فهرست مطالب

 • سال هفدهم شماره 1 (بهار 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/04/01
 • تعداد عناوین: 12
|
 • صلاح کوچک زاده، عبدالحسین هورفر صفحه 1
  در این مقاله اثر عوامل مختلف هندسی و هیدرولیکی بر وضعیت پروفیل های سطح آب در کانال جانبی با جریان متغیر مکانی با افزایش بده ارایه شده است. مقایسه نتایج آزمایشگاهی با نتایج عددی معادله یک بعدی حاکم بر جریان متغیر مکانی با افزایش بده که به عنوان ابزار اصلی طراحی کانال های جانبی مطرح است، نشان داد که استناد به نتایج معادله یادشده می تواند به طرح غیر مطمئن منجر شود. در این پژوهش براساس داده های جامع آزمایشگاهی که منعکس کننده اثر عوامل مربوط می باشد و با تعریف پارامتر های بدون بعد مناسب از جمله ناهمواری نسبی در سطح آب، نشان داده شد که بیش از 1 آن عمق قرار دارد. بر این اساس / 97 درصد داده ها در دامنه ای برابر با عمق بحرانی پایین دست تا 3 پارامترهای بی بعد پیشنهاد شده مجموعه مناسبی از تمام داده ها ایجاد نمود و ضوابطی پیشنهاد شد که به کمک آن امکان تعدیل سیستماتیک نتایج عددی معادله یک بعدی حاکم، میسر گشت. تعدیل یادشده براساس معادله به دست آمده برای خط پوش داده ها پیشنهاد گردید و از این رو در برگیرنده ضریب اطمینان نیز می باشد. چگونگی کاربرد نتایج ارایه شده است وسعت دامنه تغییرات عوامل مطالعه شده جامعیت نتیجه گیری ها را تایید می کند.
  کلیدواژگان: آستانه انتهایی، پروفیل سطح آب، جریان متغیر مکانی، سرریز جانبی
 • شاهرخ حکیم خانی، احمد علیجان پور * صفحه 23

  اولین و مهم ترین مرحله روش منشایابی رسوب، انتخاب ترکیب مناسبی از ردیاب ها است که قادر به جداسازی منابع رسوب باشند. انتخاب ترکیب یاد شده با استفاده از تجزیه تابع تشخیص انجام می شود. وجود داده های پرت بر انتخاب ترکیب مناسبی از متغیرها اثر گذاشته و ممکن است مانع انتخاب متغیرهای مهم ش ده و توان جداسازی یا درصد طبقه بندی صحیح تجزیه تابع تشخیص را کاهش دهد. بنابراین داده های یاد شده باید شناسایی، و در صورت وجود شواهد کافی دال بر پرت بودن، نسبت به تصحیح یا حذف آنها اقدام شود. در این پژوهش، وجود داده های پرت به روش های مختلف در بین عناصر ژئوشیمیایی، آلی و رادیواکتیو نمونه های خاک جمع آوری شده از حوضه قره آغاج واقع در شهرستان ماکو بررسی شد. براساس 4 روش تشخیص یک متغیره داده های پرت، هیچ نمونه ای از نظر زیادی از عناصر پرت نیستند. روش های میانه به اضافه یا منفی میانه انحراف های تمام داده ها از میانه و نمودار جعبه ای کارایی بهتری نسبت به روش های آزمون گراب و میانگین به اضافه یا منهای 3 برابر انحراف معیار در تشخیص داده های پرت نشان دادند. روش های چند متغیره تشخیص داده های پرت یعنی مربع فاصله ماهالانوبیس، نمودارهای جعبه ای مربع فاصله ماهالانوبیس به تفکیک منابع رسوب، نمودار چندک - چندک مربع فاصله ماهالانوبیس در مقابل توزیع مربع کای و روش تجزیه به م ولفه های اصلی نیز نشان دادند که هیچ نمونه ای پرت محسوب نمی شوند. بنابراین براساس هر دو گروه روش، شواهد و دلایل کافی مبنی بر پرت بودن هیچ نمونه ای وجود ندارد. مزایای رویکرد اتخاذ شده در این پژوهش سادگی و قابل انجام بودن روش های مورد استفاده با نرم افزارهای آماری موجود و بهره گیری از روش های مختلف می باشند و داده ای پرت محسوب می شود که از نظر چند روش تایید شده باشد.

