فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - سال هجدهم شماره 5 (آذر و دی 1389)
 • سال هجدهم شماره 5 (آذر و دی 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/09/07
 • تعداد عناوین: 9
|
 • طاهره وکیلی، کمال خادم وطن، شاکر سالاری لک، جعفر نوروززاده صفحه 412
  مقدمه
  شواهد نشان می دهد که یک روند التهابی مزمن در بروز و پیشرفت آترواسکلروزیس نقش دارد. در این مطالعه ارتباط سطوح پلاسمایی پروتئین واکنشگر C، بعنوان شاخص التهابی، با شدت گرفتگی عروق کرونر بررسی شد.
  روش بررسی
  165 بیمار مبتلا به CAD ولی بدون ضایعه درسرخرگ اصلی چپ از بیمارستان آموزشی درمانی طالقانی ارومیه وارد این مطالعه مقطعی شدند. براساس نتایج آنژیوگرافی 36 نفر در گروهMinimal (بیماران بدون گرفتگی یا مبتلا به گرفتگی کمتر از 50%)، 41 نفر در گروه با گرفتگی یک رگ(1VD)، 41 نفر در گروه با گرفتگی دو رگ (2VD) و 47 نفر در گروه با گرفتگی سه رگ(3VD) قرار گرفتند. پروتئین واکنشگر C (CRP) با روش الایزا با حساسیت بالا سنجیده شد. آنالیزها نیز با نرم افزار SPSS version 13 انجام گرفت.
  نتایج
  یافته ها نشان داد که تفاوت معنی داری در مقادیرCRP بین چهار گروه Minimal (mg/l2/1±2/1)، 1VD (mg/l3/1±7/1)، 2VD (mg/l9/0±8/0) و 3VD (mg/l7/1±8/1) وجود دارد (007/0=p).
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج این مطالعه، CRP شاخص التهابی مناسبی از شدت گرفتگی عروق کرونر در بیماران مبتلا به CAD بود. بنابراین پیشنهاد می شود اندازه گیری CRP نیز در کنار عوامل خطر معمول انسداد عروق کرونر مد نظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آنژیوگرافی کرونری، آترواسکلروزیس، پروتئین واکنشگر C، الایزا
 • عبدالرحیم داوری، علیرضا دانش کاظمی، سیدمجید موسوی نسب، ساجده مشتاق صفحه 421
  مقدمه
  یکی از بهترین عواملی که بر سیل لبه ای ترمیم های کامپازیت اثر می گذارد انقباض هنگام پلیمریزیشن است. در کامپازیت های سخت شونده با نور، جهت نوردهی، ممکن است الگوی انقباض پلیمریزیشن را تغییر دهد. هدف از این مطالعه ارزیابی ریزنشت دو نوع کامپازیت با دو جهت نوردهی بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی 40 حفره کلاس III یکسان در 40 دندان قدامی انسان تهیه شد. دندان ها بر حسب نوع کامپازیت مصرفی به دو گروه (کامپازیت مایکروفیلد: Heliomolar و کامپازیت هایبرید: Spectrum) تقسیم شدند. هر دو گروه بر حسب جهت نوردهی به دو زیر گروه (از باکال یا از لینگوال) تقسیم شدند. همه حفرات با کامپازیت پر و به مدت 40 ثانیه کیور شدند. سپس نمونه ها برای 500 بار تحت چرخه حرارتی بین c°55-5 قرار گرفتند. نمونه ها سپس به جز 1 میلیمتر اطراف لبه های حفره با لاک ناخن پوشانده شدند و 12 ساعت در متیلن بلو 1% قرار گرفتند. سپس دندانها برش خوردند و رتبه های نفوذرنگ با استفاده از استریومیکروسکوپ ثبت شد. اطلاعات بوسیله آزمون غیر پارامتریک Mann-Whitney بررسی شد.
  نتایج
  هیچ اختلاف معنی داری بین دو نوع کامپازیت (05/0P>) و همچنین دو روش نوردهی مشاهده نشد (05/0P>).
