فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد - سال هجدهم شماره 6 (بهمن و اسفند 1389)
 • سال هجدهم شماره 6 (بهمن و اسفند 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/11/14
 • تعداد عناوین: 10
|
 • غلامعلی جلودار، سعید نظیفی، ابراهیم عادلیان صفحه 496
  مقدمه
  گسترش بیماری های خونی و افزایش استفاده از امواج مایکروویو در سیستم های مختلف، احتمال مرتبط بودن آنها را مطرح نموده است، سن فرد در زمان مواجه شدن با این امواج نیز می تواند بر میزان اثرات نقش مهمی داشته باشد، لذا این تحقیق به منظور بررسی تاثیر امواج نشت یافته از اجاق مایکروفر بر سلول های مغز استخوان در حیوان بالغ و نابالغ انجام گردید.
  روش بررسی
  14 موش صحرایی نر بالغ و 14 موش صحرایی نر نابالغ به طور تصادفی به چهار گروه(کنترل و آزمایش) تقسیم شدند، گروه های آزمایش روزانه سه نوبت و هر بار سی دقیقه به مدت دو ماه مجاور دستگاه مایکروفر قرار گرفتند. در پایان، نمونه های مغز استخوان، از استخوان ران موشها گرفته شد و پس از رنگ آمیزی، مرفولوژی و تعداد سلول ها در رده های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
  نتایج
  امواج بر مورفولوژی سلول ها در دو گروه اثر قابل مشاهده ای نداشت. در گروه آزمایش نابالغ، سلول های روبریسیت بازوفیلی، روبریسیت پلی کروماتوفیلی، متاروبریسیت و کل سلول های رده اریتروئیدی کاهش یافتند(05/0P<)، در حالی که سلول های متامیلوسیت، باندنوتروفیلی، کل سلول های رده میلوئید، سلول های در حال تقسیم میتوزی و کل سلول های سایر رده ها و در نهایت نسبت میلوئید به اریتروئید (M/E) افزایش یافت(05/0P<). در گروه بالغ آزمایش، سلول های متاروبریسیت و میلوسیت کاهش(05/0P<)، ولی سلول های در حال تقسیم میتوزی و کل سلول های سایر رده ها افزایش یافت(05/0P<).
  نتیجه گیری
  امواج نشت یافته از مایکروفر بر مورفولوژی سلول های مغز استخوان اثر قابل مشاهده ای نداشته ولی تعداد آنها را تحت تاثیر قرار داده که میزان این اثرات در گروه نابالغ شدیدتر بود.
  کلیدواژگان: امواج مایکروویو، مغز استخوان، دستگاه مایکروفر، موش صحرایی
 • سیدحسین سعید بنادکی، ابوالقاسم زارع زاده، حسن برزگر صفحه 505
  مقدمه
  سندرم تونل کارپال(CTS) شایع ترین نوروپاتی فشارنده می باشد و به دلیل فشار روی عصب مدیان در مچ دست ایجاد می گردد. ما در این بررسی که به روش مداخله ای- تجربی آینده نگر انجام گردیده است، ارجحیت روش درمانی جراحی کوچک با ابزار نایف لایت را نسبت به درمان جراحی باز کلاسیک مورد بررسی قرار می دهیم.
  روش بررسی
  از مهرماه سال 1384 لغایت اردیبهشت سال 1388 مجموعا 76 بیمار سندرم تونل کاپال، کاندید جراحی گردیدند که به صورت تصادفی با یکی از دو روش جراحی باز کلاسیک وجراحی باز کوچک با کمک ابزار نایف لایت مورد عمل جراحی قرار گرفتند(38 بیمار در هرگروه قرار گرفتند). بیماران در فواصل یک هفته- دو هفته، یک ماه و دو ماه بعداز عمل ویزیت گردیدند و علائم و عوارضی مثل درد (براساس معیار VAS) ثبت گردید و از بیماران خواسته شد که فعالیت های روزمره و کار را همراه با کاهش درد و کم حسی دست شروع نمایند.
