فهرست مطالب

اصول بهداشت روانی - پیاپی 47 (پاییز 1389)
 • پیاپی 47 (پاییز 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/08/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ساناز خمامی، رضا رستمی، رضا کاظمی، عباس رحیمی نژاد صفحه 552
  مقدمه
  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی تحریک مکرر مغناطیسی ترانس کرانیال در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی عمده مقاوم به درمان دارویی بود.
  روش کار
  در یک طرح شبه آزمایشی، 12 آزمودنی مبتلا به اختلال افسردگی عمده مراجعه کننده به کلینیک آتیه از تابستان تا پاییز 1387 با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به مدت 30 جلسه تحت درمان تحریک مکرر مغناطیسی ترانس کرانیال با فرکانس20 هرتز بر روی ناحیه ی پشتی جانبی کورتکس پیش پیشانی نیم کره ی چپ قرار گرفتند. آزمودنی ها به کمک مقیاس افسردگی بک، پیش و پس از درمان و 5/1 ماه بعد از درمان ارزیابی شدند. داده ها به کمک روش آماری تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر تحلیل شدند.
  نتایج
  تحریک مکرر مغناطیسی ترانس کرانیال به طور معنی داری سبب کاهش علایم افسردگی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی عمده گردید (001/0P<) و این تغییرات 5/1 ماه پس از آن به طول انجامید.
  نتیجه گیری
  تحریک مکرر مغناطیسی ترانس کرانیال در درمان افسردگی عمده ی مقاوم به درمان دارویی تاثیر دارد و اثرات آن بیش از یک ماه و نیم بعد از درمان ماندگار است.
  کلیدواژگان: اختلال افسردگی عمده، تحریک مکرر مغناطیسی ترانس کرانیال، کورتکس
 • مهدی کارگرفرد، مسعود اعتمادی فر، فهیمه اسفرجانی، مریم مهرابی، لاله کردوانی صفحه 562
  مقدمه
  هدف از این تحقیق تاثیر 8 هفته ورزش در آب بر تغییرات کیفیت زندگی و خستگی بیماران زن مبتلا بهMS شهرستان اصفهان بود.
  روش کار
  در یک تحقیق نیمه تجربی، تعداد 21 نفر از بین زنان مبتلا به بیماری MS نوع RR با 5/3> EDSSمراجعه کننده به انجمن MS شهرستان اصفهان در سال 1388 بصورت هدفمند انتخاب و پس از ارزیابی اولیه توسط متخصص مغز و اعصاب، به صورت تصادفی در دو گروه تجربی (10 نفر) و کنترل (11 نفر) قرار گرفتند. سپس گروه تجربی در یک برنامه ی 8 هفته ای نظارت شده ی ورزش در آب (هر هفته 3 جلسه ی یک ساعته با شدت 50 تا 85 درصد ضربان قلب ذخیره ی بیشینه) شرکت کردند، در حالی که به گروه کنترل آموزش داده شد که شیوه ی زندگی معمولی خود را پیگیری کنند. متغیرهای مورد اندازه گیری از قبیل؛ درجه ی ناتوانی جسمی بیماران با استفاده از مقیاس EDSS، کیفیت زندگی و مقیاس خستگی نیز به ترتیب با استفاده از پرسشنامه ی 54 سوالی کیفیت زندگی نسخه ی ایرانی و مقیاس اصلاح شده ی خستگی در شرایط پایه، پایان هفته های چهارم و هشتم ارزیابی شدند.
  یافته ها
  بهبود های معناداری در کلیه ی مقیاس های کیفیت زندگی (بجز عملکرد ذهنی و جنسی) و بطور کلی رضایت از زندگی در گروه تجربی در مقایسه با سطح پایه و گروه کنترل هنگام 8 هفته ورزش در آب پیدا شد (05/0P≤). بر خلاف گروه کنترل، کاهش معناداری در مقیاس خستگی هنگام 4 و 8 هفته ورزش در آب در گروه تجربی در مقایسه با سطح پایه مشاهده شد (001/0P≤).
  نتیجه گیری
  تمرین ورزشی منظم در آب هر دو مقیاس های کیفیت زندگی و خستگی در بیماران زن مبتلا به MS در آب بهبود می بخشد و باید بطور وسیعی مورد تشویق قرار گیرد.