  نتیجه گیری
  جهت نوردهی اثری بر ریزنشت کامپازیت هایبرید یا مایکروفیلد در حفرات کلاس III ندارد.
  کلیدواژگان: ریزنشت، جهت نوردهی، کامپوزیت هایبرید، کامپازیت مایکروفیلد
 • مهرداد پورجعفر، عبدالناصر محبی، سعید نظیفی، سولماز تراکمه سامانی صفحه 428
  مقدمه
  لپتین، پروتئین تولیدی از ژن ob است که توسط سلول های بافت چربی تولید می شود. نقش اصلی لپتین تنظیم اشتها و میزان مصرف انرژی است. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرات چربی جیره بر مقادیر سرمی لپتین و T3 و اثرات متقابل این هورمون است.
  روش بررسی
  در این تحقیق 18 سر موش نر پس از دو هفته تغذیه با جیره معمول به دو گروه تقسیم شدند. به مدت سه هفته، گروه کنترل جیره معمول را دریافت کردند در حالی که گروه دیگر جیره حاوی چربی بالا دریافت نمودند که از اضافه نمودن 5/2 درصد روغن زیتون، 1 درصد کلسترول و 2/0 درصد اسیدکولیک به دست آمد. سپس از موش ها خونگیری به عمل آمد. غلظت سرمی لپتین و T3 به ترتیب به روش الایزا و رادیو ایمونواسی اندازه گیری شدند. تری گلیسرید و کلسترول نمونه ها با استفاده از روش های استاندارد شیمیایی سنجش شد. چربی محوطه بطنی نیز توزین گردید. معنی دار بودن اختلاف پارامترهای سنجش شده بین گروه های مختلف با آزمون آماری t و معنی دار بودن ارتباط و وابستگی مقادیر کمی به دست آمده در گروه های مختلف با آزمون Pearson تعیین شد.
  نتایج
  وزن چربی محوطه بطنی، غلظت سرمی تری گلیسرید و کلسترول در گروه دریافت کننده جیره حاوی چربی بالا به ترتیب 108%، 59% و 107% بیشتر از گروه کنترل بود(001/0(p<. ارتباط آماری معنی دار مستقیمی بین وزن چربی محوطه بطنی و غلظت سرمی لپتین در هر دو گروه کنترل و دریافت کننده جیره حاوی چربی بالا مشاهده گردید(87/0، r=002/0P=) و (89/0، r=001/0P=). مقادیر سرمی لپتین و T3 در گروه دریافت کننده جیره حاوی چربی بالا واجد ارتباط معنی دار معکوس بودند(67/0، r= 001/0P=).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان دهنده اثرات جیره حاوی چربی بالا بر ارتباط متقابل لپتین و T3 است.
  کلیدواژگان: چربی، غلظت سرمی لپتین، هورمون های تیروئیدی، موش
 • احمد پارسایی فر، مسعود نیکبخت، مهری غفوریان بروجردنیا، محمدرضا زادکرمی، عبدالحمید حبیبی صفحه 436
  مقدمه
  ورزش منظم یا فعالیت بدنی با شدت متوسط سیستم های دفاعی بدن را تقویت کرده، در حالی که فعالیت بدنی شدید باعث سرکوب سیستم ایمنی بدن می شود. هدف این پژوهش، بررسی اثر حاد یک جلسه رکاب زدن فزآینده ی درمانده ساز توسط دست بر پاسخ سلول های NK و T سیستم ایمنی دانشجویان پسر رشته تربیت بدنی بود.
  روش بررسی
  در این تحقیق 20 آزمودنی مرد با میانگین سنی 8/14/22 سال، میانگین قد 7/6±3/174 سانتیمتر، میانگین وزن 6/7±1/71 کیلوگرم و بیشینه اکسیژن مصرفی 1/77/41 میلی لیتر/ کیلوگرم/ دقیقه، به صورت تصادفی به دو گروه تجربی (10 نفر) و کنترل (10 نفر) تقسیم شدند. آزمودنی های گروه تجربی، یک فعالیت درمانده ساز را توسط کارسنج دستی انجام دادند، در حالیکه آزمودنی های گروه کنترل در هیچ گونه فعالیت ورزشی شرکت نکردند. نمونه های خونی قبل، بلافاصله بعد و دو ساعت بعد از پایان آزمون ورزشی و از طریق ورید بازویی از کلیه ی آزمودنی های گروه تجربی و کنترل جمع آوری شد و به روش فلوسایتومتری مورد اندازه گیری قرار گرفت. همچنین برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها، از روش آماری t مستقل و t همبسته استفاده شد.
