فهرست مطالب

مجله بیمارستان
سال هشتم شماره 3 (پاییز و زمستان 1388)

 • تاریخ انتشار: 1388/10/11
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مقاله اصیل
 • محمد عرب، سمیه فضایلی، مسعود محمد پور، وحیده پیرموذن، مهدی یوسفی صفحه 1
  زمینه و هدف
  بخش پذیرش به عنوان اولین نقطه تماس بیمار با بیمارستان نیازمند توجه ویژه ای است. این مطالعه سعی دارد با زمانسنجی و کارسنجی فعالیت های عمده واحد پذیرش بیمارستان مرکز طبی کودکان، هدف تخمین تعداد نیروی انسانی مورد نیاز برای این واحد را دنبال کند.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از دسته مطالعات توصیفی-تحلیلی و کاربردی است که سعی دارد با محاسبه زمان واقعی، زمان مورد انتظار و تعیین سطح ویژگی و مهارت هر یک از فعالیت های واحد پذیرش و با تعدیل این محاسبات، تعداد کل واحدهای کاری و همچنین تعداد نیروی انسانی مورد نیاز برای واحد پذیرش بیمارستان مرکز طبی کودکان را در سال 1388 تعیین کند.
  نتایج
  کل تعداد واحدهای کاری واحد پذیرش مرکز طبی کودکان، در حدود 10780 واحد کاری در ماه می باشد که با احتساب حداقل 987 واحد کاری برای هر نفر در ماه، تعداد نیروی انسانی مورد نیاز برای این واحد، حدود 11 نفر می باشد و این در حالی است که تعداد نیروی انسانی موجود در این واحد، در حال حاضر، نه نفر می باشد.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان می دهد که واحد پذیرش مرکز طبی کودکان با کمبود نیروی انسانی مواجه می باشد و راه مقابله با فشار مضاعف ناشی از کمبود نیروی انسانی در واحد مذکور، ارتقای سطح تکنولوژی مورد استفاده در این واحد و افزایش تعداد نیروی انسانی و پرداخت حق الزحمه مناسب با حجم کاری می باشد
  کلیدواژگان: نیروی انسانی، واحد پذیرش، زمان سنجی و کارسنجی فعالیت ها
 • امیر اشکان نصیری پور، سید جمال الدین طبیبی، محمدرضا ملکی، توران نوروزی صفحه 6
  زمینه و هدف
  بنیادی ترین اطلاعات و دادهای مالی مورد نیاز برای یک مدیر آزمایشگاه، هزینه های تخصیص یافته به واحد های هزینه و هزینه واحد خدمات است. قیمت تمام شده بهای خدمات می تواند عملکرد مدیران رادر بودجه ریزی عملیتاتی، برنامه ریزی استراتژیک، خصوصی سازی، حسابداری تعهدی ودر کل عملکرد سازمان ارتقاء بخشد. پژوهش حاضر به منظور محاسبه قیمت تمام شده خدمات آزمایشگاهی بیمارستان ولیعصر(عج) تهران با استفاده از تکنیک هزینه یابی برمبنای فعالیت انجام داده است.
  مواد و روش ها
  پژوهش حاضر از نوع تحقیقات کاربردی به شیوه توصیفی است. بدین منظور منابع و فعالیت های مریوط به 30تست که بیشترین فراوانی درسال داشتند انتخاب شد. ابزارگردآوری داده ها، فرم های اطلاعاتی و مصاحبه ومشاهده مستقیم جمع آوری و با استفاده از نرم افزار MyABCM قیمت تمام شده خدمات محاسبه شد.
  نتایج
  درآزمایشگاه بیمارستان ولیعصر(عج)، یافته ها بیانگر این است. که بیشترین و کمترین منابع به ترتیب هزینه نیروی انسانی 44درصدو هزینه انرژی 5درصد ازکل هزینه ها است. همچنین درمورد فعالیت ها بیشترین به فعالیت فعالیت تخصصی97درصداز کل است. نشانگر اهمیت هزینه نیروی انسانی بخصوص نیروی انسانی متخصص در قیمت تمام شده خدمات است. بیشترین قیمت تمام شده به تجزیه ادرار 11 درصد و کمترین سدیمان از گروه بیوشیمی 21درصدازکل است. بیانگر آن است که هرچه فراوانی خدمات ارائه شده بیشتر باشد قیمت تمام شده خدمت کاهش می یابد. ودر نهایت میانگین قیمت تمام شده محاسبه شده با تعرفه های مصوب وزارت بهداشت63-درصداختلاف دارد. این اختلاف ناشی از غیر واقعی بودن تعرفه ها با قیمت تمام شده خدمات است.
  نتیجه گیری
  : باتوجه به حجم عملیایی آزمایشات و سایر امکانات درآزمایشگاه بیمارستان ولیعصر(عج)این آزمایشگاه باکسری بودجه مواجه است. با بهبو د مدیریت عملکرد بویژه درزمینه نیروی انسانی، استاندارد سازی مصرف، منابع بهینه مصرف می شود و قیمت تمام شده خدمات کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: قیمت تمام شده، هزینه یابی برمبنای فعالیت، آزمایشگاه بالینی، بیمارستان
 • عذرا رمضانخانی، نادر مرکزی مقدم، عباس حاجی فتحعلی، حسین جعفری، مهدی حیدری منفرد، مونا محمدنیا صفحه 27
  زمینه و هدف
  بهره وری اتاقهای عمل عامل اصلی در تعیین هزینه های بیمارستان می باشداز طرفی لغو اعمال جراحی در آخرین لحظات یکی از مهمترین علل در عدم کارآئی و اتلاف منابع بیمارستان می باشد. این مطالعه به منظور تعیین میزان لغو اعمال جراحی و علل لغو آنها و شناسائی حوزه های قابل بهبود در یکی از بیمارستانهای آموزشی تهران انجام گردید.
  مواد و روش ها
  در یک بررسی گذشته نگر، کلیه اعمال جراحی لغو شده در روز عمل و علت لغو آنها که توسط کارکنان اتاق عمل ثبت شده بود طی 9 ماه متوالی جمع آوری گردید و سایر اطلاعات مورد نیاز مانند تعداد اعمال جراحی انجام شده از واحد آمار بیمارستان دریافت گردید. جهت آنالیز داده ها از آمار توصیفی مانند فراوانی، درصد، فاصله اطمینان استفاده شد. اطلاعات توسط برنامه SPSS و Excel Microsoft office آنالیز گردید.
  نتایج
  در این بررسی در مجموع طی 9 ماه از 3381 عمل ثبت شده در لیست اتاق عمل 2/18% در روز عمل لغو گردید که 1/32% آنها مربوط به سرویس جراحی عروق و سپس به ترتیب مربوط به سرویس ارتوپدی (18.7%)، جراحی عمومی (15.5%)، و گوش و حلق و بینی (13.7%) بود. بیشترین علت لغو اعمال جراحی مربوط به: کمبود وقت برای عمل، مشکلات بالینی بیمار، عدم وجود نتایج آزمایشات پاراکلینیک و مشاوره بیمار، عدم وجود رزروخون و وسایل و داروی مورد نیاز عمل بود.
  نتیجه گیری
  نتایج این بررسی نشان داد که درصد بالائی از موارد کنسل شدن مربوط به بیمارستان و تیم جراحی می باشد که بیشتر آنها قابل پیشگیری می باشد. در این مطالعه پیشنهاداتی به منظور کاهش میزان لغو اعمال جراحی مانند تامین و آماده سازی تجهیزات و وسایل مورد نیاز و افزایش ارتباطات بین واحدها داده شد.
  کلیدواژگان: اعمال جراحی لغو شده، بیمارستان، نقاط قابل بهبود
 • سید جمال الدین طبیبی، محمد جمیل کاخانی، محمود رضا گوهری، سمیه شهری * صفحه 35
  زمینه و هدف

