فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 1 (پیاپی 13، پاییز 1388)
 • تاریخ انتشار: 1388/09/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • فتانه تقی یاره، ملودی سیادتی، فاطمه عروجی صفحه 1
  امروزه تحقیقات زیادی در سیستم های یادگیری تطبیقی مبتنی بر وب، در حال انجام است به نحوی که بتوان سیستم را مطابق سبک یادگیری کاربر، شخصی سازی نمود. تاکنون سبک های یادگیری گوناگونی معرفی شده اند که از آن میان کارایی مدل جکسون در این مقاله مد نظر قرار می گیرد تا اثربخشی این مدل در مدلسازی رفتارها و سبک یادگیری یادگیرندگان در سیستم یادگیری الکترونیکی تطبیقی مشخص گردد. در این تحقیق پس از مشخص نمودن سبک یادگیری یادگیرندگان، محتوای آموزشی مطابق سبک مشخص شده به یادگیرنده ارائه گردید. یافته های این تحقیق نشان می دهد در یک گروه تفاوت هایی میان کسانی که مطابق سبک یادگیری خود آموزش می بینند با سایرین وجود دارد؛ اما در گروه دیگر تفاوتی مشاهده نشد. هر چند این ارزیابی در یک محیط آموزشی انجام شده است، می توان آن را به این صورت تعمیم داد که لحاظ نمودن مسائل پداگوژی می تواند در بالا بردن کارایی سیستم های یادگیری الکترونیکی موثر باشد.
 • امین رضا کمالیان، امیر فاضل صفحه 13
  در جهان پرشتاب امروزی یادگیری الکترونیکی به عنوان یک ابزار کسب دانش، به سرعت در حال گسترش، توسعه و تحول است. چنین روند رو به رشدی دست اندرکاران را ملزم به اعمال روش های علمی و منطقی در اجرا، ارزیابی و مدیریت پروژه های یادگیری الکترونیکی می نماید. از روش های پیرو عقل و منطق در یادگیری الکترونیکی امکان سنجی و بررسی پیش نیازها، پیش از اجرای پروژه یادگیری الکترونیکی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی امکان اجرای پروژه یادگیری الکترونیکی و آگاهی از پیش نیازهای این نوع یادگیری در دانشگاه سیستان و بلوچستان انجام شده است. جامعه آماری تمام دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان در نیم سال دوم سال تحصیلی 87-86 می باشد و نمونه این پژوهش 332 نفر از دانشجویان انتخاب گردیدند. روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی بود. ابزار پژوهش پرسشنامه استانداردی بود که قبلا توسط پژوهش گران دیگری مورد استفاده قرار گرفته بود. برای تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار و واریانس) و آمار استنباطی (تحلیل واریانس یک طرفه ANOVA و آزمون تی T-test) استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان برای شرکت در یادگیری الکترونیکی آمادگی نسبی دارند. به علاوه تحلیل استنباطی داده ها نشان داد که بین دانشجویان دانشکده جغرافیا و علوم تربیتی و دانشجویان دانشکده مدیریت و حسابداری از نظر آمادگی برای شرکت در یادگیری الکترونیکی تفاوت معنی داری وجود دارد. اما در بقیه سوالات پژوهش، تفاوت معناداری مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: یادگیری الکترونیکی، امکان سنجی یادگیری الکترونیکی، دانشگاه، امکان سنجی
 • مریم مشکوه، علیرضا نصیری فیروز صفحه 29
  هدف از این مطالعه، بررسی روش خود ارزشیابی به عنوان راهکاری فراشناختی در بالا بردن دانش گرامر زبان انگلیسی برای دانش آموزان ایرانی است. برای دستیابی به این هدف، 60 دانش آموز پسر در دوره راهنمایی با گروه سنی 13 الی 16 سال شرکت کردند. برای همسان سازی گروه ها از نظر مهارت زبانی، آزمون نلسون 1976 سری 50 اجرا شد. دانش آموزانی که تفاوت فاحشی با دیگران داشتند از این آزمون حذف شدند و انتخاب شدگان به گروه آزمایش و گروه کنترل تقسیم شدند. برای تعیین سطح دانش گرامری دانش آموزان نیز آزمونی انتخاب و به عنوان پیش آزمون اجرا شد. نتیجه نشان داد که تفاوت آشکاری بین گروه ها وجود ندارد. بعد از پیش آزمون، فرآیند آموزش آغاز شد. گروه کنترل، آموزش سنتی دریافت کرد و تحت ارزشیابی سنتی قرار گرفت. در صورتی که گروه آزمایش در فرآیند خود ارزشیابی شرکت کردند که به وسیله آن دانش آموزان فعالیت های خود را کنترل و نقاط ضعف و قدرت خود را بررسی می کردند. فرآیند خود ارزشیابی به مدت شش جلسه و طی سه ماه انجام شد. یک جلسه پس از پایان آموزش، یک پس آزمون به عمل آمد. نتایج از طریق آزمون t مستقل مقایسه شد. نتیجه نشان داد که این دو گروه از نظر آماری تفاوتی معنی دار دارند و خود ارزشیابی تاثیر مثبتی در بالا بردن دانش گرامری دانش آموزان داشته است. نتایج این مطالعه به طراحان برنامه درسی، معلمان و دانش آموزان کمک خواهد کرد تا زمان ویژه ای را به فرایند خود ارزشیابی اختصاص دهند. معلمان می توانند خود ارزشیابی را در کنار فعالیت ها و روش های دیگر در کلاس به کار برند تا دانش گرامری دانش آموزان در آموزش زبان رشد یابد.
