فهرست مطالب

 • سال چهل و یکم شماره 2 (تابستان 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/08/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • منصوره شمیلی، علیرضا طلایی، محمدرضا فتاحی مقدم، سیدمحمود طالبی صفحه 95
  انبه یکی از میوه های مهم مناطق گرمسیر و سرشار از مواد و عناصر غذایی است. در این تحقیق روابط بین 48 صفت کمی و کیفی مربوط به گل، میوه و برگ در 48 ژنوتیپ انبه مورد بررسی قرار گرفت. صفات مورد بررسی شامل مشخصات طول، عرض و شکل برگ، طول دمبرگ، وزن، طول، عرض و شکل میوه، مشخصات گل، میزان فیبر هسته، میزان ویتامین C میوه، میزان TSS آب میوه، درصد اسیدیته میوه، pH آب میوه و عملکرد درخت بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اکثر صفات مورد بررسی در محدوده ارقام معنی‎دار هستند. نتایج تجزیه همبستگی ساده صفات، وجود همبستگی های مثبت و منفی معنی‎دار بین برخی صفات مهم را نشان داد. همچنین از تجزیه فاکتور برای تعیین تعداد عامل‎های اصلی استفاده شد. تجزیه عامل نشان داد که اکثر صفات مربوط به میوه، بذر، صفات کیفی میوه و زمان گل‎دهی عوامل اصلی را تشکیل دادند. صفات موثر در 16 گروه عاملی قرار گرفتند که در مجموع 7/83% از کل تغییرات را توجیه نمودند. در محدوده هر عامل صفات با ضرایب عاملی بالای 6/0 درصد معنی‎دار در نظر گرفته شد. تجزیه کلاستر با استفاده از این 16 عامل و روش وارد انجام شد و ژنوتیپ‎ها را به دو کلاستر اصلی، ژنوتیپ‎های هندی و پاکستانی تقسیم کرد. علاوه بر این استفاده از فاکتورهای اصلی موقعیت ژنوتیپ ها در آنالیز دی پلات نیز ژنوتیپ‎های پاکستانی را از ژنوتیپ‎های هندی تفکیک نمود.
  کلیدواژگان: گروه بندی ژنتیکی، صفات مورفولوژیک، انبه، آنالیز کلاستر
 • محمد اسماعیل حسنی، مریم میرزایی، رضا امیدبیگی، محمد فتحی قره بابا صفحه 111
  در گیاه دارویی ریحان، با استفاده از تیمار مریستم انتهایی گیاهچه ها با غلظت‎های مختلف محلول کلشیسین (6 = pH (w/v)،? 75/0، 5/0، 2/0، 1/0، 05/0، 0)، اتوتتراپلوئیدی به دست آمد. میزان اسانس در گیاهان اتوتتراپلوئید حاصل، در مقایسه با گیاهان دیپلوئید شاهد، افزایش معنی‎داری نشان داد و 69 درصد بیشتر از گیاهان دیپلوئید بود. بررسی اثرات اتوتتراپلوئیدی بر ویژگی های کمی و کیفی ریحان با کاشت گیاهان دیپلوئید و تتراپلوئید در مزرعه انجام شد و ویژگی هایی نظیر سطح برگ، وزن تر و خشک، میزان کلروفیل، تعداد شاخه‎های فرعی، تعداد و طول خوشه، ضخامت برگ، طول و عرض برگ، ارتفاع گیاه، قطر گل و ساقه و دوره گلدهی بین گیاهان دیپلوئید و تتراپلوئید اندازه گیری و مقایسه گردیدند. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر افزایش معنی دار وزن تر و خشک، میزان کلروفیل، ضخامت و عرض برگ، قطر ساقه اصلی و تعداد شاخه های فرعی و همچنین کاهش در طول برگ، تعداد خوشه، درصد و سرعت جوانه زنی بذر در گیاهان تتراپلوئید در مقایسه با گیاهان دیپلوئید، در ازای افزایش سطح پلوئیدی بود.
