فهرست مطالب

تحقیقات کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاهی - سال چهل و سوم شماره 2 (پاییز و زمستان 1388)
 • سال چهل و سوم شماره 2 (پاییز و زمستان 1388)
 • تاریخ انتشار: 1388/11/03
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمدرضا پورداداش سنگده، فاطمه فهیم نیا صفحه 11
  هدف
  پژوهش حاضر به بررسی میزان رضایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران از پایگاه اطلاع رسانی تخصصی موجود در وب سایت دانشگاه تهران می پردازد.
  روش
  روش پژوهش از نوع پیمایشی است. برای گردآوری اطلاعات، پرسش نامه بین 335 نفر از دانشجویان تحصیلات تکمیلی پردیس دانشکده های فنی دانشگاه تهران توزیع گردید که در مجموع 255 پرسش نامه تکمیل و برگشت داده شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که 79/98 درصد دانشجویان کارشناسی ارشد و 86/71 درصد دانشجویان دکتری پاسخگوی پرسش های پژوهش بودند و بطور میانگین به ترتیب بیش از 43 درصد به مقدار «متوسط»، 27 درصد به مقدار «زیاد»، 19 درصد به مقدار «کم»، 6 درصد به مقدار «خیلی کم» و 3 درصد به مقدار «خیلی زیاد» از پایگاه اطلاع رسانی تخصصی موجود در وب سایت دانشگاه تهران رضایت دارند.
  کلیدواژگان: رضایت مندی، پایگاه اطلاع رسانی تخصصی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، دانشگاه تهران، پردیس دانشکده های فنی
 • علی شعبانی، غلامرضا فدایی، محمد علی بشارت صفحه 29
  هدف
  پژوهش حاضر به بررسی میزان هوش هیجانی کتابداران کتابخانه های دانشکده ای دانشگاه تهران می پردازد.
  روش
  روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. جامعه این پژوهش کلیه کتابداران کتابخانه های دانشکده ای دانشگاه تهران بودند که 60 نفر کتابدار (42 نفر مرد و 18 زن) به صورت سرشماری انتخاب شدند.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که میزان هوش هیجانی کتابداران و مولفه های آن شامل خودآگاهی، خود انگیزی، مدیریت خود، مهارت اجتماعی و آگاهی اجتماعی متوسط به بالا است. نتایج همچنین نشان داد بین کتابدارن دارای مدرک تحصیلی کتابدارای و کتابداران فاقد این مدرک در برخورداری از هوش هیجانی تفاوت معناداری وجود ندارد. اما، تفاوت معناداری بین کتابداران دانشکده های دانشگاه تهران در برخورداری از هوش هیجانی وجود داشت.
  کلیدواژگان: هوش هیجانی، کتابخانه های دانشکده ای، دانشگاه تهران
 • معصومه کربلا آقایی کامران، سعید رضایی شریف آبادی صفحه 45
  هدف
  هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت مقاله های منتشرشده در زمینه رفتار اطلاع یابی در نشریات فارسی طی سال های 1375 تا 1388 است.
  روش
  این پژوهش با روش کتابسنجی و با ابزار سیاهه وارسی انجام شد.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد از 81 مقاله بازیابی شده 6/92 درصد تالیف و 40/7 درصد ترجمه است. سهم مردان 4/58 درصد است و64/66 درصد از مقاله ها دارای یک پدید آورنده می باشند. 37/70 درصد از مقاله ها پژوهشی است که 96/85 درصد آنها به روش پیمایش توصیفی انجام شده است و ابزار گردآوری اطلاعات 49/96 درصد از پرسشنامه می باشد. 35/40 درصد از پژوهش ها به بررسی رفتار اطلاع یابی اعضای هیئت علمی پرداخته اند. در این بین فصلنامه کتاب، نشریه مرکز اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران دارای درجه علمی _ ترویجی، با انتشار 23 مقاله در زمینه رفتار اطلاع یابی بیشترین مقاله های مورد بررسی را منتشر کرده است.
