فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - سال هفدهم شماره 3 (پیاپی 44، پاییز 1389)

نشریه دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
سال هفدهم شماره 3 (پیاپی 44، پاییز 1389)

 • تاریخ انتشار: 1389/09/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • اکرم کوشکی، فروغ اعظم طالبان، هادی طبیبی صفحه 149
  زمینه و هدف
  یکی از مهم‎ترین عوامل خطرساز بیماری های قلبی و عروقی در بیماران همودیالیزی، کم خونی می‎باشد. بنابراین، مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات اسیدهای چرب 3ω بر روی کم‎خونی و شاخص‎های خونی بیماران همودیالیزی انجام شد.
  روش تحقیق: این مطالعه یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سوکور بود که بر روی 34 بیمار همودیالیزی بیمارستان واسعی سبزوار انجام شد. در این مطالعه بیماران گروه دریافت کننده مکمل اسیدهای چرب 3ω به مدت 10 هفته، روزانه 2080 میلی‎گرم مکمل اسیدهای چرب 3ω و بیماران در گروه دارونما، روزانه دارونما دریافت کردند. در شروع مطالعه و پایان هفته دهم، هموگلوبین، هماتوکریت، تعداد گلبول‎های قرمز، MCV، MCH، MCHC خون و CRP سرم اندازه‎گیری شد. تجزیه و تحلیل آماری داده ها با استفاده از آزمون‎های Chi-Square، t-test، Paired t-test و ANOVA صورت گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه میانگین سن بیماران و مدت زمان تحت درمان با همودیالیز در گروه اسیدهای چرب 3ω به ترتیب 18 ± 50 سال و 25 ± 23 ماه و در گروه دارونما به ترتیب 17 ± 50 سال و 18 ± 28 ماه بود. در طول این مطالعه، تفاوت معنی‎داری از نظر میانگین تغییرات هموگلوبین، هماتوکریت، RBC، MCV، MCH، MCHC خون و CRP سرم بین دو گروه مورد مطالعه مشاهده نگردید.
  نتیجه گیری
  یافته های مطالعه حاضر نشان داد که مکمل اسیدهای چرب 3ω تاثیری بر روی فاکتورهای هماتولوژیک و کم‎خونی در بیماران همودیالیزی ندارد.
  کلیدواژگان: اسیدهای چرب 3ω، همودیالیز، فاکتورهای هماتولوژیک، کم‎خونی
 • افسر فرود، افسانه فرود، سیمین مهدی پور صفحه 159
  زمینه و هدف
  گرگرفتگی شایع‎ترین شکایت زنان یائسه است. به دلیل عوارض درمان هورمونی، می‎توان از روش های مکمل درمانی دیگری مانند طب سوزنی برای تسکین گرگرفتگی استفاده کرد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر طب سوزنی الکتریکی بر گرگرفتگی زنان یائسه انجام گرفت.
  روش تحقیق: در این بررسی کار آزمایی بالینی شاهددار که به طور تصادفی انجام گرفت، 41 زن یائسه با شکایت گرگرفتگی به دو گروه آزمون و شاهد تقسیم شدند. برای گروه آزمون، طب سوزنی الکتریکی به کار گرفته شد اما در گروه شاهد سوزن ها با چسب به نقاط مورد نظر در سطح پوست وصل شدند؛ به طوری که هیچ گونه جریانی از آن‎ها عبور نمی کرد. طول دوره درمان با طب سوزنی ده هفته بود. سپس بیماران سه ماه تحت نظر بودند. تعداد گرگرفتگی در طول ده هفته درمان و سه ماه بعد در برگ ثبت مشاهدات ثبت گردید. شدت گرگرفتگی پایان هفته های دوم، ششم و دهم درمان و همچنین سه ماه بعد توسط ابزار (Visual Analogue Scale یا VAS) اندازه گیری شد. از طرفی سطح هورمون تحریک کننده فولیکول (FSH) و استرادیول (E2) نیز در پایان ده هفته درمان و سه ماه بعد اندازه‎گیری شد. سپس داده ها با استفاده از آزمون های T-test، 2χ، Wilcoxon، Mann-Whitney مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که بین دو گروه اختلاف معنی داری از نظر تعداد متوسط گرگرفتگی ها و شدت آن در همه زمان‎های فوق (به جز هفته دوم درمان) وجود داشت (001/0 < P). از طرفی بین میانگین سطح دو هورمون FSH، E2 در گروه آزمون و شاهد در انتهای درمان و سه ماه بعد از درمان اختلاف معنی‎داری وجود داشت (001/0 < P).
