فهرست مطالب

The Iranian Journal of Botany - Volume:16 Issue: 2, Summer and Autumn 2010

The Iranian Journal of Botany
Volume:16 Issue: 2, Summer and Autumn 2010

 • تاریخ انتشار: 1389/06/01
 • تعداد عناوین: 22
|
 • مصطفی اسدی صفحه 191

  سری Cousinia sect. Leptocephalae ser. Chaetocephalae به سطح بخش با نام Cousinia sect. Chaetocephalae ارتقاء می یابد. این بخش با بخش نزدیک خود به نام sect. Leptocephalae با داشتن کپه منفرد در انتهای شاخه ها و ساقه ها، برگهای ساقه ای بدون کشیدگی در امتداد ساقه و جام گل زرد تشخیص داده می شود. از این بخش سه گونه Cousinia crassipes, C. attariae,C. chaetocephala تشخیص داده می شود. گونه C. attariae به عنوان گونه جدید از کوه های اسفراین در استان خراسان معرفی می شود.

 • فریده عطار، حسین معروفی صفحه 197

  یک گونه جدید انحصاری از بخش آلبیده از جنس کوزینیا از ارتفاعات صخره ای بانه ازاستان کردستان تحت نام کوزینیا ایرانشهریانا همراه با عکس شرح داده می شود. نزدیک ترین گونه به این گونه جدید احتمالا گونه کوزینیا بختیاریکا از استان چهار محال بختیاری است.

 • ایرج مهرگان، سیده باهره جوادی، امیرحسین پهلوانی صفحه 200

  گونه انحصاری Cousinia karkasensis به عنوان گونه ای جدید از مرکز ایران به دنیای علم معرفی می گردد. این گونه متعلق به بخش Haussknechtianae می باشد. در این مقاله ارتباط گونه جدید با دیگر گونه های بخش Haussknechtianae مورد بررسی قرار گرفته است. مطالعات مولکولی نشان داده که گونه جدید به C. raphiocephala نزدیک می باشد.

 • ولی الله مظفریان صفحه 204

  3 گونه جدید برای جهان گیاهشناسی شرح داده شده، تصویر آنها ارائه می شود. همچنین 2 گزارش تازه برای ایران تشخیص داده شده است. گونه های جدید عبارتند از:Centaurea procera (Compositae), Convolvulus elymaiticus (Convolvulaceae), Scrophularia elymaitica (Scrophulariaceae).
  و گزارش های تازه عبارتند از:Capparis spinosa L. var. leucophylla (DC.) Boiss. (Capparaceae) and Ephedra transitora Riedl (Ephedraceae).
  صفات تاکزونومیک همه گونه ها ارائه شده است.

 • زیبا جم زاد صفحه 214

  مرزه کرمانشاهی Satureja kermanshahensis به عنوان یک گونه جدید از ایران شرح داده می شود. این گونه با داشتن گل آذین سنبله ای متراکم به طول 3 تا 10 سانتی متر و چرخه های گل با دو گل، برگهای با غده های ترشحی و کرک متراکم مشخص می گردد. این گونه در شکاف صخره ها در استان کرمانشاه، غرب ایران می روید و با گونه S. coerulea از بلغارستان و شمال غرب ترکیه و گونه هایS. bachtiarica و S. edmondi از غرب ایران مقایسه می گردد

 • فاطمه فدایی، مسعود شیدایی، مصطفی اسدی صفحه 218

  به منظور نگارش فلور جنس. Arenaria L برای ایران و طی جمع آوری های انجام شده در بسیاری از مناطق محل پراکنش گونه های این جنس و مناطق مشابه احتمالی و مطالعه و شناسایی آنها؛ یک گونه جدید در منطقه رویشی گزارش نشده شناسایی گردید که برای ایران و جهان گیاهشناسی جدید بوده و تحت نامArenaria kandavanensis شرح داده می شود. تفاوت خصوصیات گیاهشناسی این گونه نیز با گونه نزدیک به آنA. lychnidea M. Bieb. توضیح داده شده است.

