فهرست مطالب

تعاون و کشاورزی - سال بیست و یکم شماره 1 (بهار 1389)

نشریه تعاون و کشاورزی
سال بیست و یکم شماره 1 (بهار 1389)

 • بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1389/04/20
 • تعداد عناوین: 8
|
 • بهاءالدین نجفی، زکریا فرج زاده صفحه 1
  این مطالعه با هدف بررسی نقش شرکتهای تعاونی روستایی استان فارس در بازاریابی محصولات تولیدی اعضا و امکانات توسعه آن انجام گرفت. جامعه آماری مورد مطالعه شامل 765 عضو تعاونی های روستایی در 17 تعاونی است. اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه از اعضای تعاونی های منتخب شهرستانهای شیراز، داراب، اقلید، کازرون و مرودشت در سال 1384به دست آمد. در این مطالعه برای بررسی دقیق اثر ویژگی های اعضا بر تمایل به مشارکت در انجام امور بازاریابی و فروش محصولات از طریق تعاونی ها، از روش تحلیل تشخیصی استفاده شد.
  براساس یافته ها مشخص گردید که تعاونی های روستایی در زمینه بازاریابی محصولات تولیدی اعضا نقش چندانی ندارند و توزیع کالاهای مصرفی و برخی نهاده ها مانند کود مهمترین فعالیت آنها را تشکیل می دهد؛ اما علی رغم این نقش اندک تعاونی ها، اغلب اعضا مایلند با توجه به امتیازاتی همانند دریافت قیمت بالاتر و فروش مطمئن، محصول خود را از کانال تعاونی های روستایی به فروش برسانند. یافته های تحقیق همچنین نشان داد که بیشتر اعضا به دلیل نیاز مالی، امکان نگهداری محصول و فروش آن پس از برداشت را ندارند و با توجه به حضور گسترده واسطه ها، بخش قابل ملاحظه ای از محصول اعضا قبل یا هنگام برداشت توسط این گروه ها خریداری می شود. مهمترین محدودیت تعاونی ها در فعالیتهای بازاریابی کمبود امکانات مالی و فیزیکی است. در پایان مقاله، پیشنهادهایی به منظور رفع محدودیتها ارائه شده است.
  کلیدواژگان: تعاونی روستایی، بازاریابی، محصولات کشاورزی، استان فارس
 • سید شمس الدین حسینی، امیررضا سوری صفحه 27
  مقاله حاضر حاصل یک پژوهش میدانی بوده که در سال 1387 با هدف بررسی روش های تقویت تامین مالی تعاونی ها در ایران انجام شده است. جامعه مورد بررسی، تعاونی های فعال کشورند ولی به دلیل محدودیت امکانات و بودجه، بر مبنای شاخص توسعه یافتگی (HDI)، چهار استان اصفهان، قزوین، مازندران و آذربایجان غربی به عنوان استانهای منتخب در نظر گرفته شده اند. روش نمونه گیری در این تحقیق احتمالی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بوده و به منظور برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است. در این تحقیق ابتدا با طرح یک پرسشنامه باز و مصاحبه با مدیران شرکتهای تعاونی و کارشناسان بخش تعاون، مشکلات موجود و شیوه های تقویت تامین مالی تعاونی ها دسته بندی شدند و سپس پرسشنامه نهایی با 51 سوال براساس طیف لیکرت طراحی گردید.
  نتایج این پژوهش نشان داد که تعاونی های کشور در قالب مدلهای سنتی اداره می شوند و به لحاظ تامین مالی فاقد روش ها، نهادها و انعطاف پذیری لازم هستند که با این وضعیت، رسیدن به سهم 25 درصدی از اقتصاد ملی میسر نخواهد بود.
