فهرست مطالب

اقتصاد کشاورزی - سال چهارم شماره 2 (تابستان 1389)

فصلنامه اقتصاد کشاورزی
سال چهارم شماره 2 (تابستان 1389)

 • تاریخ انتشار: 1389/04/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • فرشاد محمدیان، ناصر شاهنوشی، محمد قربانی، حسن عاقل صفحه 1
  در این مطالعه نخست با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی (AHP) اولویت های ذهنی و معیارهای تصمیم گیری کشاورزان منطقه در ارتباط با الگوهای زراعی شناسایی شد. در رابطه با طراحی الگوی بهینه ی کشت در دوره ی ده ساله نخست با استفاده از الگوهای سری زمانی فصلی (SARIMA)، بارندگی فصلی و سالانه در ده سال آینده پیش بینی شده و بعد حجم تزریقات سالانه به ذخایر آب زیرزمینی محاسبه شد سپس با استفاده از الگوهای برنامه ریزی چند دوره ای از جمله الگوهای برنامه ریزی غیرخطی متعارف، غیرخطی آرمانی قطعی موزون، غیرخطی آرمانی فازی موزون و غیرخطی آرمانی فازی ناموزون، الگوهای زراعی برای دشت فریمان- تربت جام پیش نهاد شد. این الگوها می توانند مجموعه ای از اهداف متقابل یا متضاد را در خود لحاظ و با اولویت بندی آرمان ها میزان دست رسی به هر آرمان را بیشینه کنند. اجرای الگوهای زراعی پیش نهادی در دوره ی برنامه ریزی ده ساله افزون بر رسیدن به اهداف چهارگانه ی ماکزیمم کردن بازده برنامه ای، کمینه کردن هزینه های سرمایه گذاری نقدی و مصرف کودهای شیمیایی و ثابت ماندن اشتغال نیروی کار و با کم ترین تغییر در الگوی فعلی کشت کشاورزان منطقه، باعث می شود بیلان منفی آب از حدود 216 میلیون مترمکعب در سال پایه به صفر در سال آخر دوره ی برنامه ریزی برسد و در کل دوره باعث کاهش مصرف آب به میزان حدود 2/1 میلیارد متر مکعب خواهد شد.
  کلیدواژگان: الگوی زراعی پایدار، برنامه ریزی غیرخطی متعارف، برنامه ریزی غیرخطی آرمانی، برنامه ریزی غیرخطی آرمانی فازی، دشت فریمان، تربت جام
 • محمد کاوسی کلاشمی، غلامرضا پیکانی، ایرج صالح صفحه 43
  این پژوهش با بهره گیری از مطالعات میدانی و جمع آوری پرسش نامه از مزارع برنج هیبرید استان گیلان در سال زراعی 85-1384 مزیت نسبی تولید این رقم را مورد بررسی قرار داد. از سوی دیگر، محاسبه ی سودآوری اجتماعی، توان رقابت صادراتی و استفاده از ره یافت برنامه ریزی خطی به منظور محاسبه ی شاخص های مزیت و الگوی کشت بهینه ی اجتماعی زراعت ارقام برنج دانه بلند مرغوب و پرمحصول در سناریوهای مختلف از دیگر اهداف مورد نظر در این پژوهش است. نتایج به دست آمده از محاسبه ی مزیت نسبی و توان رقابت صادراتی گویای وضعیت برتر برنج دانه بلند پرمحصول در قیاس با برنج دانه بلند مرغوب در سناریوهای مختلف است. از سوی دیگر، الگوی برنامه ریزی خطی توسعه ی سطح زیر کشت ارقام پرمحصول تا 86 هزار هکتار را به منظور بیشینه سازی سود اجتماعی پیش نهاد کرد. با توجه به اهمیت برنج در امنیت غذایی ایران، اصلاح سامانه ی تولیدی برای کشت مکانیزه ی این محصول و کاهش هزینه های تولید در جهت افزایش رقابت پذیری و جلوگیری از اثر منفی کاهش سیاست های حمایتی الزامی است.