 • یاسمین ناصح، محمدرضاجوهرچی، علی اصغر معصومی صفحه 221

  نمونه های گیاهی جمع آوری شده متعلق به بخشAmmodendron از جنس Astragalus موجود در هرباریوم پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از این بررسی، نامگذاری و معرفی گونه های A. qohestanicus و A. khonikensis به عنوان آرایه های جدید برای دنیا است. شواهد ریخت شناسی تعلق این گونه ها را به این بخش نشان می دهد. این گونه ها از شمال شرقی ایران، استان خراسان جمع آوری شده است و در هرباریوم پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد نگهداری می شود. همچنین این گونه ها با نزدیکترین خویشاوندان خود مقایسه و تفاوتهای آنها در این مقاله ارائه شده است. تصاویر گونه ها ارائه می گردد.

 • منصوره خداشناس، محمدرضا جوهرچی، محمد شریفی یزدی صفحه 225

  Neotorularia dentata var. grandiflora به عنوان یک واریته جدید معرفی می گردد. بنابراین N. dentata به دو واریته تقسیم می شود. این واریته که از خراسان جمع آوری شده است با N. dentata قرابت دارد و بر اساس گل های درشت تر، تعداد زیاد گلها و برگهای ساقه ای و ساقه های متراکم تر از واریته اصلی N. dentata مجزا می شود. صفات کلیدی دو واریته مورد مقایسه قرار می گیرند. همچنین کلید شناسایی گونه های جنس Neotorularia در ایران ارائه می گردد

 • یونس عصری، مینا ربیعی صفحه 229

  Centropodia forskalii subsp. forskalii از تیره گندمیان به عنوان گزارش جدید معرفی می شود. این گیاه روی تپه های شنی جنوب غربی و جنوب شرقی کشور می روید. بررسی تاگزونومیکی و فیتوجغرافیایی برای دو زیرگونه C. forskalii ارائه شده است. به نظر می رسد، ایران محل گذر دو زیرگونه متعلق به نواحی صحارا – سندی و ایران – تورانی آن است.

 • مهری دیناروند صفحه 233

  به منظور تدوین فلور گیاهان آبزی ایران تیره های Najadaceae و Lemnaceae مطالعه گردید. در بین نمونه ها گونه های Najas gracillima از استان خوزستان و Lemna perpusilla از استان فارس برای اولین بار جمع آوری و شناسایی شد. در این مقاله گونه های مذکور از ایران معرفی و کلید شناسایی جنس های Najas و Lemna برای گونه های شناخته شده از ایران ارائه می شود.

 • حبیب زارع، مسلم اکبری نیا، سید محسن حسینی، حمید اجتهادی صفحه 237

  طیبه امینی اشکوری، مربی پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران.
  گونه Betula litwinowii به عنوان گزارش جدیدی از شمال ایران نام برده می شود. ویژگی های ریخت شناسی این گونه با گونه نزدیک آن یعنی B. pendula مقایسه می شود. پراکنش جغرافیایی این دو گونه در ایران و مناطق مجاور نیز مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

 • محمد امینی راد صفحه 242

  طی جمع آوری نمونه های گیاهی از استان خوزستان، نمونه هایی از گونه Eleocharis atropurpurea و همچنین گونه های Cyperus iria, Fimbristylis miliacea و Schoenoplectus lupulinus جمع آوری گردید. گونه Eleocharis atropurpurea برای اولین بار از ایران گزارش می شود و بقیه گونه ها به عنوان گونه های کمیاب از ایران جمع آوری شده و به همین جهت منطقه انتشار آنها گزارش می شود.

