فهرست مطالب

طب نظامی - سال دوازدهم شماره 4 (پیاپی 46، زمستان 1389)
 • سال دوازدهم شماره 4 (پیاپی 46، زمستان 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/10/09
 • تعداد عناوین: 10
|
 • افشین پاکجو، فاطمه پور محمد، علی کرمی صفحه 179
  مقدمه
  کنوانسیون های خلع سلاح بین المللی با گذشت زمان اندکی پس از تدوین، با تولید و کاربرد سلاح های نسل پیشرو فاقد تطابق و سازگاری لازم می شوند. همچنین، با پیدایش تهدیدات سلاح های میکروبی جدید، بیوتروریزم و توسعه فناوری های نوین زیستی، نیاز به اصلاح محتوایی این کنوانسیون ها احساس می شود. در این پژوهش تکوینی، مراحل رشد و توسعه مطالعات زیستی- تسلیحاتی، حقوق بین الملل و کنوانسیون های منع تولید، توسعه و انباشت سلاح های زیستی به شکل میان رشته ای (آزمایشگاهی- حقوقی) مورد مطالعه قرار گرفته و ضرورت بازنگری و اصلاح این کنوانسیون ها پیشنهاد شده است.
  نتیجه گیری
  رشد علوم زیستی در قرن حاضر بسیار سریع و فزاینده بوده است؛ اما، تدوین و توسعه حقوق بین الملل در مهار گرایش های تسلیحاتی- نظامی این دانش، تحت نفوذ قدرت های تسلیحاتی و دولت های توسعه یافته قرار داشته است که با عدم ممنوعیت صریح استفاده از این سلاح ها، محدودیت هایی را برای کشورهای درحال توسعه برای دستیابی به جنبه های صلح آمیز عوامل زیستی ایجاد نموده است. تولید آئروسل های پایداری که نسبت به روش های تشخیص و شناسایی مقاوم هستند، کنوانسیون را ناگزیر به اصلاح ماهوی می نماید.
  کلیدواژگان: بازنگری، عوامل زیستی، کنوانسیون 1972 خلع سلاح زیستی، مخاصمات مسلحانه
 • سید محمدکاظم واعظ موسوی، مرتضی ناجی، ناصر حسن زاده، حسین اسماعیل پور مرندی صفحه 185
  اهداف
  تیراندازی دقیق با تپانچه جنگی تحت تاثیر انگیختگی است که اخیرا به صورت حالت انرژتیک فرد در لحظه ای خاص تعریف شده و به وسیله سطح هدایت الکتریکی پوست سنجیده می شود. در مقابل فعال سازی به صورت تغییر در سطح انگیختگی از سطح پایه به موقعیت انجام تکلیف معرفی شده است. هدف مطالعه حاضر آزمودن قابلیت تعمیم نظریات قبلی در خصوص افتراق عملکردی انگیختگی و فعال سازی از تکالیف آزمایشگاهی به مهارت های نظامی بود.
  روش ها
  این مطالعه شبه تجربی در سال 1388 روی 21 تیرانداز نخبه از بین پایوران نظامی شامل 4 زن و 17 مرد با میانگین سنی 34 سال که به صورت داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند، انجام شد. سطح هدایت الکتریکی پوست در حین اجرای تکلیف استاندارد تیراندازی با تپانچه جنگی استاندارد به عنوان شاخص انگیختگی ثبت شد و فعال سازی از طریق کسر سطح پایه از میزان انگیختگی به دست آمد. مقیاس های عملکرد شامل امتیاز کسب شده، فاصله بین شلیک ها و مدت کل تیراندازی به طور الکترونیک ثبت شد. داده ها با روش های آمار استنباطی شامل آنالیز واریانس با سنجش های تکراری و رگرسیون خطی گام به گام با نرم افزار SPSS 16 تحلیل شد.
  یافته ها
  فعال سازی با هر سه مقیاس عملکرد ارتباط خطی و منفی نشان داد. انگیختگی با هیچ کدام از مقیاس های عملکرد ارتباط نداشت و عملکرد را پیش بینی نکرد.
  نتیجه گیری
  همخوانی یافته های مطالعه میدانی حاضر با نتایج مطالعات آزمیشگاهی قبلی نشان می دهد کیفیت انجام تکلیف صرف نظر از نوع آن تحت تاثیر فعال سازی است، نه انگیختگی.
  کلیدواژگان: انگیختگی، فعال سازی، فعالیت الکتریکی پوست، تیراندازی با تپانچه، سطح هدایت الکتریکی پوست
 • خسرو جدیدی، علیرضا صادقی پور، مصطفی نادری*، مهران حقیقی، پرویز رفیع زاده صفحه 191
  اهداف

