فهرست مطالب

پژوهش و توسعه فناوری - پیاپی 1 (1388)
 • پیاپی 1 (1388)
 • تاریخ انتشار: 1389/02/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • باغبان فردوس، قربانی صفحه 1
  این مقاله با هدف اصلی تعیین اندازه ی بهینه ی بنگاه و بررسی تاثیر ساختار صنعت بر آن طراحی گردیده و می کوشد با استفاده از مبانی نظری موجود در سازمان صنعتی، اندازه ی بهینه ی بنگاه های صنعتی را در صنایع مواد غذایی و آشامیدنی ایران، به تفکیک کدهای دو، سه و چهار رقمی ISIC، طی برنامه ی سوم توسعه، برآورد نماید. ابتدا، روش های تخمین اندازه ی بهینه معرفی شده و سپس معیار کومانور و ویلسون به عنوان روش تخمین اندازه ی بهینه (MES) مورد استفاده قرار گرفته و در تخمین آن از متغیرهای تولید و اشتغال استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از آن است که روند تغییرات اندازه ی بهینه ی تولید در صنایع مواد غذایی و آشامیدنی روند ثابتی نبوده است. با استفاده از متغیر اشتغال، نتایج به دست آمده نشان دهنده ی آن است که به استثناء سال 1383، میزان MES روندی کاهشی داشته است. این موضوع نشان می دهد صنعت موادغذایی و آشامیدنی از لحاظ تعداد شاغلان در حال کوچک شدن است. کاهش در تعداد کارکنان را می توان با افزایش سطح تکنولوژی، افزایش بهره وری نیروی کار و یا شرایط حاکم بر بازار کار توجیه نمود. همچنین این روند را می توان همسو با روند تحولات جهانی و افزایش نقش بنگاه های کوچک و متوسط در اقتصاد دانست.
 • کاظمی، ناظمی، قوامی صفحه 24
  هدف از انجام این تحقیق، تدوین و اولویت بندی استراتژی های سازمانی با استفاده از مدل فریمن و روش TOPSIS در شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا می باشد. این تحقیق از نظر روش پیمایشی و از نظر هدف کاربردی می باشد.
  جامعه ی آماری این تحقیق شامل ذی نفعان شرکت مورد مطالعه یعنی مدیران، خریداران، تامین کنندگان و کارکنان می باشد. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه و در بعضی مواقع بر حسب نیاز، مصاحبه بوده است.
  فنون آماری به کار رفته به تناسب نوع سؤالات در جامعه ی آماری کارکنان استفاده شده که آزمون Z برای تحلیل میانگین به کار گرفته شده است، در این تحلیل برآورد میانگین جامعه ی آماری کارکنان از میانگین نمونه تخمین زده شده است. تجزیه و تحلیل حاصل از یافته ها نشان می دهد که میانگین نمره ی به دست آمده برای هر استراتژی جهت کارکنان برآوردی از میانگین جامعه ی آماری آنان می باشد.
  با نتایج به دست آمده از تحقیق، 15 استراتژی عملی جهت شرکت مهندسی و ساخت ژنراتور مپنا تدوین شد، که با استفاده از تجزیه و تحلیل مدل TOPSIS اولویت بندی شده، که این اولویت ها با شرح استراتژی ها در پایان مقاله آمده است.
 • اجلی، جعفر نژاد، بیطرف صفحه 48
  پس از آن که نیازهای سازمان به نوع خاصی از تکنولوژی به اثبات رسید و سازمان دریافت که با اخذ تکنولوژی خاص می تواند به اهداف خود برسد، نوبت به انتخاب یکی از گزینه های متعدد تکنولوژی می رسد.
  مدل های گوناگونی برای انتخاب تکنولوژی ذکر شده که هر کدام از این مدل ها به عناصر، الزامات و مفروضاتی در انتخاب تکنولوژی تکیه کرده و ارزیابی خود را بر آن استوار می کنند. (جعفرنژاد، 1387 ص 127) از آنجا که برای یک سازمان مفروض، در اغلب اوقات، آلترناتیوهای متعددی از تکنولوژی وجود دارد، لذا سازمان ها با توجه به ظرفیت، تمایلات، ارزش های حاکم و به طور کلی مطلوبیت مورد نظر خود، می توانند یکی از تکنولوژی های مشابه (دارای عملکرد یکسان به لحاظ فنی) را انتخاب کنند.