  کلیدواژگان: تشخیص داده های پرت، حوضه قره آغاج، نمودار جعبه ای، فاصله ماهالانوبیس، ردیاب ها
 • عباس خاک سفیدی، نادر نورا، نادر بیرودیان، علی نجفی نژاد صفحه 45
  انتخاب بارش طرح گامی مقدماتی در استفاده از روش های معمول به منظور برآورد سیلاب های طرح است. تعیین الگوی توزیع زمانی بارش به منظور برآورد سیلاب، تعیین پتانسیل سیل خیزی رگبارها و همچنین طراحی سیستم زه کشی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. در این پژوهش، برای تعیین الگوی توزیع زمانی بارش در استان سیستان و بلوچستان از گراف های 9 ایستگاه باران سنج ثبات پراکنده در سطح استان (مربوط به سازمان هواشناسی و وزارت نیرو طی سال های آماری 1347 تا 1385) استفاده 18 و، 12، 9، 6، 3، 2، شده که کلیه رگبارهای شدید هر ایستگاه (در جمع 1136 رگبار) در تداوم های 1 24 ساعته قرار گرفته است. روش کار مبتنی بر تجزیه رگبارها به چهار چارک و محاسبه درصد مقدار بارش در هر چارک و رتبه دهی به چارک ها بوده و سپس با میانگین گیری رتبه ها در هر چارک رتبه شاخص مشخص و در نهایت الگوی نهایی هر تداوم به دست آمد. به منظور ارزیابی آماری داده های توزیع، بعد از تشکیل جدول توافقی از آزمون کای اسکوئر استفاده شد. نتایج نشان می دهد که: الف: مقدار بارش حداکثر در تداوم های 2 ساعته در همه ایستگاه ها در 25 درصد اول می باشد. ب: در تداوم های 1 ساعته مقدار حداکثر بارش در چارک اول و دوم رخ می دهد. ج: به طورکلی در استان سیستان و بلوچستان که دارای آب و هوای بیابانی و خشک می باشد حدود 80 درصد بارش در تداوم های، 3 و 6 ساعته) در 25 درصد اول و دوم زمان بارندگی و در تداوم های بلندمدت (9، 2، کوتاه مدت (1 18 و 24 ساعته) در 25 درصد سوم اتفاق می افتد.
  کلیدواژگان: الگوی توزیع زمانی، روش رتبه بندی، بارندگی رگباری، استان سیستان و بلوچستان
 • نادر نورا، اصغر اخضری، امیر سعدالدین صفحه 63
  از آنجا که فرسایش بادی یکی از مهم ترین مشکلات مدیریت منابع طبیعی در جنوب دشت ورامین می باشد، از این رو برای کنترل خطر فرسایش بادی در این منطقه سناریوهای مدیریت پوشش گیاهی تدوین شده است. برای این منظور در منطقه مورد مطالعه با استفاده از مدل اریفر 1 شدت خطر فرسایش بادی مورد ارزیابی قرار گرفته است. اجرای سناریوهای مدیریت پوشش گیاهی سبب ایجاد تغییر در تیپ و تراکم پوشش گیاهی در منطقه می گردد. به این ترتیب تغییر در دو لایه اطلاعاتی از عوامل مؤثر در تعیین شبیه سازی شده و سپس برای هر ArcGIS شدت خطر فرسایش بادی با استفاده از مدل اریفر 1 در محیط یک از سناریوهای مدیریت پوشش گیاهی خطر فرسایش بادی پیش بینی شده است. جهت ارزیابی نتایج اجرای سناریوهای مدیریت پوشش گیاهی و معرفی سناریوهای برتر مدیریتی، ملاک های اقتصادی و فیزیکی انتخاب گردیده و برای بررسی ملاک اقتصادی، نشانگرهای درآمد ناخالص و هزینه استقرار و همچنین برای بررسی ملاک فیزیکی، نشانگر جمع حاصل ضرب های مساحت کلاس های خطر فرسایش بادی در امتیاز کلاس خطر نظیر آن در نظر گرفته شدند. با استفاده از روش دلفی برای استخراج نظرهای کارشناسی، وزن هر یک از نشانگرهای مورد بررسی تعیین شده سپس با استاندارد نمودن نتایج و روش تصمیم گیری چند معیاره سناریوهای برتر معرفی شده اند. در نهایت تاثیر تغییر وزن نشانگرها روی نتایج حاصله نیز بررسی گردیده است. به منظور تعیین میزان ثبات نتایج در برابر تغییرات وزن نشانگرها از آنالیز حساسیت استفاده شده است. نتایج بیانگر آن است که برای کنترل شدت فرسایش بادی در جنوب دشت 7 و 8 به ترتیب از اولویت زیادتری برخوردار هستند.، 13، ورامین، سناریوهای 16.