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های فوق، انجام طب سوزنی الکتریکی روش درمانی مناسبی برای تسکین علایم گرگرفتگی در زنان یائسه می باشد.
  کلیدواژگان: طب سوزنی الکتریکی، یائسگی، گرگرفتگی
 • محسن شمسی، غلامرضا شریفی راد، علی کچویی، اکبر حسن زاده صفحه 170
  زمینه و هدف
  امروزه نقش فعالیت فیزیکی در سلامتی جامعه و اثر آن در پیش گیری و کنترل بسیاری از بیماری ها مطرح می باشد. از این رو پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان تاثیر برنامه آموزش پیاده روی بر آگاهی، نگرش و عملکرد بیماران زن مبتلا به دیابت نوع 2 انجام پذیرفت.
  روش تحقیق: مطالعه حاضر یک کارآزمایی شاهددار تصادفی شده بود که در آن 88 نفر از بیماران زن مبتلا به دیابت نوع 2 شرکت داشتند. اطلاعات از طریق پرسش نامه و چک لیست و با استفاده از مصاحبه سازمان یافته در قبل و 3 ماه بعد از مداخله آموزشی جمع آوری گردید و با استفاده از آزمون های 2χ و t زوج و t مستقل آنالیز شدند.
  یافته ها
  قبل از مداخله، میانگین نمره های آگاهی و نگرش در دو گروه مورد و شاهد، در سطح متوسط و میانگین نمره عملکرد، پایین تر از حد متوسط بود. بعد از آموزش و 3 ماه پیگیری، میانگین نمره آگاهی، نگرش و عملکرد در خصوص پیاده روی صحیح و دقایق صرف شده جهت انجام پیاده روی با شدت های متوسط و سنگین در گروه مورد به نحو معنی داری افزایش و میانگین قند خون ناشتا و هموگلوبین گلیکوزیله به طور معنی داری کاهش یافت (05/0 > P).
  نتیجه گیری
  یافته های این مطالعه اهمیت آموزش پیاده روی را در جهت افزایش آگاهی، نگرش و اتخاذ عملکرد صحیح در خصوص انجام پیاده روی و کنترل بهتر قند خون بیماران زن مبتلا به دیابت نوع 2 نشان داد و با توجه به آن انجام پیاده روی منظم در جهت کنترل شاخص های سلامتی این بیماران توصیه می شود.
  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، عملکرد، آموزش، پیاده روی، دیابت نوع 2
 • حسین حقیر، علی گرجی، جواد حامی صفحه 180
  زمینه و هدف
  پدیده مهار منتشر شونده (CSD یا Depression Spreading Cortical) عامل ایجاد اورا و به احتمال زیاد سایر علایم عصبی و درد در میگرن می باشد. هدف از این مطالعه تعیین تاثیر رازیانه رومی بر روی خصوصیات پدیده مهار منتشر شونده در مغز رت است.
  روش تحقیق: برای انجام این مطالعه تجربی، CSD در برش های قشر حسی- پیکری مغز رت به دو روش القای گردید. در روش اول پس از تزریق کلرید پتاسیم (KCl) برش ها به مدت 60 دقیقه با غلظت های مختلف (μmol/L 50-01/0) اسانس روغنی رازیانه رومی شستشو شدند. در روش دوم CSD با شستشوی در مایع مغزی- نخاعی صناعی (ACSF) حاوی غلظت کم نرمال سالین (NaCl) ایجاد شده، سپس برش ها در معرض اسانس روغنی رازیانه رومی با غلظت μmol/L 50 قرار گرفتند. برش های قشری گروه شاهد در هر دو روش پس از القای CSD تنها با CSF حاوی غلظت کم الکل شستشو داده شدند. خصوصیات CSD شامل دفعات بروز، دامنه، مدت و سرعت انتشار توسط ثبت پتانسیل خارج سلولی مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  در مدل القای CSD با KCl، شستشو با رازیانه رومی در غلظت های بالاتر و به شکل وابسته به دوز توانست دامنه (001/0 < P) و مدت (02/0 < P) CSD را به صورت معنی داری کاهش دهد، اما کاهش سرعت سیر CSD از نظر آماری معنی دار نبود (3/0 = P). در مدل القای CSD با ACSF دارای غلظت کم NaCl، نیز افزودن رازیانه رومی به محلول شستشو باعث کاهش معنی دار دامنه (048/ = P) و دفعات بروز (03/0 = P) CSD گردید. در عین حال مدت CSD در این مدل تغییر چشم گیری نداشت (05/0 > P).
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که از نظر تئوری رازیانه رومی می تواند ایجاد و گسترش پدیده CSD به عنوان عامل زمینه ای بروز میگرن را کنترل نماید.