 • محمدصادق امیری، محمدرضا جوهرچی صفحه 246

  جنس تک گونه ای Handelia با گونهHandelia trichophylla برای اولین بار از ایران گزارش می شود. این گونه در شمال شرق ایران، استان خراسان می روید

 • سارا نریمیسا، فرخ قهرمانی نژاد صفحه 249

  طی مطالعه تبار اینوله در هرباریوم موسسه گیاه شناسی ارمنستان سه گونه جدید زیر برای فلور ارمنستان شناسایی شدند:Filago desertorum Pomel، Helichrysum davisianum Rech. f. و Gnaphalium stewartii C. B. Clarke ex Hook. f. این گونه ها با گونه های نزدیک خود مقایسه می شوند. نقشه پراکنش و تصاویر آنها نیز ارائه می گردد.

 • ثمانه مسافری*، مریم کشاورزی، طیبه امینی صفحه 254

  زیرگونه Persicaria lapathifolia subsp. nodosa برای اولین بار در فلور ایران گزارش می شود. تنوع ریخت شناسی این زیرگونه مورد بررسی قرار گرفته و تفاوت هایی نیز در بشره پوشاننده گلبرگ در مقایسه با زیرگونه تیپ مشاهده شد. تصویر زیرگونه به همراه تصویر بشره پوشاننده گلبرگ نمایش داده می شود.

 • بهنام بخشی، محمد جعفر آقایی، محمدرضا بی همتا، فرخ درویش، عیسی ظریفی صفحه 258

  در این تحقیق از شمارش کروموزومی و روش فلوسیتومتری برای تخمین سطح پلوئیدی نمونه های مختلفAegilops cylindrica Host (2n = 4x = 28, CCDD) موجود در بانک ژن گیاهی ملی ایران استفاده شد. تعداد 100 نمونه Ae. cylindrica در آنالیز فلوسیتومتری با استفاده از Ae. tauschii به عنوان نمونه کنترل مورد استفاده قرار گرفتند. تمام نمونه های مورد بررسی دارای سطح پلوئیدی 4x بودند. نتایج حاصل از فلوسیتومتری و شمارش کروموزومی مشابه بود. تنوع معنی داری در شاخص DNA نمونه های Ae. cylindrica وجود داشت. تجزیه خوشه ایبرای طبقه بندی Ae. cylindrica بر اساس محتوای DNA آنها انجام شد. به طور جالبی، نمونه های با شاخص DNA کوچک و بزرگ به ترتیب دارای طول کروموزوم کوتاه و طویل بودند. همچنین، مطالعه رابطه بین محتوای DNA و پراکنش جغرافیایی در ایران نشان داد که برای Ae. cylindrica در مناطق مختلف ایران از لحاظ محتوای DNA تنوع وجود دارد.

 • مریم عباسی، مصطفی اسدی، طاهر نژادستاری، فریده عطار صفحه 267

  گونه Puccinellia dolicholepis (V. Krecz.) V. Krecz. که ازشمال غرب ایران جمع آوری شده است، برای اولین بار از ایران و نیز محدوده فلورا ایرانیکا گزارش می گردد. این گونه با نزدیکترین گونه خود در ایران P. bulbosa (Grossh.) Grossh. مقایسه شده و نیز ویژگی های ریز ریخت شناسی و تشریحی آن توصیف می گردد.

 • مهدی یوسفی صفحه 273

  Heliocarya monandra گونه ای انحصاری و نادر از خانواده گاوزبانیان (Boraginaceae) است که در ناحیه محدودی در مرکز ایران می روید. با توجه به نبود مطاالعات جامع، صفات ریخت شناختی و تشریحی این گونه بررسی شد. برای این منظور نمونه هایی از کوه صفه در جنوب شهر اصفهان در مرکز ایران جمع آوری شد. از برگ، ساقه و ریشه آنها برش های عرضی به صورت دستی گرفته شد و به روش های رایج در آزمایشگاه برای مطالعه با میکروسکوپ نوری آماده گردیدند. اندازه گیری ها حد اقل در 5 تکرار انجام شد. برخی از ویژگی های میوه و دانه شرح داده شدند. میوه شامل فندقه ای یک دانه ای، تخم مرغی یا دایره ای به طول (7-) 6-4 میلی متر، به عرض 4-5/2 میلی متر و به ضخامت 1-8/0 میلی متر بود. دانه نیز به طول 2-8/1 میلی متر، تخم مرغی، با نوکی برگشته بود. برگ از نوع دو طرفی با روزنه های آنموسیتیک بود. ریشه ساختار ثانوی نشان داد، ساقه نیز دارای بافت های اولیه و ثانوی بود. نتایج ریخت شناختی و تشریحی به جز در برخی موارد با ویژگی های عمومی خانواده گاوزبانیان منطبق بود. جزئیات میوه و دانه در این گیاه برای اولین بار گزارش می شوند. صفات میوه به طور اخص برای روشن نمودن روابط آرایه شناسی این خانواده مهم است. بر طبق مشاهدات صحرائی تنها یک جمعیت از این گونه در استان اصفهان وجود دارد که این جمعیت نیز در معرض خطر ناپدید شدن از صحنه طبیعت قرار دارد.

