فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 2 (پیاپی 14، زمستان 1388)
 • تاریخ انتشار: 1388/10/30
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علیرضا کرمی گزافی، جلیل یونسی، علی عزیزیان صفحه 91
  هدف پژوهش حاضر، سنجش اثر بخشی آموزش آزمایشگاه شیمی سال دوم دبیرستان، به وسیله نرم افزار آموزشی و شیوه سنتی بر دانش و نگرش دانش آموزان است. جامعه ی آماری، کلیه دانش آموزان سال دوم دبیرستان شاخه نظری شامل رشته های تجربی و ریاضی- فیزیک شهر ایلام، در سال تحصیلی 87-86 بوده است. با انجام پیش آزمون مشخص شد که بین دو گروه آزمایش و کنترل، در سطح دانش و نگرش تفاوت معنی داری وجود ندارد. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه های محقق ساخته بوده که در دو سطح دانش و نگرش تهیه گردیده است. برای سنجش روایی آن ها، از نظرات اساتید، کارشناسان ذیربط و جدول دو بعدی هدف – محتوا استفاده شده است. پایایی ابزار پیشرفت تحصیلی 71/0=α و برای نگرش 88/0=α بوده است. روش اجرای تحقیق، بدین ترتیب بود که گروه کنترل در آزمایشگاه مرسوم به کمک مواد شیمیایی و ابزار آزمایشگاهی، به انجام آزمایش می پرداختند و گروه آزمایش نیز همان آزمایش را به کمک نرم افزار آموزشی در سایت رایانه، انجام می دادند. در پایان، با انجام پس آزمون و تحلیل کوواریانس داده های حاصل، مشخص شد که: بین میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال دوم دبیرستان در زمینه آزمایشگاه شیمی در دو گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد و گروه کنترل از پیشرفت تحصیلی بیشتری برخوردار بوده اند. دانش آموزان گروه آزمایش در مقایسه با دانش آموزان گروه کنترل، نگرش مثبتی نسبت به رایانه و آزمایشگاه شیمی دارند. در سه حوزه نگرش عاطفی، شناختی و رفتاری، نیز تفاوت بین دو گروه آزمایش و کنترل معنی دار است
 • عیسی ثمری، محمد آتشک صفحه 101
  پژوهش حاضر به بررسی میزان شناخت معلمان از فناوری آموزشی و کاربست آن در فرایند یادگیری دانش آموزان با رویکرد نگرش سیستمی و حل مساله در درس علوم تجربی دوره ابتدایی پرداخته است. در این تحقیق از دو روش تحقیق توصیفی (پیمایشی) به منظور سنجش میزان شناخت و آگاهی معلمان از فناوری آموزشی و کاربست آن در فرایند یاددهی و یادگیری (با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته) و روش نیمه تجربی از نوع طرح دوگروهی با پیش آزمون و پس آزمون، به منظور کاربرد طرح آموزش ویژه استفاده شده است. آزمودنی های طرح شامل معلمان و دانش آموزان پایه چهارم دوره ابتدایی شهر اردبیل بوده اند و نتایج تحلیل داده ها حاکی از آن است که میزان شناخت و استفاده معلمان از فناوری آموزشی در حد کم و متوسط بوده و بین شناخت و کاربست فناوری از سوی معلمان و هم چنین وجود مواد و وسایل آموزشی با استفاده از آنها از سوی معلمان رابطه معنی داری وجود داشته است. همچنین به کارگیری مواد و رسانه های آموزشی، استفاده از طراحی منظم آموزشی و ارزشیابی صحیح و اصولی از سوی معلمان در فرایند تدریس، موجب افزایش یادگیری دانش آموزان می شود.