  کلیدواژگان: رازیانه رومی، نئوکورتکس مغز، مهار منتشر شونده، میگرن
 • سعید مهدوی عمران، کیوان کیاکجوری، رمضان رجب نیا، شهریار اصغرزاده، محمدرضا یوسفی، مریم سادات شفیعی، ملیحه محمدی سقا صفحه 189
  زمینه و هدف
  سرومن گوش ترکیبی از ترشحات غدد مختلفی است که در بررسی های مختلف، اثرات متناقضی برای آن ذکر شده است. از طرفی دیگر، نظر به وجود تناقضاتی در مورد اثرات ضد قارچی سرومن و عدم انجام مطالعه‎ای در مورد اثر ضد قارچی سرومن گوش در ایران، تحقیق حاضر برای مشخص کردن اثرات ضد قارچی سرومن گوش افراد سالم مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی بابل انجام پذیرفت.
  روش تحقیق: در این مطالعه تجربی- آزمایشگاهی، اثر 30 نمونه سرومن گوش افراد مراجعه کننده به کلینیک گوش و حلق و بینی بیمارستان شهید بهشتی بابل، به روش میکرودایلوشن مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش روی رشد چهار قارچ آسپرژیلوس فومیگاتوس، آسپرژیلوس نیجر، کاندیدا آلبیکانس (سوش بالینی) و کاندیدا آلبیکانس استاندارد (5027PTCC) با استفاده از محلول 10 درصد سرومن در بافر گلیسرول در میکروپلیت الیزا به همراه کنترل‎های مثبت و منفی به صورت دوتایی انجام شد. در ادامه حداقل غلظت مهار کامل و یا 90 درصد و 50 درصد به دست آمد.
  یافته ها
  محدوده سنی افراد شرکت کننده، بین 2 تا 85 سال بود. در این روش 83/70 درصد نمونه های مورد آزمایش، اثرات ضد قارچی از خود بروز دادند (50MIC) که بیشترین اثر بر روی آسپرژیلوس فومیگاتوس و نیجر (هر کدام با 26 نمونه) و کمترین اثر بر روی سویه کاندیدا آلبیکانس (16 نمونه) مشاهده شد (003/0 = P). اثر کشندگی سرومن روی آسپرژیلوس نیجر بیشتر از دیگر قارچ‎ها بود.
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده در این بررسی نشان داد که سرومن روی قارچ‎های مورد مطالعه اثر ضد قارچی دارد.
  کلیدواژگان: سرومن گوش، فعالیت ضدقارچی، آسپرژیلوس نیجر، آسپرژیلوس فومیگاتوس، کاندیدا آلبیکانس، میکرودایلوشن
 • فخرالدین تقدسی نژاد، محمود قاضی خوانساری، حسین حسنیان مقدم، شاهین شادنیا، آرش عکاظی، امید مهرپور صفحه 198
  زمینه و هدف
  ان استیل سیستئین (NAC یا N-Acetyl cysteine) پادزهر مؤثر در درمان مسمومیت با استامینوفن می‎باشد که تجویز آن گاهی اوقات به علت تعداد بالای مراجعین و عدم وجود امکانات کافی بر اساس شرح حال بیمار از میزان مصرف استامینوفن انجام می‎گیرد. در این مطالعه با بررسی دقیق‎تر شرح حال و کنترل همزمان سطح پلاسمایی استامینوفن، عوامل تاثیر‎گذار در ایجاد مسمومیت شدید جهت انتخاب بهتر اولویت‎های درمان با NAC مورد بررسی قرار گرفت.
  روش تحقیق: این مطالعه در سال‎های 1386 در بیمارستان لقمان به صورت آینده‎نگر و مقطعی روی 170 بیمار انجام شد که بر اساس شرح حال بالینی بیش از 5/7 گرم استامینوفن مصرف کرده بودند. متغیرهایی مثل سن، جنس، تعداد دفعات خودکشی، مقدار مصرف دارو، فاصله زمانی از مصرف دارو تا مراجعه و زمان مراجعه با سطح پلاسمایی دارو مقایسه شد و یافته ها با نرم‎افزار آماری 13SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در مجموع 170 بیمار با میانگین سنی 05/6 ± 81/21 انتخاب شدند که 7/44 درصد مذکر و 3/55 درصد مؤنث بودند. شیوع موارد مسمومیت در دهه سوم زندگی بیشتر بود. میانگین سطح پلاسمایی دارو μg/ml7/18 به دست آمد. متغیرهایی از پیش گفته شده ازجمله تعداد دفعات اقدام به خودکشی، تعداد قرص مصرفی و فاصله زمانی مصرف قرص تا نمونه‎گیری فقط بر روی شدت مسمومیت اثر داشتند.