 • نسیم رحمت پور، فریده عطار*، اصغر زمانی، علی اکبر نجفی صفحه 282

  در این مطالعه، ساختار تشریحی رگبرگ میانی برگ قاعده ای و دمگل در 15 گونه از جنس خشخاش ارائه می شود. این گونه ها شامل Papaver argemone، P. bracteatum، P. chelidoniifolium، P. cylindricum، P. decaisnei، P. dubium، P. fugax،P. gaubae، P. glaucum، P. hybridum، P. macrostomum، P. orientale، P. pavoninum، P. persicum، P. tenuifolium هستند. از بین 27 صفت مورد بررسی (18 صفت برای ناحیه رگبرگ میانی و نه صفت برای دمگل) پنج صفت در ناحیه رگبرگ میانی شامل شکل رگبرگ میانی، وجود کلانشیم فوقانی، وجود سلول های اسکلرانشیمی در مجاورت دستجات آوندی، تعداد دستجات آوند فرعی و میزان مشخص بودن رشد دستجات آوند فرعی، و پنج صفت برای دمگل شامل شکل دمگل، تزئینات سطح اپیدرم، وجود کلانشیم در پوست، نوع بافت استحکامی نزدیک دستجات آوندی و تعداد ردیف های دستجات آوندی برای جداسازی گونه های یکساله، دوساله و چند ساله مناسب هستند.

 • زهره خلیلی، علی اصغر معصومی، فرخ قهرمانی نژاد*، حسین میرزایی صفحه 293

  در این پژوهش، مطالعه آناتومی برگ نه گونه از جنس بید متعلق به دو زیر جنس مختلف با استفاده از میکروسکوپ نوری انجام گرفت که عبارتند از:Salix aegyptiaca L., S. caprea L., S. cinerea L., S. elbursensis Boiss., S. euxina I. V. Belyaeva, S. issatissensis Maassoumi, Moeeni & Rahiminejad, S. triandra L., S. wilhelmsiana M. Beib., S. zygostemon Boiss. (S. cinerea × S. elbursensis)صفات تشریحی مختلفی مورد بررسی قرار گرفت که شامل موارد زیر است: شکل کلی برش عرضی برگ، ضخامت پهنک، ویژگی های اپیدرم، وجود هیپودرم، صفات مزوفیل، انواع کریستال، ویژگی های دستجات آوندی و غیره. صفات تشریحی برگ در این گونه ها، تقسیم بندی گونه های بید در زیرجنس و بخش ها را تائید می کند. جنس بید بر اساس وجود یا عدم وجود لایه هیپودرم در پهنک برگ به دو تیپ تقسیم می شود. در گونه های متعلق به بخش Cinerella، شکل کلی برش عرضی برگ و نوع روزنه با گونه های متعلق به سایر بخش ها متفاوت است. شناسایی و تشخیص گونه هایS. aegyptiaca, caprea S.و S. cinerea متعلق به بخش Cinerella مشکل بوده ولی مطالعات تشریحی برگ تشخیص این گونه ها را آسان می کند. مطالعات آناتومی برگ، در این پژوهش نتایج قابل توجهی در رابطه با گونه دورگه S. zygostemon آشکار می سازد.

