فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 2 (بهار و تابستان 1388)
 • تاریخ انتشار: 1388/05/06
 • تعداد عناوین: 8
|
 • یحیی جابری، فریده نهاوندی صفحه 1
  زمینه و هدف
  روایی ارزشیابی دانشجویان از مهم ترین مسائل مطرح در آموزش پزشکی است. روایی انواع مختلفی دارد، روایی ملاکی یکی از انواع آن است. روایی ملاکی، در واقع در پی یافتن همبستگی ارزشیابی با یک ارزشیابی مرجع است. امتحانات دوره های مختلف آموزش پزشکی و همچنین امتحانات جامع علوم پایه و پیش کارورزی در واقع در پی پیش بینی احتمال موفقیت دانشجو در دوره ی بعدی هستند. بنابراین می توان روایی ملاکی آن ها را با میزان همبستگی آن با موفقیت دوره ی بعدی اندازه گیری کرد. این مطالعه در صدد بررسی روایی ملاکی ارزشیابی دوره های آموزشی بوده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه تعداد 58 دانشجوی پزشکی که تمام دوره های آموزشی خود را به پایان رسانده بودند، انتخاب و همبستگی معدل هر دوره با معدل دوره ی بعدی، معدل امتحانات جامع علوم پایه و پیش کارورزی با دوره ی بعدی و همچنین همبستگی معدل تجمعی دوره های قبل با دوره ی بعدی، محاسبه شد.
  یافته ها
  همبستگی در غالب دوره های پیاپی بالاتر از 50/0 بوده، ولی به تدریج از علوم پایه به علوم بالینی کاهش یافته بود. بیشترین همبستگی بین معدل علوم پایه با فیزیوپاتولوژی با 834/0 r= و کمترین همبستگی بین امتحان جامع پیش کارورزی با دوره ی کارورزی با 415/0 r= بود. امتحانات جامع علوم پایه و پیش کارورزی همبستگی بهتری نسبت به معدل دوره ی مربوط به خود نداشتند در حالی که معدل تجمعی دوره های پیشین همبستگی بهتری را نسبت به معدل یک دوره به تنهایی نشان می داد.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد روش ارزشیابی در امتحانات جامع که به صورت امتحان چهارجوابی است و در یک روز انجام می شود روایی ملاکی کمتری نسبت به امتحانات دوره های آموزشی دارد که معمولا به صورت مستمر و در طول دوره انجام می شود و شامل چندین امتحان است و در برخی از آن ها از روش های ارزشیابی دیگری مثل Tutor Report و OSCE کمک گرفته می شود.
  کلیدواژگان: روایی، روایی ملاکی، روایی پیش بینی کننده، ارزشیابی، ارزشیابی پایانی
 • فرانک شریفی صفحه 7
  زمینه و هدف
  از آن جا که تهیه ی برنامه ی آموزشی دوره ی دستیاری در رشته های مختلف بالینی چند سالی است که در وزارت متبوع شکل گرفته و برنامه ی دستیاری داخلی ابلاغ نیز شده است، تحلیل این برنامه می تواند در بهتر شدن تدوین آن در آینده کمک کننده باشد. لذا مکتوب حاضر نظری اجمالی به نقاط قوت و ضعف این برنامه دارد.
  روش بررسی
  در این تحلیل ابتدا کل مراحل تدوین برنامه ی آموزشی دستیاری داخلی از ابتدا تا انتها بررسی و نیز خود برنامه به طور کامل با شش کرایتریای هاردن برای تدوین کوریکولوم تطبیق داده شد و نقاط قوت و ضعف آن بحث گردید.
  یافته ها
  توجه به دانشجومحوری و نیز مبتنی بر مسئله بودن برنامه ی آموزشی از نقاط قوت مهم برنامه است. از طرفی توجه خاص به آموزش داخلی جنرال، ادغام گروه های فوق تخصصی و نیز بخش هایی غیر از بخش داخلی مانند پوست، قلب، رادیولوژی و اعصاب را در تدوین برنامه به خوبی لحاظ کرده است. از نقاط ضعف مهم برنامه، عدم مشارکت دستیاران در تدوین آن و نیز ضعف تدوین سیستم مدیریتی کارا برای آموزش ادغام یافته و نیز بزرگ بودن core برنامه و کم بودن محتوای انتخابی آن است.