  نتایج
  توزیع بیماران در هردو گروه از نظر سن و جنس یکسان بود. کاهش درد و علایم بیمار بعد از جراحی در هر دو گروه وجود داشت ولی زمان بهبودی شکایات و دوران نقاهت در بیماران جراحی شده با روش جراحی باز کوچک (گروه II) به صورت معناداری کمتر از گروه I بود. عوارض جراحی در هردو گروه یکسان بود.
  نتیجه گیری
  روش جراحی باز کوچک(MOCTR) با کمک ابزار جراحی نایف لایت از حیث کاهش زمان نقاهت و برگشت زودتر بیمار به کار نسبت به روش کلاسیک ارجحیت دارد.
  کلیدواژگان: سندرم تونل کارپال، عصب مدیان، نایف لایت، جراحی باز کوچک
 • محمد کارگر، موسی دانشور، مریم همایون صفحه 512
  اشریشیاکلی سروتیپO157:H7 یکی از عوامل اصلی ایجادکننده مسمومیت غذایی و بیماری هایی مانند کولیت خونریزی دهنده و سندرم اورمی همولیتیک است. عفونت های انسانی ناشی از این باکتری در اثر مصرف آب و غذای آلوده ایجاد می شوند. هدف این پژوهش، ارزیابی ژن های بیماری زای stx1، stx2، A eae و hly باکتری اشریشیاکلی O157:H7در نمونه های گوشت چرخ کرده شهرستان شیراز می باشد.
  روش بررسی
  در این پژوهش 504 نمونه گوشت چرخ کرده از سه کارخانه، به مدت یکسال جمع آوری و در محیط کشت اشریشیاکلی براث واجد نووبیوسین در دمای Co37 غنی سازی شد. سپس از محیط کشت های CT-SMAC و VRBA به منظور بررسی تخمیر سوربیتول و لاکتوز و از محیط کروموآگار برای بررسی فعالیت بتاگلوکورونیدازی باکتریهای جداسازی شده استفاده گردید. با استفاده از آنتی سرم اختصاصی، باکتری اشریشیاکلی O157:H7 تایید و با روش Multiplex PCR وجود ژن های s tx1، stx2، eaeA و hly مورد ارزیابی قرار گرفت.
  نتایج
  از مجموع نمونه های گوشت مورد ارزیابی، 466 نمونه در محیط CT-SMAC دارای کلنی های سوربیتول منفی بودند(46/92%). پس از انجام تست های تاییدی از 2(39/0%) نمونه، باکتری اشریشیاکلی O157:H7 جداسازی گردید که در مجموع از کل نمونه ها 39/0% دارای ژن های stx1 وeaeA و 19/0% دارای ژن stx2 بودند.
  نتیجه گیری
  از آن جایی که اشریشیاکلی O157:H7 یکی از نگرانی های اساسی بهداشت و سلامت گوشت محسوب می گردد، بایستی مورد توجه دائمی قرار گیرد. راه های پیشگیری می تواند موجب کاهش گاوهای آلوده واجد این باکتری و آلودگی گوشت در هنگام کشتار دام و خرد کردن گوشت شود.
  کلیدواژگان: اشریشیاکلی O157:H7، ژن های شیگاتوکسین، گوشت چرخ کرده
 • فریبا حکم اللهی، حسن رفعتی، حسین ریاحی، محمدحسین حکیمی، آتوسا علی احمدی، هاجر حیدری، فاطمه حقیرالسادات، مصطفی عظیم زاده، سعید علی موسی زاده صفحه 521
  مقدمه
  ماکرومیست ها منابع جدیدی برای کشف ترکیبات جدید دارویی با اثرات مختلف بیولوژیک به شمار می آیند.Phellinus conchatus قارچی دارویی متعلق به خانواده Hymenochaetaceae می باشد. گونه های این قارچ علاوه بر داشتن خاصیت های آنتی اکسیدان، ضد سرطان و ضد باکتری در طب سنتی برای درمان بسیاری از بیماری ها مورد استفاده قرار می گیرد.
  روش بررسی
  در این تحقیق جمع آوری و شناسایی قارچ P. conchatus با استفاده از خصوصیات ماکرومورفولوژیکی و میکرومورفولوژیکی، روابط میزبانی و پراکنش انجام گرفت و سپس عصاره گیری جهت انجام آزمون زیست سنجی((Bioassay علیه باکتری های گرم-منفی و گرم-مثبت به روش های انتشار روی دیسک، تعیین حداقل غلظت مهارکننده رشد(MIC) و حداقل غلظت کشنده (MBC) باکتری ها انجام پذیرفت.
