فهرست مطالب

مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات - سال بیست و یکم شماره 3 (پیاپی 83، پاییز 1389)
 • سال بیست و یکم شماره 3 (پیاپی 83، پاییز 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/09/01
 • تعداد عناوین: 13
|
 • بنفشه فتح اللهی، ابراهیم افشارزنجانی، دامون نوذری صفحه 7
  امروزه، مدیریت دانش را ابزاری قدرتمند برای دستیابی به مزیت های رقابتی و مدیریت دارایی های دانشی آشکار و پنهان سازمان ها می دانند. دانشگاه ها نیز در مقام سازمان های تولید، رشد، و اشاعه دانش می توانند از آن بهره گیرند. برای اعمال مدیریت دانش به صورت اثربخش، امکان سنجی پیاده سازی آن اهمیت بسزایی دارد. در پژوهشی که گزارش آن را می خوانید، آمادگی دانشگاه اصفهان از لحاظ فرهنگ و عوامل انسانی، ساختار و فرایندها، و زیرساخت فنی برای پیاده سازی مدیریت دانش بررسی شده است. جامعه آماری این پژوهش را 135 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه اصفهان تشکیل داده اند که طی سال های 84- 86 در این دانشگاه مجری طرح پژوهشی بوده اند. داده های این پژوهش با استفاده از پرسشنامه ای گرد آوری شده که الگوی آن پرسشنامه هربرت رمپرساد است. یافته ها حاکی از آن است که دانشگاه اصفهان از لحاظ زیرساخت فناوری اطلاعات آمادگی اش برای پیاده سازی مدیریت دانش بیشتر از ساختار و فرایندهای سازمانی و فرهنگ و عوامل انسانی است.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، زیرساخت فنی، انسانی و فرهنگ سازمانی، ساختار و فرایندها، دانشگاه اصفهان
 • نجلا حریری، شبنم شاهوار صفحه 23
  هدف از انجام پژوهش حاضر، ارائه راهکارهای ارتقای سطح رضایت کاربران کتابخانه مرکزی سازمان مدیریت صنعتی با استفاده از سامانه مدیریت ارتباط با مشتری است. این پژوهش در سه مرحله انجام شده است. مرحله اول به منظور آگاهی از عوامل نارضایتی کاربران، با رویکرد کمی و به روش پیمایشی توصیفی، با استفاده از پرسشنامه لایب کوآل بر روی یک نمونه تصادفی طبقه ای برروی 274 نفر از کاربران اجرا گردید. در مرحله دوم پژوهش با به کارگیری رویکرد کیفی، یک مطالعه موردی توصیفی انجام شد و داده های تکمیلی مربوط به عوامل نارضایتی و راهکارهای افزایش رضایت از طریق مصاحبه تمرکز گروهی با ناراضی ترین کاربران کتابخانه گردآوری شد. در مرحله سوم، یافته های حاصل از دو مرحله پیش گفته، با فراهم کردن مبنای اطلاعاتی لازم منتهی به ارائه راهکارهای ارتقای رضایت کاربران و طراحی و پیشنهاد سامانه مدیریت ارتباط با مشتری در کتابخانه مرکزی سازمان مدیریت صنعتی گردید. این سامانه، با دارا بودن امکان شخصی سازی برای اعضای کتابخانه، از ظرفیت بالقوه برای ارائه خدمات مورد نیاز و فراتر از نیاز کاربران برخوردار است.
  کلیدواژگان: مدیریت ارتباط با مشتری، کیفیت خدمات، لایب کوآل، رضایت کاربران، کتابخانه مرکزی سازمان مدیریت صنعتی
 • سیدعابدین حسینی، منصور کوهی رستمی صفحه 41
  پژوهش حاضر، به ارزیابی مجموعه کتابخانه های مرکزی دانشگاه های جامع تحت نظارت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر مبنای استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی می پردازد. هدف از انجام این پژوهش، بررسی وضعیت مجموعه کتابخانه های مرکزی دانشگاه های مورد نظر بر مبنای «استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران» است. جامعه پژوهش کلیه کتابخانه های مرکزی دانشگاه های مذکور هستند. جمع آوری داده ها با استفاده از سیاهه وارسی ای که بر اساس استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران تهیه شده، صورت گرفته است. در مجموع، از 25 سیاهه وارسی توزیع شده، تعداد 19 سیاهه وارسی، یعنی (76 درصد) بازگردانده شد. پژوهش حاضر به روش پیمایش ارزشیابی انجام گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که کتابخانه های مرکزی دانشگاه های مورد مطالعه از نظر رویکرد کیفی مجموعه، به طور میانگین، (4/62درصد) با این استاندارد مطابقت دارند. از نظر رویکرد کمی نیز در مجموع کتابخانه های مرکزی مورد مطالعه، تنها (97/19درصد) مجموعه مورد نیاز بر اساس استاندارد را دارا هستند، یعنی کتابخانه های مورد نظر با توجه به استاندارد مجموعه، با کمبود شدید مجموعه منابع مواجه هستند و از این لحاظ در وضعیت بسیار نامطلوبی به سر می برند.