  کلیدواژگان: فرسایش بادی، مدل اریفر 1، سناریوهای مدیریت پوشش گیاهی، تصمیم گیری چندمعیاره
 • علی اصغر قائمی، فاطمه شجاعیان صفحه 81
  با توجه به روند سریع توسعه سیستم های آبیاری قطره ای و با آگاهی از این که در این روش قابلیت مطلوبی در خصوص مدیریت صح یح و انجام عمل کود دهی وجود دارد، پژوهش در زمینه کاربرد آب، کود و مواد شیمیایی محلول در سیستم های آبیاری قطره ای از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. یکنواختی توزیع آب و کود از موضوع های مهم برای طراحان و کاربران سیستم های آبیاری قطره ای می باشد. در این پژوهش یکنواختی پخش آب و کود در سطح و پرو فیل خاک با استفاده از قطره چکان روی خط و نوار آبیاری قطره ای جهت پخش آب و تانک کود، ونتوری و پمپ تزریق برای تزریق کود در س یستم آبیاری م یکرو مورد ارز یابی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که ضر یب تغیی رات ساخت نوار آبیاری قطره ای مورد استفاده کمتر از قطره چکان بوده که در نتیجه باعث عملکرد بهتر در یکنواختی پخش آب و کود در سطح و پروفیل خاک شده است. بررسی نحوه تغییرات حجم آب نمونه ها و مقدار نیتروژن نیتراتی موجود در آنها و ضرایب یکنواختی به دست آمده در سطح و پروفیل خاک بیانگر عملکرد بهتر ونتوری و پمپ تزریق در یکنواختی پخش کود نسبت به تانک کود بوده است.
  کلیدواژگان: آبیاری قطره ای، تزریق کننده کود، ضریب تغییرات ساخت، یکنواختی پخش آب و کود
 • پری سعید، سیداحمدرضا صادقی صفحه 97
  بررسی تغییرات زمانی رسوبات معلق در قالب رسوب نگارها یک ابزار مهم در مدیریت منابع آب و خاک حوزه های آبخیز محسوب می شود. در حال حاضر اغلب برآوردها و مطالعات مربوط به تولید رسوب از طریق منحنی های سنجه رسوب انجام می شود، حال آن که دقت آنها همواره سوال انگیز بوده است. از همین رو تهیه رسوب نگارها و تحلیل آنها در مطالعات رسوب در حوزه های آبخیز از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تحلیل رسوب نگار و حلقه های سنجه 7 رگبار مشاهداتی در حوزه آبخیز آموزشی دانشگاه تربیت مدرس واقع در استان مازندران با مساحت حدود 50000 هکتار انجام پذیرفت. بررسی و تحلیل جداگانه رسوب نگارها و آب نگارهای مربوط به رگبارهای به وقوع پیوسته دلالت بر شرایط پیچیده حاکم بر سامانه آبخیز جنگلی یادشده داشت. نتایج به دست آمده از بررسی رسوب نگارها طی آبان ماه 1386 تا تیرماه 1387 با دوام 6 تا 13 ساعت و تولید متوسط رسوب 2+ ساعت در مقایسه /600±2/ 15/830±3/756 تن بیانگر وقوع زود هنگام اغلب آنها به طور متوسط 881 با آب نگارها و در واقع ایجاد حلقه های سنجه ساعت گرد بود. ولی رفتار آن در شرایط برداشت شن و ماسه از بستر رودخانه و نیز مناطق تحت پوشش رگبارها متفاوت بوده است. نتایج به دست آمده به واسطه تهیه مبانی اطلاعاتی مناسب برای مدیریت حوزه های آبخیز، بر ضرورت مطالعات تفصیلی در مقیاس رگبار و پایه های زمانی متفاوت با توجه به هدف بررسی تاکید داشته است.