  نتایج
  درصد سلول های CD16/56 (NK) و CD8 (T) بلافاصله بعد از تمرین بطور معنی داری افزایش پیدا کرد (001/0P≤ و 005/0P≤)، از طرفی درصد سلول های CD4 (T) و نسبت سلول های CD4/CD8 کاهش معنی داری را نشان داد (001/0P≤ و 002/0P≤). علاوه بر این درصد سلول های CD16 و CD56 (NK) تغییر معنی داری نکرد (229/0P≤ و 251/0P≤).
  نتیجه گیری
  یک جلسه تمرین شدید توسط دست، هم باعث افزایش و هم کاهش در عملکرد سلول های NK و T سیستم ایمنی می گردد، اما این تغییرات موقتی بوده و به زودی در دوره بازیافت به مقادیر قبل از ورزش بر می گردد.
  کلیدواژگان: سیستم ایمنی، سلول های NK، سلول های T، آزمون فزآینده درمانده ساز
 • معصومه کاظمی، هدایت صحرایی، مهناز آذرنیا، حسین بهادران صفحه 444
  مقدمه
  مطالعات قبلی نشان دهنده اثر تاخیری مصرف مورفین در طی بارداری بر نمو جنین است. این پژوهش به بررسی اثر مصرف مورفین توسط مادر بر تکوین حفره های جنینی در روز نهم بارداری در موشهای بزرگ آزمایشگاهی پرداخته است.
  روش بررسی
  در این تحقیق از موشهای بزرگ آزمایشگاهی نژاد ویستار با محدوده وزنی 200-170گرم استفاده شد. گروه های آزمایش پس از بارداری، مورفین را با دوز mg/ml 05/ در آب آشامیدنی دریافت نمودند. حیوانات در روز نهم بارداری با کلروفرم بی هوش شده و جنین ها به همراه رحم طی عمل جراحی از بدن حیوان خارج و به مدت یک هفته در محلول فرمالین10% فیکس شدند، این جنین ها مراحل پردازش بافتی را طی کرده و پس از برش گیری و رنگ آمیزی با روش هماتوکسیلین- ائوزین از نظر اندازه سطح حفره آمنیون وحفره کوریون و همچنین سطح کل جنین مورد بررسی میکروسکوپی قرار گرفتند.
  نتایج
  گروه آزمایش افزایش سطح حفره کوریون و سطح کل جنین را نسبت به گروه کنترل نشان داد. همچنین کاهش حفره آمنیون در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که مصرف مورفین خوراکی سبب کاهش معنی دار حفره آمنیون می شود، همچنین تاخیر در تکوین طبیعی حفره آمنیوتیک جنینی می تواند. منشاء نقص عملکرد و تکوین طبیعی کلیه در نوزادانی باشد که از مادران معتاد به دنیا آمده اند.
