فهرست مطالب

بوم شناسی گیاهان زراعی - سال سوم شماره 1 (پیاپی 6، بهار 1386)
 • سال سوم شماره 1 (پیاپی 6، بهار 1386)
 • تاریخ انتشار: 1386/02/18
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محمد آرمین، قربان نورمحمدی، اسکندر زند، محمدعلی باغستانی، فرخ درویش صفحه 1
  به منظور بررسی اثر تداخل یولاف وحشی بر عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم رقیب و غیر رقیب گندم، آزمایشی در سال زراعی 84-83 در مزرعه تحقیقاتی بخش علف های هرز مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی در کرج به مرحله اجرا در آمد. این بررسی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو رقم رقابت کننده قوی (نیک نژاد) و رقابت کننده ضعیف (روشن) و سه تراکم کشت توصیه شده برای هررقم گندم، توصیه شده +25% و توصیه شده + 50% (به ترتیب300، 375 و 450 بوته در متر مربع برای رقم روشن و 400، 500 و 600 بوته در متر مربع برای رقم نیک نژاد) و چهار تراکم یولاف وحشی(50،25،0 و 75 بوته در متر مربع) با 4 تکرار انجام گرفت. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که در سطوح مختلف تراکم یولاف وحشی، رقم نیک نژاد بیشترین و رقم روشن کمترین قابلیت رقابت را دارد. در هر دو رقم با افزایش تراکم یولاف وحشی، عملکرد کاهش پیدا کرد و این کاهش در رقم روشن بیشتر از رقم نیک نژاد بود. در صورت تداخل یولاف وحشی، افزایش تراکم کشت، تلفات عملکرد را کاهش داد. کاهش عملکرد در اثر تداخل یولاف وحشی به دلیل کاهش تعداد پنجه بارور، تعداد سنبله در واحد سطح، تعداد دانه در سنبله، تعداد دانه در متر مربع و وزن هزار دانه بود. در صورت تداخل یولاف وحشی، بیشترین عملکرد در رقم نیک نژاد در تراکم توصیه شده+25% و در رقم روشن در تراکم توصیه شده بود.
  کلیدواژگان: گندم، یولاف وحشی، قابلیت رقابت، کاهش عملکرد، تراکم
 • سلیمان جمشیدی، احمد غفاری، محمد صادق زاده، مهدی میانجی صفحه 17
  به منظور بررسی تاثیر قارچ کش های رایج بر کنترل بیماری لکه نواری جو، بذور آلوده از مزارع جو رقم پروپ استار مبتلا به این بیماری واقع در منطقه آچاچی شهرستان میانه جمع آوری و درصد آلودگی بذرها در حدود 72 درصد تعیین شد. برای ارزیابی تاثیر دز 5/0، 1 و2 در هزار از قارچ کش های کاربوکسین، کاربوکسین تیرام، تیلت، کاربندازیم، رورال -تی اس، بنومیل، دینیکونازول، دیفنوکونازول، مانب و مانکوزب بر قوه نامیه بذر، آزمایشی در شرایط گلخانه در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار انجام و تمامی دزهای مربوط به قارچ کش تیلت و دز 2 در هزار از کاربوکسین تیرام از لحاظ اثر بر قوه نامیه بذر با تیمار شاهد اختلاف معنی دار نشان ندادند. در آزمایش دیگری که در مزرعه در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار انجام شد، پس از اعمال دزهای توصیه شده از قارچ کش های فوق الذکر، تعداد 100 بذر در هر کرت به طول 10 متر به فاصله 1 سانتی متری از هم کاشته شد. درصد گیاهان آلوده ی هر کرت محاسبه و تجزیه و تحلیل آن ها با آزمون دانکن در سطح احتمال 05/0 نشان داد که دز 2 در هزار کاربوکسین و تمام دزهای مورد استفاده تیلت بر قوه نامیه بذور اثر منفی داشتند. هم چنین دزهای توصیه شده ی دو قارچ کش بنومیل و کاربندازیم بر کنترل بیماری بی تاثیر بودند. ولی اثر سایر قارچ کش ها اختلاف معنی داری با شاهد نشان داده و همگی برای کنترل بیماری به طریقه ضدعفونی بذور قابل توصیه بودند. با این حال از لحاظ آماری مؤثرترین قارچ کش ها رورال تی اس و مانکوزب و کم اثرترین آن ها مانب و دیفنیکونازول ارزیابی شدند.