 • سید امیر حسن منجمی، سولماز مسعودیان، افسانه استکی، ناصر نعمت بخش صفحه 113
  طراحی جدول زمان بندی، اساسا از وظایف پیچیده و وقت گیر برای پرسنل مسئول می باشد که از طرفی انجام خودکار آن گامی در جهت کاهش بار کاری پرسنل و از سوی دیگر یک نمونه مطلوب برای امتحان روش های برنامه ریزی و ارضای محدودیت ها در هوش مصنوعی است. در این پژوهش، ابتدا الگوریتم های ژنتیک مطالعه و بررسی شده، سپس در مساله بهینه سازی جدول زمانی دروس برای یک دانشکده فرضی مورد استفاده قرار گرفته است. در این رویکرد روند تکاملی پاسخ ها طی تکرار نسل ها در یک الگوریتم ژنتیک، نهایتا منجر به تولید یک جدول زمان بندی دروس خوش کیفیت خواهد گردید. در مرحله پیاده سازی، به کمک تغییراتی که در روند معمول الگوریتم های ژنتیک صورت داده شد، نتایج بسیار خوبی در زمینه طراحی جداول زمان بندی دروس دانشگاهی حاصل گردیده است. اساس کار الگوریتم طراحی شده، حفظ کروموزوم های بهتر جمعیت و اعمال عملگرهای ژنتیکی بر روی بقیه کروموزوم ها به منظور بهبود آنها می باشد. در آزمون ها، مقایسه بین الگوریتم ژنتیک عادی و الگوریتم پیشنهادی، طی چند مرحله، نقاط قوت الگوریتم پیشنهادی را مشخص کرد. ایده های مطرح شده در این تحقیق قابل تسری به کاربردهای مشابه نیز خواهد بود
 • سعید علی اوسطی صفحه 129
  پژوهش حاضر با عنوان تاثیر عوامل تنش زای شغلی بر عملکرد کارکنان اداری و علمی یکی از مراکز آموزش عالی کشور به منظور شناسایی عوامل تنش زای شغلی و راه های مقابله با آن، و هدف بالا بردن میزان عملکرد کارکنان به انجام رسیده است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع پیمایشی و جامعه آماری شامل 95 نفر کادر اداری و 85 نفر کادر آموزشی است. ابزار گردآوری اطلاعات تحقیق، پرسشنامه سنجش تنش و دو پرسشنامه برای ارزیابی عملکرد کارکنان است. روش نمونه گیری، تصادفی- طبقه ای است که 76 نفر از بخش اداری و 71 نفر از بخش آموزشی را شامل شده است. برای تحلیل آماری از روش ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده تا رابطه بین عوامل یاد شده با عملکرد مشخص گردد.
 • حسین صفرزاده، محمود احمدی شریف، غلامرضا کارگریان مروستی صفحه 137

  در هزاره سوم که لازمه رشد اقتصادی در آن توسعه مراکز تولید دانش، فناوری و مهارت های فنی است، از کارآفرینی می توان به عنوان یکی از مهم ترین موتورهای رشد و توسعه یاد کرد. اینجاست که نقش کارآفرین و نیاز به کارآفرینی در جامعه مشخص می شود. طبیعی است، بارزترین چیزی که می تواند ما را به این مقصود برساند دانشگاه ها و مراکز کارآفرینی است. در این مقاله سعی بر آن است که ارتباط آموزش و نوع آموزش های لازم با کارآفرینی و روند اجرایی کار آفرینی را روشن کنیم. در تجزیه و تحلیل استنباطی و آزمون فرضیه های این تحقیق که روش آن بر اساس هدف تحقیق، توسعه ای بوده و به صورت پیمایشی مقطعی انجام گرفته، از سه آزمون «کالموگروف- اسمیرنف»، «آزمون t یک نمونه» و «آزمون رتبه بندی فریدمن»، استفاده شده است. نتیجه تحقیق نشان داده است که در میان عوامل داخلی دانشگاه، فرآیند های دانشگاهی و در میان عوامل احیای سازمانی(دانشگاهی)، اعمال رهبری تحول بخش و در میان تغییرات اساسی و بنیادی دانشگاه، ایجاد یک محیط پویا و علمی بیشترین تاثیر را در شکل گیری و استقرار دانشگاه های کارآفرین دارند. در پایان مقاله نیز نتیجه گیری هایی به عمل آمده و براساس آن پیشنهادات خاصی در راستای توسعه «آموزش کارآفرینی» جهت استقرار دانشگاه های کارآفرین ارائه گردیده است

 • مهدی خاک زند، محسن فیضی، مریم عظیمی، فرهنگ مظفر صفحه 153