  کلیدواژگان: مولتیپل اسکلروزیس (MS)، کیفیت زندگی، خستگی، ورزش در آب
 • کتایون شهریوری، ابراهیم ناطق، امین عظیم خانی، دکترحبیب علی عزیزی جوان صفحه 574
  مقدمه
  در دو دهه اخیر با عنایت به نظریه روان شناسان رشد و متخصصان تعلیم و تربیت، توجه به کودکان و اختلالات مربوط به کودکان نقش پر رنگی به خود گرفته است. از جمله مهمترین اختلالات رفتاری کودکان می توان به اختلال سلوک اشاره کرد. هدف از این مطالعه تهیه ابزار تشخیصی در این حیطه است، پرسشنامه رفتاری که بخوبی بتواند کودکان دارای این اختلال را از کودکان عادی متمایز و این اختلال را از دیگر اختلالات مشابه تفکیک نماید.
  روش کار
  پژوهش حاضر از نوع کاربردی است. در این مطالعه تعداد 515 نفر از دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی که در سال تحصیل86 – 85 در شهر تهران به تحصیل اشتغال داشته اند، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایچند مرحله ای انتخاب شدند. برای انجام این مطالعه ابتدا لیستی از ویژگی های اختلال سلوک بر طبق منابع بالینی تهیه و در اختیار متخصصین این رشته قرار گرفت، سپس به منظور رفع ابهامات پرسشنامه تنظیم شده به 10 نفر از معلمین مقطع پنجم ابتدایی داده شد تا نظر خود را در مورد سوالات بیان کنند و پرسشنامه نهایی تنظیم گردید.
  نتایج
  پس از تحلیل عامل به روش مولفه های اصلی و استفاده از چرخش واریماکس 5 عامل پرخاشگری، بی مسئولیتی، فریبکاری، خرابکاری و روابط میان فردی ضعیف استخراج شد، که این 5 عامل 70/74 درصد کل واریانس را تبیین می کند. پایایی پرسشنامه از طریق روش آلفای کرانباخ 975/0، از طریق روش تنصیف 858/0 و از طریق روش آزمون _آزمون مجدد 973/0 به دست آمد که نشاندهنده پایایی مناسب آزمون است. همبستگی آزمون با پرسشنامه CSI-4 (فرم معلمان) 871/0 می باشد. نقطه برش برای این آزمون با در نظر گرفتن انحراف استاندارد، چارکها، آزمون حساسیت و ویژگی و همچنین صدک نمره 60 انتخاب گردید.
  نتیجه گیری
  با توجه به تحلیل ها و نتایج بدست آمده نسخه نهایی پرسشنامه تشخیص اختلالسلوک(فرم معلمان) تهیه گردید.
  کلیدواژگان: اختلال سلوک، روایی، پایایی و هنجاریابی
 • لیلا صاحبی، رضا قلی وحیدی، سمیرا علی حسینی، سید حسین موسوی صفحه 584
  اختلالات روانی شیوع بالایی در بین معتادان دارد. هدف از مطالعه حاضر مقایسه وضعیت سلامت روانی معتادان مراکز DIC (Drop- In- Centers) و معتادان تزریقی مراجعه کننده به بیمارستان رازی بود.
  مواد روش ها
  در یک مطالعه مورد شاهدی 194 معتاد تزریقی تحت پوشش مراکز DIC استان آذربایجان شرقی و 132 معتاد تزریقی مراجعه کننده به بیمارستان رازی شهر تبریز از نظر وضعیت سلامت روانی مورد مقایسه قرار گرفتند. ابزار گرد آوری اطلاعات بر اساس پرسشنامه GHQ28 و آزمون های مورد استفاده آزمون من ویتنی و رگرسیون لوجیستیک چندگانه بود.
  نتایج
  شیوع علائم اختلالات روانی در بین معتادان تزریقی DIC وبیمارستان رازی به ترتیب 4/78% و 3/92% بود، همچنین شیوع اعتباد به الکل و ارتکاب جرم نیزدر بین معتادان تزریقی بسیار بالا بود. شانس معتادان هرگز ازدواج نکرده در داشتن علائم اختلالات روانی بالا تر بود. نتایج کلی: شیوع بالای اختلالات روانی در بین معتادان می تواند به سخت تر شدن ترک مواد و همچنین افزایش رفتارهای پرخطر وضد اجتماعی منجر شود. بالا بودن کیفیت سلامت روانی در معتادان تحت پوشش DIC نسبت به معتادان بیمارستان رازی می تواند احتمال تاثیر مثبت مداخله های روانشناختی DIC را بر روی معتادان تزریقی نشان دهد.