  کلیدواژگان: رفتار اطلاعاتی، کتابسنجی، رفتار اطلاع یابی، پژوهشگران ایرانی
 • حسن اشرفی ریزی، زهرا کاظم پور صفحه 71
  هدف
  هدف از این پژوهش، بررسی مفهوم رضایت شغلی و اهمیت آن، نظریه های نیاز و رضایت شغلی، عوامل مؤثر بر رضایت شغلی، و همچنین اثرات مهم رضایت شغلی کتابداران می باشد.
  روش
  این پژوهش به روش کتابخانه ای (سندی) انجام گرفته است. و اطلاعات آن از مطالعه منابع موجود در کتابخانه های معتبر و جستجوی مقالات در سایت و پایگاه های اطلاعاتی مربوط به موضوع فراهم گردیده است.
  یافته ها
  کتابخانه، یکی از مهم ترین نهادهای یک جامعه است که منعکس کننده تحولات اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی آن جامعه است. کتابخانه های دانشگاهی جهت تحقق اهداف آموزشی و پژوهشی و با هدف ارائه خدمات به مراجعان (استاد، دانشجو و پژوهشگر)، نیازمند نیروی انسانی علاقه مند، متخصص و با تجربه است. بنابراین شناخت نیازهای کتابداران شاغل در این کتابخانه ها و تلاش در تامین رضایت شغلی آنها تاثیر بسیاری بر کیفیت خدمات کتابخانه های دانشگاهی دارد.
  کلیدواژگان: نظریه نیاز، رضایت شغلی، مدیریت کتابخانه های دانشگاهی، خدمات اطلاع رسانی، کتابداران دانشگاهی
 • فرشته دیده گاه، محمد امین عرفان منش صفحه 95
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان مشارکت و همکاری علمی دو کشور ایران و مالزی در تولید علم جهانی طی سال های 1975 تا 2008 انجام گرفته است.
  روش
  پژوهش حاضر به روش علم سنجی انجام گرفت و در آن به روند همکاری دو کشور در بازه زمانی مورد نظر، ملیت نویسندگان اول در تولیدات علمی مشترک دو کشور، سایر کشورهای مشارکت کننده در تولید علم مشترک ایران و مالزی، حیطه موضوعی اصلی که دو کشور در آن همکاری داشته اند، و پرتولیدترین نویسندگان و مؤسسه های علمی-پژوهشی ایرانی در همکاری با مؤسسه های مالزیایی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت
  یافته
  نتایج پژوهش نشان داد که نخستین همکاری علمی دو کشور در سال 1975 انجام گرفته و روند این همکاری طی 34 سال مورد بررسی، سیری صعودی را پیموده است. بیش ترین تعداد مشارکت علمی مربوط به سال 2008 بوده است که دو کشور، 87 تولید علم مشترک انجام داده اند. شیمی پرتولیدترین حیطه موضوعی در مشارکت علمی دو کشور بوده است. ضمن این که دو دانشگاه مالایا و ساینس مالزی بیش ترین سهم را در تولیدات علمی مشترک دو کشور دارا بوده اند. واژه های کلیدی: همکاری علمی، تولید علم، ایران، مالزی، علم سنجی
  کلیدواژگان: تولید علم، مالزی، ایران، همکاری علمی، علم سنجی
 • علی صفی پور صفحه 133
  هدف
  در انجامه هر دست نبشته، گاه شماره ای وجود دارد که گویای زمان نگارش آن دست نبشته است. برخی از این گاه شماره ها بنا به دلایلی به گاه شماره دیگر دگرگون می شوند، هدف از این مقاله شناساندن این ویژگی دگرگون پذیری در گاه شماره دست نبشته هاست.
  روش
  پژوهش از نوع کتابخانه ای است که به بررسی موردی و توصیف زوایای گوناگون دگرگون پذیری در یک گاه شماره پرداخته می شود و در برخی موارد نیز استناد به نمونه های شناخته شده، می شود.
