فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 4 (پیاپی 12، تابستان 1388)
 • تاریخ انتشار: 1388/05/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • احمد کاردان، صمد کاردان صفحه 267
  در سیستم های مدیریت یادگیری1 همواره ارزشیابی میزان دانش یادگیران بعنوان یک مساله مهم مطرح است. روش های ابتدایی ارزشیابی دانش یادگیران تنها به محاسبه امتیاز کسب شده در آزمون هایی بسنده می کنند که سوالات آنها به صورت ماشینی قابل تصحیح باشند. مشکلی که در اینجا ممکن است رخ دهد پاسخ دهی صحیح به صورت تصادفی توسط کاربر بدون داشتن دانش کافی2، و یا پاسخ دهی اشتباه بر اثر عدم دقت3 با وجود برخورداری از دانش کافی می باشد. از طرف دیگر به منظور بهبود فرایند یادگیری لازم است که نتایج آزمون ها به صورت تفصیلی و با تعیین نقاط ضعف و قوت کاربر مشخص شود، و بنا بر این فقط یک امتیازدهی کلی برای ارزشیابی دانش کاربر کافی نمی باشد. برای بدست آوردن سطح دانش کاربر به صورت تفکیک شده لازم است در مواردی که سوالات چند مفهوم را مورد پرسش قرار می دهند تشخیص دهیم ضعف در دانستن کدام مفهوم آموزشی عامل پاسخ نادرست کاربر شده است4. در این پژوهش روشی بهبود یافته برای ارزشیابی دانش یادگیران ارائه شده است. در این روش مفاهیم آموزشی با استفاده از یک ساختار سلسله مراتبی اهداف آموزشی مدل سازی می شوند و از مدل دانش یادگیرنده برای تخمین میزان دانش او استفاده می شود. این مدل مبتنی بر شبکه های بیزی5 است و با در نظر گرفتن ساختار اهداف آموزشی ارائه شده است. در روش پیشنهادی برای ارزشیابی یادگیرنده از سوالاتی استفاده شده است که با توجه به اهداف آموزشی تهیه شده و پس از سطح بندی بر اساس میزان پیچیدگی به کار گرفته شده اند. در این پژوهش با ارائه الگوریتمی جدید برای روزآمد کردن گره ها در شبکه بیزی، تا حد امکان تاثیر پاسخ های صحیح تصادفی و نیز پاسخ های غلط ناشی از عدم دقت، در ارزیابی نهایی کاهش یافته اند. در نهایت با بکارگیری مدل دانش ارائه شده و استفاده از ساختار اهداف آموزشی سلسله مراتبی راه حل موثری برای سه مسئله مطرح در ارزشیابی یادگیران یعنی پاسخ های صحیح تصادفی، پاسخ های غلط ناشی از عدم دقت، و تشخیص ضعف های یادگیرنده، ارائه شده است.
  کلیدواژگان: تخمین سطح دانش یادگیران، ارزشیابی تطبیق پذیر، مدل دانش کاربر، شبکه های بیزین، آموزش الکترونیکی، یادگیری الکترونیکی
 • جواد حاتمی، رسول عبدالله میرزایی، جواد عباسی صفحه 281
  همگام با پیشرفت و توسعه علوم و فناوری شاهد دگرگونی هایی در فلسفه، محتوا و روش های آموزشی هستیم. رویکردهای سنتی و تصور انتقال دانش توسط معلم به مخاطبان، جای خود را به رویکردهای نوینی نظیر ساختن گرایی (ساختن دانش و ایجاد یادگیری معنادار توسط خود یادگیرنده) داده است. با این وجود هنوز شیوه ارائه محتوا در بیشتر مدارس ایران همان انتقال یک سری مفاهیم از سوی معلم به ذهن فراگیر است. محتوای برنامه درسی علوم ایران شباهت زیادی به سایر کشورها دارد؛ اما به نظر می رسد که ضعف عملکرد تحصیلی دانش آموزان ما در مقایسه با همسالان خود در کشورهای دیگر، به طور عمده به علت کاربست روش های ناکارآمد یاددهی-یادگیری است. به همین دلیل بهترین سرمایه گذاری در آموزش و پرورش توجه بیشتر به شیوه های نوین آموزشی است. نقشه مفهومی یکی ازرویکردهای نوین یاددهی- یادگیری کارآمد، مبتنی بر دیدگاه ساختن گرایانه و براساس نظریه ی یادگیری معنادار آزوبل شکل گرفته است. نقشه مفهومی را می توان ابزار ترسیمی تعریف کرد که مجموعه ای از مفاهیم و معانی را در چهارچوب مشخص با ارتباط های منطقی به هم مرتبط می کند و دستیابی به یک یادگیری معنادار و عمیق را که نقطه مقابل یادگیری طوطی وار است امکان پذیر می سازد. برنامه درسی مبتنی بر نقشه های مفهومی مزیت فراوانی دارد. در این مقاله قصد داریم ضمن معرفی نقشه های مفهومی، کاربرد آن را به عنوان یک راهبرد یاددهی- یادگیری که یکی از مراحل اساسی یک برنامه ریزی درسی است، در بهبود کیفیت اجرای برنامه درسی شیمی دوره دبیرستان، بیان کنیم.
