فهرست مطالب

تحقیقات نوین در گیاه پزشکی - پیاپی 3 (پاییز 1388)
 • پیاپی 3 (پاییز 1388)
 • تاریخ انتشار: 1389/07/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • پروانه برادران، مسعود اربابی، شهاب منظری، حوریه رضایی صفحات 249-261
  فراوانی جمعیت Thrips tabaci Lind.، از آفات مهم صیفی و سبزیجات، روی طبقات تحتانی و فوقانی ژنوتیپ های مختلف بادنجان (سیاه مشهد، برازجان، Black beauty، سیاه نیشابور، محلی زابل، 905 امامی، جویبار مازندران، سرخون هرمزگان و قلمی ورامین) در سال های 1379 و 1380 در منطقه ی ورامین مورد مطالعه قرارگرفت. کشت نشاء ژنوتیب های بادنجان در طرح آماری بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و هر تکرار شامل چهار ردیف 10 تایی در اوائل اردیبهشت ماه انجام شد. وفور و تغییرات جمعیت تریپس در فواصل هفت روز تا آبان ماه با جمع آوری تصادفی تعداد 5 برگ برای هر تکرار از سطوح اشاره شده مورد ارزیابی قرار گرفت. برای شمارش جمعیت در سطح چهار سانتی متر مربع پشت برگ از استریو میکروسکوپ استفاده شد. برای مقایسه میانگین داده ها از نرم افزار SAS و گروه بندی جمعیت تریپس بین ژنوتیپ ها و در فواصل نمونه برداری از آزمون چند دامنه ای دانکن استفاده شد. نتایج حاصله از تجزیه ی سالانه ی جمعیت تریپس بین طبقات فوقانی و تحتانی، تفاوت آماری معنی داری را نشان داد، به طوری که جمعیت تریپس روی طبقات تحتانی چندین برابر بیشتر از طبقات فوقانی بود. بیشترین جمعیت تریپس را در سالهای 79 و 80 به ترتیب ژنوتیپ های برازجان و جویبار مازندران با میانگین تعداد 55/1 و 86/0 داشتند. تجزیه مرکب جمعیت تریپس از نظر آماری روی طبقات فوقانی و تحتانی معنی دار نبود. روند افزایش جمعیت از خرداد ماه آغاز شد و حداکثر تراکم جمعیت تریپس در نمونه برداری هفتگی به ترتیب برای سالهای 1379 و 1380 در اواسط تیر ماه و اوائل مرداد ماه به ثبت رسید. براساس این نتایج، زمان اوج تریپس در منطقه ی ورامین اوائل تیر می باشد. جمعیت تریپس در سال نخست دو برابر سال دوم و همچنین ژنوتیپ برازجان پذیرای بیشترین جمعیت این آفت در میان ژنوتیپ ها بود.
  کلیدواژگان: تریپس پیاز، ژنوتیپ بادمجان، جمعیت، ورامین
 • مجید فلاح زاده، نازیلا سقایی، هادی استوان صفحات 263-276
  شپشک آردآلود انگور Planococcus ficus (Signoret) یکی از آفات مهم انگور در سراسر دنیا بوده و در سال های اخیر خسارت این آفت در برخی از تاکستان های استان فارس افزایش یافته است. در سالهای 1387 و 1388 برخی از خصوصیات زیستی این شپشک در تاکستان های منطقه جهرم با استفاده از روش time-consuming examinationمورد مطالعه قرار گرفت. بررسی تغییرات انبوهی شپشک آردآلود انگور نشان داد که این آفت در شرایط تاکستان های منطقه جهرم از ابتدای فروردین تا اواخر آبان ماه 5 نسل در سال دارد و از آبان ماه تا بهار سال بعد در تمام حالات زیستی (تخم، پوره های سنین مختلف و حشره کامل ماده) بر روی ریشه ها زمستان گذرانی می کند. جمعیت حشرات کامل و پوره های شپشک انگور در شرایط طبیعی از اردیبهشت ماه شروع به افزایش نموده و بعد از برداشت انگور در مرداد ماه کاهش چشمگیری نشان داد. جمعیت آفت در بهار بیشتر روی تنه درخت متمرکز بود و در تابستان علاوه بر روی تنه، بیشتر روی برگ، جوانه و میوه دیده شد.