  دانشجویان معماری و حتی معماران حرفه ای اغلب تصاویر مرجع را از کتاب ها، روزنامه ها و دیگر مجموعه های تصویردار و در کل آنچه که در طول عمرشان دیده اند، برداشت می کنند تا با بهره گیری از آنها به شکل ها و صورت های جدیدی دست یافته، آنها را به هدف معینی نزدیک کنند و نهایتا در طراحی شان به کار برند. طبق گفته بسیاری از طراحان و اندیشمندان، آنچه معماران در تخیلات خود دارند، زاییده تصاویری است که دیده اند. پس ناگفته پیداست که فاکتورهای بصری در فرایند طراحی، نقش به سزایی دارند. در همین راستا، از جمله مسائلی که جای آن در حوزه آموزش معماری خالی است، بحث تخیل و جایگاه آن در حوزه طراحی معماری است. بسیاری از معماران معتقدند که تخیل بخش لاینفک هنر است. از طرفی معماری رشته ای چندبعدی و فراگیر است. معماری هم هنر است، هم حرفه، و هم حالتی ذهنی دارد. بنابراین معمار خلاق هم از تخیل برخوردار است و هم در بسیاری از جنبه ها خلاقیت دارد که برخی از آنها کاملا هنری و فکری اند، و برخی دیگر عملی می باشند. از دید رایت، آلتو و لوکوربوزیه، خلق و خلاقیت و تجسم نه تنها «مقدس» و پوشیده در هاله ای مذهبی اند، بلکه باعث تقابل و رویارویی مدام عوامل خلاقیت و جامعه اند. در این مقاله نیز ما نمونه هایی را از چگونگی استفاده معماران از منابع تصویری و قیاس بصری میان اشکال و فرم ها ارائه می دهیم و شیوه های خود را جهت پیدا کردن ترسیم های مشابه تشریح می کنیم و نشان می دهیم طرح های گرافیکی که موجب یادآوری می شوند و بر پایه اسکیس ها به وجود آمده اند، می توانند به طراحان (به خصوص در سیستم دانشگاهی) جهت پیدا کردن منابع جالب توجه از زمینه های مختلف، کمک شایسته ای کنند. گفته می شود هر چه دامنه این اطلاعات بصری جامع تر باشد، موجب افزایش خلاقیت طرح نیز می شود. در همین راستا این مقاله به تشریح “قیاس بصری” میان انواع ترسیم ها و تصاویر می پردازد و بیان می کند که چگونه می توان از اسکیس ها و طرح واره ها به عنوان یک منبع استفاده کرد و مراجع بصری را برای طراحی خلاق در فرایند آموزش طراحی معماری بازیابی نمود.
 • احمد کاردان، سید فخرالدین بهبهانی صفحه 163
  : امروزه یادگیری الکترونیکی نقش مهمی را در آموزش ایفا مینماید و بدون شک یکی از مهم ترین چالش های پیش رو در آموزش الکترونیکی، تولید محتوای آموزشی مناسب برای یادگیرندگان است. از طرفی یادداشت برداری روشی معمول برای ثبت دیدگاه ها و ایده ها در ارتباط با قسمت خاصی از یک موضوع آموزشی است که می توان آنها را بین یادگیران به اشتراک گذاشت. این یادداشت ها می تواند به صورت پرسش، طرح ابهامات و یا خلاصه برداری و نتیجه گیری در یک موضوع آموزشی باشد. بنابراین، یکی از فناوری های قابل توجه در زمینه تولید محتوای آموزشی، استفاده از یادداشتهای کاربران برای تولید و بهبود محتوای آموزشی است. از آن جا که می توان یادداشتهای یادگیرندگان را در ارتباط با یک موضوع خاص آموزشی به محتوای درس چسباند، استفاده از این یادداشت های می تواند مولف درس را در بهبود محتوای الکترونیکی دروس خود یاری کند. زیرا با توجه به هستی شناسی1 و مشخص بودن این مطلب که هر یادداشت مربوط به چه مفهومی است می توان محتوای آموزشی مورد نظر را در سلسله مراتب هستی شناسی بهبود بخشید. در ضمن میتوان قسمتی از محتوای مناسب آموزشی را از یادداشت های کاربران استخراج نمود و در اختیار دیگر یادگیرندگان قرار داد. مزیت این راهکار استفاده از یادداشت هایی است که در مقایسه با بازخورد های صریح یادگیران، کاملا آزادانه و به صورت ضمنی انجام می شود. چارچوب پیشنهاد شده در این کار روشی را برای استفاده از یادداشت های کاربران در تولید و بهبود محتوای الکترونیکی در سیستم های یادگیری الکترونیکی ارائه می کند. در این مقاله جزئیات دسته بندی یادداشت ها و همچنین روش های امتیازدهی آنها تشریح خواهد شد. علاوه بر این راهکارهای پیشنهادی برای استخراج نتائج تحلیل از یادداشت ها و تنظیم توصیه های لازم برای مولف درس مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. در ادامه راهکاری برای ارزیابی چارچوب پیشنهادی ارائه خواهد شد
|
 • Alireza Karami, Jalil Yonesi, Ali Aziziyan Page 91