  کلیدواژگان: نقشه مفهومی، یادگیری معنادار، یادگیری طوطی وار، برنامه درسی شیمی، ساختن گرایی، الگوی پردازش اطلاعات و نظریه ی ساخت شناختی آزوبل
 • بهروز حسنی، احمد گنجعلی، محسن امدادی صفحه 297
  امروزه استفاده از روش های عددی به ویژه روش اجزای محدود، در حل مسائل متفاوت کاربرد فراوانی دارد. از آنجا که این روش ها تقریبی هستند، داشتن درکی واقعی از میزان و نحوه ی توزیع خطاها اهمیت بسیار زیادی دارد. از این رو آموزش کاربران نرم افزارهای تحلیل و طراحی مهندسی در این رابطه امری ضروری است و عدم توجه به آن می تواند فاجعه بار باشد. در این راستا بررسی مساله تعیین ضریب شدت تنش صفحه ترک دار تحت کشش با روش اجزای محدود همراه با تخمین خطا و حل تطبیقی، موضوع این مقاله است. به این منظور برنامه ای کامپیوتری به زبان فرترن نوشته شده است که قادر به تخمین خطای تحلیل اجزای محدود با استفاده از روش بازیافت تنش بر مبنای نقاط فوق همگرا می باشد. همچنین حل تطبیقی با تجدید المان بندی در هر مرحله، جهت بهبود شبکه ی اجزای محدود صورت می پذیرد. با مقایسه نتایج به دست آمده با تحلیل تئوری و همچنین نرم افزار تجاری ANSYS، مشاهده می شود که الگوریتم مورد استفاده جهت برآورد خطای حل اجزای محدود در این پژوهش کارایی مناسب تری دارد و می تواند برای تعیین ضریب شدت تنش در سازه های پیچیده با ترک های دلخواه به کار رود.
  کلیدواژگان: ضریب شدت تنش، تخمین خطا، حل تطبیقی
 • سید محمدرضا علوی مقدم، اعظم سادات دلبری صفحه 309
  هدف از انجام این تحقیق، ارزیابی میزان آگاهی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رابطه با مواد زاید است. در این رابطه، 200 پرسشنامه در بین دانشجویان شش دانشکده توزیع وپس از تکمیل جمع آوری گردید. داده های به دست آمده با نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. یافته های آماری در این تحقیق نشان داد که میانگین آگاهی دانشجویان در دو «دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست» و «دانشکده مهندسی صنایع» به ترتیب بیشترین 53/5 از10 و کمترین 66/3 از 10 مقادیر را به خود اختصاص دادند. یافته های این مطالعه سطح پایین آگاهی دانشجویان از مقوله مواد زاید جامد به عنوان یکی از معضلات زیست محیطی عصر حاضر، ضروررت ارائه واحدهای مرتبط با علوم و مهندسی محیط زیست برای دانشجویان مقطع کارشناسی کلیه رشته ها را نشان داد
  کلیدواژگان: آگاهی های زیست محیطی، مواد زاید جامد، دانشجویان مقطع کارشناسی
 • موسی مظلوم صفحه 315
  سیستم های باربر جانبی ساختمان به چهار دسته تقسیم می شوند که عبارتند از قاب خمشی، دیوار برشی، بادبند، و مختلط (که ترکیبی از سه حالت فوق است). امروزه استفاده از سیستم های مختلط با قاب خمشی و دیوار برشی در سازه های بتن مسلح بلند رشد فزاینده ای یافته است و نحوه آموزش آن به مهندسان و دانشجویان دوره کارشناسی ارشد اهمیت ویژه ای دارد. نکته مهم آن است که طبق استاندارد 2800 و آیین نامه آبا، موضوع تحلیل و طراحی این نوع سازه های مختلط قدری پیچیده شده و لازم است در محاسبه آنها از ممان اینرسی مقطع های ترک خورده استفاده شود. در این مقاله نحوه آموزش این سیستم ها به سه روش سنتی، نرم افزاری، و ترکیبی با یکدیگر مقایسه شده اند. نتیجه مطالعات آماری انجام شده بر روی نتایج تدریس با این سه روش آن است که استفاده از سیستم ترکیبی تئوریک و نرم افزاری در آموزش افراد برای تحلیل و طراحی سازه های مختلط موفق تر از دو روش دیگر است. تنها نکته منفی آموزش با این روش آن است که مدت زمان لازم برای آموزش نسبت به دو حالت قبل تا حدود دو برابر افزایش می یابد. البته با در اختیار قرار دادن بخشی از اطلاعات و مثال های حل شده به صورت جزوه آماده، این زمان کاهش می یابد و به حدود 5/1 برابر روش های قبلی می رسد
  کلیدواژگان: سازه، بتن مسلح، قاب خمشی، دیوار برشی، ترک خوردگی، آموزش
 • مهران علی الحسابی، سعید نوروزیان ملکی صفحه 323
