فهرست مطالب

مجله مطالعات و تحقیقات ادبی
سال سوم شماره 2 (تابستان - زمستان 1385)

 • تاریخ انتشار: 1385/10/11
 • تعداد عناوین: 4
|
 • حبیب الله عباسی صفحات 7-17

  فن ترجمه از همان سده های آغازین تاریخ اسلام میان دو زبان عربی و فارسی متداول بوده و باعث به وجود آمدن وجوه مشترک بسیاری در حوزه های مختلف ادبیات این دو قوم تاریخی شده است. اما جریان ترجمه از زبان های اروپایی که در جهان عرب پیش از عصر نهضت آغاز شد و در ایران اندکی قبل از مشروطه، تاثیری بس شگرف و شگفت در شوون مختلف این جوامع بر جای نهاد. در این مقال فقط به آن دسته از تاثیرها و رهاوردهای ترجمه اشاره شده است که به نحوی در رشد و پیشرفت ادبیات و حوزه های مختلف آن موثر بوده اند، از جمله: تجدد، شیوه های جدید تعلیم و تربیت، علوم جدید، شعر، نثر، داستان و مکتب های ادبی جدید و هم چنین در پایان به برخی کارکردهای دیگر آن مانند تحول در زبان و فرم های ادبی و به تبع آن معیارهای جمال شناسی ادبی و ذوق مخاطبان آن پرداخته ایم.

  کلیدواژگان: ترجمه، زبان فارسی، زبان عربی، زبان های اروپایی، ادبیات معاصر
 • جهانگیر صفری*، روشنک رضایی صفحات 19-45

  قصه و قصه پردازی یکی از دست مایه های ارزشمند شاعران و نویسندگان در طول تاریخ ادب فارسی بوده است و در این میان قصه های مشهور که جذابیت خاصی داشته، بارها در قالب نظم و نثر روایت شده و برای بیان مضامین عاشقانه و عارفانه مورد استفاده قرار گرفته است. قصه سرگذشت حضرت یوسف که در قرآن به «احسن القصص» مشهور است، یکی از داستان های بسیار زیبا و دل انگیز ادب فارسی است که بارها شاعران و نویسندگان به آن پرداخته اند و از جنبه های گوناگون بدان نگریسته اند. دو تن از راویان مهم این داستان که در قرن نهم در دوره تیموری می زیسته اند، یکی جمال الدین محمد اردستانی و دیگری جامی، این داستان را با عنوان یوسف نامه و یوسف و زلیخا به نظم کشیده اند. از آن جا که تفاوت ها و شباهت هایی در ساختار کلی داستان و شیوه روایت و برداشت ها و نتایج در این دو اثر قابل توجه است، در این مقاله تلاش شده این دو اثر ارزشمند با یکدیگر مقایسه شود و ضمن معرفی این دو اثر به ویژه یوسف نامه که شهرت کمتری دارد، تفاوت ها و شباهت های آن ها از جنبه های گوناگون بیان گردد.

  کلیدواژگان: داستان یوسف، یوسف نامه، یوسف و زلیخا، شباهت ها و تفاوت ها
 • غلامعلی فلاح صفحات 47-60

  داستان پرمغز و نغز رستم و سهراب که از داستان های شگرف و شگفت شاهنامه به شمار می رود، از گذشته های دور مورد عنایت مخاطبان مختلف این اثر حماسی از هر طیف و طبقه ای بوده است؛ از جمله محققان و مدرسان این اثر شگرف. ابیاتی چند در این داستان هزار و اندی شاهنامه هست که «تحریر محل نزاع» مصححان و شارحان شاهنامه شده است. از آن جایی که احصا و نقل و نقد تمام ضبط ها و شرح های مختلف ابیات متنازع فیه از حوصله این مقال بیرون است، در این جا فقط به نقل و نقد ضبط ها و شروح متنوع و متکثر دو بیت آغاز این داستان بسنده کرده ایم. از همین رو بعد از طرح مسئله و مقدمه ای کوتاه، ابتدا ضبط های مختلف هر بیت را طبقه بندی کرده و نقل کرده ایم و پس از آن شرح های مختلف را دسته بندی کرده و نقد نموده ایم. در پایان مقال متذکر شده ایم که از این رهگذر می توان دریافت که در درجه اول تا تهیه چاپ پاکیزه و منقحی از شاهنامه که به متن سروده فردوسی نزدیک باشد، فاصله زیادی داریم و در درجه دوم نیز اغلب این شروح گره از کار فروبسته شاهنامه نمی گشاید.

