فهرست مطالب

مدرس علوم انسانی - سال چهاردهم شماره 2 (پیاپی 66، تابستان 1389)

فصلنامه مدرس علوم انسانی
سال چهاردهم شماره 2 (پیاپی 66، تابستان 1389)

 • پژوهش های مدیریت در ایران
 • تاریخ انتشار: 1389/06/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • صفحات 1-21
  در این بررسی، تاثیر فرهنگ سازمانی و میزان تناسب اعضای هیئت علمی در دانشگاه مورد مطالعه، در راستای تعیین پیامدهای رفتاری آن ها مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد. سؤال اساسی این است که فرهنگ سازمانی و میزان تناسب (عدم تناسب) میان اعضای هیئت علمی و دانشگاه تا چه حد می تواند بر میزان شهروندی سازمانی و تمایل به ماندگاری آنها در راستای پرورش نیرو های انسانی مورد نیاز، تاثیر داشته باشد؟ این مطالعه، از روش تحقیق توصیفی- پیمایشی و ابزار پرسشنامه باز و بسته، برای بررسی متغیرها و پاسخگویی به این سؤال، استفاده می کند. جامعه آماری این مطالعه، 393 نفر شامل کلیه اعضای هیئت علمی تمام وقت دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1385 است که بر اساس مطالعه مقدماتی و با استفاده از روش نمونه گیری طبقهای، تعداد 205 نفر از آنها به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند.
  نتایج به دست آمده، به طور کلی تاثیر تناسب فرد- سازمان بر رفتار اعضای هیئت علمی را مورد تایید قرار دادند. همچنین، میان تناسب ارزشها و میزان تمایل به خروج، تناسب اهداف و میزان تمایل به خروج و تناسب محیط کاری و رفتارهای سازمانی (تابعیت سازمانی و تمایل به ماندگاری) در سطح معنی دار 5%، رابطه معنی داری به دست نیامد. رابطه میان نوع فرهنگ سازمانی و تناسب فرد- سازمان نیز، مستقیم و تا حدی قوی نشان داده شده است.
  کلیدواژگان: تناسب فرد، سازمان، تابعیت سازمانی، تمایل به ماندگاری، فرهنگ سازمانی، اعضای هیئت علمی
 • صفحات 21-45
  با ظهور عصر جدید کسب و کار که تغییر را به عنوان یکی از خصوصیات اصلی با خود دارد، تضمین موفقیت و بقای سیستم های تولید، سخت تر می شود. در تقابل با این شرایط متغیر، سیستم تولید چابک به عنوان پیشرفته ترین سیستم یا به عبارتی پارادایم تولید، امروزه در حال ارائه خود به دنیای تولید است و در این راستا توسعه متدهای ارزیابی چابکی بنگاه ها نیز اهمیت ویژه ای یافته است.
  شیوه های سنجش چابکی اساسا دارای یک نقص کلی هستند و آن عدم توجه به میزان نیازمندی به چابکی، برای ارزیابی و مقایسه چابکی بنگاه ها با بنگاه های دیگر می باشد. در واقع شدت تغییرات محیطی و تلاطم نیازمندی های مشتریان، تعیین کننده میزان نیاز به چابکی برای بنگاه ها می باشد و با توجه به ماهیت و اندازه متفاوت این تغییرات برای سازمان های مختلف، سطح مطلوب چابکی برای آن ها متفاوت خواهد بود. بنابراین شیوه های ارزیابی باید میزان چابکی را به صورت قدرت پاسخگویی مناسب به این تغییرات مورد سنجش قرار دهند. در این مقاله با هدف رفع این نقیصه، تکنیک تحلیل پوششی داده ها با تعریف ورودی ها و خروجی های چابکی، برای اررزیابی چابکی بنگاه های تولیدی تعدیل شده است. در پایان این مدل اندازه گیری برای ارزیابی چابکی 20 بنگاه تولیدی از 5 صنعت مختلف به کار گرفته شد و چابکی نسبی بنگاه ها و نیز میزان بهبود در خروجی ها به منظور رسیدن به مرز کارایی سازمان های مختلف از نظر چابکی، تعیین و مسیر بهبود برای آن ها ترسیم شد.