  تماس چشم با گاز خردل (موستارد) به تخریب شدید می انجامد. آثار تاخیری گاز خردل بر چشم تاکنون به صورت جزیی توضیح داده نشده است. مطالعه حاضر با هدف تشریح تاثیرات هیستوپاتولوژیک و ایمونوپاتولوژیک گاز خردل بر چشم و تلاش برای یافتن توجیهی برای این آثار انجام شد.

  روش ها

  این مطالعه توصیفی- موردی بین سال های 76 تا 86 روی نمونه های قرنیه و ملتحمه 22 مصدوم شیمیایی مبتلا به کراتوپاتی تاخیری ناشی از گاز خردل که نیازمند به درمان جراحی بودند، در بیمارستان بقیه الله (عج) شهر تهران انجام شد. افراد به روش نمونه گیری ساده انتخاب شدند. در 7 مورد هر دو چشم تحت عمل جراحی قرار گرفتند و جمعا 29 نمونه به بخش پاتولوژی تحویل شد. 29 نمونه برداشته شده از لیمبوس توسط میکروسکوپ نوری، ایمونوفلورسنس و الکترونی بررسی شد.

  یافته ها

  بررسی های هیستولوژیک نشان دهنده التهاب مزمن بود. پیش روی اپی تلیوم ملتحمه بر قرنیه، نازک شدن اپی تلیوم و کاهش سلول های گابلت در ملتحمه، شایع ترین یافته های میکروسکوپ نوری بودند، در حالی که در میکروسکوپ الکترونی ادم قرنیه، تخریب غشای پایه و واکوئلیزاسیون سیتوپلاسم یافته های بارز بودند. نتایج بررسی با میکروسکوپ ایمونوفلورسنت غیراختصاصی بود.

  نتیجه گیری

  هیچ یافته اختصاصی و تشخیصی در بررسی هیستوپاتولوژیک یا میکروسکوپیک برای آثار سوء تاخیری گاز خردل در چشم وجود ندارد. براساس مشاهدات ما، ایمنی سلولی یا هومورال نمی توانند تمام آثار تخریبی ناشی از گاز خردل را توجیه کنند. به نظر می رسد اثر آلکالیزان اولیه گاز خردل بر سلول، اساس آسیب زایی تاخیری آن باشد.

  کلیدواژگان: گاز خردل، پاتولوژی، چشم
 • روح الله زابلی، مازیار کرمعلی، محمد سالم، حسن رفعتی صفحه 197
  اهداف

  ارزیابی مدیریت ریسک در بیمارستان، زیربنای برنامه ریزی در زمینه مدیریت بحران و یکی از مقولات اساسی در طب است. این پژوهش با هدف ارزیابی مدیریت ریسک در بیمارستان های منتخب شهر تهران انجام شد.

  روش ها

  این مطالعه مقطعی- مشاهده ای روی کارکنان بخش های بستری بیمارستان های منتخب انجام شد. گردآوری داده ها از طریق یک پرسش نامه محقق ساخته در مقیاس لیکرت 5گزینه ای انجام شد. داده ها با نرم افزار 16 SPSS و آزمون T مستقل و آنالیز واریانس تحلیل شد.

  یافته ها

  میزان شناخت کارکنان از مفهوم ریسک و مدیریت آن امتیاز 69/0±2/3، وضعیت سازمان دهی مدیریت ریسک امتیاز 74/0±58/3، وضعیت سیاست ها و رویه ها در زمینه مدیریت ریسک امتیاز 7/0±72/3، وضعیت آموزش امتیاز 8/0±71/3، جایگاه مدیریت ریسک امتیاز 49/1±59/3 و وضعیت نظارت بر ارزیابی و کنترل ریسک امتیاز 75/0±72/3 را به خود اختصاص داد. نتایج آزمون آماری در خصوص میانگین امتیازات مولفه های مورد بررسی تنها در نظارت و ارزیابی ریسک در گروه های مختلف جنسی اختلاف آماری معنی دار نشان داد.