 • فرهنگ مظفر، فاطمه مهدیزاده سراج، سیده سمیه میرمرادی صفحه 37
  تغییرات ایجاد شده در نوع زندگی، کودکان را از تجارب روزانه در دنیای طبیعی جدا کرده است. می توان گفت ارتباط کودکان و طبیعت در دنیای امروز در حال قطع شدن است و مدارس یکی از مهم ترین فضاها برای برقراری دوباره این ارتباط می باشد. آنچه که این مقاله به آن پرداخته، جنبه های مختلف کارکرد طبیعت در فضاهای آموزشی است. تفاوت در این کارکردها از این نظر مورد اهمیت است که می تواند عامل مهمی در چگونگی طراحی فضاهای طبیعی و چگونگی حضور آنها در فضاهای آموزشی و در نتیجه کارآمد کردن این فضاها باشد. این مقاله قابلیت های مختلف طبیعت در رشد، آموزش و پرورش کودک را بازشناسی کرده و به ارائه راهکارهای عملی طراحی با توجه به این قابلیت ها خواهد پرداخت.
 • راضیه رضازاده، مهرداد میراحمدی صفحه 47
  مدل سازی و شبیه سازی رشد شهری، می تواند ابزار بسیار مفیدی برای تشریح روابط متقابل بین محیط انسان ساخت و محیط طبیعی- به منظور کمک به تصمیم گیری برنامه ریزان در شرایط پیچیده باشد. مدل اتوماسیون سلولی، روشی کارآمد در تشریح فرایند رشد شهری، و ابزاری مفید برای ارزیابی پیامدهای اجتماعی و محیطی سناریوهای مختلف برنامه ریزی است. این مقاله به شناخت مدل اتوماسیون سلولی و کاربرد آن در شبیه سازی رشد شهری می پردازد. در بخش نخست مقاله اصول و عناصر تشکیل دهنده آن، معرفی و در بخش دوم چگونگی کار مدل اتوماسیون سلولی در شبیه سازی رشد شهری تشریح خواهد شد. هدف این مقاله، شناخت مدل اتوماسیون سلولی و چگونگی به کارگیری آن در مطالعات شهری است که نهایتا چهارچوبی برای طراحی مدل اتوماسیون سلولی شهری ارائه می نماید؛ به نحوی که پژوهشگران بتوانند براساس آن، پدیده های شهری را با استفاده از این رویکرد جدید، مدل سازی کنند
 • وحید رضا کلات جاری، محمدحسین طالب پور صفحه 57
  روش بهینه یابی براساس الگوریتم ژنتیک (GA) از جمله روش های مفید بهینه یابی است؛ اما کندی این فرایند بهینه یابی از طریق GA جهت نیل به نقطه بهینه و عدم شناخت دقیق پارامترها و روابط حاکم بر GA، از قبیل تعداد نسل ها، نرخ پیوند، نرخ جهش، چگونگی فرایندانتخاب و... سبب می شود تا در برخی موارد GA بهینه محلی را بیابد و در آن متوقف شود. در این مقاله سعی شده است تا با ارائه روشی نوین، بهینه یابی سطح مقطع و توپولوژی خرپاها به نحوی انجام شود که مشکلات فوق الذکر تا حد امکان برطرف شود. به این منظور یک سیستم کامل با زیر بخش های متفاوت تحت عنوان جزیره، عمل جستجو در فضای طراحی را به عهده می گیرد. در هر جزیره عملگرها و پارامترهای متفاوت، به طور جداگانه به کار گرفته می شود. در ادامه پس از طی چند نسل مشخص، براساس نرخ مهاجرت، بهترین کروموزوم های هر جزیره به طور تناوبی به جزیره دیگر منتقل شده و جایگزین کروموزوم های ضعیف می شود. سپس بر اساس روش های پیشنهادی مطروحه، فرایند GA براساس نتایج و روش های مناسب دنبال می شود تا بهینه عمومی با کمترین وابستگی به پارامترهای GA حاصل شود. در خاتمه با طرح و ارائه چند مثال مطرح، نتایج، مورد بررسی قرار گرفته است.
