فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 3 (پیاپی 11، بهار 1388)
 • تاریخ انتشار: 1388/03/02
 • تعداد عناوین: 7
|
 • صادق رحیمی شعرباف صفحه 169
  این مقاله با استفاده از نتایج حاصل از انجام یک طرح تحقیقاتی در زمینه مطالعه الگوریتم های سیستم آموزشی فعال در دانشکده ریاضی دانشگاه صنعتی شاهرود تهیه شده است. در این تحقیق یک روش بهینه و پویای آموزشی مبتنی بر آموزش مشارکتی ترکیبی با استفاده از مزایای شیوه آموزشی مباحثه حوزه های علمیه، ارائه شده است.این مقاله شامل دو بخش اصلی می باشد.بخش اول شامل بیان ویژگی روش های مختلف آموزشی و تحلیل آموزش مشارکتی پویا است و بخش دوم حاوی تبیین روش مباحثه و ارائه یک مدل اجرائی برای آموزش مشارکتی پویا به همراه طرح درس استاد-دانشجو و جدول ارزیابی گروهی می باشد.
  کلیدواژگان: آموزش مشارکتی پویا، روش مباحثه، فعالیت گروهی، طرح درس استاد، دانشجو
 • ابراهیم ریحانی، حمید مسگرانی، فاطمه فرمهر صفحه 179
  یاددهی و یادگیری هندسه در دوره متوسطه، به طور معمول با مشکلات زیادی به همراه بوده است.پژوهش ها در حوزه ی آموزش ریاضی نشان می دهند که استفاده از نرم افزار هندسه پویا می تواند برخی از مشکلات را کاهش دهد تحقیق حاضر باهدف بررسی ناثیر نرم افزارهای هندسه پویا بر توانایی حدسیه سازی در حل مسائل هندسه،با مشارکت 145 نفر از دانش آموزان سال اول و دوم دبیرستان و معلمان ریاضی اجرا گردید.این تحقیق،کیفی و به صورت مطالعه موردی،بر پایه مشاهده مستقیم،مصاحبه بالینی،تحلیل نوارهای ویدئویی و فعالیت های ذخیره شده در نرم افزار صورت گرفته است.نتایج تجزیه و تحلیل داده های این تحقیق نشان می دهد که نرم افزار با فعال ساری طرحواره های مرتبط و مناسبتر،تشویق فرد به استفاده از راهبردهای حل مسئله،تاثیر مثبت در نحوه کنترل فرایند حل و باورهای فرد،توانایی های حل مسئله به ویژه ساخت حدس های منطقی و خلاقانه را افزایش و توسعه می دهد.
  کلیدواژگان: حل مسئله، حدسیه سازی، نرم افزار هندسه پویا
 • اسمعیل عبدالله زاده، مصطفی پاپی صفحه 193
  این مطالعه به بررسی رابطه بین سیستم خودهای انگیزشی زبان دوم[1، 2] (the L2 Motivational Self System))، اضطراب زبان دوم و رفتار واکنشی می پردازد. 1309 دانش آموز ایرانی مشغول به تحصیل در دوره های راهنمایی و دبیرستان سراسر کشور با پر نمودن یک پرسشنامه با روایی و پایایی قابل قبول، در این مطالعه شرکت نمودند. بر اساس مستنداتی از مطالعات انگیزشی زبان دوم، روانشناسی انگیزشی و تحقیقات مربوط به اضطراب زبان دوم، مدلی جهت آزمودن با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری (structural equation modeling) ارایه شد. داده های جمع آوری شده به نرم افزارهای تحلیل آماری وارد و مدل ارایه شده تائید شد: هفت مسیر از کل ده مسیر فرض شده معنی دار بودند. نتایج این مطالعه نشان می دهد که خود- آرمان زبان دوم (the ideal L2 self) به طرز معنی داری در تجربه یادگیری زبان دوم(L2 learning experience) و تلاش آماج (motivated behavior) زبان آموزان، تاثیرگذار بوده و رابطه معنی دار و منفی با اضطراب زبان دوم(L2 anxiety) آنها دارد؛ تجربه یادگیری زبان دوم بیش از دیگر متغیرها تلاش آماج آنان را افزایش می دهد؛ و خود - باید زبان دوم (the ought-to L2 self) به طرز معنی داری منجر به افزایش اضطراب زبان دوم می شود. بر اساس نتایج به دست آمده چندین استنباط عملی به همراه پیشنهاداتی برای مطالعات آینده ارایه شده است.