  کلیدواژگان: کتابخانه های دانشگاهی، استانداردهای کتابخانه های دانشگاهی ایران، مجموعه، مجموعه گستری
 • علیرضا رجبی پور میبدی، بتول رجبی پور میبدی صفحه 61
  مدل تحلیل شکاف ابزاری است که با استفاده از آن می توان کیفیت خدمات را از دیدگاه مشتری در سه سطح خدمات مورد انتظار، خدمات ارائه شده، و حداقل خدمات مورد انتظار ارزیابی نمود. هدف اصلی این مطالعه، بررسی کیفی خدمات ارائه شده به کاربران، با استفاده از مقیاس کیفیت خدمات و نیز بررسی مشکلات کاربران هنگام استفاده از کتابخانه بود. این مطالعه در بهار و تابستان سال 1387، در کتابخانه های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد انجام شد. در ابتدا، پرسشنامه تحلیل شکاف بین کاربران کتابخانه های مورد نظر توزیع شد و از آنها خواسته شد که به ابعاد خدمتی مختلف کتابخانه ها از نظر کیفی در سه سطح خدمات مورد انتظار، خدمات ارائه شده، و حداقل خدمات قابل قبول نمره دهند. اطلاعات جمع آوری شده توسط نرم افزار اس.پی.اس.اس. تجزیه و تحلیل و میانگین خدمات کیفی محاسبه گردید. مطالعه حاضر نشان داد که کتابخانه های مورد مطالعه در هیچ یک از ابعاد کیفی خدمات، نتوانسته اند انتظارات کاربران خود را برآورده کنند. نتایج این مطالعه بیانگر نقاط ضعف و قوت ابعاد کیفی خدمات از دیدگاه کاربران خطاب به مدیران بود و نشان داد که کتابخانه های مورد مطالعه در چه ابعادی از نظر کیفی خدمات قابل قبولی دارند. این نتایج، به مدیران در تصمیم گیری ها کمک می کند تا خدمات کیفی خود را افزایش داده و در نتیجه رضایت کاربران را فراهم کنند.
  کلیدواژگان: کیفیت خدمات، تحلیل شکاف، ابعاد کیفی خدمت، کتابخانه، دانشگاه علوم پزشکی یزد
 • زهرا اسدزاده صفحه 79
  پژوهش حاضر، به بررسی نیازهای اطلاعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه زابل، جهت تعیین اولویت های خدماتی کتابخانه مرکزی و شناخت موانع دسترسی به اطلاعات می پردازد. این پژوهش، با استفاده از تحقیق پیمایشی انجام شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان می دهد کتاب و نشریات ادواری و مجلات الکترونیکی از مهم ترین منابع مورد استفاده در رفع نیازهای اطلاعاتی اعضای هیئت علمی است. 1/42 درصد از اعضا به استفاده از منابع الکترونیکی و دیجیتالی تمایل دارند. هدف از کسب اطلاعات نیز راهنمایی در تهیه مسئله پروپوزال (9/58 درصد)، ارتقای مهارت شغلی در تدریس (8/36 درصد)، تالیف کتاب و مقاله (5/29 درصد)، شناسایی منابع تخصصی (4/28 درصد)، و روزآمد کردن اطلاعات تخصصی (4/27 درصد) عنوان شده است. نبودن سالن مطالعه مناسب برای اعضای هیئت علمی، کمبود منابع کافی در کتابخانه، عدم آگاهی از وجود منابع اطلاعاتی، محدودیت وقت و اشتغال زیاد، و کمبود همکاری های بین کتابخانه ای از مهم ترین عوامل موثر در عدم دسترسی به اطلاعات ذکر شده است.