  کلیدواژگان: شپشک آردآلود انگور، تغییرات فصلی، زیست شناسی، فارس، Planococcus ficus
 • مسعود لطیفیان، مهشید زارع صفحات 277-287
  شپشک های خرما از آفات مهم خرما بوده که در سال های اخیربه دلیل سم پاشی های بی رویه بر علیه آفات کلیدی بر میزان خسارت آنها افزوده شده است. در میان شپشک های خرما، گونه Parlatoria blanchardi Targ. که به شپشک معمولی خرما معروف است از اهمیت و پراکنش بالاتری برخوردار می باشد. این تحقیق به مدت 4 سال (1379 تا 1382) در منطقه آبادان انجام گرفت. تغییرات فصلی تراکم جمعیت شپشک خرما بصورت ماهانه در طول سال بررسی گردید. داده های هواشناسی که شامل متوسط رطوبت نسبی ماهانه و متوسط دمای ماهانه در طول سال بوده اند از طریق ایستگاه هواشناسی منطقه جمع آوری و مورد استفاده قرار گرفت. در تحلیل داده ها از مدل های تک مولکولی، لوجستیک، گومپرتز، ویبول و ریچارد استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که شپشک معمولی خرما فعالیت خود را از حدود اواسط فروردین ماه آغاز نموده و جمعیت آفت در طول سال سه دوره فعالیتی دارد. دوره اول از حدود اواسط فروردین ماه شروع و در اواسط شهریور تا اواسط مهر پایان یافت. دوره دوم از دهه اول شهریور تا اواسط مهر شروع و در اواسط آذر تا دهه سوم دی ماه پایان یافته و دوره سوم از اواسط آذر تا اواسط دی ماه شروع و در اواسط فروردین ماه پایان گردید. بین تغییرات جمعیت شپشک معمولی خرما و شرایط محیطی (دما و رطوبت نسبی) ارتباط مستقیم وجود داشت و دما تاثیر بیشتری روی تغییرات جمعیت آفت نشان داد. بیشترین تراکم جمعیت آفت بین میانگین دماهای 16 تا 24 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی بین 42 تا 63 درصد بوقوع پیوست.
  کلیدواژگان: شپشک خرما، تغییرات جمعیت، عوامل آب و هوایی، Parlatoria blanchardi
 • کاوس ایازپور، عبدالحسین ابوطالبی، مجید پاک نیت صفحات 289-297
  نماتد مرکبات از جمله نماتدهای مهم است که به طور وسیعی در باغ های مرکبات دنیا گسترش داشته و باعث زوال تدریجی درختان و تقلیل محصول می شود. با توجه به این که یکی از بهترین روش های کنترل این نماتد، استفاده از ارقام مقاوم است، مقاومت هجده پایه مختلف مرکبات شامل مینه اولا، نارنج، لیموشیرین، لیمواهوازی، ته بشقابی، کمکوات، ترنج، اترج، لیموی لیسبون، تایوانیکا، ولکامریانا، یورکا، لیموترش، بتابی، راف لمون، ماکروفیلا، سیتروملو و پونسیروس در شرایط گلدان و باغ آلوده نسبت به نماتد مرکبات ارزیابی شد. در آزمایش های گلدانی نهال های سه ماهه این پایه ها در گلدان هایی با جمعیت 40 عدد لارو سن دوم نماتد در هر سانتیمتر مکعب خاک کاشته و بعد از گذشت شش ماه میزان آلودگی ریشه ها بررسی شد. در شرایط باغ نهال های پنج ماهه این پایه ها در فاصله بین درختان پرتقال 25 ساله آلوده به نماتد مرکبات کاشته شدند. هر تیمار شامل شش نهال بود که تعداد سه نهال از هر تیمار چهار ماه و نیم بعد از کاشت و سه نهال دیگر پانزده ماه بعد از کاشت از نظر میزان آلودگی ریشه ها به نماتد بررسی شدند. نتایج هر دو آزمایش نشان داد که پونسیروس، سیتروملو و نارنج با کمترین میزان جمعیت نماتد ماده بالغ در ریشه اختلاف آماری معنی داری با سایر تیمارها دارند.
