فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی مازندران - پیاپی 78 (مهر و آبان 1389)

مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران
پیاپی 78 (مهر و آبان 1389)

 • تاریخ انتشار: 1389/09/01
 • تعداد عناوین: 11
|
 • محسن امیری، محمدعلی محسنی بندپی، ناهید رحمانی صفحه 2
  سابقه و هدف
  کمردرد یکی از شایعترین و پر هزینه ترین اختلال عضلانی اسکلتی بوده که یکی از عوامل بوجود آورنده آن اختلال درثبات ستون فقرات می باشد. گروهی از عضلات در حفظ ثبات ستون فقرات نقش دارند که یکی از آنها عضلات کف لگن می باشد. هدف از مطالعه حاضر مقایسه میزان قدرت و استقامت عضلات کف لگن بین زنان مبتلا به کمردرد و افراد سالم بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مورد- شاهدی (Çase-Çontrol) بر روی 20 بیمار زن مبتلا به کمردرد مزمن غیراختصاصی و 20 زن سالم، در دامنه سنی20 تا 50 سال انجام شد. شرکت کنندگان در مطالعه بطور تصادفی انتخاب و دردو گروه بیمار و سالم قرار گرفتند. قدرت و استقامت عضلات کف لگن در هر دو گروه توسط دستگاه پرینئومتر اندازه گیری می شد. همچنین شدت درد توسط معیار دیداری سنجش درد (Visual analogue scale) و ناتوانی عملکردی توسط Ôswestry disability questionnaire در گروه بیماران مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  تنایج نشان داد که اختلاف معنی دار آماری در میزان قدرت و استقامت عضلات کف لگن بین گروه بیماران مبتلا به کمردرد و گروه سالم وجود داشت (05/0p< در هر دو مورد). ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که رابطه معنی داری بین سن و میزان استقامت و قدرت عضلات در گروه بیماران و گروه سالم وجود نداشت (05/0p> در همه مورد). اما رابطه معنی داری بین میزان درد و ناتوانی با میزان استقامت و قدرت عضلات در گروه بیماران مشاهده شد (05/0p< در هر دو مورد). همچنین رابطه شاخص توده بدن و تعداد زایمان با استقامت عضلات آن هم در گروه بیماران از نظر آماری معنی دار بوده است (05/0p< در هر دو مورد).
  استنتاج
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میزان قدرت و استقامت عضلات کف لگن در افراد مبتلا به کمردرد مزمن در مقایسه با افراد سالم بطور معنی داری کمتر می باشد. با اینحال مطالعات آتی با استفاده از نمونه های بیشتر جهت حمایت از یافته های این مطالعه و همچنین پیشگیری از این معضل در زنان توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: کمردرد مزمن، عضلات کف لگن، قدرت و استقامت، پرینئومتر
 • محمد اکبری، رقیه موسوی خطیر صفحه 12
  سابقه و هدف
  قدرت عضلانی از سبک زندگی افراد و فعالیت های فیزیکی و تفریحی آنها تاثیر می پذیرد. ضعف عضلات ضدجاذبه اندام پایینی نقش مهمی در سقوط افراد دارد. نظر به اهمیت تعادل و قدرت در سلامت سالمندان، اهداف مطالعه حاضر بررسی اثر افزایش سن بر قدرت عضلانی و تعیین محدوده سنی کاهش قدرت در زنان رده های سنی 21 تا 80 سال بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی تعداد 101 زن سالم شرکت کردند. آزمودنی ها در 6 گروه سنی 15 تا 20 نفره قرار داده شدند. حداکثر نیروی ایزومتریک چهار گروه عضلانی در هر کدام از اندام های پایینی با استفاده از دستگاه دینامومتر دستی اندازه گیری شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که نیروی عضلانی با افزایش سن به طور معنی داری کاهش می یابد(0001/0p<). تغییر نیرو در عضلات اکستانسور ران و دورسی فلکسور مچ پا از 20 تا 40 سالگی معنی دار نبود، اما بعد از آن بطور معنی داری کاهش یافت(0001/0p<). نیروی عضلات اکستانسور زانو و ابداکتور ران تا 50 سالگی تغییر معنی داری نداشت، اما پس از آن به طور معنی داری کاهش پیدا کرد.
  استنتاج
  باتوجه به نتایج بدست آمده می توان پیش بینی کرد که با افزایش سن و کاهش نیروی عضلانی، ثبات و تعادل ایستاده افراد کاهش می یابد. لذا برنامه ریزی برای فعالیت های جسمی کافی در گروه های در معرض خطر ضروری می باشد و با اجرای برنامه های تمرینی مناسب می توان از اختلالات تعادلی و سقوط های احتمالی این گروه از افراد پیش گیری کرد.