  کلیدواژگان: ماده موثره کلشیسین، خصوصیات مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی
 • سید اصغر موسوی قهفرخی، محمدرضا فتاحی مقدم، ذبیح الله زمانی، علی ایمانی صفحه 119
  به منظور ارزیابی تنوع مرفولوژیکی برخی از ارقام و ژنوتیپ های بادام، آزمایشی روی 55 رقم و ژنوتیپ بادام ایرانی و خارجی انجام گرفت. در این مطالعه 29 صفت کمی و کیفی خشک میوه و مغز و همچنین 4 صفت فنولوژیک درخت مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج تجزیه واریانس و مقایسه میانگین صفات نشان داد که ارقام و ژنوتیپ های مورد بررسی از نظر کلیه صفات مورد مطالعه با یکدیگر دارای تفاوت معنی دار هستند که نشان دهنده وجود تنوع بین ارقام و صفات مورد بررسی است. صفاتی مانند وزن خشک میوه، درصد مغز، درصد دو قلویی، سختی و ضخامت پوست چوبی، عادت رشد و زمان رسیدن که ضرایب تغییرات بالاتری نشان دادند، دارای تنوع بالاتری بین ارقام و ژنوتیپ های مورد بررسی بودند. ضرایب همبستگی بین صفات اندازه گیری شده نشان دهنده وجود همبستگی مثبت یا منفی بین برخی صفات مهم بود. نتایج تجزیه کلاستر بر اساس تمام صفات اندازه گیری شده، ارقام را در فاصله اقلیدسی 25، به دو گروه اصلی تقسیم بندی کرد. با کاهش فاصله اقلیدسی از 25 به 5، ژنوتیپ ها و ارقام به شش گروه اصلی تقسیم بندی شدند. از عوامل مهم تفکیک کلاسترهای اصلی صفاتی از جمله طول، شکل و وزن خشک میوه و مغز، درصد مغز، میزان ضخامت و سختی پوست چوبی و زمان گل دهی بودند. تجزیه عامل توانست صفات مورد ارزیابی را به 9 عامل اصلی کاهش دهد که مجموعا 83 درصد واریانس کل را توجیه نمودند. در محدوده هر عامل صفات با ضرایب بالای 6/0 به عنوان ضرایب عاملی معنی دار در نظر گرفته شدند. براساس نتایج تجزیه عامل ها خصوصیات خشک میوه و مغز شامل: طول، ضخامت (قطر)، وزن و اندازه خشک میوه و ضخامت و سختی پوست چوبی، میزان نقوش و شکاف در پوست چوبی، درصد مغز، طول، عرض و ضخامت (قطر) مغز، درصد دوقلویی، شکل خشک میوه و مغز بیشترین سهم را در تفاوت بین ارقام و ژنوتیپ ها نشان دادند. با استفاده از سه عامل اصلی در تجزیه پلات ارقام و ژنوتیپ هایی با خصوصیات پوست نازک و کاغذی، طول خشک میوه و مغز بلندتر، وزن و درصد مغز بالاتر از ارقام و ژنوتیپ هایی با پوست سخت، وزن مغز و درصد مغز پایین تر، طول میوه و مغز کوچک تر ولی ضخامت و وزن خشک میوه بیشتر و درصد دو قلویی بالاتر تفکیک گردیدند. بر اساس نتایج به دست آمده ارقام ’شاهرود12‘، ’شاهرود7‘، ’شاهرود 8- ب‘، ’زرقان7‘، ’فرانیس‘، ’شاهرود 21‘، ’مامایی‘، ’نان پاریل‘، ’مونتری‘، ’سونورا‘، ’نی پلاس الترا‘، ’یلدا‘ و ژنوتیپ های’کا-12-4-4‘، ’کا-1-16‘، ’کا-11-40‘ و ’کا-10-15‘ از نظر صفات خشک میوه و مغز بر
  کلیدواژگان: تجزیه کلاستر، صفات کمی وکیفی، بادام، تجزیه عامل، همبستگی صفات
 • سمیه جزقاسمی، سید نجم الدین مرتضوی، محسن خدادادی صفحه 133