  کلیدواژگان: نماتد مرکبات، Tylenchulus semipenetrans، ارزیابی مقاومت، پایه های مرکبات، فارس
 • مهدی نصر اصفهانی، محمد جابر قریبی، صادق جلالی صفحات 299-309
  جو (Hordeum vulgar) یکی از محصولات مهم و استراتژیک است که از نظر اهمیت در رده ی چهارم جهانی، پس از گندم، ذرت و سویا قرار دارد. یکی از بیماری های مهم آن، سیاهک آشکار Ustilago nuda Roster می باشد که بذر زاد بوده و هم اکنون از نظر کمی و کیفی مزارع جو را تهدید می نماید. ضد عفونی بذور با قارچ کش های جذبی، از تدابیر مدیریتی اقتصادی این بیماری می باشد. به منظور بررسی ضد عفونی بذور جو در سطح مزرعه، مطالعه ای در سه تاریخ کاشت و سه تراکم به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی روی رقم کارون در کویر (نصرت) در سال های 86-85، در سطح مزرعه به اجرا در آمد که تاریخ کاشت به صورت فاکتور اصلی، تراکم و لاین به عنوان فاکتورهای فرعی در نظر گرفته شدند. در این راستا، از چند قارچ کش جذبی شامل کربوکسین تیرام (پودر وتابل 75 %)، تریادیمنل (بایتان® پودر وتابل 5/7 %)، دی نیکونازول (سومی ایت®، پودر وتابل)، تری تیکونازول FS (رئال® 02/0 %، به صورت مایع غلیظ)، به ترتیب با دز های 2، 2، 5/1و 2/0 در هزار در مقایسه با قارچ کش جدید تر دیویدند استار 036 (به صورت مایع غلیظ) در سطوح مختلف 25/2، 2، 5/1و1 استفاده گردید. نتایج حاصله بر اساس آزمون چند دامنه ای دانکن پس از تجزیه و تحلیل آماری، در دو سطح 1 و 5 درصد نشان داد که قارچ کش های دیویدنداستار®، با غلظت های 25/2 و 2 در هزار به ترتیب با 100 و 83/99 درصد، سومی ایت® و رئال® 2 در هزار به ترتیب با 93/98 و80/98 و بایتان® 5/1در هزار با 58/91 درصد، تاثیر بالایی در کنترل آلودگی داشتند. در نهایت قارچ کش دیویدند استار® با غلظت های 1و 25/1 در هزار، به ترتیب34/65 و42/58 درصد کنترل و کاربوکسین تیرام 2 در هزار با کنترل 98/65 درصدی، تاثیر کمتری در کنترل بیماری نسبت به سایر قارچ کش های مورد آزمون، نشان دادند.
  کلیدواژگان: جو، سیاهک آشکار، قارچ کش های جذبی، ضدعفونی بذر
 • محمدرضا لک، حمیدرضا دری صفحات 311-320
  بیماری سوختگی باکتریایی معمولی لوبیا ناشی از Xanthomonas axonopodis pv. phaseoliیکی از بیماری های مهم لوبیا است که باعث کاهش کمیت و کیفیت محصول می گردد. از آن جا که کنترل این بیماری با روش های شیمیایی موثر نیست، لذا استفاده از ارقام مقاوم به منظور کنترل بیماری توصیه می گردد. این تحقیق به منظور بررسی و شناسایی اولیه ژنوتیپ های مقاوم لوبیا به بیماری سوختگی باکتریایی معمولی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی (اراک) انجام گردید. آزمایش در دو قطعه زمین جداگانه اجرا شد. در یک قطعه زمین، آلودگی مصنوعی به روش اسپری کردن در قبل از گلدهی با غلظت 107 سلول در میلی لیتر انجام شد. پیشرفت بیماری با مقیاس1 (ایمن) تا 5 (حساس) تعیین گردید. 232 ژنوتیپ لوبیا در قالب طرح آگمنت با سه شاهد لوبیا چیتی محلی خمین، لوبیا سفید دانشکده و لوبیا قرمز گلی در 12 بلوک اجرا شد. صفات اندازه گیری شده در سه شاهد در 12 بلوک آزمایشی اختلاف معنی داری نداشت که نشان دهنده دقت بالای آزمایش بود. تعداد 41 ژنوتیپ با مقیاس بیماری 3 و کمتر از 3 انتخاب شد.