  نتیجه گیری
  در مواردی که امکان ارزیابی سریع سطح پلاسمایی استامینوفن جهت تعیین لزوم تجویز NAC فراهم نمی‎باشد، برخی از عوامل شرح حال مثل مصرف مقادیر بالای دارو، تعدد دفعات خودکشی با دارو و تاخیر در مراجعه به مراکز درمانی به عنوان عوامل خطر شناخته شده، می‎توان از آن‎ها در طرح روند درمان بهره جست
  کلیدواژگان: استامینوفن، ان استیل سیستئین، مسمومیت، ارزیابی
 • مرضیه مقرب، فرح مادرشاهیان، نرجس رضایی، عبدالرضا محمدی صفحه 206
  زمینه و هدف
  در حال حاضر بیش از یک میلیون نفر در جهان تحت همودیالیز قرار می‎گیرند. عدم کفایت دیالیز یکی از اصلی‎ترین عوامل مرگ و میر در این بیماران می‎باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین کفایت دیالیزهای صورت گرفته برای بیماران همودیالیزی بیمارستان ولی‎عصر (عج) بیرجند انجام شد.
  روش تحقیق: این پژوهش از نوع توصیفی– تحلیلی و مقطعی بود. 50 بیمار دیالیزی که شش ماه از شروع دیالیز آن‎ها می‎گذشت به روش سرشماری انتخاب شدند. داده های فردی، وزن قبل از شروع و پس از اتمام جلسه دیالیز، دور پمپ خون دستگاه، اوره خون قبل از شروع دیالیز و اوره خون بعد از اتمام دیالیز اندازه‎گیری شد. برای اندازه‎گیری اوره خون پس از دیالیز، ظرف یک دقیقه پس از کاهش سرعت خون، تا 50 میلی‎لیتر از خون برگشتی از بدن بیمار گرفته شد و مقادیر آن ثبت گردید. سپس مقادیر Urea Reduction Ration و KT/V (K یا کلیرانس اوره، T یا مدت زمان دیالیز و V یا حجم توزیع اوره در بدن) محاسبه شد و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و نرم‎افزار SPSS، بیماران در سه طبقه کفایت دیالیز نامطلوب، نسبتا مطلوب و کاملا مطلوب قرار گرفتند.
  یافته ها
  میانگین سن 72/16 ± 70/47 سال، وزن قبل دیالیز 36/12 ± 2/58 و بعد از دیالیز 22/12 ± 2/56 کیلوگرم و میانگین BMI 40/21، اوره قبل از دیالیز 92/37 ± 42/140 و اوره بعد از دیالیز 75/16 ± 32/52 میلی‎گرم در دسی‎لیتر بود. 70 درصد بیماران KT/V بین 9/0 تا 2/1 و 66 درصد URR بین 61 تا 70 درصد داشتند و کفایت دیالیز در حد نسبتا مطلوب گزارش گردید. میانگین کلی KT/V بیماران 17/1 و URR 8/62 درصد بود. بین BMI، متوسط دور پمپ خون، جنسیت بیماران و تعداد جلسات دیالیز در هفته با کفایت دیالیز ارتباط معنی‎دار آماری وجود داشت (05/0 < (P.
  نتیجه گیری
  پیش‎گیری از End Stage Renal Disease در سطح جامعه و توجه به جزییات استراتژی انتخاب شده از قبیل افزایش ساعات دیالیز، نوع صافی و تعداد جلسات دیالیز در هفته در بخش‎های دیالیز اهمیت دارد
  کلیدواژگان: همودیالیز، KT، V، URR، اوره خون، کفایت دیالیز
 • جمیل اصفهانی زاده، اسدالله میرزایی، سید حسن علوی صفحه 215
  زمینه و هدف
  حین برداشتن شریان پستانی داخلی در جراحی کرونری، شاخه های جانبی معمول آن بسته می شوند ولی در اکثر مواقع، داخل قفسه سینه وجود شاخه احتمالی دیگری به نام شاخه دنده ای جانبی بررسی نمی گردد. چنان چه این شاخه غیر معمول حذف نشود، ممکن است در آینده موجب پدیده دزدی شریانی کرونری شود. هدف از این مطالعه بررسی شیوع شریان دنده ای جانبی چپ در بیماران ایرانی بود.