  یافته ها
  برخی از گاه شماره ها این ویژگی را دارند که یا با اندک دستبردی؛ یا بر اثر گذر زمان و پریشانی دست نبشته؛ و یا شیوه نگارش کاتب، به گاه شماره دیگر دگرگون می شوند و این مساله کار فهرست نگاران، کتابداران و مصححین را مشکل می کند و خواندن آنان به برداشتی نادرست از گاه شماره می انجامد. دگرگون پذیری یک گاه شماره در سه دوره زمانی پیش می آید: 1. هنگام نگارش از سوی کاتب؛ 2. پس از کاتب؛ 3. در هنگام فهرست نگاری و یا تصحیح دست نبشته. دگرگون پذیری هم در گاه شماره های عددی و هم حروفی دیده می شود. برخی از گاه شماره های دگرگون پذیر از این قراراند: سته، سبعه، تسعه، و نیز نشانه جمع «ین» عربی، سیئم(=30) و سیم (=3) و گاه شماره های کوتاه نویسی شده بعد از سال هزار هجری و یا حذف برخی نقطه ها همانند دگرگونی ششصد به سیصد.
  کلیدواژگان: گاه شماره، کوتاه نویسی گاه شماره.، برداشت نادرست، دگرگون پذیری، برساخته
 • مریم موسوی، دکترصدیقه محمد اسماعیل، اعظم صنعت جو صفحه 141
  هدف
  هدف از پژوهش حاضر آگاهی از وضعیت کنونی کاربرد فاوا به عنوان ابزاری برای مدیریت اطلاعات در سازمان کتابخانه های آستان قدس رضوی است.
  روش
  این پژوهش کاربردی و از نوع پیمایشی – توصیفی می باشد. گردآوری داده های مورد نیاز بوسیله پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده صورت گرفت. همچنین کلیه مدیران و معاونان (41نفر) سازمان کتابخانه های آستان قدس رضوی جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می دادند.
  یافته ها
  یافته های این پژوهش نشان داد که در این سازمان از فاوا استفاده می شود. کاربرد فاوا باعث افزایش دقت و سرعت در کارکردهای کتابخانه شده است ولی آموزش در استفاده از فاوا کافی نبوده است. اهداف کاربرد فاوا در سازمان خودکار سازی فعالیت های کتابخانه، ارائه خدمات موثر به کاربران، روزآمد نگه داشتن کاربران و ارتقاء کیفیت خدمات می باشد. نتایج همچنین نشان داد موانع و مشکلاتی در ارتباط با کاربرد این فن آوری ها وجود دارد که به ترتیب شامل: کمبود دانش فاوای کاربران، بودجه ناکافی، نبود بسته های نرم افزاری قابل قبول و ساختار نامناسب فاوا می باشد.
  کلیدواژگان: خودکارسازی، (ICT)، مدیریت اطلاعات، فن آوری اطلاعات و ارتباطات، سازمان کتابخانه های آستان قدس رضوی
|
 • Page 11
  Objective
  The present study investigates satisfaction with specialized data available at University of Tehran Websites among graduate students at University of Tehran Engineering Campus
  Methodology
  A survey method was used. Using a questionnaire, data was collected from 255 students’ Graduate students at engineering campus of University of Tehran
  Findings
  The study results show that 79.98 percent of graduate students and 86.71 percent of PhD students responded to the questionnaire. On the average, 43 percent were moderately, and 27 percent were highly and 19 percent were lowly satisfied with the existing databases. 6 percent were very little satisfied and 3 percent were highly satisfied. Keywords: Satisfaction, Scientific Data base, Engineering Campus Faculties, Students of Supplementary Education, University of Tehran, Graduate Students.
 • Page 29
  Objective
  The present paper investigates the emotional intelligence quotient among librarians in various faculties of University of Tehran.