  کلیدواژگان: دانشگاه زابل، اعضای هیئت علمی، نیازهای اطلاعاتی، دسترسی به اطلاعات
 • پروانه مدیر امانی، فرشته نوروزی، زهرا جنگی صفحه 91
  این مقاله حاصل مطالعه ای موردی است که به تجربه پیاده سازی مراحل مدیریت دانش سازمانی، از سال 1379 لغایت 1388، در کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی مشهد می پردازد. به همین منظور، ضمن مروری مختصر بر مطالعات انجام گرفته در داخل و خارج از کشور در زمینه مدیریت دانش سازمانی، فعالیت های انجام شده در کتابخانه مرکزی این دانشگاه بر پایه برنامه راهبردی پنج ساله و تقویت زیرساخت های مورد نیاز در حوزه فناوری اطلاعات نیز ارائه می شود. از دستاوردهای این تجربه، می توان از تشکیل شورای تخصصی و سیاست گذاری امور کتابخانه های دانشگاه نام برد که به تدریج در روش کارکرد حرفه ای کتابداران دانشگاه تاثیر داشته و روحیه کارگروهی و ایجاد فرهنگ تبادل اطلاعات و دانش در کتابخانه های دانشگاه را افزایش داده است.
  کلیدواژگان: دانش سازمانی، مدیریت دانش، کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مطالعه موردی
 • فریده عصاره، محمدرضا قانع، مهرزاد رحمانی سفیدویه صفحه 105
  هدف از این پژوهش، بررسی تولیدات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز در سطوح ملی و بین المللی (آی.اس.آی.) در یک دوره 8 ساله، از سال 1379- 1386 است. این پژوهش از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل 543 نفر عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز است. یافته های این پژوهش نشان داد که در طول مدت مطالعه 8507 مدرک در قالب های مختلف تولید شده است که از این تعداد 4218 مورد مقالات مجلات، 3308 مورد مقالات کنفرانس، 515 مورد طرح های پژوهشی، 376 مورد کتاب، و 90 مورد اختراعات و آثار بدیع بوده است. به نسبت تعداد اعضای هیئت علمی، بیشترین تولیدات علمی توسط دانشکده کشاورزی و کمترین میزان توسط دانشکده کشاورزی داراب صورت گرفته است. اعضای هیئت علمی مقالات خود را بیشتر در مجلات خارجی به چاپ رسانده اند؛ با این حال، زبان غالب مدارک تولید شده زبان فارسی بوده است. یافته ها نشان داد 90/87 درصد از آثار تولید شده به صورت تالیف و فقط 09/12درصد به صورت ترجمه بوده است. تولیدات علمی، در سال های مورد نظر، از رشد قابل توجهی برخوردار بوده اند و بیشترین میزان تولیدات مربوط به سال 1386 می باشد. اعضای هیئت علمی، در مجموع، 1853 مدرک در پایگاه آی.اس.آی. به چاپ رسانده اند که بیشترین سهم را دانشکده علوم و کمترین سهم را دانشکده ادبیات و علوم انسانی داشته است. تولیدات در این پایگاه از رشد قابل توجهی برخوردار بوده و بیشترین تولیدات در سال 1386 بوده است. نتایج حاصل از تحلیل 39 مجله، که بیشترین آثار اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز را به چاپ رسانده اند، نشان داد که مقالات جامعه پژوهش از اعتبار بین المللی و ضریب تاثیر بالایی برخوردار می باشد.
