فهرست مطالب

مطالعات مدیریت صنعتی - پیاپی 15 (بهار 1386)
 • پیاپی 15 (بهار 1386)
 • 194 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1388/12/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • صفر فضلی، صالح منصوری صفحه 1
  تصمیم گیری جوهره مدیریت است و مدیر کسی است که هر لحظه تصمیم می گیرد. فرایند تحلیل سلسله مراتبی و تحلیل پوششی داده ها از معروف ترین فنون تصمیم گیری می باشند که امروزه مورد استفاده قرار می گیرند. هدف این تحقیق، مقایسه روش های تحلیل پوششی داده ها و فرایند تحلیل سلسله مراتبی و سنجش توان آنها در قیاس با یکدیگر در یک مطالعه میدانی است. بستر این پژوهش با شناسایی شاخص های کلیدی تصمیم گیری در خصوص خرید و فروش سهام از جانب سرمایه گذاران بورس و ثبت اطلاعات خرید و فروش سهام آنان در یک بازه زمانی یک ساله فراهم شده است. سپس با استفاده از روش های ذکر شده این شاخص ها مورد رتبه بندی قرار گرفته اند که نتایج تحقیق حاکی از آن است که تفاوت معناداری در اولویت بندی صورت گرفته توسط دو رویکرد وجود ندارد و تحلیل پوششی داده ها نسبت به فرایند تحلیل سلسله مراتبی از توانمندی بالاتری در اولویت بندی شاخص های کلیدی عملکرد برخوردار است.
  کلیدواژگان: فرایند تحلیل سلسله مراتبی، تحلیل پوششی داده ها، رتبه بندی، بورس
 • قاسم انصاری رنانی، ماندنی تونکه نژاد صفحه 25
  در دهه های اخیر گام های بلندی برای هماهنگ سازی و ایجاد انسجام در زیر سیستم های منابع انسانی برداشته شده است. یکی از این اقدامات، حرکت به سمت طراحی و تدوین الگوهای قابلیت به عنوان مبنای توسعه کارکنان و مبنای هماهنگی میان واحدهای آموزش، برنامه ریزی نیروی انسانی، تامین و سایر بخش ها و زیر سیستم های مدیریت منابع انسانی است. این پژوهش با هدف طراحی و تدوین چارچوبی منسجم و بومی برای شرکت ملی نفت ایران انجام شده است. به دلیل ماهیت و سابقه تاریخی خاص شرکت ملی نفت ایران و نظر به حاکمیت چند ساله سیستم های مدیریتی خاص در این شرکت، بکاربردن و استفاده از الگوها و مدل های آزمون شده پاسخگوی نیاز منابع انسانی شرکت نبود. از اینرو برای طراحی مدل بومی شرکت، پژوهشی زمینه یابی برای کشف ذهنیت ها و استفاده از این ذهنیت ها در خلق مدل قابلیت انجام شده است. بر اساس نتایج زمینه یابی که توسط گروه پژوهش انجام گردید مدل قابلیت ها با 5 محور و 19 قابلیت شکل گرفت. پس از طراحی مدل برای تائید اعتبار و روایی مدل 74 پرسشنامه توسط سرپرستان مختلف تکمیل گردید که نتایج تحلیل این پرسشنامه ها محورهای مدل و قابلیت های موجود در آن را تائید می کرد. بر اساس نتایج تحلیل محور بهبود فرایندها مهمترین محور در این مدل و محور منابع انسانی کمترین اهمیت را به خود اختصاص داده است.
  کلیدواژگان: قابلیت، مدل قابلیت، تئوری زمینه یابی، شرکت ملی نفت ایران
 • علی محمدنیا صفحه 51
  با توجه به توقعات و انتظارات روز افزون و به حق مشتریان، سازمان ها به سختی مشتریان جدید به دست می آورند و آنها را حفظ می کنند. لذا بر اساس رقابت ایجاد شده سازمان ها و شرکت ها باید راه های مناسبی را برای جذب مشتری و نگهداری آن جستجو نمایند چرا که حفظ مشتریان برای موفقیت تجارت و بقای سازمان ها حیاتی است و این امر میسر نخواهد شد مگر با اندازه گیری میزان رضایت مشتریان و پایش مستمر آن. در چنین شرایطی رضایتمندی و به طبع آن وفاداری مشتریان برای حفظ سودآوری شرکت امری بسیار ضروری است. از سوی دیگر روش های موجود اندازه گیری رضایتمندی عموما از نوع قطعی هستند در حالی که شاخصه های اندازه گیری وفاداری از نوع دقیق و مبهم و کلامی می باشند که بطور کلی می توان عنوان نمود اندازه گیری به روش فازی نسبت به روش های کلاسیک بسیار دقیق تر و کار آمدتر است.