  روش تحقیق: این پژوهش به طور مقطعی روی 909 بیمار کرونری انجام گرفت. این بیماران طی سال های 1383 تا 1388 در بخش جراحی قلب بیمارستان قائم مشهد، جراحی بای پاس کرونری شدند. در کلیه بیماران، پلور چپ حین آزادسازی شریان پستانی داخلی باز شد و از نظر وجود شریان دنده ای جانبی چپ کنترل گردید. سپس طول آن بر حسب تعداد فضای بین دنده هایی که پیموده بود، ثبت شد و در نهایت اقدام به حذف آن گردید. طول شریان بین مردان و زنان با استفاده از آزمون 2χ در سطح معنی داری بررسی شد (05/0 = P).
  یافته ها
  از 909 بیمار، 55 مورد (6 درصد) شریان دنده ای جانبی چپ داشتند. طول شریان در 18 بیمار (9/1 درصد) تا دومین فضای بین دنده ایی (12 مرد و 6 زن)، در 26 بیمار (8/2 درصد) تا چهارمین فضای بین دنده ایی (18 مرد و 8 زن) در 11 بیمار (2/1 درصد) تا ششمین فضای بین دنده ایی (8 مرد و 3 زن) امتداد یافته بود. طول این واریاسیون در 37 بیمار (4 درصد) تا فضای چهارم و ششم بین دنده ایی امتداد داشت و با استفاده از آزمون 2χ طول شریان بین مردان و زنان تفاوت معنی داری نداشت (7/0 = P).
  نتیجه گیری
  حین جراحی کرونری، باز کردن پلور چپ و بررسی وجود این واریاسیون تشریحی عاقلانه به نظر می رسد و با بستن این شاخه شریانی از پدیده دزدی کرونری در آینده جلوگیری می‎شود. شیوع این واریاسیون در بیماران ایرانی (6 درصد) بود.
  کلیدواژگان: بای پاس کرونری، شریان پستانی داخلی چپ، پدیده دزدی کرونری
 • محمدرضا مفتح، سید حسن گلبویی موسوی صفحه 221
  زمینه و هدف
  تراکئوستومی از جمله اعمال جراحی شایع و حیاتی در بخش‎های ICU و اورژانس بیمارستان‎ها می‎باشد. این عمل در مواقع انسداد راه هوایی از بینی، دهان تا حنجره و گاهی حفظ حنجره در بیماران با انتوباسیون طولانی مدت در جهت حفظ راه های هوایی ضرورت می‎یابد. این مطالعه به بررسی علت و عوارض تراکئوستومی در بیماران تراکئوستومی شده در بیمارستان‎های بیرجند در طی یک دوره 7 ساله پرداخت.
  روش تحقیق: این مطالعه توصیفی بر روی کلیه بیمارانی انجام شد که طی سال‎های 86-1379 در دو بیمارستان ولی‎عصر (عج) و امام رضا (ع) شهر بیرجند تحت عمل تراکئوستومی، توسط متخصص گوش و گلو و بینی قرار گرفتند. داده های موجود توسط محقق در پرسش‎نامه‎ای که روایی محتوای آن تایید شده بود، در پرونده بیماران ثبت گردید. داده ها پس از جمع آوری، با استفاده از نرم‎افزار SPSS آنالیز گردید.
  یافته ها
  در این مطالعه 176 بیمار تراکئوستومی شده در طی 7 سال بررسی شدند. 9/65 درصد بیماران مورد مطالعه مرد و بقیه زن بودند. بیشترین موارد بیماری مربوط به گروه سنی 69-60 سال (9/19 درصد) بود. در تمام بیماران، تراکئوستومی به روش کلاسیک جراحی باز انجام شده بود. شایع‎ترین علت تراکئوستومی به ترتیب لوله‎گذاری طولانی مدت در بیماران بستری ICU (54 درصد) و پس از آن تومورهای حنجره (1/26 درصد) بودند. 39 نفر از بیماران (1/22 درصد) دچار عارضه شده بودند که شایع‎ترین عارضه خونریزی پس از عمل (1/5 درصد) و سپس مشکلات لوله (5/4 درصد) تعیین گردید. همچنین از کل بیماران، یک بیمار نیز به دلیل عارضه خونریزی پس از عمل فوت نمود.
  نتیجه گیری
  با توجه به میزان و شدت عوارض مشاهده شده، مراقبت از بیماران در بخش‎های ICU و اورژانس و مراقبت‎های حین عمل جراحی می‎تواند نقش مؤثری در کاهش عوارض و پیش آگهی بهتر بیماران داشته باشد.