  نتایج
  عصاره های متانولی تام و کلروفرمی اثرات بازدارنده روی 3 باکتری Staphylococcus aureus،aeruginosa Pseudomonas و Bacillus cereus نشان می دهند و در مورد عصاره بوتانولی، نتایج MIC و MBC به ترتیب برای باکتری های مذکور) 1،(2mg.disk، )2، mg.disk (4 و) 8، mg.disk16 (مشاهده شدند.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان می دهند که عصاره های مختلف به ویژه عصاره بوتانولی قارچ دارویی Phellinus با دارا بودن مواد موثر، باعث نشان دادن خواص ضد باکتریایی قوی این عصاره علیه باکتری ها به خصوص باکتری بیماریزای مهم Pseudomonas Aeruginosa شده است.
  کلیدواژگان: خواص ضد باکتری، خواص آنتی اکسیدانی، قارچ های دارویی، بومی ایران
 • مهری خاتمی، محمد مهدی حیدری صفحه 531
  مقدمه
  سندرم Long QT نوعی اختلال آریتمی قلبی است که سبب ایست قلبی در بیماران می شود. تاکنون بیشتر تحقیقات برای یافتن نقایص ژنتیکی در این بیماری، روی ژنوم هسته ای متمرکز بوده است ولی علت برخی از موارد این سندرم را نمی توان با جهش های هسته ای توضیح داد. هدف از این مطالعه بررسی بازآرایی های بزرگ در ژنوم میتوکندری(mtDNA) بود که سبب نقص در زنجیره تنفسی و کاهش تولید ATP می شود.
  روش بررسی
  در این مطالعه، ناحیه ای از mtDNA (از نوکلئوتید 5461 تا 15000) را با روش هایی نظیر PCR چندتایی و ساترن بلاتینگ و تعیین توالی جستجو کردیم.
  نتایج
  برای اولین بار در 30 بیمار از 39 بیمار(3/76%) مورد مطالعه، یک حذف بزرگ (حدود kb 7/8) شناسایی شد. نتایج ما نشان می دهد که این حذف در بیماران ما نسبت به افراد شاهد از نظر آماری دارای اهمیت است (001/0P<). همچنین در هشت بیمار مسن (بالای 45 سال) علاوه بر حذف فوق، حذف های چندتایی دیگری نیز مشاهده شد که بین نواحی bp 5461 تا bp 16150 واقع شده است که این بازآرایی ها ممکن است نتیجه تاثیر افزایش سن باشد.
  نتیجه گیری
  چون قلب وابستگی زیادی به تولید انرژی در میتوکندری ها دارد، چنین حذف بزرگی ممکن است باعث اختلال در عملکرد میتوکندری شود و بالطبع در بیماریزایی و یا افزایش وخامت سندرم Long QT نقش به سزایی داشته باشد.
  کلیدواژگان: سندرم LQT، mtDNA، حذف، PCR چندتایی، آنالیز ساترن بلاتینگ
 • ابراهیم مسعودنیا صفحه 540
  مقدمه
  پژوهش های پیشین درباره اتیولوژی آترواسکلروز عروق کرونر در ایران، غالبا بر ریسک فاکتورهای پزشکی و بالینی تاکید داشتند. اما درباره ریسک فاکتورهای رفتاری آترواسکلروز عروق کرونر، مانند خصومت و خشم، پژوهش های اندکی در ایران انجام شده است. مطالعه حاضر، با هدف تعیین تفاوت بین بیماران با علائم آترواسکلروز شریان کرونر(مورد) و افراد سالم (شاهد)، از نظر خصومت و خشم انجام شد.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر، در قالب یک طرح مورد- شاهد انجام شد. داده ها از 77 بیمار با علائم آترواسکلروز عروق کرونر (مورد) که به کلینیک قلب و عروق بیمارستان افشار یزد مراجعه کرده بودند و 78 نفر سالم (از لحاظ عروق کرونر و سلامت قلبی و عروقی) جمع آوری گردید. دو گروه، به پرسشنامه پرخاشگری باس و پری(BPAQ) پاسخ دادند.
