فهرست مطالب

 • Volume:4 Issue:1, 2008
 • تاریخ انتشار: 1386/10/11
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمدرضا میری، هدی خوشبخت صفحه 5
  زمینه و هدف
  نظریه هوش هیجانی، دیدگاه جدیدی را درباره پیش بینی عوامل موثر بر زندگی افراد، اعم از تحصیل یا حرفه فراهم می نماید. با توجه به مطالعات موجود، افرادی که مهارت هیجانی بالاتری دارند، در بسیاری از حیطه های زندگی، از جمله عکس العمل در مقابل تنش و انجام اقدامات کنترلی در موقعیت های تنش زا موفق ترند. با توجه به این که دانشجویان، آینده سازان جامعه هستند، مطالعه حاضر با هدف ارزیابی هوش هیجانی، تنش تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند انجام شد. روش تحقیق: در یک مطالعه مقطعی از نوع پس رویدادی، 260 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی بیرحند به روش نمونه گیری سهمیه ای از چهار دانشکده پزشکی، پرستاری و مامایی، پیراپزشکی و بهداشت انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با استفاده از دو پرسشنامه استاندارد شده هوش هیجانی شرینگ (با 33 سوال و 5 مولفه) و تنش زندگی دانشجویی (با 51 سوال و 9 مولفه) استفاده گردید. داده ها با استفاده از آزمون های تی مستقل، ضریب همبستگی پیرسون، انالیز واریانس یک طرفه و کای دو و رگرسیون خطی در سطح معنی داری 05/0< p مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  65.8% از افراد مورد مطالعه زن و 1/33% مرد بودند. 6/44% در مقطع کاردانی، 2/31 % در مقطع کارشناسی و 1/23% در مقطع دکترا مشغول به تحصیل بودند. همبستگی معنی داری بین نمره هوش هیجانی و تنش تحصیلی دانشجویان مشاهده نگردید ولی بین هوش هیجانی افراد و جنس رابطه معنی داری وجود داشت (02/0 p=)؛ همچنین بین میانگین هوش هیجانی و سه مولفه از تنش تحصیلی به ترتیب اولویت علایق و سلیقه های فردی (004/0= p)، واکنش ها نسبت به عوامل تنش زا (002/0 p=) و اقدامات در موقعیت های تنش زا (001/0 p=) ارتباط معنی داری مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  باتوجه به یافته های پژوهش حاضر به نظر می رسد افرادی که دارای هوش هیجانی بالاتری هستند، اقدامات بهتری در موقعیت های تنش زا انجام می دهند. نظر به این که توجه به هوش هیجانی برای بهبود بهداشت روانی و موفقیت تحصیلی دانشجویان از اهمیت و ارزش زیادی برخوردار است، پیشنهاد می گردد تا در برنامه های درسی و آموزش های لازم به دانشجویان در رابطه با هوش هیجانی، لزوم ارتقای آن توجه بیشتری به عمل آید.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، تنش تحصیلی، دانشجویان علوم پزشکی
 • مسعود ضیایی، محمدرضا میری، محمدرضا حاجی آبادی، زهره آذرکار، سیما کاهنی صفحه 14
  زمینه و هدف
  ارزشیابی استاد یا اعضای هیات علمی، نوعی ارزشیابی آموزشی و عبارت است از تعیین میزان موفقیت اعضای هیات علمی در رسیدن به هدفهای آموزشی خویش. مهم ترین دلیل انجام ارزشیابی دانشجویان از اساتید و تاکید بر بهبود آن، ایجاد زمینه ای مناسب برای اعضاء هیات علمی در راستای بهبود نحوه آموزش می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین دیدگاه اساتید دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نسبت به ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان انجام شد. روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی- مقطعی، نظرات تعداد 60 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند با استفاده از پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. ضریب آلفای کرونباخ به میزان، 80% تعیین گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار spss به صورت فروانی و آزمون کای اسکوئر در سطح معنی داری 05/0 < p مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  95% نفر از اساتید (30 نفر علوم پایه و 40 نفر بالینی) از ارزشیابی خود توسط دانشجویان اطلاع داشتند؛ 81.7% نیز مسوول ارزشیابی دانشگاه را مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه (EDC) می دانستند؛ همچنین 7/91% از اساتید بازخورد نتایج ارزشیابی خود را دریافت کرده بودند. 45% آنان نسبت به مفید بودن اعلام نمره ارزشیابی در بهبود تدریس کاملا موافق بودند، 40% اعتقاد داشتند که تکمیل فرم ها توسط دانشجو بدون احساس مسوولیت و حوصله بوده و 30% تکمیل آن را بدون صداقت می دانستند.
  نتیجه گیری
  با توجه به این که ارزشیابی شیوه تدریس اساتید فرایندی است با هدف بهبود تدریس و ارتقای آموزش توسط اعضای هیات علمی، از طرفی بازخورد نتایج ارزشیابی به اساتید می تواند منعکس کننده نقاط قوت و ضعف آنان در تدریس باشد و با عنایت به این که دانشجویان بیش از کلیه دست اندرکاران آموزش در جریان روند آموزش قرار می گیرند و می توانند نسبت به کم و کیف آموزش نظر دهند، بنابراین ارزشیابی اغلب زمانی مفید خواهد بود که به عنوان بخشی از یک برنامه جامع ارزشیابی استاد قرار گیرد و داده های حاصل از آن از روایی و پایایی لازم برخوردار باشند.