 • طلیعه سادات موسوی، احمدرضا خسروی صفحه 303

  پراکنش جغرافیایی تیره باقلائیان (به جز جنس گون) در ایران با استفاده از 10408 گزارش ثبت شده در منابع ویا بر اساس نمونه های هرباریومی تجزیه و تحلیل گردید. 429 گونه این تیره در تمام کشور گسترده اند، هرچند که حدود نیمی از گزارش ها از پنج استان فارس، هرمزگان، تهران، بوشهر و مازندران می باشد. این خانواده 173 گونه نادر و 117 گونه انحصاری دارد. بیشترین مقدار برای شاخص حداکثر فاصله میان دو فرد از یک گونه (MaxD) 2140 کیلومتر می باشد. استان های آذربایجان شرقی، خراسان رضوی، فارس، لرستان و آذربایجان غربی بالاترین تعداد گونه های نادر را دارند. به کمک برنامه DIVA-GIS و با استفاده از خانه های 10×10 کیلومتر و محدوده دایره ای همسایه با شعاع 50 کیلومتر غنای گونه ای نقشه برداری شد.غنای گونه ای بالا در استان های فارس، گیلان، لرستان و همچنین منطقه البرز مرکزی که نقطه داغ گونه های انحصاری نیز می باشد، مشاهده شد. چهل و چهار خانه 10×10 کیلومتر لازم است تا تمام گونه های این تیره را در بر بگیرد. اما بیست خانه کافیست تا نود درصد گونه ها را در خود جای دهد، این خانه ها از لحاظ حفاظتی اهمیت بالایی دارند.

 • رقیه سیاه بالایی، سعید افشارزاده، شادمان شکروی، شکوه نکوئ صفحه 314

  در این تحقیق 17 گونه جلبک از شالیزارهای استان گلستان شناسایی گردید. فلور جلبکی از 5 ایستگاه در شالیزارهای مورد مطالعه طی پائیز 1386 تا تابستان 1387 انتخاب شد.
  Lyngbya perelegans Lemm,. L. rubida Fremy, L. laxespiralis Skuja, L. sordida Gomont, L. putealis Mont. ex Gomont, L. dendrobia Bruhl & Biswas, L. scotii Fritsch, L. polysiphoniae Fremy, L. erugineo–coerulea Gomont, L. cryptovaginata Schkorbatow, L. spiralis Geitler, L. nigra C. Ag. ex Gomont, L. kashyapii Ghose برای اولین بار از شالیزارهای ایران گزارش می گردند.
  Lyngbya rubida در فصل بهار و زمستان، L. perelegans در فصل تابستان، L. kashyapii و L. dendrobia در فصل پاییز گونه های غالب در همه ی ایستگاه ها بودند. ویژگی های آرایه شناسی این گونه ها و اطلاعات پیرامون پراکنش اکولوژیکی آنها نیز ارائه می گردد.

|
 • M. Assadi Page 191

  The series Cousinia sect. Leptocephalae ser. Chaetocephalae is raised to sectional rank as a comb. nov. It is characterized from the closely related section Leptocephlae by having solitary heads at the top of stems and branches, sessile stem leaves and yellow corolla. Three species namely Cousinia crassipes, C. attariae and C. chaetocephala are included in the new section. C. attariae is described as a new species from the mountains near Esfarayen in Khorasan province.

 • F. Attar, H. Maroofi Page 197

  Cousinia iranshahriana (sect. Albidae) collected from rocky hills of Baneh, Kurdistan province, is described as a new species and photographed. It is compared with its closest relative, C. bachtiarica.Farideh Attar (correspondence [email protected]), Central Herbarium of Tehran University, Department of Botany, School of Biology, College of Science, University of Tehran. -Hosein Maroofi, Research Center of Agriculture and Natural Resources of Kurdistan province, P. O. Box 66169-36311-714, Iran.