  کلیدواژگان: افزایش سن، قدرت عضلانی، دینامومتری
 • غلامعلی گدازنده، فاطمه شریف، عذرا اخی، علیرضا خلیلیان صفحه 21
  سابقه و هدف
  امروزه مطالعات لوکالیزه کننده قبل از عمل پاراتیروئیدکتومی، موجب شده تا روش های جراحی دو طرفه جای خود را به اکسپلور یک طرفه بدهند. هدف از این مطالعه، بررسی استفاده همزمان از اولتراسونوگرافی و اسکن سستامیبی جهت لوکالیزه کردن قبل از عمل غده پاراتیروئید پرکار بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی گذشته نگر از نوع Çase series بوده که در طی سال های 1377 الی 1387 بر روی بیماران هیپرپاراتیروئیدی که ابتدا تحت اولتراسونوگرافی و اسکن سستامیبی قرار گرفته و سپس جراحی شده بودند، انجام گرفت. در این مطالعه مجموعه ای از اطلاعات جمعیت شناسی، بیوشیمیایی، تصویربرداری و نیز پاسخ پاتولوژی و جراحی به صورت گذشته نگر جمع آوری شده و در نهایت نتایج مطالعات تصویربرداری با یافته های بافت شناسی و جراحی مقایسه گردید.
  یافته ها
  کاربرد همزمان هر دو روش برای تعیین آدنوم ها حساسیت بالاتری (53 درصد و 83 درصد) نسبت به غدد هیپرپلاستیک داشت (50 درصد و 66 درصد). حساسیت و PPV در استفاده همزمان از اولتراسونوگرافی و اسکن سستامیبی جهت لوکالیزه کردن آدنوم منفرد به ترتیب 84 درصد و 100 درصد بود.
  استنتاج
  از آنجایی که اولتراسونوگرافی نتوانست حتی یک غده پاراتیروئید را به تنهایی شناسایی کند، در مطالعه ما تفاوت معنی داری بین حساسیت اسکن سستامیبی و استفاده همزمان از هر دو روش وجود نداشت. لذا در صورت استفاده از روش لوکالیزه کننده قبل از عمل، انجام اسکن سستامیبی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: هیپرپاراتیروئید اولیه، جراحی، لوکالیزاسیون قبل از عمل، اولتراسونوگرافی، اسکن سستامیبی
 • آتنا دهقان سکاچایی، محمد شکرزاده، محمد قربانی، یحیی مقصودلو، زین العابدین بابایی صفحه 27
  سابقه و هدف
  امروزه تجمع مواد سمی در غذا، آب، زمین و هوا یکی از بحث های مهم برای سلامتی بشر و محیط زیست می باشد. در این مطالعه میزان باقیمانده حشره کش دیازینون، در روزهای مختلف پس از سمپاشی و همچنین فرآیندهای موثر در کاهش این ترکیب شیمیایی مورد بررسی قرار گرفته است.
  مواد و روش ها
  در این بررسی ابتدا یک گلخانه کاشت میوه خیار احداث و بوته خیار در آن کاشته شد، سپس بوته های حامل میوه خیار با غلظت های معین سم دیازینون سمپاشی شدند. پس از برداشت میوه خیار، روند کاهش سم طی ده روز مورد آنالیز کمی قرار گرفت. بخش دیگر آزمایشات به ارزیابی تاثیر فرآیندهایی چون نگهداری در سردخانه Ço 4 به مدت 10 روز، انواع شستشو و پوست گیری نمونه های جمع آوری شده خیار که حاوی باقیمانده سم بود، اختصاص یافت. نمونه های جمع آوری شده پس از آماده سازی مقدماتی و مراحل استخراج با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی و با شناساگر ربایش الکترونی تعیین مقدار شد.
  یافته ها
  با افزایش زمان نگهداری میوه، از میزان باقیمانده سم کاسته شد. فرآیندهای ماده غذایی مانند شستشو با آب آشامیدنی، شستشو با آب و مایع ظرفشویی و پوست گیری به ترتیب موجب حذف 19 درصد، 35 درصد و 46 درصد از باقیمانده سم شد. دو روز نگهداری در یخچال موجب حذف 6 درصد از باقیمانده سم شد در حالی که پس از ده روز نگهداری این کاهش به 69 درصد رسید.
  استنتاج
  میزان باقیمانده سم دفع آفات نباتی توسط فرآیندهای متداول خانگی تا حد زیادی کاهش می یابد که می توان هر یک از این فرآیندها را برای تقلیل دریافت این ترکیبات شیمیایی توصیه نمود.
  کلیدواژگان: باقیمانده سم دیازینون، فرآیندهای نگهداری ماده غذایی، میوه خیار، کروماتوگرافی گازی
 • سید عبدالله عمادی، ابراهیم نصیری*، عالیه زمانی، آذر کبیر زاده، اقدس عبادی صفحه 36
 • شیده دبیر، طاهره پارسا، بدیع الزمان رادپی صفحه 42
  سابقه و هدف