  کلیدواژگان: معتادان تزریقی، سلامت روانی، مراکز گذری روزانه
 • آزاده چوبفروش زاده، مهرداد کلانتری، حسین مولوی صفحه 596
  مقدمه
  ناباروری یک رویداد منفی بسیار مهم زندگی است که منجر به مشکلات روانی و تجربیات استرس زای هیجانی می شود. هدف این پژوهش بررسی اثر بخشی درمان مدیریت استرس به شیوه ی شناختی رفتاری بر میزان رضایت زناشویی زنان نابارورمراجعه کننده به کلینیک های زنان ونازایی شهر یزد بود.
  روش کار
  پژوهش حاضر یک مطالعه شبه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل وپیگیری یک ماهه است.جامعه آماری آن زنان ناباروری بودندکه در تابستان 1388به کلینیکهای زنان ونازایی شهر یزد مراجعه کرده بودند.24 زن نابارور با بهره گیری از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش(12 نفر)و گروه گواه(12 نفر)قرار گرفتند.گروه آزمایش به مدت 10 جلسه هفتگی درمان مدیریت استرس به شیوه شناختی رفتاری را دریافت کردند. ابزارهای به کار برده شده پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ و پرسشنامه ویژگی های جمعیت شناختی بوده است. تحلیل داده ها به کمک نرم افزار spss-15در دو سطح آمار تو صیفی و استنباطی صورت گرفت.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که میانگین نمرات رضایت زناشویی درگروه آزمایش به طور معناداری نسبت به گروه کنترل افزایش یافته است.
  نتیجه گیری
  نتایج پژوهش حاکی از اثربخشی درمان مدیریت استرس به شیوه ی شناختی رفتاری بر میزان رضایت زناشویی زنان نابارور می باشد. با توجه به کاهش رضایت زناشویی در زنان نابارور و موثر بودن مداخله روانی باید توجه جدی به درمان های روانشناختی در این گروه بیماران شود.
  کلیدواژگان: مدیریت استرس به شیوه ی شناختی رفتاری، رضایت زناشویی، ناباروری
 • بهناز بهنام، رامین طاهری، سید مهدی سادات هاشمی، مریم نثاری راد مطلق صفحه 604
  مقدمه
  در این مطالعه سعی شده است تا شیوع آسیب شناسی روانی در مبتلایان به پسوریازیس در نمونه ای از بیماران درجامعه ایرانی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.
  مواد وروش ها
  در یک مطالعه مقطعی، 70 بیمار با تشخیص قطعی پسوریازیس، مراجعه کننده به کلینیکهای پوست شهرستان سمنان در طول نیمه اول سال 1387، مورد مطالعه قرار گرفتند. شدت بیماری پسوریازیس با استفاده از شاخص تعیین شدت و مساحت پسوریازیس (PASI) طبقه بندی گردید. اطلاعات مربوط به آسیب شناسی روانی بیماران نیز با استفاده از پرسشنامه SCL90 ارزیابی شد. مقایسه میان متغیرهای طبقه ای بین گروه ها از طریق آزمون کای دو و ارتباط میان متغیرهای پیوسته با استفاده از آزمون t ویا آزمون مان-ویتنی انجام گرفت.
  نتایج
  شایعترین آسیب شناسی روانی تشخیص داده شده در بیماران پسوریاتیک شامل علائم افسردگی (4/31%)، وسواس (3/14%) و علائم اضطرابی (4/11%) بود. رابطه مستقیم معنی دار بین شیوع آسیب شناسی روانی و مدت ابتلا به پسوریازیس در مورد افسردگی مشاهده گردید. بجز پرخاشگری و پارانوییا، شدت سایر علایم روانپزشکی، با شدت پسوریازیس رابطه معنی دار آماری داشتند.
  بحث: آسیب شناسی روانی به ویژه علائم افسردگی، وسواس و علائم اضطرابی به طور قابل ملاحظه ای در بیماران پسوریاتیک مشاهده می گردد و این علائم به طور محسوسی با شدت بیماری و هم چنین مدت ابتلا به بیماری پسوریازیس ارتباط قوی دارند.
