فهرست مطالب

مهندسی عمران شریف - سال بیست و ششم شماره 1 (مرداد و شهریور 1389)
 • سال بیست و ششم شماره 1 (مرداد و شهریور 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/08/20
 • تعداد عناوین: 15
|
 • اصغر وطنی اسکویی صفحات 3-12
  استفاده ازمشخصات دینامیکی یک سازه، در روش تحلیلی مبتنی بر معیار تغییر مکان مستقیم زمان کمتری را نسبت به تحلیل های تاریخچه ی زمانی می طلبد. استفاده از روش های خطی، دانستن زمان تناوب و نسبت میرایی موثر برای شکل پذیری و سرویس دهی موردنظر یک ساختمان می تواند پاسخ غیرخطی سازه را ارائه دهد. بنابراین محاسبه ی سختی موثر و درصد ترک خوردگی در یک سازه ی بتن مسلح، با توجه به مشخص نمودن مقدار زمان تناوب موثر امکان پذیر است. در این نوشتار با تجزیه و تحلیل تعداد زیادی قاب بتن مسلح، تغییرات زمان تناوب و نسبت میرایی سازه بر حسب شکل پذیری تغییر مکانی سیستم سازه یی ارائه شده است. قاب های انتخاب شده ی 1 تا 6 طبقه، با طول و تعداد دهانه های متفاوت هستند. با توجه به نتایج به دست آمده از تحلیل قاب ها مشخص شده است که مقدار زمان تناوب ارتعاشی و میرایی سازه با افزایش شکل پذیری سازه افزایش خواهند داشت. ولی مقدار افزایش در پارامترهای دینامیکی دارای روندی ثابت و یکسان نبوده است. همچنین در قاب های با ارتفاع و تعداد طبقات یکسان با افزایش طول دهانه از 3 به 6 متر علاوه بر کاهش زمان تناوب اولیه ی قاب، زمان تناوب موثر و نسبت میرایی موثر قاب کاهش پیدا می کند.
  کلیدواژگان: زمان تناوب موثر، میرایی موثر، تحلیل غیرخطی، سازه ی بتن مسلح، زلزله
 • فریبرز ناطق الهی، زهرا طباطبایی صفحات 13-20
  استفاده از تیرهای I شکل و ستون های قوطی در سازه های فولادی ایران در ساختمان های بلند بسیار متداول است. نقطه ضعف اساسی این سازه ها اتصالات آنهاست. برای اصلاح این اتصالات استفاده از اتصال با صفحه ی کناری توصیه می شود. برای دسترسی به رفتار این نوع اتصال از تحلیل استاتیکی غیرخطی و با استفاده از برنامه ی A N S Y S رفتار هیسترزیس این اتصال با توجه به تغییر ابعاد تیر و ستون و تغییر ضخامت ورق کناری تحلیل شده است. نتایج این تحلیل نشان دهنده ی تشکیل مفصل خمیری در تیر و در فاصله یی دور از بر ستون است. نمودارهای استخراج شده از نتایج تحلیل نشان دهنده ی مقاومت، سختی و میزان شکل پذیری قابل قبول برای این اتصال پیشنهادی است و می توان از آن ها در قاب های خمشی ویژه در مناطقی با لرزه خیزی زیاد استفاده کرد. یکی ازمهم ترین مزایای این اتصال عدم نیاز به ورق های پیوستگی در داخل ستون است.
  کلیدواژگان: اتصال گیردار، ستون قوطی، صفحه ی کناری، سازه ی مق
 • عباس بابازاده، سید رضاسیدعلیزاده گنجی صفحات 21-27
  استفاده ی بهینه از پهلوگیرها به منزله ی یکی از فاکتورهای کلیدی در افزایش بهره وری ترمینال های کانتینری محسوب می شود. تخصیص پهلوگیر در یک بندر کانتینری عبارت است از تخصیص پهلوگیر مناسب به کشتی های ورودی به بندر به طوری که کل زمان صرف شده ی کشتی ها در بندر)از زمان ورود تا زمان اتمام عملیات تخلیه و بارگیری(کمینه شود. در ادبیات حمل و نقل، مسئله ی اخیر غالبا به صورت مدل های برنامه ریزی صحیح مختلط فرمول بندی شده است. روش های بهینه سازی مانند روش شاخه و کرانه، کارایی لازم برای حل این نوع مسائل را ندارند و به خصوص در مسائل با ابعاد بزرگ از نظر زمان حل استفاده نمی شوند. در این شرایط، استفاده از روش های جستجوی پیشرفته همچون الگوریتم ژنتیک راه گشا است. در این نوشتار روش حلی بر اساس الگوریتم ژنتیک برای مسئله پیشنهاد می شود و نتایج آن در دو مسئله ی آزمایشی، یکی در ابعاد کوچک و دیگری در ابعاد واقعی ارائه می شوند. همچنین، در مثال با ابعاد کوچک، پاسخ های به دست آمده از روش پیشنهادی با پاسخ های روش شاخه و کرانه مقایسه می شوند.