  نتیجه گیری

  توجه مدیریت بیمارستان ها به جایگاه مدیریت ریسک برای توسعه کیفی درمان و ایجاد محیطی امن برای کارکنان و بیماران ضروری است. اتخاذ سیاست ها و برنامه ریزی برای آموزش و نظارت بر فعالیت های مدیریت ریسک در بیمارستان ها باید به صورت جدی پیگیری شود.

  کلیدواژگان: ارزیابی، مدیریت ریسک، بحران، بیمارستان
 • غلامعلی میرشفیعی، سید همایون صدرایی، حسین بهادران، غلامرضا کاکا، حسین دشت نورد، محمدرضا نورانی، محمود مفید، حسین مهدوی نسب، عباسعلی ایمانی فولادی صفحه 203
  اهداف

  کلیه، اندامی پرخون است و در معرض تاثیرات گاز خردل قرار می گیرد. سولفورموستارد باعث مرگ سلولی و ریزش سلول های اپی تلیال در لوله های ادراری می شود. این مطالعه با هدف بررسی آثار و عوارض تخریب بافتی و سلولی ناشی از سولفورموستارد در موش های صحرایی انجام شد.

  روش ها

  این مطالعه تجربی روی 100 سر موش صحرایی انجام شد. دوز 10 میلی گرم بر کیلوگرم به عنوان دوز مطلوب که در آن حیوان برای مدت بیش از 10 هفته به زندگی ادامه می داد و دوز های 5 میلی گرم بر کیلوگرم و 5/2 میلی گرم بر کیلوگرم برای بررسی تغییرات بافتی تعیین شد. تغییرات بافتی پس از 2، 14، 28 و 56 روز در 12 گروه تجربی (3 گروه برای بررسی اثر دوز های یادشده در هر مقطع زمانی) بررسی شد. 4 گروه کنترل (یک گروه برای هر مقطع زمانی) فقط محلول تیرودز دریافت نمودند و 4 گروه طبیعی هیچ ماده ای دریافت نکردند. اسلاید های تمام گروه ها مقایسه و نوع و میزان تغییرات بافتی گروه ها ارزیابی شد. داده ها با آزمون آنووای یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی با نرم افزار SPSS 13 تحلیل شد.

  یافته ها

  بین گروه های کنترل و طبیعی اختلاف معنی داری مشاهده نشد. در تمام گروه های تجربی نکروز و ریزش سلول های اپی تلیالی در مجرای لوله ادراری مشاهده شد. این میزان فقط در گروه 10 میلی گرم بر کیلوگرم خردل به مدت 56 روز، نسبت به گروه کنترل اختلاف معنی دار داشت.

  نتیجه گیری

  مواجهه با سولفورموستارد سبب نکروز و ریزش سلول های اپی تلیالی کلیه در موش های صحرایی می شود که افزایش میزان آن تنها در دوز 10 میلی گرم بر کیلوگرم و مدت 8 هفته معنی دار است.

  کلیدواژگان: سولفورموستارد، نکروز لوله ادراری، ریزش سلول اپی تلیال
 • زهرا حاجی امینی، محمد زمانی، علی فتحی آشتیانی، عباس عبادی، فریال خمسه، سید حمید قریشی صفحه 211
  اهداف

  ورود به محیط نظامی در اوایل دوران جوانی، مقطع بسیار حساسی در زندگی جوانان هر کشوری به حساب می آید و قرارگرفتن در چنین شرایطی اغلب با فشار، نگرانی و بروز واکنش های هیجانی همراه است. این مطالعه با هدف بررسی عوامل جمعیت شناختی مرتبط با واکنش های هیجانی در سربازان آموزشی انجام شد.

  روش ها

  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، دو گروهان دارای مجموعا 320 سرباز به طور تصادفی ساده از چند پادگان در استان های مختلف کشور انتخاب و تعداد 291 نفر در مطالعه وارد شدند. وضعیت واکنش های هیجانی (استرس، اضطراب و افسردگی) آنها با پرسش نامه استاندارد DASS 21 مورد سنجش قرار گرفت. داده ها با نرم افزار SPSS 15 با روش های آمار توصیفی و آزمون های پارامتریک تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  میزان استرس در 8/14%، اضطراب در 3/31% و افسردگی در 2/18% از سربازان، در محدوده شدید یا خیلی شدید قرار داشت. در زمینه ارتباط بین واکنش های هیجانی و عوامل دموگرافیک، نتایج نشان داد بین سطح تحصیلات، شغل قبلی، رضایت از درآمد، نوع سرپرستی، سابقه مصرف مواد مخدر و سابقه خانوادگی ابتلا به بیماری های روحی- روانی با میزان واکنش های هیجانی ارتباط معنی دار آماری وجود داشت (05/0>p).