  کلیدواژگان: ارزشیابی، اعضای هیات علمی، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
 • مرضیه مقرب، نرگس رضایی، فاطمه تهوری، پوریا طاهری، حمید جانی صفحه 19
  زمینه و هدف
  مرگ و میر ناشی از عوارض بالای بیماران همودیالیزی، همچنان به عنوان یک معضل وجود دارد و برخی مطالعات نیز ارتباط بین محلول دیالیز مورد استفاده با عوارض همودیالیز را گزارش نموده اند. چون عوارض دیالیز در بیماران مرکز همودیالیز بیرجند نیز به تجربه مشاهده شده است؛ مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط عوارض حین همودیالیز با محلول مورد استفاده دارای بافر استات سدیم بیکربنات سدیم انجام شد. روش تحقیق: در مطالعه توصیفی- تحلیلی، 40 نفر بیمار دیالیزی مبتلا به مرحله نهایی بیماری کلیوی بخش همو دیالیز بیمارستان ولی عصر (عج) بیرجند که به روش سرشماری انتخاب شده بودند و مورد بررسی قرار گرفتند. بیماران به طور تصادفی در دو گروه A (تحت دیالیز با استات سدیم)و گروه B (تحت دیالیز با بیکربنات سدیم) قرار گرفتند و از نظر بروز عوارض در سه مرحله قبل، حین و پس از همودیالیز مورد ارزیابی بالینی قرارگرفتند. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری spps و آزمون کای دو، در سطح معنی داری 05/0 p< مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند.
  یافته ها
  بیشتر بیماران در رده سنی 56 تا 65 سال و مونث بودند؛ 50% از آنان سابقه دیالیز کمتر از شش ماه داشتند و سه جلسه در هفته تحت دیالیز قرار می گرفتند. علل زمینه ای در بیشتر بیماران به ترتیب دیابت (18%) و علل ناشناخته (12%) بود. متوسط فشار خون سیستولیک بیماران قبل و حین و پس از دیالیز: 15/2 ± 2/13، 71/2 ± 85/13 و 75/2 ± 61/12 cmhg فشار خون سیستولیک قبل و حین و پس از دیالیز به ترتیب: 23/1 ± 02/7، 29/1 ± 5/7 و 67/1 ± 60/7 cmhg بود. رابطه آماری بین نوع محلول مورد استفاده و افت فشار خون سیستولیک و دیاستولیک معنی دار نبود. عارضه کرامپ عضلانی برای هیح یک از بیماران رخ نداد و سردرد (10%)، تهوع و استفراغ (5/7%)، هیپوکسی (5/22%) و درد قفسه سینه (5/12%) اتغاق افتاد که رابطه معنی دار آماری با نوع محلول دیالیز و جود نداشت.
  نتیجه گیری
  افت فشارخون بیماران با نزدیک شدن به انتهای هر جلسه دیالیز افزایش یافت که ممکن است علاوه بر محلول مورد استفاده عوامل دیگر نیز تاثیرگذار باشند؛ بنابراین پیشنهاد می شود در موارد ممکن محلول بیکربنات جایگزین استات شود؛ سپس نسبت به کنترل سایر عوامل اقدام گردد
  کلیدواژگان: محلول دیالیز، استات سدیم، بیکربنات سدیم و همودیالیز، ESRD
 • فاطمه طاهری، غلامرضا شریف زاده، سیما کاهنی، گلناز صبوری صفحه 26
  زمینه و هدف
  حفظ و ارتقای سطح سلامت نوزادان به عنوان یک گروه آسیب پذیر در خدمات بهداشتی، درمانی جایگاه ویژه ای دارد. با توجه به اهمیت مرگ های دوران نوزادی، مطالعه حاضر با هدف شناسایی علل بستری و علل مرگ و میر نوزادان و عوامل موثر بر آن در نوزادان بستری در بخش NICU بیمارستان ولی عصر (عج) بیرجند انجام شد. روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی، تحلیلی که به صورت مقطعی انجام شد، تمامی نوزادان بستری در بخش NICU بیمارستان ولی عصر (عج) بیرجند به مدت یک سال از ابتدای فروردین ماه تا پایان اسفند ماه 1385 مورد بررسی قرار گرفتند. روش نمونه گیری به صورت سرشماری بود؛ فرم جمع آوری اطلاعات پرسشنامه و شامل اطلاعات فردی نوزادان بستری، علل بستری، نحوه و نتیجه درمان، اطلاعات فردی مادران نوزادان بستری بویژه اطلاعات مربوط به دوران حاملگی بود. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری spss و آزمون آماری کای دو در سطح معنی داری 05/0p< مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  در مجموع 445 نوزاد با میانگین سنی 7/7 ± 3/5 روز مورد مطالعه قرار گرفتند. بیشترین علت بستری دیسترس تنفسی (2/35%)، پره ترمی (9/27%) و بیشترین تشخیص نهایی در این نوزادان، پره مچوریتی (41/29%) تعیین گردید. 1/43% این نوزادان پره ترم (سن بارداری کمتر از 37 هفته) و 8/41% به طریق سزارین متولد شده بودند. میانگین سن مادران 3/6 ± 5/27 سال بود. 7/20% این نوزادان فوت شدند. بیشترین علت فوت سندرم دیسترسی تنفسی (3/29%)، پره مچوریتی (25%) و سپتی سمی (13%) تعیین گردید.