  کلیدواژگان: بنادر کانتینری، مسئله ی تخصیص پهلوگیر، الگوریتم ژنتیک
 • سیدناصر مقدس تفرشی، امین شریف پور، علی قنبری صفحات 29-35
  وجود حفره زیر یک پی می تواند پایداری و باربری آن را به نحو بسزایی تحت تاثیر قرار دهد. انجام آزمایش های محلی در مقیاس بزرگ و حتی آزمایش در مقیاس کوچک آزمایشگاهی پر هزینه است و انجام آزمایش در شرایط مختلف و دسترسی به تمامی اطلاعات ممکن نیست، لذا برای بررسی اثر حفره در ظرفیت باربری پی انجام یک تجزیه و تحلیل عددی مناسب در کنار نتایج تجربی حاصل از یک مدل فیزیکی می تواند خلاء اطلاعات را به خوبی پوشش دهد و شناسایی کامل تری را مقدور سازد. از آنجا که روش اجزاء محدود با موفقیت نسبتا قابل قبولی برای مطالعه ی بسیاری از مسائل ژئومکانیک به کار رفته است، از این رو برای تجزیه و تحلیل عددی باربری پی نواری واقع بر یک حفره ی طویل از برنامه ی اجزاء محدود در حالت دوبعدی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل عددی مدل خاک -حفره در شرایط بارگذاری استاتیکی قائم برای بررسی اثر پارامترهای عمق مدفون حفره، خروج از مرکزیت پی نسبت به حفره انجام شد. نتایج تجزیه و تحلیل عددی دوبعدی که با استفاده از نرم افزار P l a x i s انجام شده است در مقایسه با نتایج آزمایشگاهی انطباق خوبی دارند. براساس نتایج حاصل یک ناحیه ی بحرانی برحسب عمق مدفون حفره و خروج از مرکزیت پی نسبت به حفره در زیر پی وجود دارد که در صورت قرارگیری حفره داخل این ناحیه، پایداری و ظرفیت باربری پی به میزان قابل توجهی تحت تاثیر قرار می گیرد و باید این اثر در ظرفیت باربری پی درنظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: حفره ی زیرزمینی، ظرفیت باربری، پی نواری سطحی، عمق مدفون حفره، خروج از مرکزیت پی، تجزیه و تحلیل عددی
 • امید بهار، ابوالفضل طاهرپور صفحات 37-47
  تبدیل موجک ابزار قدرتمندی برای تولید شتاب نگاشت هایی با طیف پاسخ سازگار است. در این نوشتار ابتدا بر اساس بزرگای گشتاوری و فاصله از نزدیک ترین سطح گسیختگی گسل، در عین مشابه بودن سایر ویژگی ها، چهار مجموعه ی متفاوت از شتاب نگاشت های حقیقی انتخاب شده است. سپس با اعمال تبدیل موجک شتاب نگاشت های منطبق با طیف طرح تولید شد. کلیه شتاب نگاشت ها اصلاح شدند. در ادامه یک سازه ی 16 طبقه ی بتنی که با روش نیرویی مبتنی بر استاندارد 2800)ویرایش سوم(تحلیل دینامیکی غیرخطی طراحی شده است به دلیل پراکندگی فراوان در پاسخ های لرزه یی سازه در اثر شتاب نگاشت های عضو یک مجموعه، روش ساده یی برای ارزیابی رفتار لرزه یی پیشنهاد شده است. در نهایت، ارزیابی نتایج نشان می دهد: 1(معیار بیشینه ی شتاب زمین معیار مطمئنی در انتخاب شتاب نگاشت مناسب نیست، 2(انتخاب شتاب نگاشت های حقیقی با بزرگای گشتاوری کوچک منجر به ارائه ی پاسخ غیرواقعی در نیروهای بیشینه ی طبقه می شود و سرانجام 3(استفاده از شتاب نگاشت های حقیقی با فاصله ی نزدیک تر به سطح گسیختگی گسل، شتاب نگاشت های اندکی قوی تر به دست می آید.
