فهرست مطالب

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی - پیاپی 61 (تابستان 1389)
 • پیاپی 61 (تابستان 1389)
 • بهای روی جلد: 30,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1389/06/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مقایسه کاربرد انواع روش‎های ارزیابی دسترس‎پذیری وب‎سایت‎ها / (مطالعه موردی: وب‎سایت وزارتخانه های دولت جمهوری اسلامی ایران
  محمد حسن‎زاده، فاطمه نویدی صفحه 5
  هدف
  هدف مقاله حاضر، بررسی مقایسه ای انواع روش های ارزیابی دسترس پذیری وب‎سایت ها و بررسی نتایج مطالعه موردی وب‎سایت وزارتخانه های دولت جمهوری اسلامی ایران به‎منظور نشان دادن نقاط قوت، ضعف و تفاوت یافته های ارزیابی در هر یک از روش های دسترس‎پذیری وب‎سایت‎ها می باشد.
  روش
  در این مقاله، ابتدا پ‍ژوهش های انجام شده در زمینه دسترس‎پذیری وب‎سایت‎ها مرور و مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش بعد، مروری بر روش های ارزیابی دسترس پذیری و مقایسه مزایا و معایب هر یک از این روش ها انجام شده است. در پایان، نتایج ارزیابی دسترس پذیری وب‎سایت وزارتخانه های دولت جمهوری اسلامی ایران (21وزارتخانه) بر اساس روش های ارزیابی دستی، ارزیابی خودکار و ارزیابی تجارب کاربران مورد مقایسه قرار گرفته است. ارزیابی دستی با استفاده از 12 شاخص استخراج شده از خط‎مشی دسترس پذیری محتوای وب که به‎وسیله کنسرسیوم وب جهان گستر ارائه شده است، انجام شد و ارزیابی تجارب کاربر نیز از طریق روش پیمایش بر اساس گروه های کانونی و پاسخ به سؤال پرسشنامه صورت گرفت. ارزیابی خودکار نیز به‎وسیله نرم‎افزار خودکار وب‎اگزکت صورت پذیرفت.
  یافته ها: با توجه به یافته های متفاوت این سه روش ارزیابی می توان گفت که از ابزارهای ارزیابی خودکار فقط می توان برای شناسایی خطاهای وب‎سایت استفاده نمود زیرا این نرم‎افزارها به‎طور دقیق، سیاه های از خطاهای هر یک از اولویت ها را ارائه می کنند و راهنمای توسعه‎دهندگان وب‎سایت برای اصلاح خطاها می باشند. نتایج ارزیابی تجارب کاربر نیز به‎تنهایی مفید واقع نمی شود زیرا ممکن است برخی نظرات شخصی و سلیقه ای نتایج ارزیابی را تغییر دهد. در روش ارزیابی دستی نیز با وجود نیروی انسانی متخصص، تفسیر خطاها و ارائه پیشنهادهای عملی امکان پذیر است بنابراین با توجه به تفاوت فاحشی که در یافته های این سه روش ارزیابی در پژوهش فوق دیده شد، به‎کار بردن روش ارزیابی یکپارچه که ترکیبی از سه روش ارزیابی می باشد، مورد تایید قرار گرفت.
  اصالت/ارزش: تاکنون تحقیقی که به‎صورت مقایسه‎ای روش‎های ارزیابی دسترس‎پذیری وب‎سایت‎ها را ارزیابی کرده باشد، انجام نشده است. این تحقیق علاوه بر مقایسه نظری روش‎های موجود، به‎صورت عینی نیز کارکرد روش‎های مورد نظر در یک مطالعه عینی را گزارش می‎کند.
  کلیدواژگان: ارزیابی دسترس‎پذیری، وب‎سایت وزارتخانه‎ها، مطالعه موردی، ارزیابی خودکار، ارزیابی دستی
 • روح‎ الله عباسی، رضا عباسی، یوسف عابدی صفحه 29
  هدف
  هدف این پژوهش بررسی نقش خلاقیت در نحوه اتخاذ راهبردهای مدیریت تعارض در میان کتابداران کتابخانه های عمومی است.
