فهرست مطالب

 • پیاپی 48 (زمستان 1387)
 • تاریخ انتشار: 1389/03/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • نسرین پرستش صفحه 5
  با ارزش ترین دارایی در بازار سهام، اطلاعات است. در اصل بازار بورس هنگامی کارا است که اطلاعات مرتبط آزادانه و با حداقل هزینه وحداکثر سرعت در اختیار افراد ذینفع قرار گیرد. نتایج این مطالعه نشان داد که کاربران در بازار بورس معتقدند که از میان انواع اطلاعات درونی(مالی، سرمایه ای، فعالیت شرکتها) واطلاعات بیرونی مرتبط به شرایط سیاسی- اقتصادی، اطلاعات مربوط به فعالیت شرکتها از اهمیت کمتری برخوردار است و اطلاعات مالی، سرمایه ای و بیرونی اهمیت یکسانی دارد. همچنین از میان انواع اطلاعات مالی، درآمد هر سهم و از میان انواع اطلاعات سرمایه ای، اطلاعات مربوط به تغییرات سرمایه با سهولت بیشتری در اختیار کاربران است. اطلاعات مربوط به وضع سیاسی کشور از میان انواع اطلاعات بیرونی بیشتر مورد توجه کاربران در بازار بورس است. لازم به توضیح است اطلاعات موجود در این مقاله از طریق توزیع پرسشنامه در سال 1384 به دست آمده است.
  کلیدواژگان: اطلاعات نهانی، اطلاعات مالی، اطلاعات سرمایه ای، بازار بورس کارا
 • عاطفه تکلیف صفحه 21
  تلاطم شدید قیمت در بازار نشان دهنده شدت نوسانهای قیمت بوده و از این رو پیش بینی قیمت را بسیار پیچیده تر می کند زیرا افزایش تلاطم قیمت در یک بازار به معنای افزایش عدم اطمینان و بالا بودن ریسک در آن بازار است. در این مقاله پس از بررسی رفتار تلاطمی قیمت نفت خام در دوره های مختلف طی سالهای 1987 تا 2008 به رابطه علی بین تغییرات قیمت نفت خام و حجم معاملات در بورسهای نفتی در قالب یک مدل VECM پرداخته ایم. نتیجه این بررسی نشان دهنده آن است که جهت علیت از طرف تغییرات قیمت بر حجم معاملات می باشد.
  کلیدواژگان: تلاطم قیمت نفت خام، حجم معاملات در بورسهای نفتی
 • سیدمهدی حسینی، علیرضا عبدی، علیرضا غیبی، ایمان فدایی صفحه 37
  هدف اصلی این مطالعه، بررسی چگونگی تاثیرگذاری هر یک از اجزای مخارج بودجه عمومی دولت بر روند رشد اقتصادی در ایران طی سال های 1357 تا 1383 است. این بررسی در قالب مدل رشد بارو و با استفاده از ابزارهای اقتصادسنجی و طراحی سیستم معادلات همزمان انجام شده است. نتایج تحقیق نشان دهنده آن است که در اقتصاد ایران، کل مخارج بودجه عمومی دولت اثر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی داشته است، در حالی که تفکیک مخارج یاد شده به مخارج عمرانی و جاری نشان دهنده اثر منفی مخارج جاری و اثر مثبت مخارج عمرانی بر رشد اقتصادی است. همچنین نتایج در مورد مخارج امور چهارگانه (اقتصادی، اجتماعی، عمومی و دفاعی) نشان می دهد در شرایطی که مخارج امور اقتصادی و امور عمومی، اثر مثبت بر رشد اقتصادی داشته است مخارج امور دفاعی و امور اجتماعی تاثیری منفی بر این روند در کشور دارد. زیر فصل های مربوط به این امور چهارگانه نیز آثار متفاوتی از نظر علامت و اندازه بر رشد اقتصادی در کشور داشته اند.