 • I. Mehregan, S. B. Djavadi, A. H. Pahlevani Page 200

  Cousinia karkasensis a narrow endemic from central Iran is described as a new species to science. The new species belongs to Cousinia sect. Haussknechtianae. Relatioships between the new species and other species is discussed. The new species is however more resembles to C. gatchsaranica based on the morphological characters, it is found to be more related to C. raphiocephala another member of the section Haussknechtianae, based on the molecular results.Iraj Mehregan (correspondence [email protected]), Department of Biology, Faculty of Basic Sciences, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran. -Seyedeh Bahereh Djavadi ([email protected]) and Amir Hossein Pahlevani, Department of Botany, Iranian Research Institute of Plant Protection, P. O. Box 1454, Tehran, 19395, Iran.

 • V. Mozaffarian Page 204

  Three new species including Centaurea procera (Compositae), Convolvulus elymaiticus (Convolvulaceae) and Scrophularia elymaitica (Scrophulariaceae) are described and illustrated. In addition, two new records are introduced from Ilam province including Capparis spinosa L. var. leucophylla (DC.) Boiss. (Capparaceae) and Ephedra transitora Riedl (Ephedraceae). Taxonomic characters are given for all species

 • Z. Jamzad Page 214

  Satureja kermanshahensis is described as a new species from Iran. It is characterized by a dense columnar spicate inflorescence, 3-10 cm long, verticillasters 2-flowered and densely glandular pubescent leaves. It grows in crevices of rocks in Kermanshah province in western Iran. It is compared with S. coerulea from Bulgaria, Romania and NW Turkey, S. bachtiarica and S. edmondi growing in western Iran.

 • F. Fadaie, M. Sheidai, M. Assadi Page 218

  Among the rich materials of the genus Arenaria L. collected from different localities of Iran deposited in TARI and HSBU, a new species, Arenaria kandavanensis was recognized and is described here. A comparison between the new species and its closest relative, A. lychnidea M. Bieb. in Arenaria sect. Capillares McNeill. is presented.

 • Y. Nasseh, M. R. Joharchi, A. A. Maassoumi Page 221

  The specimens collected from different parts of Khorassan province were revised. Based on this study two species of Astragalus from the section Ammodendron Bunge, namely Astragalus qohestanicus and A. khonikensis are introduced and described as new species from NE of Iran. These species have been collected from NE of Iran and are preserved in Ferdowsi University of Mashhad Herbarium (FUMH). The illustrations of the new species are presented.

 • M. Khodashenas, M. R. Joharchi, M. Sharifi Yazdi Page 225

  A short review of the genus Neotorularia is presented. Altogether, three species including N. torulosa, N. contortuplicata and N. dentata are known from Iran. Neotorularia dentata var. grandiflora is described as a new variety to the science. The specimens of the new variety have been collected from NE. of Iran (Khorassan province). The new variety differs from the type variety mainly by the size of flower organs. Key to the taxa and illustration of the new variety is given.

 • Y. Asri, M. Rabie Page 229

  Centropodia forskalii subsp. forskalii (Poaceae) is reported as a new record for the flora of Iran. This plant grows on sand dunes of SW and SE of Iran. Taxonomical and phytogeographical studies for two subspecies of C. forskalii are provided. It seems that Iran is a transitional zone for two subspecies in the Saharo-Sindian and Irano-Turanian regions.

 • M. Dinarvand Page 233

  For the preparation of aquatic Flora of Iran treatment, the families Najadaceae and Lemnaceae were studied. Among them, the specimens of Najas gracillima were collected from Khuzestan province wetland and the specimens of Lemna perpusilla were collected from Fars province wetland for the first time for the aquatic flora of Iran. In this paper, the two species are reported from Iran. Key to the species of both genera is presented for the species occurring in Iran.

 • H. Zare, M. Akbarinia, S. M. Hosseini, H. Ejtehadi, T. Amini Eshkevari Page 237

  Betula litwinowii Doluch., discovered from northern Iran, is reported as a new record for the flora of Iran. Morphological characteristics of this species are compared to its closest relative, Betula pendula Roth. In addition, the geographical distribution of these two taxa in Iran and adjacent regions is discussed.