  کلیدواژگان: تراکئوستومی، اپیدمیولوژی، عوارض، بیرجند
 • گزارش مورد
 • مصطفی مهرابی بهار، احمد آموزشی، علی سلطانیان صفحه 228
  اندومتریوزیس یکی از شایع‎ترین پاتولوژی های لگنی در خانم‎های سنین باروری می‎باشد. از تظاهرات بسیار نادر آن به شکل کارسینوماتوز منتشر شکمی (سودوکارسینوماتوز) است. بر اساس اطلاعات نویسنده، تا به حال فقط دو مورد گزارش شده است. به علاوه، فقط در این مورد، برای اولین بار بدون حذف رحم و ضمایم اندومتریوزیس بیمار با درمان هورمونی بهبود یافت.
  کلیدواژگان: سودوکارسینوماتوز، اندومتریوزیس، درمان هورمونی
|
 • A. Kooshki, Fa Taleban, H. Tabibi Page 149
  Background And Aim
  Anemia is one of the major risk factors for cardiovascular disease (CVD) in hemodialyzed patients. Therefore, the present study was designed to investigate the effects of ω3 fatty acid supplement on anemia and hematologic factors in hemodialysis patients.
  Materials And Methods
  The study was a double-blind randomized clinical trial on 34 hemodialysis patients. The patients in the ω3 fatty acid supplement group received 2080 mg ω3 fatty acid daily for 10 weeks, while the placebo group received placebo for the same period. At baseline and the end of 10th week of the study, blood hemoglobin, hematocrit, red blood cells, MCV, MCH, MCHC and serum CRP were measured. Statistical analysis of the data was performed using chi-square, t-test, paired t-test and ANOVA.
  Results
  The mean age and duration of dialysis were 50 ± 18 years and 23 ± 25 months in the ω3 fatty acid group and 50 ± 17 years and 28 ± 18 months in the placebo group, respectively. During this study, no significant difference was observed between the two groups in mean changes of blood hemoglobin, hematocrit, red blood cells, MCV, MCH, MCHC and serum CRP.
  Conclusion
  The results of the present study indicate that ω3 fatty acid supplement has no effect on hematologic factors and anemia in hemodialysis patient.
 • A. Foroud, A. Foroud, S. Mehdipour Page 159
  Background And Aim
  Hot flashes are the commonest complaint of postmenopausal women. Because of the side effects of hormone therapy, alternatives treatment methods, such as acupuncture, are used to control hot flashes. Therefore, the present study aimed to evaluate the effects of electro-acupuncture on hot flashes in postmenopausal women.
  Materials And Methods
  In this randomized, placebo-controlled trial, 41 postmenopausal women with hot flashes were divided to experimental and control groups. For experimental group, the electro-acupuncture was carried out; but in control group, needles taped to the skin in the same of acupoint and did not pass any electricity. The treatment period was 10 weeks; then patients were followed up for 3 months after the last treatment. Number of hot flashes was registered daily during 10 weeks and 3 months after the last treatment. The severity hot flashes were measured by visual analogue scale (VAS) after 2, 6 and 10 weeks of treatment and 3 months follow-up. Hormone levels (E2 and FSH) were measured at the end of treatment and 3 months after the last treatment. Then chi-square, t-test, Mann-Whitney and Wilcoxon tests were used for data analysis.
  Results
  A significant difference was found in severity and number of hot flashes (except 2nd week) between two groups (P < 0.001). There were significant differences in the mean levels of FSH and E2 between groups at the end of treatment and 3 months after the last treatment (P < 0.001).
  Conclusion
  The findings of this study suggest that electro-acupunture is a suitable method of treatment for relief of hot flashes in postmenopausal women.
 • M. Shamsi, Gh Sharifirad, A. Kachoue, A. Hassanzadeh Page 170
  Background And Aim
  Physical activity is considered to be effective in prevention and modification of diabetes mellitus. This research aimed at identifying the effects of an educational program of walking training on outlook knowledge, attitude and performance of women with diabetes type II.
  Materials And Methods
  In this intervention and quasi-experimental study, 88 women suffering from diabetes type II were enrolled. The tools for gathering data were a questionnaire and checklist completed via interview before and 3 months after training interference. Finally, data were analyzed using chi-square, t-test and paired t-test.
  Results
  Before interfering, the mean score of knowledge and view in each two groups, case and control, was in average level and mean performance score regarding correct walking was less than average. After interference and 3 months of perseverance, the mean score of a wariness, view, and performance regarding the correct way of walking increased (P < 0.05); also the minutes spent on hiking with average and heavy extents in the case group increased significantly (P < 0.05); average blood sugar level before breakfast and glycoside hemoglobin was significantly reduced too (P < 0.05).