  با توجه به رقابتی شدن فضای موجود در سازمان های خدماتی و همچنین افزایش آگاهی مشتریان از خدمات ارائه شده توسط این سازمانها انتظارات مشتریان افزایش پیدا کرده است. بنابر این به منظور حفظ مشتریان سازمان های خدماتی، باید خدمات با کیفیت عالی به آنها ارائه دهند.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر به روش توصیفی _ تحلیلی و از نظر هدف کاربردی و به لحاظ متد پژوهش همبستگی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه بیماران مراجعه کننده واجد شرایط به درمانگاه های بیمارستانهای دولتی و خصوصی شهر تهران(242 n=)تشکیل می دهد.ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بوده است که در این پژوهش از پرسشنامه استاندارد سروکوال جهت سنجیدن کیفیت خدمات و نیز بخشی از پرسشنامه تمایلات رفتاری مشتری جهت سنجیدن وفاداری بیماران استفاده شده است.

  نتایج

  یافته های حاصل از آزمون ضریب همبستگی پیرسون نشان داد میان دو مولفه کیفیت خدمات و وفاداری بیماران در بیمارستان های دولتی(0.407=، r001/0 p-value=) و با ضریب همبستگی در بیمارستانهای خصوصی(0.441=، r001/0 p-value=) ارتباط مثبت و معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از آزمون رگرسیون نشان داد 36% از واریانس وفاداری بیماران توسط مولفه های کیفیت خدمات تبیین می شود و به ازای تغییر در یک واحد استاندارد عوامل محسوس، تضمین و همدلی متغیر وفاداری بیماران را به ترتیب به اندازه 263/0، 285/0 و 166/0 پیش بینی می نماید. در ارتباط با سایر مولفه ها مدل رگرسیون توانایی پیش بینی نداشت.