 • M. Amini Rad Page 242

  During a trip to Khuzestan province, SW Iran, the specimens of Eleocharis atropurpurea, Cyperus iria, Fimbristylis miliacea and Schoenoplectus lupulinus were collected. Eleocharis atropurpurea is recorded as a new report to Iran, the others are rare plant records from Iran.

 • M. S. Amiri, M. R. Joharchi Page 246

  Handelia trichophylla (Asteraceae-Anthemideae), recently collected from Iran, is a new record for the flora of Iran. A description, distribution, its phytogeographical importance and an illustration are given.

 • S. Narimisa, F. Ghahremaninejad, H. Ter-Voskanyan Page 249

  During the study of the tribe Inuleae (Asteraceae) in ERE herbarium some new record species are recognized for flora Armenia. These species are: Filago desertorum Pomel, Helichrysum davisianum Rech. f., and Gnaphalium stewartii C. B. Clarke ex Hook. f. Here the taxa are compared with their closest relatives. Distribution map and pictures of these species are provided.

 • S. Mosaferi, M. Keshavarzi, T. Amini Page 254

  Persicaria lapathifolia subsp. nodosa is recorded for the first time for the flora of Iran. Morphological variation of this taxon in Iran has been studied. This subspecies differs from P. lapathifolia subsp. lapathifolia by having densely glandular peduncles and leaves with golden glands beneath. The most characteristic features of this subspecies are presence of red spots on the stem and having smaller and lax spikes.

 • B. Bakhshi, M. J. Aghaei, M. R. Bihamta, F. Darvish, E. Zarifi Page 258

  Chromosomes counting and flow cytometry method were used for assessing the ploidy level of various Aegilops cylindrica Host (2n=4x=28, CCDD) accessions of the National Plant Gene Bank of Iran (NPGBI). About 100 different accessions of Ae. cylindrica were estimated in flow cytometry analysis by using Ae. tauschii as a control sample. All the studied accessions fitted in 4x ploidy level. Chromosomes counts and flow cytometry data led to the same results. There was significant diversity in DNA index among Ae. cylindrica accessions. Cluster analysis was used for the classification of Ae. cylindrica based on their DNA content. Interestingly, accessions with smaller and larger DNA index had smaller and larger chromosome length, respectively. Also, the study of the relationship of DNA content and geographical distribution in Iran showed that there is diversity in DNA content of Ae. cylindrica for different areas of Iran.

 • M. Abbasi, M. Assadi, F. Attar, T. Nejadsattari Page 267

  Puccinellia dolicholepis collected from NW. of Iran is reported as a new record from Iran and Flora Iranica area. It is also compared with its closest relative spesies P. bulbosa in Iran.

 • M. Yousefi Page 273

  Heliocarya monandra is a rare endemic species of Boraginaceae that grows in a limited area in central Iran. Since there has been no comprehensive study of this species, morphological and anatomical properties of it were investigated. For this, plant samples were collected from a locality on the Soffeh Montain in the south of Isfahan city in central Iran. Sections of leaf, stem and root were taken manually and prepared according to the current laboratory methods for light microscopic examination. The measurements were done in at least 5 replicates. Some properties of fruit and seed were described. Fruit consisted of an ovoid or orbicular one-seeded nutlet with 4-6 (-7) mm length, 2.5-4 mm width and 0.8-1 mm thickness. Seed was also 1.8-2 mm long, ovoid, with a curved beak. The leaf was isobilateral with anomocytic stomata. The root showed secondary structure. The stem had also both primary and secondary tissues. The results in morphology and anatomy were in agreement with general characteristics of the family Boraginaceae except for some differences. Details of fruit and seed are reported for the first time. Fruit characters are especially important to clarifying taxonomic relationships in the family. According to field observations, there is only one population of this species in Isfahan province and it seems that this population is at risk of disappearing in nature.