  کلیدواژگان: پسوریازیس، روانپزشکی، افسردگی، فراوانی
 • سیده نگار اسعدی، فاطمه بهدانی، محسن سید نوزادی، مهدی فرهادی صفحه 612
  مقدمه
  سلامت روان در پزشکان و پرستاران اهمیت خاصی دارد با توجه به اثر مستقیم سلامت جسمی وروانی این افراد بر سلامت بیماران بر آن شدیم تا اثر محیط کاررا بر سلامت روانی پزشکان و پرستاران شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد بررسی نماییم.
  روش مطالعه
  این تحقیق مطالعه مقطعی بوده که در سال های88-1387 انجام گرفته است. جمعیت مورد مطالعه 107 نفر از پزشکان و پرستاران شاغل در بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد بودند که با روش نمونه گیری غیراحتمالی در دسترس انتخاب شده و در دو گروه شاغل در اورژانس و شاغل در سایر بخش ها دسته بندی شدند و پرسشنامه های سلامت روان[1] (GHQ)،ارزیابی اختلال اضطرابی پس از حادثه2 (PCL-C)، نمره بندی (استرس های) محیط کار3 و پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک را تکمیل نمودند، اطلاعات پس از جمع آوری در SPSS5/11 توسط آزمون های t، من ویتنی و مجذور خی با سطح معنی داری 05/0P< مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  متوسط نمره GHQ و PCL-C در دو گروه با 680/0p= و372/0 p=اختلاف معنی داری نداشت،در حالی که گروه شاغل دراورژانس سابقه صدمات شغلی بیشتری داشتند (008/0= p). در بررسی آیتم های استرس های محیط کار که تعیین کننده استرس شغلی است، در بررسی اختلاف بین دو گروه، اختلاف هیچ یک از آیتم ها معنی دار نشده است.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد کار در اورژانس حتی با وجود سابقه وارد آوردن تروما و صدمات شغلی بیشتر، بر سلامت روانی پزشکان و پرستاران تاثیر منفی نداشته است.
  کلیدواژگان: محیط کار، سلامت روان، پزشکان و پرستاران
 • محمد محمودی، محمد علی گودرزی، سید محمدرضا تقوی، چنگیز رحیمی صفحه 630
  مقدمه
  در این مطالعه، اثربخشی یک روش جدید درمانی برای اختلال هراس اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس رویکرد فراشناختی، افکار و عقاید منفی در مورد خود اجتماعی، از سبک پردازش ایجاد شده به وسیله فراشناخت های فرد به وجود می آیند. بنابراین، درمان بر اصلاح سبک پردازش، قبل، در حین و بعد از رویارویی با موقعیت اجتماعی تمرکز می کند.
  روش کار
  در این تحقیق، طرح مطالعه موردی (1n=) با تکرار A-B همراه با خط پایه چندگانه و پیگیری سه ماهه به کار برده شد. نمونه مورد پژوهش از بین مراجعینی که از آبان ماه تا دیماه سال 1387 به مرکز مشاوره دانشگاه شیراز مراجعه نمودند، انتخاب گردید. وی تحت 8 جلسه درمان فراشناختی قرار گرفت. در این تحقیق، از مقیاس های فراشناخت هراس اجتماعی، ترس از ارزیابی منفی، اجتناب و آشفتگی اجتماعی و هراس اجتماعی استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل نگاره ای و تعیین درصد بهبودی استفاده گردید.
  یافته ها
  در پایان درمان، نتایج حاکی از تغییر معنادار بالینی و آماری در نمرات به دست آمده از همه مقیاس های خاص هراس اجتماعی در مورد این بیمار بود؛ ضمن این که این نتایج در پیگیری نیز حفظ شد.
  نتیجه گیری
  درمان فراشناختی می تواند درمانی اثربخش و کوتاه مدت برای اختلال هراس اجتماعی باشد. با توجه به بدیع بودن این تحقیق، پر واضح است که ارزیابی های بیشتری در این زمینه مورد نیاز است.
  کلیدواژگان: درمان فراشناختی، باورهای فراشناختی، اختلال هراس اجتماعی، نشخوار ذهنی
|
 • Sanaz Khomami Reza Rostami Reza Kazemi Abbas Rahiminezhad Page 552
  Introduction
  The aim of this study was to examine the efficacy of the repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) in medication-resistant patients with major depressive disorder.