 • حسین مهرابی بشرآبادی، محمدرضا پاکروان، علیرضا شکیبایی صفحه 63
  در این پژوهش، مزیت نسبی و موقعیت تجاری صادرات خرمای ایران بررسی شده است. برای این منظور از شاخص های مزیت نسبی آشکارشده RCA))، مزیت نسبی آشکار شده ی متقارن ((RSCA، هیلمن و نقشه ریزی تجاری(TM) استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که ایران طی دوره ی 2005- 1995 در صادرات خرما دارای مزیت نسبی بوده و متوسط شاخص های RCA و RSCA برای این دوره 32/7 و 74/0 است. در رتبه بندی مزیت نسبی صادراتی کشورهای عمده ی صادرکننده ی خرمای جهان نیز، ایران پس از تونس در رتبه ی دوم قرار دارد. هم چنین، در این مطالعه برای اولین بار نقشه ریزی تجاری یک محصول عمده ی کشاورزی کشور مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که در دوره ی 2005- 2000، هر چند بازار واردات خرمای جهان رو به رکود بوده، اما صادرات خرمای ایران، در این وضعیت سهم بیش تری از بازار را در اختیار گرفته است.
  کلیدواژگان: مزیت نسبی آشکار شده، مزیت نسبی آشکار شده ی متقارن، نقشه ی تجاری، خرما
 • عبدالرسول شیروانیان، جواد ترکمانی صفحه 83
  هدف این مقاله بررسی فقر در سطوح مختلف گرایش به مخاطره ی روستاییان است. در بررسی فقر از شاخص های نسبت سرشمار فقر، نسبت شکاف فقر و شدت فقر و در تعیین تمایلات ریسکی از روش معادل مطمئن برابر با فعالیت ریسکی فرضی استفاده شد. آمار و اطلاعات مورد نیاز به صورت پیمایشی از نمونه ای شامل 120 خانوار در سه روستای شهرستان فسا از توابع استان فارس در سال 1386 به دست آمد. نتایج بیان می کند، 33/48 درصد روستاییان مورد مطالعه، فقیر و 67/51 درصد غیرفقیر می باشند. شکاف فقر و شدت فقر برای گروه فقیر نمونه ی مورد مطالعه به ترتیب 354/0 و 190/0 است. از نظر تمایلات ریسکی، 55/46 درصد فقرای روستایی ریسک پذیر، 48/34 درصد آنان ریسک گریز و 97/18 درصد ریسک خنثی هستند. فقرای ریسک گریز، بیش ترین و فقرای ریسک پذیر، کم ترین شکاف فقر را به خود اختصاص داده اند. هم چنین فقرای ریسک گریز، بیش ترین و فقرای ریسک پذیر کم ترین حساسیت را نسبت به توزیع درآمد از خود نشان می دهند.
  کلیدواژگان: فقر روستایی، تمایلات ریسکی، استان فارس
 • سید صفدر حسینی، سمانه ایروانی صفحه 107
  هدف اصلی این پژوهش ارزیابی برآورد حمایت از مصرف کننده ی نان در ایران طی دوره ی 1385-1368 است. این شاخص میزان حمایت واقعی از مصرف کننده ی نان را در سیاست غذای ارزان نشان می دهد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که برآورد حمایت از مصرف کننده ی نان از میانگین 45 میلیارد ریال در برنامه ی اول، به 23134 میلیارد ریال در برنامه ی چهارم افزایش یافته است که نشان می دهد مقدار حمایت از مصرف کننده در برنامه ی چهارم نسبت به برنامه ی اول توسعه 6 برابر شده است. هم چنین شاخص حمایت درصدی از میانگین 32 درصد در برنامه ی اول به 92 درصد افزایش یافته است. بر اساس ضریب حمایت اسمی مصرف کننده ی نان (NPC)، در برنامه ی چهارم توسعه، قیمت پرداختی دولت به گندم داخلی 66 درصد بیش تر از قیمت جهانی آن بوده در حالی که در برنامه ی اول توسعه، 45 درصد پایین تر از قیمت جهانی بوده است. پیش نهاد می شود که سیاست های کشاورزی از انتقال های توزیعی به سیاست هایی انتقال یابد که به بهره وری و کارایی تولید کمک می کند.
