فهرست مطالب

 • شماره 3 (پیاپی 89، 1387)
 • تاریخ انتشار: 1387/10/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حمید ابهری علی آباد، حمید پرتوی صفحه 11
  در منابع معتبر فقهی، مباحث جالب و مهمی در مورد مفهوم و قلمرو غصب مطرح شده که برخی از آنها وارد قانون مدنی گردیده است لیکن قسمتی از این مباحث در قانون مدنی، مدون نشده ولی در سکوت قانون، می توان از منابع فقهی و این مباحث بهره جست. به عنوان نمونه اینکه، آیا برای تحقق غصب، صرف اثبات ید بر مال دیگری کافی است یا این اثبات ید باید همراه با ازاله ید مالک باشد؟ آیا حقوق معنوی (فکری) نیز قابل غصب است؟ در مورد مال، آیا فقط عین مال قابل غصب است یا غصب در مورد منافع هم تحقق می یابد؟ آیا غصب مال مشاع توسط یکی از شرکا، امکان پذیر است؟ در این تحقیق، ضمن بیان مفهوم و قلمرو غصب، پاسخ سوالات مذکور داده خواهد شد.
  کلیدواژگان: منفعت، حق، _ عین، استیلا، غصب
 • غلام الواری، حسین صابری صفحه 29
  بی شک تجسس در حالات خصوصی مردم و تفتیش درباره اسرار نهانی آنها کاری مذموم و ناپسند است. در اسلام نوعی «امنیت» پیش بینی شده که در هیچ قانونی از قوانین دنیا وجود ندارد، و آن امنیت حیثیت و آبروی افراد حتی در محیط افکار دیگران است و بدیهی است سوءظن و تجسس و تفتیش از عقاید این سرمایه گرانقدر را به خطر می افکند. قانون اساسی در دو اصل 23 و 25 بدین شرح که در اصل 23 مقرر می دارد: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد» و در اصل 25 آورده است: «در بازرسی و فرستادن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی یا افشای مخابرات تلگرافی و تلکسی، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون»، به این امر تصریح کرده است. نگارنده در این جستار به بررسی و تببین مبانی شرعی و جزائی هر دو مساله پرداخته که امید است برای دانش پژوهان علم حقوق مثمر ثمر و مفید فایده باشد.
  کلیدواژگان: تفتیش عقاید، روایات، قرآن، تجسس و تفتیش عقاید در آیات قرآن، تجسس
 • فرزاد پارسا، محمد جمالی صفحه 45
  لفظی که دارای چند معناست، یا مشترک است و چند معنای حقیقی دارد که لفظ به صورت بدلی بر آنها شمول دارد یا اینکه دارای معانی حقیقی و مجازی است یا اینکه چند معنای مجازی دارد که عند القرائن از آن اراده می شوند. در مورد جواز اراده معانی متعدد از این نوع از الفاظ و جواز حمل آن بر معانی متعدد آن، اصولیون به اختلاف اقوال افتاده اند که مشهورترین این اقوال جواز و عدم جواز است. این اختلاف اصولی در میان فقها نیز دیده می شود و آنان نیز در مواردی چون مساله نقض وضو با هم دچار اختلاف شده اند و بدین سبب، بر این مساله آثاری فقهی مترتب شده است. جواز اراده معانی ظاهرا از نظر آنها عاری از ترتب محال است. در مورد حمل لفظ بر معانی متعدد آن، قائلان به جواز حمل نگاهی به قیاس آن بر عام و نگاهی هم به احتیاط داشته اند که به نظر نگاه احتیاطی قوی تر و راجح تر است.
  کلیدواژگان: قیقت، اراده، معانی، لفظ، مجاز، استعمال
 • امیر حمزه سالارزایی صفحه 61
 • یونس یزدان پرست، محمد عادل ضییایی صفحه 73
  اراده، اساس عقود و تصرفات به شمار می آید، به گونه ای که بدون آن نمی توان بر هیچ عقد و تصرفی آثار شرعی و حقوقی مترتب کرد. اراده، امری است پوشیده که مکان آن قلب است و کشف آن نیازمند نوعی اظهار؛ که اشاره یکی از آنهاست. اشاره همچون وسایل دیگر تعبیر از اراده، یعنی لفظ، کتابت، فعل و سکوت دارای احکامی است. به طور کلی اشاره یا در شخص لال مادرزاد مطرح است که اشاره وی بنا بر ضرورت تعبیر کننده اراده است، مگر اینکه قادر به نوشتن باشد که در این حالت کتابت بر اشاره ارجحیت دارد و یا اشاره در مورد شخص لال عارضی (غیر مادر زاد) محل بحث است که اشاره وی بنا بر دفع حرج و ضرر، ملاک تنفیذ است و احتمال رفع لال بودن وی در آینده هیچ تاثیری در حکم ندارد و یا اشاره از شخص ناطق حاصل می شود که در این حالت هم تعبیر به اراده می گردد، زیرا عرف حاضر در تعاملات مردم در مجالس قانونگذاری یا بازارهای بورس و غیره بیانگر تعبیر از اراده است. در همه موارد، اشاره باید مفهم و واضح باشد.