  کلیدواژگان: لکه نواری جو، ضدعفونی بذر، کنترل شیمیایی، قارچ کش P
 • جابر داودی، شهرام گلزار ادبی، سید یوسف حاجی اصغری، غلامعلی مقدم، علی فرامرزی صفحه 27
  هدف از این تحقیق بررسی اثر سطوح مختلف کنجاله ی کلزای جایگزین (صفر، 20، 40، 60، 80 و 100 درصد سویای مصرفی) در جیره جوجه های گوشتی بر روی عملکرد، وزن اندام های داخلی و پارامترهای خونی و تعیین مقدار انرژی قابل متابولیسم کنجاله کلزا به روش سیبالد و هم چنین تعیین میزان گلوکوزینولات و اسید اروسیک در کنجاله کلزا بود. طرح به صورت کاملا تصادفی در 6 تیمار، 4 تکرار و 15 قطعه در هر تکرار انجام شد. در این تحقیق از 360 قطعه جوجه مرغ گوشتی یک روزه ی هیبرید کاب استفاده شد که به مدت 49 روز تحت تاثیر 6 تیمار قرار داشتند. قبل از تنظیم جیره های غذایی، مقدار انرژی قابل متابولیسم کنجاله کلزا و هم چنین میزان گلوکوزینولات و اسید اروسیک آن تعیین شد. در تمامی جیره ها از یک مولتی آنزیم (با نام تجاری کمین) به مقدار 05/0 درصد استفاده شد. صفاتی مثل وزن هفتگی، ضریب تبدیل غذایی و متوسط خوراک مصرفی تعیین شدند. هم چنین وزن قلب، کبد، پانکراس، چینه دان و سنگدان نسبت به وزن بدن و سطح هورمون های تیروئیدی (T4، T3) سرم خون در سن 49 روزگی (پایان دوره)، تعیین شد. آنالیز داده ها به کمک مدل های خطی و مقایسه میانگین ها به روش دانکن و با استفاده از نرم افزارSAS انجام گرفت. در آنالیز شیمیایی کنجاله کلزا مشاهده شد که مقدار گلوکوزینولات های آلیفاتیک و اسید اروسیک بالاتر از کنجاله کانولا بود. با افزایش سطح کنجاله به بیش از 40 درصد جایگزین سویا، میزان خوراک مصرفی و افزایش وزن به طور معنی داری کاهش و ضریب تبدیل غذایی به طور معنی داری افزایش یافت. بین سطوح مختلف کنجاله از نظر تاثیر بر وزن نسبی سنگدان، پیش معده و پانکراس اختلاف معنی داری مشاهده نشد. وزن نسبی قلب و کبد در تیمارهایی که با 80 و 100 درصد کنجاله کلزای جایگزین سویا تغذیه شده بودند، به طور معنی داری افزایش یافت. از نظر غلظت هورمون های T3 و T4 در کل دوره، تفاوت معنی داری بین سطح 80 و 100 درصد کنجاله کلزا با گروه های دیگر مشاهده شد و مقدار هورمون های مذکور در این دو گروه نسبت به سایر گروه ها کاهش یافت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که در جیره طیور گوشتی می توان کنجاله کلزا را تا 40 درصد جایگزین سویا نمود بدون این که هیچ گونه اثر نامطلوبی بر توان تولیدی پرنده ها داشته باشد. هم چنین با بهبود کیفیت کنجاله، استفاده از سطوح بالاتر آن در جیره امکان پذیر می باشد.