  نتیجه گیری

  از آنجا که بین دو مولفه کیفیت خدمات با وفاداری بیماران رابطه مثبت و معنی داری در این پژوهش دیده شد. بنظر می رسد کاربرد استراتژی هایی که موجب بهبود کیفیت شود منجر به افزایش وفاداری بیماران در بیمارستانها خواهد شد.

  کلیدواژگان: کیفیت خدمات، وفاداری بیماران، بیمارستان
 • آذر طل، ابوالقاسم پوررضا* صفحه 43
  زمینه و هدف

  علل و عوامل محیطی متعددی در بروز اضطراب ایفای نقش می کنند و تفاوتهای فردی و شرایط محیطی در شدت و میزان اضطراب موثرند.در چارچوب این شرایط، محیط بیمارستانی و بخش جراحی قلب که با حیات انسان سر و کار دارد، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این مطالعه تعیین و مقایسه میزان اضطراب قبل و بعد از جراحی پیوند عروق کرونر در بیمارستانهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی تهران را به عنوان اهداف اصلی خود برگزیده است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی است. افراد تحت مطالعه این بررسی را 150 نفر از بیماران بستری در بیمارستانهای منتخب دانشگاه علوم پزشکی تهران تشکیل میدهند. میزان اضطراب این افراد در 24 ساعت قبل از عمل و سپس در هفته دوم بعد از عمل توسط پرسشنامه با استفاده از آزمون استاندارد اسپیل برگر ((Spielberger سنجیده شد.

  نتایج

  یافته های پژوهش نشان می دهد که میزان اضطراب قبل از عمل پیوند عروق کرونر بیشتر از میزان اضطراب بعد از عمل بوده است و تغییرات اضطراب با متغیرهایی مثل جنس5./0 P<)،سن(5./0 P<)، تعداد فرزندان(5./0 P<) و وضعیت تاهل (5./0 P<) ارتباط معنی داری داشته است اما با متغیرهای دیگر مانند وضعیت شغلی، سطح تحصیلات، سابقه بیماری غیر قلبی،سابقه جراحی غیر قلبی، سابقه MI ارتباط معنی داری نداشت.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد کاهش اضطراب دراین بیماران متاثر از متغیرهای دموگرافیک، اقتصادی- اجتماعی و فرهنگی است.اعتقادات، ارزشها و باورها به عنوان ابعاد و نتایج فرهنگی تجربه زندگی می تواند در بروز اضطراب و شدت و ضعف آن نقش اساسی ایفا نماید.

