0، 25%، 50%، 75% و 100%) صورت گرفت. نتایج نشان داد آبیاری با پساب تصفیه شده شهرکرد تاثیری بر غلظت سرب و نیکل در خاک و اندام فلفل سبز نداشت. در خاک کلیه تیمارها غلظت سرب و نیکل در محدوده غلظت مجاز در خاک بود. غلظت سرب و نیکل در خاک پیش از کشت تقریبا برابر بود اما در پایان فصل رشد غلظت سرب در اندام فلفل سبز 5/1 تا 2 برابر غلظت نیکل بود. بیشترین غلظت سرب و نیکل در ریشه و کمترین غلظت در میوه فلفل سبز دیده شد.
  کلیدواژگان: آبیاری، پساب شهری، شهرکرد، فلزات سنگین و گیاه فلفل
 • شاپور کوهستانی، ناصر عسکری، کبری مقصودی * صفحه 71

  تنش خشکی، یکی از مهم ترین تنش های محیطی غیر زنده، نقش موثری در کاهش تولید محصولات زراعی در جهان دارد. هیدروژل های سوپر جاذب، به عنوان پلیمرهای به شدت آب دوست برای کاهش اثرات مضر تنش خشکی شناخته شده اند. بنابراین به منظور بررسی تاثیر کاربرد هیدروژل های سوپر جاذب در کاهش اثرات سوء ناشی از تنش خشکی بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای آزمایشی به صورت طرح بلوک های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در اراضی مجتمع آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی جیرفت اجرا شد. تنش خشکی به عنوان فاکتور اصلی در سه سطح %100 نیاز آبی (بدون تنش)، %75 نیاز آبی (تنش خشکی ملایم) و %50 نیاز آبی (تنش خشکی شدید) در کرت های اصلی و هیدروژل های سوپر جاذب به عنوان فاکتور فرعی در سه سطح صفر، 200 و 300 کیلوگرم در هکتار در کرت های فرعی قرار گرفتند. تنش خشکی عملکرد دانه، اجزای عملکرد و عملکرد بیولوژیکی را کاهش داد و این کاهش در خشکی 50 درصد نیاز آبی شدیدتر بود. در مقابل، هیدروژل های سوپر جاذب خصوصا در سطح 300 کیلوگرم در هکتار این پارامترها را بهبود بخشیدند. هیدروژل های سوپر جاذب باعث بهبود تعداد ردیف در بلال فقط تحت شرایط تنش خشکی شد. در حالی که عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی، وزن هزار دانه و تعداد دانه در ردیف را تحت هر دو شرایط تنش و غیر تنش بهبود بخشید. بنابراین، می توان احتمال داد که کاربرد هیدروژل های سوپر جاذب، عملکرد و اجزای عملکرد ذرت دانه ای را تحت شرایط تنش از طریق افزایش ظرفیت نگهداری آب در خاک، کاهش شستشوی مواد غذایی، رشد سریع و مطلوب ریشه و هوادهی بهتر در خاک بهبود می بخشد.