  کلیدواژگان: استان مرکزی، سوختگی باکتریایی، لوبیا، مقاومت
 • حسین مرادیان، هادی استوان، مصطفی حقانی صفحات 321-325
  در سال های 1387 و 1388 تحقیقاتی به منظور شناسایی گونه های جنس Cassida که به خانواده Chrysomelidae تعلق دارند، در منطقه گچساران صورت گرفت. در این پژوهش سوسک برگ خوار Reiche Cassida palaestina برای اولین بار از ایران جمع آوری و گزارش می شود. این گونه از روی علف هرز Centaurea behen L. متعلق به خانواده گیاهی Asteraceae جمع آوری و در کنترل بیولوژیک آن نقش دارد.
  کلیدواژگان: Chrysomelidae، Cassida palaestina، Centaurea behen، Asteraceae، گچساران
 • محمدرضا نعمت اللهی، محمدرضا باقری، جری میکال رادوانسکی صفحات 327-335
  طی بازدیدهایی که در سال های 85-1384 از گلخانه های سبزی و صیفی و گل های زینتی در استان اصفهان به عمل آمد، نمونه هایی از پادمان روی ریشه و طوقه گیاهچه های پژمرده و در حال زوال مشاهده و جمع آوری گردید. نمونه های شناسایی شده و میزبان های آنها عبارتند از: Sinella tenebricosa (Entomobryidae) و Proisotoma minuta (Isotomidae) روی بنفشه آفریقایی و Ceratophysella sp. (Hypogastruridae) روی خیار گلخانه ای و جعفری.
  بررسی ها نشان داد که در گلخانه ها و گلدان های با رطوبت بالاتر و دور آبیاری کوتاه تر خسارت و جمعیت پادمان فوق بیشتر بود، به طوری که ریشه های مویی گیاهان به طور کامل خورده شده و همچنین به واسطه تغذیه آنها از محل طوقه زمینه برای نفوذ عوامل بیماری زا فراهم شده بود. در منابع داخلی تاکنون فقط P. minuta گزارش شده است و Ceratophysella sp. نیز احتمالا برای فون جهان جدید می باشد.
  کلیدواژگان: پادمان، گلخانه، سبزی و صیفی، گل های زینتی، اصفهان
 • مریم نقیبی نژاد، علی احدیت، هادی استوان، حسین مرادیان صفحات 337-339
  در بررسیی انجام شده روی کنهی خاکزی باغات گردو در خرداد ماه 1388 در منطقه استهبان (استان فارس، به طول جغرافیایی 29 درجه و 6 دقیقه شمالی و عرض جغرافیایی 54 درجه و یک دقیقه شرقی و ارتفاع 1860متر از سطح دریا) و نیز در شهریور ماه 1388، از خاک ارتفاعات منطقه نمک آبرود (استان مازندران، به طول جغرافیایی 36 درجه و 40 دقیقه شمالی و عرض جغرافیایی 51 درجه و 18 دقیقه شرقی و ارتفاع 44 متر از سطح دریا)، نمونهیی از کنهی خانواده Alycidae به وسیله قیف برلز جمعوری و پس از استخراج و شفاف سازی با لاکتوفنل و تهیه اسلاید میکروسکوپی با نام علمی Alycus denasutus (Grandjean، 1937) شناسایی گردید. این گونه به خانوادهAlycidae، بالا خانواده Alycoidea، کوهورتAlycina و زیر راستهEndeostigmata تعلق دارد (Walter، 2009). این اولین گزارش از جنس و گونه مذکور برای فون ایران می باشد. طول ایدیوزوما mμ 8/450 و عرض آن در پهن ترین قسمت mμ 6/264؛ بدن سفید رنگ؛ ناحیهprodorsum دارای دو جفت تریکوبوتری نخ وش؛ کلیسر میلهی و در قسمت انتها به شدت باریک شده؛ پنجه پاها دارای یک جفت ناخن و امپودیوم منشعب؛ دارای یک سولنیدی روی ساق پای اول به طول mμ 5/10. دارای برآمدگی های حلقوی موازی و کشیده در ناحیه پشتی (Uusitalo، 2010). ناسو تحلیل رفته؛ فاقد چشم میانی؛ کلیسر دارای 2 مو (Moraza، 2008). گونه مذکور از جنگل های مخروطیان و درختان خزان دار جمع آوری شده است و احتمالا در تمام منطقه Holarctic پراکنده است. این گونه پیش از این از ایتالیا (در خزه های روی درختان کاج، بقایای گیاهی، درختان Fagus، زیر گیاهان Robinia و Avena)، آمریکا (خاک و بقایای گیاهی) و فرانسه گزارش شده است(Uusitalo، 2010).