  کلیدواژگان: تولیدات علمی، اعضای هیئت علمی، دانشگاه شیراز، پایگاه آی.اس.آی، علم سنجی، فعالیت های پژوهشی
 • فاطمه زندیان، امیر متقی دادگر صفحه 129
  پژوهش حاضر، با هدف تعیین میزان رضایت استفاده کنندگان کتابخانه مرکزی دانشگاه قم از خدمات مرجع آن کتابخانه انجام شده است. تعیین انواع خدمات مرجع و شناسایی عوامل رضایتمندی استفاده کنندگان از هدف های ویژه این بررسی بوده است. جامعه آماری شامل اعضای هیئت علمی و دانشجویانی است که از خدمات مرجع کتابخانه مرکزی دانشگاه قم استفاده نموده اند. نوع پژوهش توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده که به بیش از 53 درصد پرسشنامه ها پاسخ داده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از آمار توصیفی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که: 1) جامعه استفاده کننده از خدمات مرجع ارائه شده در کتابخانه های خود اطلاع دارند، اما میزان اطلاع آنها از خدمات «پاسخگویی تلفنی به سوالات مرجع» و «ارائه خدمات گزینشی» در سطح پایینی قرار دارد؛ 2) بیش از نیمی از افراد از کمک کتابدار در پیدا کردن اسناد و مدارک مورد نیاز خود رضایت دارند؛ 3) خوشرو بودن کتابدار و در دسترس بودن آنان در هنگام نیاز، آموزش فردی در استفاده از کتابخانه، از عوامل اصلی رضایت استفاده کنندگان به شمار می رود. یافته های پژوهش در مورد میزان رضایت کلی استفاده کنندگان از خدمات مرجع نشان داد که 51 درصد از جامعه استفاده کننده از خدمات مرجع در کتابخانه راضی و یا بسیار راضی بوده اند. در پایان پیشنهادهایی با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش ارائه شده است.
  کلیدواژگان: رضایتمندی، کتابخانه های دانشگاهی، خدمات مرجع، مراجعان، کتابخانه مرکزی دانشگاه قم
 • اورانوس تاج الدینی، علی سادات موسوی صفحه 153
  دانشگاه ها یکی از مهم ترین مراکز آموزش و پژوهش هر کشور محسوب می شوند و بخش عظیمی از پژوهش های علمی و پروژه های تحقیقاتی هر کشور زاییده فعالیت های منبعث از این مراکز می باشد. کتابخانه های دانشگاهی، قلب تپنده هر دانشگاه برای دستیابی به اهداف آرمانی آن - یعنی آموزش و پژوهش - به شمار می روند. در این مقاله، مجموعه کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید باهنر کرمان به عنوان پایه پژوهش در نظر گرفته شده و پراکندگی موضوعی و میزان استفاده از آن در سال 1387 مورد بررسی قرار گرفته است. هم اکنون، کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید باهنر کرمان، برای رده بندی منابع خود از سیستم رده بندی کتابخانه کنگره (ال سی) استفاده می کند و مخزن این کتابخانه به روش نیمه بسته اداره می شود. در این پژوهش، کلیه کتاب های فارسی و لاتین کتابخانه مرکزی دانشگاه شهید باهنر کرمان، به عنوان جامعه پژوهش در نظر گرفته شده اند. بر اساس نتایج به دست آمده، در بخش کتاب های فارسی، کتاب های رده فلسفه و دین (کلیه شاخه های این رده) بیشترین؛ و رده علوم دریایی کمترین سهم را در مجموعه این کتابخانه دارند. در بخش لاتین نیز رده های علوم دریایی و موسیقی کمترین و رده علوم محض (کلیه شاخه های این رده) بیشترین میزان منابع را در مجموعه کتابخانه اشغال کرده اند. همچنین، یافته های این پژوهش نشان می دهند که میانگین استفاده از کتاب های فارسی به طور معناداری بیشتر از کتاب های لاتین است و این در حالی است که تفاوت معناداری میان استفاده از کتاب های رده های موضوعی مختلف وجود ندارد.
  کلیدواژگان: پراکندگی موضوعی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، رده های موضوعی، کتابخانه های دانشگاهی، کرمان، مجموعه سازی، میزان استفاده
 • کمال ابراهیمی، شفیع حبیبی، علی کلبخانی صفحه 165
  هدف این تحقیق، ارزیابی وضعیت مجموعه کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی تبریز با توجه به معیارهای دو استاندارد کتابخانه های دانشگاهی ایران و ای.سی.آر.ال است. داده های این تحقیق با استفاده از چک لیست از کتابخانه ها و آموزش کل دانشگاه و دانشکده ها گردآوری شده است و در نرم افزار اکسل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد که کل کتابخانه های دانشگاه علوم پزشکی تبریز شامل 85046 مدرک است که 9 درصد استاندارد کتابخانه های دانشگاهی ایران و 5 درصد استاندارد ای.سی.آر.ال را شامل می شود. همچنین دانشگاه دارای 1300 مجله چاپی فارسی و لاتین اشتراکی و غیراشتراکی بوده که این میزان 35 درصد استاندارد کتابخانه های دانشگاهی ایران می باشد و با احتساب مجلات الکترونیکی اشتراکی حدود 3800 مجله را دربرمی گرفت که 102 درصد استاندارد را شامل می شود.
