فهرست مطالب

عصر مدیریت - پیاپی 16-17 (مهر 1389)

فصلنامه عصر مدیریت
پیاپی 16-17 (مهر 1389)

  • 116 صفحه، بهای روی جلد: 50,000ريال
  • تاریخ انتشار: 1389/07/20
  • تعداد عناوین: 27
|