  کلیدواژگان: خود، آرمان زبان دوم، خود، باید زبان دوم، اضطراب زبان دوم، تلاش آماج، سیستم خودهای انگیزشی زبان دوم
 • کمال عقیق صفحه 205
  در این مقاله ابتدا با استفاده از توزیع لجستیک سه پارامتری در پاسخ گویی به پرسش های چهارگزینه ای در امتحانات ورودی، میزان توانایی هر یک از داوطلبان برای هر پرسش در نتیجه هر امتحان با روش نظریه ی پرسش- پاسخ (IRT) مورد اندازه گیری قرار گرفته و بر اساس توانایی نمره او تعیین شده و مبتنی بر این اطلاعات رتبه بندی داوطلبان انجام پذیرفته است. همچنین با استفاده از روش متداول پرسش های چهار گزینه ای، توزیع های تجربی و نظری نیز محاسبه و رتبه بندی شده است. دو نتیجه حاصل مورد قیاس قرار گرفته و با استفاده از آزمون نکویی برازش تناظر بین رتبه بندی ها مورد مطالعه و بحث قرار گرفته اند. براین اساس در یکی از آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور که با استفاده از نرم افزارهای کامپیوتری تهیه شده است، توانایی هر یک از امتحان دهندگان برآورد شد و برای هر آزمودنی مقدار توانایی، نمره بر اساس توانایی، نمره خام (روش کلاسیک)، رتبه بندی براساس نمره های توانایی و براساس نمره های خام، و تفاوت دو روش رتبه بندی بررسی شده است.
  کلیدواژگان: نظریه پرسش، پاسخ، IRT، رتبه بندی، توزیع لجستیک، توانایی
 • علی پورکمالی انارکی، حمیدرضا روحانی صفحه 215
  در این مقاله ضمن ارایه یک مدل ریاضی برای نورد سرد متقارن ورق های سه لایه، با آموزش مرحله به مرحله روش آنالیز فرآیند به کمک تئوری حد بالا (Upper bound)، رفتار تغییر شکل پلاستیک ورق ها در فضای بین دو غلطک بررسی شده و پارامترهای موثر فرآیند نورد شامل توان مصرفی نورد، نیروی نورد، فشار متوسط بین لایه ها و میزان کاهش ضخامت هر لایه در طی فرآیند نورد ورق های سه لایه، محاسبه و پیش بینی گردیده است. جهت اعتبار سنجی مدل تئوری، آزمایشاتی تجربی با استفاده از ورق های (تسمه های) سه لایه آلومینیوم/ فولاد/ آلومینیوم انجام شده و نتایج حاصل با یکدیگر مقایسه شده اند. نتایج تئوری در مقایسه با اندازه گیری های آزمایشگاهی درای انطباق خوبی است.
  کلیدواژگان: تئوری حد بالا، نورد ورق های سه لایه، ورق های چند لایه
 • مهران علی الحسابی، همایون اربابیان، مهرداد یوسف زمانی صفحه 225
  این مطالعه با هدف شناسایی عوامل موثر در ارتقای آموزش طراحی مجتمع های زیستی، جهت دستیابی به این هدف از شش گروه مرتبط با موضوع یعنی استادان درس طراحی معماری، استادان دروس مرتبط با معماری، معماران دست اندرکار طراحی مسکن، دانشجویانی که درس را گذرانده و در دفاتر مهندسی مشغول به کار شده اند، دانشجویان کارشناسی معماری که در حال گذراندن این درس می باشند و دانشجویان کارشناسی ارشد معماری با گرایش مسکن، نظرخواهی به عمل آمده است. این مطالعه از حیث هدف، کاربردی و از نظر جمع آوری اطلاعات، توصیفی و از شاخه پیمایشی است. برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که توجه به آموزش ترکیبی همگرا (استاد و شاگردی) و واگرا (مدرن)، توجه به دروس مرتبط و پیش نیاز طراحی، انسجام و انتقال یادگیری در امر آموزش طراحی مسکن، اعتقاد به ماهیت بین رشته ای بودن معماری و به کارگیری علوم مرتبط، توجه بیشتر به خلاقیت و به کارگیری روش های خلاقانه در کارگاه طرح معماری 5، مفید بودن ارتباط با معماران تجربی در امر آموزش طراحی مسکن، در نظر گرفتن ارزش های فرهنگی، ملی و دینی در امر طراحی مسکن، دخیل کردن بهره بردار در طراحی از طریق مشارکت فکری و ارتباط سیستماتیک با دفاتر و مهندسان حرفه ای به زعم جامعه هدف، از مهم ترین عوامل موثر در ارتقای آموزش طراحی مجتمع های زیستی می باشد.