  نتیجه گیری
  توجه ویژه به دوران نوزادی و مراقبت ویژه از نوزادانی که از مادران در معرض خطر متولد می شوند و ارائه آموزش های بهداشتی و مراقبت ویژه از این مادران و تاکید بیشتر بر مراقبت های دوران بارداری می تواند نقش موثری در کاهش بستری و کاهش مرگ و میر نوزادان داشته باشد.
  کلیدواژگان: نوزادان، بخش مراقبت های ویژه نوزادان، پره مچوریتی
 • محمدحسین داوری، شیدا پژمان خواه، محمدرضا توکلی، سمانه اقبال صفحه 31
  زمینه و هدف
  آب مروارید که عمده ترین علت نابینایی در جهان شناخته شده است، به هر گونه کدورت در عدسی گفته می شود و در حال حاضر درمان جراحی، تنها روش موثر برای کاهش نابینایی ناشی از آن می باشد. مطالعه حاضر به منظور بررسی همه گیر شناسی بیماران مبتلا به آب مروارید بستری شده در بیمارستان های ولی عصر (عج) و مهر بیرجند انجام شد. روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی – تحلیلی که در فاصله زمانی مرداد تا دی ماه سال 1382 انجام شد، از یک پرسشنامه حاوی اطلاعات سن، جنس، محل سکونت، وضعیت بینایی در زمان مراجعه و نوع آب مروارید و بیماری های چشمی و سیستمیک استفاده گردید. این پرسشنامه برای تمام بیماران تکمیل گردید. داده ها جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار spss و آمار توصیفی و آزمون های کای اسکوئر و فیشر در سطح معنی داری 05/0 p< مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  در مجموع 368 بیمار مورد بررسی قرار گرفتند. 123 بیمار (32%) شهری و 263 بیمار (68%) روستایی بودند. 6 بیمار (6/1%) مبتلا به آب مروارید دیابتیک بودند. 200 بیمار (52%) مرد و 186 بیمار (48%) زن بودند؛ در این مطالعه ارتباطی بین جنس و ابعاد آب مروارید دیده نشد. آب مروارید سنایل شایع ترین نوع کاتاراکت در هر دو جنس بود. آب مروارید تروماتیک در 9 خانم خانه دار (8/4%) دیده شد. از 151 بیمار مرد (5/75%) مبتلا به کاتارکت سنایل، 105 بیمار (83%) کشاورز بودند.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های این تحقیق، نقش اشعه اولتراویوله به عنوان عاملی مهم در ایجاد آب مروارید بویژه در بین کشاورزان و خانه داری به عنوان یک عامل خطر موثر در ایجاد آب مروارید تروماتیک در زنان مطرح می گردد؛ پیشنهاد می شود در مطالعات بعدی ارتباط بین تغذیه و ایجاد آب مروارید به طور دقیق تر بررسی گردد
  کلیدواژگان: آب مروارید، دیابت، بیرجند
 • حنانه نخل احمدی، طاهره خزاعی صفحه 36
  زمینه و هدف
  آسیب ناشی از فرو رفتن سر سوزن و آلودگی احتمالی عوامل عفونی منتقله از راه خون نظیر HIV، HBV و HCV از خطرات مهم شغلی تهدید کننده سلامت کارکنان مراقبت های بهداشتی است. با توجه به اهمیت این موضوع مطالعه حاضر با هدف بررسی عملکرد و آگاهی کادر درمانی بیمارستان های امام رضا (ع) بیرجند در مورد آسیب های ناشی از فرو رفتن سر سوزن در دست طراحی و اجرا گردید. روش تحقیق: این مطالعه توصیفی – تحلیلی در سال 86 با حجم نمونه 59 نفر در بیمارستان های امام رضا (ع) و ولی عصر (عج) بیرجند انجام شد. فرم های بازنگری عملکرد به صورت مشاهده مستقیم توسط مجریان طرح و پرسشنامه های آگاهی توسط خود افراد مورد مطالعه به منظور بررسی روش های پیشگیری از آسیب های ناشی از فرو رفتن سوزن در دست و همچنین اقدامات لازم پس از فرو رفتن سوزن تکمیل شد. داده ها با استفاده از نرم افزار spss و آزمون های کای دو، تی و آنالیز واریانس یک طرفه در سطح معنی دار 05/0 p< مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  از کل افراد مورد بررسی، 7/23% مرد، 6/76% زن، 6/13% دیپلم، 22% کاردان، 2/49% لیسانس، 3/15% فوق لیسانس و بالاتر بودند. میانگین سنی 4/33 سال و میانگین سابقه کار 6/9 سال برآورد شد. در مجموع آگاهی بیشتر افراد مورد مطالعه متوسط بود (1/66%) در صورتی که عملکرد بیشتر آنان با توجه به معیارهای مورد بررسی ضعیف برآورد شد. 36 نفر (61%) از کل افراد مورد بررسی، حداقل یک بار دچار آسیب ناشی از فرو رفتن سر سوزن آلوده شده بودند که از این تعداد 80% هیچ گونه اقدام پیگیری کننده ای انجام نداده بودند؛ در حالی که بیشتر آن ها از اقدامات لازم پس از آسیب ناشی از سر سوزن آگاهی داشتند و معتقد بودند که احتیاطات همه جانبه را در برابر کلیه بیماران انجام می دهند. بین عملکرد افراد مورد بررسی با جنس، تحصیلات و شغل ارتباط معنی داری وجود داشت (05/0p<).