  روش
  در پژوهش حاضر به روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 115 نفر به‎عنوان گروه نمونه از میان کتابداران کتابخانه های عمومی کشور انتخاب شده و پرسشنامه های موانع شخصی خلاقیت (فیفر) و مدیریت تعارض (پوتنام و ویلسون) را تکمیل کردند. داده ها به کمک آزمون t مستقل، آزمون معناداری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه (گام به گام) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  یافته های تحقیق نشان داد که راهبردهای مدیریت تعارض با مؤلفه های خلاقیت رابطه معناداری دارند که در این میان مولفه های «نیاز به موفقیت» و «تفکر انتزاعی» می توانند اتخاذ راهبرد مدیریت تعارض را تبیین نمایند. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که اتخاذ راهبرد رقابت در کتابداران دارای تحصیلات کتابداری به‎طور معناداری بیش از فارغ التحصیلان سایر رشته هایی است که به حرفه کتابداری مشغولند.
  اصالت/ارزش: نتایج پژوهش حاضر بر اهمیت توجه بیشتر به توسعه خلاقیت کتابداران تاکید می نماید. خلاقیت علاوه بر آن‎که تاثیر مستقیمی در کار کتابداران دارد، می تواند به‎طور غیرمستقیم نیز سبب تقویت سایر مهارت های رفتاری (نظیر مدیریت تعارض) شود.
  کلیدواژگان: مدیریت تعارض، خلاقیت، کتابدار، کتابخانه عمومی، نهاد کتابخانه های عمومی کشور
 • شهناز خادمی زاده، مرتضی کوکبی، عبدالحسین فرج پهلو صفحه 45
  هدف
  دستنامه مارک ایران در ابتدا فقط شامل منابع چاپی تک نگاشتی و فاقد فرمت های خاص برای سایر منابع بود. بعد از آن‎که این فرمت برای سایر منابع کتابخانه‎ای گسترش یافت، پژوهشگر که در دوره مارک سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران شرکت داشت با مقایسه بین کاربرگه پیایندهای سازمان و فرمت ارائه شده در دستنامه یونی مارک متوجه کاستی هایی در برنامه رسا (که فرمت های مارک ایران را برای سایر منابع گسترش داده بود) شد. بنابراین، هدف خود از پژوهش خود را بررسی تطبیقی فرمت مارک ایران با دستنامه یونی مارک برای پیایندها و ارائه راه حل های پیشنهادی برای رفع نواقص موجود در کاربرگه سازمان قرار داد.
  روش
  پژوهش حاضر به روش کتابخانه‎ای انجام شده است. جامعه پژوهش عبارت از فیلدها، نشانگرها و فیلدهای فرعی یونی مارک و مارک ایران است که تقسیم بندی و انواع آن‎ها، از دستنامه یونی مارک استخراج شد. 14 فیلد ویژه پیایندها نیز از متن دستنامه 2000 یونی مارک و روزآمدهای 4 و 5 دستنامه فوق استخراج و ترجمه شد. سپس فرمت پیشنهادی، با توجه به فیلدهای اختصاصی شناسایی شده به‎وسیله پژوهشگر و فیلدهای الزامی‎ یونی مارک برای تمام منابع کتابخانه ای و فیلدهای عمومی، و در مطابقت با کاربرگه رسا (به‎منظور حصول اطمینان از اعمال فیلدهای مورد نظر در کاربرگه سازمان) تهیه شد. این کاربرگه دارای 102 فیلد بود.
  یافته ها: یافته ها نشان داد که پنج فیلد (400 (فروست)، 411 (فروست های فرعی)، 225 (فروست)، 014 (شناسگر مقاله)، 073 (شماره بین المللی مقاله)) موجود در دستنامه یونی‎مارک در کاربرگه پیایندهای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد و می‎بایست به آن افزوده شود. همچنین یافته ها نشان داد که فیلدهای متعددی دچار تغییرات در عنوان، تعریف، چگونگی کاربرد و فیلدهای فرعی شده‎اند و فیلدهای متعدد دیگری به اشتباه ترجمه شده‎اند و می‎بایست اصلاح شوند. در نهایت کاربرگه‎ای پیشنهاد شده که از 102 فیلد آن، 14 فیلد، فیلدهای ویژه پیایندها، پنج فیلد، فیلدهای الزامی مارک، و 83 فیلد باقیمانده را فیلدهای عمومی تشکیل می‎دهند.