  کلیدواژگان: جوجه گوشتی، عملکرد، کنجاله کلزا
 • شهرام شاهرخی خانقاه، حبیب الله خدابنده، کوروش صیامی صفحه 41
  سورگوم جارویی با سطح زیر کشت وسیع یکی از مهمترین محصولات منطقه میانه می باشد. شته ها از آفات اصلی این محصول بوده و کشاورزان برای مبارزه با آن بارها از سموم شیمیایی مختلف استفاده می کنند. در این تحقیق شته های زیان آور سورگوم جارویی جمع آوری و شناسایی شدند. همچنین با آماربرداری های هفتگی تغییرات جمعیت شته ها مورد بررسی قرار گرفته و خصوصیات زیستی آن ها با استفاده از قفس های برگ به دست آمد. نتایج نشان داد که در مزارع سورگوم جارویی منطقه میانه دو گونه(Rondani) Schizaphis graminumو(Fitch) Rhopalosiphum maidis فعالیت دارند. اوج جمعیت گونه S. graminum اواخر خرداد ماه بود که در این زمان متوسط تعداد آن در هر ساقه به 725/10 عدد رسید و در تیر ماه به سرعت از جمعیت آن کاسته شد. گونه R. maidis با وجود این که کمی دیرتر (اواخر خرداد ماه) شروع به فعالیت کرد، ولی مهم ترین گونه شته های سورگوم جارویی بوده و تا آخر فصل زراعی نیز به خسارت خود روی بوته ها ادامه داد، به طوری که جمعیت آن روی برخی از بوته ها به بیش از 1000 عدد رسیده و ضمن نکروزه کردن بوته، تمام سطح برگ پرچم و خوشه پوشیده از شته و عسلک گردید. جمعیت این شته در اوایل مردادماه به متوسط تعداد 75/114 در هر ساقه رسید و پس از آن به سرعت شروع به کاهش کرد. در پرورش های آزمایشگاهی، درصد تلفات دو گونه S. graminum و R. maidis روی برگ های سورگوم جارویی نسبتا کم (به ترتیب 2/3 و 6/5 درصد) بود. هم چنین هر دو گونه طول دوره پورگی را به طور متوسط در کمتر از 10 روز به پایان رسانده و تبدیل به حشره کامل شدند. میانگین طول عمر دو گونه مذکور به ترتیب 2/28 و 6/32 روز و میانگین باروری آن ها به ترتیب 84/41 و 7/49 عدد پوره به دست آمد که در R. maidis بیشتر از گونه S. graminum بود. هم چنین متوسط طول مدت یک نسل دو گونه مورد بررسی به ترتیب 3/11 و 9/10 روز به دست آمد.
  کلیدواژگان: شته، سورگوم جارویی، تغییرات جمعیت، خصوصیات زیستی، طول عمر، باروری، طول مدت نسل
 • سیامک صلاحی، محمد جوان نیکخواه، سلیمان جمشیدی صفحه 53
  بیماری آنتراکنوز گردو یکی از مهمترین عوامل مهم خسارت زا به درختان گردو در نواحی مختلف دنیا و شایع ترین بیماری درختان گردو در مناطق مختلف گردوکاری ایران از جمله استان های شمالی، کرمانشاه، آذربایجان، خراسان، سمنان و کرج می باشد. در این تحقیق طی سال های 84 و 85 نمونه های برگی آلوده از مناطق مختلف استان آذربایجان شرقی جمع آوری گردید. 60 جدایه تک اسپور شده از قارچ عامل بیماری جهت مطالعه ساختار جمعیتی قارچ عامل بیماری بر اساس انگشت نگاری DNA به کمک تکنیک PCR-RFLP مورد مطالعه قرار گرفت. استخراج DNA قارچ با استفاده از روش Rapid Mini-Preparation از پودر میسلیومی قارچ انجام شد. برای انجام PCR از دو جفت آغازگر طراحی شده بر اساس توالی نوکلئوتیدی زیر واحد 18s-SrDNA و ناحیه ITS ریبوزومی استفاده گردید. قطعات تکثیر شده تحت تاثیر آنزیم های برشی قرار گرفتند. از بین آنزیم های اندونوکلئازی مورد استفاده، سه آنزیمDra I، Sma I و Bsu IIدر ناحیه SrDNAو آنزیم های Hinf I، Hind III در ناحیه ITS موفق به برش قطعات گردیدند. نتایج نشان داد که از میان قطعات برش داده شده توسط آنزیم های برشی، الگوی پدید آمده روی ژل آگارز برای کلیه جدایه های مورد استفاده یکسان بوده و در حقیقت به نوعی همولوژی در ساختار جمعیتی این قارچ می توان تصور نمود.