  نتیجه گیری
  با توجه به میزان بالای آسیب ناشی از فرو رفتن سر سوزن، آموزش مستمر و راه اندازی سیستم مراقبت و تغییر عادت های غلط در کادر درمانی می تواند در کاهش آسیب های ناشی از فرو رفتن سر سوزن و کاهش احتمال کسب عوامل عفونی، مفید و کارساز باشد.
  کلیدواژگان: آگاهی، عملکرد، آسیب های ناشی از فرو رفتن سر سوزن، کادر درمانی
 • طیبه خزاعی، فرزانه صالحی صفحه 41
  زمینه و هدف
  برنامه آموزش پرستاری با توجه به رویکرد تغییر مداوم سیستم های مراقبتی و پیشرفت روز افزون دانش پرستاری و شکاف موجود بین تئوری و بالین، نیاز به بازنگری دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین نیازهای آموزشی مکمل از دیدگاه دانشجویان پرستاری انجام شد. روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی، تمامی دانشجویان سال آخر به روش سرشماری انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ای شامل مشخصات فردی، نیازهای مکمل آموزش نظری و بالینی، عوامل موثر بر ارتباط بین آموخته ها و بهبود مهارت های پرستاری، چگونگی ایفای نقش، انگیزه و رضایتمندی استفاده و بر اساس مقیاس لیکرت ارزش گذاری گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری spss و شاخص های آمار توصیفی در سطح معنی داری 05/0p≤ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نمونه های مورد مطالعه 48 دانشجوی پرستاری (7/66% دختر و 3/33% پسر) بودند. به نظر بیشتر دانشجویان، نیاز آموزشی پرستاران در زمینه ایفای نقش مدیریتی در حد خیلی زیاد، پژوهشی در حد زیاد، حمایتی – حفاظتی و نقش مراقبتی در حد متوسط بود. به نظر 5/37% دانشجویان، میزان کاربرد و از نظر 6/39% ارتباط بین آموخته های نظری و بالینی متوسط بود. به نظر 7/41%، عملکرد کارکنان بخش ها بر اساس روش های علمی روز، در حد ضعیف بود. از نظر بیشتر دانشجویان به ترتیب افزایش تجربه، بهبود مهارت شناختی، ارتباطی، روانی، حرکتی و عاطفی در کیفیت عملکرد پرستار موثر بود. 7/41% دانشجویان، پژوهش را تا حد خیلی زیاد بر بهبود عملکرد پرستار موثر می دانستند. 8/45% از آنان برخورداری از دانش روز و ارتباط با مراکز اطلاع رسانی پرستاری را وظیفه خود می دانستند. میزان رضایت 4/35% از دانشجویان از آموزش مهارت های بالینی و 8/45% از آموزش نظری در حد متوسط بود. نیازهای آموزشی دانشجویان دروس بالینی شامل: آموزش CPR نوزادان و بالغین، تفسیر آزمایشات، تفسیر ECG، آموزش فوریت ها و کمک های اولیه در حد خیلی زیاد بود. بیشتر دانشجویان به ترتیب 62% عملکرد مربی کارورزی، 9/47% عملکرد کارکنان بخش، 9/47% تجهیزات استاندارد در بخش ها، 8/43% استفاده از روش های آموزشی مختلف و 2/29% کاربرد استانداردها را بر ارتباط بین آموخته های نظری و بالینی موثر می دانستند.
  نتیجه گیری
  ایجاد تغییر در برنامه های آموزش نظری و بالینی با هدف ارتقای دانش و مهارت بالینی ضروری به نظر می رسد. از بین بردن شکاف بین آموزش نظری و بالینی تنها با تربیت پرستاران کاربردی و تفکیک رشته های مختلف پرستاری ویژه، کودکان، اعصاب و... پس از گذراندن دوره پرستاری عمومی میسر می باشد
  کلیدواژگان: نیاز آموزشی، پرستاری، دانشجو
 • نرگس ناصح، هایده هدایتی، فرشته صمدی، نوشین نادری صفحه 46
  زمینه و هدف
  اختلالات قاعدگی یکی از شایع ترین مشکلات بالینی در تخصص زنان است که برخی از اختلالات می تواند باعث از کارافتادگی و مشکلات اجتماعی و اثرات روحی و روانی بخصوص در دختران جوان شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین این اختلالات در دختران محصل 12 تا 118 ساله شهر بیرجند انجام شد. روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی تحلیلی 325 دانش آموز دختر در سنین 12 تا 18 سال از طریق نمونه گیری خوشه ایانتخاب شدند و پرسشنامه ای که شامل 36 سوال بود در اختیار هر دانش آموز قرار داده شد و در هنگام پاسخ به سوالات توسط دانش آموز پژوهشگران حضور داشتند تا در صورت بروز مشکل یا مساله مهمی برای دانش آموزان آن را توضیح دهند. داده ها، با استفاده از آزمون کای اسکوئر در سطح معنی داری 05/0P< آنالیز شد.