  کلیدواژگان: چابکی سازمانی، چابکی نسبی، تحلیل پوششی داده ها، اندازه گیری چابکی
 • صفحات 45-66
  سایش اجتماعی یکی از دستاورد های منفی زندگی اجتماعی است که هزینه های سنگینی برای سازمان ها و جامعه دارد. این مقاله در راستای مساعدت به مدیران برای تخفیف اثرات منفی سایش اجتماعی بر کارکنان تالیف شده است و هدف آن احصای اجزای مدل سایش اجتماعی در سازمان های مورد مطالعه و ایجاد هوشیاری اجتماعی در مدیران و کارکنان می باشد. این تحقیق در دو سازمان، یعنی وزارت نفت و وزارت دارایی انجام شده است. در این مقاله یک مدل مفهومی بر اساس تئوری انصاف طراحی شده که رابطه متغیر مستقل (سایش اجتماعی) و متغیر وابسته (پیامدهای ارتباطات کارکنان) و نقش متغیر میانجی (ادراک عدالت) در تعامل بین این دو متغیر، با توجه به متغیرهای تعدیل گر (ابعاد فرهنگی فردی و وظایف سیستم مدیریت منابع انسانی) را از طریق روش تحلیل مسیر و ساب گروپ آزمایش نموده است. براساس نتایج حاصل از برازش مدل سایش اجتماعی برای سازمان های مورد مطالعه، نقش متغیر میانجی ادراک عدالت و متغیر تعدیل گر وظایف مدیریت منابع انسانی تایید شده ولی نقش تعدیل گر ابعاد فرهنگی فردی (بعد فاصله از قدرت) تایید نشده است.
  کلیدواژگان: سایش اجتماعی، ادراک عدالت، پیامدهای ارتباطات کارکنان، تئوری انصاف
 • صفحات 67-98
  امروزه با گسترش روز افزون صنایع خدماتی، موضوع بازاریابی خدمات و کیفیت خدمات به مسئله مهمی برای سازمان ها تبدیل شده است. تلاش های فراوان سازمان ها در این حوزه، شاهدی بر این ادعاست. در سال های گذشته، سازمان ها سعی کرده اند از طریق مفاهیم و رویکردهای بازاریابی بیرونی، کیفیت خدمات مناسب و رضایت بهتر مشتریان بیرونی خود را فراهم سازند. یکی از ویژگی های مهم خدمات، تعامل مستقیم کارکنان با مشتریان و نقش تعیین کننده رفتارهای مشتری مدارانه آن ها در برخورد با مشتریان است. بنابراین برای داشتن کیفیت خدمات بر تر و در نهایت رضایت مشتریان بیرونی، باید کارکنان (مشتریان درونی) متعهد به اهداف و چشم اندازهای شرکت و دارای رفتارهای مشتری مدارانه داشته باشیم. امروزه با مطرح شدن ایده و مفهوم بازاریابی درونی،اهمیت و نقش تعیین کننده مشتریان درونی سازمان ها (کارکنان) در موفقیت برنامه های بازاریابی بیرونی بیش از پیش روشن تر شده است. تحقیقات گذشته نشان می دهد که باید بین بازاریابی بیرونی و بازاریابی دورنی تعامل و ارتباط تنگاتنگی وجود داشته باشد؛ لذا، تحقیق حاضر باهدف شناسایی تاثیر اقدامات بازاریابی درونی بر رفتارهای شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات انجام شده است. روش تحقیق مورد استفاده پیمایشی- همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری می باشد. نتایج تحقیق حاضر نشان داد اقدامات بازاریابی درونی در شرکت ملی گاز ایران توانسته است بر طبق یک مدل مفهومی (تحلیل مسیر) رفتارهای شهروندی سازمانی کارکنان و در نهایت، کیفیت خدمات را افزایش دهد.