  کلیدواژگان: آنتراکنوز گردو، تنوع ژنتیکی، ساختار جمعیتی، قارچ، بیماری
 • محسن علمی، احد شاددل، ناصر ماهری صفحه 61
  به دلیل اثرات منفی استفاده از سموم شیمیایی برای مبارزه با کنه ی واروآ، استفاده از روش های غیر شیمیایی کم خطر مانند تقویت رفتارهای بهداشتی (از جمله تشخیص سلول های آلوده و تخلیه آنها توسط زنبورهای کارگر و رفتار نظافت گری) زنبور عسل علیه کنه واروآ مورد توجه قرار گرفته است. این طرح در راستای سنجش توده زنبورهای عسل استان آذربایجان شرقی از نظر میزان بروز این رفتارها به مورد اجرا گذاشته شد. به همین منظور تعداد50 کلنی زنبور عسل از 5 شهرستان استان (اهر، شبستر، تبریز، مراغه و میانه) به طور تصادفی خریداری و از نقطه نظر میزان جمعیت بالغین و نوزادان، میزان ذخایر عسل و گرده و تعداد شان یکسان سازی گردید. اندازه گیری نظافت گری با استفاده از گذاشتن صفحات آغشته به گریس در کف کندوها، جمع آوری و شمارش کنه های ریزش نموده و اندازه گیری میزان حذف شفیره های مرده با استفاده از فریز کردن تکه شان حاوی شفیره تازه در بسته و شمارش تعداد لاروهای خارج شده توسط زنبورهای کارگر در هر 24 ساعت انجام گرفت. داده های به دست آمده با استفاده از طرح کاملا تصادفی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج حاصل از آنالیز داده ها نشان داد که میانگین نظافت گری کلنی های زنبور عسل استان 04/52 عدد کنه ریزش کرده در عرض 96 ساعت و میانگین درصد حذف شفیره های کلنی های استان در عرض 48 ساعت 84/79 درصد بود. از نظر نظافت گری، کلنی های شهرستان تبریز با میانگین 80/62 عدد کنه در عرض 96 ساعت بالاتر از سایر شهرستان ها قرار داشت و از نظر رفتار حذف شفیره ها کلنی های شهرستان شبستر با میانگین 16/90 درصد در عرض 48 ساعت بالاتر از سایر شهرستان ها قرار داشت. همبستگی ژنتیکی بین دو صفت نظافت گری و حذف شفیره ها 145/0 برآورد گردید. نهایتا چنین نتیجه گیری شد که کلنی های استان با انجام رفتارهای بهداشتی نظافت گری و حذف شفیره ها توان دفاع از خود در برابر کنه واروآ را دارند و می توان با ایجاد برنامه های اصلاح نژادی میزان این رفتارها را تقویت نمود.
  کلیدواژگان: زنبور عسل، رفتار بهداشتی، نظافت گری، حذف شفیره ها، کنه واروآ
 • امیر قنبری، منوچهر فربودی، رحیم علیمحمدی، علی فرامرزی، سلیمان جمشیدی، شقایق شمس پور صفحه 69

  به منظور بررسی مقادیر مختلف کود سولفات پتاسیم و تاثیر آن بر کمیت و کیفیت ارقام سیب زمینی آگریا و ساتینا، طی فصل زراعی سال 1383 در مزرعه آموزشی - پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه آزمایشی در قالب طرح فاکتوریل بر پایه بلوک های کامل تصادفی با 24 تیمار و 3 تکرار اجرا گردید. کرت های آزمایشی شامل تیمارکودی اول «NP (عرف زارع)»، تیمارکودی دوم «تیمار اول + 50 کیلوگرم سولفات پتاسیم در هکتار»، تیمارکودی سوم «تیمار اول + 100 کیلوگرم سولفات پتاسیم در هکتار» و تیمارکودی چهارم «تیمار اول + 150 کیلوگرم سولفات پتاسیم در هکتار» بودند. کلیه مراحل کاشت، داشت و برداشت مطابق استانداردهای توصیه شده به اجرا درآمد. در طول انجام آزمایش و پس از پایان کار، خصوصیات شاخص های کیفی و کمی محصول ثبت و اندازه گیری شد. در این رابطه شاخص هایی نظیر «تعداد نهایی ساقه های اصلی و جانبی، ارتفاع بوته، تعداد غده، وزن خشک غده، وزن تر غده، وزن خشک بوته، وزن تر بوته، میزان ازت غده و میزان پروتئین