  اصالت/ ارزش: مجلات از مهم‎ترین منابع اطلاعاتی مورد نیاز محققان و مراجعان کتابخانه ها و مراکز اطلاع‎رسانی است و کتابداران برای انتخاب، تهیه و آماده‎سازی آن‎ها و ارائه خدمات مناسب به‎وسیله آن‎ها تلاش زیادی می‎نمایند. ارزش اطلاعاتی مجلات به این دلیل است که معمولا آخرین اخبار و نتایج پژوهش‎های علمی در این منابع منعکس می شوند. بنابراین ضروری است تا با سازماندهی درست و هماهنگ این منابع به اشاعه و دسترس‎پذیری آن‎ها همچون متون تکنگاشت چاپی توجه شود.
  کلیدواژگان: مارک ایران، یونی مارک، پیایندها، نرم‎افزار رسا، کتابخانه ملی، ابرداده ها
 • محمد جواد نجفی، رضا کریمی صفحه 71
  هدف
  هدف از این پژوهش، بررسی تناسب حوزه نشر کتب دینی با انتظارات افراد در سطح جامعه است.
  روش
  روش مورد استفاده در این پژوهش، پیمایشی است. جهت گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه، دیدگاه های 807 نفر از مراجعان به کتابخانه ها و کتابفروشی ها جمع آوری شده است.
  یافته ها: یافته ها نشان داد که اولویت اول انتخاب 5/55 درصد از پاسخگویان، کتاب هایی با موضوع عقیدتی و دینی بوده است. 7/48 درصد از جامعه پژوهش بیش از نصف مطالعات خود را در حوزه کتاب های دینی و عقیدتی ابراز کردند. بیشترین مکان های دسترسی افراد به کتب دینی کتابفروشی با 4/50 درصد و کتابخانه با 1/32 درصد بود. میزان استفاده از اینترنت در تمامی سطوح تحصیلات پایین، و میزان استفاده از کتابفروشی ها در تمامی سطوح تحصیلات بالا بود. اکثریت پاسخ دهندگان با 6/87 درصد تاکید کردندکه مهمترین مشخصه ظاهری کتاب، عنوان کتاب است. 8/90 درصد از جامعه آماری نام نویسنده و مترجم را مهمترین عامل نشر کتاب های دینی دانستند. همچنین کتاب های استاد مرتضی مطهری، شخصیت های مذهبی، ائمه، مسائل اعتقادی، حدیثی و ادعیه جزء اثرگذارترین موضوعات معرفی شدند. از نظر مخاطبان تکراری بودن، مستند نبودن، واژه های ثقیل عربی و متناسب نبودن با نیاز کاربر مهمترین دلایل ضعف کتاب های دینی است. از دیدگاه پاسخگویان مهمترین راهکارهای تبلیغ کتب دینی، تبلیغ از طریق رسانه، کاهش قیمت، متناسب سازی با نیاز روز و افزایش کتابخانه های عمومی و رایگان می باشد. مهمترین انتظارات پاسخگویان از کتاب های دینی آشنایی با سرگذشت بزرگان دین، آشنایی با مهمترین موضوعات دین اسلام، مفاهیم ارزشمند نهج البلاغه و نهضت کربلا بود. مهمترین انتظارات پاسخگویان از کتب دینی پاسخگویی به سؤالات مخاطب، آشنایی با مسائل ظریف دینی، بر شمردن شرایط انسان کامل در جهان امروز، توانایی زدودن ابهامات دینی برای نوجوانان و جوانان اظهار شد.
  اصالت/ارزش: با توجه به اینکه کتاب های دینی و عقیدتی جزو بیشترین انتشارات در سطح کشور هستند، لازم است با شناخت کافی برنامه ریزی دقیق نسبت به مخاطب کتاب های دینی و نیازهای آن ها داشته باشیم. پژوهش حاضر با بررسی نظرات پاسخ گویان، می تواند به دست اندرکاران نشر کتب مذهبی در برنامه ریزی بهتر مولفه های نشر کمک کند.
  کلیدواژگان: نشر و انتشار، کتب دینی، انتظارات جامعه، استان قم
 • علی مرادمند صفحه 95
  هدف
  هدف این پژوهش بررسی تطبیقی عوامل مشوق و بازدارنده مطالعه غیردرسی در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه تربیت معلم آذربایجان و همچنین ارزیابی میزان مطالعه غیردرسی آن ها است.