 • N. Rahmatpour, F. Attar, A. Zamani, A. A. Najafi Page 282

  In this survey, basal leaf midrib region and peduncle anatomy of 15 species of the genus Papaver L. was studied. Species examined include Papaver argemone, P. bracteatum, P. chelidoniifolium, P. cylindricum, P. decaisnei, P. dubium, P. fugax, P. gaubae, P. glaucum, P. hybridum, P. macrostomum, P. orientale, P. pavoninum, P. persicum and P. tenuifolium. Among 27 anatomical characters examined (18 for midrib region and nine characters for peduncle), five characters in midrib region including midrib shape, presence of upper collenchyma, presence of sclerenchyma together with parenchyma layer, number of lateral vascular bundles and growth’s range of lateral vascular bundles and five characters in peduncle including peduncle shape, pattern of epidermis surface, presence of collenchyma in cortex, type of supporting tissue near vascular bundles and circles of vascular bundles are useful for separating the annual, biennial and perennial species.

 • Z. Khalili, A. A. Maassoumi, F. Ghahremaninejad, H. Mirzaie-Nodoushan Page 293

  Foliar anatomy of nine species of genus Salix belonging to different subgenera including Salix aegyptiaca, S. caprea, S. cinerea, S. elbursensis, S. euxina, S. issatissensis, S. triandra, S. wilhelmsiana, and S. zygostemon (S. cinerea × S. elbursensis) were studied using light microscope. Several features of leaf anatomy, i. e. transverse section outline, lamina thickness, epidermis characteristics, hypodermis existence, mesophyll features, crystal types, vascular bundles characteristics, etc. are discussed here. Several anatomical characters in this study confirm the infrageneric classification of Salix. On the base of presence or absence of hypodermis layer in lamina, the genus Salix can be divided into two types. The outline of the transverse sections and stomata type differ among sect. Cinerella and the other sections. The delimitation of the closely related species of S. aegyptiaca, S. caprea and S. cinerea belong to sect. Cinerella is difficult, but they can be distinguished based on some anatomical characters. This study has provided interesting results about the studied hybrid S. zygostemon.

 • T. S. Mousavi, A. R. Khosravi Page 303

  The geographic distribution of the family Fabaceae (except the genus Astragalus) in Iran has been analyzed using a dataset of 10408 georeferenced observations. The 429 species of the family is distributed in whole Iran; however, about half of the observations are from provinces like, Fars, Hormozgan, Tehran, Bushehr and Mazandaran. The family has 173 rare species and 117 endemic species. The highest record for the maximum distance between two observations of one species (MaxD) is 2140 kilometer. East-Azerbaijan, Khorasan Razavi, Fars, Lorestan and West-Azerbaijan have the highest number of rare species. Species richness was mapped with the point-to-grid richness analysis tool DIVA-GIS, using a 10×10 kilometer grid cell and the circular neighborhood option with a 50 km radius. High species richness occurs in Fars, Gilan and Lorestan; also in Central Alborz where the hotspot for endemic species is located. Forty four 10×10 kilometer grid cells are needed to capture all species at once. But ninety percent of the species can be captured in only twenty grid cells, which have the most conservative importance for this group of plants.

 • R. Siahbalaei, S. Afsharzadeh, Sh. Shokravi, Sh. Nekouei Page 314

  Cyanophyta of some paddy fields of Golestan Province (North of Iran and near Caspian Sea) have been studied between autumn 2006 and summer 2007. Lyngbya perelegans, L. rubida, L. laxespiralis, L. sordida, L. putealis, L. dendrobia, L. scotii, L. polysiphoniae, L. erugineo–coerulea, L. cryptovaginata, L. spiralis, L. nigra, L. kashyapii are new records for Golestan province and Iran. Results showed that Lyngbya rubida, in spring and winter, L. perelegan in summer, L. kashyapii and L. dendrobia in autumn were dominant species in all stations. Morphological characteristics of these species and some information about their ecological distribution are given.