  کلیدواژگان: سیاست، غذای ارزان، برآورد، حمایت، مصرف کننده، نان، ایران
 • عبدالکریم اسماعیلی، صدیقه پرون صفحه 131
  هدف از این مطالعه براورد ارزش بازاری جنگل حرا در استان هرمزگان برای دو گروه استفاده کننده از این جنگل شامل صیاد و دام دار است. برای محاسبه ی ارزش بازاری، از سه روش ارزش نهایی (تابع تولید)، بازده خالص (تابع سود) و هزینه ی اجتناب برای دو گروه صیادان و دام داران منطقه استفاده شد. ارزش بازاری به دست امده ی هر هکتار جنگل حرا برای صیاد با استفاده از روش ارزش نهایی (تابع شفرد) معادل 7347700 ریال در سال بود. ارزش بازاری برای دام دار به کمک تابع تولید، برای هر هکتار جنگل حرا معادل 325000 ریال در سال به دست امد. کل ارزش بازاری با استفاده از روش ارزش نهایی برای هر هکتار جنگل حرا 12387820ریال در سال براورد شد. با مقایسه ی این دو ارزش نتیجه گیری می شود، که ارزش بازاری محاسباتی برای صیاد بیش تر از دام دار است. هم چنین مجموع ارزش بازاری هر هکتار جنگل حرا (برای صید میگو و دام پروری) از طریق بازده خالص و هزینه ی اجتناب به ترتیب سالانه 4083915 ریال و 5064730 ریال محاسبه شد. محاسبه ی ارزش های بالا می تواند توجیه مناسبی بر حفاظت بیش تر از جنگل حرا و جلوگیری از تخریب بیش تر، از طرف دولت و استفاده کنندگان باشد. گفتنی است که ارزش محاسبه شده نشان دهنده ی ارزش بازاری تمام خدمات جنگل های مورد مطالعه نیست. توجه نکردن به دیگر ارزش ها به دلیل محدود بودن دامنه ی این مطالعه و مشکلات محاسبه ی ارزش های دیگر است.
  کلیدواژگان: ارزش بازاری، جنگل حرا، تابع شفرد، تابع سود
 • علیرضا کرباسی، سامان ضیایی، عباس عبدشاهی صفحه 149
  هدف از این مطالعه، بررسی تاثیر عوامل مختلف بر پذیرش بیمه ی کشاورزان گندم کار شهرستان نیشابور با استفاده از روش های اقتصادسنجی کلاسیک و بیز و مقایسه ی این روش ها با یک دیگر در نمونه های بزرگ و کوچک است. آمار و اطلاعات مورد نیاز نمونه ی بزرگ از 125 نفر از کشاورزان جمع آوری شد و برای نمونه ی کوچک، به طور تصادفی 50 کشاورز از بین نمونه ی بالا انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از الگوی لاجیت استفاده شد. برای برآورد این الگو از دو روش حداکثر (بیشینه) راست نمایی (کلاسیک) و نمونه گیر متروپولیس هستینگز (بیز) استفاده شد. نتایج نشان داد که در نمونه ی بزرگ، با هر دو روش کلاسیک و بیز، متغیرهای تعداد افراد خانوار، دارا بودن شغل غیر کشاورزی، مالکیت و ریسک پذیری کشاورزان تاثیر منفی و متغیرهای سطح تحصیلات، تعداد دفعات شرکت در کلاس های ترویجی و سطح زیر کشت، تاثیر مثبت بر احتمال پذیرش بیمه دارد. افزون بر این، مقایسه ی روش های کلاسیک و بیز در نمونه ی کوچک نشان داد که برآوردهای روش بیز بیش تر از برآوردهای روش کلاسیک به واقعیت نزدیک است. بنابراین با اعمال سیاست هایی مانند افزایش سطح تحصیلات کشاورزان از طریق برگزاری کلاس های سوادآموزی، افزایش دانش آن ها نسبت به محاسن بیمه از طریق برگزاری کلاس های ترویجی و اعمال مشوق هایی مانند پرداخت تسهیلات به افرادی که محصول خود را بیمه کرده اند، می تواند بر تقاضای آن ها برای بیمه ی محصول موثر باشد.
  کلیدواژگان: اقتصادسنجی بیز، حداکثر (بیشینه) راست نمایی، متروپولیس هستینگز، بیمه، نیشابور
 • سید محمد فهیمی فرد، ماشاءالله سالارپور، محمود صبوحی صابونی صفحه 165
  در این مطالعه الگوی جدید استنتاجی- تطبیقی فازی- عصبی (ANFIS) معرفی و کارایی آن در پیش بینی سه افق زمانی 1، 2 و 4 هفته ی آتی قیمت خرده فروشی برنج، گوشت مرغ و تخم مرغ با الگوی ARIMA- به عنوان رایج ترین روش خطی پیش بینی اقتصاد سنجی- مقایسه شد. برای این منظور از داده های هفته ای گردآوری شده از شرکت پشتیبانی امور دام و فروشگاه رفاه کل کشور (مربوط به دوره ی 1/4/1387- 1/1/1381) و معیارهای ارزیابی کارایی الگوها از جمله R^2، MAD و RMSE استفاده شد. نتایج معیارهای ارزیابی کارایی الگوها نشان داد که داده های پیش بینی شده ی بخش آزمون ساختارهای طراحی شده ی الگوی ANFIS در مقایسه با داده های پیش بینی شده ی بخش خارج از نمونه ی الگوی ARIMA از مطابقت بیش تری با داده های واقعی برخوردار بوده و در نتیجه الگوی غیرخطی ANFIS در پیش بینی قیمت خرده فروشی محصولات کشاورزی و افق های زمانی مورد بررسی، کاراتر است.