  در این مقاله مدلی ارائه شده تا بتوان با به کارگیری آن، عملیات انتخاب تکنولوژی را در یک سازمان فرموله نمود، به نحوی که پس از تعیین شاخص های مهم در ارزیابی گزینه ها و تعیین میزان برتری هریک از گزینه ها در هر شاخص، به کمک ترکیب نتایج حاصله از مدل عوامل محیطی و روش PROMETHEE، تکنولوژی مناسب را انتخاب می کند
  کلیدواژگان: انتخاب تکنولوژی، مدل عوامل محیطی، PROMETHEE
 • کفاش پور صفحه 69
  لازمه ی توانمندی سازمانها و مراکز جهت ارائه ی بهترین خدمات با بیشترین بازدهی مطابق با تقاضاهای مردم، علاوه بر لایه های فنی و زیرساخت ها که بسیار مهم است(Emilia، Kancheva، 2002)، توجه دو بعدی به نحوه ی ارائه خدمات الکترونیک است. هدف از این پژوهش تاکید بر پرهیز از توجه انتزاعی به ارائه ی انواع خدمات الکترونیک (Emissany Consulti group، 2002)(انتشار اطلاعات،اتوماسیون، پورتال ها، خدمات جامع و تبادلات کامل) بدون توجه به تناسب این خدمات با درجه ی بلوغ الکترونیک (محدود، اولیه، برنامه ریزی شده، نهادینه شده و درک شده) می باشد، زیرا این دو بعد با یکدیگر رابطه ی متقابل دارند. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی، پیمایشی و تحلیلی بوده است و نتایج حاصله نشان می دهد که بین مراحل مختلف بلوغ و سطوح خدمات الکترونیک در مراکز ارائه دهنده ی خدمات الکترونیک در شهر مشهد رابطه ی متقابل وجود دارد؛ ضمن آنکه ارائه ی خدمات الکترونیک مرتبه ی بالاتر مستلزم عبور از مرحله ی بلوغ بالاتر نیز می باشد. عدم توجه به این رابطه و چگونگی این رابطه مانع دستیابی به اهداف ارائه خدمات مشتری پسند واثربخش به آحاد مردم توسط دولت خواهد شد.
  کلیدواژگان: انتشار اطلاعات، اتوماسیون، پورتال، خدمات جامع، تبادلات کامل، محدود
 • واحدیان، ملک زاده صفحه 88
  تحقیق حاضر به بررسی روش های پیاده سازی یک سامانه ی آموزش شهروندی با بهره گیری از بستر ارتباطی برخط و با تکیه بر فناوری اطلاعات و ارتباطات در کلان شهر مذهبی مشهد می پردازد. این تحقیق به بررسی سابقه ی موضوع و ظرفیت های موجود زمانی- مکانی در شهر برای ارائه ی آموزش های غیر رسمی شهروندی پرداخته وسپس چهارچوب معماری تحقق پذیر و اجزاء آن را تبیین می کند. در ادامه، طرح استقرار سامانه ای متشکل از نمایشگرهای کنترل شونده با هدایت محتوا از مرکز مدیریت، به همراه تحلیل هزینه – منفعت معرفی می گردد.