  نتایج
  تفاوت معناداری میان بیماران و افراد سالم، از نظر خصومت(05/0>P) و خشم(001/0>P) وجود داشت. تحلیل رگرسیون لوجستیک چندگانه به شیوه سلسله مراتبی نیز نشان داد که متغیرهای اجتماعی- جمعیت شناختی و بالینی(مرحله 1)، بین 5/35 تا 4/47 درصد و متغیرهای خصومت و خشم(مرحله 2)، 7/6 الی 9 درصد از واریانس متغیر ملاک ابتلاء به آترواسکلروز شریان کرونر را تبیین کردند.
  نتیجه گیری
  خصومت و خشم از جمله ریسک فاکتورهای نیرومند برای آترواسکلروز عروق کرونردر جمعیت های ایرانی هستند. بنابراین، به منظور کاهش نرخ بروز آترواسکلروز عروق کرونر، لازم است در کنار مداخله های پزشکی، به مداخله های رفتاری در جهت تعدیل رفتارهای مبتنی بر خصومت و خشم، توجه شود.
  کلیدواژگان: آترواسکلروز، عروق کرونر، خصومت، خشم
 • حسین فلاح زاده، عارفه دهقانی تفتی، محمد حسین دهقانی تفتی، فاطمه السادات حسینی، حکیمه حسینی صفحه 552
  مقدمه
  اغلب زنان تغییرات چشمگیری را در دوران یائسگی و پس از آن تجربه می کنند و هدف از این مطالعه برآورد کیفیت زندگی و تعیین عوامل مرتبط با آن در زنان شهر یزد پس از یائسگی می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای بر روی 300 زن یائسه در شهر یزد در سال 1387 انجام گرفت. ابزار جمع آوری داده ها در این مطالعه پرسشنامهQOL مختص کیفیت زندگی زنان یائسه بوده و داده ها به روش مصاحبه جمع آوری گردید. برای بررسی روایی و پایائی پرسشنامه از روش روایی محتوا و آلفای کرونباخ استفاده گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS 15 و با استفاده از آمار توصیفی و آزمونهای آماری من ویتنی و کروسکال والیس انجام گردید.
  نتایج
  بر اساس نتایج به دست آمده میانگین سن شروع یائسگی7/4±3/47 سال بوده است. میانگین نمره کیفیت زندگی در بعد وازومتور برابر 71/4±34/12، در حیطه روانی برابر 89/8±15/18، در حیطه جسمی 37/16±09/41، در حیطه جنسی 25/6±97/10 بوده است. ارتباط معناداری بین نمره حیطه های روانی- اجتماعی، جسمی و جنسی با سطح تحصیلات، شغل، وضعیت اقتصادی و بهداشتی افراد وجود داشت(05/0P<). با توجه به نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن، بین متغیرهای نمره حیطه جسمی، حیطه روانی– اجتماعی، حیطه جنسی با تعداد بارداری و سن ارتباط معناداری وجود داشت(05/0P <).
  نتیجه گیری
  یائسگی باعث کاهش کیفیت زندگی می شود و آموزش و مداخله های موثر پس از یائسگی باعث بهبود کیفیت زندگی در زنان یائسه خواهد گردید.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، یائسگی، زنان، وازوموتور
 • میرمحمد اسعدی، سید حبیب الله میرغفوری، زهرا صادقی آرانی و حمیدرضا خسروانیان صفحه 559
  مقدمه
  اندازه گیری جزء عناصر اصلی چرخه بهره وری است و به عنوان سیستم کنترلی برای دیگر ارکان چرخه ی مزبور عمل می کند، از طرفی بیمارستان به عنوان بزرگترین و پرهزینه ترین واحد عملیاتی نظام بهداشت و درمان، از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف این پژوهش تعیین کارایی نسبی 13 بیمارستان دولتی استان یزد با استفاده از تلفیق تکنیک تحلیل پوششی داده ها(DEA)، کارت امتیازی متوازن(BSC) و مدل سروکوال می باشد.