غده» اندازه گیری و محاسبه گردید. نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزارهای Excel، MSTATCو SAS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. بر اساس نتایج حاصل از تجزیه واریانس، اثر اصلی ژنوتیپ، تیمار کودی و همچنین اثرات متقابل کود×ژنوتیپ بر شاخص های رشد و عملکرد در سطح 01/0 معنی دار گردید. ولی میزان کودپذیری ارقام آگریا و ساتینا متفاوت بوده و برای هر رقم یک تیمار کودی مشخصی مناسب است و نمی توان یک تیمار کودی معینی را به همه ارقام نسبت داد. از میان تیمارهای کودی برای هر دو رقم، مناسب ترین مقدار کود پیشنهادی، افزایش مقدار 150 کیلوگرم سولفات پتاسیم در هکتار می باشد ولی در مجموع در منطقه میانه رقم آگریا از نظر عملکرد ماده ی تر و خشک و سایر شاخص ها نسبت به رقم ساتینا برتری نشان می دهد.

  کلیدواژگان: سیبجزمینی، سولفات پتاسیم، شاخص عملکرد، ارقام ساتینا و آگریا
 • بهرام میرشکاری، عادل دباغ محمدی نسب، محمود پوریوسف صفحه 81
  به منظور تعیین آستانه اقتصادی خسارت علف هرز تاج خروس ریشه-قرمز در مزرعه لوبیاسبز، آزمایشی دو ساله در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. تیمارها شامل حضور تاج خروس در مراحل 2، 4، 6، 8 و 10 هفته پس از سبز شدن لوبیا تا انتهای دوره رشد و تداخل تمام فصل آن و تیمار شاهد بدون علف هرز بودند. تجزیه مرکب داده ها نشان داد که وزن ماده خشک اندام های هوایی و عملکرد دانه در تیمار شاهد مشابه تیمار شروع تداخل علف هرز در 10 هفته پس از سبز شدن لوبیا بود. کاهش عملکرد تیمار تداخل تمام فصل علف هرز نسبت به شاهد برابر 36/67 درصد بود. سبز شدن تاج خروس در تراکم 8 بوته در هر متر از ردیف از 6 و 8 هفته اول دوره رشد لوبیا به بعد، کاهش عملکرد به ترتیب حدود 5/21 و 2/6 درصد را در مقایسه با شاهد موجب شد. با در نظر گرفتن حداکثر کاهش عملکرد مجاز برابر 10% در لوبیاسبز، کنترل تاج خروس بایستی در صورت سبز شدن آن در مزرعه لوبیا در طول 6 هفته اول دوره رشد انجام گیرد و آستانه اقتصادی خسارت یا مرحله بحرانی تاج خروس در مزرعه در سطح تراکم مورد مطالعه تا 6 هفته اول دوره رشد تعیین شد.
  کلیدواژگان: آستانه اقتصادی، تاج خروس ریشه قرمز، تداخل تمام فصل، کاهش عملکرد، لوبیاسبز
 • زهرا نوری توپکانلو صفحه 93
  این تحقیق از دیدگاه کمی و الگوی اقتصاد سنجی به بررسی و ارزیابی روند جهانی شدن در بخش کشاورزی می پردازد. اطلاعات برای یک دوره زمانی 20 ساله مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که بخش کشاورزی در کل حرکت قابل توجهی در مسیر جهانی شدن نداشته است. در این مطالعه محصول زیره سبز مدنظر قرار گرفت. بدین منظور توابع عرضه داخلی، تقاضا، و صادرات زیره سبز مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان دهنده آن است که روند جهانی شدن بر عرضه داخلی محصول منتخب اثر مثبت دارد و بیان می کند که حرکت در مسیر جهانی شدن اقتصاد بر تولید داخلی این محصول خواهد افزود. تابع تقاضای محصول نشان داد که شاخص جهانی شدن بر تقاضای زیره اثر منفی دارد، بدین معنی که با حرکت در مسیر جهانی شدن مصرف این محصول در کشور کاهش می یابد. نتیجه حاصل از تابع صادرات زیره بیان می دارد که ضریب شاخص جهانی شدن در این تابع مثبت است و حکایت از آن دارد که در روند جهانی شدن اقتصاد صادرات این محصول افزایش می یابد که کاملا با ظرفیت تولید این محصول در داخل مطابق است.