  کلیدواژگان: تعاون، تامین مالی، مشکلات بخش تعاون، شرکتهای تعاونی
 • الهام افتخاری گل، علیقلی حیدری، جواد محمدقلی نیا، کوروش روستا صفحه 59
  توسعه تشکل های دانش آموزی یکی از سیاستهای اجرایی آموزش و پرورش به شمار می آید که با هدف برانگیختن حس مشارکت دانش آموزان و افزایش توانمندی های اجتماعی و نگرشی آنان برنامه ریزی شده است. تعاونی های آموزشگاهی به عنوان نوعی از این تشکلها، مسائل و مشکلاتی در اجرا و سازماندهی دارند که بدین منظور تحقیق حاضر با هدف بررسی الگوهای ترویج و توسعه تعاونی های آموزشگاهی در سال 1388 انجام پذیرفته است. این تحقیق از نوع کاربردی و کمی و از نوع حال و آینده نگر است. جامعه آماری تحقیق، دانش آموزان عضو هیئت مدیره تعاونی های آموزشگاهی در استان خراسان جنوبی را دربرمی گیرد که به علت محدود بودن تعداد تعاونی های آموزشگاهی استان، سرشماری شده اند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است و روایی ابزار جمع آوری اطلاعات را کارشناسان، مدیران و پژوهشگران تایید کرده اند و پایایی نیز به وسیله ضریب آلفای کرونباخ به میزان 79/ 0 اندازه گیری شده است.
  نتایج به دست آمده نشان می دهد که هیچ گونه رابطه معنی داری بین متغیرهای شخصی پاسخگویان و ویژگی های تعاونی با عوامل موثر بر موفقیت، عدم موفقیت و توسعه تعاونی های آموزشگاهی از دیدگاه دانش آموزان وجود ندارد. در دسته بندی عوامل موثر بر موفقیت تعاونی ها از تحلیل عاملی نوع R استفاده شد که در نهایت عوامل حمایتی، تربیتی، عملکردی- اقتصادی، اجتماعی، کارامدی- اطلاع رسانیبه عنوان عوامل موثر در موفقیت تعاونی ها دسته بندی شدند که در مجموع45/ 69 درصد واریانس عوامل موثر بر موفقیت تعاونی های آموزشگاهی را تبیین می کنند. عوامل عدم موفقیت تعاونی های آموزشگاهی نیز عبارتند از عوامل برنامه- ساختاری، نظارتی- قانونی، زمانی- اداری، نیازسنجی- مشارکتی و اهدافی- کارکردی که در مجموع 96/ 70 درصد واریانس عوامل موثر برعدم موفقیت را تبیین می نمایند. عوامل موثر بر توسعه تعاونی های آموزشگاهی نیز عوامل انگیزشی- آگاهی، آموزشی، برنامه ای- توسعه ای، حمایتی، مسئولیت پذیری و گروه های همسال هستند که در مجموع 68/ 79 درصد واریانس عوامل موثر بر توسعه تعاونی ها را تبیین می کنند.
  کلیدواژگان: تعاونیهای آموزشگاهی، موفقیت، توسعه و ترویج، تشکلهای دانش آموزی
 • مهدیه سالاری، جواد محمدقلی نیا صفحه 87
  از آنجا که دلیل اصلی تشکیل تعاونی های تولید روستایی، اصلاح ساختار نامطلوب نظام بهره برداری کشاورزی و توسعه متوازن روستایی است، در مطالعه حاضر اثر راهکارهای اجتماعی بر پیشرفت تعاونی های تولید گندم بررسی شده است.
  تحقیق حاضر میدانی و از نوع توصیفی- همبستگی است. کارشناسان فعال در تعاونی های تولید استان(37 نفر) جامعه آماری تحقیق را تشکیل می دهند. روایی پرسشنامه با کسب نظر گروهی از کارشناسان و استادان ترویج و آموزش کشاورزی تایید شد. با توجه به ضریب محاسبه شده برای آزمون آلفای کرونباخ (86/ 0)، اعتبار پرسشنامه نیز به تایید رسید.
  نتایج نشان داد که در میان راهکارهای اجتماعی، نوع همکاری مدیر عامل با اعضای تعاونی، عامل توزیع نهاده و کارگاه های آموزشی و ترویجی مهمترین راهکارهای اجتماعی اثرگذار بر کارکرد تعاونی های تولید روستایی به شمار می آیند. همچنین میان متوسط سالانه تولید گندم تعاونی ها و عامل مشارکت اعضا ارتباط مثبت و معنی دار وجود دارد.
  کلیدواژگان: تعاونی تولید روستایی، راهکار اجتماعی، گندم، خراسان جنوبی
 • مینا اورنگی، غلامحسین حسینی نیا، علیقلی حیدری صفحه 101
  اشتغال و بیکاری از جمله مقولات اساسی اقتصاد در عرصه جهانی است به گونه ای که افزایش اشتغال و کاهش بیکاری، به عنوان یکی از شاخصهای توسعه یافتگی جوامع تلقی می شود. در این میان، مسئله اشتغال دانش آموختگان دانشگاه ها نیز اهمیت ویژه ای دارد.