  روش بررسی
  در این مقاله کارایی نسبی 13 بیمارستان دولتی استان در طی سال 1387 با استفاده از مدل تلفیقی تحلیل پوششی داده ها و کارت امتیازی متوازن مورد ارزیابی قرار گرفته است. از کارت امتیازی متوازن به عنوان ابزاری برای طراحی شاخص های ارزیابی عملکرد و ازتحلیل پوششی داده ها به عنوان ابزاری برای ارزیابی عملکرد و رتبه بندی استفاده شده است.
  نتایج
  در سال 1387 میانگین کارایی نسبی بیمارستان های مورد مطالعه 945/0 می باشد. 9 بیمارستان از مجموع 13 بیمارستان روی مرز کارایی قرار می گیرند و 4 بیمارستان دارای کارایی کمتر از یک می باشند. بیمارستان شماره 3 دارای بیشترین کارائی و بیمارستان شماره10 دارای کمترین کارائی می باشند.
  نتیجه گیری
  در این مقاله با استفاده از ترکیب دو مدل ارزیابی عملکرد DEA و BSC سعی شده است تا شاخص های ارزیابی عملکرد واحدهای درمانی شناسایی شده و تلفیق این دو مدل، ضمن کاهش معایب دو مدل محاسن آن دو تقویت و مدلی جامع برای ارزیابی عملکرد این واحدها ارائه می گردد. در ضمن، اگرچه توجه به تمامی شاخص های عملکردی در بهبود وضعیت بیمارستان های ناکارای مورد بررسی لازم است اما اولویت بندی این پیشنهادات توسط مدیران راهگشا خواهد بود.
  کلیدواژگان: تحلیل پوششی داده ها، کارت امتیازی متوازن، مدل سروکوال، بیمارستان های دولتی استان یزد، ارزیابی عملکرد
 • فرزانه نجفی صفحه 570
  نارسایی مزمن کلیه در سن زیر 20 سال عموما به دنبال یکسری از بیماریهای ارثی کلیه و یا اختلالات مادرزادی سیستم ادراری به وجود می آید. یک گروه از بیماریهای ارثی- توبولی کلیه تحت عنوان کمپلکس((Nephronophthisis-Medullarycystic Kidney Disease NPHP-MCKD (بیماری کلیه با کیست های مرکزی – نفرونوفتیزیس) نام برده می شود. بیماری NPHP علت 20-15درصد موارد نارسایی مزمن و پیشرفته کلیه در بچه ها و نوجوانان است، به کرات در بیماری NPHP اختلالات خارج کلیوی شامل اختلالات حرکتی چشم بصورت نیستاگموس عرضی(Cogan Syndrome)، عقب ماندگی ذهنی، رتینیت پیگمنتوزا(سندرم Senior loken)، فیبروز کبدی و تغییرات اسکلتی به وجود می آید. بیمار پسر 17 ساله ای است با نارسایی مزمن کلیه که تحت همودیالیز واقع شد. با توجه به سابقه پلی اوری و اختلال دید وی از بچگی، علائم چشمی شامل رتنیت پیگمنتوزا و نیستاگموس عرضی، وجود نارسائی مزمن کلیه در خواهر وی که در سن 12 سالگی مورد پیوند کلیه واقع شده است و ازدواج فامیلی پدر و مادر وی، به نظر می رسد بیمار مبتلا به بیماری نفرونوفتیزیس نوع 4 می باشد.
  کلیدواژگان: بیماری نفرونوفتیزیس، مدولای کیستیک، بیماری نفرونوفتیزیس، نارسایی پیشرفته مزمن کلیوی، بیماریهای کیستیک کلیه
 • جمشید آیت اللهی، علی ملت، جهانگیر آیت اللهی، اعظم السادات هاشمی، شکوه تقی پور ظهیر، نسرین قاسمی صفحه 578
  هدف این مقاله آشنا نمودن پزشکان عمومی و متخصصین بیماری های عفونی و گرمسیری و سایر متخصصین، با PCR می باشد به طوری که در پایان: - موارد کاربرد آن را در انواع بیماری های عفونی بدانند. - برتری آن را بر سایر روش های تشخیصی بیان کنند. - با محدودیت های آن آشنا شده باشند.
|
 • G. Jelodar, S. Nazifi, E. Adelian Page 496
  Introduction
  Increasing hematological diseases along with increased use of microwaves in different systems proposed possible correlation between them. Age of exposure to wave is also an important factor. This study was conducted to evaluate the effect of radiation leakaged from microwave oven on hemopoitic bone marrow cells at pre and post pubertal.