  شیوع لرز پس از بیهوشی 5 تا 65 درصد است و بیماران آن را یکی از علل مهم ناراحتی پس از عمل گزارش می کنند. لرز می تواند پیامدهای نامطلوبی مثل افزایش مصرف اکسیژن و برون ده قلبی نیز ایجاد کند. این مطالعه با هدف تعیین شیوع لرز پس از بیهوشی در اعمال جراحی زنان انجام شد و متغیرهای بالینی مرتبط با شیوع آن نیز گزارش گردید.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی شیوع لرز پس از بیهوشی در 448 بیمار زن که در سال 1384 و در طول یک دوره 7 ماهه در بیمارستان جواهری تهران تحت بیهوشی عمومی، نخاعی یا تسکینی مورد اعمال جراحی زنان قرار گرفتند، بررسی شد. متغیرهای مربوط به خصوصیات و اطلاعات عمل جراحی و بیهوشی بیماران نیز ثبت گردید. دمای مرکزی بدن بیماران نیز در مرحله قبل از عمل و در اتاق ریکاوری اندازه گیری شد.
  یافته ها
  در کل 83 بیمار(5/18 درصد) پس از بیهوشی دچار لرز شدند. بروز لرز در اعمال جراحی کوچک در مقایسه با اعمال جراحی بزرگ و متوسط و در روش بیهوشی تسکینی در مقایسه با روش های بیهوشی عمومی و نخاعی به طور معنی داری کمتر بود. در حالی که داروهای هالوتان و N2Ô که جهت نگهداری بیهوشی عمومی و داروهای آتروپین وپروستیگمین که جهت برگشت دادن شلی عضلانی تجویز شدند و نیز تزریق حجم بالاتر کریستالوییدهای وریدی در حین عمل با افزایش شیوع لرز همراه بودند.
  استنتاج
  نتایج نشان داد که به ترتیب اهمیت، داروی نگهدارنده بیهوشی هالوتان، تزریق حجم بالاتر کریستالوییدهای وریدی در حین عمل و روش بیهوشی نخاعی خطر شیوع لرز پس از بیهوشی را در اعمال جراحی زنان افزایش دادند، در حالی که هیپوترمی ارتباطی با بروز لرز نداشت.
  کلیدواژگان: لرز پس از بیهوشی، زنان، روش بیهوشی، جراحی، هیپوترمی
 • مریم نخشب، الهام وثوقی صفحه 50
  سابقه و هدف
  از عوامل موثر بر مرگ و میر نوزادان، انتقال نوزاد به روش صحیح از محل تولد به بخش نوزادان یا بخش مراقبت های ویژه نوزادان (NÏÇÜ) می باشد. شناخت عوامل مؤثر در روند انتقال می تواند نقش مهمی در بهبود پیش آگهی و نجات جان آنان داشته باشد. در این مطالعه وضعیت انتقال نوزادان نیازمند به NÏÇÜ، به بیمارستان بوعلی ساری بررسی شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش توصیفی در مدت 6 ماه، تمامی موارد انتقال از سراسر استان مازندران به NÏÇÜ بیمارستان بوعلی ساری مورد بررسی قرار گرفت. گردآوری داده ها از طریق دو پرسشنامه شامل اطلاعات دموگرافیک مادر و نوزاد، شرح مشکلات، سرانجام نوزادان در بیمارستان مقصد، اقدامات قبل و حین انتقال و وضعیت آماده بودن بیمارستان مقصد انجام گرفت.
  یافته ها
  در مجموع 148 نوزاد به NÏÇÜ بیمارستان بوعلی منتقل شدند. بیشترین شیوع انتقال در سن حاملگی 28 تا 32 هفته (4/32 درصد) و در 24 ساعت اول تولد (6/69 درصد) بود. بیشترین علت انتقال شامل RDS (5/65 درصد) و بعد TTN (8/12 درصد) بود. نتایج در مورد تثبیت نوزاد نشان داد که ÂBG و ÇXR و قندخون در حدود تقریبا فقط 50 درصد بیماران انجام شده و 10 درصد بیماران با هیپوترمی و 2/39 درصد با سیانوز به مقصد رسیدند. بیشترین میزان انتقال از بیمارستان امام خمینی ساری (2/68 درصد) بوده است. وضعیت بیمارستان مقصد جز خرابی آسانسور (8/12 درصد) در سایر موارد مناسب به نظر می رسید. از 148 نوزاد، 26 نفر (6/17 درصد) فوت کردند. بین سن حاملگی و ضریب آپگار با میزان مرگ و میر این نوزادان ارتباط معنی دار وجود داشت (05/0p<).
  استنتاج
  روند انتقال نوزاد در استان مازندران نیازمند بهبود وضعیت فعلی از نظر هماهنگی با بیمارستان مقصد، تثبیت نوزاد قبل از اعزام و استفاده از یک تیم ماهر و آموزش دیده می باشد. به علاوه لازم است جهت بهبود وضعیت تجهیزات انتقال شامل انکوباتور پرتابل و آمبولانس دارای ونتیلاتور و توجه به انتقال هوایی برنامه ریزی شود.
  کلیدواژگان: انتقال نوزاد، بخش مراقبت های ویژه نوزادان، نوزاد پره ترم
 • آتنا رمضانی، فریده طاهباز *، شاهین رسولی، تیرنگ رضا نیستانی، بهرام رشیدخانی، مهدی هدایتی صفحه 59
  سابقه و هدف