  کلیدواژگان: کنه Endeostigmata، Alycidae، Alycus denasutus، ایران، گزارش جدید
 • مریم نقیبی نژاد، علی احدیت، هادی استوان صفحات 341-343
  به منظور شناسایی کنه راسته Trombidiformes در منطقه استهبان استان فارس (به طول جغرافیایی 29 درجه و 6 دقیقه شمالی و عرض جغرافیایی 54 درجه و یک دقیقه شرقی وارتفاع 1860 متر از سطح دریا) در بهار 1388 نمونهداری یی از خاک پای درختان گردو انجام شد و نمونهی مختلفی از خانواده ی مختلف به کمک قیف برلز جمعوری شدند. از نمونهی جمعوری شده پس از شفاف سازی در محلول لاکتوفنل با استفاده از هویر اسلاید میکروسکوپی تهیه شد. در میان نمونه ، به تعدادی کنه از خانوادهStigmocheylidae برخورد گردید که با نام علمی Stigmocheylus sp. شناسایی شدند. طول و عرض ایدیوزوما در پهن ترین قسمت به ترتیبm μ 4/274 وm μ 4/127 بود. کنه های این خانواده، که از راسته Trombidiformes، زیر راسته Prostigmata و بالاخانواده Paratydeoidea میشند، دارای زندگی آزاد یا انگلی، بدنی کوچک و کشیده می شند (Krantz & Walter، 2009). برخی از ویژگی ی مرفولوژیکی این خانواده عبارتند از: prodorsum با دو جفت تریکوبوتری؛ زائده شست- ناخن پالپ خوب توسعه یافته، ساق پالپ معمولا دارای حداقل یک موی ناخن مانند در انتها، پنجه پالپ معمولا خوب توسعه یافته؛ پای اول بدون آپوتل؛ پاهای اول و دوم به خوبی از پاهای سوم و چهارم فاصله گرفتهند. کنه های این خانواده تا کنون از استرالیا، اروپا، شمال امریکا و شمال افریقا گزارش شده اند (Krantz & Walter، 2009). پریتریم این گونه غیر بند بند؛ موی sci بلندتر از بقیه گونه ها؛ فاقد موی c3. (Bochkov، 2008). با توجه به خصوصیات ذکر شده این گونه برای دنیا جدید می باشد.