  Methods
  Fourteen male mature (2 months old) and 14 male immature rats(one month old) were randomly divided in to four groups (control and test). Test groups were exposed, three times a day each time 30 min for 60 days, to microwaves produced by microwave oven. After sixty days, animals were sacrified and bone marrow samples were collected from femural bones. Percent of variose cells type and their morphology were evaluated in 500 cells of each smear.
  Results
  exposure to microwave did not exert visible morphological alteration. In the immature experimental group significant decrease in percent of basophilic rubricyte, polychromatic rubricyte, meta rubricyte and all the erythroid cell types observed(P<0.05), whereas, meta myelocyte, notrophilic band, total myeloid cell types and prolifrative cells, other cell types and the myeloid/erythroid ratio significantly increased(P<0.05). In the mature group, however, a significant decrease in percent of meta rubricyte and myelocyte cells observed(P<0.05), although prolifrative cells and all other cell types were significantly increasing in this group.
  Conclusion
  In conclusion, the radiation leaked from microwave oven in the experimental conditions had no effect on the morphology of hemopoitic bone marrow cells, though the number of these cells was altered especially in immature group.
 • H. Saeed Banadaky, A. Zarezada, H. Barzegar Page 505
  Introduction
  Carpal tunnel syndrome(CTS) is the most common entrapment neuropathy in the upper extremity and it develops due to unusual pressure on the median nerve in the carpal tunnel. In this randomized clinical trial, mini open carpal tunnel release(MOCTR) with knife light is compared with the classic open carpal tunnel(CTR) release technique.
  Methods
  A total of 76 patients who were candidate for carpal tunnel release from September 2005 to April 2009 were divided randomly in two groups. Group I was treated by classic open surgery, while group II was treated by mini open surgery with knife light. Patients were visited at first, second, fourth and eighth weeks post operation. Complications and symptoms including pain(by visual analog scale) were registered. Patients were advised to start daily routines as soon as their pain and symptoms reduced.
  Results
  Statistically, both groups were same regarding sex and age and symptoms were reduced considerably in both groups. Pain and post operative symptoms disappeared earlier in group II and they returned to work sooner than the other group. Complications in two groups were similar.
  Conclusion
  Mini open technique with knife light for carpal tunnel syndrome has certain advantages as compared to classic open surgery with respect to early return to work and daily routines.
 • M. Kargar, M. Daneshvar, M. Homayoon Page 512
  Introduction
  Escherichia coli O157:H7 is one of the major foodborne illness and sporadic case of human disease, hemorrhagic colitis and hemolytic-uremic syndrome. The purpose of this study is to survey the prevalence of Escherichia coli O157:H7 virulence genes from ground meat in Shiraz.
  Methods
  In this research 504 samples of ground meat were collected from three main factories of meat products and enriched in Escherichia coli broth with novobiocin medium in 37ºC. Fermentation of sorbitol and lactose and β-glucoronidase activity of isolated strains were examined by CT-SMAC, VRBA and chromogenic media respectively. Then isolation of E.coli O157:H7 have been confirmed with the use of specific antisera and with multiplex PCR method presence of E.coli O157:H7 virulence genes including: stx1, stx2, eaeA, hly has been analysed.
  Results
  Out of specimens that have been supplied, 466 sorbitol negative bacteria were isolated in CT-SMAC medium(92.46%). The stx1 and eaeA genes were diagnosed in two case of these samples(0.39 %) and stx2 gene was detected in one case(0.19%) of isolated E.coli O157:H7 strains.
  Conclusion
  E.coli O157:H7 will continue to be an important public health concern as long as it contaminates meat. Preventive measures may reduce the number of cattle that carry it and the contamination of meat during slaughter and grinding.