  کلیدواژگان: آب نگار، حلقه های سنجه، حوزه آبخیز جنگلی کجور، رسوب نگار
 • مجتبی مهربانیان، فرهاد دهقانی، روح الله تقی زاده صفحه 113
  اگرچه ظرفیت تبادل کاتیونی را می توان به روش مستقیم اندازه گیری نمود ولی این اندازه گیری، به ویژه در اریدی سول های ایران به دلیل مقادیر بالای کلسیم و گچ موجود در خاک، سخت و پرهزینه است. یکی از روش های جایگزین اندازه گیری مستقیم ظرفیت تبادل کاتیونی استفاده از توابع انتقالی می باشد. تخمین پارامترهای دیریافت خاک با استفاده از اطلاعات موجود خاک، که به وسیله معادله های رگرسیونی صورت می گیرد، توابع انتقالی خاک نامیده می شود. جهت توسعه توابع انتقالی می توان از رگرسیون چند متغیره و شبکه عصبی مصنوعی استفاده کرد. در این پژوهش به منظور تخمین ظرفیت 0 سانتی متر) به صورت شبکه منظم - تبادل کاتیونی اقدام به نمونه برداری به تعداد 60 نمونه سطحی (30 و با فاصله 250 متر از خاک های آهکی و گچی دشت یزد - اردکان گردید. پارامترهای ورودی جهت تخمین ظرفیت تبادل کاتیونی در هر دو مدل یادشده، اجزاء بافت خاک و کربن آلی بودند. سپس نتایج پیشبینی ظرفیت تبادل کاتیونی مدل های رگرسیون چند متغیره و شبکه عصبی مصنوعی با سه تابع انتقالی تجربی نیز مورد ارزیابی قرار گرفته شد. نتایج این پژوهش نشان داد که شبکه عصبی مصنوعی 0 دارای کار ایی بالاتری نسبت به رگرسیون پایه دارد، که احتمالا / 1/04 و ضریب تبیین 97 RMSE با به علت وجود روابط غیرخطی میان متغیرهای وابسته و پیش بینی شونده می باشد.
  کلیدواژگان: توابع انتقالی، ظرفیت تبادل کاتیونی، خاک های آهکی و گچی
 • ابوطالب هزارجریبی *، حسین شریفان، حسین انصاری، برهان سهرابی صفحه 129

  کاربرد آب با شدت متغیر در امتداد بال آبیاری دستگاه آبیاری سنتر پیوت می تواند از طریق سیستم های کنترل شدت آبیاری حاصل گردد، اما حصول راندمان آبیاری رضایت بخش نیازمند توزیع یکنواخت آب در مناطق ی با شدت آبیاری مشابه است. در این پژوهش یکنواختی توزیع آب حاصله از دستگاه آبیاری سنتر پیوت اصلاح شده که قادر به ایجاد مقادیر مختلف عمق آب آبیاری در جهت های موازی (در امتداد بال آبیاری) و عمود بر سنتر پیوت بود، مورد ارزیابی قرارگرفت. یکنواختی توز یع آب در سه سرعت حرکت مختلف سنتر پیوت و هفت سطح متفاوت ضربان شیر مغناطیسی در جه ت های موازی و عمود بر سنتر پیوت محاسبه گردید. نتایج نشان داد که سنترپ ی وت اصلاح شده قادر است آب را در محدوده قابل قبولی از یکنواختی (82 تا 96 درصد) توزیع نماید. همچنین یکنواختی توزیع آب با افزایش سطح ضربان شیرهای مغناطیسی و کاهش سرعت حرکت سنترپیوت افزایش یافت.

  کلیدواژگان: سنترپیوت، آبیاری با شدت متغیر، یکنواختی توزیع آب
 • مریم کریمی، علیرضا مقدم نیا صفحه 145
  به منظور تعیین تغییراتی که در عناصر اقلیمی در طی زمان به وجود می آیند و باعث ایجاد دوره های ترسالی و خشک سالی می شوند استفاده از مدل یکی از بهترین راهکارها می باشد. در این مقاله با استفاده از مدل اسکالوگرام براساس سه عنصر جوی (مجموع بارش سالیانه، تعداد روزهای بارانی و 1370)، میزان - متوسط تبخیر و تعرق پتانسیل سالیانه) در طی یک دوره آماری 16 ساله (سال های 85 شدت خشک سالی برای منطقه زابل که در طی چند سال گذشته متحمل خشک سالی شدیدی بوده است، تعیین گردید. در طول دوره مورد بررسی، شدیدترین خشک سالی در سال 1380 و مرطوب ترین در سال 1371 به وقوع پیوسته اند. نتایج نشان می دهند که در این منطقه، همیشه کم بارش ترین سال مصادف با شدیدترین خشک سالی نمی تواند باشد و نقش عوامل دیگر نیز در این میان مؤثر خواهد بود. همچنین تبخیر و تعرق پتانسیل از مهم ترین عوامل مؤثر بر وقوع خشک سالی در منطقه مورد مطالعه می باشد.
