فهرست مطالب

مدیریت بازرگانی - سال دوم شماره 4 (بهار و تابستان 1389)
 • سال دوم شماره 4 (بهار و تابستان 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/05/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • امید پورحیدری، محمد خاکساری، محمد دوست محمدی صفحه 3
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی کیفیت خدمات شرکت مخابرات استان کرمان از ابعاد مختلف در راستای حفظ و جذب مشتریان است. در این مطالعه کیفیت خدمات شرکت مخابرات استان کرمان در بخش های مختلف شامل تلفن ثابت، تلفن همراه، خدمات دیتا و همچنین کیفیت خدمات ارایه شده توسط دفاتر خدماتی، با توجه به مدل مفهومی سروکوال و از شش جنبه قابلیت اطمینان، مسئولیت پذیری، ضمانت و تضمین، همدلی، ابعاد و ظواهر فیزیکی و راحتی در دسترسی به خدمات مورد بررسی قرار می گیرد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه است و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون مقایسه ی دو میانگین با اندازه تکراری (t دو نمونه وابسته) و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بین انتظارات مشتریان و عملکرد شرکت در رابطه با هر یک از ابعاد شش گانه مورد مطالعه اختلاف معناداری وجود دارد که می تواند نشان دهنده ی عدم رضایت کامل از خدمات شرکت مخابرات باشد.
  کلیدواژگان: مخابرات استان کرمان، مدل سروکوال، رضایت مشتری، کیفیت خدمات
 • محمد حقیقی، بهاره عطایی صفحه 19
  حذف مرزهای سیاسی و اقتصادی و توسعه تکنولوژی ارتباطات، عرصه بازرگانی بین الملل را تغییر داده است. برگ برنده در بازار پیچیده رقابتی کنونی داشتن اطلاعات و بهره گیری از آن در تصمیم گیری های مرتبط با ورود، حضور و بقا در بازارهای برون مرزی است? 7?. پژوهش حاضر با هدف سنجش میزان دستیابی به اطلاعات بازار صادراتی و بررسی تاثیر کاربرد این اطلاعات در تصمیم گیری صادراتی در میان صادرکنندگان محصولات صنایع غذایی انجام پذیرفته است. دراین پژوهش از روش توصیفی از نوع همبستگی برای گردآوری داده ها استفاده شد و سپس داده ها به کمک مدل معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد وضعیت دستیابی به اطلاعات بازار صادراتی در میان صادرکنندگان مواد غذایی مطلوب نیست. همچنین در صورت دستیابی به اطلاعات بازار صادراتی از آن ها به صورت ابزاری / مفهومی در فرآیند تصمیمگیری صادراتی استفاده می شودکه این روند منجر به ایجاد دانش صادراتی در شرکت ها می شود. به عنوان نتیجه ی نهایی، یک مدل برای بررسی روابط میان دسترسی به اطلاعات بازار صادراتی و تاثیر استفاده ابزاری / مفهومی از اطلاعات بر فرآیند تصمیم گیری صادراتی ارایه شده است.
  کلیدواژگان: استفاده ابزاری، مفهومی از اطلاعات بازار صادراتی و تصمیم گیری صادراتی، دانش صادراتی، اطلاعات بازار صادراتی
 • منیژه حقیقی نسب، حدیقه شریعت زاده صفحه 37
  در این مقاله عوامل ایجاد کننده و تداوم دهنده رابطه بین خریداران و تامین کنندگان صنعتی در بازار ماشین آلات و تجهیزات صنعتی مورد بررسی قرار می گیرد. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و با نمونه ای از 79 شرکت خریدار جرثقیل صنعتی، طرح مفهومی پژوهش با استفاده از آزمون معادلات ساختاری و با نرم افزار PLSمورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد، ویژگی محصول و اعتماد بر رضایت از رابطه اثر مثبت دارند، فرصت طلبی فروشنده و تعارض بر اعتماد اثر منفی دارند، رضایت از رابطه بر تعهد اثر مثبت دارد و تعهد بر تمایل به تداوم رابطه اثر مثبت دارد. با استناد به یافته های پژوهش روابط در بازار صنعتی مورد مطالعه در مراحل توسعه رابطه قرار دارد و برای دستیابی به مراحل بلند مدت و نهایی پیشنهاد می شود، تامین کنندگان صنعتی تمرکز خاصی بر ویژگی محصول به منظور حفظ رضایت مشتریان از رابطه داشته باشند و برای بهره مندی از سود بلند مدت رابطه فقط به حفظ رضایت مشتریان خود اکتفا نکرده، بلکه نسبت به ایجاد تعهد در روابط تلاش کنند تا بتوانند تداوم رابطه با آن ها را تضمین کنند.