  نتیجه گیری

  با توجه به فراوانی واکنش های هیجانی در سربازان و تاثیر عوامل استرس زای محیط نظامی بر احتمال تشدید آنها، لازم است تدابیر مدیریتی و آموزشی به منظور پیشگیری، کنترل و کاهش این واکنش ها برای سربازان طی دوره آموزشی اندیشیده شود.

  کلیدواژگان: سرباز، استرس، اضطراب، افسردگی، عوامل جمعیت شناختی
 • وحید نجاتی صفحه 217
  اهداف
  در افراد بینا بیش از نیمی از مغز درگیر پردازش های بینایی است. نابینایان پردازش اطلاعات متفاوتی نسبت به همتایان بینای خود دارند. این مطالعه با هدف بررسی تفاوت کارکردهای شناختی اجرایی جانبازان نابینا با همتایان بینا از طریق آزمون رفتاری انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه مقطعی- مقایسه ای از نوع مورد- شاهدی روی 93 جانباز نابینای دوچشم و 116 فرد همتا از نظر سن و تحصیلات در سال 1387 در مشهد انجام شد. برای ارزیابی کارکردهای اجرایی شناختی از آزمون رفتاری دکس استفاده شد. داده ها با آزمون های آماری استنباطی شامل T مستقل، کولموگروف- اسمیرنف و من ویتنی یو به کمک نرم افزار SPSS 17 تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  بین نابینایان و همتایان بینا در حافظه اجرایی شناختی، آگاهی و بی قراری تفاوت معنی داری وجود نداشت. ولی در مهار و هدف مندی و در کل آزمون، کارآیی افراد نابینا به طور معنی داری بالاتر از بینایان بود. همچنین ضرورت و اهمیت کارکردهای شناختی اجرایی در تمام ابعاد برای افراد بینا به طور معنی داری بیشتر از افراد نابینا بود.
  نتیجه گیری
  افراد نابینا در برخی از عملکردهای شناختی اجرایی تفاوت معنی داری با همتایان بینا ندارند و حتی در هدف مندی و مهار، کارآیی بالاتری نسبت به آنان دارند. این موضوع مربوط به فقر اطلاعات پیش نیاز کارکردهای اجرایی شناختی است.
  کلیدواژگان: نابینا، کارکردهای اجرایی شناختی، آزمون سنجش ناکارآمدی عملکردهای اجرایی
 • نعمت الله جنیدی جعفری، محمد صادقی، مرتضی ایزدی*، رضا رنجبر صفحه 223
  اهداف

  یکی از موضوعات اساسی در بیمارستان ها، بررسی میزان کارآیی و اثربخشی است. به این منظور شاخص های متعددی بیان شده است که به عنوان شاخص های عملکردی معروف هستند و با محاسبه و مقایسه آن با استانداردها می توان وضعیت بیمارستان را از نظر بهره وری سنجید. این مطالعه با هدف بررسی شاخص های عملکردی بیمارستان های شهر تهران و مقایسه عملکرد مطلوب بیمارستان ها با شرایط موجود و ارایه تصویری از عملکرد واقعی آنها انجام شد.

  روش ها

  در این مطالعه توصیفی- مقطعی تعدادی از شاخص های عملکرد چند بیمارستان منتخب در سال 1386 با نتایج سال های قبل و بعد و استانداردهای موجود مقایسه شد. از منابع الکترونیکی و کتابخانه ای جهت استخراج شاخص های عملکردی مورد استفاده در ایران استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه استاندارد وزارت بهداشت بود. داده ها با آزمون آماری کای دو و نرم افزار SPPS 17 تحلیل شد.

  یافته ها

  اغلب شاخص های مورد مطالعه شامل نسبت تخت فعال به ثابت، درصد اشغال تخت و نسبت پذیرش به ازای هر تخت در مقایسه با سایر مطالعات و استاندارد های موجود در وضعیت مطلوب قرار داشتند، اما فاصله چرخش تخت و متوسط اقامت بیمار در وضعیت نامطلوب قرارداشت.