  یافته ها
  5/16% افراد در محدوده سنی 13 تا 14، 40% در محدوده سنی 15 تا 16 و 5/43% در محدوده سنی بیشتر از 17 سال قرار داشتند. 74% اولین تجربه عادت ماهیانه را در فاصله سنی داشتند. طبق این مطالعه 9/7% افراد هیپومنوره، 7/29% هیپرمنوره، 3/39% افراد دیسمنوره داشتند. با افزایش سن، فراوانی نسبی دیسمنوره افزایش داشت ولی رابطه ای بین اختلالات و سن بدست نیامد. همچنین در مورد ارتباط این اختلالات با ورزش و شاخص توده بدن نیز ارتباط معنی داری پیدا نشد. سطح تحصیلات مادر ارتباط معنی داری با احساس فرد در اولین قاعدگی داشت و همچنین با افزایش سطح تحصیلات مادر منبع کسب اطلاع از مادر بیشتر بود. از 325 نفر افراد مورد مطالعه 234 نفر مشکلات خود را با مادر و خواهر و 18 نفر با دوستان و 25 نفر با سایرین در میان می گذاشتند و 40 نفر مشکلات خود ار با هیچ کس در میان نمی گذاشتند. بیشتر افراد با تاسیس یک مرکز مشاوره جهت راهنمایی و کسب اطلاعات لازم در مورد پدیده قاعدگی و اختلالات آن موافق بودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های پژوهش پیشنهاد می شود که مراکز مشاوره در این زمینه فعالیت های خود را ارتقاء دهند تا هم اطلاعات لازم در مورد پدیده قاعدگی و اصلاحات آن را در اختیار دختران و هم چنین والدین قرار گیرد
  کلیدواژگان: اختلالات قاعدگی، دیسمنوره، دانش آموزان
 • کوکب نمکین، زهرا فرج زاده، احمد نصیری، فرزانه غلام زاده صفحه 51
  زمینه و هدف
  کم خونی فقر آهن یکی از متداول ترین مشکلات در سنین خردسالی و شایع ترین علت کم خونی در شیر خواران و کودکان در سراسر دنیاست که علاوه بر علائم کلاسیک، باعث بروز اختلال فعالیت سیستم عصبی مرکزی می گردد. با توجه به بالا بودن شیوع آنمی فقر آهن در مناطق همجوار و عوارض منفی آن که گاه غیر قابل جبران می باشد، مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان شیوع فقر آهن در کودکان شش ساله شهر بیرجند انجام شد. روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی – تحلیلی و مقطعی، تعداد 300 کودک از مراجعه کنندگان به پایگاه های بدو ورود به دبستان، به روش تصادفی ساده انتخاب شدند و پس از رضایت والدین، فرم مشخصات فردی آنان تکمیل گردید؛ سپس با مراجعه کودک به آزمایشگاه، نمونه خون جهت شمارش سلول و. اندازه گیر میزان فریتین گرفته شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون های آماری و کای اسکوئر در سطح معنی داری 05/0P= مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  فراوانی نسبی آنمی، فقر آهن و آنمی فقر آهن در کودکان مورد مطالعه به ترتیب 3/13%، 3/28% و 3/10% بود؛ میانگین هموگلوبین، mcv و mchc و فریتین نیز به ترتیب 34/12، 48/79، 68/32، 19/19 به دست آمد. در این مطالعه بین میانگین mcv در دختران و پسران اختلاف معنی داری وجود داشت (02/0p=) ولی بین فراوانی نسبی آنمی، فقر آهن و آنمی فقفر آهن در دو جنس و نیز بین شیوع آنخمی فقر آهن و شاخص کم وزنی ارتباط معنی دار مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع فقر آهن در کودکان و عوارض آن، تدوین برنامه ای جامع به منظور جلوگیری از ایجاد آنمی و عوارض آن ضروری است.
  کلیدواژگان: فقر آهن، آنمی فقر آهن، کودکان
 • رضا دستجردی، محمد میری، شیدا پژمان خواه صفحه 56
  زمینه و هدف
  ازآن جایی که دانشجویان رشته های پزشکی، به عنوان افرادی که در آینده نقش موثری در سیستم بهداشتی، درمانی دارند، لزوم توجه به بهداشت روانی آن ها جهت انگیزه کاری بالا و برای ایجاد امنیت بهداشتی اهمیت دارد؛ مطالعه حاضر با هدف تعیین وضعیت سلامت روانی دانشجویان علوم پزشکی بیرجند انجام شد. روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی – تحلیلی، تعداد 500 دانشجو با استفاده از پرسشنامه استاندارد SCL-90-R مورد تحقیق قرار گرفتند. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری spss و تی، ضریب همبستگی پیرسون و کای اسکوئر در سطح معنی داری 05/0p< مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  3/33% از دانشجویان مورد بررسی سالم بودند. مهمترین مشکلات روحی روانی دانشجویان به ترتیب عبارت بودند از: روان پریشی (8/47%)، شکایات جسمانی (22%)، پرخاشگری (2/18%)، اضطراب (24%) و افسردگی (2/18%). آزمون آماری تی، نشانگر اختلاف معنی داری بین میانگین نمره شکایات جسمانی و پرخاشگری، در دانشجویان دختر و پسر بود (02/0p=، 002/0p=).
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های این تحقیق، دانشجویان علوم پزشکی ببه دلیل فشارهای روانی، آمادگی و استعداد اختلالات روانی را دارند؛ بنابراین تعیین عوامل خطر و برنامه ریزی گام به گام برای کاهش آن ضروری به نظر می رسد
  کلیدواژگان: بهداشت روان، دانشجو، پزشکی
|
 • M.R. Miri, H. Khoshbakht Page 5
  Background And Aim
  Emotional intelligence (EI) theory provides view about predicting effective factors in people's life whether in education or profession. Respect to present studies, people who have higher emotional skills are more successful in many of life dimensions including reaction to stress and controlling stress situations. Since students will make the future of society, this study was done to evaluate relationship between emotional intelligence and education stress in the students of BUMS.