  کلیدواژگان: بازاریابی درونی، بازاریابی بیرونی، کیفیت خدمات، رفتار شهروندی سازمانی، مدل معادلات ساختاری
 • صفحات 99-122
  بی تردید موضوع رهبری در سازمان اهمیت زیادی دارد و موفقیت یک سازمان به سبک رهبری مناسب و اثربخش وابسته است. در این تحقیق تلاش شده است مدلی برای مدیریت یک بیمارستان در لبنان طراحی شود. بدین منظور بیمارستان های بالاتر از 50 تخت انتخاب شد و مدیران ارشد و میانی بیمارستان ها نسبت به تکمیل پرسشنامه اقدام نمودند. درنهایت از مجموع 92 بیمارستان موجود، 68 مدیر و «مشارکتی»، «حمایتی»، «هدایتی» به پرسشنامه تحقیق جواب دادند. در این تحقیق، چهار سبک رهبری «عوامل فرهنگی»، «ویژگی های شخصیتی»، «اقتضایی درونی» مورد توجه قرار گرفت و عوامل «عمل گرا» بررسی شد. عوامل اقتضایی درونی، شامل ساختار وظایف، اختیارات و تیم «عوامل اقتضایی کارکنان» و کار است. ویژگی های شخصیتی، شامل پنج بعد برونگرایی، تجربه پذیری، سازگاری یا اجتماعی بودن، وظیفه شناسی و ثبات عاطفی است. عوامل فرهنگی نیز شامل چهار متغیر فردگرایی، مردسالاری، اجتناب از عدم اطمینان و فاصله قدرت است و درنهایت، عوامل اقتضایی کارکنان شامل توانائی و تمایل به کار است. سرانجام براساس یافته های پژوهش، مدلی طراحی شد که هم با عوامل درونی حاکم در بیمارستان سازگار است و هم با شخصیت رهبران و ابعاد فرهنگی آن ها تناسب دارد.
  کلیدواژگان: سبک رهبری، شخصیت، فرهنگ و سیستم ارزشی
 • صفحات 123-148
  یکی از مهم ترین موضوعات در مدیریت دولتی همواره مربوط به گرایش های سیاسی مدیران و کارکنان دولتی و تاثیر آن بر عملکرد آن ها بوده است که تحت عنوان دوگانگی سیاست - اداره مورد بررسی قرار گرفته است. اندیشمندان مدیریت دولتی به دلیل جلوگیری از ایجاد فساد در خدمات دولتی عنوان می کنند که اداره نباید وارد مجادلات سیاسی و حزبی شود و سیاستمداران نیز نباید اقدام به انتصابات گسترده سیاسی در همه سطوح مدیریتی کنند. با این وجود شاهد هستیم که در اغلب کشورهای در حال توسعه با روی کار آمدن یک حزب و جناح سیاسی، اقدام به تعویض و ج ابه جایی بسیاری از مدیران دولتی می شود. مقاله حاضر در صدد است تا پیامدهای این امر را بررسی کند که چنین عملی موجب افزایش سیاسی شدن فضای سازمان های دولتی می شود و به شدت بر رفتار و عملکرد فردی و سازمانی تاثیر می گذارد. بدین منظور، پژوهش حاضر به بررسی تاثیر گرایش های سیاسی مدیران و کارکنان دولتی بر رفتار شهروندی سازمانی آن ها می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که گرایش های سیاسی بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیر می گذارد و مدیران و کارکنانی که به حزب حاکم گرایش دارند، رفتار شهروندی بالاتری از دیگران دارند و در مقابل، آن هایی که به حزب حاکم گرایش ندارند، رفتارهای شهروندی سازمانی چندانی از خود نشان نمی دهند.
  کلیدواژگان: وگانگی سیاست - اداره، انتصابات سیاسی، گرایش های سیاسی، بی طرفی سیاسی، رفتار شهروندی سازمانی
 • صفحات 149-172
  هدف اصلی این مقاله ارائه الگوریتمی بر پایه رویکرد تصمیم گیری چند معیاره فازی، به منظور اندازه گیری قابلیت خدمت رسانی زنجیره های تامین در راستای افزایش رضایت مندی مشتریان است.
  برای این منظور، در ابتدا شاخص های ارزیابی عملکرد از طریق مرور پیشینه تحقیق در خصوص عملکرد و خدمت رسانی زنجیره های تامین، شناسایی شدند، سپس، برای انتخاب شاخص های مناسب به منظور اندازه گیری قابلیت خدمت رسانی زنجیره های تامین، از تکنیک غربال گری فازی استفاده شد.
  علاوه بر این، ضریب اهمیت نسبی هر یک از شاخص های منتخب با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل فازی برای رتبه بندی عملکرد زنجیره های تامین TOPSIS سلسله مراتبی فازی تعیین شد و از تکنیک در ایجاد رضایتمندی مشتری استفاده شد. در گام پایانی، ضمن قطعی سازی مقادیر فازی شاخص های منتخب در قالب چهار مؤلفه اصلی، اندازه قابلیت خدمت رسانی هر زنجیره تامین بر روی نمودار چهار وجهی ترسیم گردید. اجرای الگوریتم پیشنهادی در یک مطالعه موردی نشان داد که این چارچوب از کارایی و اعتبار عملی بالایی برخوردار است.