  نتیجه گیری

  شاخص فاصله چرخش تخت و متوسط اقامت بیمار که با هم رابطه مستقیمی دارند، در وضعیت نامطلوب قرار دارند و باید اقدامات لازم جهت ارتقای آنها انجام شود. شاخص های دیگر در وضعیت مطلوب و یا حتی بعضی از آنها فراتر از حد مطلوب قرار دارند.

  کلیدواژگان: بیمارستان، شاخص های عملکردی، استاندارد
 • حسن خانی، اسفندیار آزادمرزابادی، محمدحسین کریمی نسب، رویا جاجوندیان، حمید طیبی فرد، سیمین جوهری نیا صفحه 229
  اهداف

  شناخت درست مشکلات و نیازهای بهداشتی- درمانی و توان بخشی جانبازان قطع عضو می تواند در کاهش عوارض و افزایش کیفیت و امید به زندگی در جانبازان مذکور تاثیر بسیاری داشته باشد. این مطالعه با هدف تعیین فراوانی نتایج ارزیابی های بالینی و توان بخشی جانبازان قطع عضو در استان مازندران انجام شد.

  روش ها

  این پژوهش توصیفی و مقطعی روی جانبازان قطع عضو استان مازندران که در سال های 85-1384 به درمانگاه تخصصی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان مازندران مراجعه کرده بودند، انجام شد. از میان 375 پرونده بالینی جانبازان قطع عضو، 295 پرونده وارد مطالعه و مابقی از مطالعه حذف شدند. تمام ارزیابی های بالینی توسط یک متخصص ارتوپدی و یک متخصص توان بخشی در کلینیک مذکور انجام شد. داده ها در پرسش نامه ای محقق ساخته ثبت و به کمک آمار توصیفی با نرم افزار SPSS 16 تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  168 نفر (9/56%) از جانبازان دارای قطع عضو اندام تحتانی از درد در انتهای عضو قطع شده، 65 نفر (22%) از عفونت های پوستی در انتهای عضو قطع شده و 58 نفر (7/19%) از نوروما در انتهای عضو قطع شده شکایت داشتند. تعویض یا تعمیر پروتزهای اندام تحتانی با 253 مورد درخواست (76/85%) بیشترین دستور درمانی بود.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد که اکثر جانبازان از توان مندی جسمی قابل قبولی برخوردار نباشند که این امر باعث کاهش کیفیت زندگی آنها شده است. لذا اقدامات توان بخشی مناسب تری برای این گروه از جانبازان توصیه می شود.

  کلیدواژگان: جانبازان قطع عضو، معاینات بالینی ارتوپدی، معاینات بالینی توان بخشی
 • حبیب اوجاقی، رحیم معصومی، علیرضا چگینی صفحه 235
  اهداف

  اختلالات بینایی اخیرا مورد توجه خاص سازمان بهداشت جهانی قرار گرفته است. با توجه به این که اکثر مراجعین کمیسیون سربازی چشم در سنین جوانی هستند، بررسی اختلالات بینایی این طیف سنی از اهمیت بالایی برخوردار است. این مطالعه با هدف تعیین توزیع فراوانی اختلالات بینایی شایع در مراجعین کمیسیون سربازی چشم در استان اردبیل انجام شد.

  روش ها

  این مطالعه توصیفی- مقطعی روی تمام مراجعین درمانگاه چشم بیمارستان علوی اردبیل برای کمیسیون سربازی از سال 1379 تا 1384 انجام گرفت. 5203 مراجعه کننده مورد مطالعه قرار گرفتند و اطلاعات درج شده در پرونده ها در پرسشنامه ای ثبت و با نرم افزار SPSS 13 تحلیل شد. برای مقایسه متغیرهای کیفی از آزمون مجذور کای استفاده شد.

  یافته ها

  4935 نفر (84/94%) از مراجعین به نوعی دچار اختلال بینایی بودند. 94% دارای عیب انکساری بودند که 8/33% عیب انکساری خفیف، 48% عیب انکساری متوسط و 18% عیب انکساری شدید داشتند. 3413 نفر (6/65%) نزدیک بین و 1479 نفر (4/28%) دوربین بودند. 37/92% مراجعین آستیگماتیسم و 15/35% آنیزومتروپی داشتند. بیماری های قرنیه 07/1%، انحراف چشم 99/0% و کاتاراکت 78/0% سایر علل عمده اختلال بینایی بودند.