  کلیدواژگان: فردوسی، شاهنامه، رستم و سهراب، تصحیح، شرح و
 • بهروز ژاله صفحات 61-77

  از اصلی ترین رویکردها در نقدهایی که درباره شعر سهراب سپهری نوشته شده است، گزارش بن مایه های زبانی و معنایی و هنری برخاسته از جهان بینی عرفانی است. در این گزارش ها دو گرایش به چشم می خورد: اثبات عرفانی بودن اندیشه و شعر سهراب سپهری و متقابلا انکار و نفی و حتی تمسخر آن. در این مقاله ابتدا به طرح این مسئله پرداخته شده و در ادامه، نسبت سپهری با عرفان تبیین و پس از آن آرای موافقان و مخالفان عرفان گرایی سهراب نقل و نقد شده است.

  کلیدواژگان: سپهری، عرفان اسلامی، شعر معاصر، عرفان هندی
|
 • Habibollah Abbasi * Pages 7-17

  Since the early days of the Islamic era, Translation from Arabic into Persian and vice versa has been a common skill and has provided common grounds in various literary fields between the two historical nations. However, translation movement from European languages into Arabic, beginning in the revolution era in the Arab world and prior to the Constitution era in Iran posed a profound impact on almost all aspects of the two societies. This paper exclusively presents the impacts and achievements of translation affecting the growth and development in literature and its related areas including modernization, new trends in education, prose & poetry, novels and new literary schools. Finally, towards the end of the paper, some other functions of translation and its influences on literary forms and languages and, hence, the standards of aesthetics and literary essence as well as the addressee's tastes will be discussed.

  Keywords: ranslation, Persian Language, Arabic Language, European languages, Contemporary Literature
 • Jahangir Safari *, Roshanak Rezaei Pages 19-45

  Stories and narration have been among the rewarding achievements of poets and writers throughout the history of Persian literature. Accordingly, the popular stories with special attraction have frequently been narrated in poems and prose to express and convey the Gnostic and lovely contents. The story of the biography of  Excellency Yousef ( Joseph) which is known as the best stories in the Holy Koran , is one of the most beautiful and attractive stories of the Persian literature which has been repeatedly discussed by poets and writers from different perspectives. Two important narrators of this story are Jamalodin Mohammad Ardestani and Jami in the ninth century who has narrated this story in their poems and prose under the titles of Yousef Nameh and   Yousef and Zuleykha, respectively. Since the similarities and difference in the overall structure and the manner of narrating as well as inferences and results made are so considerable in these two works of arts, this article attempts to compare these two valuable works along with their introductions and highlight the differences and similarities from different perspectives.

  Keywords: The story of Yousef, Yousef Nameh, Yousef, Zuleykha, Differences, Similarities
 • Gholam Ali Fallah * Pages 47-60

  The magnificent story of Rostam & Sohrab, which has been truly considered as one of greatest stories of the Shahnameh Epic, has attracted a wide audience of diverse status and background including serious researchers and instructors of this masterpiece. Among the one thousand verses or so, a number of verses have specially provided challenges for the interpreters of the great work of Iranian literature. Naturally, providing a full critical account of the viewpoints concerning all the challenging verses goes much beyond the scope of this paper. Hence, this paper addresses the existing critical comments on the very first two verses of the story. To this end, first, after stating the problem and briefing the background, we proceed to an evaluation of these views based on a clear typology of them prepared for the purpose of this study. Finally, we argue that there is a long way to go in order to publish a neat version of Shahnameh which is the true representation of Ferdowsi's poems. Furthermore, the existing interpretations are still far from being able to demystify the secrets of Shahnameh.

  Keywords: Ferdowsi, Shahnameh, Rostam & Sohrab, Correction, Interpretation
 • Behrooz Zhale * Pages 61-77

  One of the basic approaches to the existing critiques of Sohrab Sepehri enumerates the linguistic, semantic, and artistic values and features originally derived from the Islamic mysticism. Two trends are quite discernible in these comments:  proving the mystic nature of his thoughts and poems and, in contrast, rejection, refutation and even teasing the idea altogether. This paper, initially, states the problem and explains the affinity between Sepehri's poetry and Islamic mysticism. Then, a critical evaluative account of the views for and against Sepehri's alleged orientation towards Islamic mysticism is presented.

  Keywords: Sepehri, Islamic mysticism, Contemporary poetry, Indian mysticism