  کلیدواژگان: اضطراب، جراحی پیوند عروق کرونر، بیمارستانهای تابعه دانشگاه
 • فیض الله اکبری حقیقی، ابراهیم جعفری پویان صفحه 49
  سابقه و هدف
  مطالعات متعددی براهمیت سیستم اعتباربخشی بعنوان یکی ازروش های شناخته شده در ارزشیابی عملکرد بیمارستانها تاکید کرده اند. با این وجود، اثربخشی این مکانیسم در کشورهای در حال توسعه آن چنان مورد توجه قرار نگرفته است. در همین راستا پژوهش حاضرعملکرد این سیستم را بر اساس مدل SERVQUAL مورد بررسی قرار داده است.
  مواد و روش ها
  این پژوهش از نوع کاربردی بوده و به روش مقطعی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل روسا، مدیران و اعضای شبکه تصمیم گیری بیمارستانهای استان همدان می باشد (تعداد 200 نفر) که به روش سرشماری تعیین شده اند. داده های کمی و کیفی پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و به ترتیب با بهره گیری از نرم افزار آماری SPSS و روش Thematic Content Analysis تجزیه و تحلیل شده است.
  نتایج
  تنها 39% از گروه مورد پژوهش دارای آگاهی بالایی از نظام ارزشیابی بیمارستان ها بودند. بیشترین درصد شکاف میان ادراک و انتظار گروه مورد پژوهش از مولفه های ارزشیابی، برابر با 8/55 درصد و مربوط به مولفه «رضایت کارکنان» وکمترین درصد شکاف بین ادراک و انتظار برابر با 3/17 درصد و به مولفه «ساختارها و تشکیلات فیزیکی» مربوط بوده است.
  نتیجه گیری
  امتیازات پایین مربوط به برداشت (ادراک) گروه مورد پژوهش از نظام ارزشیابی می تواند نشانگر سطح رضایت پایین آنها از و لذا همکاری ضعیف با نظام ارزشیابی فعلی به شمار رود. توجه بیشتر و موثر به دیدگاه ها، پیشنهادات و واکنشهای مدیران و تصمیم گیرندگان اصلی سازمان های مورد ارزشیابی می تواند یک راهکار پیشگیرانه مناسب در بهبود برداشت و همکاری آنها بشمار رود.
  کلیدواژگان: نظام اعتباربخشی و ارزشیابی ایران، سنجش عملکرد، SERVQUAL، بیمارستان، استان همدان
 • حسن امامی صفحه 57
  زمینه و هدف
  تحقیق حاضر در مورد پیشبرد یادگیری الکترونیکی در دانشگاه های علوم پزشکی می باشد. هدف برآن تا عوامل کلیدی موفقیت یادگیری الکترونیکی ومیزان آمادگی برخی از گروه ها در حوزه علوم پزشکی برشمرده شود.
  مواد و روش ها
  مقاله تحقیقی است و داده های تحقیق از طریق پرسشنامه انجام شده است. جامعه تحقیق کلیه مسئولین فاوا (فن آوری اطلاعات و ارتباطات) دانشگاه های علوم پزشکی کشور و مدیران گروه های دانشگاه مورد مطالعه می باشند. از روش تحلیل عاملی استفاده شد. روایی ضریب کرونباخ (95%)مشخص گردید و از آزمونT-TEST، آنالیز واریانس یکطرفه و آنالیز همبستگی پیرسون استفاده گردید.
  نتایج
  از دیدگاه مدیران فاوا، سیزده عامل به عنوان اولویت مشخص شد. از دیدگاه مدیران گروه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مورد مطالعه، پنج عامل به عنوان عوامل مهم آمادگی بدست آمد. نتایج بین سه عامل، «محیط قانونی و فنی، نرم افزار و سخت افزار تخصصی و اینترنت پر سرعت» از دیدگاه مدیران فاوا و عامل، «تمایل و توانمندی برای اجرا از دیدگاه مدیران آموزشی اختلاف معنی داری در سطح p=. /002 را نشان داد. همچنین در مورد عامل، اقبال مسئولین و اعمال مشوق های مادی و معنوی از دیدگاه مدیران فاوا و عامل، توانایی انجام کار از دیدگاه مدیران آموزش اختلاف معنی داری با p =0 /011 نشان داد.
  نتیجه گیری
  استراتژی های مناسبی به منظورتوسعه هماهنگ و همسو با شرایط موجود می بایست اتخاذ شود که از جمله به برخی از آنها میتوان اشاره نمود: ترسیم سند چشم انداز از سوی وزارت بهداشت،تولید محتوا (پزشکی و غیره) به شکل مناسب، توسعه زیر ساخت های فنی و ارتباطی، توسعه یادگیری الکترونیکی ابتدا در حوزه علوم پایه و سپس به عنوان آموزش های مکمل در علوم بالینی،توسعه سواد اطلاعاتی و ایجاد مهارت های لازم در بین اساتید و دانشجویان و ترغیب آنها در این زمینه، ایجاد بسترها و ساختارهای مناسب و تعاملات لازم، وجود کتابخانه مجازی، ترسیم قوانینی برای حمایت از حقوق پدیدآورندگان و صاحبان محتوای آموزشی، فرهنگ سازی صحیح و مناسب،مشارکت بخش خصوصی در توسعه یادگیری الکترونیکی و... می باشد.
  کلیدواژگان: آموزش پزشکی، یادگیری الکترونیکی، عوامل کلیدی موفقیت و عوامل مهم آمادگی
 • مونا محمدنیا، بهرام دلگشایی، شهرام توفیقی، لیلا ریاحی، امیر عمرانی صفحه 68
  زمینه و هدف
  پرستاران به طور قانونی و اخلاقی مسئول کیفیت مراقبت از بیمار هستند و بیماران نیز حق دارند که از مراقبت پرستاری مطلوب و با کیفیت برخوردار باشند. اولین قدم جهت طراحی برنامه های حفظ یا ارتقاء کیفیت مراقبت، بررسی میزان کیفیت می باشد. این مطالعه به منظور بررسی میزان قابلیت اطمینان، پاسخگویی، تضمین و همدلی در کیفیت خدمات پرستاری در سه بیمارستان تامین اجتماعی تهران انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع مطالعات کاربردی بود که بصورت توصیفی و مقطعی در سال 1388 بر روی 200 بیمار بستری در بیمارستان های منتخب با استفاده از پرسشنامه استاندارد و تعدیل شده سروکوال (SERVQUAL) (1988) انجام گرفت. داده های مطالعه با استفاده از نرم افزار SPSS به صورت آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مجموع امتیازات موارد کاملا موافقم و موافقم به عنوان میزان کیفیت خدمات در هریک از مولفه ها تعریف شد.