  این نوشتار در پی تاکید بر آموزش معماری کارآمدتر است تا معماران قادر به خلق محیط هایی انسانی در راستای پاسخ به نیازهای اجتماعی، فرهنگی و محیطی طراحی شوند. منظور از محیط های انسانی، محیط هایی است که فعالیت های انسانی به صورت تعریف شده در آنها انجام می شود. فعالیت هایی که بازتابی از معیارهای رفتاری و فرهنگی مشخص شده توسط جامعه بوده و مسائلی مانند اقتصاد، اکولوژی و اجتماع را در بر می گیرند و سبب محیط های زیستی می شوند. مقاله با بررسی و تحلیل معیارهای آموزش و محتوای آموزشی مدارس مختلف معماری، تلاش خواهد نمود تا گسست موجود میان آموزش های صرفا عملی و نظری در فرآیند آموزشی معماری را مشخص سازد. این تحقیق به ارائه روش هایی جهت پر نمودن این فواصل می پردازد؛ و در عین حال مفاهیم نظری موردنیاز برای ایجاد محیط های انسانی را نیز به صورت توامان در نظر دارد. این امر فهم جامعی از دو روش آموزش معماری مختلف، اما وابسته را ضروری می سازد و به شناخت دو پایه اصلی این آموزش، یعنی پایه عملی و مهارتی، و پایه تئوری و نظری، مدد می رساند.
  کلیدواژگان: آموزش معماری، فرایند آموزشی، مدارس معماری، پایه نظری و عملی، آتلیه طراحی
 • فرهنگ مظفر، مهدی خاک زند، فهیمه چنگیز، لیلا فرشادفر صفحه 338
  معماری گروهی موضوعی راهبردی و بحث برانگیز در موفقیت فرایند طراحی معماری امروز محسوب می شود. همان طور که می دانیم؛ گروه فقط به مثابه مجموعهای از افراد عمل نمیکند، بلکه به نحوی از توانمندی های مجموع افراد فراتر میرود. در این گونه طراحی، ساختمان، گسترش ذره ذره مشارکت در طراحی است که فراتر از یک تک بنا است و حاوی ارتباطات اجتماعی کلیه افرادی است که درگیر فرایند طراحی بوده اند. بر این اساس شیوه پیشنهادی مقاله مبتنی بر برخورد با معماری گروهی یک امر ضروری است؛ زیرا در طی رشد جوامع و گسترش علم، اجزاء یک گروه با کمک هم می توانند چرخ دنده های ماشین طراحی را حرکت دهند. هدف این مقاله حرکت در راستای اصول پایه تفکر در طراحی گروهی می باشد. با توجه به چنین رویکردی به بررسی مفهوم گروه و کار گروهی در معماری پرداخته ایم تا با شناسایی گام های طراحی گروهی، در یک طراحی گروهی دانشجویی با دانشجویان همراه شویم و نقاط ضعف و قوت حرکت آنان را در گام های متفاوت شناسایی کنیم و بر اساس اهمیت این مساله در عصر حاضر اثرات آموزش در به کارگیری این فعالیت را در دانشجویان بررسی نماییم. در همین راستا و به منظور بررسی تاثیرات آموزش در بالا بردن کیفیت طراحی گروهی در دانشجویان، آزمونی از دانشجویان دانشگاه هنر اصفهان به عمل آمد. این آزمون به صورت برگزاری جلسات اسکیس دو ساعته و تشکیل گروه های پنج نفره و به روش تحقیق آزمون فرض تک متغیری و با توجه به مستقل بودن گروه ها و برابری واریانس آنها در جامعه به شیوه آزمون t-student (t- تک متغیری) برای گروه های مستقل صورت گرفت. این تست ها شامل دو آزمون تست اولیه در شرایط عدم آگاهی و آشنایی دانشجویان با کار گروهی انجام شد و سپس تست تکمیلی از دانشجویان مورد نظر به عمل آمد. پس از طی دوره آموزش و تشریح کار گروهی گرفته شد که نتایج این تست ها در مقاله حاضر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: معماری گروهی، قوانین تجزیه و تحلیل، فرایند طراحی معماری، رفتارهای طراحی، ارتباطات گروهی
|
 • Ahamad Kardan, Samad Karddan Page 267
  One of the important issues in a learning management system is the assessment of the learner’s knowledge level. In basic methods of assessment, questions are simply ticked by the learners, and then automatically scored by machine. In this sort of examinations, two problems may be raised. Firstly, the learner may answer and mark the questions accidentally by guessing the answer without having enough knowledge about the related subject. Secondly, he/she may slip in answering the questions due to his/her inattention, although he/she has enough knowledge about the related subject. In this work, an improved method for knowledge level assessment is presented. In the proposed method learning concepts are modeled based on the hierarchical construct of learning objectives, and the learner’s knowledge model is used to estimate his/her knowledge level. This model is established on the basis of Bayesian networks, and considering the hierarchical