  کلیدواژگان: تبدیل موجک، قاب خمشی بتنی، تحلیل دینامیکی، تحلیل تاریخچه ی زمانی غیرخطی، تولید شتاب نگاشت های مصنوعی، انطباق طیف پاسخ با طیف طرح
 • سید محمد بینش، نادر هاتف، ارسلان قهرمانی صفحات 49-63
  در این نوشتار روش تقویت شده درون یابی نقطه یی با توابع شعاعیR P I M برای تحلیل ارتجاعی− خمیری خاک های مسلح مورد استفاده قرار گرفته است. تقویت روش بوسیله کثیرالجمله یی ها باعث افزایش دقت حل و قدرت بازتولید روش می شود. در تحلیل حاضر خاک مسلح به سه قسمت مجزای خاک، مسلح کننده و لایه واسطه تفکیک شده و در هر قسمت میدان جابجایی بر اساس روش R P I M تشکیل شده است. سیستم نهایی معادلات از جایگذاری میدان جابجایی تولید شده در فرم ضعیف معادلات حاکمه بدست می آید. در این نوشتار رفتار خاک، مسلح کننده ها و لایه واسطه به صورت ارتجاعی خمیری کامل در نظر گرفته شده است. همچنین با به کار بردن مفهوم المان رابط، امکان شبیه سازی لغزش در لایه واسطه فراهم شده است. بر اساس روابط بدست آمده، یک برنامه رایانه یی تهیه شده است و با حل چند مثال در انتهای نوشتار، عملکرد آن مورد بررسی قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: روش درون یابی نقطه یی، خاک مسلح
 • مهدی درخشندی صفحات 65-71
  روان گرایی از جمله پدیده های مخربی است که هر ساله باعث واردشدن خسارت های زیاد به سازه های مهندسی می شود. تاکنون معیارهای مختلفی مبتنی بر شکل پذیری ریزدانه ها برای ارزیابی روان گرایی ماسه های حاوی ریزدانه های چسبنده تدوین شده است که با توجه به ویژگی ها و شاخص های در نظر گرفته شده در این معیارها، نتایج نسبتا متفاوتی از آن ها به دست می آید. در این مطالعه پس از بررسی روش های مختلف ارزیابی روان گرایی مبتنی بر شکل پذیری، کارایی این روش ها در ارزیابی روان گرایی ماسه های حاوی ریزدانه های چسبنده با دامنه ی خمیری پایین)15٫5P I=(بررسی می شود. همچنین تعدادی آزمایش سه محوری سیکلی کنترل کرنش بر روی نمونه های حاوی 0، 10، 20 و 30 درصد کائولینیت انجام و تغییرات فشار منفذی و ایجاد روان گرایی در این آزمایش ها با روش های متداول ارزیابی شد. در ادامه با انجام چند آزمایش سه محوری، رفتار استاتیکی و تغییرات ایجادشده در ریزساختار ماسه در اثر افزودن مقادیر مختلف کائولینیت بررسی شده است.
  کلیدواژگان: معیارهای روان گرایی، ماسه های رس دار، آزمایش سه محوری استاتیکی و سیکلی
 • محمدمهدی خوشبخت مروی، علی فاخر، محمد صادق معرفت صفحه 73
  آزمون گر دینامیکی شمع با استفاده از)P D A، امروزه به منزله ی روشی جدید در تخمین ظرفیت باربری شمع استفاده می شود. در حال حاضر، تطابق اطلاعات نمودار نیرو -زمان محاسبه شده با اطلاعات ثبت شده و انتخاب متغیرهای مقاومتی خاک، با استفاده از نرم افزار مکمل آن)C A P W A P}، برای به دست آوردن ظرفیت باربری شمع روندی تجربی است. لذا با در نظر گرفتن طبیعت آزمون و خطای موجود در الگوریتم برنامه و تنوع در تعداد متغیرهای موثر خاک که C A P W A P در طی فرآیند به دست آوردن بهترین تطابق از آن استفاده می کند، ممکن است با انتخاب متغیرهای مختلف به شاخص تطابق یکسان با نتایج ظرفیت باربری متفاوت دست یافت. در بخش اول سعی شده است میزان تغییر در متغیرهای مختلف خاک و اثر آن روی توزیع ظرفیت باربری بین جدار و نوک شمع و ظرفیت باربری کلی، با هدف رسیدن به شاخص تطابق مشابه برای یک اندازه گیری مشخص، بررسی شوند. همچنین در ادامه، تجزیه و تحلیل اطمینان پذیری روی نمونه های مورد مطالعه انجام شده است. در این تجزیه و تحلیل با استفاده از روش طراحی ضرایب بار و مقاومت و با در نظرگرفتن نتایج حاصل از دو تحلیل استاتیکی و دینامیکی روی نمونه یی معین، یک شاخص اطمینان پذیری در برابر بار گسیختگی حاصل از تحلیل استاتیکی به دست آمده و همچنین اثر تغییر نتایج P D A روی شاخص اطمینان پذیری محاسباتی و همچنین تراز ایمنی طرح بررسی شده است.