  Materials And Methods
  In a quasi-experimental one group time-series study in summer and autumn 2008, 12 patients with major depressive disorder were assessed with available sampling and treated with rTMS (20 Hz) over left dorsolateral prefrontal cortex for 30 sessions. All the patients were appraised with Beck depression inventory before first session of treatment, exactly after 30th session and 1.5 months after treatment course. The data were analyzed with analysis of variance and repeated measurements.
  Results
  rTMS could decrease the symptoms of depression significantly (P<0.001) in patients with major depressive disorder and these effects lasted 1.5 months after rTMS sessions were finished.
  Conclusion
  rTMS has therapeutic effects in patients with medication resistant major depressive disorder and these effects lasted 1.5 month after treatment.
 • Mehdi Kargarfard Masoud Etemadifar Fahimeh Asfarjani Maryam Mehrabi Laleh Kordavani Page 562
  Introduction
  The aim of this study was to assess the effects of a 8-week aquatic exercise training in quality of life and fatigue in women with multiple sclerosis in Isfahan city, central part of Iran.
  Materials And Methods
  In this semi-experimental study, 21 women with clinically-definite relapsing-remittent multiple sclerosis who were registered through the Isfahan multiple sclerosis society in 2009, were selected target oriented and randomly assigned to experimental (10 patients) or control (11 patients) groups. The experimental group participated in a 8-week supervised aquatic exercise program (with intensity of 50-85% of maximal heart rate reserve, 3 times a week and each session lasting 60 minutes), whereas the control group was instructed to maintain their current lifestyle. Quality of life and fatigue were assessed by using the Persian version of the multiple sclerosis quality of life questionnaires and the modified fatigue impact scale at baseline, after 4 and 8 weeks, respectively. The obtained data were analyzed using analysis of variance with repeated measures.
  Results
  Significant improvements were found in quality of life and all of its subscales (with exception of cognitive and sexual functions) in the experimental group after 8 weeks of experiment (P<0.01) compared to baseline and to the control group. Unlike the control group, the experimental group showed a significant decrease in fatigue scale at 4 and 8 weeks (P<0.01) compared to baseline.
  Conclusion
  Regular aquatic exercise training improves both quality of life and fatigue scales in women with multiple sclerosis.
 • Katayun Shahrivari Ebrahim Nategh Amin Azimkhani Habib-Ali Azizi Javan Page 574
  Introduction
  The aim of this study is to provide a behavioral questionnaire which could diagnose conduct disorder from other disorders of childhood.
  Materials And Methods
  In this practical study which was done during 2007 and 2008, 515 students in fifth grade elementary school have been selected in Tehran city using random sampling cluster. To implement the study, at first a list of the characteristics of conduct disorder was provided for specialists, according to clinical resources. Completed questionnaire was given to 10 teachers of 5th grade of elementary school and their comments were used in decreasing ambiguities of the questionnaire. So final questionnaire was adjusted. Validity of the questionnaire was assessed through the alpha Kroenbakh, the split-half and the test-retest methods.
  Results
  After the factor analysis by method of the main components using varimax rotation, five factors of aggression, irresponsibility, deception, sabotage, and poor interpersonal relationships were extracted, which were explaining 74.70 percent of total variance. Validity of the questionnaire was 0.975, 0.858 and 0.973 through the alpha Kroenbakh, the split-half and the test-retest method, respectively. Correlation of the test with conductive disorder inventory-4 questionnaire (teachers’ form) was 0.871. According to standard deviation, quartile, sensitivity, and specificity and percentile scores of the test, the cut-off point was 60.
  Conclusion
  Final version of the diagnostic questionnaire for conduct disorder (teachers’ form) was prepared with reasonable reliability.
 • Leyla Sahebi, Rezaghoili Vahidi, Samira Ali-Hosein, S.Hosein Mousavi Page 584
  Objective
  The prevalence of mental disorders among addicts is notable. The aim of this study was to comparison mental disorders status of injection drug addicts in Drop- In- Centers (DIC) and injection drug addicts Razy hospital of Tabriz.