  کلیدواژگان: عوامل اقلیمی، خشک سالی، ترسالی، مدل اسکالوگرام، زابل
 • امیراحمد دهقانی، محمد ملک محمدی، ابوطالب هزارجریبی صفحه 159
  وجود پارامترهای مؤثر زیاد و همچنین دامنه وسیع تغییرات غلظت بار معلق، استفاده از روش های موجود مانند منحنی های سنجه رسوب را محدود، و لزوم استفاده از روش های نوین مانند شبکه های عصبی مصنوعی را ایجاب می کند. بنابراین در این پژوهش از سه ترکیب مختلف ورودی برای تخمین دبی بار معلق رسوب استفاده گردید. در حالت اول همانند روش منحنی سنجه رسوب، دبی بار معلق رسوب تنها تابعی از دبی جریان همان روز در نظر گرفته شد. در حالت دوم دبی بار معلق رسوب علاوه بر دبی جریان همان روز، تابعی از دبی جریان روز قبل نیز در نظر گرفته شد. در نهایت در حالت سوم دبی بار معلق رسوب علاوه بر دبی جریان همان روز، تابعی از دبی جریان روز قبل و دو روز قبل نیز در نظر گرفته شد و تخمین آنها با نتایج منحنی سنجه مقایسه گردید. نتایج نشان داد که روش 0 از دقت بالاتری نسبت به / 0، مربع خطای متوسط 001 / شبکه عصبی مصنوعی با ضریب تبیین 98 0 برای تخمین بار معلق / 0 و مربع خطای متوسط 043 / روش منحنی سنجه با ضریب تبیین 778 رسوب رودخانه بهشت آباد از سرشاخه های رودخانه کارون برخوردار بود.
  کلیدواژگان: بار معلق، شبکه عصبی مصنوعی، پرسپترون، پس انتشار خطا، حوزه آبخیز بهشت آباد
 • نادر نورا، علیرضا مقدم نیا، عباس خاک سفیدی صفحه 169
  اولین گام در بیشتر روش های معمول در برآورد سیلاب طراحی انتخاب بارندگی طراحی است. باران طراحی دارای ویژگی هایی نظیر چگونگی توزیع زمانی مقدار باران در طول بارندگی می باشد. در این پژوهش به منظور تعیین الگوی احتمالاتی توزیع رمانی بارش از داده های 9 ایستگاه باران نگار در استان سیستان و بلوچستان استفاده شده است. در این روش در هر تداوم بر مبنای این که بیش ترین مقدار بارش در کدام چارک اتفاق افتاده، رگبارهای چارک اولی، دومی، سومی و چهارمی مشخص و منحنی های مربوطه با احتمالات 10 تا 90 درصد ترسیم می گردد. نتایج نشان می دهد که حداکثر فراوانی وقوع رگبارها در تداوم های کوتاه مدت مربوط به رگبارهای چارک اولی بوده و در کلیه 3 و 6 ساعته جزو رگبارهای چارک اولی، 2، ایستگاه ها به جز خاش، کهیر و سرباز رگبارهای تداوم 1 12 و 18 ساعته رگبارها در هر چهار چارک پخش و در تداوم 24 ساعته به جز، می باشند. در تداوم 9 ایستگاه کهیر بقیه در گروه رگبارهای چارک دومی قرار دارند. حدود 80 درصد بارندگی در پریودهای کوتاه مدت و در چارک های اول و دوم و بارندگی های طولانی مدت در چارک سوم اتفاق می افتد.
  کلیدواژگان: الگوی توزیع زمانی، باران طرح، بارندگی رگباری
 • آزاده محمدیان، منصوره کوهی، سیدجواد رسولی صفحه 177
  لزوم آمادگی برای تعدیل پدیده خشک سالی جز با تدوین طرح های پایش خشک سالی محقق نخواهد شد. در این مطالعه استان خراسان شمالی به عنوان منطقه مطالعاتی انتخاب، و برای بررسی شدت، مدت و وسعت خشک سالی از داده های ماهانه بارندگی کلیه ایستگاه های متعلق به سازمان هواشناسی کشور واقع در این استان از سال 1986 تا 2005 استفاده ش د. همچنین به منظور بررسی و و (DI) دهک ها، (SPI) مقایسه قابلیت های شاخص های خشک سالی هواشناسی بارش استاندارد شده بسته به قابلیت شاخص، شدت و مدت خشک سالی برای هر یک از ایستگاه ها (PNI) درصد از نرمال در مقیاس سالانه محاسبه گردید. در نهایت به منظور بررسی وسعت خشک سالی، نقشه های پهنه بندی با تهیه شد. نتایج حاصل از پهنه بندی شدت خشک سالی طی دوره مورد مطالعه نشان داد که IDW روش در سراسر استان خراسان شمالی وسیع ترین و شدیدترین خشک سالی ها به ترتیب در سال های 1990 و 1994 می - 2001 اتفاق افتاده است. همچنین طولانی ترین خشک سالی ها مربوط به سال های 1997 محاسبه گردید.