  کلیدواژگان: آزمون دینامیکی شمع، P D A، C A P W A P، ظرفیت باربری، اطمینان پذیری
 • سیامک فیضی، علی اصغر میرقاسمی، عباس قلندرزاده صفحات 85-92
  در نوشتار حاضر، رفتار استاتیکی و دینامیکی مصالح بتن آسفالتی به منزله ی یک عنصر آب بند در سدهای خاکی و سنگریزه یی مطالعه شده است. بدین منظور تعداد زیادی از آزمایش های مونوتونیک و دوره یی با استفاده از دستگاه دینامیکی M T S موجود در موسسه ی تحقیقاتی نروژٓN G I انجام شد. آزمایش ها در درجه ی حرارت، تنش های همه جانبه، ناهمسانی و سرعت بارگذاری های مختلف انجام شده است. تعیین پارامترهای دینامیکی و نوع رفتارمصالح بتن آسفالتی در زمان اعمال بارهای دوره یی و تاثیر پارامترهای مختلف نظیر دما، تنش، ناهمسانی و سرعت بارگذاری از اهداف این مطالعه بوده است. برای مطالعه ی رفتار این مصالح، تعدادی آزمایش مونوتونیک بلافاصله بعد از آزمایش دوره یی بر روی تعدادی از نمونه ها انجام و منحنی های رفتاری نمونه ها قبل و بعد از بارگذاری مقایسه شده اند. نتایج آزمایش های انجام شده حاکی از رفتار مناسب مصالح بتن آسفالتی در برابر بارهای دینامیکی است و حتی پس از هزاران دوره ی بارگذاری کاهش قابل توجهی در مقاومت این مصالح مشاهده نمی شود.
  کلیدواژگان: سدخاکی و سنگریزه یی، بتن آسفالتی، آزمایش های دوره یی، آزمایش های مونوتونیک
 • وحید والامنش، همایون اسمعیل پور استکانچی، ابوالحسن وفایی صفحات 105-118
  در این نوشتار کاربرد روش زمان دوام در تحلیل لرزه یی خطی سدهای بتنی وزنی بررسی شده است. این روش نسبتا جدید، مبتنی بر تحلیل تاریخچه ی زمانی است و انتظار می رود با توسعه ی کاربرد آن در تحلیل سدهای بتنی بتوان به اطلاعات مفیدی در رابطه با عملکرد لرزه یی و حاشیه ی اطمینان در مقابل معیارهای مختلف طراحی دست یافت. مقایسه ی نتایج دو سد کوینا و فولسوم در ناحیه ی خطی تحت زلزله های مختلف نشان می دهد که روش زمان دوام، دارای قابلیت پیش بینی رفتار سدها تحت زلزله های مختلف است که در زمان معادل هر زلزله اتفاق می افتد. همچنین برای ارزیابی کلی سد در تراز OBE در حالت خطی می توان زمان مبنا را برابر زمان متناظر تراز OBE منطقه در نظر گرفت. اگر زمان دوام در سد بر مبنای شاخص خرابی تعیین شده در تراز OBE بیش از این زمان مبنا باشد، سد مورد نظر مقاوم و اگر کمتر از این زمان باشد، سد برای تراز OBE ضعیف است. در مجموع استفاده از روش زمان دوام انجام این ارزیابی را تسهیل می کند.
  کلیدواژگان: روش زمان دوام، توابع شتاب، تحلیل دینامیکی سدهای بتنی، تراز عملکرد
 • حمیدرضا صفوی صفحات 119-125
  کاربرد مدل های کیفی رودخانه ها به طور روزافزونی گسترش یافته و کالیبراسیون و صحت سنجی این مدل ها اهمیتی خاص برای پیش بینی وضعیت آتی رودخانه و نحوه ی مدیریت صحیح بر آن ها دارد. در این نوشتار یک الگوریتم ژنتیک برای تعیین مقادیر بهینه ی ضرایب واکنش پارامترهای کیفی B O D و D O در رودخانه ی زاینده رود با استفاده از مدل شبیه سازی K2 Q U A L ارائه شده است. تابع هدف کمینه سازی مجموع مربعات تفاوت بین داده های مشاهده شده با مقادیر شبیه سازی شده برای تعیین ثابت های مصنوعی واکنش های بیوشیمیایی)$k_1$(، هوادهی)$k_2$(وکاهش براثر ته نشینی)$k_3$(است. قیدهای مربوط به فضای جستجوی هر ثابت اعمال شده و مدل بهینه سازی به صورت درون گذار به دلیل دردسترس بودن مدل شبیه ساز K2Q U A L در صفحات گسترده اجرا شد. ثابت مصنوعی بیوشیمیایی)$k_1$(در طول بازه های مختلف رودخانه ی زاینده رود از 0٫02 تا)d a y$^{-1}$(3٫27، ثابت هوادهی)$k_2$(از 0٫082 تا)d a y$^{-1}$(22٫13 و ثابت کاهش در اثر ته نشینی)$k_3$(از 0٫06 تا)d a y$^{-1}$(4٫27 تغییر می کند. مرحله ی صحت سنجی نیز نشان گر دقت قابل قبول در کاربرد مقادیر ثابت های کالیبره شده در مدل کیفی رودخانه ی زاینده رود است.