  کلیدواژگان: عوامل تداوم دهنده رابطه، تعهد و تمایل به تداوم رابطه، رضایت از رابطه، عوامل ایجادکننده رابطه
 • طاهر روشندل اربطانی، داتیس خواجه ئیان، امیر اعظمی صفحه 53
  با ورود رسانه های جدید و جذب مخاطبان بیشتر توسط آن ها تلویزیون در خطر از دست دادن سهم خود از بازار آگهی ها است. یکی از مهم ترین دلایل این کاهش عدم وجود سنجه هایی برای اندازه گیری میزان تاثیرگذاری آگهی هاست که ازطریق آن آگهی دهندگان بتوانند اثربخشی آگهی خود را ارزیابی کنند و برنامه ریزی بهتری انجام دهند، در حالی که رقیب آن یعنی رسانه های نوین اطلاعات بسیار جزیی و مفصلی از واکنش های مشتریان نسبت به تبلیغات در اختیار آگهی دهندگان قرار می دهند. با توجه به تقاضای آگهی دهندگان برای اندازه گیری دقیق تاثیر تبلیغات، مدیران تلویزیون برای حفظ و افزایش سهم خود از بازار آگهی ها باید به دنبال ابزارهای جدیدتری برای اندازه گیری تاثیر تبلیغات باشند. مقاله ی حاضر با بررسی ادبیات موضوع و رویکرد تحلیل محتوا و نیز استفاده از نظرهای خبرگان، با طرح شش شاخص عمده، سنجه هایی را مطرح می کند که عبارتند از رتبه بندی تبلیغات، درگیر سازی، تماشای کل، فعالیت های انتخابگری، مشارکت مخاطب، تاثیر فروش و سنجه های عملیاتی مربوط به هریک. در پایان پیشنهادهایی برای مدیران اقتصادی تلویزیون و به ویژه رسانه ملی بیان می کند که منجر به افزایش توجه آگهی دهندگان و کارآمدتر نمودن سازوکار جلب آگهی آنان می شود.
  کلیدواژگان: تاثیر آگهی ها، رسانه ملی، ابزارهای سنجش، طراحی سنجه، تبلیغات رسانه ای
 • سید رضا سید جوادین، هاشم آقازاده، مهرداد استیری، بهاره اصانلو صفحه 73
  به منظور بررسی نظام مند مؤلفه های بازاریابی بنگاه، در این مطالعه رویکرد سیستمی (شامل ورودی، فرآیند، خروجی و بازخور) مدنظر قرار گرفته است. در این پژوهش با بررسی منابع ثانویه و مدل های معتبر موجود در زمینه بازاریابی مؤلفه های تشکیل دهنده ی بازاریابی بنگاه ها شناسایی، تلخیص، تلفیق و تکمیل شده است. درمجموع سی مؤلفه به عنوان مؤلفه های تشکیل دهنده ی بازاریابی تعیین و مبنای طراحی سؤالات پرسشنامه قرار گرفت. با استفاده از داده های حاصل از پرسشنامه، اهمیت و وضعیت مؤلفه های تشکیل دهنده ی بازاریابی بنگاه در فضای کسب و کار ایران از نظر خبرگان مشخص شد. نتایج تجزیه و تحلیل ها حاکی از آن است که از نظر خبرگان کلیه ی مؤلفه ها به عنوان مؤلفه های تشکیل دهنده ی بازاریابی بنگاه در ایران مورد تایید بوده، اکثر این مؤلفه ها در فضای کسب و کار ایران از اهمیت زیاد و وضعیت نامساعدی برخوردار هستند که بر این اساس با توجه به وضعیت و اولویت مؤلفه ها، توصیه هایی کاربردی ارایه شده است.