  The purpose of this thesis is to compare the educational effectiveness of Chemistry laboratory in second grade of high school by using the educational software and traditional method. The independent variable was teaching method and the dependent variables were attitude and knowledge. The study has been carried out using a semi-experimental method. The samples were randomly selected from high schools in Ilam city. In each school, two classes were randomly selected; one class was selected as experimental group and the other as the control group. For the former, a pre-test was done which indicated that there was no significant difference between two groups in attitude and knowledge level. Two-dimensional diagram of content–purpose related to the items of attitude questionnaire and knowledge test were presented to professors’ and experts in order to obtain the validity of the instruments. The reliability measurement of learning achievement was α= 0.71 and for the attitude questionnaire was α=0.88. According to the research procedure, the control group did the experiment in the traditional laboratory using chemical substances laboratory tools, and the experimental group did the same experiment using educational software in the computer site. Using the analysis of covariance for post-test, it was determined that the control group had more educational achievement than the experimental one, but the experimental group had more positive attitude to computer and chemistry laboratory than the control group. There were significant differences between two groups in three parts of attitude including: emotional, cognitive and behavioral.
  Keywords: Virtual chemistry's laboratory, Traditional teaching, Knowledge attitude
 • Isa Samari, Mohammad Atashak Page 101
  This paper aims to study of knowledge and applying educational technology teachers in learning process of students with problem solving and systematic approaches in experimental science has been in primary education. In this study, two
  Methods
  descriptive study (survey) and semi-experimental that design with two groups pre-test and post-test has been used. Samples were teachers and students in grade of 4th primary education in Ardabil province. The results showed that teachers knowledge and use of educational technology low and medium level were evaluated also there is significant relationship between teachers knowledge of educational technology and applying and so applying it improved students learning.
  Keywords: Educational technology, Teaching, Learning
 • Hassan Monajemi, Solmaz Masoodian, Afsaneh Estaki, Naser Nemat Bakhshi Page 113
  Designing timetables, for example course timetables in an institute, is one of the most complicated and time-consuming challenges for personnel. Automating it, not only can help the personnel to manage their work better, but also can be considered as a desired sample to assess the ways of planning and to tackle the constraint satisfaction in artificial intelligence. In this paper, genetic algorithms are primarily studied and then it is applied for optimization of an imaginary faculty course timetable. The new designed algorithm is based on keeping the better chromosomes of the population and employing genetic operators on the others in order to improve the overall quality of genes. Some other amendments are also carried out to develop a more capable genetic algorithm for TT applications, compared to the standard one. According to the tests, the new GA algorithm will be more successful in generating high fidelity TTs which do not break any hard constraint. The proposed ideas, in this approach are applicable in other similar situations.