  چگونگی نقش بتاکاروتن در متابلیسم گلوکز در بیماران مبتلا به دیابت نوع دو نامشخص می باشد. لذا مطالعه حاضر به منظور بررسی تاثیرآب هویج غنی شده با بتاکاروتن برسطح شاخص های گلیسمی دراین بیماران طراحی گردید.

  مواد و روش ها

  این کارآزمایی بالینی تصادفی دو سو کور کنترل شده برروی 44 بیمار مبتلا به دیابت نوع 2 صورت گرفت. ابتدا بیماران به طور تصادفی به دو گروه دریافت کننده200 میلی لیتر آب هویج غنی شده با10 میلی گرم بتاکاروتن(گروه الف) و آب هویج معمولی(گروه ب) تقسیم شدند. هر دو گروه به مدت 8 هفته، هرروز آب هویج را در وعده ناهار (به جای یک واحد غلات) دریافت نمودند. یادآمد 24 ساعته خوراک در 3 روز متوالی و 6 روز غیر متوالی در ابتدا و انتهای مطالعه گرفته شد. سطوح گلوکز، انسولین و بتاکاروتن سرم در نمونه های خون ناشتا در شروع و پایان هفته هشتم اندازه گیری و مقاومت انسولین محاسبه شد. درنهایت داده های بررسی مصرف مواد غذائی با Nutritionist ÏV و نرم افزار SPSS 11.5 مورد آنالیز قرار گرفتند.

  یافته ها

  سطح بتاکاروتن سرم به طور معنی داری در گروه الف، نسبت به گروه ب، افزایش یافت. سطح شاخص های گلیسمی مورد نظر در این تحقیق طی 8 هفته مداخله به صورت جزئی تغییرکردند که این تغییرات به لحاظ آماری معنی دار نبودند.

  استنتاج

  در این گروه از بیماران مبتلا به دیابت نوع دو مصرف روزانه 200 میلی لیتر آب هویج غنی شده با 10 میلی گرم بتاکاروتن به مدت 8 هفته بدون تغییر معنی داری در شاخص های گلیسمیک، سبب افزایش سطح آنتی اکسیدانی سرم گردید.