  کلیدواژگان: سیستم بازاریابی بنگاه، بازاریابی، مؤلفه های تشکیل دهنده ی بازاریابی بنگاه
 • منصور صمدی، علی حسین حسین زاده، محمد نورانی کوتنایی صفحه 93
  کاربرد تاکتیک های بازاریابی ارتباطی به تنهایی نمی توانند موفقیت آمیز باشند و باید عوامل دیگری مانند ویژگی های شخصیتی مشتریان(نیاز به تعلق، نیاز به احترام و لذت بردن از خرید و نیاز به مد)را در انتخاب و ارزیابی تاکتیک های بازاریابی ارتباطی لحاظ نمود. جامعه ی پژوهش، مشتریان فروشگاه های زنجیره ای در استان تهران است که به روش نمونه گیری تصادفی، انتخاب شده است. در این پژوهش از یک مدل اصلی که سه مدل فرعی دارد استفاده شده است که مدل مذکور از طریق نرم افزار لیزرل مورد بررسی قرار گرفت، نتایج نشان داد مدل برای جامعه آماری قابل استفاده است و بین نیاز به تعلق، نیاز به احترام و لذت بردن از خرید با تمایل به ارتباط، ارتباط معناداری وجود داشت. در بین تاکتیک های مورد استفاده فروشگاه تاکتیک های ارتباطات، شخصی سازی، رفتار ترجیحی ارتباط معناداری با تمایل مشتری به ادامه خرید وجود داشت و بین تاکتیک پاداش و تمایل مشتری به ادامه خرید ارتباط معناداری ملاحظه نشده است. این پژوهش می تواند دیدگاه مناسبی در رابطه با ارتباط تاکتیک های بازاریابی ارتباطی و ویژگی های شخصیتی مشتری، برای هر چه اثر بخش تر کردن این تاکتیک ها ارایه نماید.
  کلیدواژگان: رفتار خرید مشتریان، رضایت ارتباطی، تاکتیک های بازاریابی ارتباطی، فروشگاه های زنجیره ای
 • محمود فیروزیان، صمد نجفی، محمدرضا لعلی، حسین رضاپور صفحه 111
  صاحبنظران در بررسی ادبیات موضوع ارزیابی بازارهای بین المللی که تجارب عملی انجام شده در ایران نیز مؤیدآن است معتقدندکه، برای انتخاب بازارهای خارجی به طورکلی دو رویکرد گسترش و قاعده مند وجود دارد. بنگاه های استفاده کننده از رویکرد گسترش، به-تدریج و از طریق بازارهایی که با بازار محلی شباهت فرهنگی و جغرافیایی دارند، وارد بازارهای بین المللی می شوند. اما دررویکرد قاعده مند، بنگاه ها با استفاده منظم از مجموعه معیارهایی که برای انتخاب بازار جهانی به کارگرفته می شوند، بازارهای مناسب را انتخاب می کنند. تا به امروز مدل های فاقد جامعیت زیادی برای ارزیابی وانتخاب نظام مند بازارهای هدف خارجی توسط پژوهشگران پیشنهاد و ارایه شده، ولی چون در انطباق با فرآیند تصمیم گیری صادرکنندگان، مغایرت های زیادی از خود نشان می دهند، بنابراین در پژوهش تلاش شده تا مدل مفهومی جامعی منطبق با فرآیند تصمیم گیری صادرکنندگان، شامل ارزیابی محیط های اقتصادی، عمومی، قانونی، رقابتی، فرهنگی، جمعیتی، جغرافیایی و توانایی بنگاه ارایه شود. برای ساخت مدل، پرسشنامه ی پژوهشگر ساخته ای بین خبرگان دست اندرکار صادرات صنایع خودرو استان تهران توزیع، سپس با استفاده از فن آماری مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل و در خاتمه مدل تایید شده ای ارایه شده است که امکان پیش بینی و تصمیم-سازی برای صادرکنندگان را فراهم می آورد.