  کلیدواژگان: کنه، Trombidiformes، Paratydeoidea، Stigmocheylidae، Stigmocheylus
|
 • Parvaneh Baradaran, Masoud Arbabi, Shahab Manzari, Horyeh Rezai Pages 249-261
  Abundance of Thrips tabaci Lind., an important pest of vegetables, was investigated on upper and lower leaves of different genotypes of eggplant, including Siah-Mashhad, Borazjan, Black beauty, Siah-Neyshabour, Zabul indigenous, Imami-905, Juybar-Mazandaran, Sarkhoun-Hormozgan and Galami-Varamin, during 2000-2001 in Varamin region. Eggplant seedlings were cultivated in May in a randomized complete block design with three replications. Each replication consisted of four rows of 10 plants. Five leaves were randomly sampled at weekly intervals until October to estimate the incidence and population fluctuation of T. tabaci. The number of thrips was counted on the surface of four square centimeters of leaves using a binocular microscope. All analyses and comparisons were carried out using statistical package SAS. The results showed that there was a significant difference between the number of thrips on upper and lower leaves, so that the number of thrips on lower leaves were several times higher than that of on upper leaves. Borazjan and Juybar-Mazandaran with the mean number of 1.55 and 0.86 had the highest population in 2000 and 2001, respectively. In complex analysis, there was no significant difference between the thrips abundance on lower and upper leaves. Incidence of thrips faced with increase from June, and the maximum number was recorded in early until late July in both years. The results indicated that, a trend of increase initiated from late June in Varamin. Borazjan had more thrips than other genotypes and the thrips abundance in the first year was two times of the second year.
  Keywords: Thrips tabaci, Egg, plant genotypes, Population, Varamin
 • Majid Fallahzadeh, Nazila Saghaei, Hadi Ostovan Pages 263-276
  The vine mealybug, Planococcus ficus (Signoret) has been found in most grape-production areas throughout the world. The damage of the pest has increased on grape in some parts of Fars province-Iran during recent years. Some ecological aspects of vine mealybug were studied in vineyards in Jahrom during 2008-2009. Seasonal abundance of vine mealybugwas monitored by time-consuming examination technique. In geographical condition of Jahrom vineyards P. ficus has 5 generations of seasonal abundance from April to November. After fifth generation all stages of P. ficus (female adult, nymphal instars and egg) overwintered on root from late November to next March. Population density of female adult and nymphal instars increased rapidly in May and has a great decline after harvest in August. Vine mealybugs were found in trunk in spring, leaves, buds and fruit in summer, however, the mealybugs always were found in protected locations (under the bark of the trunk).
  Keywords: Vine mealybug, Seasonal abundance, Biology, fars, Planococcus ficus
 • Masoud Latifian, Mahshid Zaerae Pages 277-287
  Palatoria blanchardi Targ. is an important of date palm in Iran. The population was monitored monthly by leaf sampling during 4 years (2000-2004). Sample unit was 3 leaves that taken from 3 strata of the palm canopy of ten trees. Weather data (temperature and relative humidity) were obtained from Abadan meteorology station. Correlation analysis and sigmoid models including Monomolecular, Logistic, Gompertz, Weibull and Richard models were used to study the relationship between population density and weather parameters. Pest activities started in March and population increased by increasing of temperature and humidity. Result showed that there were three overlapping periods of activities in field. The first, second and third periods of activities started in April, September and December respectively. The first period was longest and the third period was shortest. There was significant correlation between population abundance and weather condition including temperature and relative humidity. The order of relative influences of climatic factors on seasonal population fluctuation showed that the effect of temperature was greater than the effect of relative humidity. The highest population occurred when temperature was between 16 º C and 24 º C and relative humidity was between 42 and 63 percent.
  Keywords: date palm scale, population fluctuation, climatic conditions, Palatoria blanchardi
 • Kavous Ayazpour, Abdolhosein Aboutalebi, Majid Pakniyat Pages 289-297
  The citrus nematode, Tylenchulus semipenetrans, is widely distributed in the citrus orchards of Fars province, Iran. The nematode causes slow decline and serious crop losses. Host resistance is the most effective method for controlling the disease. Seedlings of some rootstocks including Minneola (C. paradise × C. reticulata), Citrus ourantium, C. lmettioides, C. aurantifolia var. Ahvazi (a natural hybrid), C. maxima, Fortunella margarita, C. medica, C. medica var. Otroj, C. lemonia var. Lisbon, C. taivanica, C. volkameriana, C. lemonia var. Eureka, C. aurantifolia, C. grandis, C. lemonia var. Rough Lemon, C. macrophylla (Alemow), Poncirus trifoliata, Swingle Citromelo(C. paradise × P. trifoliata) were evaluated for their resistance to the citrus nematode. The seedlings were planted in the pots and citrus orchard. In case of pot experiments, the three months old rootstock seedlings were transplanted to the pots with 40 J2/g of soil. The roots of seedlings were scored for nematode infestation after six months. For orchard experiments, the five months old rootstock seedlings were transplanted to naturally infested soil in a citrus orchard with 25 J2/g of soil. The roots of these seedlings were evaluated for nematode infestation 4.5 and 15 months after transplanting. The susceptibility of rootstocks to citrus nematode was evaluated on the base of the number of penetrated females per gram of feeder roots. In both experiments P. trifoliata, Swingle citromelo and Citrus ourantium were resistant to citrus nematode, whereas the other rootstocks supported a high population of the nematode.