  کلیدواژگان: شاخص جهانی شدن، عرضه، تقاضا، صادرات، زیره سبز، اقتصاد کشاورزی
|
 • M. Armin, G. Noormohammadi, E. Zand, M. A. Baghestani, F. Darvish Page 1
  A field experiment was conducted at the research station of plant pest and disease research Institute of Karaj, during 00-004 growing season. The aim was to investigate Interference of wild oat(Avena ludoviciana) on Yield and yield components of more and less competitive wheat cultivars. The experiment was arranged as a factorial experiment based on randomized complete block design (RCBD) with 4 replicates. Experimental factors were Rooshan (as less competitive) and Niknejad (as more competitive) wheat varieties, wheat densities including recommended, recommended+5% and recommended+50%(00, 75 and 450 plants m- for Rooshan and 400, 500 and 600 plants m- for Niknejad resp.) and 4 wild oat densities (0, 5, 50, and 75 plants m-).The results showed that Niknejad was the most competitive cultivar and Rooshan was the least competitive one in different levels of wild oat density. As wild oat density increased, yield of wheat decreased and the rate of yield decline was higher in Rooshan in comporison to Niknejad. Higher densities of wheat decreased yield looses. The presence of wild oat in wheat fields reduced fertile tiller, number of spike, seed per spike, seed per square meter and weight of 000 seeds. Recommended and recommended+5% was optimum densities in Rooshan and Niknejad, respectively, when Wild oat interference.
 • S. Jamshidi, A. Ghaffari, M. Sadeghzadeh, M. Mianaji Page 17
  In order to evaluation of conventional fungicides effect on barley strip disease controlling, infected barley seeds of PropStar variety were collected from Achachy region barley fields located in Miyaneh, Iran and their infection percentage has been determined about 7% by culture plate test method. An experiment was conducted in greenhouse conditions for evaluation of 0.5, and % of Carboxin 75WP, Carboxin-tiram 75WP, Tilt 50EC, Carbendazim 60WP, Rovral-TS 5.5WP, Benomyl 50WP, Diniconazole WP, Difenoconazol DS, Maneb 80WP and Mancozeb 80WP on seed viability, as completely randomized design with 4 replications. The results revealed that all treatments didn’t have significant difference with control rather than Tilt and % of Carboxin-tiram. Another experiment was conducted as randomized complete block design with replications in field condition. After seed treatments with recommended doses of above fungicides, 00 seeds was sown in a 0 m rows with cm intervals in each plot. Plant infection percentages were calculated and analysis of variance and mean comporisons with Duncan’s multiple range test in 5% probability showed that Benomyl and Carbendazim had no effect on disease controlling. Also, other fungicides had significant difference with control and all of them can be recommended for field applications. However the most effective fungicides were Rovral-TS and Mancozeb and Maneb and Difeniconazole had the least effect on the disease, statistically.