  کلیدواژگان: الگوی استنتاجی، تطبیقی فازی، عصبی، الگوی خودبرازش میانگین متحرک انباشته، پیش بینی، قیمت محصولات کشاورزی
 • محمدرضا بخشی، غلامرضا پیکانی، سیدصفدر حسینی، ایرج صالح صفحه 185
  در این مقاله با ارایه ی یک الگوی شبیه سازی و کاربرد ره یافت برنامه ریزی ریاضی اثباتی (PMP) طی چند سناریو، واکنش بالقوه ی کشاورزان نسبت به اجرای سیاست حذف یارانه ی کودهای شیمیایی و اعمال سیاست پرداخت مستقیم بررسی شده که ممکن است از طرف دولت برای افزایش کارایی مصرف نهاده ی کود و به بود کیفیت محیط زیست (آب و خاک) اعمال شود. سناریوها شامل کاهش یارانه ی کودهای شیمیایی به میزان 50 و 100% و اعمال سیاست پرداخت مستقیم به ازای هر هکتار هم راه با سیاست های یاد شده است. نتایج نشان می دهد که سیاست های گفته شده از یک سو دارای آثار متفاوتی بر گروه های کشاورزان و از سوی دیگر بر سطح زیرکشت محصولات تولید شده دارای آثار گوناگونی است، به گونه ای که حذف کامل یارانه ی کود سبب کاهش مصرف کودهای شیمیایی به میزان 85/102، 89/111 و 39/125 کیلوگرم در هکتار به ترتیب در گروه های اول، دوم و سوم کشاورزان می شود. هم چنین میزان کاهش سطح کل زیرکشت در گروه های یاد شده برابر با 85/5، 71/4 و 08/6 درصد است. یافته های پژوهش نشان داد که ترکیب سیاست پرداخت مستقیم با سیاست حذف یارانه ی نهاده ی کود، در کنار کاهش مقدار مصرف این نهاده، تقویت انگیزه ی تولید محصولاتی مانند گندم، جو و پنبه را هم راه خواهد داشت و سطح زیرکشت محصولات گفته شده در گروه های مختلف کشاورزان بین 5/1 تا 5 درصد افزایش خواهد یافت. این مطالعه، در پیش گرفتن سیاست پرداخت مستقیم هم زمان با حذف یارانه ی کودهای شیمیایی را به عنوان راه کار در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های مربوط به نهاده های شیمیایی بخش کشاورزی ارایه کرده است.
  کلیدواژگان: شبیه سازی، برنامه ریزی ریاضی اثباتی، یارانه، الگوی کشت، سیاست پرداخت مستقیم
 • مصطفی بنی اسدی، محمدرضا زارع مهرجردی صفحه 209
  یکی از اهداف کشاورزی کاهش فقر بویژه در کشورهای در حال توسعه است. استفاده از الگوی بهینه ی کشت ضمن بهره برداری صحیح و منطقی از منابع تولید ما را در جهت افزایش درآمد حرکت می دهد که این می تواند موجب کاهش فقر در مناطق کشاورزی و روستایی شود. در این مطالعه نخست شاخص فقر FGT برای خانوارهای منطقه ی مورد مطالعه (بخش ارزوییه شهرستان بافت) محاسبه شده است. سپس الگوی بهینه ی کشت در این منطقه با استفاده از روش برنامه ریزی ریاضی تعیین شده است. در پایان با توجه به نتایج به دست آمده و با فرض پذیرش این الگو به وسیله ی کشاورزان، تغییرات درآمد محاسبه و میزان تغییرات شاخص فقر اندازه گیری شد. داده های مورد نیاز از روش نمونه گیری تصادفی، از تعدادی روستا و منطقه ی کشاورزی واقع در بخش ارزوییه شهرستان بافت برای سال زراعی 87-86 به وسیله ی پرسش نامه از تعداد 64 کشاورز جمع آوری شد. نتایج این بررسی نشان می دهد استفاده از الگوی بهینه ی کشت بر کاهش فقر موثر است به گونه ای که 12.5 درصد از روستاییان با استفاده از الگوی بهینه ی کشت بالای خط فقر قرار می گیرند.
  کلیدواژگان: الگوی بهینه ی کشت، برنامه ریزی ریاضی، فقر، شاخص های فقر، کاهش فقر