  کلیدواژگان: کیفیت رودخانه، مدل سازی، الگوریتم ژنتیک، کالیبراسیون، صحت سنجی، زاینده رود
 • علی اکبر مقصودی، کامران مستی صفحات 127-136
  در محل اتصال تیر به ستون خصوصا در طبقات پایین سازه های بلند بتن مسلح، معمولا به دلیل تراکم زیاد آرماتورها، بتن معمولی سنتیپانویساغلب با مشکل اجرا و ویبره کردن روبرو است. استفاده از نسل جدید بتن معروف به بتن خودمتراکم)S C C(به منزله ی جایگزین، انتخاب مناسبی است. این بتن با روانی زیاد و بدون نیاز به ویبره کردن داخلی یا خارجی، منجر به بهبود کیفیت و کاهش قیمت در مقایسه با بتن سنتی است. برای موافقت با استفاده از این نوع بتن در اتصالات تیر-ستون بتن مسلح، از نتایج تحقیقات آزمایشگاهی موجود 3 عدد اتصال با درصدهای مختلف $r h o$ و $r h o''$ برای تعیین شکل پذیری و طول)قطر(مفصل خمیری استفاده شد. اتصالات شبیه سازی شده، تحت بار فزاینده ی نقطه یی تا مرحله ی تخریب قرار گرفتند و مقادیر خیز و کرنش فولاد و بتن در مقاطع مختلف اندازه گیری شدند. در فاز تئوریک این تحقیق، مدل سازی اجزاء محدود)سه بعدی غیرخطی A N S Y S(برای اتصالات انجام و منحنی بار-خیز و توسعه ی لولای خمیری ترسیم شد. مقایسه ی نتایج مدل سازی اجزاء محدود و آزمایشگاهی اتصالات، به نزدیکینتایج در دو روش دلالت دارد. در نتیجه طراحی اتصالات بتن مسلح شکل پذیر با بتن خودمتراکم)بدون نیاز به ویبره(امکان پذیر است.
  کلیدواژگان: SCC، شکل پذیری، مفصل خمیری، اتصال تیر، ستون، ANSYS
 • بهرخ حسینی هاشمی، عادل تابناک صفحات 137-143
  در سال های اخیر، در کشور پژوهش هایی مانند سازه های بتنی و فولادی با سیستم قاب خمشی برای بررسی دقت روش های به کار رفته در طراحی سازه های ساختمانی بر اساس نیرو انجام شده و در ادامه نیز به دلیل استفاده ی روزافزون از سازه های بتنی، بررسی رفتار سازه های بتنی با دیوار برشی در زلزله مورد توجه قرار گرفته است. در این نوشتار عملکرد قاب های متقارن خمشی ویژه با دیوار برشی که طبق استاندارد 2800)ویرایش سوم(بارگذاری و مطابق آیین نامه ی بتن آمریکا)02-318A C I(طراحی شده اند، با استفاده از تحلیل های تاریخچه ی زمانی غیرخطی بررسی شده است. برای این منظور سازه یی بتنی با دیوار برشی سه بعدی با تعداد طبقات 4، 8، 12 و 16 و ابعاد 24$t i m e s$40 متر طراحی و تحت 7 شتاب نگاشت مصنوعی با تاریخچه ی زمانی غیرخطی تحلیل و سپس با استفاده از میانگین پاسخ های بیشینه ی ثبت شده، عملکرد سازه ها بررسی شد. براساس نتایج به دست آمده روش نیرویی مورد بررسی قادر به ارضاء حد شاخص تغییرمکان نسبی استاندارد 2800 نیست اما برش های طبقات را به نحو مناسبی برآورد می کند.