 • F. Hokmollahi, H. Rafati, H. Riahi, M. Hakimi, A. Aliahmadi, H. Heydari, F. Haghirosadat, M. Azimzade, S. Mosazade Page 521
  Introduction
  Macromycetes are considered as new resources for medicine with various biological properties. One of the most important medicinal fungi in Iran is Phellinus conchatus. This genus contains 359 species around the world of which 12 species are reported from the north regions of Iran. Phellinus species have anticancer, antioxidant and antibacterial effects. Moreover, they have been used in traditional medicines for treatment of several diseases. Due to the increasing bacterial resistance to existing antibiotics, it seems that research for new sources of antibiotics is necessary.
  Methods
  The purpose of this research was to collect and identify the species with respect to hosts, dispersal, macromorphological and micromorphological characters of the species, and their biological effect against Gram-negative bacteria and Gram-positive bacteria was evaluated using total methanol extract and it’s fractional extracts(chloroform, butanol and water extracts) using disk diffusion method, minimum inhibitory concentrations(MICs) and minimal bactericidal concentrations(MBCs).
  Results
  The results of disk diffusion tests showed that all extracts except aqueous extract had growth inhibitory effects on three bacteria; Staphylococcus aureus, Bacillus cereus and Pseudomonas aeruginosa. The butanolic extract showed the best result in growth inhibition against the bacteria, especially on Pseudomonas aeruginosa. The MICs and MBCs of the butanol extract of these bacteria were(1, 2mg.disk), (2, 4 mg.disk) and(8, 16mg.disk), respectively.
  Conclusion
  The results show that different extracts, especially butanol extract have high antibacterial activities which indicate the presence of active components in this fraction. More fractionation studies are under way to isolate the antibacterial components in the butanolic extract.
 • M. Khatami, M. Heidari Page 531
  Introduction
  Long QT Syndrome is one of the arrhythmic disorders of the heart that causes sudden cardiac death in patients. Most of the investigations have focused on nuclear genome for finding genetic defects in these disorders, but some of the cases with LQTS cannot be explained by mutations of identified genes. It prompted the authors to focus on the mitochondrial DNA and monitor rearrangements which are probably the cause of respiratory chain defects and reduced ATP generation.
  Methods
  The region of the mitochondrial DNA(from 5461 to 15000 nt) was screened by PCR amplification and southern blot followed by DNA sequence analysis.
  Results
  For the first time, a large scale deletion(~8.7 kb) was identified in 30 of the39 patients (76.3%) using Multiplex PCR and Southern blot analysis and demonstrated that this deletion is flanked by 9bp direct repeat. The results also showed that this deletion in patient samples was higher than normal controls(P<0.001). Of the total,8 aged subjects(> 45 years old) had multiple deletions in the region between 5461 and 16150 that may be an age effect on the occurrence of rearrangements on mitochondrial genome.
  Conclusion
  Since heart is highly dependent on oxidative energy generated in mitochondria, such a large scale deletion may be the link between these diseases and dysfunctions of mitochondria.
 • E. Masoudnia Page 540
  Introduction
  The previous researches about the etiology of coronary artery atherosclerosis have accentuated on clinical and medical risk factors, such as cigarette smoking, hypertension, diabetes mellitus, hyperlipidemia, positive family background, myocardial ischemia history in family, atherogenic diet, increase of A lipoprotein, inflammatory factors such as increase of cross-reactive protein and so on. Although factors in behavioral medicine are recognized as an independent risk factor in coronary artery atherosclerosis, few researches have been done on hostility and anger. The aim of this study was to determine the difference between normal people(Control group) and people with coronary artery atherosclerosis(Case group) with regards to hostility and anger.
  Methods
  This study was performed as a case-control design. Data was collected from seventy-seven patients with coronary artery atherosclerosis who had referred to Afshar Hospital Professional Heart Clinic in Yazd city and seventy-eight normal people were used as control. Two groups completed the Buss and Perry Aggression Questionnaire(BPAQ) to measure their hostility and anger.