  کلیدواژگان: اشاره، ضرورت، اراده، رضا، دلالت
 • حسن عبدی صفحه 89
  یکی از مسائل فقه القضاء که اقوال مختلفی درباره آن مطرح شده مساله سکوت مدعی علیه است. هنگامی که شخصی ادعایی را نزد قاضی مطرح می کند قاضی از مدعی علیه می خواهد تا نظر خود را درباره ادعای مطرح شده بیان کند؛ ممکن است که مدعی علیه ادعا را بپذیرد یا آن را انکار کند که هر کدام از این دو صورت دادرسی خاص خود را دارد. ولی در این میان ممکن است که مدعی علیه درباره ادعا سکوت اختیار کند؛ یعنی نه آن را رد کند و نه آن را بپذیرد. در این گونه موارد وظیفه قاضی چیست؟ در این مقاله کوشش شده تا بر اساس مبانی فقه اسلامی مساله سکوت مدعی علیه بررسی شود. برای این منظور نخست صورت مساله تبیین گردیده، سپس اقوال فقهای امامیه طرح و بررسی شده و در پایان بر اساس ادله شرعی پاسخی برای مساله ارائه شده است.
  کلیدواژگان: سکوت مدعی علیه، الزام به جواب، _ ترک جواب به ادعا، فقه القضاء
 • احد قلی زاده صفحه 111
  تاثیر پذیری از تفاوتهای موجود در آرای فقهی درباره ماهیت و آثار وقف، منجر به پیدایش برداشتهای مختلف از مفاد مواد قانون مدنی متضمن احکام وقف شده است. یکی از موضوعات مورد اختلاف، نحوه ارتباط عین موقوفه با واقف و در نتیجه امکان یا عدم امکان بازگشت عین موقوفه به واقف، بعد از زوال وقف است. مطالعه حاضر نشان می دهد که با وجود اظهار نظرهای مخالف، قانون مدنی فک ملک از واقف در نتیجه وقف را نپذیرفته است. این مالکیت به موقوف علیهم یا شخصیت حقوقی وقف نیز منتقل نشده است. در نتیجه، تصرفات مالک در ملک موقوفه که منافی با حق موقوف علیهم نباشد، جایز است. بقای مالکیت مالک بر موقوفه، منجر به آن می شود که هر زمان که وقف به سبب هر یک از اسباب زوال زایل گردد، سلطه کامل واقف یا ورثه موجود او، بر آن موقوفه اعاده شود. به این ترتیب، در صورت وجود اشاعه میان وقف و ملک، با فروش ملک، مالک موقوفه حق شفعه نسبت به ملک مزبور خواهد داشت.
  کلیدواژگان: قانون مدنی، بیع وقف، فسخ و اقاله وقف، زوال وقف، شخصیت حقوقی وقف
 • سید رضا موسوی صفحه 133
  علی رغم اتفاق نظر فقی هان مسلمان در مشروع بودن ازدواج موقت در اسلام، متاسفانه برخی مخالفان با تفسیرهای نادرست خود از متعه، امامیان را به خاطر فتوا دادن به جواز این گونه نکاح شرعی مورد بی مهری قرار داده اند. در این مقال با بیان احکام مشترک نکاح موقت و دائم، و تبیین دلایل حلیت متعه از کتاب، سنت اهل بیت(ع) و پاسخگویی به شبهات با تکیه بر پیشینه تاریخی آن در میان مسلمانان از عصر پیامبر(ص) تا دوره پایانی خلافت عمر، و نیز اصل اباحه و عدم نسخ حکم جواز آن، مشروع بودن این سنت حسنه اسلامی اثبات، و در پایان با ذکر حکمت های این نوع ازدواج قانونی، به ویژه در مواقع ضروری بر منطقی بودن آن تاکید شضده است طرح مساله با پیشنهاد افزودن ماده 23 در لایحه قانون حمایت از خانواده، به مجلس شورای اسلامی، مبنی بر مجاز بودن ازدواج مجدد و موقت مردان متمکن قادر به رعایت عدالت اقتصادی بین زوجات بدون اجازه همسر، در برخی محافل علمی سؤالاتی مطرح شده از جمله این که آیا مشروعیت متعه در فقه امامیه موافق با مبانی شرع انور است یا مغایر آن؟ آیا ترویج ازدواج موقت یک مصلحت اجتماعی است یا بنیان خانواده
  کلیدواژگان: حکمت، متعه، نسخ، نکاح المسمار
|
 • Page 11
  In the sources of Islamic law, there are important and interesting discussions about concept and scope of usurpation. Some of these discussions have interned to civil code of Iran, but some of them has not codified in this code. With silence of code, we can use of these sources. For examples, if in the usurpation, possession on the property belonging to another person is sufficient or removal of possession of the owner is necessary too? Is the corpus of property is usurpable alone or the rights are usurpable also? Is the benefits of properties are usurpable as well as the corpus of property? Is the usurpation of joint property is possible by one of partners? In this article, the answers of these questions and the concept and scope of usurpation are studied.
