فهرست مطالب

تازه های ساختمان و مسکن - سال دوم شماره 3 (پیاپی 7، زمستان 76)
 • سال دوم شماره 3 (پیاپی 7، زمستان 76)
 • 43 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1376/10/01
 • تعداد عناوین: 31
|
 • تازه های پژوهشی
 • تهیه پیش نویس آئین نامه طرح مخازن آب در برابر زلزله
  صفحه 2
 • تعیین تجربی زمان تناوب طبیعی ساختمانها با پارامترهای عرض و ارتفاع
  صفحه 2
 • تهیه طیف بازتاب طرح ایران
  صفحه 2
 • شبکه های عصبی برای تحلیل و طراحی بهینه سازه ها
  صفحه 3
 • شبکه شتابنگاری ایران از دیدگاه آماری تا پایان آبان 1376
  صفحه 3
 • تازه های آموزشی
 • سخنرانی سوم برای آشنایی با ویرایش دوم آئین نامه 2800
  صفحه 5
 • گزارشی از پنجمین گردهمایی انجمن انرژی خورشیدی ایران
  صفحه 5
 • اولین همایش ملی مهندسی زلزله شریانهای حیاتی
  صفحه 6
 • اعطای پروانه کار و تعیین صلاحیت مهندسان ساختمان
  صفحه 7
 • صدور خدمات فنی و مهندسی
  صفحه 8
 • اولین نشست ارتباطی سازمان نظام مهندسی تهران
  صفحه 9
 • پیشنهاد تاسیس موسس بتن آسیا (ASCI)
  صفحه 10
 • آشنایی با انجمن ایرانی بتن شناسی (در حال تاسیس)
  صفحه 11
 • سازمان کنفرانس جهانی مقامات ساختمانی (ICBO)
  صفحه 12
 • درگذشت یک معمار
  صفحه 13
 • مقالات
 • تخمین عمر مفید ساختمانها و پیش بینی اثر زمان و شرایط محیطی بر مصالح ساختمانی
  صفحه 14
 • رابطه همسازی تراکم در مسکن و وضعیت تحصیلی کودکان دبستانی
  صفحه 17
 • بخشی از فرهنگ مهرازی
  صفحه 19
 • واژه های از یادرفته
  صفحه 21
 • تصاویر سخن می گویند
  صفحه 22
 • سیری در مطبوعات
  صفحه 26
 • اخبار داخلی
 • معرفی امکانات آزمایشگاهی جدید مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
  صفحه 28
 • اخبار گواهینامه فنی
  صفحه 28
 • معرفی واحدهای نمونه تولید محصولات ساختمانی
  صفحه 28
 • معرفی خدمات بخش خاک و پی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
  صفحه 30
 • بازدید اعضای کمیسیون مشترک ایران و عمان
  صفحه 30
 • همکاران علمی و فنی ایران و فدراسیون روسیه
  صفحه 30
 • تقویم سمینارها و گردهمایی های جهانی
  صفحه 31
 • معرفی کتب تخصصی
  صفحه 35
 • انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن در پاییز 1376
  صفحه 36
 • فهرست انتشارات مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن
  صفحه 39