  کلیدواژگان: سازه ی بتنی با دیوار برشی، شتاب نگاشت مصنوعی، تحلیل تاریخچه ی زمانی غیرخطی
 • سید حسین حسینی نورزاد، محمدهادی افشار صفحات 145-150
  امروزه روش های فراکاوشی در حل مسئله ی بهره برداری از مخزن سد، که یکی از مسائل مورد علاقه ی محققان در حوزه ی مدیریت منابع آب در سراسر دنیاست، سهم مهمی را به خود اختصاص داده اند. در این عرصه به روش جستجوی ممنوعه کمتر از سایر روش ها توجه شده است. در این نوشتار، ابتدا در مرحله ی انتخاب روش جستجوی ممنوعه ی استاندارد، یک مکانیزم احتمالاتی با دو معیار رتبه ی پاسخ در همسایگی و مقدار تابع هدف پاسخ، با روش چرخ گردان اعمال شد و سپس دو مسئله ی بهره برداری ساده و برق آبی مخزن سد دز با این روش ها حل شد. با توجه به نتایج، روش رتبه -معیار موفق تر از روش مقدار -معیار بوده است و این روش موفق تر از روش استاندارد ارزیابی می شود. همچنین در مقایسه با نتایج سایر محققان، با وجود اینکه بهترین پاسخ در این روش ها به پاسخ مبنا نزدیک تر است)حل با L I N G O(، محدوده و به عبارتی انحراف از معیار پاسخ ها در مقایسه با پاسخ های بعضی محققان بزرگ تر است. به منزله ی پیشنهادی برای اصلاح این مورد در آینده، می توان این روش ها را با مفاهیم تشدد و تشتط بهبود بخشید.
  کلیدواژگان: بهره برداری بهینه از مخزن سد، جستجوی ممنوعه، توسعه ی احتمالاتی
|
 • Asghar Vatani Askvyy Pages 3-12
  Azmshkhsat using a dynamic structural analysis method based on benchmark shift less time than the direct analysis requires long history. Linear methods, knowing the time and frequency for effective damping ratio of ductile and catering desired nonlinear response of a building structure can provide it. So hardly effective and percentage calculation fissuring in a reinforced concrete structure, according to the amount of time to identify effective rotation is possible. In this article analyzing a large number of reinforced concrete frame, frequency and time changes based on ductile structural damping ratio shift Saz·hyy system is presented. Frames selected from 1 to 6 floors, with the length and number Dhanhhay vary. Considering the Results of the analysis frames specified amount of time that the vibration frequency and damping structures with increasing ductile structures will increase. But the increase in the amount Paramtrhaydynamyky have the same trend has not been fixed. Also in Frames Height and number of classes increased during the same span of three to six meters in addition to reducing the time frame of initial rotation, rotation time frame effective and efficient damping ratio is reduced.
 • Fariborz Nateghi Elahi Pages 13-20
  I use the beams and columns in cans Steel Structures in Iran is very common in tall buildings. The basic structural weakness of their joints. Use these connections to improve connectivity with the page sidebar is recommended. To access this type of behavior connecting the nonlinear static analysis using ANSYS program hysteresis behavior of the connection according to the changed and changing column dimensions Tir, lateral thickness is analyzed. Detailed analysis of the results indicates the formation in July and paste Faslhyy is far from the column. Graphs extracted from the analysis of results indicates resistance, hardness and ductility levels is plausible for this proposal and can connect them in frames, especially in areas with Lrz·hkhyzy bending too much to use. One of the most important benefits of this connection Dmnyaz sheet is continuity within the column.
 • Abbas Babazadeh Pages 21-27
  Optimal use of berthing serve as a key factor in increasing productivity for container terminals is considered. Berthing allocation in a container port is simply to allocate the appropriate berthing vessels to the port of entry so that the total time spent in port, ships) from the time of entry until completion of loading and unloading (Minimum. In literature, transportation, often in the recent issue If properly planned mixed models are formulated. optimization methods such as bank branches and methods, you need to solve this kind of performance issues are not issues, especially in big dimensions of time use are not resolved. In these circumstances, the use of techniques such as Advanced genetic algorithms is the way. In this article alternative methods based on genetic algorithms is proposed to issue its results in two pilot issue, a small scale and the other in the real dimensions are presented. Also, the small scale example, responses obtained the responses of the proposed method and the method of Bank branches are compared.