  کلیدواژگان: دیابت نوع دو، آب هویج، بتاکاروتن، گلوگز سرم، انسولین سرم
 • شهین نجار پیرایه، ندا سلیمانی، جاوید صدرایی، صفورا درخشان صفحه 70
  سابقه و هدف
  رت های وحشی به عنوان یک عامل مهم انتشار آلودگی در نواحی شهری مورد توجه هستند. در سال های اخیر، رت های وحشی در تهران به طور وسیعی پراکنده شده اند. بنابراین، بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های روده ای جدا شده از رت ها به علت احتمال انتقال مقاومت آنتی بیوتیکی به انسان اهمیت دارد. هدف این تحقیق، بررسی میزان مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های خانواده انتروباکتریاسه جدا شده از مدفوع رت های وحشی بود که در نقاط پر جمعیت شهر تهران زندگی می کنند.
  مواد و روش ها
  چهل رت وحشی (Rattus rattus) از مناطق شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تهران به دام انداخته شده و به صورت زنده به آزمایشگاه منتقل شدند. سکوم حاوی مدفوع در شرایط استریل خارج و محتویات آن کشت شد. سپس حساسیت آنتی بیوتیکی سویه های جدا شده با روش انتشار از دیسک تعیین شد.
  یافته ها
  اشریشیا کلی (10 ایزوله)، سالمونلا تیفی موریوم (7 ایزوله)، شیگلا سونئی (1 ایزوله)، پروتئوس میرابیلیس (3 ایزوله)، سیتروباکتر فروندی (17 ایزوله) و انتروباکتر (4 ایزوله) از رت ها جدا شدند. مقاومت آنتی بیوتیکی در تمام گونه های جدا شده انتروباکتریاسه بسیار بالا بود.
  استنتاج
  نتایج نشان داد که رت های بدست آمده از نواحی مورد مطالعه شهر تهران، حامل باکتری های بیماریزای مقاوم به آنتی بیوتیک نظیر سالمونلا و شیگلا در سکوم خود می باشند. این موجودات ممکن است مخازن مهمی برای انتقال باکتری های مقاوم به دارو به انسان باشند. بنابراین کنترل جمعیت رت ها و مدیریت بهتر سیستم های فاضلاب اهمیت زیادی دارد
  کلیدواژگان: مقاومت دارویی، انتروباکتریاسه، رت
 • ساسان طبیبان، سید کاظم عبادی، صمد گلشنی، سید محمد امینی صفحه 77
  سندرم QT طولانی ارثی یک گروه اختلال فامیلیال است که افراد مبتلا را مستعد وقایع مهم قلبی مثل سنکوپ، تاکی کاردی بطنی پلی مورفیک و مرگ ناگهانی می کند. این سندرم که شیوعی در حدود 1 تا 2 مورد در 10000 نفرجمعیت دارد عمدتا کودکان و جوانان را مبتلا می سازد. با توجه به زمینه خانوادگی و ژنتیک بیماری و نیز فاکتورهای مستعدکننده برای ایجادآریتمی های کشنده در افراد دارای زمینه مثل مصرف برخی داروها، فاکتورهای متابولیک و... شناسایی به موقع علائم بیماری و فاکتورهای زمینه ساز آن و نیز بکارگیری تدابیر لازم درمانی و جلوگیری از آریتمی و مرگ ناگهانی قلبی ناشی ازآن اهمیت ویژه ای دارد. این گزارش به معرفی بیماری می پردازد که دچار سنکوپ و فیبریلاسیون بطنی در زمینه QT طولانی شده بود و طی مراجعه به مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه زهرا (س) ساری تحت درمان قرار گرفت.
  کلیدواژگان: سندرم QT طولانی، مرگ ناگهانی قلبی، تاکی کاردی پلی مورفیک بطنی، سنکوپ
 • محمد علی افضلی صفحه 83
  کرامت یکی از مباحث اساسی و بسیار مهم در فلسفه اخلاق بوده است و همواره دانشمندان الهی و طبیعی در اهمیت آن بحث کرده اند. در اسلام نیز کرامت از اهمیت ویژه برخوردار است. کرامت در انسان یک نوع کمال نفسانی است یعنی دراصل، متعلق به روح است. اما جسم نیز به عنوان ابزار و خدمتگزار روح از این کرامت بهره مند است. انسان از دیدگاه قرآن از دو نوع کرامت ذاتی و اکتسابی برخوردار است.کرامت ذاتی انسان همان برتری او نسبت به سایر مخلوقات است و کرامت اکتسابی به معنی پیراستن از پستی ها وآراستن به خوبی ها است. بنابراین جسم و روح انسان محترم است و نباید آن را آلوده یا نابود کرد. از طرف دیگر امروزه مبحث«اتانازی، Ëuthanasia»، نیز یکی از مباحث مهم در حوزه اخلاق است که به همراه خود سوال های زیادی را در حوزه دین و به ویژه در حقوق و اخلاق پزشکی مطرح کرده است. با توجه به اینکه کرامت واتانازی هر دو در اخلاق مورد بحث قرار می گیرند، هدف ما در این مقاله پاسخ به این سوال است که، رابطه اتانازی با شان وکرامت انسانی از منظر اخلاق اسلامی چگونه است؟ در این مقاله که یک مطالعه مروری است با مراجعه به منابع مختلف قدیم و جدید منتشر شده و جستجو از طریق Google، Yahoo و پایگاه های مختلف علمی، متغیرهای اصلی این مطالعه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتیجه گیری شد که اتانازی، در واقع نوعی قتل نفس است و قتل نفس اگرچه با انگیزه ترحم و دلسوزی باشد، از لحاظ اخلاق قبیح ورذیلت است و با اصل مهم اخلاقی «کرامت انسانی»، مورد تاکید در اخلاق اسلامی، سازگاری ندارد. انگیزه دلسوزی (حسن فاعلی)، مستلزم نیک شدن فعل (حسن فعلی) نیست. خروج از این اصل- قبح قتل نفس- دلیل قاطع و حجت شرعی می طلبد.
  کلیدواژگان: کرامت انسانی، اتانازی، ژنوم انسانی، اخلاق اسلامی
|
 • Mohsen, Acirc, Miri, Mohammad, Acirc, Li Mohseni Bandpei, Nahid Rahmani Page 2
  Background and
  Purpose
  Low back pain (LBP) is one of the most common and costly musculoskeletal disorders. Dysfunction of spinal stability seems to be one of the causes of LBP. Â large number of muscles have a role in spinal stability including pelvic floor muscle. The purpose of this study was to compare the pelvic floor muscle endurance and strength between women with LBP and healthy subjects.
  Materials And Methods
  Â Çase-Çontrol study was carried out on 20 women with chronic LBP and 20 healthy women aged between 20 to 50 years. Participants were randomly selected and allocated into a patient and a healthy control group. Pelvic floor muscle endurance and strength were measured in both groups using perineometer instrument. Pain intensity and functional disability in patients group were also measured using visual analogue scale and Ôswestry disability questionnaire, respectively.
  Results