  کلیدواژگان: هیدروژل های سوپر جاذب، تنش خشکی، ذرت دانه ای و جیرفت
 • یادداشت فنی
 • مسعود نوشادی، علی آذرپیکان، احمد نوحه گر صفحه 79
  در این تحقیق به منظور بررسی جنبه های کیفی آب شرب شهر بندرعباس تعداد 180 نمونه از 15 ایستگاه مناطق مختلف شهر بندرعباس در طی 6 ماه سال 1386 جمع آوری و پس از آزمایش تجزیه و تحلیل شد. برای دسته بندی ایستگاه های مشابه و مشخص کردن آلاینده ها در هریک از ایستگاه ها از روش آنالیز خوشه ایو تحلیل عاملی بر روی پارامترهای کیفی آب استفاده گردید. ایستگاه های نمونه برداری آب بر اساس تراکم جمعیت و مناطق جدید و قدیم شهر تعیین شد. پارامترهای کیفی که مورد بررسی قرار گرفتند شامل pH، کدورت، کل مواد جامد، هدایت الکتریکی، سختی کل، قلیاییت کل، نیترات، نیتریت، سولفات، کلرور، کلسیم، فلوئور، منیزیم، بیکربنات و کلیفرم بودند. نتایج نشان داد که در خرداد ماه عامل اصلی آلودگی HCO3- و قلیاییت کل بوده است و ایستگاه های 11و 12 نیز بیشترین شباهت را به یکدیگر داشته اند. در تیرماه عامل آلودگی، EC و TDS است که دو ایستگاه 3 و6 بیشترین شباهت را با یکدیگر دارند. در مردادماه HCO3-، قلیاییت کل و سختی کل عامل آلودگی بوده است و ایستگاه های 3، 11و 14 بیشترین شباهت را با یکدیگر دارند. در شهریور ماه عامل آلودگی قلیاییت کل، HCO3-، EC، TDS است که ایستگاه های 11و 14 بیشترین شباهت و ایستگاه 12 کمترین شباهت را به دیگر ایستگاه ها دارد. در مهر ماه HCO3- و قلیاییت کل عامل آلودگی بوده و ایستگاه های 12 و14 بیشترین شباهت به یکدیگر داشته است و ایستگاه 2 کمترین شباهت را به یکدیگر ایستگاه ها دارد. در آبان ماه قلیاییت و HCO3- عامل آلودگی بوده و بیشترین شباهت بین ایستگاه های 4، 9 و14 بوده است و بین ایستگاه های 2، 5 و 6 کمترین شباهت وجود دارد. بنابراین مشاهده می شود که در بیشتر تاریخ ها HCO3- و قلیاییت کل، عامل آلودگی بوده و ایستگاه 12 نیز کمترین شباهت را با دیگر ایستگاه ها دارد. بر اساس اندازه گیری های صورت گرفته کیفیت پارامترهای فیزیک و شیمیایی آب شرب بندرعباس درحد استاندارد است.
  کلیدواژگان: آنالیز خوشه ای، تحلیل عاملی، کیفیت آب و مؤلفه های اصلی
|
 • A.Tadayyon, E. Asadi Khashooy Page 1
  In order to evaluate the adaptability of Poterum sanguisorba in Shahrekord region, a field experiment was conducted under two regimes of, deficit (once per two weeks) and full irrigation (once per week). Plant parameters which were measured include height, shoot dry weight, leaf number per plant, leaflet number per leaf, crude protein of shoot, number of seeds produced per plant and weight of 1000 seeds at three stages (1, 2 and 3 months after planting). these parameters were statistically analysed by GLM method. The results showed that plant height, shoot dry weight, leaf number per plant, leaflet number per leaf and seed number per plant, weight of 1000 seeds and crude protein under full irrigation were significantly different (p<0.01) compared to deficit irrigation regime. The tallest plant heights of 15.3, 26.3 and 59.7 cm and greatest shoot dry weights of 1.4, 4.8 and 11.2 ton/ha were measured in the first, second and third stages respectively. Maximum leaf number per plant at first, second and third stages were approximately 15, 28 and 90 respectively. Under full irrigation regime the highest leaflet number per compound leaf were 11.6, 16.5 and 20 respectively at first, second and third stages respectively. Maximum seeds per plant of 271 and greater weight of 1000 seeds of 9.4 gram were produced under full irrigation regime. The highest level of crude protein extracted from shoot plant in full irrigation regime were 21.5 % in the first stage, 23.5 % in the second stage and 11.3 % in third stage.
 • R.S. Sharif Nia, F. Mirzaei, A. Liaghat Page 9
  Wetted front position is important in optimal drip irrigation system design. Wetted pattern depends on parameters such as emitter discharge, applied water volume, soil texture and structure and land slope. This field study was conducted in four slopes (0, 5, 15 and 25%) and 3 discharge rates (2, 4, and 8 lit/hr) in three application times (1, 2 and 4 hours). Soil texture was silt clay loam. Wetted pattern dimensions were measured by excavation sections parallel to the surface; moisture was measured in these sections 24 hours after finishing irrigation. It is recommended that if to Consider changing wetted pattern position in sloping lands and moisture distribution, emitter position toward plant has to be improved. This can be determined by the demonstrated equations.