  کلیدواژگان: حفره آمنیون، حفره کوریون، مورفین، تکوین، موش صحرایی
 • محمدرضا ناظر، عزت الله رفیعی علوی، سیدجمال الدین هاشمی صفحه 451
  مقدمه
  هپاتیت E نوع بیماری عفونی ویروسی است که کبد را درگیر می کند و می تواند از یک عفونت ساده بدون علامت تا یک بیماری برق آسا و کشنده بخصوص در زنان باردار، متغیر باشد. شیوعHEV در کشورهای در حال توسعه بین 35-10درصد و ایران جز مناطق اندمیک می باشد. لذا با توجه به اهمیت شیوع HEV و عدم مطالعه در این زمینه در لرستان و سابقه اپیدمی در استان های همجوار، این مطالعه انجام شد.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر از نوع بررسی مقطعی بوده که در سال 1388 انجام گرفت. نمونه گیری به صورت چند مرحله ای انجام شد و از 19 مرکز بهداشتی شهر خرم آباد 400 نفر انتخاب شدند و پس از اخذ رضایت کتبی و تکمیل پرسشنامه، با استفاده از تست الیزا وضعیت آلودگی مشخص و نتایج مورد تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  از 400 نفر شرکت کننده، 31 نفر؛ HEV مثبت بودند که برابر با شیوع 8/7 درصد می باشد. میانگین سنی افرادHEV مثبت؛ 7/49 سال و بالاتر از افراد HEV منفی بود (8/34سال) همچنین بیشترین میزان شیوع در گروه سنی 59-40 سال بود(2/61درصد) (4%)16 نفر سابقه تزریق خون داشتند که 3 نفر از آنها، HEV مثبت بودند ولی ارتباط معناداری بین آنها مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع به دست آمده (8/7درصد) شهر خرم آباد از نظر آلودگی به HEV، اندمیک می باشد. لذا توصیه می شود که بیماران هپاتیتی استان به طور روتین از نظرHEV بررسی گردند که در این بررسی زنان باردار می بایست مدنظر قرار گیرند.
  کلیدواژگان: هپاتیت E، شیوع، سرولوژیک، خرم آباد
 • عباس عباس زاده، راهله جوانبختیان، شهریار صالحی و منیره متوسلیان صفحه 461
  مقدمه
  کیفیت زندگی که می تواند تحت تاثیر عوامل مختلف فردی و اجتماعی، بیماری ها و وضعیت های بالینی فرد قرار گیرد. بیماری مرحله انتهایی کلیه ها و درمان های آن، بیماران را در معرض طیف وسیعی از مشکلات جسمی، روانی، اقتصادی و اجتماعی قرار داده و در مجموع کیفیت زندگی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. این مطالعه به بررسی کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی و پیوند کلیه شهر کرمان و مقایسه آن بر اساس اطلاعات جمعیت شناختی می پردازد.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی و تحلیلی با استفاده از پرسشنامه SF36 و آزمون آماری t مستقل، کیفیت زندگی 120 بیمار کلیوی (60 همودیالیزی و 60 پیوندکلیه) شهر کرمان مورد مقایسه قرار گرفته است.
  نتایج
  میانگین نمره کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی 56/17±83/49 و بیماران پیوند کلیه 60/16 ± 95/60 بود و از نظر آماری بین این دو گروه تفاوت معنی دار وجود داشت(05/0P≤)، اما تفاوت در سه حیطه ی درد، عملکرد فیزیکی و عملکرد اجتماعی بین دو گروه معنی دار نبود(05/0P≥). در بیماران همودیالیزی کمترین نمره مربوط به حیطه شادابی و بیشترین نمره مربوط به حیطه عملکرد فیزیکی و در پیوند کلیه، کمترین نمره در حیطه سلامت عمومی و بیشترین نمره در حیطه محدودیت نقش به علت مشکل فیزیکی بود.