  کلیدواژگان: زنجیره های تامین، رضایت مشتری (خدمت رسانی)، غربال سازی فازی، SCOR مدلفازی، TOPSIS
 • صفحات 173-202
  محیط متحول و بازار رقابتی عصر حاضر، موجب کوتاه تر شدن دوره عمر محصول شده است.
  بنابراین سازمان ها اگر بخواهند در چنین محیطی به حیات خود ادامه دهند، ناچارند تا در معرفی محصولات منطبق با خواسته مشتری از رقبای خود عقب نمانند. ازطرف دیگر طراحی و ارائه محصول جدید به بازار در برخی از صنایع هزینه های هنگفتی را بر سازمان تحمیل می کند. صنعت خودروسازی از جمله این صنایع به شمار می رود. این تحقیق با تمرکز بر محصول سمند و در شرکت ایران خودرو انجام شده است. معمولا ارائه یک محصول جدید به بازار با دو محدودیت فوریت انجام این کار و نیز ناکافی بودن منابع مالی همراه است. تغییر طراحی نمای خودرو در نمای خارجی 1 راهکار مناسبی برای مسئله مذکور می باشد. بدین ترتیب در این تحقیق هدف، تعیین قطعاتی است که با توجه به محدودیت های سرمایه گذاری درصورت تغییر طراحی خودرو، بهترین طرح نمای خارجی را برای مشتری دربرداشته باشد. به منظور تحقق هدف مذکور از دو ابزار مهندسی ارزش و تکنیک تحلیل سلسله مراتبی، استفاده شده است. در این تحقیق چهار جامعه آماری مشتریان، خبرگان، طراحان خودرو و برنامه ریزان استراتژیک شرکت مدنظر قرارگرفته است و برای جمع آوری داده ها از دو جامعه مشتریان و طراحان، از نمونه گیری استفاده شده است. درنهایت با انجام این تحقیق و با توجه به محدودیت بودجه ای پیش روی شرکت، قطعاتی که در نتیجه طراحی مجدد آن ها بهترین و زیباترین طرح نمای خودروی سمند طراحی خواهد شد، مشخص شدند که به ترتیب اولویت شامل چهار قطعهسپر ها (جلو و عقب)، چراغ ها (جلو و عقب)، آینه بغل و زه های دور بدنه می باشد.
  کلیدواژگان: مهندسی ارزش، شاخص ارزش، تکنیک تحلیل سلسله مراتبی، تکنیک سیستماتیک تحلیل کارکرد
 • صفحات 203-220
  در این مقاله با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و با در نظر گرفتن شاخص های اقتصادی و اجتماعی، تقاضای انرژی بخش حمل و نقل کشور در سال های 1386 تا 1400 پیش بینی شده است. از شبکه های عصبی رو به جلو با ناظر برای پیش بینی و از الگوریتم پس انتشار برای آموزش شبکه ها استفاده شده است. برای بررسی تاثیر شاخص های اقتصادی و اجتماعی بر تقاضای انرژی بخش حمل و نقل، داده های مربوط به تولید ناخالص داخلی، جمعیت و تعداد خودرو طی سال های 1347 تا 1385 به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از پیش بینی با این روش در مقایسه با روش رگرسیون چندمتغیره، نشان دهنده خطای به مراتب کمتری است،؛ به طوری که درصد میانگین قدرمطلق خطا 6% کاهش یافت. / 15 % به 05 / از 52
  کلیدواژگان: تقاضای انرژی بخش حمل و نقل، پیش بینی، شبکه های عصبی، الگوریتم پس انتشار
 • صفحات 221-244
  امروزه بسیاری از مدیران، نقش اساسی دانش را در کسب مزیت رقابتی و دنبال کردن اهداف استراتژیک سازمان درک کرده اند و مدیریت دانش به صورت یک الزام رقابتی در سازمان ها درآمده است. با وجود این اگر زیرساخت های مناسب و پیش نیازهای لازم برای استفاده از چنین فرآیندی فراهم نباشد، حاصلی جز انزجار منابع انسانی و اتلاف منابع مالی در پی نخواهد داشت. بنابراین، ضروری است که سازمان ها قبل از هر اقدامی، از آمادگی سازمان خود در ارتباط با استقرار آن اطمینان حاصل نمایند. برای رسیدن به چنین هدفی ارائه مدلی برای سنجش آمادگی سازمان برای مدیریت دانش، اجتناب ناپذیر است. در پژوهش حاضر، ابتدا مدلی فرضی ارائه شده و از طریق پرسشنامه ای در معرض اظهار نظر 50 نفر از صاحبنظران قرار گرفته است. بعد ازمشخص شدن مدل نهایی، برای تعیین وزن عوامل و شاخص های آن از روش میانگین موزون استفاده شده است. در نهایت، میزان کاربردی بودن مدل، در مرکز آمار ایران مورد آزمون قرار گرفته، وضعیت آمادگی آن در ابعاد مختلف مشخص شده و بر اساس وضعیت آن پیشنهادهایی ارائه شد.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، مدل آمادگی، تحلیل عاملی، مرکز آمار ایران
|
 • Pages 1-21
  This study attempts to investigate and analyze the impact of organizational culture and degree of fit between university faculties on behavioral outcomes in our case study. The basic question is that how much organizational culture and degree of fit (mis) between university faculties and university could influence the organizational citizenship behavior and their intention to remain in university. This study uses the survey research method to answer the basic question. The research population includes 393 individuals consisting of all of the full time university faculties in Shahid Bahonar University of Kerman (1385). Further, based on the pilot study and using stratified sampling method, 205 individuals were selected as sample. The results confirmed the impact of person-organization fit on organizational behavior of university faculties. Furthermore, no significant relationship between the values fit and intention to remain, goals fit and intention to remain, and work environment fit and organizational behavior (organizational citizenship behavior and intention to remain), was found with 95% confidence level. Finally, the relationship between the type of organizational culture and person-organization fit was statistically significant.