  روش
  این پژوهش به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش نمونه ای شامل 260 نفر از مجموع 2600 نفر (1500 نفر دختر و 1100 نفر پسر) دانشجوی مقطع کارشناسی دانشگاه تربیت معلم آذربایجان است. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شد. پرسشنامه توسط اساتید دانشگاه تبریز، بررسی و مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS اندازه گیری شد که مقدار آلفای کرونباخ 872/. به دست آمد که بیانگر اعتبار خوبی است. از روش های آماری توصیفی و تحلیلی برای پاسخ به پرسش های پژوهش و آزمون فرضیه ها استفاده شد.
  یافته ها
  الف- بین میزان مطالعه غیردرسی دختران و پسران تفاوت معنی دار وجود داشته و میانگین مطالعه کل دانشجویان 30 دقیقه بوده است. ب- بین عوامل مشوق مطالعه غیردرسی و متغیر جنسیت تفاوت معنی دار مشاهده نشد. ج – بین بعضی از عوامل بازدارنده مطالعه غیردرسی و متغیر جنسیت تفاوت معنی دار وجود دارد. مانند استفاده از اینترنت، بازی های رایانه ای، خوشبین نبودن به آینده و بها ندادن به علم. د – به طور کلی مهم ترین عوامل بازدارنده مطالعه غیردرسی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه تربیت معلم آذربایجان عبارتند از: گرانی کتاب، عدم دسترسی به کتاب های مورد علاقه، حجم زیاد تکالیف دانشگاه، تماشای تلویزیون، نداشتن فرصت کافی برای مطالعه، ضعف تبلیغات در زمینه مطالعه، عادت نداشتن به مطالعه از دوران کودکی، کمبود کتابخانه های عمومی، بها ندادن مردم به علم، خوشبین نبودن به آینده، برنامه های تفریحی، مشکلات اقتصادی، استفاده از اینترنت، تیراژ پایین کتاب ها و بازی های رایانه ای. - مهم ترین عوامل مشوق مطالعه غیردرسی عبارتند از: داشتن عادت به مطالعه از دوران کودکی، داشتن کتابخانه شخصی، توسعه مراکز کتاب خوانی، تشویق اساتید، معلمان، والدین و دوستان، وجود کتابخانه در محل تحصیل، آموزش روش مطالعه، افزایش درآمد خانواده، سطح تحصیلات، مطالعه و موقعیت اجتماعی اعضای خانواده، برگزاری مسابقات کتاب خوانی.
  ارزش/ اصالت: مقاله حاضر به شکل تطبیقی اولین بار در مورد عوامل مشوق و بازدارنده مطالعه غیردرسی از دیدگاه دانشجویان دختر و پسر انجام شده است. پژوهش هایی که قبلا صورت گرفته، اغلب در مورد میزان و موضوعات مطالعه غیردرسی و بیش تر روی دانش آموزان انجام شده بود.
  کلیدواژگان: مطالعه غیردرسی، عوامل مشوق مطالعه غیردرسی، عوامل بازدارنده مطالعه غیردرسی، دانشجویان دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
 • معصومه پندپذیر، مظفر چشمه سهرابی صفحه 115
  هدف
  هدف اصلی این پژوهش، مشخص نمودن سطح سواد اطلاعاتی دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه است.
  روش
  این پژوهش به روش پیمایشی- توصیفی و با کمک پرسشنامه انجام گرفته است و جامعه آماری آن را 181 نفر از دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی (شامل 158 دانشجوی دوره دستیاری تخصصی و 23 دانشجوی دوره کارشناسی ارشد) تشکیل می دهد.
  یافته ها
  نتایج بررسی نشان می دهد که مهارت جامعه پژوهش در درک درست نیاز اطلاعاتی با میانگین نمره 60/3، در راهبردهای جست وجوی اطلاعات با میانگین نمره 69/3، در مکان یابی و دستیابی به اطلاعات با میانگین نمره 12/3، در استفاده از اطلاعات با میانگین 43/3، در ترکیب اطلاعات جدید با دانسته های قبلی خود با میانگین 29/3، از لحاظ ارزیابی نتیجه فرآیند جست وجو در رابطه با رفع نیاز اطلاعاتی شان با میانگین 09/3 در حد مطلوبی می باشند. در نهایت، نتایج کلی پژوهش وضعیت سواد اطلاعاتی دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه را با میانگین 37/3 بالاتر از حد متوسط نشان می دهد.