  کلیدواژگان: خشک سالی، شاخص بارش استاندارد شده استان خراسان شمالی، (PNI) درصد از نرمال
|
 • S. Kouchakzadeh, A.H. Hoorfar Page 1
  This paper presents the impact of different geometric and hydraulic factors on the water surface profile condition in a side channel carrying spatially varied flow with increasing discharge. Comparison between experimental observations and the results of the one dimensional spatially varied flow governing equation, which is the key tool for side channel design, indicated that relaying on such results could lead to insecure design. In this research, based on comprehensive experimental data, that reflect the influence of relevant factors and with the aid of suitable non-dimensional parameters such as a relative water surface irregularity, it is indicated that more than 97% of the mentioned parameter data fall within a arrange equal to the downstream critical depth and one-third of the mentioned depth. Accordingly, the proposed non-dimensional parameters provided a suitable collapse in the data based on which a design criterion was obtained that led to a systematic modification to the numerical results of the governing equation. The proposed modifications were based on an equation obtained for the envelope to the data, therefore, the results inherent a safety factor. The application of the proposed design criteria was presented and the generality of the drawn conclusion was supported by a relatively wide data range of the influencing factors.
 • Sh. Hakim Khani, A. Alijan Pour Page 23

  Selection of the suite subset of tracers, capable of discriminating sediment sources, is the first and the most important step in the sediment fingerprinting method. Selection of the suite subset is carried out by Discriminant function analysis. The presence of outliers affects the suite subset selection and prevents entering the important tracers into the model, hence reducing accurate classification percent of Discriminant function analysis. Therefore, the outliers must be detected and corrected or omitted, if enough evidences were present. In this study, different univariate and multivariate outlier detection methods were used to assess the presence of outliers in geochemical and organic elements and radionuclides of soil samples collected from Ghara aghaj watershed, Makoo township. According to four univariate outlier detection methods, no observations (samples) were outlier on a sufficient number of tracers. The [Median ± 3MAD] and box plot procedures showed better performance in outlier identification than the [Mean ± 3S] and Grubb's test methods. Also, based on multivariate outlier detection methods, namely squared Mahalanobis distance, separate box plots of squared Mahalanobis distance for each of sediment sources, principal component analysis and plot of the squared Mahalanobis distances against the quantiles of the chi-square distribution, no observations were detected as outlier. From perspectives of each of the two group methods, there was no sufficient information and demonstrable proof about true outlierness of any observation. The advantages of the approach adopted in this study are the simplicity and computability of the selected outlier detection methods with commonly used statistical softwares, and the condition that an observation is regarded as outlier if its uniqueness is confirmed with several methods.

 • A. Khaksafidi, N. Noura, N. Biroudian, A. Najafi Nejad Page 45
  Choice of a design rainfall is a basic step in many commonly used methods for estimation of design floods. Determination of rainfall temporal pattern is of particular importance to estimate flood specially for urban and rural floods, design of runoff excrement systems, culverts and drains, and also soil erosion studies and estimation of storms flooding potential. In this research, 9 rain gauges’ graphs were used to determine rainfall temporal pattern in Sistan and Baluchestan province scattered throughout the province (From Meteorology organization and Energy ministry for scince 1968-2006 years). All intensive storms for each station were studied with 1-hour, 2-hour, 3-hour, 6-hour, 9-hour, 12-hour, 18-hour and 24-hour durations (1136 storms in addition). The method used was based on storms separation into four quarters and estimation of rainfall percentage for each quartile and quartile ranking, then ranks averaging in each quartile, specifying index rank and at last, obtaining final pattern for each duration.To statistically evaluate obtained patterns with durations of interest, Chi square test was used after establishing a contingency table. Results show that in all stations, maximum 1-hour and 2-hour precipitation occur in first and second quartiles and first quartile, respectively. In addition, in Sistan and Baluchestan province with hot and dry climate, almost 80 percent of short-term (1, 2, 3, 6-hour) precipitation takes place in first and second quartiles while long-term (9, 12, 18, 24-hour) precipitation occurs in third quartile.