  نتیجه گیری
  تضمین اجرای کوریکلوم، با تقویت سیستم مدیریت آن و نیز گرفتن فیدبک از طرف دستیاران و لحاظ کردن آن در بازنگری برنامه امکان پذیر است.
 • گیتی کریمخانلویی، سید نورالدین موسوی نسب، عارفه فیاضی صفحه 13
  زمینه و هدف
  در این مطالعه تفاوت های بین میزان موفقیت در دو روش آموزش سنتی و الکترونیکی درس زبان انگلیسی با هدف مقایسه ی این دو روش مورد بررسی قرار گرفت
  روش بررسی
  شرکت کنندگان در این مطالعه، دانشجویان پزشکی و داروسازی بودند. تفاوت بین میزان موفقیت دانشجویان از نظر رشته ی تحصیلی، جنس و نوع آموزش مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته های این مطالعه تفاوت محسوسی را بین دو گروه آموزش مجازی و آموزش سنتی نشان نداد.
  نتیجه گیری
  این مطالعه گزارش Russel را که تفاوت معناداری بین دو روش آموزشی وجود ندارد، تایید می کند.
  کلیدواژگان: آموزش مجازی، آموزش سنتی، ESP
 • رحیم سروری زنجانی، عماد کوثریه، مریم رستگار، محمدمسعود وکیلی صفحه 17
  مقدمه
  امروزه به کارگیری روش ها و تکنیک های مدرن تشخیصی در زمینه ی خدمات دندانپزشکی سبب ایجاد تحولی چشم گیر در درمان بیماران و تامین سلامت افراد شده است. یکی از مهم ترین تکنیک های تشخیصی در دندانپزشکی، رادیوگرافی است که استفاده ی مؤثر از آن مستلزم شناخت کافی دندانپزشکان از موارد کاربرد و تجویز صحیح آن می باشد. هدف اصلی این مطالعه نیز ارزیابی آگاهی دندانپزشکان شهر زنجان در این زمینه می باشد.
  روش بررسی
  این پژوهش یک مطالعه ی توصیفی مقطعی بود. جامعه مورد مطالعه عبارت بود از دندانپزشکان عمومی و متخصص شاغل در مراکز دولتی و خصوصی شهر زنجان که تعداد 44 نفر از آن ها در مطالعه شرکت کردند. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسش نامه ی کتبی جمع آوری استخراج، توصیف و تحلیل گردد..
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد از میان 20 سوال مطرح شده در پرسش نامه کمترین تعداد سئوالات صحیح 5 مورد و بیشترین تعداد سئوالات صحیح 18 مورد با میانگین 5/11 و انحراف معیار 25/3 بوده است. از نظر وضعیت کلی نمرات آگاهی نیز نتایج نشان داد 1/9 درصد در حد خوب، 3/77 درصد در حد متوسط و 6/13 درصد در حد ضعیف قرار داشتند. در این مطالعه میزان آگاهی افراد مورد مطالعه در زمینه ی کاربرد انواع تجویز رادیوگرافی در دندانپزشکی با جنس، سال فراغت از تحصیل و مدرک تحصیلی ارتباط معنی دار آماری نشان نداد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این مطالعه، طراحی و برگزاری منظم دوره های بازآموزی، جهت حفظ و ارتقای سطح آگاهی دندانپزشکان و آشنایی آن ها با جدیدترین تکنیک های تشخیصی و رادیوگرافی با اهمیت و ضروری می باشد.
  کلیدواژگان: رادیوگرافی، دندانپزشک، آگاهی، زنجان
 • صدیقه کمالی، الهام جعفری، افسانه فتحی صفحه 17
  زمینه و هدف
  یکی از بزرگترین معضلات آموزشی، افت تحصیلی دانشجویان است. بنابراین توجه به بهداشت روانی و پیشرفت تحصیلی این گروه اهمیت به سزایی دارد. پاره ای از مطالعات بیانگر ارتباط مستقیم بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی است، لیکن بعضی از صاحب نظران رابطه ی مستقیم این دو را مورد تردید قرار داده اند. این پژوهش با هدف تعیین همبستگی عزت نفس با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشکده ی پرستاری و مامایی زنجان انجام شده است.