  گل مریم یکی از گل های شاخه بریده مهم از نظرتولید و صادرات است. این گل پس از برداشت با مشکلات مهمی از جمله ناتوانی غنچه های گل برای توسعه، باز شدن و ریزش غنچه ها مواجه است که موجب کاهش کیفیت و عمر انباری در گل شاخه بریده مریم می شود. برای حل این مشکل، تحقیقی در سال 1386 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر با هدف بررسی اثر D-4،2، ساکارز و کلرید کلسیم بر درصد باز شدن گل ها و ریزش غنچه ها در گل بریده مریم رقم پیئرل اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام گرفت. گل های بریده مریم در معرض تیمار با فاکتورهای آزمایشی شامل D-4،2 در سطوح 0، 50، 100 و 200 پی پی ام، ساکارز در سطوح 0، 5/1، 5/3 و 5/5 درصد و کلرید کلسیم در سطوح 0، 200 و 400 پی پی ام قرار گرفتند. به تمامی واحدهای آزمایشی حدود 100 پی پی ام سولفات آلومینیوم برای جلوگیری از رشد میکروارگانیسم ها افزوده شد. در طول اجرای پژوهش صفات متعددی از جمله درصد باز شدن گل ها،درصد ریزش غنچه ها، درصد محتوای نسبی آب، میزان کلسیم موجود در دمگل غنچه ها و درصد ماندگاری اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد که D-4،2 در تمامی سطوح موجب افزایش معنی داری در میزان کلسیم دمگل غنچه ها شده ولی درصد باز شدن گل ها را کاهش داد. تیمارهای ساکارز و کلرید کلسیم هر کدام به تنهایی اثر معنی داری در افزایش باز شدن گل ها داشتند ولی بیشترین درصد باز شدن گل ها، محتوای نسبی آب و ماندگاری در تیمار 5/3 درصد ساکارز به همراه 200 پی پی ام کلرید کلسیم مشاهده شد که این تیمار درصد باز شدن گل ها را نسبت به شاهد 92 درصد افزایش داد و درصد ریزش غنچه ها را کاهش داده و به 33/5 درصد رساند. لذا می توان تیمار مذکور را به عنوان محلول محافظ گل شاخه بریده مریم رقم پیئرل پس از برداشت توصیه نمود.
  کلیدواژگان: ریزش غنچه ها، 2، ساکارز، D، 4، گل بریده مریم، درصد باز شدن گل ها
 • موسی رسولی، کاظم ارزانی، علی ایمانی، محمدرضا فتاحی مقدم صفحه 143
  گیلاس (.Prunus avium L) یکی از مهمترین میوه های مناطق معتدله در دنیا به شمار می رود که به دلیل کوتاه بودن دوره رشد و نمو میوه و زودرسی و نوبرانه بودن محصول آن، از ارزش اقتصادی بالایی برخوردار می باشد. با توجه به اینکه اکثر ارقام گیلاس خودناسازگار بوده و برای تولید میوه تجارتی نیاز به گرده دهنده مناسب و سازگار دارند. در این پژوهش گیلاس رقم زرد دانشکده به عنوان پایه مادری با استفاده از دانه گرده خودی و گرده ارقام «بینگ»، «ناپلئون»، «سفید رضائیه»، «شبستر»و «ابرده» به صورت کنترل شده گرده افشانی شد. طرح مورد استفاده بلوک های کامل تصادفی (RCBD) با شش تیمار گرده افشانی و سه تکرار بود. آزمون زیوایی دانه گرده ارقام مورد بررسی مشخص نمود که کلیه ارقام از درصد جوانه زنی مناسب (بالای 60 درصد) برخوردار هستند. نتایج حاصل از خود گرده افشانی رقم مادری مشخص نمود که این رقم کاملا خود ناسازگار می باشد. همچنین ارقام گرده دهنده شبستر، سفید رضائیه و ناپلئون به ترتیب با 33/56، 83/51 و 49/47 به عنوان گرده دهنده مناسب و ارقام «ابرده» و «بینگ» به ترتیب با 2 و 66/0 درصد میوه به عنوان ارقام ناسازگار با زرد دانشکده مشخص گردیدند.