 • Pages 21-45
  Change is the main characteristic of new business era. Confronting this changing environment, Agile Manufacturing System (AMS) as the most advanced production paradigm, is emerging in the production world. Attention to this concept has resulted in developing various methods of assessing organizational agility as an important part of agility literature. These methods have a common deficiency in methodology; the lack of considering the amount of need for agility in assessing organizational agility. All researches in this area measure only the capability of agility. In fact, the intensity of environmental change determines the extent of need for agility. This necessity in turn defines the level of agility capability required for responsiveness. To obviate the cited shortcoming, a method should be developed to consider the capability of agility (output) against the extensity of change (input). This paper presents a modified Data Envelopment Analysis (DEA) model to assess the relative organizational agility. Then, this new model is used for assessing the agility of 20 production organizations from 5 different industries. Finally, agility efficiency and efficiency path for organizations are mapped.
 • Pages 45-66
  Social undermining has been considered as one of the negative outcomes of social life that imposes huge costs on both organizations and society. Mangers should be aware of all dimensions and outcomes of this phenomenon in order to reduce its negative interactions. The purpose of this paper was recognizing of social undermining model, and establishing social consciousness in employers and employees. According to fairness theory, a conceptual model was developed, which examined the relations between independent variable (social undermining) and dependent variable (employee outcomes) as well as the relations of these variables with mediate variables (justice perception) and the consideration of moderate variables (cultural values and some functions of human resource management) in two Iranian organizations by path analysis and subgroup methods. The obtained results using the social undermining model confirmed the function of mediate variable (justice perception) and moderate variable of some functions of human resource management but denied the function of moderate variable of cultural values (power distance).
 • Pages 67-98
  Nowadays, by the daily expansion of service industries, the subjects of service marketing and service quality have been converted into vital issues for all organizations. Abundant attempt of organizations in this area is a clear evidence of this claim. In the past years, organizations have tried to provide high quality service and better external customer satisfaction through external marketing concepts and attitudes of external marketing. One of the important specifications of services is the employees 'direct interactions with customers and the determinant role of their customer-orientation behaviors in contact with customers. Therefore, to gain superior service quality thus external customers ’satisfaction, we should have employees (internal customers) who are obligor to the company's goals and visions. They should also have customer-orientation behaviors. Nowadays, with the introducing of internal marketing concept, the importance of organization's internal customers (employees) in the success of external marketing plans has become more obvious. Researches have indicated that there is a close interaction and relationship between internal and external marketings. According by, the present research was conducted to identify the effect of internal marketing's effect on organizational citizenship behaviors and quality of services. The research methodology was survey - correlation based on the structural equationsmodel. Using conceptual model (path analysis), the obtained results indicated that internal marketing effect in Great Tehran Gas Company (GTGC) has increased organizational citizenship behaviors of the employees as well as the quality of services.