  Conclusion
  The finding of this study show the importance of walking training toward increasing of knowledge, outlook, and correct performance concerning walking and better control of blood sugar of women suffering from diabetes type II. We recommend regular walking in these patients.
 • H. Haghir, A. Gorji, J. Hami Page 180
  Background And Aim
  It is believed that cortical spreading depression (CSD) is underlying mechanism of aura and subsequent pain in migraine. This study was designed to investigate the effect of Pimpinella Anisum on CSD specifications in rat neocortical slices.
  Materials And Methods
  In this experimental study, CSD was induced in rat somatosensory cortical slices using two methods. At the first method, after KCl microinjection, the slices were washed out for 60 minutes with Pimpinella Anisum oil extract in different concentrations (0.01-50 μM/L). At the second method, slices were washed at artificial cerebrospinal fluid (ACSF) with low concentration of NaCl. Then, slices were washed with 50 μM/L Pimpinella Anisum oil extract for 60 minutes. In both methods, control cortical slices were washed in low alcohol containing CSF. Using extracellular potentials recording, the frequency, amplitude, duration, and propagation velocity of CSD was measured. All data were statistically analyzed.
  Results
  In KCl induced CSF model, the amplitude (P < 0.001) and duration (P < 0.02) of CSD was significantly decreased after superfusion of Pimpinella Anisum at higher concentrations with dose-dependent route. Nonetheless, adding Pimpinella Anisum insignificantly reduced the propagation velocity of CSD (P = 0.3). In CSD induction with low NaCl concentration ACSF model, adding Pimpinella Anisum to washing solution caused reduction of frequency (P = 0.03) and amplitude (P = 0.048) of CSD. However, the duration of CSD in this model showed no significant difference after using Pimpinella Anisum.
  Conclusion
  Regarding to our results, theoretically, Pimpinella Anisum is able to suppress CSD phenomenon as underlying mechanism of migraine with aura.
 • Mahdavi Omran, K. Kiakojuri, R. Rajabnia, S. Asgharzadeh, Mr Yousefi, M. Shafii, M. Mohammadi Sagha Page 189
  Background And Aim
  Ear wax is the combination of different producing gland secretions. According to controversial ideas about the antifungal effects of ear cerumen and lack of any research around this matter in Iran, the present study performed on antifungal activity of cerumen from healthy people referred to Beheshti Hospital, Babol on some fungi.
  Materials And Methods
  This experimental study was carried out on the 30 ear cerumen samples of healthy people referred to the Shahid Beheshti Hospital of Babol, Iran. The experiment was conducted on 4 type of fungi; Aspergillus fumigatus, Aspergillus niger, Candida albicans (clinical isolate) and standard Candida albicans (PTCC5027) by using of 10% cerumen solution in glycerol buffer, in sterile ELISA micro plate accompanying positive and negative controls (as duplicates); then the antifungal activities of cerumen as minimum fungicidal concentration and minimum inhibitory concentration 90% and 50% on fungi, were obtained.
  Results
  The average ages of the subjects were between 2-85 years. Minimum inhibitory concentration (MIC50) observed in 70.83%. The most antifungal effect (MIC50) observed on Aspergillus fumigatus and Aspergillus niger (each 26 samples) and least effect observed on the species of Candida albicans (16 samples) (P = 0.003). The Aspergillus niger was more sensitive to cerumen than others.
  Conclusion
  Regarding to the results, cerumen has antifungal effect on tested fungi.
 • F. Taghaddosi-Nejad, A. Ghazi-Khansari, H. Hassanian, Sh Shadnia, A. Okazi, O. Mehrpour Page 198
  Background And Aim
  N-Acetyl cysteine (NAC) is an effective antidote for acetaminophen poisoning. Now, in some poisoning centers the prescription of NAC is related to the dose of drug through medical history of patients, because of mines equipments and high load of patients. We evaluate the patient’s history more closely and compare it with the plasma acetaminophen to find the effective factors of history on severity of poisoning.
  Materials And Methods
  This prospective cross sectional study was carried out over 170 patients who were consumed more than 7.5 grams of acetaminophen. Some variables like age, sex, number of suicides, the amount of drug, and the duration between drug consumption and hospital admission were evaluated and the data were analyzed using SPSS software.
  Results
  In total 170 patients, the mean age was 21.81 ± 6.05 years. Out of the total number of samples, 44.7% were men and 55.3% were women. The mean plasma level of acetaminophen was 18.7 µg/ml. The prevalence of poisoning was more in third decade of life. Number of suicides, amount of drug, and duration of consumption and emergency admissions were three variables which positively affect severity of poisoning.