  Results demonstrated that there was statistically significant differences regarding pelvic floor muscle endurance and strength between the patients and the healthy groups (P<0.05 in both instances). Pearson correlation coefficient revealed that there was no statistically significant correlation between age and muscles endurance and strength in both groups (P>0.05 in all instances). Â significant correlation was found between pain and functional disability with endurance and strength in patients group. The correlation of body mass index and parity was only significant with muscle endurance and only in the patients group (P<0.05 in both instances).Çonclusion: Results of the present study indicated that pelvic floor muscle strength and endurance in patients group were significantly lower than healthy subjects. However, further studies with larger sample size are recommended to support the findings of the present study and to prevent such a health problem in women.
 • Mohammad, Acirc, Kbari, Roghaye Mousavi Page 12
  Background and
  Purpose
  Human muscle strength is affected by life style، physical activities and recreation. Lower limbs antigravity muscles weakness has significant role in falling. Because of great effects of balance and muscle strength in health of the elder population، the purpose of the present study was to evaluate the effects of aging on muscle strength and to determine the age range of muscle strength reduction in women aged 21 to 80 years old.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study was performed on 101 healthy subjects. The subjects were divided into six age groups with 15 to 20 women in each group. Maximum isometric strength of four muscle groups was measured using a hand-held dynamometer، bilaterally.
  Results
  The results indicated that the muscle strength was significantly decreased with aging (P<0. 0001). The force changes in hip extensor and ankle dorsiflexor muscles were not significant between age 21 to 40 years، but after that it was significantly reduced (P<0. 0001). The changes of knee extensor and hip abductor muscles force were not significant up to 50 years old، but after that a significant decrease was found. Çonclusion: Âccording to the results، it can be predicted that the aging and associated loss of muscle strength leads to a significant decrease in standing balance and stability. Therefore، planning sufficient physical activities among the all age groups at risk of falling is necessary. With appropriate exercise therapy program، balance disorders and falling among the elder population can be prevented.
 • Gholamali Godazandeh, Fatemeh Sharif, Ocirc, Zra, Acirc, Kha, Acirc, Lireza Khalilian Page 21
  Background and
  Purpose
  Nowadays، studies on localizing hyperparathyroidism suggest a replacement of bilateral neck surgery of parathyroid with unilateral exploration. The purpose of this study was to survey the simultaneous use of Ültrasonography (ÜS) and 99TÇMSS to localize the hyper function of parathyroid gland preoperatively.
  Materials And Methods
  Â descriptive، retrospective case-series study was carried out on 25 patients with hyperparathyroidism whose parathyroid adenomas localized by ÜS or 99TÇMSS and underwent surgery between 1999 and 2009. This study involves a retrospective collection of demographic، biochemical and imaging data as well as pathologic and surgical information. The results of imaging studies were compared with surgical and histological findings.
  Results
  The sensitivity of ÜS and SS were higher for adenomas (53% and 83%) than hyperplastic glands (50% and 66%). The sensitivity and PPV in simultaneous use of ÜS and SS to localize single adenoma were 84% and 100%، respectively. Çonclusion: Since even one parathyroid lesion was not solely identified using ÜS، there was not a statistically significant difference on the sensitivity of scintigraphy between 99TÇMSS and simultaneous use of ÜS and 99TÇMSS (P<0. 05). Therefore، 99TÇMSS is recommended if parathyroid localization prior to unilateral surgery is required.
 • Acirc, Tena Dehghan Sekachaee, Mohammad Shokrzadeh, Mohammad Ghorbani, Yahya Maghsoudlou, Zeynolabedin Babaee Page 27
  Background and
  Purpose
  Âccumulation of toxic agents in food، water، soil and air is an important concern of human health and environmental safety. Ïn this study، residual content of Diazinon at different days after spraying pesticide was measured and reducing factors were analyzed.
  Materials And Methods
  Ïn this study cultivated cucumbers were exposed to specific concentrations of Diazinon. The cucumbers were harvested and the concentrations of Diazinon residues were quantitatively analyzed for a period of 10 days. Âlso، some effective factors including water- and detergent-rinsing، peeling and refrigeration at 4°Ç، on Diazinon content in the cucumbers were studied. Following primary preparation، the concentrations of Diazinon were determined using Gas Çhromatography (GÇ) -ËÇD.
  Results
  The results showed that residual concentrations of Diazinon in the samples decreased during the experimental period، based on half life and cleavage of pesticides in biological environment. Rinsing by drinking water، water and detergent، and peeling resulted in 19%، 35% and 46% decrease in Diazinon concentration، respectively. Âccording to the results، 2 and 10 days refrigeration caused a 6% and 69% reduction in Diazinon concentration. Çonclusion: The residual content of pesticides in vegetables and fruits can be reduced، by rinsing، refrigerating and peeling procedures.
 • Seyed, Acirc, Bdollah, Euml, Madi, Brahim Nasiri, Liyeh Zamani, Zar Kabirzadeh, Ghdas, Badi Page 36