  تعاونی های تخصصی کشاورزی به عنوان سازمان های مشارکتی، علاوه بر توانایی های قابل توجه درافزایش کمی وکیفی محصولات کشاورزی، نقشی مهم در اشتغال زایی دانش آموختگان رشته های مختلف کشاورزی دارند و لذا گسترش این تعاونی ها از اهمیت بالایی برخوردار است. تحقیق حاضر نیز بر آن است تا ضمن مشخص نمودن میزان گرایش دانشجویان و دانش آموختگان به اشتغال در بخش تعاون، به بررسی زمینه ها و عوامل موثر بر گرایش آنها به اشتغال در این بخش بپردازد.
  این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که از روش های همبستگی و علی مقایسه ای در آن استفاده شده است. جامعه آماری آن را دانش آموختگان و دانشجویان ترم آخر سال تحصیلی87-88 تشکیل می دهند. با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی تصادفی،حجم نمونه مورد نیاز 200 نفر تعیین شد. یافته های تحقیق نشان داد نگرش حدود نیمی از پاسخگویان در حد نسبتا متوسط است. نتایج تحلیل همبستگی نیز نشان داد که بین نگرش دانش آموختگان رشته های کشاورزی نسبت به اشتغال در بخش تعاون با متغیرهای دانش و آگاهی آنها، ارائه مشوقها به بخش تعاون، نیازهای آموزشی، موانع موجود در تشکیل تعاونی ها و سن پاسخگویان رابطه معنی داری وجود دارد. این رابطه در مورد دانش و مشوقها مثبت و در مورد نیازهای آموزشی، موانع و سن پاسخگویان منفی است. همچنین میان نگرش دانش آموختگان از نظر نوع دانشگاه، مرد یا زن بودن، دانشجو یا فارغ التحصیل بودن و مدرک تحصیلی تفاوت معنی داری وجود دارد.
  کلیدواژگان: دانش آموخته، کشاورزی، اشتغال، بخش تعاون، خراسان جنوبی
 • علی محمودی عالمی، حبیب الله اسمعیلی عالمی صفحه 113
  پژوهش حاضر با هدف مشخص نمودن روش های تامین مالی در طرحهای کارآفرینانه بخش تعاون استان مازندران در سال 1388 صورت پذیرفته است.
  در این راستا سعی شده است با تنظیم پرسشنامه بر اساس مدل مفهومی چهاربعدی، روش های تامین مالی کارآفرینان بخش تعاون استان مازندران بررسی شود. نمونه آماری تحقیق حاضر شامل مدیران شرکتهای تعاونی استان مازندران (110نفر) است.
  داده های گردآوری شده پس از کدگذاری وارد نرم افزار spss و آزمون شدند. نتایج آزمون آلفای کرونباخ، پایایی ابزار پژوهش را با ضریب 79% مورد تایید قرار داد. آزمون حاصل از به کارگیری منابع چهارگانه تامین مالی نشان داد که روش تامین مالی داخلی و روش تامین مالی سرمایه (حقوق صاحبان سهام) به طور مطلوب به کار گرفته نمی شوند ولی روش های تامین مالی شخصی (خصوصی) و بدهی (استقراض) در طرحهای کارآفرینانه بخش تعاون استان مازندران به طور بهینه استفاده می شوند؛ از این رو تسهیل راهکارهای دریافت منابع مالی از طریق بدهی سبب تقویت منابع مالی کارآفرینان و گسترش طرحهای کارآفرینی خواهد شد. از آنجا که منبع اصلی اعطای تسهیلات، نظام بانکی است، کاهش نرخ بهره، سبب ایجاد تعهد و ریسک کمتر برای مدیران و تقویت انگیزه برای کارآفرینی خواهد شد.