  کلیدواژگان: مدل یابی معادلات ساختاری، مدل های انتخاب بازارهای بین المللی، ارزیابی بازارهای بین المللی، بازاریابی بین الملل
 • محمود محمدیان، سینا فرهنمد، محمدحسن یوسفی دستجردی صفحه 129
  پژوهش ها نشان می دهد مشتریان، صفات و ویژگی های شخصیتی گوناگونی را به محصولات نسبت می دهند. ارزیابی شخصیتی مشتریان از یک نام و نشان از یک سو و سازگاری صفات نسبت داده شده با تصورات ذهنی آنان از سوی دیگر، نقش بسزایی در موفقیت نام و نشان یک شرکت دارد. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی و مقایسه ی جایگاه شخصیتی نام و نشان توشیبا با دیگر نام و نشان های پرآوازه بازار محصولات الکترونیکی است. پژوهش از نوع توصیفی - پیمایشی و ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای بوده است که براساس مدل جهانی خانم جنیفر آکر تدوین شده است. نتایج این پژوهش، ضمن آگاهی از وضعیت موجود و انتخاب رویکردهای مناسب بازاریابی برای آینده توشیبا نشان می دهد، عواملی همچون تبلیغات وسیع، دامنه گسترده کالایی، قدمت و تعمیم آوازه یک محصول به محصولات دیگر از مهم ترین عوامل سازنده شخصیت مطلوب از نام و نشان ها در بازار ایران شناخته شده اند.
  کلیدواژگان: نام و نشان، شخصیت، شخصیت نام و نشان
 • ابوالفضل معصوم زاده زواره، وحید ناصحی فر صفحه 145
  آشنایی سنجیده و علمی با بازارهای گوناگون و توانمندی ها و کاستی های هر بنگاه، مستلزم بررسی های دوره ای و مداوم از عملکرد آن بنگاه است. بدون این بررسی ها امکان بهبود در عملکرد یک بنگاه وجود نخواهد شد. ابزار پیاده سازی این فرآیند مهم و حساس، ممیزی بازاریابی است که پژوهشی گسترده و همه جانبه در وضعیت کلیه ی ارکان و فعالیت های بنگاه است. در سایه ممیزی بازاریابی می توان فهمید شرکت در چه موقعیتی قرار دارد و چگونه می تواند به سمت تعالی و پیشرفت حرکت نماید. پژوهش حاضر به منظور بررسی وضعیت بازاریابی مجموعه شرکت های قطعه ساز گروه بهمن صورت پذیرفته است. این پژوهش، پژوهشی کاربردی است که به صورت توصیفی و از نوع پیمایشی است. در این پژوهش از نمونه گیری قضاوتی استفاده شد که با نظر مدیران ارشد این شرکت ها 29 نفر از مدیران و کارشناسان مجموعه شرکت های قطعه ساز گروه بهمن مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه بیانگر آن بود که شرکت های قطعه ساز گروه بهمن از وضعیت بازاریابی مناسبی برخوردار نیستند و شیوه بازاریابی آن ها بیشتر به روش سنتی است تا به صورت علمی و سیستماتیک.
  کلیدواژگان: بازاریابی صنعتی، ممیزی بازاریابی، آمیخته بازاریابی، استراتژی بازاریابی، محیط بازاریابی
 • محمدرضا مهرگان، حسین صفری، عزت الله اصغری زاده صفحه 165
  از مشکلات مهم صنعت عدم رقابت پذیری است. یکی از ارکان این مشکل، نبود رویکرد مشخص رقابت پذیری است. این پژوهش در حوزه ی متانل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران انجام شده است. برای اندازه گیری توان رقابتی حوزه ی متانل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، ابتدا مدلی مفهومی توسعه داده شده است که سه حوزه ی اصلی دارد. سپس با استفاده از تکنیک های تحلیل عاملی و مدل سازی معادلات ساختاریافته این مدل با چندبار اصلاح و تعدیل به تایید رسید. سپس با استفاده از مدل سازی شبکه های بیزین، دوباره مورد بررسی قرار گرفته و تایید شد. سپس براساس دانش ایجاد شده توسط دو تکنیک فوق، یک سیستم فازی طراحی شد. در ادامه داده های مربوط به حوزه ی متانل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران (شرکت فناوران و زاگرس) گردآوری شده و توسط سیستم فازی تحلیل شده است. طبق نتایج از این کار پژوهشی، مشخص شد، توان رقابتی شرکت صنایع پتروشیمی ایران وابسته به منابع است. به عبارت دیگر رویکرد این شرکت رویکرد مبتنی بر منابع ورودی بنگاه است.