  کلیدواژگان: طراحی مجتمع های زیستی، آموزش همگرا و واگرا، انسجام و انتقال یادگیری، ماهیت بین رشته ای، خلاقیت، ارزش های فرهنگی
 • غلامحسین معماریان، حیدر جهان بخش، فرزانه میرکاظمی صفحه 239
  دروس معماری در سه گروه دانشی، توانشی و بینشی دسته بندی می شوند و انسان طبیعت معماری که در گروه دروس بینشی جا می گیرد، از جمله دروس پایه و تخصصی در آموزش معماری است که جهت دهی به توجهات دانشجو را ممکن می نماید. اما گوناگونی و بی سامانی روش های ارایه ی این درس که باید پیش درآمدی موثر در فرایند تعمیق تفکرات و نظرات مخاطبین باشد نه تنها باعث کاهش نسبی نقش آن گردیده، بلکه سبب بی انگیزه شدن دانشجویان و بی توجهی به اهمیت این درس شده است. شیوه های جاری در ارایه انسان طبیعت معماری، اغلب نسبت به کلیات محتوایی و مورد هدف شرح درس فاصله زیادی و موجب کاهش تاثیرات آن در نگرش دانشجویان می شود. مقاله ی حاضر با بازشناسی این درس و تاکید بر اهمیت شناخت محیط زیست در آموزش معماری، به تاثیر ارایه مطلوب آن در فرایند ارتقای سطح بینش مخاطبین می پردازد. روند نگارش مقاله بر پایه ی بررسی کامل مشخصه های مبنایی درس و تحلیل مقایسه ای شیوه های تدریس آن، به روش پرسش نامه ای و آماری تکیه دارد. جامعه ی آماری این پژوهش شامل گروه مدرسان و دانشجویان از پنج دانشکده ی معماری است و در پی آن سایر روش های تدریس با شرح درس مصوب، مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته و نتایج آن ها ارزیابی شده اند. نتیجه پژوهش تدوین چارچوبی از روش سامان مند در ارایه انسان طبیعت معماری است که انتظار می رود در شناخت روش فراگیر، مورد استفاده ی مدرسان قرار گیرد
  کلیدواژگان: فرایند شناخت، بینش معمارانه، محیط زیست، آموزش معماری، روش شناسی
|
 • Sadeg Rahimi Sherbaf Page 169
  This paper has been prepared by using the results of a research project entitled "The study of interactive teaching algorithms at the Faculty of Mathematical Sciences, Shahrood University of technology". In this research, an optimal dynamic participatory education method based on interactive learning and collective discussion of Hozeh is described. This paper comprises two main parts. The first part deals with the characteristics of a participatory education dynamic teaching system. In the second section, collective discussion method and a new lesson design approach named 'Teacher-Student' is presented.
  Keywords: Dynamic interactive teaching, Collective discussion, Lesson design
 • Emrahim Riyani, Hamid Mesgharani, Fatemeh Farmeh Page 179
  Teaching and learning geometry at secondary level have usually many problems. Researches indicate that use of Dynamic Geometry Software (DGS) can reduce some of these difficulties. The aim of this study is to investigate the effect of DGS on the ability of conjecture making in geometry problem solving at secondary level. One hundred forty-four students and teachers participated at this study. Results have been analyzed using the recorded sessions and clinical interviews. It shows that DGS causes the students to activate more relevant resources, highlight the links between the schemas and improve the control process. It also has positive effects on the students’ belief system.