  Methodology
  A descriptive-analytical method was deployed. Sample included all librarians working at various faculties with in University of Tehran. These were comprised of 42 males and 18 females.
  Findings
  It was demonstrated that Librarians EIQ and its components (Self awareness, self-motivation, self-regulation, social skills and social awareness) is above average. It was also shown that there is no significant difference between librarians holding a degree in librarianship with those lacking it. But there is significant difference in EIQ among librarians working in different faculties.
 • Page 45
  Objective
  The present investigation studies the status of articles published on Information seeking behavior in Persian journals for the 1996-2009 period.
  Methodology
  Bibliometric method using a checklist was used.
  Findings
  The results indicate that of 81 articles retrieved for the period studied, 92.6 per cent were original papers and 7.4 percent were translations. Male authors contributed to 58.4% of articles. 66.64 percent s had single authors. 70.37 percent were research papers of which 85.96 percent had used descriptive survey method. Questionnaire was the data collection instrument in 96.49 percent of the population studied. 40.35 percent of articles studied had investigated information seeking behavior among faculty members. Faslname-ketab, Nashriye-Markaz Asnad va Ketabkhaneh Melli Jomhouri Islami Iran had the highest number of articles (23) on this topic.
 • Page 71
  Objective
  This article examines the concept of job satisfaction, its importance, need theories, factors affecting job satisfaction and its consequences.
  Methodology
  This research uses literature survey method as well as information provided via resources in prominent libraries, databases and websites related to job satisfaction subject.
  Findings
  Library is one of the most important organizations in the society that reflects social, economic, scientific, and cultural transformations. To achieve their educational and research objectives, academic libraries have to employ committed, specialized and experienced manpower serving the users. Recognition of working librarians’ requirements and effort to meet job satisfaction affects library quality of service.?
 • Page 95
  Objective
  To determine the scope and extent of scientific cooperation between Iran and Malaysia for the 1975-2008 periods.
  Methodology
  A scientometric method was employed covering the collaboration trend with respect to first authors, other participating nations and primary subject area. The most prolific Iranian research institutes cooperating with their Malaysian counterparts were examined and analysis.
  Findings
  With the first instance dating 1975, the trend for collaboration had been upward in the past 34 years. The highest rate of scientific collaboration was for 2008 when there were 87 papers published; Chemistry comprised the most prolific subject area. University of Malaya and Science Malaysia had contributed most in joint scientific output.
 • Page 133
  Objective
  In the colophon of every manuscript there is a date which indicates of the time when it has been written. Sometimes these colophon dates change into another date through a slight manipulation. Sometimes some dates have the potential of changing into another date, either because of passage of time or due to the scribe’s method of writing. This issue creates a problem for cataloguers, librarians and editors, consequently their readings lead to an erroneous understanding of the date. Therefore, it’s essential to gain knowledge about various dimensions of dates of such potential, because it helps us gain knowledge about the correct dates and also in chronological categorization of manuscripts. The present paper investigates the nature of such changeability and means to identify them.
  Methodology
  A literature survey method was used.
  Findings
  Due to a host of reasons such as minor alteration, passage of time or illegibility of handwriting or even the style of writing the date changes to another date. This occurs either at the time of writing, after the writing or even during listing or proof reading. Keywords: Date, Changeability, Counterfeit
 • Page 141
  Objective
  The present study aims to achieve awareness about the current status of ICT implementations as a tool for information management within Astan Quds Razavi Libraries Authorities
  Methodology
  A descriptive survey methods was employed. Questionnaire, interview and observation served as primary data collection tools. 41 managers and deputy managers of AQRLA made up the sample
  Findings
  AQRLA employs ICT. ICT implementation has contributed to library functions. ICT training was not sufficient. ICT was primarily used for library automation, better end-user service, keeping users updated and to boost service quality. There are some shortfalls and obstacles in implementation of ICT which include inadequate ICT knowledge among users, insufficient budget allocation, lack of acceptable software packages and inappropriate ICT structure