  نتیجه گیری
  اگرچه کیفیت زندگی هر دو گروه بیماران همودیالیزی و پیوندی پایین تر از جمعیت عمومی گزارش شده اما پیوند کلیه باعث بهبود معنی دارکیفیت زندگی بیماران کلیوی به ویژه در حیطه محدودیت نقش به علت مشکل فیزیکی می شود. به نظر می رسد سن، سطح کراتینین خون و درک فرد از جمله مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی می باشند که تنها دو مورد سطح کراتینین و درک فرد قابل تعدیل است. در نتیجه در این بیماران نیز با حفظ سطح کراتینین در حد مطلوب و اطمینان از کفایت دیالیز می توان تا حدی کیفیت زندگی را افزایش داد. از طرف دیگر با شناسایی مکانیسم های مقابله ای این بیماران و تقویت آن می توان سازگاری این گروه را افزایش داده و رضایت از زندگی این بیماران را افزایش داد.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، پیوند کلیه، همودیالیز
 • منصور ریسمانچیان، نیلوفر خدائیان، ابراهیم عطایی صفحه 469
  مقدمه
  نظریه درمان بیماران بی دندان توسط ایمپلنت های اسئواینتگره، اولین بار در دهه 1960 معرفی شد. برای به حداقل رساندن احتمال شکست ایمپلنت ها توصیه شده بود که ایمپلنت ها را حین دوره ترمیم دور از بارگذاری (Loading) نگهداریم. اخیرا مطالعات روی اینتگریشنIntegration)) سریع تر و دوره ترمیم کوتاهتر قبل از قرار گیری رستوریشن متمرکز شده است و پروتکل های مختلف بارگذاری (بارگذاری فوری، بارگذاری زود هنگام) به خوبی با اصول بیولوژیک اینتگریشن ایمپلنت قابل تفسیر می باشد. هر یک از انواع مختلف بارگذاری نیازمند ملزومات خاصی می باشد و ریسک فاکتورهای خاصی هم برای انواع متفاوت بارگذاری وجود دارد.
  کلیدواژگان: ایمپلنت های دندانی، بارگذاری زود هنگام، بارگذاری فوری
 • مهران کریمی، اعظم حیدری، عاطفه زارع مهرجردی صفحه 479
  اهداف اموزشی این مقاله جهت آشنایی پزشکان عمومی و متخصص با موضوع چاقی کودکان نگاشته شده است. با توجه افزایش موارد چاقی درکودکان، تشخیص به موقع و انجام مداخلات لازم جهت جلوگیری از بروز عوارض برای پزشکان امری الزامی است. انتظار می رود پس از مطالعه این مقاله پزشکان بتوانند: 1-چاقی راتشخیص دهند. 2-اندیکاسیون های درخواست آزمایشات لازم را بدانند. 3-پروتکل درمانی مناسب را با همکاری والدین تدوین کنند
|
 • T. Vakili, K. Khadem Vatan, S. Salari Lak, J. Noroozzadeh Page 412
  Introduction
  A growing body of evidence suggests that atherosclerosis is a chronic inflammatory process. The aim of this cross sectional investigation was to explore relationship between C - reactive protein (CRP) and severity of coronary artery occlusion (CAO).
  Methods
  Patients with stable CAD but without left main artery lesion (n=165) were recruited from Talaghani hospital, Urmia University of Medical Sciences. Angiographic examination revealed 36 individuals with minimal CAO, 41 with one CAO, 41 with two CAO and 47 with three CAO. CRP was determined by high sensitive ELISA. All statistical analyses were performed using the SPSS statistical software (version 13.0).
  Results
  Significant difference (p=0.007) was seen between CRP levels of minimal (1.2±1.2mg/l), 1VD (1.07±1.3 mg/l), 2VD (0.8±0.9 mg/l), and 3VD (1.8±1.7 mg/l) group.
  Conclusion
  CRP constitutes a useful marker of CAD severity among patients with stable angina pectoris.
 • A. Davari, A. Danesh Kazemi, M. Mousvinasab, S. Moshtagh Page 421
  Introduction
  One of the most important factors affecting the marginal seal of composite restorations is polymerization shrinkage. The aim of this study was to evaluate the micro leakage of two resin composites cured with two light directions.
  Methods
  In this experimental study, forty similar class III preparations were prepared in 40 human anterior teeth. The teeth were randomly divided in two groups according to the resin composite used for filling the cavities (Microfilled composite: Heliomolar or hybrid composite: Spectrum). Etch group was further divided in two subgroups according to the light direction; buccal and lingual. All the cavities were filled with the composites and cured for 40 seconds. The teeth were then thermocycled for 500 cycles between 5-55°c and covered with nail polish except for 1mm around cavity margins and immersed in 1% methylene blue for 12 hours. The teeth were sectioned and the dye penetration scores were recorded using stereo microscope. Data was analyzed using non parametric Mann Whitney test.
  Results
  No significant difference was observed between the composite resins (p>0.05) or the light directions used for curing the composite resins (p>0.05).