 • A. Sadoddin, D. Akhzari, N. Noora Page 63
  Wind erosion is a major environmental problem affecting land resources and socio-economic settings in Iran. This paper outlines a study undertaken to provide a new tool to manage wind erosion from physical and economic perspectives. The southern part of the Varamin Plain in south of Tehran is used as a case study. The focus of this study is on exploring the economic and physical impacts of vegetation-based scenarios for wind erosion management as well as conducting a trade-off analysis using the multi-criteria-decision-making (MCDM) technique. This involves developing a modeling system to assist decision makers in formulating scenarios, analysing the impact of these scenarios on wind erosion, and interpreting and suggesting appropriate scenarios for implementation in the area. The Iran Research Institute of Forests and Ranges (IRIFR 1) model has been selected to create the wind erosion hazard maps. This was carried out for the present condition and also for the corresponding conditions of the scenarios. The IRIFR 1 considers having the ability to represent the model complex interactions between system variables in arid and semi-arid areas of Iran. Among 16 scenarios for wind erosion management, the most appropriate ones have been chosen considering the trade-offs associated with the outcomes.
 • F. Shojaeian, A.A. Ghaemi Page 81
  In concern of the fast development of drip irrigation systems and knowing that this method has desirable ability in correct management and fertilize, study on application of fertilizer and chemical solution in micro irrigation systems is necessary. Water and fertilizer distribution uniformity are important considerations for designers and users of micro irrigation systems. In this study water and fertilizer distribution uniformity on the soil surface and in the soil profile were evaluated. Online dripper and tape line were used for distributing water and fertilizer. Injection pump, venturi, and fertilizer tank devices were installed in order to inject the fertilizer into the micro irrigation system. The results indicated that because of lower value of coefficient of manufacturing variability in the tape than online dripper, the operation of tape in water and fertilizer distribution uniformity on surface and in the soil profile was better than online dripper. Evaluation of variations of water and fertilizer application along the laterals and Christiansen's uniformity coefficients on the soil surface and in the soil profile indicated that venturi and injection pump had better operation in fertilizer distribution uniformity than fertilizer tank.
 • P. Saeidi, S.H.R. Sadeghi Page 97
  Studying temporal variation of suspended sedimentgraph is an important tool in soil and water resources management of a watershed. At present, most of estimates and studies for sediment generation are accomplished by sediment rating curves, while their accuracy has ever been questionable. Therefore, sedimentgraph analysis has great importance in sediment studies in watersheds. Hence, the present study was conducted in educational watershed of Tarbiat Modares University located in Mazandaran Province, Iran, with an area of some 50000 ha to analyze sedimentgraph and rating loops of seven observed storm events from 24 October 2007 to 21 July 2008. Individual analysis of sedimentgraphs and hydrographs ascertained complexities governing the aforesaid forest watershed. The results of studying sedimentgraphs with duration of 6 to 13h verified an average sediment yield of 15.830±3.756 tons. It also showed that most of the sedimentgraphs are in advance with an average interval of +2.600±2.881 h. The developed rating loops were also recognized as clockwise type. However, this behavior varied in corresponding with sand and gravel mining and storm coverage area. The results owing to providing appropriate elementary data needed for watershed management approved the necessity of further detailed studies in storm scale and different time bases.
 • M. Mehrabanian, R. Taghizadeh Mehrjardi, F. Dehghani Page 113
  CEC can be measured directly but its measurement is especially difficult and expensive in the Aridisols of Iran because of the large amounts of carbonates and gypsum in these soils. Pedotransfer functions (PTFs) provide an alternative to direct CEC measurement by estimating CEC from more readily available soil data. Estimation of costly measured properties from widely available or more easily measured basic soil properties by means of regression equations is referred to pedotransfer functions. To develop pedotransfer functions, we can use regression PTFs and neural networks. In the present study for estimating CEC, 60 surface soil samples (0-30 cm) were collected in 250×250 m grid from calcareous and gypsiferous soils of Yazd-Ardakan plain. Input parameters for estimating CEC in both mentioned models were: soil texture class and soil organic carbon content. Finally, result of prediction of CEC by regression PTFs and neural networks compare with empiric pedotransfer functions. In general, the neural network-based models were provided more reliable predictions (RMSE=1.04 and coefficient of determination=0.97) than the regression-based PTFs. Higher accuracy of ANN is because of non-linear correlation between dependent and independent variables.