  هدف اصلی در این تحقیق، اندازه گیری رضایتمندی مشتریان شرکت تولیدی فرآورده های لبنی روزانه می باشد که در این راستا کلیه سازمان ها و شرکت هایی که در بخش تولیدی و یا خدماتی قرار میگیرند می توانند از نتایج این تحقیق استفاده کنند. همچنین شناسایی عوامل موثر بر ایجاد رضایت مشتریان شرکت تولیدی فراورده های لبنی روزانه، اندازه گیری فازی عوامل موثر بر ایجاد رضایت مشتریان شرکت تولیدی فراورده های لبنی روزانه، اندازه گیری فازی عوامل موثر بر ایجاد رضایتمندی در نزد مشتریان شرکت، اولویت بندی عوامل موثر بر ایجاد رضایتمندی در نزد مشتریان شرکت، مقایسه و بررسی تطبیقی نتایج حاصله از روش های منطق کلاسیک و منطق فازی، ارائه راهکارهای عملی در جهت به کارگیری عوامل موثر بر میزان نگهداری مشتریان شرکت را می توان از اهداف کاربردی این تحقیق برشمرد که برای دستیابی به این اهداف، با استفاده از روش های تحقیق در علوم رفتاری، چهار فرضیه مطرح و با استفاده از روش های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها در هر دو روش فازی و کلاسیک توسط نرم افزار spss، این نتایج حاصل شده است: چهار فرضیه تحقیق مورد تایید قرار گرفته و در پایان پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده ارائه شده است.
  کلیدواژگان: سنجش رضایت مشتری، دسترسی آسان، رسیدگی به شکایات، منطق فازی، کالا و خدمات
 • سیدعلی اکبر افجه، رضا سپهوند صفحه 87
  مطرح شدن موضوع مدیریت استراتژیک منابع انسانی موجب بهبود فهم پژوهشگران رشته مدیریت منابع انسانی از روابط میان استراتژی سازمان، سرمایه انسانی، استراتژی منابع انسانی و عملکرد شرکت گردیده است. در این زمینه یکی از مباحث کلیدی که همچنان مبهم باقی مانده عبارت است که درک فرایندها و مکانیزم هائی که از طریق آنها اقدامات مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان تاثیر می گذارد. به نظر می رسد با توجه به اهمیت استراتژی های سازمان و اثر مستقیم آنها بر عملکرد آن یکی از مسائلی که می تواند اثر قابل توجهی بر نحوه اثر گذاری اقدامات مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمان داشته باشد هماهنگی میان استراتژی های منابع انسانی، سرمایه انسانی و رفتار سازمانی است.
  هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر هماهنگی استراتژیک بین استراتژی منابع انسانی، سرمایه انسانی و رفتار سازمانی بر عملکرد سازمان است که در این راه دو فرضیه اصلی و 8 فرضیه فرعی در نظر گرفته شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه شرکت های تابعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران می باشند که در زمان انجام پژوهش فعال بوده اند. نمونه آماری این پژوهش نیز 34 شرکت می باشند که با استفاده از روش طبقه بندی تصادفی متناسب انتخاب گردیده اند.
  نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها بیانگر آن است که وجود هماهنگی بین استراتژی منابع انسانی پیمانکارانه با استراتژی های سرمایه انسانی ویژه و استراتژی رفتار سازمانی رقابت مدار و همچنین بین استراتژی منابع انسانی متعهدانه با استراتژی های سرمایه انسانی محوری و استراتژی رفتار سازمانی مشتری مدار باعث افزایش عملکرد سازمان می گردد. در مجموع نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده آن است که هماهنگی استراتژیک میان استراتژی های منابع انسانی، سرمایه انسانی و رفتار سازمانی اثر قابل توجهی بر عملکرد سازمان خواهد داشت.