 • A. Montazer, B. Azadegan, M. Shahraky Page 17
  Wheat yield and water productivity are affected by water and nitrogen fertilizer management and climatic data. The aim of the present study was to assess the efficiency of artificial neural networks (ANNs) models in predicting winter wheat yields and water productivity using climatic data and seasonal water-nitrogen variables. The calibration and verification of the proposed models were accomplished using data from field experiments carried out in three years. The models were evaluated using several statistical error and goodness-of-fit measures, including the coefficient of determination, root mean square error (RMSE), mean bias error (MBA), and standard error (STE). The applied ANNs models had desirable accuracy in estimating crop yields and water productivity. ANN models consistently produced more accurate predictions than multiple linear regression models. The sensitivity analysis indicated that the productivity of wheat water has the highest level of sensitivity to the seasonal water use. The data generated here suggested that maximum and minimum wheat water productivity would be achieved with about 272 and 490 mm seasonal water use, which were determined 1.55 and 0.81 kg m-3, respectively. The applied ANNs can provide the background for promoting the water productivity for this strategic crop in different weather condition, and give us the possibility of the logical and economical use of water sources and nitrogen and also programming the combined usage of both resources in the study area.
 • M. Yaghoobzadeh, A. Akbarpoor, Gh. Barani, B. Etebari, H. Kardan Moghadam Page 31
  Applications of geographic information systems (GIS) and remote sensing to estimate runoff of watersheds have increased in recent years. In this research, runoff curve number map of Birjand Mansourabad watershed was prepared by GIS data and Landsat ETM+ satellite images based on factors such as hydrologic for soil group, land use and land cover. The land cover map was determined using Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) and VI Index and was classified as three groups: good, fair and poor. The watershed land use map was produced by Landsat satellite data and hydrologic soil group map was produced using field survey, watershed soil, slope, geology and land use maps. The combination of these maps in GIS and using SCS table, runoff curve number and soil surface store Coefficient maps was obtained. Several rainfall-run off events were used to evaluate the accuracy of the result. It was found that predicted peak discharge using HEC-HMS model is similar to the observed peak discharge which indicates that the predicted result is reasonably accurate. On the other hand curve number obtained of observed flood data was compared with curve number computed by the model with error analysis of RMSE= 3.57 and MRE=0.05 showing that the obtained results are accurate.
 • M. Mazidi, E. Marofpour, B. Bahramnejad Page 41
  Determination of soil water content using Time Domain Reflectometery (TDR) method is recently considered modern and widely used. For practical applications, TDR needs to be calibrated based on relationship of dielectric constant and volumetric moisture content of soil. There are many empirical correlations between dielectric constant and volumetric moisture content that these equations don’t spot all of soil characteristic. The paper presents investigation of models accuracy for soil organic matter. This study was carried out in laboratory conditions based on complete randomized design separately for three soil textures including light, medium and heavy. The treatments in each experiment were different contents of soil organic matter (0.5, 2, 3.5, 5, 6.5 %) with three repetitions. In this study investigated the accuracy of Topp et al (1980), Mixing (1990), Malicki et al. (1996), Roth et al. (1992) and Oleszczuk et al. models (2004). The estimation potency of moisture content of these models survey with scales (RMSE) and (RE). The results showed that the models of Topp et al. (1980), Malicki et al. (1996) and Oleszczuk et al. (2004) with correlated coefficient 0.85, 0.84 and 0.84, least different and Roth et al. (1990) and mixing models, were most different in estimation of soil water content. Also in these models in high percent of soil organic matter and Clay, increased the amount of error in estimation of soil water content
 • M. Ghobadi Nia, H. Rahimi, T. Sohrabi, H. Tofighi, A. Naseri Page 53
  Chemical clogging can reduce geotextile permeability and obstruct drainage system. Calcium carbonate is a substance of low solubility which precipitates rapidly and forms the hard pan layer which results in clogging the drain envelope. The study was done on drain envelope in Abadan palm grove showed calcium carbonate was the main precipitated chemical in drain envelops. Laboratory column filter tests were conducted to simulate calcium carbonate precipitation on geotextile. Experiments performed with three types of geotextile including woven and nonwoven types. The result show that carbonate calcium precipitation decrease the ability to percolate water through the geotextile. Calcium carbonate precipitation was collected at an aerated/non-aerated interface in the filters and surrounded the fibers as a layer. Chemical precipitation in geotextile cover surrounds the fibers and increase thickness with time. Hydraulic conductivity was decreased about 30 percent by chemical precipitation. Results also show that according to laboratory conditions, clogging time for two kind of nonwoven geotextile is 4 and 6 years.