  کلیدواژگان: ارزیابی مجموعه کتابخانه، استاندارد کتابخانه های دانشگاهی ایران، استاندارد ای.سی.آر.ال
 • عباس دولانی، محمدرضا فرهادپور صفحه 179
  مقاله حاضر با هدف بررسی برخی از امکانات فهرست های پیوسته همگانی در محیط وب صورت گرفت. بدین منظور، فهرست 20 کتابخانه دانشگاهی کشور انگلستان و همچنین 14 فهرست همگانی دانشگاهی داخل کشور با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. سپس، فهرست های مذکور به طور جداگانه توسط سیاهه بازبینی، که با مطالعه مقدماتی فهرست های پیوسته کشورهای مختلف و همچنین تطبیق آن با سایر پژوهش های انجام شده قبلی تهیه شده بود، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج به دست آمده از داده های آماری نشان دادند، که فهرست های پیوسته دانشگاهی کشور انگلستان از نظر کمی و کیفی در طراحی و میزان گنجاندن امکانات لازم در یک فهرست پیوسته، به مراتب بهتر از فهرست های پیوسته داخلی عمل کرده اند. بدین ترتیب که، فهرست های داخلی 5/56 درصد و فهرست های پیوسته دانشگاهی انگلستان 46/73 درصد از استانداردهای ارائه شده در سیاهه بازبینی را رعایت کرده بودند.
  کلیدواژگان: فهرست های پیوسته، شبکه جهانی وب، شاخص های استاندارد، فهرست های ماشین خوان، پیوندهای فرامتنی
 • فاطمه تصویری قمصری، حامد صالحی صفحه 201
  امروزه، بسیاری از سازمان ها، مدیریت دانش را برای تصرف سرمایه های فکری کارکنانشان به کارمی گیرند. این سازمان ها استقرار مدیریت دانش را به عنوان بخشی از راهبرد سازمان ضروری می دانند. پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی از سال 1379، با استقرار نظام مدیریت دانش در پژوهشکده، به ساماندهی دانش موجود در سازمان پرداخته است. در حال حاضر، ارائه گزارش های دوره ای در پژوهشکده به صورت یک فرهنگ سازمانی درآمده است. در این مقاله، علاوه بر ارائه تعاریفی از مدیریت دانش، روش اجرای مدیریت دانش و نقش کتابخانه تخصصی پژوهشکده در این فرایند بررسی شده است. در پایان، به مهارت های موردنیاز کتابداران این کتابخانه، برای ایفای نقش موثرتر در مدیریت دانش اشاره شده است.
  کلیدواژگان: مدیریت دانش، کتابخانه تخصصی، کتابدار، پژوهشکده مهندسی
 • المیرا جنوی، صدیقه محمداسماعیل، طاهر روشندل اربطانی صفحه 217
  هدف این مقاله بررسی میزان انطباق کتابخانه های مرکزی دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سطح شهر تهران با ویژگی های سازمان یادگیرنده می باشد. جامعه آماری تحقیق را کلیه کارکنان با مدرک لیسانس و بالاتر کتابخانه های مزبور تشکیل می دهند. روش تحقیق پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته با مقیاس لیکرت بوده است. نتایج حاصل از آزمون دوجمله ای نشان داد که کتابخانه های مزبور ویژگی های سازمان یادگیرنده را ندارند و این کتابخانه ها یادگیرنده نیستند. و در نهایت، پیشنهاداتی جهت افزایش میزان یادگیرندگی سازمانی در این کتابخانه ها ارائه شده است.