  کلیدواژگان: استراتژی، هماهنگی استراتژیک، نقطه مرجع استراتژیک، منابع انسانی، عملکرد
 • پیمان اخوان، میرعلی سیدنقوی، مرتضی سلطانی نوه، طالب اسدی کرم صفحه 115
  در این مقاله، با بررسی ادبیات نظری، 34 نوع مختلف مدل اندازه گری و مدیریت سرمایه فکری شناسایی و کانون های تمرکز آنها استخراج گردیده است با تعیین این موارد جدولی تشکیل و مدل های مختلف بر اساس تاکید آنها بر اساس تاکید آنها بر عوامل مختلف با یکدیگر مقایسه شده اند. سپس دو مدل به عنوان مدل مبنا برای توسعه مدل جدید انتخاب و نهایتا مدلی جامع ارائه شده است که تمامی کانون های توجه مختلف را پوشش می دهد. مدل جامع ارائه شده در یک شرکت انتفاعی مورد آزمون و اجرا قرار گرفت. در شرکت مذکور بعد از تعریف و توسعه معیارهای اندازه گیری سرمایه فکری با کمک مدل جامع و اندازه گیری وضعیت فعلی سرمایه های فکری، با دریافت نظر مدیران و ذینفعان کلیدی وضعیت مطلوب برای پنج سال آینده تعیین و اندازه گیری شد. اجرای این مدل با مشخص کردن شکاف های اساسی بین وضعیت موجود و مطلوب، راهنمایی های مفیدی جهت تصمیم گیری های آتی در اختیار مدیران قرار داد. اگر چه هر سازمانی با توجه به نیازها و شرایط خود نیاز به مدل مناسب خود دارد لیکن نتایج این پژوهش می تواند راهنمای موثری در مقایسه و انتخاب مدل مناسب برای مدیریت سرمایه فکری باشد. همچنین مدل جامع پیشنهادی می تواند به سازمان های مختلف بویژه سازمان هایی نظیر بیمارستان ها یا سازمان های نظامی که سهام یا فعالیت در بازار بورس ندارند کمک شایانی نماید.
  کلیدواژگان: مدیریت سرمایه فکری، اندازه گیری دارایی های ناملموس، دارایی نامشهود، دارایی دانشی، مدیریت دانش
 • مقصود امیری صفحه 143
  پس از معرفی مدل میانگین – واریانس مارکویتز، مساله انتخاب سبد مالی بهینه چند هدفه تاکنون مورد توجه بسیاری از تصمیم گیران و برنامه ریزان مالی قرار گرفته است بطوری که افراد تصمیم گیرنده اهداف و خواسته های سرمایه گذاری خود را در چارچوب مدل های ریاضی چند هدفه ای که تطابق بیشتری با واقعیات تصمیم گیری در انتخاب سبد مالی بهینه دارند بیان می کنند. تاکنون روش های مختلفی برای بهینه سازی اینگونه مسائل معرفی شده اند که یکی از این روش ها، روش برنامه ریزی سازشی است. در این مقاله با توجه به اهمیت روز افزون سرمایه گذاری در سبد های مالی، روشی جدید مبتنی بر برنامه ریزی سازشی برای بهینه سازی مساله انتخاب سبد مالی چند هدفه توسعه داده شده که برنامه ریزی سازشی بر اساس مقادیر ضد ایده آل نام دارد. به منظور بررسی عملکرد و قابلیت کاربرد این روش، مورد کاوی با انتخاب سبد سهامی با 35 شاخص سهام بازار سهام ایران انجام شده است. نتایج به دست آمده از مقایسه دو روش برنامه ریزی سازشی و روش پیشنهادی تحت شرایط یکسان، بیانگر آن است که نتایج روش ارائه شده سازگاری بیشتری با خواسته های تصمیم گیرنده نشان می دهند.