  کلیدواژگان: تشکیل میوه، خودناسازگاری، گرده دهنده، سازگاری، رقم زرد دانشکده، گیلاس
 • رضا امیدبیگی، محمد محمودی سورستانی صفحه 153
  گل مکزیکی گیاهی علفی، چندساله و متعلق به خانواده نعناع می باشد. از مواد موثره این گیاه، در صنایع غذایی، داروسازی، آرایشی و بهداشتی و نوشابه سازی استفاده می شود. از آنجایی که تنش خشکی تولید محصول و مواد موثره در گیاهان دارویی را تحت تاثیر قرار می دهد، در تحقیق حاضر به بررسی اثر تیمارهای مختلف آبیاری بر برخی خصوصیات مرفولوژیکی شامل ارتفاع بوته، طول و تعداد شاخه های جانبی، قطر ساقه، تعداد برگ، سطح برگ، وزن تر و خشک برگ، ساقه و ریشه، نسبت وزن خشک ریشه به شاخه، عملکرد گیاه، میزان و عملکرد اسانس در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار پرداخته شده است. تیمارهای تنش آبی عبارت بودند از: 100% ظرفیت زراعی، 85% ظرفیت زراعی، 70% ظرفیت زراعی، 55% ظرفیت زراعی، 100% ظرفیت زراعی (مرحله رویشی)-85% ظرفیت زراعی (مرحله زایشی)، 100% ظرفیت زراعی (مرحله رویشی)-70% ظرفیت زراعی (مرحله زایشی) و بالاخره 85% ظرفیت زراعی (مرحله رویشی)-100% ظرفیت زراعی (مرحله زایشی). نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین مقدار در صفات مذکور به جز میزان اسانس، به ترتیب در تیمارهای %100-85 و %55 ظرفیت زراعی مشاهده گردید. در حالی که بیشترین مقدار اسانس در تیمار %55 و کمترین آن در تیمار %70-100 بدست آمد.
  کلیدواژگان: اسانس، تنش خشکی، سطح برگ، گل مکزیکی، عملکرد
 • یونس مستوفی، عزیزه مسیب زاده، زهرا امام جمعه، محمد جوان نیکخواه، مریم دهستانی اردکانی صفحه 163
  انگور رقم شاهرودی به مدت 45 روز تحت شرایط بسته بندی در اتمسفر تعدیل یافته با چهار ترکیب گازی شامل هوای عادی (GC1)، O2 5% + CO210% (GC2)، O215%+CO210% (GC3) و O260% + CO2 10%(GC4) و دو نوع پوشش پلی مریک شامل پلی پروپیلن (PP) و پلی اتیلن (PE) در دمای oC1 و رطوبت نسبی 80-90% انبار شد. نمونه برداری هر 15 روز یکبار انجام شد و ویژگی های کیفی پس از 24 ساعت قرارگیری در دمای اتاق اندازه گیری شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که استفاده از GC4 ضمن کنترل موثر بیماری پوسیدگی خاکستری، بالاترین L* و C*، پایین ترین شاخص قهوه ای شدن حبه ها و آبکشیدگی دم خوشه و بهترین شاخص طعم حبه را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر مقایسه دو پوشش مورد استفاده نشان داد که در شرایط یاد شده خوشه های بسته بندی شده با PP آلودگی کمتر و مزه بهتری داشتند.
  کلیدواژگان: انبار سرد، کیفیت، بسته بندی در اتمسفر تعدیل یافته، پوسیدگی خاکستری، انگور (Vitis vinifera L.)