  کلیدواژگان: سازمان یادگیرنده، یادگیرندگی سازمانی، کتابخانه های مرکزی دانشگ
|
 • Banafsheh Fathollahi, Ebrahim Afshar Zanjani, Damoon Nozari Page 7
  Today, knowledge management is recognized as a strong tool for obtaining a competitive advantage and managing the explicit and tacit knowledge assets of organizations. Universities–as organizations for producing, increasing and disseminating knowledge–may also benefit from knowledge management. In order to effectively apply knowledge management, it is important to conduct a feasibility study for its implementation. In this research paper, a study has been carried out on the preparedness of the University of Isfahan in terms of culture and human factors, structure and procedures, and technical infrastructures for implementing knowledge management. The research population for this consists was 135 faculty members of the University of Isfahan who have implemented research projects there from 2005 to 2007. The data were collected through a questionnaire based on Hubert Rampersad’s questionnaire. The findings show that the University of Isfahan is more ready in terms of information technology infrastructures than organizational structure and procedures and culture and human factors.
  Keywords: knowledge management, technical infrastructure, organizational culture, structures, procedures, the University of Isfahan
 • Nadjla Hariri, Shabnam Shahvar Page 23
  The aim of carrying out this research is to provide solutions to improve the satisfaction level of users of the central library of the Industrial Management Institute (IMI) using the customer relationship management system. This research has been carried out in three phases. The first phase studied the factors that influenced user dissatisfaction. This phase was conducted with a quantitative approach and used the descriptive-survey method in which LibQual questionnaires were distributed among a sample of 274 library users. In the second phase of the research, using a qualitative approach, a descriptive case study was carried out and complementary data related to the dissatisfaction factors and solutions to improve satisfaction were collected through an interview with a focus group of the most dissatisfied library users. In the third phase, with the help of the findings of the two phases mentioned which provided the required information basis, solutions were presented for improving the satisfaction of users and a customer relationship management system was designed and proposed for the central library of the Industrial Management Institute. This system is capable of being customized by library users and has a potential capacity for providing the services required by the users and even services above their requirements
  Keywords: Customer Relationship Management (CRM), service quality, LibQual, user satisfaction, central library of Industrial Management Institute (IMI)
 • Seyyed Abedin Hosseini, Mansoor Koohi Rostami Page 41
  This research evaluates the collections of the central libraries of comprehensive universities under the supervision of the Ministry of Science, Research and Technology of Iran according to the standards for university libraries. The aim is to study the status of the collections of these libraries based on the “standards for university libraries of Iran”. The research population includes all the central libraries of the universities. The data was collected using a checklist prepared based on the standards for university libraries of Iran. From a total of 25 checklists distributed, 19 (76 %) were returned. The research has been conducted using the evaluative survey method. Findings of data analysis show that on average 62.4 % of the central libraries of the universities studied meet this standard in terms of the qualitative approach. In terms of the quantitative approach, only 19.97 % of the central libraries studied have the collections required according to the standards. This means that in terms of collection standards, the libraries studied face acute shortage of resources and are in a very bad condition
  Keywords: university libraries, standards for university libraries of Iran, collection, collection development
 • Alireza Rajabipoor Meybodi, Batool Rajabipoor Meybodi Page 61
  The SERVQUAL model is an instrument which can be used to evaluate the quality of services from the viewpoint of customers in three levels i.e. desired services, perceived services and minimum services expected. The main objective of this research was to qualitatively study the services provided to users using the service quality scale and also to review the problems of users when using libraries. This research was carried out in spring and summer 2008 in the libraries of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences. Firstly the SERVQUAL questionnaire was distributed among library users and they were asked to score the different services of the libraries in terms of quality and over the three levels i.e. expected services, perceived services and minimum acceptable services. The collected data was analyzed using SPSS and the average of qualitative services was calculated. This research showed that the studied libraries haven’t met users’ expectation in any of the qualitative aspects of service. The findings of this study indicate the weaknesses and strengths of qualitative aspects of service according to the viewpoint of users, and shows in which aspects the libraries studied have acceptable services in terms of quality. These findings will help managers in their decision making so that they may increase the qualitative services of libraries and insure the satisfaction of users.
  Keywords: service quality, gap analysis, qualitative aspects of service, library, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
 • Zahra Asadzadeh Page 79
  This research studies the information needs of faculty members in the University of Zabol in order to determine the service priorities of the central library and to identify obstacles to information access. The research was carried using a survey. The analysis of data collected showed that books, journals and e-journals are the most important resources faculty members use to meet their information needs. 42.1 per cent of the members preferred to use electronic and digital resources. The aims for accessing information were found to be guidance in developing a research topic (58.9 per cent), improving teaching skills (36.8 per cent), writing books and papers (29.5 per cent), identifying special resources (28.4 per cent), and updating special information (27.4 per cent). The research findings also show that the most important obstacles to information access include: lack of a suitable study hall for faculty members, shortage of library resources, lack of awareness of information resources available, limited time and being busy, and lack of interlibrary cooperation.