construct of learning objectives. To evaluate the proposed method, a set of questions by considering the learning objectives was designed and ordered into different levels of complications. Then these questions were used for assessments. In this work also a new algorithm for updating the nodes in a Bayesian network is introduced. By means of this algorithm the effect of guessing and slipping answers in an assessment is undoubtedly reduced. Finally, by presenting a model for knowledge and use of the hierarchical construct of learning objectives, an effective solution for three above mentioned problems of guessing answers, slipping answers, and the origin of wrong answers have been established.
  Keywords: Learning, E, Learning, Bayesian network
 • Javad Hatami, Rasool Abdolah Mirzaee, Javad Abasi Page 281
  Traditional approaches and assumptions about the transition of knowledge from teacher to students have been overshadowed by new approaches like "Constructivism". In most Iranian schools, however, the presentation of content is still based on simple transition of concepts from teacher to students. The content of Iranian school's curriculum is remarkably similar to that of other countries, but Iranian students have a relatively poor performance in comparison with their counterparts in other countries. Thus, paying more attention to new methodologies serves as the best sort of investment in the Ministry of Education. "Conceptual Map" is a new approach to effective teaching-learning based on Constructivism and Ausubel's Meaningful Learning Theory. Conceptual Map can be described as a drawing tool that organizes a set of concepts and meanings in a specific framework based on logical relations. It leads to deep and meaningful learning which is in contrast with rote learning. Conceptual map based curriculum on have many advantages. The present article intends to not only introduce conceptual maps but also elaborate on their application as a teaching-learning strategy, which is in turn an essential stage in course planning, in improving the instruction quality of the chemistry course in Iranian high schools.
  Keywords: Conceptual map, Meaningful learning, Rote learning, Chemistry curriculum, Constructivism
 • Behroz Hasani, Ahmad Ghanjali, Mohsen Emdadi Page 297
  Numerical methods, especially the Finite Element method, are increasingly being used for solving different problems. Due to fact that these methods are approximate, having a good understanding and judgment about the errors and their distribution is very important. Hence education of users of engineering analysis and design software is necessary and inattention to it may result in catastrophe. As regards this issue, the problem of determining the stress intensity factor in a cracked plate under tensile stresses, by using the finite element method together with error estimation and adaptivity, is the subject of this article. For this purpose, an academic FORTRAN code has been developed which is able to estimate the finite element solution error by using the superconvergent patch stress recovery method. In addition, an adaptive solution with remeshings in each step is carried out to improve the quality of the employed finite element mesh. Comparing the obtained results with the analytical solution, as well as the ANSYS commercial software, it is observed that the employed algorithm for error estimation has a better performance and can be used for determination of the stress intensity factor in complex structures with arbitrary cracks.