 • حسین صادقی، کمال رجب نژاد صفحه 173
  این تحقیق به منظور بررسی کاربرد همزمان پراکسید هیدروژن (H2O2)، اسید بوریک (H3BO3) و تیامین (ویتامین ب 1) در افزایندگی و یا کاهندگی تاثیر ایندول بوتیریک اسید (IBA) در ریشه زایی قلمه های زیتون «رقم رشید» در پاییز 1387 و بهار 1388 انجام پذیرفت. در این بررسی از آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار و 5 قلمه در هر تکرار استفاده گردید. نتایج این تحقیق نشان داد که افزودن هر کدام از این ترکیبات مجزا و یا با یکدیگر به IBA موجب افزایش شاخص های ریشه زایی مانند درصد ریشه دهی قلمه ها، تعداد و میانگین طول ریشه ها گردیدند. افزودن تیامین، اسید بوریک و پراکسید هیدروژن به IBA به ترتیب موجب افزایش ریشه دهی قلمه ها به میزان 6، 16 و 20 درصد شده اند. افزودن دو به دو آنها به IBA نیز ریشه دهی قلمه ها را افزایش داده است. کاربرد توام این مواد نسبت به IBA تنها، ریشه زایی قلمه ها را تا دو برابر افزایش داد. همچنین نتایج حاکی از آنست که کاربرد مواد شیمیایی مذکور، شاخص های ریشه زایی قلمه ها را در پاییز نسبت به بهار بیشتر افزایش داده است.
  کلیدواژگان: H2O2، زیتون، IBA، شاخص های ریشه زایی، ویتامین ب 1، H3BO3
 • ناصر قادری، علیرضا طلایی، علی عبادی، حسین لسانی صفحه 179
  به منظور بررسی اثر تنش های مختلف آبی بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی سه رقم زراعی انگور (ساهانی، فرخی و بیدانه سفید) آزمایشی با چهار تیمار شامل پتانسیل آب خاک در حد 2/0- مگاپاسکال (شاهد)، 6/0-، 1- و 5/1- مگاپاسکال پتانسیل آب خاک (تیمارهای تنش) و سه تکرار در سال 1387 به اجرا درآمد. در این آزمایش گیاهان 2 ساله انگور در گلدان های 18 لیتری محتوی خاک لومی کاشته شدند. هر واحد آزمایشی شامل 2 گلدان و هر گلدان دارای یک گیاه بود. آزمایش سه بار پشت سر هم تکرار گردید. زمانی که پتانسیل آب خاک به تیمارهای موردنظر رسید و همچنین یک و چهار روز بعد از آبیاری مجدد محتوای نسبی آب برگ (RWC)، پایداری نسبی غشاء سلولی (MSI)، فتوسنتز (A)، هدایت روزنه ای (gs)، تعرق (E)، میزان CO2 زیر روزنه ای (Ci) و کارآیی مصرف آب (A/gs) اندازه گیری شدند. بر اساس نتایج بدست آمده در این پژوهش میزان RWC در تیمار 5/1- مگاپاسکال پتانسیل آب خاک در ارقام ساهانی، فرخی و بیدانه سفید و میزان MSI در ارقام ساهانی و بیدانه سفید در همان تیمار نسبت به تیمار شاهد کاهش یافتند. همچنین تعداد برگ های تولید شده در طول دوره تنش در هر سه رقم نسبت به تیمار شاهد کاهش نشان داد. میزان A، gs و E در هر سه رقم همراه با افزایش شدت تنش خشکی کاهش یافتند. رقم ساهانی از نظر تغییرات تبادلات گازی ثبات بیشتری نسبت به دو رقم دیگر به نمایش گذاشت. میزان Ci در هر سه رقم با افزایش شدت تنش ابتدا کاهش و سپس افزایش یافت. کارآیی مصرف آب (A/gs) در هر سه رقم با افزایش شدت تنش تا تیمار 1- مگاپاسکال پتانسیل آب خاک افزایش و سپس کاهش یافت. رابطه نزدیکی بین A و gs در هرسه رقم مشاهده شد. براساس نتایج این پژوهش در شرایط تنش کم و متوسط بازیابی تبادلات گازی نسبتا سریع اتفاق می افتد ولی در شرایط تنش شدید حداقل به چهار روز جهت بازیابی کامل نیاز می باشد. با توجه به نتایج این پژوهش به نظر می رسد که رقم ساهانی برای کشت در شرایط کم آب مناسب تر از دو رقم دیگر می باشد.