  کلیدواژگان: آموزش شهروندی، آموزش همگانی، آموزش دیجیتالی، نمایشگر پیام متغیر، شبکه ی رسانه ی شهری
 • کیوان حسینی صفحه 105
  تکنولوژی به عنوان کاربرد عملی دانش علمی، همواره با جلوه های تحول گرایانه ی جدیدی مواجه بوده است. در این میان، چگونگی تعامل میان «سطوح گوناگون نوآوری تکنولوژیک» و «ملاحظه های مؤثر بر جریان انتقال تکنولوژی» از اهمیت خاصی برخوردار است. در واقع، این رابطه ی متقابل باعث شده است که هم گام با روند فزاینده ی پیدایش تکنولوژی های پیچیده (به ویژه انواع دو یا چندمنظوره)، حساسیت های اقتصادی(فنی) و سیاسی ناظر بر جریان جابه جایی تکنولوژی به سوی طیف خاصی از دغدغه های امنیتی/استراتژیک میل نماید. در این نوشتارسعی شده است که در چارچوب رویکردی «بین رشته ای» و با اتکا بر بررسی موردی «سیاست آمریکا بر محور کنترل صدور تکنولوژی» و «خطوط راهنمای ترتیبات چندجانبه ی (بین المللی) ناظر بر صدور تکنولوژی»، چگونگی تاثیرگذاری دغدغه های امنیتی/استراتژیک بر فرآیند جهانی انتقال گر نکنولوژی های پیش رفته مورد بررسی قرار گیرد
  کلیدواژگان: تکنولوژی و انتقال تکنولوژی، تکنولوژی دوکاربردی(دومنظوره)، سیاست آمریکا برمحورکنترل صدورتکنولوژی، ترتیبات چندجانبه ی ناظر بر صدور تکنولوژی
 • ودیعی، جمالی صفحه 124
  در گذشته، ارزیابی عملکرد با استفاده از شاخص های مالی به تنهایی نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان را تامین می نمود، اما با جدا شدن مالکیت از مدیریت و رقابتی تر شدن محیط تجاری و اهمیت یافتن دارایی های نامشهود، فقط ارزیابی مالی جوابگوی نیازهای مالکان، مدیران و سایر استفاده کنندگان خارجی شرکت نبوده و تصمیم گیری صحیح مدیران را نیز با مشکل مواجه می کند. نقص جدی در سیستم های ارزیابی سنتی، ناتوانی آنها در ارتباط دادن استراتژی بلند مدت سازمان با عملکردهای کوتاه مدت است. ارزیابی متوازن می تواند میان برنامه ریزی استراتژیک، برنامه ریزی عملیاتی و فعالیت های منابع انسانی جهت ایجاد توازن در سازمان، ارتباط برقرار نماید. لذا در تحقیق پیش رو با توجه به منافع و مزیت های سیستم ارزیابی متوازن، مشکلات و موانع استفاده از ارزیابی متوازن را در شرکت های خودروسازی و قطعات خودرو ایرانی مورد بررسی قرار داده ایم تا با استفاده از آن شرکت های مربوطه بتوانند به طور صحیح استراتژی های خود را تدوین، اجرا و اصلاح نمایند و یا حداقل به ارزیابی عملکرد سازمان خود از جنبه های مالی و غیرمالی بپردازند. بر اساس نتایج حاصل از تحقیق، در شرکت های خودروسازی و قطعات خودرو خراسان به جز از منظر یادگیری و رشد از سایر جنبه ها (مالی – مشتری مداری – فرآیند داخلی) امکان شاخص سازی وجود دارد و می توان ارزیابی متوازن را از این جنبه ها اجرا کرد.
  کلیدواژگان: ارزیابی متوازن، رسالت، استراتژی، شرکت های تولید کننده قطعات خودرو، دارائی های نامشهود، مشتری، آموزشی و رشد، فرایند داخلی
|
 • Nassim Baghban Ferdows, Asiyeh Ghorbani Page 1
  This article focuses on estimating the minimum efficient scale of iran’s food processing industry according to the ISIC two, three and four digit codes, during the third development plan. In this study different methods of estimating the minimum efficient scale are introduced and the Comanor & Wilson method is chosen as the method of estimating the MES with applying three variables: assets, production and employment. The results show that the minimum efficient scale of production of food processing industry doesn’t have a stable tendency during these years. From the view of employment variable these variations in the current five years (except the year 1983) has decreasing tendency. This issue shows that the current industry is shrinking according to the employment variable. We can consider the decrease in the number of employers as the increase in the level of technology, increase in the productivity of employment or the market qualifications. Moreover, this trend can be in accordance with the worldwide variations and increase in the role of small and medium firms in economics.