  اصالت/ارزش: این مقاله با تکیه بر مدل شش مهارت بزرگ آیزنبرگ و برکویتز به شناسایی توانمندی های سواد اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی پرداخته است. و بر مبنای این مدل سعی در کشف و بررسی این که آیا دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه مجهز به این مهارت ها هستند و آیا نیاز به کسب این توانایی ها را در خود احساس می کنند این مطالعه انجام شده است.
  کلیدواژگان: سواد اطلاعاتی، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، مدل شش مهارت بزرگ آیزنبرگ و برکویتز
 • عاطفه نوری زاده قصری صفحه 139
  هدف
  هدف اصلی این پژوهش بررسی وضعیت تهیه و خرید منابع الکترونیکی در کتابخانه-های تخصصی دولتی شهر تهران از دیدگاه مدیران کتابخانه ها می باشد، که به چگونگی وضع موجودی منابع الکترونیکی، نحوه خرید و تهیه آن ها و مشکلات تهیه منابع الکترونیکی در کتابخانه-های تخصصی دولتی شهر تهران پرداخته شده است.
  روش
  روش پژوهش پیمایشی- توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه می باشد. جامعه مورد پژوهش 86 نفر از مدیران کتابخانه های تخصصی دولتی شهر تهران بوده اند که 60 نفر از مدیران (70 درصد) پرسشنامه را عودت دادند و یافته های پژوهش بر اساس داده های این تعداد پرسشنامه به دست آمده است. تحلیل های این پژوهش به کمک آمار توصیفی و با استفاده از نرم افزارهای excel و SPSS صورت گرفته است.
  یافته ها
  یافته های پژوهش نشان داد که در 10 کتابخانه هیچ گونه منبع الکترونیکی وجود نداشت؛ 28 کتابخانه هر سه مورد منبع الکترونیکی(کتاب، مجله، پایگاه اطلاعاتی) را دارا می باشند و در 22 کتابخانه نیز یک یا دو نوع از منابع الکترونیکی موجود بوده است. منابع الکترونیکی در اکثر کتابخانه های تخصصی موجود بوده؛ اما با توجه به رشد روزافزون آن ها در کتابخانه های جهان و نیز مزایای منابع الکترونیکی، میزان منابع الکترونیکی برای کتابخانه های تخصصی بسیار کم بوده است. عمده ترین مشکلات تهیه منابع الکترونیکی، هزینه خرید منابع الکترونیکی، هزینه خرید تجهیزات لازم برای استفاده از این منابع و سپس تصمیم گیری در خصوص انتخاب نوع منبع الکترونیکی عنوان شده است. در اکثر کتابخانه های تخصصی شهر تهران برای تهیه و خرید هر سه نوع منبع الکترونیکی کم تر از 10 درصد بودجه کتابخانه اختصاص داده می شود.
  اصالت/ارزش: با وجود اینکه در زمینه منابع الکترونیکی و موارد مرتبط با آن پژوهش های بسیاری صورت گرفته است، اما کم تر به بررسی وضعیت خرید و تهیه این منابع از دیدگاه مدیران کتابخانه ها پرداخته شده است. همچنین نتابج حاصل از پژوهش می تواند معیاری برای ارزیابی روزآمدی و کارآیی کتابخانه های تخصصی در امر تولید و انتشار منابع الکترونیکی باشد.
  کلیدواژگان: منابع الکترونیکی، خرید منابع الکترونیکی، کتابخانه های تخصصی دولتی شهر تهران
 • غلامرضا فدایی، هایده حسن زاده کمند صفحه 157
  هدف
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تولیدات علمی اعضای هیات علمی حوزه علوم انسانی دانشگاه تبریز طی سال های 1381-1386 انجام شده است.
  روش
  این پژوهش با روش پیمایشی انجام شده است. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه گردآوری شده و از روش‎های آماری مثل توزیع فراوانی و درصد فراوانی در قالب جدول و نمودار و از فرمول خی‎دو جهت تجزیه و تحلیل روابط بین متغیر‎ها استفاده شده است. جامعه پژوهش 137 نفر عضو هیات علمی حوزه علوم انسانی دانشگاه تبریز است که 106 نفر از آن‎ها پرسشنامه ها را تکمیل کردند.