 • Page 29
  Undoubtedly it is an indecent and censurable thing to investigate about people's individual conditions and knowing about their secrets. A sort of security is anticipated in Islam that is not exclusive in the world. It is the security of respect, prestige and thoughts of individuals. Undoubtedly this precious thing will be in danger with suspicion and investigation. On the other hand, in both principles of 23 and 25 of the constitution especially in the principle of 23 we have: the investigation of opinions is forbidden and nobody can object about opinions. The principle of 25 says: recording and revealing of the conversation or telegraphs and telegram and their censor and overhearing is forbidden, unless the law permits. This article attempts to study and explain this problem.
 • Page 45
  A word which has several meaning is referred as homonym with some real meaning which the word includes them substitutionally, or it may have real and metaphorical meanings, or may have some metaphorical meaning that are grasped out regarding oresumption. Whether to intend several meanings and to carry them to different meanings is acceptable or not there is a dispute among experts of usul-al-figh and the most famous sayings about this subject is the permission and nonpermission. This dispute among experts of usul-al-figh has transmitted in to jurisprudents and they have dispute in some matters such as ablution, so the problem has some jurisprudencial effects. It seems that accepting multiple meanings is possible.
 • Page 73
  Will is the base and pedestal of contracts and ownerships without which one cannot appropriate legal and religious impressions to contracts and ownerships. Will is a covered issue whose place is reversed and the discovery of which involves some kind of declaration, gesture being one of them. Gesture like other manifestations of will- speech, writing, work, and silence- has got some propositions. In general, gesture is treated in regard to the born dumb whose gesture is interpretive of his will unless he is capable of writing; in this case writing is privileged to gesture. Another application of gesture is in regard to the not-hereditary dumb whose gesture is the base of his contracts and ownerships; in this case any possibility of his future recovery does not affect the proposition, because in the present era this is the commonsensical principle employed in stock exchanges, and legislative houses. In all cases gesture must be clear and understandable and there should be no statement against that.
 • Page 89
  One of the problems, which are studied in Islamic Jurisprudence and has obtained many disputations on it, is the problem of silence of defendant. Whenever a person sets forth a claim to a judge the judge requests the defendant to state his or her opinion about the claim. If the defendant replies to the request, he either denies the claim or accepts it. So there would be two react each of which has its own litigation. But there is another supposition; the defendant may by silent; He may neither deny nor accept the claim. What the judge can do in such a situation? Here in this article the question at hand will be studied upon the principles of Islamic Jurisprudence. Therefore first we will explain the question, and then we will study the Jurist's deferent answers to the question. Finally we will come to our solution to the problem
 • Page 111
  Getting affected from variations existing among religious jurisprudence propositions concerning the nature and consequences of the endowment (waqf) has resulted in the outbreak of different understandings among the law professionals from the Civil Code Articles containing the provisions for endowment. The relation between the substance of the endowed property to the endower (donor) and as a result possibility and impossibility of its return to him\her by ending of the endowment is one of the contradictory subjects. This study shows that despite opposing expressions of opinions, the Civil Code has not accepted the disconnection of ownership by endowment from the owner. This ownership has also not been transferred to the beneficiaries or to the endowment’s legal entity. As a result, the donor is allowed to bring about in the condition of endowed property changes, which are not contradictory to the beneficiaries’ rights. Besides, legal entity for the endowment has been considered without enough care and probably it is adopted by imitation; therefore, its usage, rights and responsibilities are not clear. Lasting of the ownership for the donor, results in a situation in which whenever the endowment due to any ending cause ends, complete dominance to the substance of th
 • Page 133
  Not with standing unity among muslim jurisprudents for legality of temporary marriage in islam, unfortunately some of opponent with their personal mistake understanding abuot temporary marriage, blames "Imamiya" for permissibility ruling of this kind of legal marriage. This paper with illustration of shared rules of temporary marriage and permanent marriage by explanation of its lawful from Quran &Ahlolbayt (s.) traditions, is answering to the misgivings with standing on historical backgrund, including age of prophet(s.) and final period of "Umar" caliphate. The author substantiate the matter via principle of permission &non-abrogation of law and finally remarks wisdom of temporary marriage especially in necessity cases.