 • Mostafa Kazemi, Shamsodin I. Nazem, Alireza Ghavami Page 24
  With the increasing complexity and emerging challenges in the competitive environment, organizations are facing more difficulties to survive. The recent global financial crisis folloed by the worst economic recession since the Second World War that forced even giant organization like Chrysler and General Motors to leave the market, suggests that firms’ survival remains the primary concern of top managers throughout the world. The study is mainly concerned with the formulating and prioritizing of strategies of a regional power generator manufacturing firm that is thought to have significance impact on its performance. Data for our survey research was collected from a population consisting of firm’s top and middle managers, as well as its customers and suppliers using a designed questionnaire and semi-structured interview.Data analysis using appropriate statistics resulted in fifteen grand strategies in line with the firm’s goals and vision. Suggested strategies were also nanlyzed utilizing TOPSIS Model to provide the firm with information on the priorities of the strategies. Detailed report of the existing situation and proposed strategies were provided to assist top management in their decision making in dealing with the increasing environmental uncertainty.
 • Mehdi Ajalli, Ahmad Jafarnejad, Ahmad Bitaraf Page 48
  In technology management, after organizational needs for a special kind of technology proved and organization recognized that with adopting a special technology can reach its own goals, now it is a time of, selection one of the numerous choices. Various models for technology selection has been mentioned that each one of these models to elements, obligations, and assumptions in technology selection has depended and his own valuation based on it.So on the purpose of technology selection, in this paper a model has been presented, till it can be done, operations for technology selection formulate in an organization in such a way that after determining important indicators in valuating selections and appointing scale of preference, each one of selections in every indictaor by the a aid of combined obtained results from environmental factors model and method of found structure preference stacking grade for making rich evaluations (PROMETHEE), an appropriate technology is selected.
 • Azar Kafashpor Page 69
  For empowered organizations ¢ers for presentation best services with most effectiveness and adapt with most effectiveness and adapt with people demand is considered together technical layers &infrastructure and manner presentation electronic services. Purpose of this research is emphasizing on prevention from notice to presentation electronic services without notice to degree electronic maturity. Research method is descriptive and analytical. Incidental to effective services, for people is considering together services (Spreading information, automation, portal, common comprehensive, full transactional) in proportion with maturity degree (closed, initial, planned, and realized)because two classify maturity degree action with together have correlation. The results show that between and electronic services Levels and degree maturity in reprehensive centers of electronic services in masshad city are relationship.
 • Abedin Vahedian, Gholamreza Malekzadeh Page 88
  This paper investigates how to implement a public citizen education system based on information communication technology in religious metropolis of Mashhad. It reviews the background of the subject and deploys opportunities in non-formal education of citizens and goes on by explaining a realizable architecture and its elements. It further continues by introducing a system composed of controllable displays by central content management along with a its cost-benefit analysis.
 • Asghar Keivan Hossainy Page 105
  Technology as an operational use of scientifically knowledge, perpetually faced to change and in this situation, pattern of interaction between " different aspects of technological innovation " and " effective consideration upon transfer of technology " is very important. In fact, this mutually relationship caused that accompaniment accelerated process to creation of high - tech specifically multi or dual- use technology, political and economical considerations that effect upon that, lead to security - strategically consideration. This article in base of "interdisciplinary approach" and specifically case study of " U.S foreign policy about transfer of technology" and also" multilateral (international) arrangements of export or transfer of technology", considering quality of effectiveness that considerations of security-strategic to worldly trends of technology transfer.
 • Mohammad Hosein Vadiei, Najmeh Jamali Page 124
  This paper, explain about Balanced Score Card (BSC) and display the role of BSC whether increase improvement and productivity in Iranian auto parts companies. The BSC is one of the major developments in management accounting in the past. The balanced scorecard is a conceptual framework for translating an organization's vision into a set of performance indicators distributed among four perspectives: Financial, Customer, Internal Business Processes and Learning and Growth. Most of the parts and auto parts manufactured in Iranian companies have traditional system in their evaluation. We think these systems need to change their ways and view. Success for such organizations should be measured by how effectively and efficiently these organizations meet the needs of their stakeholders. By this proposal we can perceive that, why these systems have problems in their evaluation. All of these companies centered in first section in perspectives. The most important aim and goal in this project,is searching about challenge in these companies and give goods idea and new ways to improve it. Auto parts have three perspectives (financial, customers and internal processes) but in the fourth perspective have weakness. Generally speaking, if we want to be successful like as developed countries, should integrate all of perspectives with each others. Therefore we should be improve in learning with different ways in education's system.