  Methods
  In a case control study was examined 194 injection drug addicts of under cover of East Azerbaijan Drop-In- Centers (DIC) and 132 in Razy hospital Tabriz. Psychological health of addicts was evaluated using the GHQ28 questionnaire and the collected data were analysed by Mann- Whitney U and the Multiple Regression Logistic.
  Results
  The prevalence of mental disorders in DIC's addicts and Razy hospital's addicts was 78. 4% and 92. 3% respectively. Also prevalence of alcohol intake and committing crime has been found to be high prevalent among drug users. Odds of having mental disorders in single addicts was more than married addicts.
  Conclusion
  High prevalence of mental disorders among addicts can be leaded to problems in addiction quit and also increasing of risk behaviors and antisocial behaviors. High quality of mental health in DIC's addicts in compared with Razy hospital's addicts، points positive effect DIC's psychological interventions
 • Azade Choobforoushzade.Mehrdad Kalantari .Hossein Molavi Page 596
  Interoduction:Infertility is a major negative event in life which lead to mental problems and emotional stressor exprinces.The purpose of this study was to examin the effectivness of cognitive behavioral stress management (CBSM) therapy on marital satisfaction in infertile women referring to Infertility and Gynecology Clinics in Yazd city.
  Method
  This is a quasi experimental study whit a pretest-post test randomiszed group design with follow-up phase.24 infertile women referring to Infertility and Gynecology Clinics in Yazd city(in summer 2009)was selected by using in available sampling and randomly assigned to tow expriment and control group(12 women in each group).The expriment group received CBSM therapy for 10 weekly sessions. Data were gathered by using Enrich Marital Satisfaction and demographic characteristics questionnaires. data were analyzed by using SPSS-15 in tow levels, including: descriptive statistic and analysis of covariaty.
  Results
  The finding showed that mean scores of marital satisfaction in experiment group has increased significantly in comparison with the control group. P=0/000 Concelusion:Results suggest that CBSM therapyis effective on marital satisfaction in infertile women. By knowing the efectiveness of mental interventions,should have attention to psychological treatment in this group of patients.
 • Seyedeh Negar Assadi, Fatemeh Behdani, Mohsen Seyed Nouzadi, Mehdi Farhadi Page 612
  Introduction
  Mental health in physicians and nurses has a great importance and it has been investigated by many studies. prevention and early diagnosis of these disorders are important specially in emergency department and other sections of hospitals so we decide to determinedeffect of work environment on mental health of physicians and nurses work in Mashhad university hospitals.
  Methods
  This study is a cross – sectional study in 2009-2010, 107 physicians and nurses who work in Mashhad university hospitalsin emergency and non emergency department with accessible non random samplingparticipated in this study.it has been done with special questionnaire GHQ(General Health Questionnaire), WES(Work Environment Scale), PCL-C (PTSD Checklist – Civilian version) and demographic questionnaire, data has been analyzed with SPSS 11.5, t-test, Mann Whitney U and Chi-square with p<0.05.
  Results
  There are not any significant relationship between average of GHQ and PCL-C score of two group with p= 0.680, p=0.372 but emergency department's physicians and nurses have more trauma(p= 0.008) in work place. comparison of WES items between two group have not significant difference.
  Conclusion
  Working in emergency department with more occupational trauma, had not negative effect on mental health.
 • Mohammad Mahmoodi Mohammad-Ali Goodarzi Seyyed Mohammad-Reza Taghavi Changiz Rahimi Page 630
  Introduction
  In this study, the effectiveness of a new treatment for social phobia was investigated. According to the metacognitive approach, negative beliefs/thoughts about the social self are produced from the style of processing driven by the persons metacognitions. Thus, the treatment focuses on modifying the style of processing before, during, and after social situations.
  Materials And Methods
  A single case study with multiple baselines and a 3 months follow-up assessment was implemented. The sample of study was selected from clients of counseling center of Shiraz University, who had been registered from October to December 2008. She received 8 sessions of metacognitive therapy. Four questionnaires (social phobia metacognitions questionnaire, fear of negative evaluation, social avoidance and distress, and social phobia inventory) were used in this study. Visual analysis and percent of improvement were used for analysis of the data.
  Results
  Results showed that the patient acquired clinical and statistical significant change on a range of standardized outcome measures in specific social phobia measures. Gains were maintained at follow-up.
  Conclusion
  Metacognitive therapy could be an effective brief psychotherapy for social phobia. Further evaluations are clearly warranted.