  Conclusion
  In conditions which quick plasma tittering of acetaminophen is impossible for determining the indication of NAC prescription, some factors through patients’ history help the physician for better decision. Positive history of suicide, high dose drug consumption, and long duration between drug poisoning and hospital admission are some risk factors for poisoned patients.
 • M. Mogharab, F. Madarshahian, N. Rezai, A. Mohammadi Page 206
  Background And Aim
  In present more than one million people in world doing hemodialysis, This study do to determine adequacy of dialysis in hemodialysis patients Vali-Asr Hospital in Birjand.
  Materials And Methods
  Descriptive cross- sectional and 50 dialysis patients six months after they started dialysis were selected. The questionnaire measured individual data and recorded the weight before and after dialysis and blood urea before and after dialysis within a minute of slow blood to 50 ml of blood from the patient's body and back venus. Then, measured URR and Kt/V, the distribution of patients in three part low, moderate and high adequacy of dialysis. Statistical analysis were used by descriptive statistics and SPSS software.
  Results
  The mean age were 47.70 ± 16.72 years, weight before dialysis 58.2 ± 12.36 and after hemodialysis 56.2 ± 12.22 kg, mean BMI 21.40, urea before dialysis was 140.42 ± 37.92, urea after dialysis was 52.32 ± 16.75 mg dl. 70 percent of patients was Kt/V 0.9-1.2 and 66 percent URR between 61 and 70 percent that had a relatively good level of adequacy of dialysis. mean total Kt/V of patients were 1.17 and URR 62.8 percent. Between BMI, the average pump blood, sex patients and the number of time of dialysis at week with dialysis adequacy were significant relationship (P < 0.05).
  Conclusion
  Prevention of ESRD at the community level and attention to details such as the choise strategy to increase hours of dialysis, filter type and time of dialysis at week is important in dialysis wards.
 • J. Esfahanizadeh, A. Mirzaie, Sh Alavi Page 215
  Background And Aim
  In CABG, during lima harvesting, usuall branches of lima are ligated, but almost always the left thoracic cavity for an aberrant lima side- branch, which is usualy named Lateral costal artery, is not explored. In case, this unusual branch exists and is not excluded, it could cause the Coronary Steal Phenomenon. The aim of this study was evaluating the incidence of LCA in Iranian patients.
  Materials And Methods
  In the cross sectional study, 909 coronary patients operated in cardiac surgery department of Ghaem hospital in Mashhad from 2004 to 2009. All lima patients were harvested and the left pleura was opened widely. the presence of LCA was cotrolled and also its traversed length was recorded, based on the number of intercostal space, then it was ligated and excluded We analyzed the length of that branch between males and females by X2 test at the significant level (P ≤ 0.05).
  Results
  Fiftyfive out of 909 patients had Lateral Costal Artery (6%). It extended to the second intercostal in 18 patients (1.6%) (12 males-6 females); fourth space in 26 patients (2.8%) (18 males-8 females); sixth space in 11 patients (1.2%) (8 males-3 females). This variation in 37 patients (4%) (4th, 6th costal space) was long and large enough and there was no meaningful difference in length between men and women by χ2 test (P = 0.7).
  Conclusion
  During CABG, after the pleura is widely opened, the exploration of left thoracic cavity is prudent to exclude the presence of this variation. This will avoid the coronary steal phenomenon, which is a controvertial issue in future. The incidence of LCA was 6% in Iranian patients.
 • Mr Mofateh, Sh Golboei Mosavi Page 228
  Background And Aim
  Elective tracheotomy is a common operation in hospitals in associations with intensive care unit. According to the high incidence of this operation and its importance, we designed our study by gathering information about patient including the most common and post operation complications.
  Materials And Methods
  In our retrospective study, all patients need tracheotomy in both Imam Reza and Vali-Asr hospitals in Birjand during 2000-2007 were studied. The most common indications of tracheotomy were coma, laryngeal cancer, thyroid cancer, sub glottis stenosis, respectively.
  Results
  In this study, 176 patients during 7 years were analyzed. 65.9% of cases were male, the most common indication for tracheotomy were long intubations (54%). Laryngeal cancer (26%). 39 patients (22.1%) were complicated. The most common post operative complications were hemorrhage of the site of operation (5.1%), Tube difficulties (4.5%), tracheal stenosis (2.85%), and the difficulties in deconolation (2.3%), sub cotaneous emphysema (1.7%), infection (1.7%), granulation tissues (1.1%) and others (2.85%).
  Conclusion
  According to prevalence of tracheotomy and its complications, more post-operative care of patients in ICU and emergency wards can be effective in reducing complications and having a better prognosis.