 • مهرداد کازرونی، قاسم اعظمیراد صفحه 73
  در طول انجام مراحل پرسکاری در قالب مرحله ای برش، موقعیت مرکز فشار قالب، اثر مهمی در بالانس بودن عملیات پرسکاری دارد. اگر مرکز فشار قالب مرحله ای در محل مناسبی قرار نگیرد، دور لبه برش پلیسه پیدا می کند و همچنین با اعمال سایش شدیدتر باعث کاهش عمر قالب خواهد شد. در این تحقیق مدل محاسباتی و الگوریتمی ارائه می شود که غیرمتعادل بودن گشتاور را در قالب تا حد امکان بهبود بخشد. برای انجام چنین کاری به صورت خودکار، باید مرحله شناسایی قطعه نیز به صورت خودکار انجام گیرد. نرم افزار ارائه شده ابتدا قطعه ورقی را با ساختار استاندارد موجود به صورت خودکار شناسایی می کند، سپس با استفاده از الگوریتم ژنتیک بهترین چیدمان برش را به منظور کاهش گشتاور اعمالی به قالب مشخص می نماید. هدف از این کار کاهش زمان مصرفی برای تنظیم مرکز فشار در قالب-های مرحله ای برش می باشد. این نرم افزار در محیط Microsoft Visual Basic. NET 2003 تهیه شده است
 • صفحه 82
  One of the most important parameters in personalization of adaptive learning web-based educational systems is learning style. Up to now, various learning styles proposed and this paper tries to evaluate the efficiency of using one of them, Jackson model. In this study, we categorized students as model says and delivered learning content matched to each group learning style. Findings of the study indicate differences in performance between matched and non-matched students in one case of the study and in the other case, demonstrate no significant difference. Although these results pertain to an undergraduate educational session, however our proposed framework is general enough to be applied to effective and efficient pedagogy in any area at any level.
|
 • Fataneh Taghiyari, Melodi Siyadati, Fatemeh Oroji Page 1
  One of the most important parameters in personalization of adaptive learning web-based educational systems is learning style. Up to now, various learning styles proposed and this paper tries to evaluate the efficiency of using one of them, Jackson model. In this study, we categorized students as model says and delivered learning content matched to each group learning style. Findings of the study indicate differences in performance between matched and non-matched students in one case of the study and in the other case, demonstrate no significant difference. Although these results pertain to an undergraduate educational session, however our proposed framework is general enough to be applied to effective and efficient pedagogy in any area at any level.
  Keywords: Jackson model, Personalization, Adaptive learning, Delivered learning
 • Aminreza Kamaliyan, Amir Fazeli Page 13
  In today's speedily world, electronic learning is use to obtaining knowledge, is quickly progressing, developing and changing. This growing process forces people in charge to utilize scientific and logical methods in implementation, evaluation and management of electronic learning systems. One of the methods according to intellect and logic in electronic learning, is the examination of prerequisites and evaluation of facilities before implementation of electronic learning system. This research was accomplished the goal of examination the facility of implementation of this kind of learning, in Sistan and Baluchestan university. Statistical society is all the student of this university in the second semester of 86-87 educational year. The sample of this research was selected 332 student and the method was random sampling. The means of the research was a standard questionnaire that before was used by another scholar. To analyze the data, descriptive statistical method (average, standard deviation and variance) and presumptive statistical method (analyzing the unilatral variance ANOVA and T- test, were used. The findings of this research showed that the students of Sistan and Baluchestan university, have relative readiness to enter the electronic learning. moreover, analyzing data presumptively showed the drastically difference between geography students and training science college, management and accounting college students considering of electronic learning. But in other questions of research much more difference was not observed.