  یافته ها
  نتایج نشان می‎دهد که بیش ترین درصد مقاله های تالیفی مربوط به سال 1385، و بیش ترین درصد کتاب های تالیفی، آثار ارائه شده در مجامع ملی و بین المللی و طرح‎های پژوهشی پایان‎یافته مربوط به سال 1386 است. از نظر انواع تولیدات علمی در سال‎های مورد پژوهش، 62 مورد کتاب تالیفی، 28 مورد کتاب ترجمه‎ای، 368 مورد مقاله تالیفی در مجله های داخلی، 17 مورد مقاله ترجمه شده در مجله های داخلی و 25 مورد مقاله چاپ شده در مجله های خارجی انجام گرفته است. همچنین در این سال ها 291 مورد آثار ارائه شده در مجامع ملی و بین المللی و 182 مورد طرح پژوهشی انجام گرفته است. آزمون فرضیه ها نشان می‎دهد که بین متغیرهای سن، جنس، مرتبه علمی و محل اخذ مدرک تحصیلی افراد با میزان تولیدات علمی آن‎ها رابطه معنی داری وجود دارد.
  اصالت/ارزش: پژوهش حاضر سعی دارد برای اولین بار مشخص کند حوزه علوم انسانی دانشگاه تبریز چه سهمی از تولیدات علمی کشور را عهده دار است
  کلیدواژگان: تولیدات علمی، اعضای هیات علمی، حوزه علوم انسانی، دانشگاه تبریز، علم سنجی
|
 • Page 5
  The present research aims to comparatively study different methods for evaluating the accessibility of websites and analyze the results of case study concerning websites of ministries of Iranian government, in order to indicate the strengths, weaknesses, and differences in evaluation findings by applying each of website accessibility methods.In this paper, initially the previously performed studies regarding websites’ accessibility have been reviewed. In next section, a survey was made on methods for accessibility evaluation, as well as comparison of advantages and drawbacks of each method. Finally, results of accessibility evaluation on websites of ministries of Iranian government (including 21 ministries) have been compared based upon manual evaluation methods, automatic evaluation methods, and evaluation of clients’ experiences. Manual evaluation was carried out using 12 indices extracted from web content accessibility guidelines (WCAG) provided by worldwide web consortium: W3c/wai 1.0. Also, evaluation of clients’ experiences was accomplished by survey based on focus groups and replying the questionnaire. Automatic evaluation was achieved by Webxact automatic software.Considering different findings of these three evaluation methods, it can be stated that automatic evaluation tools can be utilized only for recognition of websites’ errors, since these software precisely provide a list of errors for each priority and are website developers’ guide for correcting the errors. Results of merely evaluating client’s experience are not useful, as some personal opinion may change the results. If human experts would be present, interpretation of errors and making practical suggestions are possible in manual evaluation method. Therefore, considering the remarkable difference observed between findings of these three evaluation methods, use of an integrated evaluation method including the three aforementioned ones was confirmed.No research has so far comparatively evaluated the methods for evaluation of websites’ accessibility. Besides theoretical comparison of the existing methods, the present research reports in an objective manner the application of mentioned methods in an objective study.
 • Page 29
  The purpose of this paper is to study the role of creativity in using conflict management strategies among librarians.In this research 115 individuals as sample group were chosen among librarians of public libraries in Iran by simple random sampling method. They subsequently filled questionnaires of personal barriers against creativity (Pfeiffer) and conflict management (Putnam and Wilson). The obtained data were analyzed using independent t-test, test of significance of Pierson’s correlation coefficient, and multiple (step-by-step) regression analysis.The research findings indicated that conflict management strategies have a significant relationship with creativity components, among which the two components “need to success” and “thinking” can determine the use of conflict management strategy. Furthermore, results of the present study show that competitive strategy is significantly used more by librarians with librarianship education compared to librarians with other backgrounds.Results of current research emphasize on the importance of paying more attention to creativity development among librarians. In addition to its direct effect on librarians’ function, creativity can indirectly reinforce other behavioral skills such as conflict management.