  کلیدواژگان: بهینه سازی چند هدفه، برنامه ریزی سازشی، انتخاب سبد مالی
 • جمشید صالحی صدقیانی صفحه 167
  متدولوژی شش سیگما یکی از رویکردهای بهبود فرایند به شمار می رود که هدف آن بهبود بازدهی فرایند، پایایی، رضایت مشتریان و کاهش انحرافاتی همچون ضایعات، دوباره کاری ها و هزینه ها است. تاکنون تکنیک های متفاوتی برای نیل به این اهداف معرفی شده اند که یکی از کارامدترین آنها، طراحی آزمایشات است. تکنیک طراحی آزمایشات یک روش علمی برای معرفی پارامترهای اصلی مرتبط با یک فرایند است که کاربرد بهینه این پارامترها را برای افزایش عملکرد و ظرفیت فرایند، معین می سازد. در این مقاله کاربرد DOE در متدولوژی شش سیگما برای کاهش مدت زمان انجام فرایند عقد قراردادهای پیمان سپاری شرکت مهندسی خدمات صنعتی ایران خودرو تشریح می شود و پارامترهای اصلی موثر بر زمان شناسایی خواهند شد. همچنین آنالیزهای آماری برای شناسایی اثر متقابل پارامترهای موثر بر هم استفاده خواهند شد و راهکارهای بهبود برای کاهش زمان پیشنهاد می شوند که نهایتا نتایج به دست آمده موید بهبود کارایی زمان انجام پیمان سپاری خواهند بود.
  کلیدواژگان: طراحی آزمایشات، شش سیگما، طراحی برای شش سیگما، تحلیل های آماری، DMAIC
|
 • Safar Fazli, Saleh Mansouri Page 1
  Decision making is the essence of management and the manager is the one who can decide any time. Nowadays, the Analytical Hierarchy Process (AHP) and Data Envelopment Analysis (DEA) are considered as the most eminent tactics of decision making. The aim of this study is to compare the techniques of DEA and the process of AHP and also measuring their potency in compare with each other in a field study. The platform of this survey was laid through identifying the key decision-making indicators regarding stock exchange from investor's side and recording the exchange information in a one-year period. Thereafter, by utilizing these techniques, these indicators have been prioritized. The results of the study revealed no significant difference in two prioritizing method. AHP has shown higher potentiality in prioritizing the key performance indicators in compare with DEA.
  Keywords: Analytical Hierarchy Process (AHP), Data Envelopment Analysis (DEA), Prioritization, Stock Market
 • Ghasem Ansari Ranani, Mandani Tounkenejad Page 25
  In recent decade many human resource specialist and authors achieve success for aligning and integrating in human resource subsystems. One of these practice developing and formulating competence models as base of human resource development and integrating between training, human resource planning, selection and others human resource units and subsystems. This research aimed to developing and formulating coherent and local model for National Iranian Oil Company. Because of especial NIOC nature and background and governing of especial managerial systems, applying and using current models cannot responsive to company demands. So, company for developing local model need to use grounded theory approach for exploration of tacit knowledge and applying this knowledge to creation competency model. Based on research result, competency model have 5 dimension and 19 items. After model designing, for validity and reliability confirmation, 74 questionnaires completed by supervisors. Data analysis shows that all dimension and items are valid and suitable for NIOC. Also, based on data analysis process improvement dimension is more important than others in model and human resource dimension was less important.
  Keywords: Process, process-oriented, task-oriented, Excellency, customer- oriented, management system, action research
 • Ali Mohammadnia Page 51
  Tending to customer rightly overtax, Organizations gain new customers and keep their satisfaction, therefore based on created competition, organization and companies should seeking suitable ways to customer’s absorption and maintenance. Thus it is vital for business success and it not succeed unless customer satisfaction measurement and continues profitability. Furthermore, the satisfaction measurement available method are up crisp range, whereas loyalty measurement indexes are fuzzy, unclear and verbal which be able to say totally, measurement in fuzzy logic is more efficient. The paper main goal is customers satisfaction measurement in Roozane Dairying Company which can use from research results all of manufacturer and service companies, further, applied goals of this research are: Customers Satisfaction, Fuzzy measuring effective factors on creating Roozane dairying Customers Satisfaction, prioritize effective factors on Roozane dairying customer satisfaction, comparing and comprehensive survey of results of Fuzzy logic and classic logic techniques, documenting practical solution for practicing effective factors on keeping customers and creating customers satisfaction. There are |Four hypothesizes in the research to goal achievement so after suing statistical techniques and analyzing data in both Fuzzy and classic methods by SPSS software, resulting to: to pass all of hypothesizes, finally, suggested some offers for future researches.