  نتایج
  میزان کیفیت خدمات از دیدگاه بیماران به ترتیب قابلیت اطمینان (74%)، پاسخگویی (58%)، تضمین (69%) و همدلی (64%) بدست آمد. کیفیت کلی خدمات پرستاری در بیمارستان های مورد مطالعه بالاتر از متوسط و در حد خوب (66%) بود. بطوریکه مولفه های قابلیت اطمینان، تضمین و همدلی بیشترین میزان و پاسخگویی کمترین میزان را به خود اختصاص داد.
  نتیجه گیری
  نتایج این بررسی نشان داد که میزان کیفیت خدمات پرستاری در بیمارستان های مورد مطالعه در حد مطلوبی می باشد. از دیدگاه بیماران بستری، پرستاران نقش عمده ای در ارتقاء کیفیت مراقبت ها و رضایتمندی بیماران دارند، از آنجایی که پاسخگویی کمترین امتیاز را بدست آورد پیشنهاد می شود آموزش های لازم به منظور ارتقاء فرهنگ سازمانی پاسخگویی و ارتباط موثر با بیماران در جهت ارتقاء کیفیت عملکردها در گروه های مختلف پرستاری انجام شود.
  کلیدواژگان: کیفیت خدمات، پرستاری، سروکوال، بیمارستان، تامین اجتماعی
 • جعفر صادق تبریزی، علی جنتی، زهرا حمزه ای، محمود رضا نریمانی صفحه 75
  زمینه و هدف
  آموزش و ارزیابی باید بگونه ای طراحی گردد تا دانشجویان در محیطهای واقعی یا مشابه کار آینده آموزش دیده و در شرایط واقعی یا شبیه سازی شده ارزیابی شوند. مطالعه حاضر با هدف ارتقای ارزیابی نهایی درس کارآموزی طراحی گردید.
  مواد و روش ها
  یک مطالعه کمی (61 نفر) و کیفی (15 نفر) با دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در دانشکده بهداشت و تغذیه تبریز انجام گرفت. ابتدا به کمک روش بحث گرهی متمرکز (FGD) تجربه دانشجویان از ارزیابی کارآموزی اخذ شده و بر اساس نظرات آنها اقدام به طراحی و استفاده از روش آزمون ساختار یافته عینی در عرصه گردید. در این روش دانشجویان بصورت انفرادی در ایستگاه های آماده شده خدمت خاصی را انجام داده و مهارتهای آنها توسط ممتحن و با استفاده از چک لیست ارزیابی میگردد. در پایان نظرات دانشجویان به دو روش کیفی و کمی اخذ گردید. داده ها به روش دستی (مطالعه کیفی) و نرم افزار SPSS (کمی) تحلیل شدند.
  نتایج
  نتایج FGD های بعد از آزمون ساختاریافته عینی در عرصه نشان میدهد که اکثریت دانشجویان از این آزمون راضی بوده و آنرا روش خوبی برای سنجش مهارت و شایستگی میدانستند. بعلاوه نتایج داده های کمی نشان میدهد که 74% دانشجویان این آزمون را یک روش مفید سنجش توانمندی هایشان دانسته و حدود 70% در ابتدای ترم درباره آزمون مذکور به خوبی توجیه شده بودند. بعلاوه 58% دانشجویان نمره دهی در آزمون ساختاریافته عینی در عرصه را عادلانه می دانستند.
  نتیجه گیری
  پیشنهاد می شود از روش آزمون ساختاریافته عینی در عرصه برای ارزیابی نهایی مهارتهای دانشجویان غیر پزشکی در دروس عملی و کارآموزی استفاده شود
  کلیدواژگان: کارآموزی، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، ارزیابی نهایی، آزمون ساختاریافته عینی در عرصه
 • مقاله مروری
 • حسین جودکی، آرش رشیدیان صفحه 83
  سیاستگذاران، برنامه ریزان و کسانی که به نظام های سلامت کمک مالی می کنند علاقه دارند تاثیر فساد بر دسترسی به خدمات و پیامدهای سلامت را بدانند. تلاش هایی که برای فهم خطر سوء استفاده از قدرت در جهت منافع شخصی -یا همان فساد- انجام شده است، ارتباط بین فساد و عوامل مختلف مدیریتی، مالی و حاکمیتی را نشان داده اند. دانشمندان علوم رفتاری و انسان شناس ها نیز به عوامل فردی و اجتماعی اشاره کرده اند که بر رفتار کارکنان دولت و مشتریان آنها تاثیر می گذارد. این مقاله چهارچوبی جامع برای جمع بندی نتیجه این تلاش ها ارایه می کند و در آن روش هایی گفته می شود که با استفاده از آنها زمینه ها، فشارها و دلایلی که موجب فساد در نظام سلامت می شوند تشریح و اندازه گیری می شوند. مقاله، کاربرد مداخلات مرتبط را با بیان مثال هایی در نظام سلامت بحث نموده و نشان می دهد چگونه تئوری به عنوان مبنایی برای پژوهش و عمل قرار می گیرد. همچنین چالش های اجرای استراتژی های ضد فساد در شرایط خاص محلی و جهت گیری مطالعات مورد نیاز در آینده مورد توجه قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: فساد، پرداخت های غیررسمی، سیاستگذاری سلامت، مدیریت خدمات سلامت، شفافیت، پاسخدهی، کشورهای در حال توسعه، سلامت بین الملل
|
 • M. Arab, S. Fazeli, V. Mohamadpour, M. Yousefi Page 1
  Background
  The admission department as a first point of patients contact with hospital needed special attention. This study has tried to estimate number of needed personnel with work measurement of general functions of admission department.
  Material and Methods
  This study was a descriptive-analytical and practical research. This study tried to measure real and expected time and determined difficulty degree and skills needed for each task of admission department, then determined total work units and needed personnel in admission department of Children's Medical Center affiliated with Tehran University of medical sciences in 2009.
  Results