 • J. Davoodi, Sh. Golzar Adabi, S. Y. Haji Asghari, Gh. Moghaddam, A. Faramarzi Page 27
  An experiment was conducted in order to study the effect of replacing soybean meal with rapeseed meal on performance, organs weight, blood biochemical parameters, methabolisable energy, and glucosinolates and erucic acid rate as a completely randomized design with 6 dietary treatments, 4 replicates with 5 bird in each replication. Three hundred and sixty one-day-old female Cobb hybrid broiler chicks were used. Methabolisable energy, glucosinolates and erucic acid content of meal were determined. rapeseed meal was replaced instead of soybean one with the levels of 0 (control), 0, 40, 60, 80 and 00 percent. In all of the diets, 0.05 percent multi enzyme (Kemin®) was used. Feed intake, body weight gain and feed conversion ratio were determined at the days 0-, -49 and in the whole period. Morever the values of relative weight of liver, pancreas, ingluvies, gizzard, serum concentrations of triiodothronine and thyroxine were determined at 49 days of age. Sas software and Duncan’s test was used for analysis of variance and comporison of means, respectively. Chemical analysis of meal showed that the amount of the aliphatic glucosinolate and erucic acid of rapeseed were higher than the amount of that in canola meal. The feed conversion ratio of 60, 80 and 00 percent replacement were statistically different (P<0.0) from the control, 0 and 40 percent treatments. The results of statistical analysis indicated that there was no significant effect of rapeseed meal levels on relative weight of gizzard, ingluvies and pancreas, but significant effect on relative weight of heart and liver in 80 and 00 percent treatments was sean (P<0.05). The lowest blood serum concentration of triiodithyronine and thyroxine hormone in chicks were observed at 80 and 00 percent trearments (P<0.0). The results also showed that 40% of soybean meal can be replaced with rapeseed one in the broiler chick diets, but improving of meal quality is necessary for higher levels of replacement.
 • S. Shahrokhi, H. Khodabandeh, K. Siami Page 41
  Broom corn is one of the most important crops in Miyaneh region, Iran. Aphids are major pests of the crop and farmers use different chemicals to their control in several times. In this research, broom corn aphids were collected and identified. Population fluctuation of the aphids was also investigated by weekly sampling and their biological characteristics were studied using leaf cages. The results revealed that, there were two species including Schizaphis graminum and Rhopalosiphum maidis in broom corn fields. Population peak of S. graminum (mean number of 0.75 aphids per tiller) was observed in June and decreased rapidly in July. R. maidis appeared later than S. graminum, but it was the most injurious aphid species of broom corn during all growing season. R. maidis population and it’s honeydew covered some plants and caused necrosis so that it’s number reached more than 000 aphids per tiller. Mean number of this species reached to 4.75 aphids per tiller and then decreased rapidly. In laboratory studies, mortality rate of S. graminum and R. maidis on broom corn leaves was relatively low (. and 5.6 percent). Nymphs of both species matured in less than 0 days. Mean longevity and mean fertility of mentioned aphid species was 8. and. 6 days and 4.84 and 49.7 nymphs per female respectively. Mean generation time of S. graminum and R. maidis was also. and 0.9 days respectively.
 • S. Salahi, M. Javan Nikkhah, S. Jamshidi Page 53
  Gnomonia leptostyla (Fr.) Ces. et de Not., the teleomorph of Marssonina juglandis (Lib.) Magn., is the causal agent of the walnut anthracnose, a wide spread disease in almost all the walnut growing areas and causes severe damages particularly in the north of iran such as Kermanshah, Azarbayejan, Khorasan and Karaj regions. Sampling was conducted from several areas of Azarbayejan-e-Sharqi province during 005-006. 60 Fungus isolates were isolated from samples and cultured as streaked single spore on OMA. Molecular techniques based on PCR-RFLP applied to investigate the genetic variability of G. leptostyla.Total DNA was isolated from mycelial powder by rapid mini-preparation method. A region of 60 isolates coding for the small-subunit ribosomal RNA (SrDNA-8s) and the internal transcribed spacer (ITS) were amplified and analyzed by restriction enzyme digestion. The results of PCR-RFLP showed no polymorphism either in length or in pattern among all the isolates tested.