 • Seyed Nasser Moghadas Tafreshi Pages 29-35
  Holes can exist under a stable foundation and its cargo Bhnhv great affect. Local tests on large scale and even small-scale laboratory testing is costly and testing in different conditions and access to all of the information is not possible, therefore, the effect of cavity Following a Bearing capacity analysis of the appropriate number next to the experimental results resulting from a physical model could well cover the information gap and makes possible the complete identification. Since The finite element method successfully for a fairly plausible Zhyvmkanyk study used a lot of things have gone, so for numerical analysis strip located on the cargo after a hole elongated in a state of two-dimensional finite element program is used. Numerical analysis of soil models - holes in the vertical static loading conditions to check the depth of the buried cavity parameters, leaving the center hole was to follow. Dimensional numerical analysis results using Plaxis software have been performed in comparison with experimental results have good compliance. Based on the results of a critical area in terms of depth of the buried cavity and exit from the central cavity under the foundation to follow if there are holes within this area placement, stability and cargo capacity following a significant amount affected and should work in this capacity Following the cargo to be considered.
 • Omid Bahar Pages 37-47
  Wavelet Transform Ngashthayy powerful tool to generate acceleration response spectrum compatible. The first article based on moment magnitude and distance from the nearest surface fault rupture, while other attributes Mshabhbvdn four different set of real accelerograms is selected. Then by applying Wavelet Transform accelerograms consistent with spectrum plan was produced. All Shtabngashtha revised. A more concrete structure with 16 class-based force standard method 2800) Third Edition (Nonlinear Dynamic Analysis is designed to scatter due to numerous responses Lrz·hyy structure of a set of accelerograms, methods for evaluating Sadhyy Lrz·hyy behavior is proposed. In Finally, evaluation results indicate: 1 (maximum acceleration criterion in selecting suitable criteria Shtabngasht land is not suitable, the second (real accelerograms selected magnitude smaller torque led to a false answer in the maximum forces and finally the third floor is (using real accelerograms distance closer to the surface fault rupture, accelerograms obtained slightly stronger comes.
 • Nader Hatef Pages 49-63
  This article reinforced Interpolation Method Nqthyy RPIM radial functions for the elastic analysis - soil paste has been used armed. Strengthen methods to increase accuracy by Ksyraljmlhyyha resolve and strength are reproducing method. In the present analysis of the soil armed with three distinct soil reinforcement and separation of intermediate layer and displacement field in each section based on the method consists RPIM. Placement of the final system of equations generated displacement field equations governing weak form is obtained. In this article the behavior of soil and reinforcement layer due to elastic paste is considered complete. Also apply the concept of interface elements, the layers can slip through the simulation is provided. Based on the obtained relations, a computer, is provided by solving some examples at the end of articles, its performance has been studied.
 • Mehdi Derakhshandi Pages 65-71
  Including liquefaction phenomena is that each year, causing devastating losses entering engineering structures is high. So far, based on different criteria for evaluating liquefaction ductile fine sands containing Ryzdanhhay adhesive is formulated according to the characteristics and parameters taken in considering these criteria, they obtained rather different results comes. In this study different methods of assessment based liquefaction ductile performance of these methods in evaluating liquefaction Ryzdanhhay sands containing paste adhesive with low range) 15.5PI = (will review. The number of cycles controlled triaxial tests on samples containing 0 strain, 10, 20 and 30 percent do, and kaolinite and pore pressure changes created in the liquefaction experiments were evaluated with conventional methods. do more with multiple triaxial testing, static behavior and changes in the microstructure of sand created in effect by adding different amounts of kaolinite is.
 • Ali Fakher Page 73
  Dynamic tester using candles) PDA, now constitutes a new method in the estimation of pile cargo capacity is used. Currently, compliance information chart force - time calculated with the data registered and selected variables, soil resistance, using the complementary software) CAPWAP}, to obtain the experimental process is pile cargo capacity. Therefore, considering the nature of trial and error in the algorithm programs and diversity in the number of variables affecting soil CAPWAP during the process of obtaining the best match of the uses may be selected variables to the index matching identical results Bearing capacity varies achieved. In the first part has been trying to change the amount of soil variables and its effect on the distribution of cargo capacity between the wall and pile tip and overall cargo capacity, to achieve a similar adaptation index for a specific measure, they review. Also continuing on the reliability analysis of samples has been studied. In this analysis using the design load and resistance coefficients and considering the results of both static and dynamic analysis on Nmvnhyy given a reliability index versus rupture time obtained from static analysis results and effect change on the PDA reliability index calculation and design safety level has been investigated.