  کلیدواژگان: کارآیی مصرف آب، انگور، هدایت روزنه ای، فتوسنتز، خشکی
 • لیلا دوله، معظم حسن پور اصیل، حمید عبداللهی صفحه 189
  عوامل مختلفی نظیر شمارش تعداد روز بعد از تمام گل تا زمان برداشت، تغییر ظاهری رنگ میوه و درصد مواد جامد محلول آن جهت تعیین زمان مناسب برداشت معرفی شده است. لیکن این عوامل تا حد زیادی به عوامل اقلیمی سالیانه، نوع رقم، موقعیت میوه روی درخت و مدیریت باغ بستگی دارند. در این تحقیق بعضی از عوامل فوق به همراه عوامل مکملی نظیر تغییرات میزان سفتی بافت میوه، درصد ماده خشک، درصد اسیدیته، pH آب میوه و تغییرات نشاسته بصورت مقایسه ای در یک دوره 4 ماهه طی فصل رشد و دو ماه انبارمانی میوه در 9 رقم گلابی خارجی و داخلی به ترتیب شامل اسپادونا، بارتلت، بیروتی، درگزی، دوشس، شاه میوه، فلسطینی، کوشیا و لوئیزبون مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق میزان درصد مواد جامد محلول و pH آب میوه روند افزایشی و از سوی دیگر اسیدیته میوه روند کاهشی با رویکرد بسیار کند و یکنواخت داشت. درصد ماده خشک میوه تقریبا ثابت بود به صورتی که امکان استفاده از آنها در تعیین زمان مناسب برداشت مقدور نبود. در صورتی که شاخص تغییرات میزان سفتی بافت میوه دارای روند کاهشی محسوس و الگوی رفتاری مشابه ای در میوه بخش های مختلف تاج درخت بود. همچنین آزمون نشاسته به دلیل عدم بروز تغییرات قابل توجه، روش موثر و کاربردی جهت تعیین بلوغ تجاری میوه گلابی نبود. نتایج بدست آمده نشان می دهد که سفتی بافت میوه می تواند یکی از موثرترین روش ها در تعیین بلوغ تجاری میوه گلابی محسوب شود.
  کلیدواژگان: میوه گلابی، آزمون نشاسته، سفتی بافت
|
 • Page 111
  The autotetraploidy was achieved in Basil using tip meristem treatment of seedlings with various concentrations of Colchicine solution (0, 0.05, 0.1, 0.2, 0.5 and 0.75% (w/v) pH = 6). A significant increase in the essential oil content was observed in tetraploids as they carry the potential of productivity of 69 % more oil over the diploids. A field experiment was conducted to investigate the effect of autotetraploidy on some such quantitative and qualitative characteristics of Basil as: leaf area, fresh and dry weight, chlorophyll content, leaf width and thickness, the number of latral branches, cluster number and length, plant height, flower and stem diameter, as well as period of flowering. This study demonstrated that autotetraploidy significantly increased dry and fresh weight, chlorophyll content, leaf width and thickness, stem diameter and number of lateral branches. On the other hand increase in ploidy level caused decrease in leaf length, cluster number, seed germination percentage and rate, as compered with diploid plants
 • Page 119
  To evaluate the morphological diversity of some almond cultivars and genotypes, an experiment was carried out on 55 Iranian and foreign genotypes. Twenty-nine quantitative and qualitative characteristics of nuts and kernels as well as 4 phenotypic characteristics of almond trees were evaluated. Analysis of variance and means comparisons indicated that all the characteristics of the examined cultivars were significant, showing high variability in the cultivars and in their characteristics. Results of simple correlation analysis showed the existance of significant, positive as well as negative correlations among some important traits. Cluster analysis showed that, in Euclidean distance of 25, all cultivars and genotypes were divided into two main branches. With decrease in the Euclidean distance from 25 to 5, the cultivars and genotypes were divided into six main subclusters. Cluster analysis revealed that the traits of nut length, shape, nut weight, shell thickness and hardness, as well as the traits of kernel length, shape, weight, percentage as well as the flowering time were the main characteristics separating the genotypes. Also, factor analysis was employed for defining the determinant factors and the characteristics constituting in each factor. Factor analysis revealed that the traits of nut length, diameter, shape, weight, along with kernel length, diameter, shape, weight, thickness, and hardness, kernel percentage, patterns of outer shell and suture opening of shell were some of the characteristics that constituted the main factors. The effective traits were categorized within nine factors and accounted for 83 % of total variance. Within each factor, characters with coefficient values of more than 0.6 were considered significant. Plot analysis showed that cultivars and genotypes that had soft shell, longer of nut and kernel length, more kernel percentage characteristics were distingushed from others with hard shell, lower kernel wieght, less kernel percentage, smaller nut and kernel length but more thickness of shell and double kernel and higher nut weight in the different groups. According to the obtained results, ‘Shahrood 12’, ‘Shahrood 7’, ‘Shahrood 8B’, ‘Zarghan7’, ‘Ferragnes’, ‘Shahrood21’, ‘Mamaei’, ‘Nonpareil’, ‘Monterey’, ‘Sonora’, ‘Ne Plus Ultra’, and ‘Yalda’ cultivars, and also ‘K-12-4-4’, ‘K-1-16’, ‘K-11-40’, and ‘K-10-15’ genotypes were of better quality than the other cultivars and genotypes.