  Background and

  Purpose

  Shivering is a common and unpleasant side effect in post operation which is associated with other complications such as increased demands for oxygen، tension on suture line and increase of Ïntra Çranial Pressure. The purpose of this study was to compare the effects of tramadol and pethidine in controlling post operative shivering.

  Materials And Methods

  Â randomized controlled trial was carried out on 50 patients (aged 20 to 40 years) who were referred to operation room for general surgery or orthopedic surgery. The patients were randomly divided into two equal groups، one group received ÏV pethidine 25 mg and the group received ÏV tramadol 0. 5 mg/kg. Post operative shivering was assessed by direct observation.

  Results

  There was a significant difference between the two groups in elapsed time to control of shivering (p=0. 016). Vomiting was not seen in the both groups. Ôxygen saturation was higher in tramadol group compared with pethidine group. Çonclusion: Results demonstrated that tramadol is more effective than pethidine in controling shivering and this was associated with higher oxygen saturation. Ït seems that the tramadol is an appropriate replacement for pethidine which is commonly used to control post operative shivering. Further studies with more samples are recommended.

 • Shideh Dabir, Tahereh Parsa, Badiozaman Radpay Page 42
  Background and
  Purpose
  The incidence of postanesthesia shivering varies between 5 and 65 % and patients report it as one of the leading cause of discomfort after operation. Ït may also induce a variety of physiological consequences such as increased oxygen consumption and cardiac output. This study was performed to find out the incidence of postanesthesia shivering in women and to report the influence of several clinical variables on its incidence.
  Materials And Methods
  This prospective observational study was carried out on 448 female patients who underwent gynecologic operations under general، regional or sedation anesthesia techniques at Tehran Javaheri hospital over a period of 7 months in 2005. The incidence of postanesthesia shivering was assessed in these patients. Âlso، several clinical variables including patients’ demographics، surgical and anesthetic data as well as preoperative and postoperative core temperatures were recorded.
  Results
  Ôf 448 women، 83 (18. 5%) experienced shivering. The minor versus major and moderate operations، as well as the conscious sedation versus general and spinal anesthesia techniques significantly reduced the incidence of postanesthesia shivering. While the use of halothane and N2Ô for maintanance of general anesthesia، and intravenous administration of atropine and prostigmine to antagonize the muscle relaxants، as well as the intraoperative administration of larger volumes of intravenous crystalloid solutions were associated with increased postanesthesia shivering. Çonclusion: The use of halothane for maintenance of general anesthesia، the intraoperative administration of larger crystalloid volumes and applying spinal anesthesia technique، increase the risk of postanesthesia shivering، while no correlation was found between hypothermia and the occurrence of shivering.
 • Maryam Nakhshab, Euml, Lham Vosughi Page 50
  Background and
  Purpose
  Âppropriate transport of ill neonates to the tertiary level of Neonatal Ïntensive Çare Ünits (NÏÇÜs) is an important factor in their survival. Ïdentifying important factors in neonatal transport may have a major role in prognosis and survival rates of neonates. The present study was designed to assess the current situation and problems of ill neonates transport to the NÏÇÜ of BuÂli teaching hospital.
  Materials And Methods
  Ïn this descriptive study، data of all of the transported neonates to Sari Buali NÏÇÜ from throughout Mazandaran were collected for a period of 6 months. Data collected include neonatal maternal demographic information and neonatal outcome recorded at BuÂli hospital and stabilization of the neonate before transport and at arrival to BuÂli hospital and the situation of the referral hospital at the time of admission، recorded by transport team from original hospital. Data were analyzed using SPSS software.
  Results
  Ïn total، 148 neonates were transferred to BuÂli NÏÇÜ، with the most prevalent gestational age between 28 to34 weeks (32. 4%) and the majority in the first 24 hour of birth (69. 6%). The most frequent reason of transport was RDS (65. 5%) and TTN (12. 8%). Ônly 50% of the patients had ÂBG، ÇXR and BS checked for stabilization purposes before transport and 10. 1% of them were hypothermic. Sari Ïmam Khomeini hospital had the majority cases of transport (68. 2%). The referral hospital situation was appropriate except for the impaired elevator (12. 8%). Ôf those 148 neonates، 26 neonates (17. 6%) died. Ïn this study the correlation between gestational age and ÂPGÂR score with neonatal mortality was statistically significant. Çonclusion: The process of current neonatal transport in Mazandaran needs to be improved in terms of a regionalized program، communication system، optimal equipment، skilled personnel، etc. Ït is hoped that the findings of this study would be helpful to prepare a practical program for neonatal transport in Mazandaran.
 • Acirc, Tena Ramezani, Farideh Tahbaz, Shahin Rasouli, Tirang Reza Nistani, Bahram Rashidkhani, Mehdi Hedayati Page 59

  Background and

  Purpose

  The role of beta carotene in glucose metabolism in type ÏÏ diabetes is unclear. Thus this study was designed to investigate the effect of fortified carrot juice with beta carotene on glycemic indices in these patients.