  Keywords: Citrus nematode, Tylenchulus semipenetrans, evaluation of the resistance, citrus rootstocks, Fars Province, Iran
 • Mehdi Nasrisfahani, Mohammad Jaber Gharibi, Sadegh Jalali Pages 299-309
  Barley (Hordeum vulgar) is one of the most important strategical world's agricultural products which stand in the 4th position after wheat, soya and corn, Barley, also attact with several diseases out of which, true loose smut is one of the most important one, which causing qualitative and quantitative losses. Various management strategies are taken into considerations to control the disease. One of the economical methods to manage the diseases is the application of general systemic fungicides. In this study, we evaluated some systemic fungicides including carboxin thiram (Dividend star ®, %75 wp), triadimenol (Baytan®, %7.5 wp), diniconazol (Somi8®, wp), triniconazol (Real®, FS), repectively in various dosage levels of 2, 2, 1/5 and. /2, in comparison with a newer fungicid Dividend star® 036 (FS) also, in various dosage levels, which was taken into studies on a Barley cultivar "Karun dar Kavir" (Nosrat).The experiment was carried out in a Rendomized Block Design (RBD) with the above fungicides in various dosage in 10 treatments in the field conditions at the years of 2006 -2007. The results showed that, the fungicides Dividend® (2ml/lit), Somi8® (2gr/lit), Real® (0.02ml/lit) and Baytan® (1.5 gr/lit) were the most efficient fungicides in the disease control repectively. Carboxy thiram (2gr/lit) and Dividend® (1ml/lit) were the least concerned on the disease control in comparison to other fungicides, including the control.
  Keywords: barley, loose smut, fungicide, seed treatment
 • Mohammad Reza Lak, Hamid Reza Dorri Pages 311-320
  Common bacterial blight (CBB), caused by Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Xap), is one of the major diseseas in bean fields leading to significant losses in yield and seed quality. Chemical control is ineffective, therefore, the use of resistant varieties becomes an interesting alternative. The object of this experiment was to screen resistant bean genotypes to CBB. The experiment was conducted at Arak Station of Agricultural and Natural Resources Center of Markazi Province. Bean genotypes were planted in the field at 2 locations. In one locations Xap suspension with 107 cfu/ml was sprayed onto plants befor flowerhng stage. Disease scale was rated from 1 (Immune) to 5(susceptible). The experiment was carried out in agment design in 12 blocks with 234 bean genotypes with 3 checks including Khomein Local Chitti bean, Daneshkadeh white bean and Goli red bean. Evaluated traits in 3 bean checks had no significant difference that meaned the experiment accuracy was high. Fourty one bean genotypes with disease scale ≥ 3 was selected as resistant and semi resistant to CBB.
  Keywords: Bean, Common bacterial blight, Markazi Province, Resistance
 • Hossein Moradian, Hadi Ostovan, Mostafa Haghani Pages 321-325
  Samples of the tortoise beetles genus Cassida were collected on Centaurea behen L. across Gachsaran district during a 2-year period between 2008 and 2009. The beetle was identified as Cassida palaestina Reiche. This species is recorded for the first time from Iran and considered an important natural control agent feeding on weedy herbs such as Centaurea behen L.
