فهرست مطالب

اندیشه آماری - سال ششم شماره 2 (پیاپی 12، پاییز و زمستان 1380)

نشریه اندیشه آماری
سال ششم شماره 2 (پیاپی 12، پاییز و زمستان 1380)

 • 70 صفحه، بهای روی جلد: 2,500ريال
 • تاریخ انتشار: 1381/01/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سید جواد نقیبی، ناصر رضا ارقامی صفحه 2
  در این مقاله ضمن معرفی روش درستنمایی تجربی، طریقه محاسبه بازه های اطمینان ناپارامتری برای میانگین جامعه به وسیله این روش و روش بوت استرپ بررسی شده و نتایج به کمک شبیه سازی با سایر روش های ناپارامتری دیگر مقایسه شده اند.
 • حسن جهانی هاشمی، انوشیروان کاظم نژاد صفحه 13
  یک مسئله مهم در کارآزمایه های تصادفی شده موازی این است که بیماران شرایط اولیه یکسان نداشته و پاسخ به درمان آنها نیز متفاوت است. لذا برای برآورد اندازه هر تفاوت بین تیمار به طور معتبر، به تعداد زیادی از بیماران نیاز است که برای بعضی بیماری ها ممکن است این امر امکان پذیر نباشد.
  کلیدواژگان: کار آزمایه های بالینی، طرحهای متقاطع، اثر منتقل شونده، دوره شستشو
 • محمد صالحی، فرخنده سادات سجادی صفحه 21
  یکی از طرحهایی که برای نمونه گیری از جوامع خوشه ایو کمیاب به کار می رود، نمونه گیری خوشه ایسازوار است. در این طرح بعد از انتخاب یک نمونه اولیه، واحدهای دیگر جامعه در صورتی به نمونه اضافه می شوند که در شرطی صدق کنند.
  کلیدواژگان: نمونه گیری شبکه ای، واحد مرزی، شبیه سازی، قاعده توقف، نمونه گیری با احتمال نابرابر
 • سید مهدی امیر جهانشاهی، حسینعلی نیرومند صفحه 31
  در این مقاله ابتدا الگوهای دوخطی و سپس الگوهای دوخطی بالا قطری، قطری، و زیر قطری را معرفی می کنیم. همچنین با الگوهای دو خطی مارکوفی و شرایط مانایی آنها آشنا می شویم و روش های تشخیص مرتبه الگوهای دوخطی را معرفی کرده و با روش های برآورد پارامترهای الگوهای دوخطی آشنا می شویم، و در انتها برنامه های مورد نیاز برای شبیه سازی و برآورد پارامترهای الگوهای زیرقطری و مارکوفی را ارائه می کنیم.
 • مسعود یارمحمدی صفحه 40
  تحلیل طیفی یک روش توسعه یافته برای تحلیل سری های زمانی در قلمرو فرکانس است. این روش از متداولترین شیوه های مورد استفاده برای کاهش مناسب داده ها و متعاقبا مقایسه این گونه از ثبت داده هاست.
 • غلامرضا جندقی، احمد گایینی صفحه 51
  یکی از روش های عددی که امروزه در بسیاری از علوم مورد توجه قرار گرفته، روش شبیه سازی مونت کارلوست. در این مقاله، ابتدا روش شبیه سازی مونت کارلو معرفی شده و سپس زمینه های کاربرد این روش در آمار و احتمال مورد بررسی قرار می گیرد. در هر قسمت، برای نشان دادن چگونگی نتایج آن، مثالهایی مطرح می شود.
 • محمدحسین پور سعید صفحه 57
  در بسیاری از موارد تعیین مدل ریاضی مناسب برای حل یک مساله، از اهمیتی بالا برخوردار است. در این نوشتار ابتدا با طرح یک مساله شمارشی در حالتهای مختلف، روش های حل آن مطرح خواهند شد و سپس در حالتی خاص که روش های قبلی کارایی ندارند، با معرفی یک، مدل ریاضی مناسب، روشی برای حل ان معرفی می شود.
  کلیدواژگان: اصل ضرب، قواعد شمارش، فرمول ترکیب در قواعد شمارش
 • ام.سی. جونز، جی.ا.رایس ترجمه: آیت الله موسوی صفحه 60
  نمایش تعداد زیادی از منحنی ها بر روی یک نمودار (به طوری که هر منحنی بر روی سایر منحنی ها قرار گیرد یا در قسمتهای زیادی با یکدیگر تلافی داشته باشند) از نظر ظاهری ناخوشایند و از جنبه اطلاع دهی ضعیف است.