 • M. Elmi, A. Shaddel, N. Maheri Page 61
  Ectoparasitic mite, varroa, is one of the most destructive pests of honey bee. Because of the disadvantages of using chemical treatments in mite–infested colonies, the use of non-chemical methods such as: biological and genetical controls have been taken into consideration. Hygienic behaviors are well known as suitable genetic control method. Hygienic behavior is inolved removing and grooming. This behavior differs from race to race. In this study, grooming and removing behavior of Azarbayejan-e-Sharqi honey bee populations against varroa were examined. 50 honey bee colonies with young queens from 5 areas of the province (Ahar, Shabstar, Tabriz, Maragheh and Miyaneh) were chosen randomly and uniformed from the view point of parameters including adult and larvae population, honey and pollen storages and frame numbers. To determine removing rate, freeze- killed brood was placed into colonies and number of removed cells counted every 4h. Grooming behavior was measured by placing greasy plastic sheets on the bottom board of hives and the number of fallen mites counted every 48h. Data analyses showed that average removal of freeze-killed pupa in hole province was 79.84% per colony in 48 hour and average fallen mites was 5.04 mite per colony in 96 hour. ANOVA showed that there was significant difference between colonies of different regions from view point of removing but colonies of different regions had no differences in grooming. This results suggested that Azarbayejan-e-Sharqi honey bee colonies can resist against varroa by grooming and removing and this factors can be considered in selection and breeding programs.
 • A. Ghanbari, M. Farboodi, R. Alimohammadi, A. Faramarzi, S. Jamshidi, Sh. Shamspour Page 69

  In order to survey of various amounts of potassium sulfate fertilizer and it’s effect on quantity and quality of potato Agria and Satina cultivars, an experiment was conducted in the educational-researching farm of Islamic Azad University, Miyaneh branch in 004 growing season. The experiment design was factorial based on randomized complete block design with 4 treatments and replications. The experimental plots were including st treatment i.e. NP (conventional application), the st treatment + 50 kg/ha of KSo4, st treatment + 00 kg/ha of KSo4, and st treatment + 50 kg/ha of KSo4. The cultivation, husbandry and harvesting stages were conducted according to recommended standard methods. During the experiment and after harvesting, quantitative and qualitative indexes were recorded and measured. The indexes such as final number of the main and lateral stems (FS), plant height (H), number of tuber (NT), dry weight of tuber (DWT), wet weight of tuber (WWT), dry plant weight (DPW), wet plant weight (WPW), tuber nitrogen (TN) and Tuber protein (TP) were measured. Data were analyzed by Excel, MSTATC and SAS. According to ANOVA table, the main effect of genotype, fertilizer treatment and also interaction between fertilizer * genotype on growth indexes and yield in 0.0 probability were significant, but the Agria and Satina was different in view point of fertilizer responding. In the other word, a certain fertilizer treatment is needed for each cultivar and we can not consider the same fertilizer treatment for all cultivars. The most suitable fertilizer treatment for both cultivars was the 4th treatment (st treatment + 50 kg/ha KSo4) in Miyaneh region condition, but totally Agria had advantages in dry and wet weight and other indexes than Satina.

 • B. Mirshekari, A. Dabbagh Mohammadi Nasab, M. Pouryousef Page 81
  In order to determine the economic threshold of damage of red root pigweed (RP) in green bean, a two years experiment was conducted in agricultural research station of Islamic Azad University of Tabriz, Iran, based on a randomized complete block design with three replications. The treatments were RP interference times at, 4, 6, 8, 0 weeks after green bean emergence until late growth season (GBE); full season interference (FSI) and control weed free plot. Data were analyzed with Mstatc software and Duncan's test was used for mean comparison. Results showed that the above ground biomass and yield of green bean in control plot was similar to treatment of weed interference at 0 weeks after GBE. Yield loss in FSI was 67.6% in comporison to control. RP emergence at density of 8 plants-m- of row at early 6 and 8 weeks of green bean growth stage to later, was caused. 5% and 6.% yield loss, respectively, in comparison to control. With attention to 0% maximum permissible yield loss in green bean, RP must be controlled, if it was emerged within a period of 6 weeks of early green bean growth stage and economic threshold of damage of RP at studied density level was determined until 6 weeks of early green bean growth stage.
 • Z. Noori Toupkanloo Page 93
  In order to determine the effect of globalization on agricultural economy of Iran, exporting supply, domestic supply and domestic demand functions of Cumminum cyminum was studied during 98-999. The results revealed that globalization trend had positive effect on domestic supply and increased domestic production of Cumminum cyminum. However it had negative effect on domestic demand and decreased domestic consumption of the crop. Globalization index had also positive effect on exporting supply of Cumminum cyminum and indicated that it was responsible in increasing of the mentioned crop export.