فهرست مطالب

مجله علمی کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز - سال سی و سوم شماره 1 (پیاپی 67، شهریور 1389)

مجله علمی کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
سال سی و سوم شماره 1 (پیاپی 67، شهریور 1389)

 • 116 صفحه، بهای روی جلد: 8,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1389/08/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • اثر تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و روغن ارقام گلرنگ بهاره به عنوان کشت دوم در منطقه یاسوج
  مصطفی علی نقی زاده، محسن موحدی دهنوی، هوشنگ فرجی، اشکبوس دهداری، محمد عظیمی گندمانی صفحه 1
 • تاثیر کودهای شیمیایی و آلی بر بعضی خصوصیات شیمیایی سیلاژ گیاه کنگر فرنگی
  اسفندیار فاتح، محمدرضا چایی چی، ابراهیم شریفی عاشورآبادی، داریوش مظاهری، علی اشرف جعفری صفحه 15
 • اثر تاریخ کاشت و نسبت های مختلف N-P-K بر عملکرد دانه و کارایی مصرف نیتروژن در گندم در شرایط آب و هوایی اهواز
  مریم ولی پور، امیر آینه بند، اسفندیار فاتح صفحه 33
 • ارزیابی تاخیر تاریخ کاشت بر صفات کمی و کیفی و انتقال مجدد ماده خشک در سه رقم کلزای زمستانه در استان مرکزی
  معرفت مصطفوی راد، اکبر میرعبدالحق هزاوه ای صفحه 49
 • اثر عمق کاشت و رقم بر عملکرد و خصوصیات غده سیب زمینی
  علی اسحق بیگی صفحه 67
 • بررسی تنوع ژنتیکی مهم ترین ارقام نیشکر در ایران با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD
  محمد برات شوشتری، بهروز شیران، شهرام محمدی، سیدعطاءالله سیادت صفحه 75
 • تاثیر غلظت های مختلف ایندول بوتیریک اسید (IBA)، نفتالین استیک اسید (NAA) و بر همکنش آنها بر ریشه زایی قلمه های نیمه خشبی کیوی فروت
  مجید رزاقی، ولی ربیعی، شهرام صداقت حور صفحه 87
 • اثر دماهای نزدیک به دمای محیط بر قوه نامیه گرده خرما
  احمد مستعان، سعید مینایی، تیمور توکلی، هشجین، سهام احمدی زاده صفحه 97