  کلیدواژگان: مخارج دولت، رشد اقتصادی، مدل رشد بارو، روش معادلات همزمان
 • حمید محمدی، مجید رحیمی صفحه 65
  در این مطالعه یک الگوی تعادل عمومی ایستا مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1380 تنظیم و به بررسی اثر سناریوهای افزایش مخارج دولت به میزان 20 و 50 درصد تحت سیاست ارزی شناور بر شاخصهای فقر پرداخته شده است. همچنین اثر افزایش مخارج دولت بر شاخصهای فقر از طریق تحلیل اثر آن بر مصرف خانوارها و قیمتها بررسی شده است. یافته های تحقیق نشان دهنده آن است که براساس تغییرات مصرف، افزایش مخارج دولت در میان خانوارهای شهری باعث افزایش فقر می شود در حالی که براساس تغییرات قیمت، افزایش مخارج دولت باعث کاهش شاخصهای فقر خواهد شد. در میان مناطق روستایی نیز براساس هر دو رویکرد تغییرات مصرف و قیمت مشخص شد افزایش مخارج باعث کاهش شاخصهای فقر می شود. اما به طورکلی تغییرات در شاخصهای فقر با توجه به میزان افزایش مخارج دولت چندان بالا نیست.
  کلیدواژگان: مخارج دولت، شاخصهای فقر، مصرف، قیمت، تعادل عمومی قابل محاسبه
 • یوسف محن تفر، احمد جعفری صمیمی صفحه 85
  در دهه های اخیر، مسائل و مشکلات مربوط به اقتصاد کشورهای در حال توسعه که اساسی ترین آن نرخ رشد اقتصادی بود، موجب توجه و ارزیابی دوباره راهبردهای توسعه اقتصادی شد. مسئله کاهش میزان تصدی دولتها در اقتصاد برای عملکرد آسان تر نظام بازار در راستای بهبود تخصیص منابع، هم مورد توجه جدی کارشناسان اقتصادی می باشد. در مقاله حاضر به بررسی بخش خصوصی و فعالیتهای اقتصادی آن به عنوان یک موضوع بسیار مهم در اقتصاد ایران اشاره شده و سپس به اهداف اصل 44 قانون اساسی و کلیات آن پرداخته شده است. پیش بینی می شود که با توجه به منشور اساسی اصل 44 قانون اساسی و دستور مقام معظم رهبری برای تسریع در انجام واگذاری بخشهای مختلف اقتصادی به بخش خصوصی در راستای اهداف برنامه چهارم و سند چشم انداز 20 ساله کشور، دولت بتواند گام اساسی برای شکوفایی اقتصادی کشور با تاکید بر افزایش رشد اقتصادی، کاهش میزان بیکاری و جلوگیری از هزینه های مضاعف بردارد.
  کلیدواژگان: بخش خصوصی، اصل 44، میزان تصدی دولت، رشد اقتصادی، اقتصاد ایران
 • سید نعمت الله موسوی، فرزانه طاهری صفحه 107