  روش بررسی
  این پژوهش یک مطالعه ی همبستگی بود، کلیه ی دانشجویان دانشکده ی پرستاری و مامایی زنجان که حداقل دو نیم سال سابقه ی تحصیلی داشتند، (182 نفر) در مطالعه شرکت کردند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه بود. پرسش نامه از دو بخش شامل: ویژگی های فردی و تحصیلی واحدهای پژوهش و آزمون 58 سوالی عزت نفس کوپراسمیت تشکیل شده بود.
  یافته ها
  ضریب همبستگی پیرسون رابطه ی معنی داری بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان نشان داد (31/0= r). ولی عزت نفس با سن و جنسیت ارتباط آماری معنی داری نداشت (05/0< P). پیشرفت تحصیلی دانشجویان دختر به طور معنی داری بهتر از دانشجویان پسر بود (05/0> P).
  نتیجه گیری
  با توجه به وجود همبستگی مثبت بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان، به نظر می رسد استفاده از روش های تقویت عزت نفس می تواند در جلوگیری از افت تحصیلی دانشجویان نقش داشته باشد.
  کلیدواژگان: عزت نفس، پیشرفت تحصیلی، دانشجو
 • حسین معصومی جهندیزی، رحیم سروری زنجانی، نورالدین موسوی نسب، غلامرضا بیگدلی صفحه 31
  زمینه و هدف
  ارزشیابی برای اصلاح امور و بدون نقص انجام دادن کارها ضروری است. ارزشیابی اساتید یک امر بسیار مهم و ضروری است. این مطالعه با هدف تعیین نظرات دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان درباره ی فرم جاری ارزشیابی اساتید انجام شد.
  روش بررسی
  در یک مطالعه ی مقطعی، 742 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی زنجان که به طور تصادفی نمونه گیری شده بودند، در سال 1388 مورد بررسی قرار گرفتند. حجم نمونه در هر دانشکده، تعداد 250 نفر در نظر گرفته شد. فرم ارزیابی جاری اساتید تکثیر و در اختیار دانشجویان قرار گرفت و پس از تکمیل و جمع آوری، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  براساس نتایج به دست آمده، اکثریت دانشجویان شرکت کننده در این مطالعه، با ارزیابی جاری موافق بودند (6/85 درصد). میانگین و انحراف معیار کلی نظرات دانشجویان برابر با 67± 02/40 بود که در محدوده ی کاملا موافق و موافق قرار داشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به این مطالعه، می توان نتیجه گرفت که دید دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی زنجان نسبت به فرم ارزشیابی اساتید مثبت است و از طرف دانشجویان این دانشگاه مورد قبول است.
  کلیدواژگان: ارزشیابی، دانشجو، استاد
 • عطاالله ملکی صفحه 39
  زمینه و هدف
  دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاه علوم پزشکی زنجان از دانش کافی و مهارت در زبان انگلیسی برای پیشرفت تحصیلی شان برخوردار نیستند. در دانشگاه چندین واحد اجباری زبان انگلیسی را به عنوان بخشی از کل برنامه ی درسی دوره ی خود می گذرانند، ولی نتیجه ی کوشش آن ها تا حد زیادی بی حاصل می باشد. این مسئله ممکن است در ارتباط با روش آموزش و کتاب های درسی باشد. روش آموزش فعلی در دانشگاه روش سنتی دستور زبان و ترجمه می باشد. در این تحقیق برای کشف علت این مسئله روش فوق با روش جدید ارتباطی مقایسه شده، نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  روش بررسی
  دو گروه از دانشجویان بهداشت محیط به صورت غیرتصادفی انتخاب و به دو کلاس تقسیم شدند. هر کلاس با یکی از روش ها، آموزش داده شد. طول دوره ی آموزش یک ترم کامل تحصیلی بود. پیش از شروع دوره ی آموزشی، یک آزمون تافل برای تعیین سطح دانش زبانی دانشجویان برگزار گردید. در پایان دوره همان تست تکرار شده، نتایج با استفاده از میانگین ها وآزمون T مورد آنالیز قرارگرفت.