  Total work units in admission department were approximately 10780 units for one month. Counting at least 987 units for every person per month, the number of human resources needed for this unit was 11, while current number of human resources in this department is nine.
  Conclusion
  Finding of this study show that Children's Medical Center involves with inadequate human resources and multiple pressure due to insufficiency in mentioned department, and tries to promote the technology using in this department and increase the personnel and reset the payment system based on work load
 • A. Nasiri Poor, J. Tabibi, Hr Maleki, Y. Nourozi Page 6
  Background
  The most basic financial information and data which are needed for a laboratory manager is the costs allocated to the cost unit and the cost of services. The cost prime can increase the managers function in practical beget and strategies plan and this article based on function, is don to calculate the cost prim of clinical laboratories services in VALI A SR Hospital in Tehran by using of ABC model.
  Material and Methods
  the study is a practical research done by descriptive-analytic method in a periodical and retrospective form during Forward to Esfand of 1378. Thirty tests were chosen according to the fluency chart. Data collecting tools, information sheets, interviews and direct observations were collected and analyzed and the cost price of laboratory services calculated by the help of MY ABCM software.
  Results
  In VALI A SR Hospital's laboratory, Findings demonstrate that, maximum and minimum costs are related to human recourses cost (44%) and energy cost (.5%) also about activities, most activities is related to expertise activates(97% of total). these result show THE importance of human recourses especially expert human recourse in prime cost. the maximum prime cost is related to urine analysis(11%) and the minimum prime cost is related to sodium an of biochemistry's group(21%). it means more frequency of services lead to reduce of services prime cost. Finally the average of calculated prime cost was different to hygiene ministry tariff (about 63%).this difference is result of unrealistic tariffs vs. prime cost of services.
  Conclusion
  According to volume test operational and other conveniences in the Valiaasr hospital's laboratory, this laboratory encounter to missing budget. We can reduce the service's prime cost by improvement of performance management especially in human recourse filed and consume recourses in best way by standardization of consumption.
 • Azra Ramezankhani, N. Markazi Moghaddam, A. Haji Fathali, H. Jafari, M. Heidari Mnfared, M. Mohammadnia Page 27
  Background
  Operating room efficiency is a major determinant of hospital cost. Maximizing throughput, while maintaining quality, is therefore paramount to maintenance of financial viability. Cancellation of surgery may increase a hospital's cost and affect the efficiency of operating room and waste of resources. This study was conducted to determine the rate and causes of canceled surgeries, and identifies areas for improvement in a teaching hospital in Tehran.
  Material and Methods
  We carried out a descriptive study of the reasons for canceling scheduled operations. Data were collected during 9 consecutive months. The reasons for cancellation were identified by theatre staff. We grouped all the reasons into 13 reasons. Other necessary information like operated surgery was obtained from IT department. Descriptive statistics (frequency, percentage, 95% confidence interval) were used to analyses of data. Statistical analyses were performed using SPSS and Excel Microsoft office.
  Results
  in this study, 18.2% of the 3381 scheduled operation were canceled on the day of surgery, 32.1% of them because of vascular surgery, followed by orthopedics (18.7%), general surgery (15.5%) and nose and throat surgery (13.7%). The common reasons for cancellation were lack of theatre time, clinical change in the patient's condition, lack of paraclinic tests and consultant's report on patient flow problems, blood preservation, drug and necessary equipment for surgery.
  Conclusion
  This study demonstrated that most cancellations of scheduled operation are due to hospital deficiencies and medical team reasons that most of them are preventable. Several changes like better infrastructural facilities, enhanced interdepartmental communication are suggested to try and reduce the cancellation rate.
 • Sj Tabibi, M. Kakhani, Mr Gohari, S. Shahri Page 35
  Background