  Keywords: Electronic learning, Evaluation of facilities of electronic learning, University, Examination of facilities
 • Maryam Mosjkat, Alireza Nasiri Firoz Page 29
  The purpose of this study was to investigate whether self-assessment as a metacognitive strategy has any obvious effect on improving grammatical knowledge of Iranian EFL students. To achieve the purpose, 60 male junior high school students with the age range of 13-16 participated in this study. A Nelson test was administered to homogenize the two groups regarding language proficiency and outliers were discarded. The researcher had one experimental and one control group. To determine student's level of grammatical knowledge a pre-test developed by Farhady (2000) was administered. The result showed that there was no significant difference between the two groups. After the pre-test the treatment began. The control group received no extra instruction and underwent traditional assessment. Whereas the experimental group went through the process of self-assessment whereby they checked their own activities and found their own strengths and weaknesses. Self-assessment was practiced for six sessions during three months. A session after the treatment was over; a post-test developed by Farhady (2000) was administered. The results were compared through an independent t-test. The value of t was 3.417 with a significance of. 001 depicting a significant difference between the two groups in the study. The outcome showed that self-assessment had a positive effect on improving student's grammatical knowledge. The findings of this study will be an incentive for syllabus designers as well as teachers and students to allocate specific time to self-assessment. Teachers can use self-assessment along with other activities to improve grammatical knowledge.
  Keywords: Self, Assessment, Grammar, Grammatical knowledge, Learner, Centered approach
 • Farhangh Mozafar, Fatemeh Mehdizadeh, Somayeh Mirmoradi Page 37
  With changes in lifestyle, children’s daily experience is separating the natural world. Can be said of children and nature connection in today’s world is a failure and one of the most important places for re-establishing this connection are schools. What it said in this article is various aspects of functioning of nature in educational spaces. Difference in these aspects can be an important factor in how the design of natural spaces and how their presence in the educational spaces and spaces so this is efficient. This article recognition various nature’s potentials in the development and education of children and explores practical solutions for them.
  Keywords: Architecture, Landscape, School design, Children's development, Education, Nature
 • Raziyeh Rezazadeh, Mehrdad Ahmadi Page 47
  Modeling and simulation of urban growth could be a good means for explaining the mutual relationship between the man made and natural environment, in order to assist planning decision makers in their decisions in complex situations. A cellular automaton is an effective method in explanation of urban growth processes and a useful means for evaluation of environmental and social consequences of various planning scenarios. This article reviews the application of cellular Automata method in urban growth modeling. Firstly it introduces the model, its major elements and principles. Secondly the operation for urban growth simulation is explained. The purpose of this article is to suggest ways in which researchers can model urban phenomena with Cellular Automata approach.
  Keywords: Urban growth modeling, Cellular automata model, Urban cellular automata model
 • Vahid Reza Kalat Jari, Mohammad Hossain Taleb Poor Page 57
  Although GA optimization is among optimization methods, the method may not be successfully employed in all cases due to slow down in process and some other unknown parameters including the number of generations, cross over ratio, mutation ratio, and the selection process which cause local optimized points. In this paper a new approach is proposed to perform GA for optimization of cross section and topology of trusses that reduces such problems. A complete system with different sub sections, called island, is used to search in the design space. In each island, different operators and parameters are used separately. After some generations, depending on the migration ratio, the best chromosomes from each island alter the chromosomes with lower fitness in other island. Based on the proposed method, GA is continued until the global optimum with the least dependence on the GA parameters is achieved. The results were evaluated with some standard examples.
  Keywords: Optimization, GA, Truss structures, Topology, Multi, Search method
 • Mehrdad Kazeroni, Ghasemi Azami Rad Page 73
  During the press working process of the shearing progressive die, the position of the die's pressure center has a direct impact on whether the die can work accurately in balance. If the shearing progressive die suffers from being off-center the area close to the product edge may have a burr. This paper describes a system for feature recognition of sheet metal components from standard files and optimal strip working sequence for shearing progressive die. The system initially recognizes the different kinds of internal and external cutting features then genetic algorithms (GA) are applied as a solution tool in the analysis of the optimal strip working sequence possessing a smaller difference between the right and left torque in the shearing progressive die. The purpose is to reduce the time spent in adjusting the pressure center of the shearing progressive die. The system was developed using Microsoft Visual Basic. NET 2003.
  Keywords: Automatically feature recognition, Optimal strip working sequence, Genetic algorithms