  Conclusion
  Directions of the light does not have any effect on the micro leakage of hybrid or micro filled composites in class III cavities.
 • A. Parsaei-Far, M. Nikbakht, M. Ghafourian Boroujerdnia, M. Zadkarami, A. Habibi Page 428
  Introduction
  Various sorts of physical activites cause various changes in body immune system. The purpose of this study was to examine the acute effect of one incremental exhausting cycling session with hand on the response of T and NK cells of immune system of male physical education students.
  Methods
  In this study, twenty male subjects with mean age of 22.4±1.8(SD) years, mean Vo2 max 41.7±7.1(SD) ml/kg/min and mean BMI 23±1.87(SD) kg/m2 were divided randomly into control(n=10) and experimental group(n=10). The subjects of experimental group performed Sawaka. Protocol, whereas the subjects of control group did not participate in any exercise activity. Blood samples were taken from brachial vein of control and experimental subjects during pre-test, post-test and two hours after the end of exercise. For analysis of statistical data, t-independent and t-correlated tests (=0.05 significant) were used.
  Results
  Immediately after training, the percentage of CD8 (T) and CD16.56 (NK) cells increased significantly (P≤0.005, P≤0.001). On the other hand, the ratio of CD4/CD8 cells and the percentage of CD4 (T) cells showed significant decrease (P≤0.002, P≤0.001). In addition, the percentage of CD56 and CD16 (NK) cells did not change significantly. It is worth mentioning that these changes after two hours returned to the normal state at the end of the sport test (P≤0.251, P≤0.229).
  Conclusion
  One acute training session with hand causes both increase and decrease in T and NK cells of immune system function. But, these changes are temporary and return back to normal levels within a few hours.
 • A. Parsaei-Far, M. Nikbakht, M. Ghafourian Boroujerdnia, M. Zadkarami, A. Habibi Page 436
  Various sorts of physical activites cause various changes in body immune system. The purpose of this study was to examine the acute effect of one incremental exhausting cycling session with hand on the response of T and NK cells of immune system of male physical education students.
  Methods
  In this study, twenty male subjects with mean age of 22.4±1.8(SD) years, mean Vo2 max 41.7±7.1(SD) ml/kg/min and mean BMI 23±1.87(SD) kg/m2 were divided randomly into control(n=10) and experimental group(n=10). The subjects of experimental group performed Sawaka. Protocol, whereas the subjects of control group did not participate in any exercise activity. Blood samples were taken from brachial vein of control and experimental subjects during pre-test, post-test and two hours after the end of exercise. For analysis of statistical data, t-independent and t-correlated tests (=0.05 significant) were used.
  Results
  Immediately after training, the percentage of CD8 (T) and CD16.56 (NK) cells increased significantly (P≤0.005, P≤0.001). On the other hand, the ratio of CD4/CD8 cells and the percentage of CD4 (T) cells showed significant decrease (P≤0.002, P≤0.001). In addition, the percentage of CD56 and CD16 (NK) cells did not change significantly. It is worth mentioning that these changes after two hours returned to the normal state at the end of the sport test (P≤0.251, P≤0.229).
  Conclusion
  One acute training session with hand causes both increase and decrease in T and NK cells of immune system function. But, these changes are temporary and return back to normal levels within a few hours.
 • M. Kazemi, H. Sahraei, M. Azarnia, H. Bahadoran Page 444
  Introduction
  Previous studies indicate that morphine consumption during pregnancy can inhibit embryonic development. The present study evaluated the effects of orally administered morphine on the development of embryonic cavities in nine day pregnant rats.
  Methods
  Female Wistar rats weighing between 170-200 grams were used in the present study. Experimental group received morphine (0.05 mg/ml of tap water) after one night coupling with male rats for mating. On the 9th day of pregnancy, the pregnant animals were anesthetized with chloroform and the embryos were removed surgically and fixed in 10% formalin for a week. The fixed embryos were processed and stained by H & E method and evaluated. The surface areas of amniotic and chorionic cavities and the whole body surface area of embryos were calculated using MOTIC software.