  Keywords: Timetables, Planning, Genetic algorithms, Optimization, Constraint satisfaction
 • Saeed Ali Osati Page 129
  This study by the title of the effectiveness of business stressful factors on staff performance has been carried out to determine those factors that affect the administrative and instructional productivity of the personnel in the university. The purpose of this paper is not only to find the business stressful factors that are divided into individual, organizational and circumferential category but also to discover the special ways that could help us to prevent their negative impact on the staff performance in order to enhance their productivity. The descriptive method has been used in this research which is sub division of field survey. Ninety-five person of the statistical population are administrative staff and eighty-five of them are instructional one. The instrument used to collect data includes one questionnaire to measure stressful factors and two other questionnaires to evaluate staff performance. The randomly stratified method of sampling has been applied to this study which consist seventy-six person from the administrative department and seventy-one from the instructional one. The spearman correlation co-efficient method has been used to analyze statistical data and find out the relation between each stressful factor and the staff performance. According to the analytical data it is distinguished that there is reverse relation between the factors and the staff performance which confirmed the hypothesis of the research. In other words, the ascending procedure of each stressful factor will cause the descending procedure of the staff performance reversely.
  Keywords: Business stressful factor, Administrative staff, Instructional staff, Staff performance
 • Hossain Safarzadeh, Mahmood Ahmadi Sharif, Gholamreza Kargharian Marvasti Page 137

  Developing the production centers of knowledge, technology and technical skills is the requirement of economic growth in the third millennium. Entrepreneurship can be considered as one of the important engines of growth and development. At this point, the role of entrepreneur and entrepreneurship in the community is determined which can be more clearly realized through universities and centers of entrepreneurship. In this paper, we tried to find the administrative process of entrepreneurship as well as the relationship between education and the kind of necessary training for entrepreneurship. Three tests including: 1 – Kalmogrof-Asmyronf tests, 2- one sample t-test, 3- Friedman rank test were used in this research in a cross-sectional form to test the hypotheses of the research and to analyze them inferentially. The research conclusion has shown that the evolutionary leadership among the internal factors of the university, the university process and the revival factors of the university and also creating a scientific and dynamic environment among the basic and fundamental changes in the university are the most effective ones in the stability of entrepreneur universities. At the end of the paper, some suggestions have been presented regarding the development of "entrepreneurship education" in order to stabilize entrepreneur universities.

  Keywords: Entrepreneurship, Competitive advantage, Knowledge management, Education, Innovation, Knowledge based economy
 • Mehdi Khakzand, Mohsen Feizi, Maryam Azimi, Farhang Mozafar Page 153
  This paper describes "Drawing Analogies", a shape based reminding program that uses freehand sketches to index and retrieve visual references for creative architectural designing. Architecture students and professional designers often employ reference images from books, magazines and other visual collections to find new forms and adapt them into their designs. Many designers indicate that, what architects imagine is the represent of what they have seen. So, it is evident that visual elements play a key role in design process. However, many architects believe that imagination is an essential factor in art and design while the investigation on its importance in architecture education is thoroughly neglected. In this paper, we investigate on imagination and analogy as potential aids to creative design and education. Some examples of how the designers use drawing and describe their approach to find similar visual analogies are also presented. We argue that a graphical reminding scheme based on sketching can help the designers to find interesting references from various domains. Finally, we discuss the ways of using diagrams and freehand sketches as visual sources and explain how students can retrieve them in creative architectural design process.
  Keywords: Creative designing, Architectural education, Visual analogy, Imagination, Visual similarity
 • Ahmad Kardan, Fakhredin Behbahani Page 163
  Nowadays e-learning has an important role as a collaborative learning environment in education. Obviously one of the most important challenges in e-learning is to produce appropriate learning contents for learners. One solution could be selecting and edit appropriate annotations being placed by learners. Due to the possibility of adding annotations to a specific learning content, exploiting learners’ annotations can help course author to improve his/her learning content. Regarding to concepts’ ontology and contents’ annotations, it is possible to edit certain contents in content hierarchy. Furthermore, it is possible to create learning contents by selecting high rated learners’ annotations and presenting them to other learners. Being an implicit method related content annotation that can be easily edited or removed are considered as the advantages of the proposed method of using annotations for editing contents. In this paper a framework for using learners’ annotations for selecting and editing learning contents in e-learning systems is presented. The details of annotations classification and method of rating annotations will be discussed. In addition, the proposed solution is tested and advantages of annotations are analyzed in order to produce feedbacks for authors and the conclusions are shown.
  Keywords: E, Learning, Learner annotation, Learning contents