  Keywords: Weedy herbs, Iran, Chrysomelidae, Cassida palaestina, Centaurea behen, Gachsaran
 • Mohammad Reza Nematollahi, Mohammad Reza Bagheri, Jerzy Michal Radwanski Pages 327-335
  Through inspections in vegetables and ornamentals greenhouses in Esfahan province, during 2005-2006, some specimens of Collembola were found feeding on the root and crown of wilting or dying seedlings. Identified species and their hosts were as follow: Sinella tenebricosa (Entomobryidae) and Proisotoma minuta (Isotomidae) from African violet, and Ceratophysella sp. (Hypogastruridae) from greenhouse cucumber and parsley. Studies indicated that these collembolans reach to high density, with more damage on plants, in greenhouses and pots with higher humidity and shorter irrigation periods. In the infested plants, secondary roots were devoured completely and the plants could be easily infected by pathogens, due to collembolan damages to plant crown. Among the indicated species, only P. minuta was recorded from Iran, and Ceratophysella sp. might be a new species to the world.
  Keywords: Collembola, greenhouse, Vegetables, ornamentals, Esfahan
 • Maryam Naghibinejad, Ali Ahadiyat, Hadi Ostovan, Hossein Moradiyan Pages 337-339
  During the investigation of edaphic mite fauna of walnut trees in Estahban (Fars province longitude 29˚ 06 N, latitude 54˚ 01 ́E altitude 1860 m above sea level May-June 2009) and Namak-abrood (Mazandaran province longitude 36˚ 40 ́N, latitude 51˚ 18 ́E altitude 44 m above sea level August-September 2009), some specimens belonging to the family of Alycidae were collected from soil, cleared in lactophenol, mounted in Hoyer’s medium and finally identified as Alycus denasutus (Grandjean, 1937). This is the first report of the genus, and species from Iran. This species belongs to the family Alycidae, superfamily Alycoidea, cohort Alycina and suborder Endeostigmata (Walter, 2009). Length of idiosoma 450.8 µm and its maximum width 264.6 µm; body colour white; prodorsum with 2 pairs of filiform trichobothria; cheliceral shafts abruptly tapering, all tarsi with paired claws and rayed empodium. One solenidion on tibia 1(length 10.5 µm); winding ridgs are long and parallel on dorsum (Uustitalo, 2010). naso redused; median eye absent; chelicerae each with 2 seatae (Moraza, 2008). The species has been found in coniferous and deciduous forests, and is possibly Holarctic. It has been reported from Italy (in moss of pine forest, litters, in Fagus valley, and under Robinia and Avena), USA (in litter dunes) and France (Uusitalo, 2010).
  Keywords: Mite, Endeostigmata, Alycidae, Alycus denasutus, Iran, new report
 • Maryam Naghibinejad, Ali Ahadiyat, Hadi Ostovan Pages 341-343
  During the investigation of edafic mites fauna of walnut fields in Estahban (Fars province, longitude 29˚ 06 ́N, latitude 54˚ 01 ́E and altitude 1860 m above sea level in spring 2009, a few speciments belonging to the family of Stigmochelylidae were collected from walnut soil, placed in lactophenol, mounted in Hoyer’s medium and finally identified as Stigmocheylus sp. Length of idiosoma and its maximum width were 274.4 µm and 127.4 µm respectively. This is the first record of the family and genus from Iran. This family, which belongs to the order Trombidiformes, suborder Prostigmata and subfamily Paratydeoidea, contains small and, soft-bodied elongate and free living or parasitic mites (Krantz & Walter, 2009). Some morphological characteristics of this family are as follows: Prodorsum with 2 pairs of trichobthria; palps with well-developed thumb-claw process, palptibia usually with at least one claw-like seta distally, palptarsus usually well developed; first and second legs widely separated from legs 3 and 4. stigmocheylid mites are known from Australia, Europe, North America and North Africa. (Krantz & Walter, 2009). Peritremes not segmented; setae c3 absent; setae sci longer than other species (Bochkov, 2008). This species is the first record in the world regarding to this characters.
  Keywords: Acari, Trombidiformes, Paratydeoidea, Stigmocheylidae, Stigmocheylus