  Materials And Methods
  In this cross sectional study 260 students were selected by proportional sampling from four faculties: medical, nursing and midwifery, premedical and hygiene. Data was collected by two questionnaires: standardized EI sharing (33 questions, 5 domains) and student-life stress inventory (57 questions, 9 domais). Data was analyzed by t-test independent, Pearson correlation, and X2 and regressionlogistic in surface a≤0.05.
  Results
  65.8% participants were women and 31.1% were Men. Participants were 44.6% in associate diploma level, 31.2% in bachelor and 23.1% in MD. There isnt significant correlation between EI scores and educational stress in students. There is significant relationship between EI with sex (P=0.02) and mean ofEI scores with 3 domains of educational stress: personal's favorites (P=0.004), reaction to stressors (P=0.002) and doing in stressful situations (P=0.00l) respectively.
  Conclusion
  Since EI are very important for mental health and educational success, therefore it is recommended to pay more attention to it in curriculum and trainings for students.
  Keywords: Stress life students, Emotional intelligence, Students
 • M. Ziyaei M.R. Miri, M.R. Hajiabadi, Gh. Azarkar, S. Kaheni Page 14
  Background And Aim
  Evaluation of university teachers or academic members is a kind of educational evaluating, which includes determining their rate of success in gaining their own educational goals. The most iniportant reason for student's evaluation of university teachers and insisting on it is to provide academic members with a feedback leading to improving their teaching manner. The present study was accomplished to determine BUMS teacher's points of view regarding their evaluation by the students.
  Materials And Methods
  In a periodic descriptive study the academic members (60 individuals) of Birjand University of Medical Sciences were studied. Their views were studied through discrete questionnaire whose content validity, after some specialist's polls and introductory study, was approved. Besides, the reliability of the questionnaire was assessed using internal homogeneity and calculating kronbach a coefficient. Kronbach a coefficient was found to be 80%. The data were analyzed through SPSS software presenting frequency and then chi-square (x2) test (P<0.05) was used to compare the frequencies.
  Results
  Of a total 60 academic members (30 majoring in basic sciences and 30 in clinical sciences) 95% were aware of being evaluated by students and 81.7% thought that the university Educational Development Center (EDC) was responsible for evaluation. Also 91.7% of the teachers had received the feedback of their own evaluation. 45% of them absolutely approved of the effectiveness of announcing evaluation grade in improving teaching. 40% believed that filling out the forms by students lacks a sense of responsibility and patience, and 30% thought the job was not done honestly.
  Conclusion
  Regarding that evaluating teacher's teaching method is a process aiming at improving their teaching and promoting it and giving evaluation feedback to teachers can reveal their strengths and weaknesses in teaching. Besides, with respect to the fact that students, more that all educational staff are in touch with teaching process and they are able to offer their views on the nature of teaching, evaluation will often be useful if it is part of a comprehensive teacher evaluating program and if the feedback data have the necessary validity and reliability.
  Keywords: Evaluation, University teachers, Birjand University of Medical Sciences
 • M. Mogharab, N. Rezaee, F. Tahouri, P. Taheri, H. Jani Page 19
  Background And Aim
  The mortality resulted from complications of hemodialysis has been a great problem throughout the time. Some studies have shown the relation between dialysis buffer solution and the complications. Since such complications have been experienced in Birjand Hemodialysis Center as well, the current study was carried out to determine the relationship of complications during dialysis and the buffer solution used: sodium acetate or sodium carbonate.
  Materials And Methods
  This descriptive-analytic study was performed on 40 dialysis patients with ESRD who were selected by census method in hemodialysis section of Vali-Asr Hospital, Birjand. They were divided randomly into 2 groups: Group A (under dialysis with sodium acetate) and group B (under dialysis sodium bicarbonate). They were also assessed clinically in terms of complications before, during and after dialysis. Data were analyzed by SPSS and Chi square test. (P<0.05)
  Results
  The majority of patients were in the age category of 56-65 years and female.50%of them had a history of dialysis for less than 6 months as three sessions a week under dialysis. The main causes for dialysis for majority of patients are diabetes (18%) and unknown causes (12%) respectively. The average systolic blood pressure of the patients before, during and after dialysis were 13.2±2.15, 13.85±2.71 and12.61±2.75cm Hg respectively. Associated diastolic pressures were 7.02±1.23, 7.5±1.29 and 7.6±1.67. There was no statistically significant relationship between the type of the solution used and the decrease of diastolic and systolic blood pressure. No (muscle) cramps occurred but the headache (10%), nausea and vomiting (7.5%), hypoxia (22.5%) and chest pain (12.5%) occurrence were not significantly related to the type of the solutions.
  Conclusion
  A decrease in blood pressure by getting to the end of each dialysis session scaled up, proposing the effects of other factors in addition to the type of the solution. Therefore we recommend replacing Acetate by Bicarbonate solutions, if possible, then try to control other factors.