 • Page 45
  This research has been carried out with the aim of comparatively studying Iranmark format and Unimark handbook for serials and making some suggestions for resolving the existing deficiencies in worksheet of national document organization and national library of Iran, in Rasa software.This research has used library study. Samples to be studied included fields, markers, and the subsidiary fields of Unimark and Iranmark, whose classification and types were extracted from Unimark handbook. Also, 14 specific fields for serials were extracted from Unimark 2000 handbook as well as the updates 4 and 5 in this handbook, and translated. Afterward, the suggested format was prepared considering the specific fields identified by the researcher, mandatory fields of Unimark for all library resources, and general fields, in concordance with Rasa worksheet to assure that the desired fields have been applied to organization’s worksheet. This worksheet consisted of 102 fields.The study findings revealed that the five fields including fields 400 (series), 411(subsidiary series), 225 (series), 104 (paper identifier), and 073 (international paper code) in Unimark handbook do not exist in serials worksheet of national document organization and national library of Iran, and should be added to it. Additionally, findings showed that several fields have been changed in title, definition, application, and subsidiary fields, while there are several other fields with wrong translation which must be corrected. Finally, a worksheet is suggested whose 102 fields consist of 14 serials specific fields, 5 mandatory Unimark fields, and 83 general fields.Journals are among the most important information resources essential for researchers and visitors of libraries and information centers, and librarians make effort for their selection and preparation, and providing appropriate services by them. Information value of journals is due to the point that typically the latest news and results of scientific studies are reflected in these resources. Hence, it is necessary to properly organize such resources in a coordinated way and pay sufficient attention to their distribution and accessibility similar to printed monographs.
 • Page 71
  This research aims to investigate the proportionality of religious books publication with expectations of individuals in society.The present study is carried out by survey method. To collect data, viewpoints of 807 persons among visitors of libraries and bookstores were gathered by questionnaire.The research findings indicated that the first priority of 55.5% of responders was books with religious subjects. Also, 48.7% of the population under study expressed that more than half of their reading is assigned to religious field. The places providing highest accessibility of people to religious books were bookstores and libraries with percentages of 50.4% and 32.1%, respectively. Taking advantage of internet was low in all educational levels, whereas use of bookstores was evaluated to be high in all educational levels. The majority of responders (87.6%) emphasized that the most significant feature of book appearance is its title. 90.8% of the population under study believe that the name of author and translator is the most important factor in publication of religious books. Furthermore, books by Shahid Motahhari, as well as books on the subject of religious figures, Imams, beliefs, hadith, and prayers were introduced as the most impressing ones. From the responders’ point of view, the most important drawbacks of religious books can be considered as being repetitious, not being documentary, frequent inexpressive Arabic terms, and not being proportional with the reader’s need. Also, they believe that the best strategies for advertising the religious books include advertisement through mass media, reducing the cost, proportionate them with present needs, and increasing the number of public and free libraries. The main expectations of the population under study from religious books included getting acquainted with history of religious figures, getting familiar with the most significant subject in Islam, valuable concepts in Nahjolbalagheh, and Karbala resurrection. In addition, major expectation of the responders from religious books was providing response for their questions, getting them familiar with fine religious issues, elucidating the requirements of a perfect man in modern era, and the ability to resolve the ambiguities in religion for young people.Since religious books have assigned the highest publication level, it is necessary by precise planning to get sufficient understanding of readers of religious books and their needs. Through survey of the responders’ viewpoints, the present research can assist publishers of religious books in better planning for publication components.
 • Page 95
  The aim of present research is comparative study of the factors encouraging or inhibiting informal study among male and female graduate students in Tarbiat Moallem Azerbaijan University, as well as evaluation of the amount of their informal study.This research used survey method. The population under study included 260 students among 2600 graduate university students (1500 male and 1100 female students) in Tarbiat Moallem Azerbaijan University. A questionnaire was used for data collection. This questionnaire was analyzed and confirmed by faculty members of Tarbiat Moallem Azerbaijan University. Also, its reliability was measured in SPSS software as Kronbach alpha which was 0.872, which indicates good reliability. Descriptive and analytical statistical methods were used to answer the study questions and test the hypotheses. a) There is a significant difference between the amount of informal study in female and male university students, and mean amount of informal study among all students was 30 minutes; b) No significant difference was observed in the factors encouraging informal study and the gender variable; c) There is significant difference in some factors inhibiting informal study and the gender variable. For instance, use of internet, computer games, not being optimistic to future, and not considering science as valuable; d) In general, the most significant factors which inhibit informal study from the viewpoint of mentioned students are high cost of books, no access to favorite books, high amount of university assignments, watching TV, no sufficient free time for study, no desirable advertisement concerning study, not being used to