  یافته ها
  تحلیل داده ها، فرضیه ی تحقیق را مبنی بر اینکه بین روش آموزش زبان و یادگیری آن ارتباط وجود دارد، تایید نمود)0431/0(p =. همچنین یافته های تحقیق نشان دادند که نمره ی آزمون ها از توزیع زمان برخوردار بودند. میانگین نمره در روش دستور زبان و ترجمه 07/1 و میانگین نمره در روش ارتباطی 575/1 بود.
  نتیجه گیری
  به طور کلی، یافته ها، فرضیه ی اصلی تحقیق را تایید نمودند. بنابراین استفاده از روش ارتباطی در آموزش زبان انگلیسی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: روش دستور و ترجمه_روش ارتباطی
 • محمدرضا مهراسبی صفحه 47
  زمینه و هدف
  تدریس یک فعالیت آموزشی است که نتیجه ی آن یادگیری است و نتایج یادگیری، تغییراتی است که پس از هر آموزش و تدریس در شناخت عواطف، مهارت ها و دانش آموزش گیرنده ایجاد می شود. جهت تدریس، روش های مختلفی به کار می رود. معمول ترین روش، روش سخنرانی است. در دروس فنی در این روش مدرس ابتدا روابط و کاربرد آن ها را توضیح می دهد، روابط را اثبات می کند و احتمالا چند مثال کوتاه در حد وقت کلاس مطرح نموده، توضیح می دهد. روش دیگری که می تواند مورد استفاده قرار گیرد روش حل مسئله است. در این روش پس از تشریح مساله توسط استاد، فرآیند کشف توالی و ترتیب صحیح راه هایی که به یک هدف منتهی می شود، توسط دانشجو طی می شود. هدف از انجام این تحقیق مقایسه ی دو روش فوق در تدریس درس کاربرد موتور تلمبه در تاسیسات آب و فاضلاب بود.
  روش بررسی
  جهت مقایسه ی روش های توضیحی (سخنرانی) و حل مساله دو گروه دانشجویان رشته ی بهداشت محیط در درس کاربرد موتور تلمبه در تاسیسات آب و فاضلاب انتخاب شدند و در هر گروه یکی از روش های فوق جهت تدریس انتخاب شد. جهت ارزشیابی هر دو روش یک پروژه ی واقعی طراحی و به دانشجویان ارایه شد تا آن را حل نمایند و در زمان مشخص شده، تحویل دهند. پروژه ی ارایه شده به هر دو گروه، مشابه و زمان ارایه نیز مشابه بود. جهت تحلیل نتایج بررسی، از پرسش نامه ای با 10 عامل که برای هر عامل امتیازات 1 تا3 منظور شده بود، استفاده گردید. جمع امتیازات هر عامل تجزیه و تحلیل شد و تاثیر روش به کار گرفته شده در تدریس، بررسی شد. تحلیل نتایج با استفاده از توزیع فراوانی و درصد محاسبه و از آزمون T جهت مقایسه ی میانگین ها استفاده شد.
  یافته ها
  درصد افرادی که امتیازات 1، 2 و 3 را کسب کرده بودند، در گروه اول به ترتیب 7/32، 4/36 و 8/30 درصد و در گروه دوم این مقادیر به ترتیب 4/3، 5/12 و 84 درصد بود.
  نتیجه گیری
  با مقایسه ی درصدها که اختلاف معنی دار آن ها با آزمون آماری تایید شد (05/0 P <)، می توان نتیجه گرفت که روش حل مساله گزینه ی بهتری برای ارایه ی این درس می باشد، هر چند که این روش بسیار وقت گیر است.
  کلیدواژگان: روش تدریس، سخنرانی، حل مساله، درس کاربرد موتور تلمبه
|
 • Y. Jaberi, F. Nahavandi Page 1
  Background And Objective
  Student evaluation is a special concern in medical education, and validity is one of the most important evaluation characteristics. There are different kinds of validity. Criterion validity is a degree of correlation between an evaluation and another reference evaluation.Medical education for the general physician consists of four discrete courses. Indeed, the average of course scores and comprehensive basic science examination score and score on pre- internship examination are about predicting success of a student in following course. We consider this as criterion validity.