  Keywords: the University of Zabol, faculty members, information needs, information access
 • Parvaneh Modiramani, Fereshteh Noroozi, Zahra Jangi Page 91
  This paper is the result of a case study about the experience of implementing stages of organizational knowledge management from 2000 to 2009 in the libraries of Mashhad University of Medical Sciences (MUMS). In this regard, local and international studies carried out on organizational knowledge management are briefly reviewed and the activities carried out in the central library of this university based on a 5-year strategic plan and strengthening the infrastructure required in the field of information technology is also presented. The outcomes of this experience include the formation of the specialized council of libraries of the university which gradually affected the professional practice of MUMS’ librarians and improved team spirit and the culture of information and knowledge exchange in the university libraries
  Keywords: organizational knowledge, knowledge management, central library of Mashhad University of Medical Sciences, case study
 • Farideh Osareh, Mohammadreza Qane, Mehrzad Rahmani Sefidoyeh Page 105
  The aim of this research is to study the scientific outputs of faculty members of Shiraz University at national and International (ISI) levels in an 8-year period from 2000 to 2007. The population of this survey research included 543 faculty members of Shiraz University. Findings show that in the period studied, 8507 scientific outputs including 4218 journal papers, 3308 conference papers, 515 research projects, 376 books and 90 inventions and novel works were produced. In proportion to the number of faculty members, the highest number of scientific outputs were produced by the Faculty of Agriculture and the lowest number were produced by the Agriculture Faculty of Darab. The faculty members have mostly published their scientific papers in foreign journals, however, most of the papers have been written in Persian. Findings show that 87.90 % of the works produced are authored and only 12.09 % have been translated. The numbers of scientific outputs had greatly increased during the years studied and the highest numbers of outputs were produced in 2007. A total of 1853 papers of faculty members were published in the ISI database, the largest portion of which was produced by the Faculty of Science and smallest portion by the Faculty of Literature and Humanities. The number of papers published in ISI by faculty members grew considerably in the period studied and the highest number of papers was published in 2007. The findings from analysing 39 journals in which the highest number of papers of faculty members of Shiraz University were published showed that the papers of the research population have an international reputation and a high impact factor
  Keywords: scientific outputs, faculty members, Shiraz University, ISI database
 • Fatemeh Zandian, Amir Motaqi Dadgar Page 129
  This research was carried out aiming to determine the satisfaction of users of the central library of the University of Qom with the reference services provided there. Specifying different types of reference services and identifying the factors influencing the satisfaction of library users were among the special goals of this study. The research population included the faculty members and students who had used the reference services of the central library of the University of Qom. The research type was descriptive and questionnaires were used to collect data. Among the questionnaires distributed, more than 53 % were returned and descriptive statistics was used to analyse the collected data. The research findings showed that 1) the population studied was aware of the reference services provided in the library but their awareness about “answering reference questions using a telephone” and “providing selective services” was in a low level. 2) More than half of the users were satisfied with the assistance provided by librarians in finding documents 3) the good conduct of the librarians and being accessible when they were needed, and individual instruction about using the library were among the main factors that helped to satisfy the users. The findings of research on the general satisfaction of reference-services-users indicated that 51 per cent of the user population was either "satisfied" or "very satisfied" with the reference services of the library. Finally some suggestions are made based on the research findings
  Keywords: satisfaction, university libraries, reference services, users, Central Library of the University of Qom
 • Oranoos Tajeddini, Ali Sadat Moosavi Page 153
  Universities are one of the most important centres of education and research in each country, where a great proportion of scientific research and research projects for each country are born, and university libraries are considered as to be the beating heart of each university for reaching its idealistic goals – education and research. In this paper, the collection of the central library of Shahid Bahonar University of Kerman is considered as the basis for research and subject dispersion within that library and its use in 2008 is studied. Currently the central library of Shahid Bahonar University of Kerman uses the Library of the Congress Classification System (LC) and the book stacks are managed using a semi-closed method. In this research all Persian and non-Persian books of the central library of Shahid Bahonar University of Kerman are regarded as the research population. Findings show that in the Persian books section, books in the philosophy and religion class (including all subclasses of this class) have the largest portion and the naval science class has the smallest portion of the collection of this library. In the non-Persian section, naval science and music have the least amount while the science class (including all subclasses of this class) has the highest amount of resources. The findings of this research also indicate that the average usage of Persian books is meaningfully higher than that of non-Persian books while there is no meaningful difference between the usages of books in different subject classes.