  Keywords: Dialysis solution, Sodium acetate, Sodium carbonate, Hemodialysis, ESRD
 • F. Taheri Gh. Sharifzadeh, S. Kaheni, G. Saboori Page 26
  Background And Aim
  Providing, securing and promotion of newborns health as a vulnerable group are of high specific importance in health services. Considering the importance of neonatal deaths, this study was drawn up to determine the causes of mortality and morbidity and effective factors on neonates hospitalized in NICU of Va Ii e Asr hospital in 2005-2006
  Materials And Methods
  This was a descriptive- analytical study which was conducted on 445 neonate hospitalized in NICU of Vali e Asr hospital since April of 2005 to April of 2006. Census was the method of collecting the samples. Data were collected by a questionnaire containing demographic information of neonates, causes of hospitalization, demographic information of neonate's mothers especially those related with their pregnancy period and the method and result of treatment. Data were analyzed by SPSS and chi-square test (P<0.05).
  Results
  445 neonates with the mean age of 5.3±7.7 were studied overally. The most common reasons of hospitalization were respiratory distress (35.2%), prematurity (27.9%). Prematurity was determined as the most common fmal diagnosis. 43.1% of the neonates were preterm (gestational age less than 37 weeks), 41.8% of them were born by cesarean section method. The mean age of the mothers was 27±6.3 years. 20.7% of the neonates were expired which the most common causes of death were RDS (29.3%), prematurity (25%), and septicemia (13%).
  Conclusion
  Special attention to neonatal period and special care for neonates born by mothers at risk, providing special health education, special care for these mothers and more attention to pregnancy care can play an important role in neonate hospitalization and morbidity reduction.
  Keywords: Neonate, NICU, Prematurity, Birjand
 • M.B. Davari Sh. Pejmankhah, M.R. Tavakoli, S. Eghba Page 31
  Background And Aim
  Cataract is the greatest cause of blindness in the world and it is responsible for half of all blindness. Cataract means any opacity in lens and surgery is the single effective treatment to reduce its blindness at this time. This study was done to assess the epidemiology of patients with Cataract who operated in Vali-Asr and Mehr hospitals 2003- 2004.
  Materials And Methods
  In this descriptive- analytic study a questionnaire was used about age, sex, location of life, visual acuity, kind of Cataract, systemic and ophthalmic disease. All patients (386) from Aug. until Jan.were studied.
  Results
  123 (32%) patients were urban and 263 (68%) patients were rural. 6 (1.6%) patients had diabetic Cataract. 200 (52%) patients were men and 186 (48%) patients were women and the study didnt show any relation between sex and Cataract. The most common kind of Cataract in males and females was senile Cataract. Traumatic Cataract was seen in 9 (4.8%) householder women. In male group 151 (75.5%) patients had senile Cataract and 105 (83%) patients were farmer.
  Conclusion
  This study suggests the important role of ultraviolet radiation in human cataractogenesis especially in farmers, and housekeeping considered an effective risk factor in traumatic cataract in women, so it is recommended to study more exactly about relation between nutrition and cataract.
  Keywords: Cataract, Diabetes, Birjand
 • H. Nakhle Ahmadi, T. Khazaei Page 36
  Background And Aim
  Injuries resulting from needle stick and probable contamination by infectious factors transferring infections through blood such as HCV, HBV, HIV, are important threatening job dangers for health providers. Considering the importance of the issue, the present study was designed and done to defme knowledge and performance of the staff of Imam Reza and Vali-Asr hospitals in Birjand regarding needle stick injuries.
  Materials And Methods
  This descriptive-analytical study was carried out on a sample of 59 persons in Vali-Asr and Imam Reza hospitals in 1997. The performance check lists were completed under direct observations of the plan executors, while knowledge questionnaires were filled in by under-study individuals in order to examine the preventative actions in needle stick injuries and also necessary actions after needle stick cases. Data were analyzed by statistic SPSS software using chi square, t test and one way variance analysis (P<0.05).
  Results
  23.7% of the under-study individuals were men and 76.3% were woman. 13.6% of them had a high school diploma, 22% high school education, 49.2% had a BA degree, 13.3% an Msc degree or higher. The mean for age was 33.4 years and for job history 9.6. On the whole, awareness of the most of the under study individuals was average (66.1 %), while the performance of most of them, regarding under examine criteria, was weak. 36 persons (61%) of the under-study individuals were afflicted at least once with this injury, which 80% of them did not follow-up actions, despite the fact that most of them were aware of the necessary actions after injury resulting from needle stick and believed that they did all-out cautions dealing with all the patients. There were significant relations between the performance of under-study individuals and gender, educations and jobs (P<0.05).
  Conclusion
  Regarding the high rate of injuries resulting from needle sticks, continuous training and starting care systems and changing the incorrect customs in the curative staff can be useful in reducing the injuries resulting from needle stick and also reducing the probability of acquisition the infectious factor.
  Keywords: Knowledge, Performance, Injuries resulting from needle stick, Medical staff
 • T. Khazaei, F. Salehi Page 41
  Background And Aim
  According to the approach of continuous changing of the health systems, the increasing progress in nursing knowledge and the gap between theory and practice, the Nursing Education Program needs to be revised. The present study was accomplished to define complementary educational needs from nursing student's point of view.
  Materials And Methods
  The descriptive study has been done on all senior nursing students through the census method. A questionnaire was used including demographic characteristics, complementary educational needs, effective factors on the relation between education and improving practice skills, quality of performing the role, satisfaction and motivation. It was evaluated based on the Likert scale. Data were analyzed by descriptive statistics applying SPSS software (P≤0.05).
