فهرست مطالب

اندیشه آماری - سال هفتم شماره 1 (پیاپی 13، بهار و تابستان 1381)

نشریه اندیشه آماری
سال هفتم شماره 1 (پیاپی 13، بهار و تابستان 1381)

 • 67 صفحه، بهای روی جلد: 2,500ريال
 • تاریخ انتشار: 1381/06/30
 • تعداد عناوین: 10
|
 • صفحه 2
 • رحیم چینی پرداز، آسیه ابطحی صفحه 3
  مقایسه دو روش بیزی و کلاسیک در آزمونهای فرض، معمولا به دو صورت انجام می شود. در حالت اول با استفاده از یک توزیع پیشین معین، احتمال پسین H0 به دست آمده و با مقدا احتمال مقاسه می شود.
 • سعید زال زاده صفحه 11
  در این مقاله تلاش شده است تا با ارائه مثالهای ساده و بدون پرداختن به مباحث نظری (نظیر اثبات همگرایی و یا مقایسه با روش های دیگر)، روش نمونه گیری گیبس را توضیح داده و برخی از کاربردهای آن را معرفی کنیم.
 • خلیل شفیعی، سمانه قادری صفحه 18
  در این مقاله ضمن معرفی میدانهای تصادفی، مجموعه برون گشت و مشخصه اویلر، با استفاده از شبیه سازی میدانهای تصادفی گاوسی F، t و x2 به بررسی تقریب توزیع احتمال حداکثر این میدانهای تصادفی با میانگین مشخصه اویلر می پردازیم.
 • محمد امینی دهک صفحه 30
  در این مقاله نخست یک ویژگی مفید متغیرهای تصادفی را معرفی می کنیم، سپس برخی از خواص و کاربرد آن را که در مرجع (3) نیز مورد توجه قرار گرفته است، ارائه می دهیم. علاوه بر این لم بورم - کانتلی برای پیشامدهای وابسته منفی به یاری این ویژگی اثبات می شود.
 • سید مهدی جهانشاهی، محمد امیر جهانشاهی صفحه 34
  در این مقاله، ابتدا با روش های شبیه سازی الگوهای سری زمانی خطی توسط نرم افزارهای S-PLUS و SAS آشنا می شویم و در ادامه به معرفی الگوهای سری زمانی غیرخطی از جمله الگوهای دوخطی، اتورگرسیو تغییر وضعیت هموار، اتورگرسیو مشروط به ناهمگنی واریانس و اتورگرسیو نمایی می پردازیم.
 • مهدی زارعی صفحه 45
  در این مقاله آزمونی برای فرض نمایی بودن براساس تابع اطلاع کولبک - لیبلر معرفی می شود. آزمون از برآورد آنتروپی واسیچک استفاده کرده و مقادیر بحرانی متناظر با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو محاسبه شده اند. در پایان استفاده از آزمون پیشنهاد شده در یک مثال تشریحی بررسی شده است.
 • حمیدرضا مصطفایی صفحه 50
  در این مقاله فرایند وینر را معرفی می کنیم و پیوستگی و مشتق پذیری و انتگرال پذیری مسیرهای نمونه آن را بررسی کرده و انتگرال تصادفی نسبت به فرایند وینر را تعریف می کنیم و نشان می دهیم که با انتگرال ریمان استیلتیس متفاوت است.
 • محمدحسین پورسعید صفحه 61
  در حل بعضی از مسائل، نمی توان از قواعد و فرمولهای متعارف شمارش استفاده کرد. لذا در این مقاله برپایه به کارگیری نماد جمع بندی، یک روش مناسب معرفی می شود تا از آن بتوان به عنوان مثال در تعیین تعداد حالات انتخاب r کارت از n کارت با شماره های 1 تا n استفاده کرد به طوری که بین شماره های کارتهای انتخابی رابطه ای خطی یا غیرخطی برقرار باشد.
  کلیدواژگان: قواعد شمارش، نقاط مشبکه، حجره r- بعدی