  Keywords: thematic dispersion, Shahid Bahonar University of Kerman, subject classes, university libraries, Kerman, collection development, usage
 • Kamal Ebrahimi, Shafi Habibi, Ali Kalbkhani Page 165
  This research evaluates the status of collections of libraries in the Tabriz University of Medical Science and aims to identify the amount of resources available in these libraries and their strengths and weaknesses in order to inform officials and to assist the planners of the educational and research sections. This research has been carried out through a descriptive study of eight faculty libraries and the Central Library of Tabriz University of Medical Sciences. Data was collected from the libraries and education offices of the university and the faculties, and then analysed using Microsoft Excel. The findings were compared according to the indicators of the Standards for University Libraries of Iran and the standards of the Association of College and Research Libraries (ACRL). Findings show that all the libraries of Tabriz University of Medical Sciences collectively hold 85,046 documents and this number meets 9 per cent of the Standards for University Libraries of Iran and 5 per cent of the ACRL standards. Tabriz University of Medical Sciences has 1300 printed Persian and non-Persian journals (both subscription and non-subscription) which have been regularly received in 2008 and this is 35 per cent of the Standards for University Libraries of Iran. Furthermore, the university studied has more than 2500 online journal subscriptions. Therefore, considering both printed and online journals the university has about 3800 journals which include 102 per cent of the Standards for University Libraries of Iran. The findings of this research and similar studies indicate the major weakness of university libraries of Iran in terms of their collections which has a direct effect on the activities of librarians and their position and the services provided. The emergence of online resources and unfamiliarity of the policymakers with the strengths and weaknesses of these resources leads to wrong decisions about printed and online resources which will cause university libraries to face serious problems in long run
  Keywords: library collection evaluation, Standards for University Libraries of Iran, standards of the Association of College, Research Libraries (ACRL)
 • Abbas Doulani | Mohammadreza Farhadpoor Page 179
  The present research was carried out aiming to study some of the facilities of online public access catalogues. To do so, a random sample of online catalogues of 20 university libraries in England and 14 university libraries in Iran were selected. Then the catalogues chosen were studied separately using a checklist which was designed based on an initial review of online catalogues of different countries and also comparing them with research previously carried out. Findings of statistical data showed that online university catalogues of England have performed considerably better than Iranian ones in quantitative and qualitative terms regarding their design and the extent to which they include facilities required in an online catalogue. Therefore Iranian catalogues meet 56.5 % and English online catalogues meet 73.46 % of the standards evaluated in the checklist.
  Keywords: online catalogues, World Wide Web, standard indexes, machine readable catalogues, hyperlinks
 • Fatemeh Tasviri Qamsari, Hamed Salehi Page 201
  Today many organizations are embracing knowledge management in order to capture theintellectual capital of their employees. These organizations consider the implementation ofknowledge management to be necessary as a part of organizational strategies. The Engineering Research Institute of the Agricultural Jihad Ministry has implemented a knowledge management system from 2000 onwards to organize the knowledge existing in the institute. Periodical reports are now regularly presented in the institute. In this paper, in addition to providing some definitions of knowledge management, the method for implementing knowledge management in the Engineering Research Institute and the role of the special library of this institute in this process is studied. Finally, the skills that librarians of this library need in order to play a better role in knowledge management are studied
  Keywords: knowledge management, special library, librarian, Engineering Research Institute
 • Elmira Janavi, Sediqeh Mohammad, Esmaeili, Taher Roshandel Arbatani Page 217
  The aim of this research is to study the extent to which the central libraries of Tehran’s universities affiliated to the Ministry of Science, Research, and Technology have the characteristics of learning organizations. The research population consists of all staff of the mentioned libraries with a bachelor’s degree or higher. In this research, a Likert scale questionnaire developed by the researcher was used to survey library staff. Findings of a binominal test indicated that the libraries studied do not have the characteristics of learning organizations. Finally, some suggestions are made to enhance organizational learning in these libraries
  Keywords: learning organization, organizational learning, university central libraries