 • Page 133
  Tuberose cut flower is considered one of the most important cut flowers from the viewpoint of production and export. The failure of developing buds into open ones and the abscission of floret are two of the common problems in the postharvest of Tuberose cut flower that diminishes its longevity and therefore its market quality. This research was conducted to investigate the effect of 2,4-D sucrose and CaCl2 on open flower percent and abscission on bud flower of tuberose cut flower (Pearl cultivar) in the laboratory of agricultural college of Abhar Islamic Azad University in 2007. The experiment was arranged in a factorial design based on a completely randomized design and 3 replications. Tuberose cut flowers were experimented taking into account the factors of: 2,4-D at levels of 0, 50, 100 and 200 ppm, sucrose; 0, 1.5, 3.5 and 5.5 percent; and CaCl2 at levels of 0, 200 and 400 ppm. One hundred ppm of Al2SO4 was added to all the treatments. Percent of flowering, bud abscission, longevity, RWC and calcium content of pedicle were assessed. The results showed that 2,4-D significantly increased calcium content, while significantly decreasing the open flower percentage, longevity as well as RWC percent. Any of the sucrose and CaCl2 treatment alone significantly increased the open flower but it was observed that the most open flower percentage, RWC and flower longevity occurred at 3.5 percent sucrose and 200 ppm CaCl2 treatment. This treatment increased the open flower percent 92 percent (in comparison with control) and decreased the abscission of floret percent to only 5.33 percent. This finllay can be recomended for somehow solving the problem of postharvest, in the case of tuberose cut flower, cv. Pearl.
 • Page 143
  Sweet cherry (Prunus avium L.) is considered as one of the most important temperate zone fruits worldwide. It is an economical fruit with high demand because of its early ripening fruits that enter the market early in the season. Most sweet cherry cultivars are self-incompatible, not able to produce commercial fruit without being pollinated with a compatible pollinizer. In the present study, floweres of cv. Zarde Daneshkadea were hand pollinated using collected pollen from Sefid Rezaeieh, Napoleon, Abardeh, Bing, Shabestar cultivars as well as pollen from itself. The experiment was arranged in Randomized Complete Block Design (RCBD) with 6 treatments and 3 replicates. The pollen germination test of all the examined cultivars resulted in high germination percentages (>65%). Zarde Daneshkada, with zero percent fruit setting, was proved to be a self-incompatible cultivar. The cultivars, Shabestar, Sefid Rezaeieh and Napoleon were compatible with cv. Zarde Daneshkade, with fruit setting of 56.33%, 51.83% and 47.49%, respectively which were recommended as pollinizers for ‘Zarde Daneshkadea’. Bing and Abardeh cultivars showed to be mainly cross-incompatible with Zarde Daneshkadea as their fruit set percentages were 2 and 0.66, respectively.