 • A. Hezarjaribi, H. Sharifan, H. Ansari, B. Sohrabi Page 129

  Variable rate water application can be achieved along the length of centre pivot by variable-rate control systems. But to attain a satisfactory level of irrigation efficiency, high water application uniformity over area with same irrigation rate is required. In this research, the water distribution uniformity was evaluated with a modified centre pivot irrigation system that was able to vary the amount of water along the length of centre pivot and vertical to movement direction. Uniformities along the length of centre pivot and vertical to movement direction were calculated at three movement speeds and seven solenoid valve pulsing levels. Results showed that modified centre pivot is able to apply water with acceptable uniformity coefficient (82 to 96%) under different pulsing level and movement speed. Uniformity was increased by increasing pulsing level and decreasing movement speed.

 • M. Kariminazar, A. Moghaddam Nia, A. Mosaedi Page 145
  In order to evaluate the impacts of climatic factors during the periods of the occurrence of wet and dry years, using a model is one of the best solutions. In this paper, drought severity was determined by using Scalogram model based on 3 climatic factors (annual precipitation, number of rainy days and amount of potential evapotranspiration) for Zabol region over 16-years period (1991-2006). The results showed that the most severe drought had not always occured in a year with the least precipitation. This is due to the role of other climatic factors. It is concluded that the occurrence of the most severe drought and the wettest year has been in 2001 and 1992, respectively. In addition, potential evapotranspiration is the most important factor affecting on occurrence of drought in the study area.
 • A.A. Dehghani, M. Malek Mohammadi, A. Hezarjaribi Page 159
  Existence of many effective parameters and the variation range of suspended sediment load cause low accuracy of sediment rating curve. So the novel approaches such as artificial neural networks since it consider many independent variables are suitable. In this study, three various cases were used for estimation of suspended sediment load. In the first case, as compared with sediment rating curve, the suspended sediment discharge was considered as a function of flow discharge. In second cases the suspended sediment discharge was considered as a function of water discharge in mentioned time and water discharge occurred one day before. In third case the suspended sediment discharge was considered as a function of water discharge in mentioned time and water discharge occurred respectively one, two days before. The results showed that the artificial neural networks with (R2=0.979, MSE=0.0011) can be used for estimation of suspended sediment load in comparison with sediment rating curve approach with (R2=0.778, MSE=0.043).
 • N. Noura, A. Khaksafidi, A.R. Moghaddamnia Page 169
  The first step in many commonly used methods for estimation of design floods is choice of a design rainfall. Design rain has some characteristics such as time distribution of rainfall in rain period. In this research, the data of nine rain gauge stations in Sistan & Baluchestan province has been used. In this method, in every time duration based on this fact that in which quarter the maximum rain has happened the first, second, third and fourth rainstorms were defined and the related charts with 10 to 90% probability were prepared. The results show that: the maximum abundance of rainstorms in short-term duration is related to first quarter rainstorms and in all stations except Khash, Kahir and Sarbaz stations the 1, 2, 3 and 6 hours durations are the main first quarter rainstorms. In 9, 12, and 18 durations the rainstorms in each four quarters is distributed and in 24 hours duration except Kahir station, the others are in second quarter rainstorms. In Sistan and Baluchestan province about 80% of rain happens in short-term durations, in first and second rain quarter and in long-term durations it happens in third quarter.
 • A. Mohamadian, M. Kouhi, A. Adineh Baigi, S.J. Rasouli, B. Bazrafshan Page 177
  The necessity of drought preparedness can be verified by assembling drought mitigation scheme. In this study, the severity, duration and extent of drought during 1986 to 2005 have been studied using monthly precipitation data of all IRIMO stations over Northern Khorasan province. For all stations, meteorological drought indices including Standard Precipitation Index (SPI), Deciles Index (DI), Percent of Normal Index (PNI) have been used in order to assess and compare their capability for drought severity and duration in annual scale. Finally, for the purpose of study on the drought extent, the zoning maps have been prepared by IDW method. The consequences resulting from the zoning of drought severity, have illustrated that the most extensive drought occurred in 1990 and 2001 respectively. The most durable drought, Based on SPI capability has occurred during 1994-1997.