  نتیجه گیری

  عیوب انکساری خاصی منجر به معافیت از خدمت سربازی می شود و تعداد کثیری از مراجعین کمیسیون سربازی با وجود داشتن عیوب انکساری به علت عدم کسب حد نصاب لازم به خدمت سربازی فرا خوانده می شوند و تعیین شیوع عیوب انکساری و اختلالات بینایی می تواند در برنامه ریزی های کلان دفاعی و برای مسئولین طب نظامی کمک کننده باشد. بررسی گذشته نگر نتایج فوق می تواند در برنامه های پیشگیری از آمبلیوپی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: اختلال بینایی، عیب انکساری، نزدیک بینی، دوربینی، کمیسیون معافیت پزشکی
|
 • Pakjou A., Pur Mohammad F., Karami A Page 179
  Introduction
  International disarmament conventions lack necessary compliance and consistency by production and application of new generation weapons, shortly after their development. Also by emergence of new threats of microbial weapons, bioterrorism and development of new biological technologies, the necessity of revising the content of these conventions is felt. In this formative research, the stages of growth and development of biological weaponry studies, international laws and conventions on the prohibition of production, development and stockpiling of biological weapons is studied in an interdisciplinary setting and the necessity of revision and reform in these conventions is proposed.
  Conclusion
  Growth of biological sciences in current century has been very fast, but development of international laws on control of military and weaponry trends of this science has been under the influence of weaponry authorities and developed governments and with no explicit prohibition of the use of these weapons, has imposed restrictions on developing countries which want to achieve the peaceful aspects of biological agents. Production of sustainable aerosols resistant to identification and detection techniques, will inevitably lead to convention's content reform.
 • Vaez Mousavi S. M. K., Naji M., Hassanzadeh N., Esmaeilpour Marandi H Page 185
  Aims
  Precise pistol shooting is influenced by arousal, which has been recently defined as an individual’s energetic state at a particular time and is measured by skin conductance level. On the other hand, task related activation has been defined as the change in arousal, from a resting baseline to the task situation. Present study was performed in order to investigate whether previous theories on functional differentiation between arousal and activation could be generalized from laboratory tasks to military skills.
  Methods
  This quasi experimental study was performed on 21 military elite shooters including 4 women and 17 men with mean age of 34 years who voluntarily took part in the study, in year 2009. Skin conductance level was recorded as an index of arousal. Several performance measures including scores, inter-shot intervals, and the total shooting time were also electronically recorded. Data was analyzed using inferential statistical methods including repeated measures analysis of variance and stepwise linear regression analysis by SPSS 16 software.
  Results
  There was a linear negative correlation between activation and all three performance measures. Arousal didn’t have correlation with any of performance measures.
  Conclusion
  Findings of present field study support previous laboratory results and shows that quality of task performance, regardless of its type, is affected by activation and not by arousal.
 • Jadidi Kh., Sadeghipour A. R., Naderi M., Haghighi M., Rafizade P Page 191
  Aims

  Ocular injury by mustard gas (HD) leads to severe eye damage. Long term characterization of mustard gas ocular toxicity has not been described in detail yet. Present study was performed in order to explore chronic histological and immunopathologic effects of HD ocular exposure and try to find etiology for these effects.

  Methods

  This descriptive case study was performed on corneal and conjunctival samples of 22 chemical injured victims with late-onset keratophathy who needed surgical treatment between 1997 to 2007 in Baqiyatallah hospital. Samples were selected by simple sampling method. Both eyes underwent surgery in 7 cases; therefore 29 samples were delivered to pathology section. 29 limbus specimens were studied by light, direct immunofluorescence and electron microscopy.

  Results

  Histological findings revealed signs of chronic inflammation. Conjunctivalization, epithelial thinning and goblet cell depletion in light microscopy as well as corneal edema, basement membrane destruction and cytoplasmic vacuolization in electronic microscopy were dominant findings. Fluorescent microscopy demonstrated nonspecific changes.

  Conclusion

  There are no diagnostic histopathologic or microscopic findings in late-onset HD ocular injuries. According to our observations, neither humoral nor cell mediated immunity could explain all histological damages. It seems that primary alkalizing injury is the keystone of HD late-onset pathogenesis.

 • Zaboli R., Karamali M., Salem M., Rafati H Page 197

  Aim s: Risk management assessment in the hospital is the infrastructure of planning in field of crisis management and is one of fundamental issues in medicine. This study was performed with the aim of assessing the risk management in selected hospitals of Tehran.