  Results
  Findings indicated that both chorionic cavity and whole body surface areas of embryos were increased in the experimental group. In addition, surface area of amniotic cavity was reduced in experimental group.
  Conclusion
  This study showed that oral morphine consumption caused a significant decrease in the embryonic amniotic cavity and furthermore, delay in natural embryonic amniotic cavity development can result in abnormal function and growth defect of the kidneys of infants of mothers addicted to morphine.
 • Nazer, E. Rafiei Alavi, J. Hashemy Page 451
  Hepatitis E is a kind of viral infectious disease that involves the liver and can vary from a simple and asymptomatic disease to a fulminant and lethal disease. Considering the importance of HEV prevalence and history of epidemics in neighborhood provinces, this study was performed to evaluate the seroprevalence of HEV in Khorrmabad city in 2009.
  Methods
  This is a cross sectional research which was done in 2009. A total of 400 people who had referred to the health centers of Khorrmabad city were selected as the subjects of study using multiphase sampling method. After getting informed consents from all cases as well as 5 milliliters of blood from each case, the intended demographic data was collected by a questionnaire. Then, ELISA test was performed for evaluation of the samples.
  Results
  In this study, the result was positive in 31 cases that showed 7.8% seroprevalence of HEV in Khorramabad city. The mean age of all cases was 36 years; positive cases:49.7 years; negative cases: 34.8 years and highest prevalence was in the 40-59 years age group(61.2%). There was no significant relationship between sex, blood transfusion and HEV positive test.
  Conclusion
  Considering the prevalence rate of 7.8%, Khorramabad city is endemic for HEV and probably, this prevalence is higher at the mean age of 49.7% years and in the 40-59 years age group. We suggest that hepatic patients should be evaluated for HEV routinely in Lorestan province paying special attention to pregnant women.
 • A. Abbaszadeh, R. Javanbakhtian, Sh Salehee, M. Motvaseliyan Page 461
  Quality of life(QOL) is a state of complete physical, mental, social and spiritual well-being and may be affected by sociodemographic variables, chronic illnesses, psychiatric and physical conditions. End stage renal diseases and treatments lead to many problems in patients including physical, mental and socioeconomic problems thus affecting their overall QOL. This study evaluated and compared QOL in hemodialysis and kidney transplant patients.
  Methods
  In a descriptive analytic study, SF36 questionnaire was used to examine QOL in 120 patients (60 hemodialysis and 60 kidney transplant patients) in Kerman.
  Results
  The mean QOL score in hemodialysis patients was 49.83±17.56, while in kidney transplant patients, it was 60.95±16.60. Although difference between the two groups was significant (p≤o.o5), the difference in three dimensions; pain, physical and social function was not significant (p≥0.05). In hemodialysis patients, minimum score was in vitality dimension and maximum score in physical function. In kidney transplant patients, minimum score was in general health and maximum score was in role limitation due to physical problem dimension.
  Conclusion
  Although QOL in both groups is lower than public communities, kidney transplantation can improve QOL, especially in role restriction due to physical problems. Based on results, it seems that age, blood creatinine levels and personal perception are the most important factors affecting QOL of hemodialysis patients and only creatinine levels and personal perception can be modified. So, in this group of patients, by maintaining creatinine levels and assuring dialysis quality, QOL can be improved. On the other hand, recognition of patient’s defiance mechanisms can improve adaptation and life satisfaction.
 • Rismanchian, N. Khodaeian, E. Ataei Page 469
  Introduction
  The concept of treating edentulous patients by osseointegrated implants was first proposed in 1960s. To minimize the failure rate of implants, it has been recommended to keep the implants free of load during the healing period. Recent studies have been directed to achieve faster integration and shorter healing periods prior to implant restoration. Loading protocols (immediate loading, early loading) can best be interpreted on the biologic basis of implant integration. Each of these protocols needs special prerequisites and there are special risk factors for different loading protocols.
  Objectives
  In this review article, different loading protocols and their surgical and prosthetic considerations are discussed.
 • M. Karimi, A. Heydari, A. Zare Mehrjerdi Page 479