  Materials And Methods

  This randomized controlled double blind clinical trial was performed on 44 patients with type ÏÏ diabetes. Ïnitially patients were randomly divided into two groups of consuming 200 ml of carrot juice fortified with 10 mg of beta carotene (group Â) and another group having 200 ml of carrot juice (group B). Both groups consumed carrot juice daily with their lunch (exchanged with one serving of cereals). Twenty four hour dietary recalls were done on 3 consecutive days and 6 alternate days at the beginning and the end of the study. The serum levels of glucose، insulin and beta carotene in fasting blood samples were measured at the beginning and the end of week 8 and insulin resistance was calculated. Finally food consumption data were analyzed by nutritionist ÏV and statistical analysis were performed using SPSS version 11. 5.

  Results

  The level of beta carotene in serum was significantly increased in group  compared with group B. Glycemic indices were slightly changed during 8 weeks in this study which were not statistically significant. Çonclusion: Ïn this group of patients with type ÏÏ diabetes، consumption of 200 ml carrot juice fortified with beta carotene for 8 weeks caused a significant increment in the levels of serum antioxidants with no significant changes in glycemic indices.

 • Shahin Najar Peerayeh, Neda Soleimani, Javid Sadrai, Safoura Derakhshan Page 70
  Background and
  Purpose
  Wild rats are considered as an important spreading factor of contamination in urban areas. During recent years، the wild rats were extensively distributed in Tehran. Therefore، it is important to investigate the antibiotic resistance of enteric bacteria isolated from rats، because of the possibility of antibiotic resistance transmission to human. The aim of this study was to investigate the antibiotic resistance rate of Ënterobacteriaceae among wild rats living in densely populated areas of Tehran city.
  Materials And Methods
  Forty wild rats were trapped in the North، South، Ëast، West and Çentral areas of Tehran and transferred to the laboratory alive. Çecum was obtained and its contents were cultured aseptically. Ântibiotic susceptibility of isolated was determined by disk diffusion method.
  Results
  Ëscherichia coli (10 isolates)، Salmonella typhimurium (7 isolates)، Shigella sonnei (1 isolate)، Proteus mirabilis (3 isolates)، Çitrobacter freundii (17 isolates)، and Ënterobacter (4 isolates) were isolated from rats. Ântibiotic resistance was very high in all isolated species of Ënterobacteriaceae. Çonclusion: The results showed that the rats from the study areas of Tehran city harbored antibiotic resistant pathogenic bacteria such as Salmonella and Shigella in their cecal contents. These organisms may be important reservoirs for transmission of drug-resistant bacteria to human. Therefore، it is very important to control the rat populations and to improve sewage management systems.
 • Sasan Tabiban, Seyed Kazem, Euml, Badi, Samad Golshani, Seyed Mohammad, Acirc, Mini Page 77
  Çongenital long-QT syndrome (LQTS) is an inherited disorder that presents with syncope، polymorphic ventricular tachycardia، torsade de pointes and sudden death. The incidence rate of LQTS is 1 to 2 per 100000 and mainly involves children and young individuals. Because of familial and genetic underling and predisposing factors for life threatening arrhythmias in patients، diagnosis and treatment are an important aspects in the management of this syndrome. Ïn this study LQTS is described in a 49 years old woman with syncope، ventricular fibrillation and torsade de pointes who was referred to the Fatemeh Zahra (S) teaching hospital and treated successfully
 • Mohammad, Acirc, Li, Acirc, Fzali Page 83
  Dignity is a very important issue of Ëthics and most of theologian and materialist-scholars have talked about its importance in human life. Ït also has a fundamental role in Ïslamic ethics and law. The general concept of dignity، in the Ïslamic sources، is a special type of Being، that has proven the most complete evidence for God who has the highest degree، but the pure، Being. Then in the next rank has proven for Beings (creatures). Human dignity is a kind of spiritual perfection that originally related to the soul، and indicates the value of human existence. But the body as an instrument of the soul can get any dignity. Man، in the Quran، has the two types of dignity، inherent and acquired. The inherent dignity is due to his superiority over other creatures that God has bestowed upon him. Âcquired dignity is staying away-by voluntary efforts-from evil and to gain virtue. Ôn the other hand، nowadays، “Ëuthanasia” is also one of the most important issues in medical ethics that has raised with itself many questions، especially in the field of religion and law. The word، Ëuthanasia، means “an easy and-painless death” but in medical knowledge، it means “Âct or method of causing death painlessly، so as to end suffering: advocated by some as a way to deal with persons dying of incurable، painful diseases. Ôur goal in this paper، considering that both euthanasia and human dignity are discussed in ethics، is to answer this question:، What is the relationship between dignity and” Ëuthanasia from the perspective of Ïslamic ethicsω Âre they compatible، or notω “Ëuthanasia” actually، is a kind of killing (homicide)، and sympathetically is not compatible with «human dignity” which emphasized in Ïslamic morality. Because، bad act with good intention، will not become good as good intentions need to have good acts. Therefore، based on the initial rules and regulations of the Ïslamic ethics، it is not permissible and there is no adequate reason to leave this sentence.