  کلیدواژگان: تحلیل عاملی اکتشافی، مدل سازی شبکه های بیزین، مدل سازی معادلات ساختاریافته، سیستم فازی، رقابت پذیری بنگاه
|
 • Page 3
  The aim of this research is to consider the quality of services provided by Kerman Telecommunication Company (KTC) from different perspective in order to keep and attract clients. In this research, the quality of services by Kerman province telecommunication company in different parts such as: phone, mobile phone, data service and also the quality of presented services by serving offices due to Servqual conceptual model with six aspects; Reliability, Tangibles, Responsiveness, Assurances, Empathy and Convenience are considered. We use survey instrument to collect the data from KTC clients. Our findings indicate that there exist gap between clients’ expectation of KTC and KTC’s performance from six aspects of Servqual conceptual model.
 • Page 19
  The omission of political and economic territories and development of telecommunication technology have changed the scope of International Commerce. Researchers believe that the successful condition in present complex market is having suitable information and useful and correct applying of them in any decisions about entrance, presence and survival especially in the foreign markets. The purpose of this research is measuring the access of export information among foodstuffs exporters and determines the effect of information usage in export decisions. In this research, we use an explanatory method in correlation kind for gathering data. All data has been analyzed by the help of structural equations modeling. According to the findings and results of this research, foodstuffs exporters are not in a suitable situation about access to export market information. Also any benefiting from export market information in decision making process is on instrumental/conceptual basis that this trend will be resulted to make the export knowledge. As a final result of present research a conceptual model has been submitted for surveying a relationship between access to export market information and the instrumental/conceptual use of information effect on decision making process.
 • Page 37
  This article identifies the factors which create and maintain the long term relationship between industrial crane suppliers and their buyers. A random sample of 79 respondents of buying companies was tested by structural equation models with LISREL and PLS. Findings revealed that latent variables like satisfaction, trust, commitment and intention to continue relationship had goodness of fit. The manifest variables like product characteristics and trust were positively related to relationship satisfaction, supplier opportunism and conflict were negatively related to trust, relationship satisfaction is positively related to commitment and commitment is positively related to continue with a relationship. In conclusion, relationships in this market are now at the progressive stage. For final stages, it is recommended to establish commitment in the relationships so that to guarantee relationship norms and stability.
 • Page 53
  Emerging new media and their attractiveness for audiences seems to be a challenge for television to keep its dominant share from advertising market. One of the most important reasons of this challenge is lack of metrics for measurement of advertisings influence which by them advertisers able to evaluate the advertising efficiency and make better planning, while the new media as rival of television offer very detailed information about audiences response. According to demand of advertisers for precise measurement of advertisings effect, managers of television should focus on newer and more effective tools for measuring the advertising influence in television to save and increase their share from advertisings market. The paper using the literature review and using the elite points of view and by content analysis approach suggests six major metrics. These includes advertising ranking, Engagement, total viewership, selection activities, audience participation, sale effect and operational metrics related to each one. Finally suggestion for economic managers of television especially IRIB has been made which may result to increase of advertisers attention to advertisings and make mechanism of television advertisings more productive.
 • Page 73
  The study has been done regarding the systematic approach (including: input, process, output and feedback). Initially a list of factors has been recognized through surveying the secondary resources and existing models. Then the factors are summarized and completed. Finally 30 factors are identified as composing factors of enterprise's marketing. These factors have been matched with the systemic approach and accordingly inputs, processes and outputs of enterprise's marketing have been clarified. The questionnaire has been designed based on the classified factors. The research community is the practitioners and experts in marketing. Expert's responses as research findings show that all composing factors of enterprise's marketing in Iran business environment are so important but so weak. Meanwhile the enterprises are in an inappropriate situation on marketing.