  Methods

  This observational cross-sectional study was performed on the wards staff of selected hospitals. Data was collected by a researcher-made questionnaire using five-point Likert scale. Data was analyzed using variance analysis and independent t-test by SPSS 16 software.

  Results

  Staffs’ understanding of risk management scored 3.2±0.69, risk management organizing state scored 3.58±0.74, the state of policies and trends in risk management scored 3.72±0.7, education scored 3.71±0.8, risk management position scored 3.59±1.49 and monitoring of risk management assessment and control scored 3.72±0.75. Results of statistical test of components’ means only showed significant statistical difference in monitoring and assessment of risk between different sex groups.

  Conclusion

  Hospital managers’ regard to the position of risk management is essential for developing the quality of treatment and creating a safe environment for the staff and patients. Adopting policies and planning for education and monitoring risk management activities in hospitals should be pursued seriously.

 • Mirshafiee Gh. A., Sadraei S. H., Bahadoran H., Kaka Gh. R., Dashtnavard H., Nourani M. R., Mofid M., Mahdavinasab H., Imani Fouladi A. A Page 203
  Aim

  Kidney is a high vascularized organ which can be affected by sulfur mustard. Sulfur mustard causes tubular necrosis and urinary epithelial cell sloughing. The aim of this study was to evaluate the cellular and tissue damages in rats exposed to sulfur mustard.

  Methods

  This experimental study was performed on 100 rats. 10 mg/kg was assigned as the desirable dose which rats could live at least 10 weeks while receiving it. 2.5 and 5 mg/kg were also assigned as doses in which tissue changes were studied. Tissue changes were evaluated after 2, 14, 28 and 56 days in 12 experimental groups (3 groups for each time period each one receiving one of the 3 mentioned doses). 4 natural groups (one for each time period) received no injection and 4 control groups only received Tyrode’s solution. Prepared slides of all groups were compared and histological changes were evaluated. Data was analyzed using one-way ANOVA and Tukey’s Post-hoc test by SPSS 13 software.

  Results

  Data of this study revealed no remarkable difference between natural and control groups. Tubular necrosis and urinary epithelial cell sloughing were observed in all experimental groups. The rate was statistically significant only in group which received 10 mg/kg sulfur mustard for 56 days compared to the control group.

  Conclusion

  Exposure to sulfur mustard cause tubular necrosis and urinary epithelial cell sloughing in rats and its increase in statistically significant in rats receiving 10 mg/kg for 8 weeks.

 • Hajiamini Z., Zamani M., Fathi, Ashtiani A., Ebadi A., Khamseh F., Ghoreyshi S. H Page 211
  Aims

  Entering the military environment in early youth is a very critical period in young people’s lives in all countries and being in such conditions is often accompanied by tension, anxiety and emotional reactions. This study was performed with the aim of evaluating the demographic characteristics related to emotional reactions in training course soldiers.

  Methods

  In this cross-sectional descriptive-analyzing study, two companies with a total number of 320 soldiers were selected by simple random sampling method from some garrisons in different states of the country, and 291 soldiers entered the study. Their stress, anxiety and depression status was assessed using DASS 21 standard questionnaire. Data was analyzed using descriptive statistics and parametric statistical tests by SPSS 15.

  Results

  The amount of stress, anxiety and depression was severe or very severe in 14.8%, 31.3% and 18.2% of soldiers, respectively. Considering the relationship between emotional responses and demographic factors, results showed that there was a significant relationship between education, previous job, satisfaction with income, type of supervision, drug history and family history of mental disease with the rate of emotional reaction (p<0.05).

  Conclusion

  Considering the great amount of emotional reactions in soldiers and the impact of military environment stress factors on intensification of such reactions, administrative and educational measures should be taken in order to prevent, control and reduce these reactions during soldiers’ training course.

 • Nejati V Page 217
  information processing method compared to sighted people. The purpose of present study was to compare executive cognitive functions of blind veterans and matched sighted people through behavioral test.
  Methods
  This cross-sectional comparative case-control study was performed on 93 blinds and 116 age and education matched sighted people in year 2008 in Mashhad. Executive functions were evaluated by Dysexecutive (DEX) questionnaire. Data were analyzed using inferential statistical tests including independent t-test, Kolmogorov-Smirnov test and U Mann-Whitney test by SPSS 17 software.
  Results
  Results didn’t show significant difference between two groups in executive memory, awareness and restlessness subscales. Findings showed significant difference between two groups in inhibition and intentionality subscales and total scores. Significantly higher importance and necessity in all dimensions of executive cognitive functions was observed for sighted samples compared to the blind.
  Conclusion
  Blind individuals not only have no dysfunction in executive function compared to sighted people, but also have better performance in inhibition and intentionality subscales. This is related to paucity of basic information needed for executive cognitive functions.
 • Jonaidi Jafari N., Sadeghi M., Izadi M., Ranjbar R Page 223
  Aims