 • M. Moradmand, H. Beigi Page 63
  The use of treated municipal wastewater for irrigation in arid and semi-arid regions like Iran was considered in recent decades. Wastewater irrigation could cause excessive accumulation of heavy metals in agricultural soils. Soil contamination with these elements lead to high metals uptake by crops and thus affect food chain. In this research the distribution of heavy metals in pepper tissues after irrigation with wastewater was investigated. For this reason a pot experiment was carried out and a completely randomized design was used. Different percents of treated wastewater were applied for irrigation. Increasing the percent of wastewater had no significant effect on lead and nickel soil and tissues concentrations. lead and nickel in the available soil were still less than allowable. Before planting lead and nickel soil concentrations were almost the same but at the end of the growing season lead tissue concentrations were about 2 times more than nickel concentrations. The highest lead and nickel tissue concentrations were in pepper roots and the lowest concentrations were in pepper fruits.
 • Sh. Koohestani, N.Askari, K. Maghsoudi Page 71

  Drought stress, as one of the most important environmental stress, plays a vitalrole in reducing crop yield all around the world. Super absorbent hydro gels which absorbs high amount of water are known as compounds which can reduce detrimental impacts of drought stress. In order to investigate the effects of super absorbent hydro gels on soil condition, an experiment was conducted at the institute of higher agricultural education of natural rources, Jiroft City. Three replications were used in the experiment. Drought stress condition was applied to the main plots at three levels, irrigation of 100% of crops water requirement (no stress), 75% (mild stress) and 50% (severe stress) and super absorbent levels were applied to the sup-plots at three levels (0, 200 and 300 kg/ha). Drought stress reduced grain yield, yield components and biological yield. Yield reduction was higher at 50% crop water requirement. On the contrary, super absorbent hydro gels particularly at 300 kg/ha diminished the detrimental effects of water stress on yield. Application of super absorbents caused higher number of rows per ear only under drought stress condition. Meanwhile, grain yield, biological yield, grain weight and number of grains per row were under both stress and non-stress conditions. It was concluded that application of super absorbent hydro gels can increase yield and yield components through increasing soil water holding capability for a long time.

 • M. Noshadi, A. Azar Peikan, A. Nohegar Page 79
  In this study, drinking water quality of Bandar Abbas was investigated. There was collected 180 water samples from 15 stations and analyzed during 6 months in 2007. The clustering and factor analysis were used for classification of stations and pollutants. The analyzed water quality parameters were: pH, turbidity, total hardness, total alkalinity, TDS, EC, NO3, NO2, SO42-, Cl, Ca, F, Mg, HCO3-, and coliform bacteria. The results show that the main pollutants were: Hco3 and total alkalinity in June, EC and TDS in July, HCO3, total alkalinity and total hardness in August, HCO3-, EC, and TDS in September, HCO3- and total alkalinity in October and November. The maximum similarity between sampling stations were: 11 and 12 in June, 3 and 6 in July, 11, 3 and 14 in August, 11 and 14 in September, 12 and 14 in October, and 9, 4 and 14 in November. Therefore, HCO3- and total alkalinity are the main pollutants and station 12 has minimum similarity with other stations. The parameters were in the standard ranges. The EC, TDS, Turbidity, total alkalinity and total hardness in old regions of the city were higher than new regions. The trend of water quality parameters are ascending from September to November due to the decrease in water level of Minab dam and the use of groundwater resources.