  Keywords: Customer Satisfaction, Measurement, price, Quality, Accessibility, customer complains, customer, organization, fuzzy logic, Product, services
 • Seyyed Ali Akbar Afjahe, Reza Sepahvand Page 87
  Introducing strategic human resource management makes human resource management researcher the understood about the relationships between corporate strategy, human capital, human resource strategy and firm performance. One of the key mysterious subjects in this field appears to be understanding of processes and mechanisms that human resource management practices influence firm performance through them. It seems that with regard to importance of corporate strategies and their effect on firm performance, coordination between human resource, human capital and organizational strategies is one of the issues that can have significant effect on the relationship between human resource management practices and firm performance. The main purpose of of this paper is to investigate the effect of the strategic cooperation between human resource, human capital and organizational behavior strategies on the firm performance. Data analysis shows that the firm performance would improve if there were Coordination between human resource strategy and human capital strategy and organizational behavior strategy and also between human resource strategy and human capital strategy and organizational behavior strategy. Finally, the results show that strategic coordination between human resource strategy and human capital and organizational behavior have significant effect on the firm performance.
  Keywords: strategy, Strategic Coordination, Strategic Reference Point, Human resource, Performance
 • Peyman Akhavan, Mir Ali Seyed Naghavi, Morteza Soltani Noh, Taleb Asadi Karam Page 115
  This paper reviews intellectual capital literature, develops a holistic model and inspects a case study of holistic model implementation. Reviewing the literature, 34 models of managing intellectual capital have been identified. Extracting different concentration areas of each model, we set up a comparison table. Two models that cover more areas have been picked out as the basic models to develop the holistic model which comprises all concentration areas. The holistic model was implemented in a company. Collecting managers and key stakeholders opinion, according to holistic model, we defined desired situation for the next five years, developed proper criteria, and measured the current and desired situation. The measurement process results reveal major gaps between current situation and desired situation and provided managers useful guidelines for decision making. This research helps organizations to compare and select the appropriate intellectual capital management model considering their own situations. Moreover, the holistic model can be exploited by different types of organizations; particularly by ones do not have shareholders and exchange market, like hospitals and military organizations.
  Keywords: Intellectual Capital Measurement, Management, Intangible Assets, Knowledge Assets, knowledge management
 • Maghsoud Amiri Page 143
  After introducing Markowitz mean-variance model, decision makers (DMs) and financial planners paid much attention to the matter of portfolio selection, so that DMs explain purposes and investment requirements in the frame of multi-objective mathematic models which are more consistent with decision making realities in optimal portfolio selection. At now there are various methods introduced to optimize such problems. One of the optimization methods is the Compromise Programming (CP) method. In this paper, considering increasing importance of investment in financial portfolios, we propose a new method, called Nadir Compromising Programming (NCP) by expanding a CP-based method for optimization of multi-objective portfolio selection problem. In order to examine NCP performance and operational capability, we implemented a case study by selecting a portfolio with 35 stock indices of Iran stock market. Results of comparing the CP method and proposed method under the same conditions indicate that NCP method results are more consistent with DM purposes.
  Keywords: Multi-objective optimization, Compromise programming, Portfolio selection
 • Jamshid Salehi Sadaghiani Page 167
  The methodology of six-sigma is one of process improvement’s approaches that its aim is efficiency improvement of process, stability, customers’ satisfaction and cutting deviations such as wastage, reworking and costs. Heretofore different techniques have been introduced for achieving to this aims, so that one of their most efficient is Design of Experiments (DOE). The DOE technique is a scientific method for introducing the main parameters related to a process, where specifies the optimal application of this parameters for increasing the performance and the capacity of process. In this paper, application of the DOE is illustrated in the six-sigma methodology to decrease process time of outsourcing contracts adopting of industrial services engineering of Iran khodro corporation (ISEIKCO) and will be determined the principle parameters which affect on time of this process. Also, statistical analysis will be used for specifying the counteract affect of effective parameters and are proposed an improvement approaches to decrease processing time, where finally the obtained results will confirm the time efficiency improvement of outsourcing process.
  Keywords: Design of Experiments, Six-sigma, Design for Six-sigma (DFSS), Statistical Analysis, Define-Measure-Analyze-Improve-Control (DMAIC)