  Keywords: Problem solving, Conjecture making, Dynamic geometry software
 • Esmaiil Abdolah Zadeh, Mostafa Papi Page 193
  The present study seeks to investigate the relationship between the L2 motivational self system, second language learning anxiety, and motivated behavior. 1309 junior high school and high school students from all over Iran completed a questionnaire which demonstrated acceptable reliability and validity. Drawing on evidence from L2 motivation research, studies in motivational psychology, and research on L2 anxiety, a model was proposed to be tested via structural equation modeling. The data was submitted to statistical analysis software programs and the proposed model was confirmed: seven out of ten hypothesized paths were significant. The results of the study show that learners’ ideal L2 self significantly contributes to their English learning experience and intended effort, and has a significant but negative relationship with their English anxiety. L2 learning experience most strongly amplifies intended effort; and the ought-to L2 self, as a less internalized future self-guide, significantly leads to the increase of anxiety. Not surprisingly, the ought-to L2 self was observed to significantly contribute to intended effort as well. Based on the results, several practical suggestions along with suggestions for future research have been presented.
  Keywords: The ideal, L2 self, The ought, to L2 self, Second language anxiety, Intended effort, The L2 motivational self system
 • Kamal Aghigh Page 205
  In this paper with using the three- parameter logistic function in response to 4 choice items, the range of ability of each participant for each item or each exam is measured by Item response theory (IRT) and is marked and ranked by each participant’s ability. We will compare (IRT) with traditional ways of marking and ranking, with fitting tests. For this purpose we used IRT and many softwares that we created ourselves for marking one of the exams of the Educational Assessment of Iran (sanjesh.org) and finding each participant’s ranking.
  Keywords: IRT, Ranking, Logistic function, Ability
 • Ali Porkamali, Hmidreza Rohani Page 215
  In this paper, A mathematical model for cold rolling of symmetrical tri-layer strip is proposed using the upper bound theorem to investigate the plastic deformation behavior of the strip at the roll gap. With implementation steps to express in order to analysis of cold rolling process, can calculate and forecast the rolling power, rolling force, average pressure between layers and thickness reduction of each layer. In order to validity the theoretical model, experiments on sandwich strip rolling are conducted by employing aluminum, mild steel (Al/St/Al)as the layers of the sandwich strips and results is compared together. It is found that all of theoretical predictions are in good agreement with the experimental measurements.
  Keywords: Upper bound theorem, Tri, layer strip rolling, Multilayer strip
 • Mehrdad Alialhesabi, Homayoon Arbabiyan Page 225
  The aim of this research is find effective factors to enhance the quality of Residential complexes design education. To achievement this aim we use the views of six related groups include, professors of architecture design, professors of related lessons, architectures engaged in house design, the students of architecture that work in engineers office, the undergraduate of architecture and M.A students of architecture in house branch. This research is an applicable study. to gather the information we use the questionnaire. the information is descriptive with survey branch. The results of research show that convergence integrated (teach- student) education, modern education, consider the prerequisites and related lessons, coordinate and transfer learning about house design education, accept the architecture as cross-course and use the related knowledge, pay attention to creativity and use the creative approaches in workshop of architecture design 5, usefulness of communication with experienced architectures in house design education, consider the cultural, national and religious values in house design, participate user in design and utilize the thought and systematic communication of user with professional engineers office are important factors to enhance the affectivity and quality of environment complexes design education.
  Keywords: Residential complexes design, convergence integrated (teach, student) ducation, modern education, integrated, transfer learning, Identities Inter course, creativity, Cultural values, participation
 • Gholam Hossin Lelariyan, Heydar Jahanbakhsh, Farzaneh Mirkazemi Page 239
  Courses in Architecture can be classified into three categories; Knowledge, Skill, and Attitude. The "Human, Nature, Architecture" course, which falls into the attitude category and is one of the basic and specialized courses in teaching architecture, is supposed to be a preface to basing students’ general approach to this area of expertise. So far, nonetheless, this course not only has not moved in this direction but has also caused feelings of demotivation and indifference in students. Current methods in teaching the course often depart from the general content and objectives of the course, thereby reducing the intended impacts of the course on students’ attitudes. The present study investigates the impacts of effective presentation of this course via reintroducing the course and emphasizing the significance of environment in architecture education. Using a questionnaire survey, this study was conducted based on the comprehensive examination of the basic features of the course and comparative analysis of its different teaching methods. The participants of this study include 35 teachers and 180 students from five architecture departments in different Iranian universities. Various teaching methods with authorized syllabuses were investigated comparatively. Results of the study led to the development of a coherent method for teaching the course Human, Nature, Architecture, which is expected to be employed by teachers in recognizing a comprehensive method.
  Keywords: Teaching Process, Architectural Attitude, Environment, Architecture Education, Methodology