 • Page 153
  Anise hyssop is a prennial herb belonging to the Lamiaceae family. Essential oil of this plant is used in food, pharmaceuticals, cosmetics industries as well as flavoring liqueurs. Since water stress affects the growth, productivity, as well influences the active principles governing medicinal plants, in this research the effect of different water deficit stresses on such morphological traits as plant height, length and number of axillary shoots, stem diameter, leaf number, leaf area, fresh vs. dry weight of leaf, stem and roots, ratio of dry weight of roots to shoots, plant yield and essential oil content as well as yield was evaluated under a Randomized Completely Block Design (RCBD) with three replications. The treatments were 100% of field capacity (FC), 85% of FC, 70% of FC, 55% of FC, 100-85% of FC (100% at vegetative and 85% at reproductive period), 100-70% of FC (100% at vegetative and 70% at reproductive stage), 85-100 % of FC (85% at vegetative and 100% at reproductive phase). All the mentioned traits, except the essential oil content, showed their highest and lowest degrees at 85-100% vs. 55% FC, respectively. In contrast, the highest amount of essential oil content was observed at 55% FC and the lowest one at 100-70%.
 • Page 163
  Table grapes (Vitis vinifera L. cv. Shahroodi) were stored for 45 days under modified atmospher packaging (MAP) with four gas combination treatments including GC1 (Control or air), GC2 (10%CO2+5%O2), GC3 (10%CO2+15%O2) and GC4 (10%CO2 + 60%O2) using two types of polymeric films PP (Polypropylene) and PE (Polyethylene) at 1oC and 80-90% RH. Measurements were carried out after each 15 days at 1oC and after being placed for 1 day at room temperature. Results showed that GC4 was the most suitable gas combination to control gray mold during the storage period. In addition to the lowest infection, the grapes which were packed under this gas combination showed the highest L*, C*, lowest berry browning and pedicle desiccation indices along with better taste. A comparison of the two polymeric films indicated that PP film led to lower infection and better fruit taste than PE in similar experimental conditions.
 • Page 173
  The aim of this research was to evaluate the influence of rooting cofactors including hydrogen peroxide, boric acid and thiamine along with indole-3-butyric acid (IBA) on rooting of olive cuttings cv. Rashid in autumn 2007 and spring 2008. The study was carried out as a factorial experiment in a Completely Randomized Design (CRD) with three replications, and five cuttings in each replication. Results indicated that these cofactors individually or in combination with IBA could improve such rooting indices as rooting percentage, root number and length. Rooting of cuttings was promoted 6%, 16% and 20% with adding thiamine, boric acid and hydrogen peroxide, respectively. Adding one or two of these cofactors to IBA increased rooting of the cuttings, too. And they simultaneous with addition of IBA almost doubled the rooting of cuttings. Application of these cofactors increased rooting indices more in autumn than during spring.
 • Page 179
  In order to evaluate the effect of different levels of drought stress on some physiological parameters in grapevine, a potted experiment with Iranian grapevine cultivars ‘Sahani’, ‘Bidane-sefid’ and ‘Farkhii’ was conducted in summer of 2008. The experiment was performed while employing four drought stress (water potential of soil,? s= -0.2, -0.6, -1, -1.5 MPa) treatments each in three replications. The experimental design was a factorial one on the basis of a randomized complete block design. Such physiological parameters as: leaf Relative Water Content (RWC), Membrane Stability Index (MSI), net photosynthesis (A), stomatal conductance (gs), transpiration (E), sub stomatal CO2 concentration (Ci) and water use efficiency (A/gs), were assessed in grape leaves subjected to different drought stress conditions and recovery of these parameters following rewatering. The study shows that RWC, MSI, A, gs, E, were decreased as soil water content was reduced. A/gs was maximum in all cultivars under -1 MPa. ‘Sahani’ benefitted from a higher photosynthesis, than ‘Bidane-sefid’ and ‘Farkhii’ under control as well as under -1 MPa treatments. ‘Sahani’ had a higher stability in gas exchange as compared with other cultivars. Ci value was first reduced and then increased in the three cultivars. Water use efficiency (A/gs) increased with increase in drought stress severity until -1 MPa. There was a close relationship observed between A and gs in all the cultivars. Results of the present experiment showed that gas exchange recovery (following rewatering) was fast under mild and moderate drought stress conditions, while under severe drought stress conditions, gas exchange recovery needed at least four days.