  the competitive of existing area in servicing organizations which are showing the desired services, the importance and satisfy customers and making content about their needs more than before.

  Material and Methods

  The present study descriptive survey of practical purpose and its method correlation study has been done. Statistical Society of this research is all referred patients to outpatient clinics in private and governmental hospitals at Tehran province(N=260). The data collecting tools have included two questionnaires, so for measuring of services quality was used from servqual standard questionnaire and part of parasoraman, zitamel and berry(1996) standard questionnaire about customer's behavioral tendencies for measuring of loyalty.

  Results

  T-test was used for comparing the average in private and governmental section at all the five dimentions and pierson correlation coefficient was used for determining the relation between one by one the five dimentions of services quality with patient 's loyalty and also used regression test. 36% of variance in patient's loyalty is due to components of service quality. A change of one unit in tangible factors, ensuring, and empathy results in 0.263, 0.285, and 0.116 change in patient 's loyalty, respectively. Regression model cannot make any prediction for other components because the significance levels of components are greater than 0.05.

  Conclusion

  whereas in this research there is meaningful relation between services quality and patient's loyalty;it seems that in such organizations the strategic application which cause the improving of quality;will redound the increasing of patientsloyalty and finally it will cause more profitability for hospitals.

 • Tol Azar, Abolghasem Pourreza Page 43
  Background

  Multiple environmental factors have roles in producing anxiety. Individualized differences and environmental conditions can affect the anxiety level. So, hospital environment and especially cardiac surgery ward have a great importance because they can save the patient's life.

  Material and Methods

  The present study is a descriptive- analytical one which has been conducted upon studying the level of anxiety pre and post coronary artery bypass graft surgery in the hospitals of Tehran University of Medical Sciences and preparing an educational program for such patients, was the other goal of the study.Study population consists of 150 patients under examination that at the time of the study have been voluntaries to coronary artery bypass graft surgery. The sample was studied 24 hours before and weeks after surgery. The sample was selected randomly and data collected through a questionnaire with two separate parts. For the purpose of data analysis, SPSS software was employed.

  Results

  The result of the study shows that the level of anxiety before coronary artery bypass graft have been more than the level of anxiety after the operation. The difference between of the levels of anxiety have had significant relations with some of independent variables of the study such as sex, age, number of children and marital status, but there were not significant relations between occupation, educational level, non cardiac disease background, background of MI, non cardiac surgery background, the period of suffering from coronary disease background of hospitalization.

  Conclusion

  It seems that the men's ability to return to pre-operation socio-economic condition reduces their post operation anxiety. When people become older, they will be more fearful regarding the future's events but people older than 46 years old will obtain more life expectancy after surgery due to more extended familial relationship.Married people experience less anxiety due to post operation, familial responsibilities and relief of cardiac symptoms. It can be concluded that anxiety reduction in these patients can result from cultural, socio-economic and demographic variables. Believes as cultural factors in the life have a great role in appearance and the level of anxiety.