  Keywords: Stress intensity factor, Eerror estimation, Adaptivity
 • Seyed Mohammad Reza Alavi Moghadam, Azam Sadat Delbari Page 309
  The aim of this study was to evaluate student’s knowledge on solid waste management in Amirkabir University of Technology (AUT).A questionnaire was designed and 200 undergraduate students of 6 specified Faculties were asked to fill it. The SPSS software was applied for analyzing the collected data of filled questionnaire. The results showed that highest (5.53out of 10)and the lowest(3.66 out of 10)average of knowledge belong to the students of Faculty of Civil and Environmental Engineering and Faculty of Industrial Engineering, respectively. With reference to the results obtained and in order to improve level of public knowledge of undergraduate students of universities on solid waste management as well as environmental issues, a course of “environmental Science and technology” as a part of every academic curriculum is suggested to be set.
  Keywords: Environmental knowledge, Solid waste, Undergraduate students
 • Mossa Mazloom Page 315
  The lateral load bearing systems of structures are divided to four major groups, which are: moment frames, shear walls, bracings, and combined systems that contain a combination of the previous ones. Nowadays, the combined systems of moment frames and shear walls are utilized in high-rise reinforced concrete structures frequently; therefore, the method of educating these systems is quite significant for postgraduate students and professional engineers. It is worth noting that according to the Iranian code of practice for seismic resistant design and also the Iranian concrete building code, the analysis and design of these combined structures have been complicated because the moment of inertia of cracked sections should be used. In this paper, the different methods of educating the combined shear wall – moment frame structural systems, which are conventional, computerized and a combination of these two methods, have been investigated. The results of statistical studies show that the combination of conventional and computational methods was more successful than the other ones. The only negative point of this method was that the time taken for teaching was improved about two times. Obviously, using the prepared handouts containing some necessary information and examples, decreased this period, and it became about 1.5 times of the other methods.
  Keywords: structure, reinforced concrete, moment frame, shear wall, crack, educating
 • Mehran Ali Alhesabi, Saeid Norozian Maleki Page 323
  This paper argues for a more responsive architectural pedagogy that enables future architects to create human environments and that emerges from and responds to societal, cultural, and environmental needs. Human environments are those that enhance, celebrate, and support human activities, those that reflect behavioral and cultural norms defined by society, those that ultimately integrate economy, ecology, and society into systems or are simply those everyday environments. A critical analysis of a number of thematic issues is provided to delineate the gaps between skill-based and knowledge-based pedagogies in the educational process of architecture. The paper provides a number of scenarios that help bridge these gaps while integrating knowledge contents necessary for creating human environments. This mandates a comprehensive understanding of two different but related types of pedagogies in architecture: skill-based and knowledge-based.
  Keywords: Education of Architecture, Educational Process, Schools of Architecture, Knowledge, based, Skill, based, Design Studio
 • Farhangh Mozafar, Mehdi Khak Zand, Fahimeh Changhiz, Lila Farshadi Page 338
  Collaborative architecture is considered as a strategic and contentious subject in the success of today’s architecture. As we know, a group does not only act as a set of people, but also goes beyond the sum of people’s abilities in some way. In such design, the building is the gradual expansion in design being beyond a single building, and it contains the social communications and the group of people who deal with design process. The purpose of this article is moving in the course of basic principles of thought in collaborative design. On the basis of such approach, this paper, studies the concept of group and team work in architecture so that recognizing collaborative design steps, we accompanied with a group of students in a student team design and defined their weak and strong points of movement in different steps. According to the importance of participatory architecture in the current age, the impacts of trainings for applying this activity are studied in the students. In order to study the training effects in increasing teamwork quality among the students, Isfahan art university students have been tested. This test has been done as two-hour sketches in groups of five people. This test had been in the research method in Univariant Hypothesis Test and according to the independency of the groups and equivalence of their variance in the society as students’t test (single variable test) for independent groups. These tests included a pre test done in ignorance. The students became familiar with teamwork and then a post test has been taken by the given students after their training course and explaining team work for them, the test results have been studied in this article.
  Keywords: collaborative design, protocol analysis, architectural design process, design behavior, group communication