  Evaluation of performance and effectiveness in hospitals is one of the essential issues. Many indicators are expressed as known performance indicators and hospital situation can be evaluated by calculation and comparison of these indicators with standards. This study aimed to investigate and evaluate the performance indicators of hospitals of Tehran and compare the favorable performance to existing conditions in order to provide a picture of the actual performance of the mentioned hospitals.

  Methods

  In this cross-sectional descriptive study some performance indicators of selective hospitals was compared to results from the years before and also to the available standard in year 2007. Performance indicators used in Iran were extracted from electronic and library resources. The standard questionnaire of Ministry of Health was used for collecting data. Data were analyzed using χ2 statistical method by SPSS 17 software.

  Results

  Most of studied indicators including active/fixed bed ratio, bed occupancy rate and rate of admissions per bed had a favorable condition compared to other studies and existing standards, but turnover rate and average length of stay were in unfavorable condition.

  Conclusion

  Turnover rate and average length of stay which are in direct relationship have an unfavorable condition and essential measures should be taken for their improvement. Other indicators are in favorable condition and some are even in higher than expected situation.

 • Khani H., Azadmarzabadi E., Karimi Nasab M. H., Jajvandian R., Tayebifard H., Joharinia S Page 229
  Aims

  Correct identification of limb amputee veteran's health and treatment needs can have a significant effect on complication's decrease and also increase in their quality of life and life expectancy. This study was performed in order to determine the frequency of clinical and rehabilitation assessment results in limb amputee veterans in Mazandaran province.

  Methods

  This cross-sectional descriptive study was performed on limb amputee veterans who referred to the specialized clinic affiliated to Foundation of Martyrs and Veterans Affairs of Mazandaran province in years 2006-7. From the 375 amputee veteran's medical files, 295 entered the study and the rest were excluded. All clinical orthopedic and rehabilitation evaluations of amputee veterans were done by an orthopedist and a rehabilitation specialist in mentioned clinic. Data were documented in a researcher-made questionnaire and were analyzed using descriptive statistics by SPSS 16 software.

  Results

  168 (56.9%) of lower limb amputee veterans complained of lower limb pain, 65 (22%) complained of skin infection, and 58 (19.7%) complained of neuroma in site of amputated limb. Change or repair of lower extremity prosthetics with 253 (76.85%) requests, was the most frequent therapeutic command.

  Conclusion

  It seems that majority of veterans dont have acceptable physical strength and capabilities and this fact has reduced their quality of life. Therefore, appropriate protection and rehabilitation measures are recommended for this group of veterans.

 • Ojaghi H., Masoumi R., Chegini A. R Page 235
  Aims

  Visual disorders have recently become a matter of concern for World Health Organization. Since most clients of military medical ophthalmic commission are young, assessment of visual disorders is very important in this group. This study was performed in order to determine the frequency distribution of common visual disorders among people who refer to military medical ophthalmic commission of Ardabil province.

  Methods

  This cross-sectional descriptive study was performed on all patients of Alavi Ophthalmology Clinic of Ardabil during years 2000-5 who referred to Medical Exemption Commission. 5203 people were studied and the data registered in medical files were collected in a questionnaire and were analyzed by SPSS 13 software. Chi square test was used for comparison of qualitative variables.

  Results

  4935 (94.84%) of clients had a kind of visual disorder. 94% had refractive errors from which 33.8% were mild, 48% were moderate, and 18% were severe. 3413 (65.6%) of patients had myopia and 1479 (28.4%) had hyperopia. 4806 (92.37%) of patients had astigmatism and 35.15% had anisometropia. Corneal disease (1.07%), strabismus (0.99%) and cataract (0.78%) were other major visual disorders.

  Conclusion

  Special refractive errors lead to exemption from military service and most of referees despite having refractive disorders are summoned to military service; therefore, determining the prevalence of refractive errors and visual disorders may be useful in major defensive programs for military medicine authorities. Retrospective evaluation of the above results may also be useful in Amblyopia preventing programs.