  Results
  The results of the analysis showed that there was a statistically significant difference regarding hostility(p<.05) and anger(p<.001) between the two groups. Hierarchical multiple logistic regression analysis showed that the sociodemographic and clinical variables(step 1) explained 35.5 % to 47.4%, while hostility and anger(step 2) explained 6.7% to 9% of the variance in incidence of coronary artery atherosclerosis.
  Conclusion
  Hostility and anger are strong risk factors for coronary artery atherosclerosis or CAD in Iran. Therefore, in order to decrease the incidence rate of coronary artery atherosclerosis in Iran, alongside medical interventions, attention should also be paid towards behavioral interventions in order to modify hostile and angrily behavior.
 • H. Fallahzade, A. Dehghani Tafti, M. Dehghani Tafti, F. Hoseini, H. Hoseini Page 552
  Introduction
  Most women experience significant changes in quality of life(QOL) during and after menopausal and few researchers have quantified these changes. The aim of the present research was to assess quality of life(QOL) and determine factors related to its impairment among postmenopausal Iranian women.
  Methods
  This cross-sectional study was conducted by cluster sampling method among 300 post-menopausal women in Yazd, Islamic Republic of Iran in 2008. Data was collected using the menopause quality of life questionnaire(MENQOL) by interview. Content validity and Cronbach's alpha were used respectively to ensure the validity and reliability of the questionnaires. Inferential and descriptive statistics via SPSS.15 software were used for data analysis.
  Results
  The mean scores for quality of life in various dimensions were as follows: vasomotor dimension 12.34±4.71, psychological dimension 18.15±8.89, physical dimension 41.09±16.37 and in sexual dimension it was 10.97±6.52. There were significant relationships between psychological, physical and sexual dimensions and education level, economic level, health level (p < 0.05) regardless of Spearman’s correlation, There were significant relationships between, physical and sexual dimensions and number of pregnancies and age(p < 0.05).
  Conclusion
  Menopause causes a decrease in quality of life that is dependent on work and other sociodemographic variables. It is therefore necessary to develop effective interventional programs to improve quality of life after menopause.
 • M. Asadi, H. Mirghafoori, Z. Sadeqhi Arani, H. Khosravanian Page 559
  Introduction
  Evaluation is an important factor in productivity context, and acts as a control system for other areas of productivity. Hospitals are large organizations incurring heavy expenses in every country. The level of efficiency in a hospital is a good criterion to understand how hospitals consume their resources. The goal of this research was to determine relative efficiency of 13 public hospitals in Yazd province by using integrated DEA, BSC and SERVQUAL model.
  Methods
  In this study, relative efficiency of 13 public hospitals of Yazd province was calculated using data envelopment analysis technique(DEA) and balanced score card and servqual. BSC was used as a tool for designing of performance evaluation indexes, while DEA was used as a tool of evaluating performance and ranking.
  Results
  The mean relative efficiency of hospitals under study was about 0.945 in the Persian calendar year 2008-9. The efficiency levels of nine hospitals were borderline and the efficiency of four hospitals was less than 1. Hospital no.3 had the highest efficiency levels and hospital no.10 had the lowest efficiency level.
  Conclusion
  In this stage, on the basis of references presented by the DEA model, solutions for increasing the quality performance levels of inefficient hospitals in fourth dimensions were determined and some suggestions were proposed. Although all performance indices of the inefficient hospitals need to be addressed, priorities have to be determined by the respective managers.
 • F. Najafi Page 570
  The etiology of ESRD under the age of 20 almost is the inherited kidney disease or congenital disorders of urinary tract. NPHP/ medullary cystic disease includes a group of tubulo- genetic kidney disorders. NPHP is the cause of 15-20% ESRD in children and adolescents. The extra renal manifestations include: oculomotor Apraxia(Cogan syndrome), mental retardation, retinitis pigmentosa, (Senior- Loken syndrome) liver fibrosis and skeletal disorders. Recently, on the basis of genetics and type of the protein product of these mutations, NPHP is divided to 6 types. The presented case is a 17 year old boy with end stage renal disease that he has been managed with hemodialysis. As the patient has polyuria and disturbance in vision from childhood and on physical examination he had retinitis pigmentosa and horizontal nystagmus with a history of chronic kidney disease in his 12 years old sister, and familial marriage between his parents, we suggest NPHP4 for the patient.