  Results
  The sample consisted of 48 nursing students; 66.7% girls and 33.3% boys. In the view of the most students, nurse's educational need in the ground of performing the managerial role was very great, research need was great and protected-protective, curative need was average. In the opinion of 37.5% of the students the degree of application and in the view of 39.6% of them the relation between clinical and theoretical learned matters were average. 41.7% of them believed that wards personnel performance is weak based on today's scientific methods. In the opinion of the most students, the increase of experience and the improvement of cognitional, relational, psychological, motor and emotional skills had an effect on the quality of the nurse performance. 41.7% of them believed that research had a very great influence on the improvement of the nurse performance. 45.8% of them thought of having today's knowledge and contact with the nursing dissemination centers of information as their duty. 35.4% of the students were satisfied averagely with the education of the clinical skills, and 45.8% of them with the theoretical education. The student's educational needs in clinical subjects including: CPR of infants and adults, interpretation of tests, interpretation of ECG, educating emergencies and First aids were very great. Most of the students believed that: 62% performance of the practical training educator, 47.9% performance of the ward personnel, 47.9% standard equipment of the wards, 43.8% applying different educational methods, 29.2% applying the standards had respectively an effect on the relation between the clinical and theoretical learned.
  Conclusions
  It sounds necessary to change the theoretical and clinical education programs with the purpose of promoting the knowledge and clinical skills. Filling the gap between the theoretical and clinical education is possible only by training the nurses and separating the various nursing fields after passing general nursing course.
  Keywords: Educational need, Nursing, Students
 • N. Naseh, H. Hedayati, F. Samadi, N. Naderi Page 46
  Background And Aim
  Menstruation disorders are among most common in genecology that can cause problems, social and psycho-emotional effects in young girls. Hence this study was designed to evaluate this disorder in this age group of girls and provide appropriate recommendation.
  Materials And Methods
  In this descriptive- analytic study 325 students in 12-18 years old were selected by cluster sampling. The questionnaire with 36 questions was used. Students were filled it nearby researchers to give explanation if necessary. Then date were collected, analyzed by X2(P<0.05).
  Results
  Results show for age groups, girls in 13-14, 15-16 and >17 years were 16.5%,40% and 43.5% respectively. 74% of sample had their first menstruation in 13-15 years old.7.9% had hypo menorrhea, 29.7% had hyper menorrhea and 39.3% experienced dysmenorrheal. With increasing age, frequency of dysmenorrheal increases but there isnt relationship between disorders and age, also with doing exercise, body mass index. There is relationship between mother's educational level with feeling in first menstruation as well if mother's education increases, obtaining information from mother increase. Among sample: 236 said their problems to mother and sisters, 18 stated to friends and 25 said to others. 40 girls said to nobody. Most of girls agreed with establishing a counseling center to provide information.
  Conclusion
  It is necessary to establish a counseling center in schools to provide information about this phenomenon and its disorders.
  Keywords: Menstruation Disorders, Dysmenorrheal, Students
 • K. Namakin Z. Farajzadeh, A. Nasiri, F. Gholamzadeh Page 51
  Background And Aim
  Iron-deficiency anemia is seen frequently in children. It's most common cause anemia in infants and children worldwide which can causes classic symptoms and also central nervous system disorders. According to the high prevalence of iron deficiency anemia in neighbor countries and its negative complications which are sometime irremediable, this study was performed to assess prevalence of iron deficiency anemia in 6 years old children in Birjand.
  Materials And Methods
  This descriptive-analytic cross- sectional study, 300 children were randomly chosen among the children referring to test stations at the time going to elementary schools. After parents agreed, demographic characteristic form was completed. The blood samples were obtained to determine CBC and Ferritin in the laboratory. Data was analyzed by descriptive, t-test and chi-square in the significant level α= 0.05.
  Results
  The results of this study showed that anemia, iron deficiency and iron deficiency anemia in children were 13.3%,28.3% and 10.3%, also the average of Hemoglobin, MCV and MCHC and Ferritin were 12.34, 79.48, 32.68 and 19.19. In this study there were significant difference between the average ofMCV in girls and boys (P=0.02). There were not significant relationships between the frequency of iron deficiency and iron deficiency anemia with sex, and also prevalence of iron deficiency anemia with low weight index.
  Conclusion
  According to the prevalence of iron deficiency in the children and its complications, it is necessary to provide a comprehensive program to prevent the development of anemia and its complications.
  Keywords: Iron deficiency, Iron deficiency anemia, Children
 • M.R. Miril, R. Dastjerdi, Sh. Pejmankhah Page 56
  Background And Aim
  Since medical field students play an important role in health-medical system in future, paying attention to their mental health is of great importance in order to increase their motivation and health security. The present study was conducted to determine mental health status of the students of Birjand University of Medical Sciences.
  Materials And Methods
  In this analytic descriptive research 500 university students were studied by using SCL-90-R questionnaire. Collected data were analyzed by SPSS and t-test, chi-square test, Pearson correlation (P<0.05).
  Result
  Research findings showed that 33.3% of investigated university students were entirely in health. The most important psychotic problems of the students were as: psychosis, physical complaints, aggression, anxiety and depression, respectively. T -test showed a significant difference between the means of physical complaints and aggression scores of male and female students.
  Conclusion
  The results of current study showed that medical field students are predisposed to have tendency to mental disorders due to stresses. So it is required to determine risk factors as well as to plan a stepwise program to reduce them.
  Keywords: Health mental, Student, Medical