 • Ali Asghar Mir Ghasemi Pages 85-92
  In the present article, static and dynamic behavior of asphalt concrete materials serve as an element in Bbnd Sngryz·hyy earth dams have been studied. Bdynmnzvr large number of experiments and Dvrhyy Mvnvtvnyk using the MTS Dynamic Research Institute in Norway was NGI. Experiments in temperature, stresses comprehensive, dissonance, and various loadings is done quickly. Determination of dynamic parameters and type of asphalt concrete Rftarmsalh Dvrhyy loads applied at the time and the impact of different parameters such as temperature, tension, dissonance and the speed of loading of the goals of this study is. To study the behavior of these materials, several experiments Dvrhyy Mvnvtvnyk immediately after testing conducted on some samples and samples treated curves before and after loading are compared. Results of tests conducted indicate the appropriate behavior of asphalt concrete materials against dynamic loads and even after the period of loading thousands significant reduction in the resistance of this material is not observed.
 • Vahid Valamnsh Pages 105-118
  Methods used in this article last time Lrz·hyy linear analysis of concrete dams has been investigated by weight. This relatively new technique, based on time history analysis is expected with the development of its application in analysis of concrete dams can be useful information in relation to the performance and margins Lrz·hyy against criteria designed to ensure achieved. Comparison of two dams and Fvlsvm Kvyna area under the line of earthquakes shows that the method last time, has the ability to predict the behavior of dams under earthquakes when they are equivalent to each earthquake occurs. Also to assess the overall dam levels linear mode can be time OBE in the base level corresponding to the time zone OBE considered. If the last time the failure index based Dam Tyynshdh OBE in balance over this time base, the dam and if desired resistance is less than this time, the dam is weak for the balance of OBE. Total duration time method will facilitate the assessment done
 • Hamid Reza Safavi Pages 119-125
  Generally the growing use of river quality models and calibration and Shtsnjy extends these models to predict the status of a particular matter coming right on the river and how to manage them. In this paper a genetic algorithm to determine the optimal reaction coefficients of quality parameters of BOD and DO in Zayande simulation model is presented K2 QUAL. Minimize sum of squares objective function difference between the data viewed to etermine the constants with the values simulated synthetic biochemical reactions) $ k_1 $ (, aerated) $ k_2 $ accumulation and decrease deposition) $ k_3 $ (is. Constraints related to any fixed space search and model Amalshdh ptimizing basis due Drvngzar Drdstrsbvdn simulator models K2QUAL pages Widely implemented. Biochemical synthetic fixed) $ k_1 $ (during different intervals of 0.02 to Zayande) day $ ^ {-1} $ (3.27, constant aeration) $ k_2 $ (up from 0.082) day $ ^ {-1} $ (22.13 and stable reduction of deposition) $ k_3 $ (up from 0.06) day $ ^ {-1} $ (4.27 changes. Shtsnjy stage also indicates the use of plausible values of precision constants Kalybrhshdh Zayande model is qualitative.
 • Ali Akbar Maghsoudi Pages 127-136
  Tir at the junction column, especially on the lower floors tall reinforced concrete structures, usually due to the high density of reinforcement, concrete typical traditional Panvysaghlb Vybrhkrdn faced with the problem and is implemented. Using the new generation of concrete known as concrete Khvdmtrakm) SCC (constitutes lternative is a good choice. The concrete with high psychological and Vybrhkrdn without internal or external, leading to improved quality And lower prices than traditional concrete. To agree to use this type of connections in the Persian month Tir concrete - reinforced concrete columns of the laboratory results with three different percentages connection number $ rho $ and $ rho '$ to determine the length of ductile) Qatar (joint paste was used. Simulated connections under increasing time to step Nqthyy were destroyed and rich amounts of concrete and steel strain were measured at different levels. the theoretical phase of this research, finite element modeling) Three-dimensional nonlinear ANSYS (for curve fitting and once done - rich and plastic hinge evelopment was traced. compare the results of finite element modeling and laboratory fittings, the two methods implies Nzdykyntayj. the result of ductile reinforced concrete design with concrete connections Khvdmtrakm) without vibration (is possible.
 • Behrokh Hoseini Hashemi Pages 137-143
  In recent years, research works in countries such as concrete structures and steel frame to check the accuracy of methods used in building structures design was done by force and due Adamhnyz increasing use of concrete structures, the behavior of concrete structures with shear walls in earthquake has been considered. This article frames the symmetrical bending performance, especially with shear walls that standard in 2800) Third Edition (loading and concrete regulations as America) 02-318ACI (designed using nonlinear time history analysis has been nvestigated. For this Saz·hyy Concrete wall Dimensional shear number of classes 4, 8, 12 and 16 and size 24 $ times $ 40 and under 7 meters designed artificial Shtabngasht nonlinear time history analysis and then use the answers mean aximum registered performance structures were investigated. Based on the results discussed methods force level to satisfy the standard index of relative displacement is 2800 but the cuts to classes appropriately estimates.