 • Pages 99-122
  Leadership is an important issue and choosing a leader with an appropriate leadership style is critical for any firm’s success. Having an effective leader is of great importance for a firm to perform well. In this study, we developed a leadership model for Lebanese hospitals. Top and middle managers participated in this study. All hospitals with more than 50 beds were chosen. Finally, 68 questionnaires were collected from all the 92 hospitals. Directive, supportive, participative and achievement-oriented were the measured leadership styles. The relationships between the five dimensions of personality, (i.e, extraversion, agreeableness, openness to experience, conscientiousness, and neuroticism) and four cultural dimensions mentioned by hosted, (i.e, individualism, masculinity, uncertainty avoidance and power distance) as well as such organizational factors as job structure, authority systems and team work were examined. The relationship of the subordinate factors as ability and work liking and four leadership styles was also tested. Finally, we developed a model that is appropriate for the internal factors in hospitals and consistent with personality of leaders and their cultural dimensions.
 • Pages 123-148
  One of the most important debates in public administration has been Political attitudes and activities of bureaucrats and their impact on their performance that has been studied in politics-administration dichotomy. In order to prevent of curroption in public service public administration researchers argue that administration should not involve in political patronage. Also political officials should not do extensive political appointees in all of the administrative levels. But we see that in developing countries, when winning certain political patry, many of the public administrators were changed. This paper purposes to argue the Cause of this process for politicization of the public organizations and it’s influence on individuals performance and behavior. In this regard, this research examined the effect of political attitudes of bureaucrats on their organizational citizenship behavior (OCB). The results showed that political attitudes have a significant correlation with OCB and that the bureaucrats that belong to the ruling party exhibit more OCB than others.
 • Pages 149-172
  This paper proposes a Fuzzy Multiple Criteria Decision Making (FMCDM) approach for measuring supply chains capability with the main aim of customer satisfaction development. Drawing on the four measurement criterions of a Supply Chain Operations Reference (SCOR) model, this research first summarized the customer satisfaction and performance indexes synthesized from the literature relating to supply chains capability. Then, for screening, the indexes fit for supply chains capability in customer satisfaction development were selected through fuzzy screening. Furthermore, the relative weights of the chosen indexes were calculated by Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP). The MCDM analytical tool of TOPSIS was adopted to rank the supply chains performance and improve the gaps with three supply chains as an empirical example. The analysis results highlighted the critical aspects of evaluation criteria as well as the gaps to improve supply chains capability for achieving the aspired/desired level of customer satisfaction development. The results also showed that the proposed FMCDM measuring model using the SCOR framework can be a useful and effective assessment tool.
 • Pages 173-202
  Progressing environment and competitive market in the recent years have caused shorter product life cycle. Therefore, organizations have to keep up with the other competitors in introducing products conformed with customer demands, if they want to survive. On the other hand, designing and offering new products to the market in some industries imposes enormous costs to the organizations. Automotive industry is one of these industries. This research was accomplished with the focus on the product of “Samand“in “Iran Khodro” company. Nowdays, the necessity of launching a new product can be greatly realized, but it seems to be impossible due to the urgency of executing the so called project and also the lack of monetary resources. “Face lift designing“can be regarded as a suitable approach to solve the mentioned problem. The goal of the research is to find out the parts that considering the monetary limitations, could bring out the best “Face lift“design for the company. To ascertain this goal, value engineering (VE) and analytical hierarchy process (AHP) were used. Four populations consisting of customers, experts, automotives designers and strategic planners were used gathering data from the two populations of customers and designers. In conclusion, considering budgetary constraints of the company, those parts, which due to the redesigning of them, best face lift design might be obtained were orderly determined as bumpers, lights, side mirrors and gutter.
 • Pages 203-220
  In this paper, the energy demand of transport sector from 1386 to 1400 was forecasted using artificial neural networks (ANN) approach considering economic and social indicators. Feed forward supervised neural networks to forecast and back propagation algorithm to train networks were used. In order to analyze the influence of economic and social indicators on energy demand of transport sector, Gross Domestic Product (GDP), population and the total number of vehicles in 1347-1385 were taken into consideration. The obtained results as compared with the multiple regression method, revealed much less mistakes. The average absolute error percentage was decreased from 15.52% to 6.05%. .