  Material And Methods
  We studied average courses score and comprehensive basic science examination and pre-internship examination score of 58 students after all courses were completed. Also, the summative average of previous courses was calculated. The correlation between all single and summative averages and the following course was calculated.
  Results
  Most calculated correlations were above 0.5, but they decreased gradually from basic sciences to clinical sciences. Correlation between basic science average score and pathophysiology average score(0.834) was the highest and correlation between pre-internship exam score with internship average score(0.415) was the lowest. Comprehensive basic sciences examination score and pre-internship examination score did not have a higher coefficient correlation with the following courses compared with the basic science average score and externship average score. The summative average of previous courses showed higher correlation with the following course compared with the single course average.
  Conclusion
  It seems that the evaluation method determine correlations. Comprehensive basic science examination and pre-internship examination both were performed on a single day with MCQ method. All course examinations were performed along with the courses and contained multiple examinations in most of which other methods including OSCE and Tutor Report are used.
 • Page 7
  Background And Objective
  Residency curriculum development in clinical courses has been initiated in the Ministry of Health in recent years and the curriculum for internal medicine residency has been completed. Regarding the role of critical appraisal in the improvement of these programs, this article will discuss advantages and disadvantages of the curriculum plan for internal medicine.
  Material And Methods
  In this study after reviewing all segments of the curriculum, we considered Harden's criteria for curriculum developments as gold standard and compared the steps for developing the present curriculum to them.
  Results
  student-centricity and problem-based learning have been well-considered by the developers in this curriculum and this is an advantage for this program. Integration of general internal medicine to subspecialties courses also has been considered well in this program. Students have not been involved sufficiently in the developing steps of the curriculum. Furthermore an efficient management system was not considered for the integrated learning process. On the other hand a huge core and less elective courses in the curriculum make it difficult to be operational.
  Conclusion
  The program might be operational if more attention is paid to management system reinforcement, involving students to get their feedback and considering them in the program evaluation.
 • Page 13
  Background And Objective
  Online education is one of the fastest growing modes of teaching which afford great flexibility in terms of how, when and where students can learn. This is particularly relevant in higher education since students might often need to manipulate their own learning. A number of studies have compared learning outcomes across online courses with traditional ones (e.g., Alavi, Yoo, and Vogel, 1997; Hiltz, 1993; Hiltz and Johnson, 1990; Leinder and Jarvenpaa, 1993; Piccoli, Ahmad and Ives, 2001).These and other research studies have shown that there are no significant differences between two modes of delivery.
  Material And Methods
  English language instruction in general and ESP in particular have benefited from such developments around the world. This research was conducted in order to compare the achievement of the participants toward an online new course. This is the first online course in ESP in the Ministry of Health.
  Results
  The course was developed according to the results of a needs analysis questionnaire. We conducted the study. The results correspond to some previous studies such as those of Russel (1999). The statistical analysis revealed that there was no significant difference in achievement of students who were learning English through the two modes of instruction.
 • R. Sorouri Zanjani, E. Kosarieh, M. Rastgar, Mm Vakili Page 17
  Background And Objective
  The use of modern diagnostic methods and techniques in dentistry has caused huge changes in patient treatment modality. One of the most important diagnostic techniques in dentistry is radiography. To be beneficial to patients, it requires dentist sufficient knowledge of its use. The aim of this study was to evaluate knowledge of Zanjan dentists this topic.
  Material And Methods
  This was a descriptive cross-sectional study. The test group consisted of 44 dentists (general and specialized) practicing in both governmental centers or private offices in Zanjan.
  Results
  The results of this study showed that of 20 questions in the questionnaire, the lowest score was 5 and the highest was 18 with the mean of 11.5 and the standard deviation of 3.25. In the test group, 9.1% were well-informed, 7.3%were moderately, and 13.6% were less-informed about the subject. There was no significant statistical relationship between knowledge of x-ray use and the level af academic experience, the year of graduation and sex.