studying from childhood, few number of public libraries, people’s not considering knowledge as valuable, not being optimistic to future, amusement programs, economic problems, use of internet, low circulation of books, and computer games; e) The main factors encouraging informal study include being used to studying from childhood, possessing a personal library, development of book-reading centers, encouragement by university professors, teachers, parents, and friends, existence of a library in vicinity of education place, training the techniques for studying, increase in family’s income, level of education, studying and social position of family members, and holding book-reading competitions.This comparative research has been carried out for the first time on the factors encouraging or inhibiting informal study from viewpoint of female and male university students. Previous studies have mostly been performed regarding the amount and subjects of informal study among the students
 • Page 115
  The purpose of this research is to determine the level of information literacy among higher education students of Kermanshah University of medical sciences.The methodology of this research is of survey-descriptive type using a questionnaire. The population under study was 181 higher education students including 158 intern and 23 postgraduate students.According to research findings, the mean scores obtained among the population under study were: 3.60 for good understanding of information need, 3.69 for information search strategies, 3.12 for location of information and access to information, 3.43 for use of information, 3.29 for combining new information with previous knowledge, and 3.09 for evaluating the result of search process regarding how much it has satisfied their information need. In total, the general results of study indicate the status of information literacy among higher education students of Kermanshah University of medical sciences with mean score of 3.37 as higher than medium.Based upon the Eisenberg and Berkowitz’s Six big skills, the present research has identified the strengths of information literacy among higher education students. It has been carried out to find and study whether higher education students of Kermanshah University of medical sciences are equipped with these skills and whether they feel the need to gain such skills
 • Page 139
  The present research has been devoted to study the status of preparing and purchasing the electronic resources in Tehran governmental specialized libraries from viewpoint of library managers, and it surveys current status of electronic resources, how they are prepared and purchased, and problems of preparing these resources in Tehran governmental specialized libraries.The methodology of this research is of survey-descriptive type, in which data collection was accomplished by a questionnaire. The population under study included 86 managers of Tehran governmental specialized libraries, among which 60 of them (70%) filled the questionnaire and hand it out, so the findings are based on data collected by these 60 questionnaires. Analysis of this study by descriptive statistics was achieved using Excel and SPSS software.The findings that no electronic resources existed in 10 libraries; 28 libraries possessed all three types of electronic resources (books, journals, and databases); one or two types of electronic resources existed in 22 libraries. In most specialized libraries the electronic resources existed, but their amount is very few for specialized libraries considering the increasing growth of such resources in libraries worldwide as well as the advantages of electronic resources. Major problems in preparing electronic resources were expressed as cost of purchasing them, cost of purchasing equipments necessary for using these resources, and making decision for choosing the type of electronic resources. In most specialized libraries in Tehran less than 10% of the library’s budget is allocated to preparing and purchasing the three types of electronic resources.Though numerous studies have been performed concerning electronic resources and related issues, the status of preparing and purchasing these resources from viewpoint of library managers have not received much attention. The obtained results of this research helps the organizations and institutions which make decision in publication of electronic resources to gain more understanding of the current status of electronic resources and the level of purchasing these resources in specialized libraries, so as to make changes in their policies for production and providing the electronic resources. Furthermore, the findings of this study can be regarded as a criterion for evaluating how much the specialized libraries are updated and efficient.
 • Page 157
  The present research has been accomplished with the purpose of investigating the scientific publications of faculty members of human sciences department in Tabriz University during 2002-2007.The methodology of this research is of survey type. The required data were collected by a questionnaire and statistical methods such as distribution of abundance and percentage of abundance in form of tables and graphs, and χ2 for analysis of the relationships between variables were utilized. The population under study included 137 faculty members of human sciences department in Tabriz University, among which 106 of them filled the questionnaires.The results indicate that the highest percentage of published papers belongs to year 2006, while the highest number of compiled books, publications presented in national and international congresses, and fulfilled research programs pertain to year 2007. Regarding the type of scientific publications in the time interval under study, these publications included 62 compiled books, 28 translated books, 368 original papers in Iranian journals, 17 translated papers in Iranian journals, and 25 original papers published in international journals. Besides, in these years 291 works were presented in national and international congresses and 182 research programs were accomplished. Test of hypotheses shows that there is a significant relationship between the variables of age, gender, scientific position, and the university from which these faculty members have graduated and their scientific publications.Originality: This study attempts to characterize for the first time the contribution of human sciences department in Tabriz University to scientific publications of Iran