 • Hassan Emami Page 57
  Background
  As in many countries, Medical Education (ME) is offered in three levels including Undergraduate ME, Graduate ME, and Continuing ME. Information theology development has provided a suitable chance for ME. E-learning in ME is growing more and more. The present study seeks to determine the key success factors (KSF) in E-learning in medical fields
  Material And Methods
  KSF has been scrutinized in the literature following of which, and due to similarity, a clas­sification with seven groupings was established including institutional factor, technology, interested parties, information knowledge, methods and approaches educational resources, and environmental factors. Through a questionnaire, the data were gathered from the information technology (IT) direc­tors in all medical universities throughout the country. The data collected were subjected to facto­rial analysis. Data from heads of educational groups were obtained through focus group discussion. Cronbach reliability coefficient was calculated for questionnaire used. Factorial analysis was used to identify meaningful KSF. T-Test, and one-way variance analysis as well as Pearson's correlation were used. The analysis was conducted with SPSS software
  Results
  The preparedness factors were analyzed through group discussions with the heads of the academic departments under the study. By factorial analyses, five factors were found. Fisher Exeact Test was used to compare the obtained ratios in 5% curve whose results showed that among the three factors including legal and technical environ­ment, specialized hardware and software, and high speed internet, performance interest and potentials showed a significant difference (p=0.002). A p=0.011 was found for the authoritie's interest and finan­cial and non-financial rewards. No other significant differences were found anywhere else.
  Conclusion
  Appropriate strategies to coordinate and aligned with the conditions that must be taken, including some of them can be cited: Document Perspective drawn by the Ministry of Health, Content production (medical, etc.) to the appropriate shape, Develop technical and communications infrastructure, First e-learning development in the field of basic science And then as a complementary training in Clinical Science, Develop and build information literacy skills among teachers and students And encourage them in this area, Platforms and create the appropriate structures and interactions necessary, Despite the virtual library, Drawing rules for the protection of creators and owners of content rights education, Culture correct and appropriate, Private sector participation in developing e-learning and. .so on
 • M. Mohammadnia, B. Delgoshei, Sh Tofighi, L. Riahi, A. Omrani Page 68
  Background
  However nurses are responsible for patients quality care legally and ethically, in other side, patients have rights to receive appropriate and quality care. The aim of this descriptive study was to explore SERVQUAL dimensions (Reliability, Responsiveness, Assurance and Empathy) of Nursing Service Quality (NSQ) at Tehran Social Security Organization (SSO) Hospitals.
  Material And Methods
  This study was carried out as an applied, descriptive and cross- sectional study during the summer and autumn of 2009 in Tehran SSO hospitals. Study tool was prepared on the basis of the standard and modified questionnaire of SERVQUAL based on Parasuraman, Zeithaml and Berry questionnaire (1988) for NSQ and consisted of 4 dimensions which were Reliability, Assurance, Empathy, and Responsiveness. The population for this study included of all inpatients of selected Tehran SSO hospitals who were selected by random sampling (N=200). For accounting Means, Standard Deviations and percents SPSS (ver. 16) have been used.
  Result
  The total percentage of NSQ was upper middle (66), prescriptively Reliability (74), Assurance (69) and Empathy (64) were the most ones and Responsiveness (58) was the lowest.
  Conclusion
  The results of this study showed that NSQ was in desired degree from patients` perspective in selected hospitals. The health care managers should have been attention to nursing as an important workforce of a hospital for raising the service quality of their organizations. Nurses are main role in quality care improvement and patients satisfaction. So, actions regarding to improve their performance are useful and necessary. Due to lowest score of Responsiveness among nursing staff, we suggest training courses for improving organizational culture on responding and effective communication to achieve high quality performance of all nursing group staff.
 • Js Tabrizi, A. Jannati, Z. Hamzehei, Mr Narimani Page 75
  Background
  Education and evaluation should be designed to educate and evaluate students in the real field or similar to their future work place. This study aimed to improve summative evaluation in internship.
  Material and Methods
  A quantitative (61 students) and qualitative (15 students) study with health services management students conducted in Tabriz Faculty of Health and Nutrition. OSFE was developed as a summative evaluation method based on student's experiences about final evaluation of clerkship, which ascertained using two FGDs. In the OSFE method students attended in the several stations to do particular skills individually. In each station student's skill has been assessed by a trained examiner using standard checklists. At the end of exam, student's opinion about new method has been asked through qualitative and quantitative methods. Qualitative data analyzed by hand and SPSS software was used to analyze quantitative data.
  Results
  Findings from FGDs (after OSFE) showed that the majority of students were satisfied about OSFE and they believed that it is a good method to assess student's skills and competencies. Quantitative study also demonstrated that 74% of students believed that OSFE is a good method to evaluate their capabilities and 70% verified that they have been attended in an orientation session about OSFE. Moreover, 58% considered OSFE as an equitable method.
  Conclusion
  It can be suggested that OSFE could be used as a valuable summative evaluation method for non-medical student's clerkship and practical courses.
 • Hossein Joodaki Page 83
  As health care delivery systems develop, and their cost - as a percentage of total society expenditure - increases, policy-makers are more and more concerned about how to control these spiraling costs. An important section of policy maker's efforts to reduce costs is concentrated on preventing wastage in the health system. While a significant part of the resource wastage is due to inefficiencies in health system delivery, corruption and health care fraud and abuse are also to blame. The nature and the rate of corruption in the health care differ from one country to another. Still all countries encounter this problem and invest in interventions to combat corruption. Here we provide the readers with translated version of a very useful and readable paper by Vian. The paper reviews and summarizes the theories, methods, and interventions to combating corruption in health care.