  Conclusion
  The results of this study showed the importance of offering regular in-sevice courses for maintaining and enhancing dentists ' knowledge and introducing new diagnostic and radiographic methods.
 • S. Kamali, E. Jafari, A. Fathi Page 17
  Background And Objective
  One of the biggest problems in education is academic failure. So the mental health and academic achievement in this group are of particular importance. Some studies suggest that there is a direct relationship between self-esteem and educational achievement, however, some experts doubt this direct relationship. This study was done to determine the correlation between academic achievement and self-esteem in students of Zanjan Faculty Nursing and Midwifery.
  Material And Methods
  This study was a correlation study. All students of Zanjan Faculty of Nursing and Midwifery, which at least had two semester academic study history (n=182) participated in the study. Data was collected by questionnaires. The questionnaires consisted of two parts; individual and educational characteristics of subjects and Cooper Smith inventory containing 58 items. The data was analyzed by SPSS 11 software.
  Results
  Pearson correlation coefficient revealed a significant relationship between students self-esteem and their educational status (r=0.31), but self-esteem had no statistically significant relationship with age and gender (p>0.05). Academic achievement of female students was significantly better than male students (p<0.05).
  Conclusion
  Since there is a positive correlation between the student's self-esteem and academic achievement, it seems using methods to strengthen student's self-esteem can prevent their academic failure.
 • Page 31
  Background And Objective
  Teacher evaluation by students has been done for a long time. This study was conducted to learn more about students ' views.
  Material And Methods
  This is a descriptive-analytical study which was carried out at Zanjan Medical Sciences University. 250 students were selected in each faculty and questionnaires were distributed among them. Later, the questionnaires were collected and analyzed.
  Results
  The results of the study showed that of 742 students %85.6 agreed with the evaluation process.
  Conclusion
  The results of this study have shown that teacher evaluation form is acceptable and should be continued.
 • A. Maleki Page 39
  Background And Objective
  Students entering Zanjan Medical Sciences University lack the necessary proficiency in English to advance their knowledge in medicine. At university they have to pass many compulsory English courses as partial fulfillment of their degree. However, the final outcome is poor and bleak. The problem may be due to poor teaching methods and texts. Grammar-Ttranslation Method of teaching English has been a rule here rather than an exception. Therefore, the former has been compared with the modern Communicative Language Teaching Method to observe the outcome.
  Material And Methods
  Two groups of the environmental health students were non-randomly chosen, and were randomly assigned to two classes. Each of the classes was taught with one of the methods under consideration. The course lasted about one academic term. Before the beginning of the course, a preliminary TOEFL test was administered to tap both groups level of proficiency. The same test was repeated at the end of the term. Later, results of both tests were analyzed and compared using tables and t-tests.
  Results
  Analysis of data confirmed our hypothesis that there is a relationship between language teaching method and learning the language (p=0.431). The findings of the research also confirmed the fact that test distribution was normal and balanced.
  Conclusion
  In general the findings of the study confirmed the proposed hypothesis. The mean difference between the scores before and after the intervention was meaningful (p=0.046). The difference between means of scores in the old method was 1.07; whereas the difference between means of scores in the new method was 1.575, which was significant. Hence, using the new method is highly recommended.
 • M.R. Mehrasbi Page 47
  Background And Objective
  Teaching is an educational activity that results in learning. Learning causes some changes in senses, skills and knowledge of students. There are different methods for teaching. The most popular method is lecturing Another less known method is problem- based learning (PBL).
  Material And Methods
  To compar these two methods, we selected two groups of environmental heath students. Pump application in water course was taught by lecture and waste water facilities course was taught by PBL method for groups 1 and 2 respectively. At the end of the semester, the actual project had to be designed. The designing methods were assessed in 10 sections. The sections were scored on a 3-point scale.
  Results
  In group 1, 32.7, 36.4and 30.8 percent of learners received 1, 2 and 3 but these values were 3.4, 12.5 and 84 percent for groups.
  Conclusion
  The results showed that the PBL method is better than lecturing method for teaching the courses of "pump application in water and wastewater facilities".