  این مطالعه با هدف بررسی اثر جهانی شدن بر شاخصهای فقر و شرایط رفاهی دهکهای درآمدی خانوارهای شهری و روستایی انجام شده است. ابتدا اثر شاخص جهانی شدن بر قیمت گروه نان و غلات برآورد و سپس اثر افزایش شاخص یاد شده از طریق تغییر قیمت بر مخارج گروه نان و غلات در میان نمونه ای منتخب از خانوارهای شهری و روستایی ارزیابی شد. همچنین اثر تغییر در مخارج بر روی سه شاخص فقر یعنی سرشمار، شکاف و شدت فقر نیز در مناطق شهری و روستایی ارزیابی شد. یافته ها نشان داد که گسترش جهانی شدن موجب کاهش شاخصهای فقر به ویژه در میان خانوارهای شهری می شود. همچنین مشخص شد گسترش جهانی شدن از طریق کاهش قیمت مصرف موجب کاهش مخارج یا افزایش درآمد واقعی می شود و این کاهش در میان دهکهای درآمدی پایین بیش از دهکهای درآمدی بالا است. به طور کلی نتایج تحقیق نشان داد بهره مندی خانوارهای شهری از منافع حاصل از جهانی شدن بیش از خانوارهای روستایی است.

  کلیدواژگان: جهانی شدن، دهک درآمدی، مناطق روستایی، مناطق شهری
|
 • Nasrin Parastesh Page 5
  Information is the most valuable asset in the stock exchange. Exchange markets are efficient wherever the require information are freely, promptly and with minimum costs are available to traders. The results show that the traders in stock exchanges believe that among the four categories of information, i.e., financial, capital, corporate activities and political-economical (external) information, those which are related to corporate activities have lower level of significance while financial, capital and external information are ranked similarly. Moreover, among different kind of financial information, the dividends, and among the variety of capital information, the information regarding the capital variations are more easily available to traders. Among the external information, the information related on the political conditions of the country is more demanded by traders in a stock exchange. It should be noted that the information available in this paper are obtained by distributing questionnaires related to the year 1384.
  Keywords: Inside Information, Financial Information, Capital Information, Efficient Exchanges
 • Atefeh Taklif Page 21
  The high price volatility in the market indicates the severity of price variations hence making the price forecasting a more challenging issue. This is due to the fact that higher price volatility in a market means higher uncertainties and an increased level of risk in that market. Upon the analysis of volatile behavior of crude oil prices during different periods over 1987 to 2008, this paper attempts to arrive at the causal relationship between the variations in crude oil prices and trading volumes in crude oil exchanges using the VECM model. The results show that the direction of causality is from the price variations to volumes traded.
  Keywords: Crude Oil Price Volatility, Trading Volumes in Oil Exchanges
 • Hamid Mohamadi, Majid Rahimi Page 65
  In this study a static Computable General Equilibrium model based on Iranian Social Accounting Matrix of 1380 was applied to investigate the impact of 20 and 50 percent increase in Government expenditures under floating exchange rate regimes on poverty indices. The impact of increased Government expenditure on poverty indices was performed by analyzing its impact on household’s consumption and prices. The results revealed that based on the consumption changes, increased Government expenditures increases poverty throughout urban households, while regarding the price changes, increments of Government expenditure will reduce poverty indices. In the case of rural households, based on both of consumption and price changes approaches, increases in Government expenditures would result in reduced poverty indices. However regarding the level of incremental expenditures, changes in poverty indices are not considerable.
  Keywords: Government Expenditure, Poverty Indices, Consumption, Price Computable General Equilibrium
 • Yousef Mehnatfar, Ahmad Jafari Samimi Page 85
  Over the last decades the most important problem in developing countries was the rate of economic growth. This has led to more attention to the development strategies, In this regard, policy makers and economists showed more interests in downgrading the size of Governments towards improving the performance of markets as well as better resource allocations. This paper attempts to examine the private sector and its activities as a topical issue in Iranian economy. The aims and basics of the 44th Principle of the Constitution are then analyzed. Regarding the 44th Principle of the Constitution and the Supreme Leader's command on accelerating the privatization process in different economic sectors and along with the objectives of the Fourth Development Plan and the Country’s 20-year Vision, it is expected that the Government will take serious measures towards flourishing Iranian economy with emphasis on increasing economic growth, reducing the unemployment rate and preventing the extra expenses.
  Keywords: Private Sector, The 44th Principle, Scope of Government's Activities, Economic Growth, Iranian Economy
 • Nematollah Mousavi, Farzaneh Taheri Page 107

  The aim of this study is to investigate the impact of Globalization on poverty indices and welfare of income deciles throughout the rural and urban households. First, the impact of Globalization index on the price of bread and grains is estimated and then the impact of the increase in the said index is examined by the analysis of price changes on the expenditures on bread and grains among a sample of selected rural and urban households. Moreover, the effect of the change in expenditures on the three indices of poverty, i.e., headcount, poverty gap, and poverty severity in urban and rural areas are analyzed. It is shown that the growth in Globalization has decreased the poverty indices particularly among the urban households. It is also shown that the growth in Globalization has lowered expenditures or equivalently has increased the real income through the reduction in the price of consumer commodities; and this reduction is more pronounced among the lower income deciles as compared with higher deciles. As a whole, the results indicate that the benefits accrue to urban households resulting from Globalization are higher than that of rural households.

  Keywords: Globalization, Income Deciles, Rural Areas, Urban Areas