 • Page 93
  Application of relationship marketing tactics can not be successful alone and should consider other factors such as personnel attributes(social afflication, social recognition, shopping enjoyment, product category involvement)perspective at selection and appraisal. The sample research customers of maxim chain store in Tehran what choiced to method sampler chanceful. In this study we examine three sub-models in a general model that model examine thence way soft ware of lisrel, the result reveal that model usable for community statistics and among social recognition, social affiliation and shopping enjoyment with consumer relationship proneness. This study can help retail stores to use more effective relationship marketing tactics and also assess these tactics. Results revealed considering of customer needs (personnel needs) can positively affects on relationship satisfaction, trust, relationship commitment and purchase behavior.
 • Page 111
  Researchers in their reviewing of international market literature which practical experiences in Iran indicate it demonstrate that to choose a foreign market there are two approaches: Expansion and Systematic approach. Firms that use expansion approach, through the culturally and geographically similar markets starts working in international markets. However, in systematic approach, firms use a set of measures to choose a suitable foreign market. Most off the models have been introduced ever to choose target markets systematically, do not adapt with exporters decision making process. So in this study we have tried to present a conceptual model of affecting factors on exporter's decision making process: economic, general, legal, competition, cloture, and geography environment and firm's competency. To create model, a questionnaire was used to collect Tehran car exporters and expert's opinions, and then it was analyzed through structural equations modeling technique. Finally the presented model provides a good decision making tools for exporters.
 • Page 129
  Researches show that customers attribute different human characters to products. Correspondence of this attribution with the personality of customer could have a critical role in product selection and consequent success of a brand. This article is a descriptive survey on comparison of the brand personality of TOSHIBA with four other famous brands in the IT market of Iran. All needed data is collected by means of a questionnaire designed based on Jennifer Aaker’s model. This survey discovers the current brand position of TOSHIBA in the market that might be utilized in future strategic planning of the company. Besides, results show that extensive advertisement, wide domain of products, brand extension, and background image of a company are of the most important parameters constructing the personality of a brand in Iran.
 • Page 145
  Measured familiarity with markets and various scientific capabilities and shortcomings of each enterprise, requiring periodic and ongoing studies of its function is the Board. Without these studies, the possibility of improving the performance of a firm will not be there. Tools to implement this important and sensitive process, is marketing audit that is a broad and comprehensive research on the status of all sectors and activities in firm. In the light of Marketing audit, can be understood the company is located in what position and how it can move towards excellence and achievement. This study evaluates the status of Automobile Part Manufactures Companies of Bahman Group. This research is an applied research that is descriptive and survey research. This study use judgement sampling that with senior managers ideas of these companies, 29 managers of these companies were interviewed. Questionnaire data analysis results show that these companies do not have a good marketing condition, and their marketing approach is more traditional rather than scientific and systematic.
 • Page 165
  Nowdays, one of the biggest problems of national industries, is the lack of competitiveness. Some of the experts in this field believe that national competitiveness has closely relation with corporate competitiveness. Thus, in this paper, we’re going to design a model for measuring corporate competitiveness. With regarding to this model, a corporate cans gain current approach and position and forcast the future one. IRAN’s National Petrochemical Compay (INPC) has been selected for this survey for different reasons. This Company in IRAN not only is as a company, but also is as an industry. Also it had been in internal and external markets actively. For designing this model, firstly literature of this field has been reviewed that caused to exploitation of different theories, models, frameworks, and approachs of national and corporate competitiveness. According to this literature review, main approachs of corporate competitiveness that used in the proposed model are systematic, resource based, market based, and asset-process-performance approach. With respect to these approches, the proposed model has three components: corporate resource, position of corporate in market, and the ability of creation and innovation. This model confirmed through factor analysis, structural equation model, and beysian network in the SPSS, LISREL, and TETRAD softwares. Then for measuring competetiveness of Methanol, we designed a fuzzy system. This system has around 1000 fuzzy rules. In the next step, we generated 12 questionnare and checklist foe data gathering in the Methanol plants. As a result of this reserach,