  کلیدواژگان: تامین مالی، طرحهای کارآفرینانه، تعاون، مازندران
 • علی ملاحسینی، محدثه محمدی صفحه 125
  هدف پژوهش حاضر شناسایی رابطه میان توان مدیران و عملکرد شرکتهای تعاونی مصرف شهر کرمان است. تحقیق حاضر ازنوع همبستگی و روش تحقیق، مطالعه کتابخانه ای و بررسی اسناد و گزارشهای سالانه عملکرد می باشد. جامعه آماری 21 شرکت تعاونی مصرف شهر کرمان را که تا سال 1388 فعال بوده اند در بر می گیرد. روش های آماری به کارگرفته شده در این پژوهش، آمار توصیفی و استنباطی است به این ترتیب که داده های پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS16 و آزمونهای همبستگی پیرسون و رگرسیون بررسی و تجزیه و تحلیل شدند. برای سنجش عملکرد از شاخصهای مالی حاشیه سود،نرخ بازده دارایی ها(ROA) و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام(ROE) استفاده شد. همچنین توان مدیران از طریق سه متغیر سطح تحصیلات، تجربه و مرتبط بودن رشته تحصیلی با فعالیت تعاونی مورد آزمون قرار گرفت.
  نتایج آزمون همبستگی نشان می دهد که متغیرهای تجربه و مرتبط بودن تحصیلات با رشته کاری رابطه مثبت و معنی داری با عملکرد تعاونی های مصرف دارند، اما بین سطح تحصیلات مدیر و عملکرد رابطه ای وجود ندارد. نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه نیز مشخص کرد که تجربه موثرترین عامل تاثیرگذار بر عملکرد شرکت است و این متغیر به همراه مرتبط بودن تحصیلات با رشته کاری تقریبا 5/35 درصد تغییرات عملکردشرکت تعاونی را تبیین می کنند.
  کلیدواژگان: مدیر، تعاونی مصرف، عملکرد، توان مدیران، کرمان
 • عباس صمدی، مهرداد سوری صفحه 143
  در مطالعه حاضر با به کارگیری الگوی توماس و ولتهوس، اثر توانمند سازی کارکنان بر عملکرد آنها بررسی شده است. برپایه این الگو، متغیر توانمندسازی از دیدگاه شناختی شامل چهار بعد احساس شایستگی، احساس موثر بودن، احساس خودمختاری و احساس معنی دار بودن شغل است.
  جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان اداره کل تعاون استان همدان است که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه بندی تصادفی متناسب، تعداد 132 نفر به عنوان نمونه در سال 1388 انتخاب شدند. ابزار گرد آوری اطلاعات نیز پرسشنامه است.
  ارتباط متغیرها با یکدیگر توسط آزمونهای کولموگرف- اسمیرنوف و همبستگی پیرسون در قالب نرم افزار spss بررسی شد. یافته های تحقیق نشان داد هر چهار بعد احساسی مذکور با عملکرد کارکنان ارتباط معنادار دارد؛ به عبارت دیگر هر چه این احساسها در کارکنان بیشتر باشد، میزان عملکرد آنان بهتر خواهد بود.
  کلیدواژگان: توانمند سازی، عملکرد، نیروی انسانی، تعاون، استان همدان
|
 • B. Najafi , Z. Farajzadeh Page 1
 • S.Sh. Hosseini, A.R. Soori Page 27
  The current paper is the result of a field survey to investigate methods for enhancing cash-raising methods for cooperatives in Iran. Because of limited resources and funds, according to Human Development Index (HDI) the four provinces of Isfahan, Qazvin,Mazandaran and Azerbaijan were selected. The sampling method is random and the sampling tool is a questionnaire and Cochran formula was used to determine sample volume. An open questionnaire and interviews with managers of cooperatives and experts of cooperation and then the final questionnaire with 51 questions was designedaccording to Likert spectrum.The results showed that cooperatives are being governed by traditional models and in regard of cash-raising, they lack methods, organizations and flexibility that are required and by the current trend it would not be possible to achieve the goal of obtaining 25% of the nation’s economy.
 • E. Eftekhari Gol, A. Heydari J. Mohammadgholi Niya , K. Rousta Page 59
  Development of students’ organizations is one of the Ministry of Education executive policies, with the purpose of encouraging students’ participation and their social and conceptual capabilities. School cooperatives as a type of these organizations face issues & problems in execution and organizing. Therefore this research has been carried outwith the purpose of investigating the extension & development patterns of school cooperatives in 2009. This research is applied, quantitative and somewhat prospective.The research’s statistical population includes students that are a member of school cooperatives board of directors that were placed into census because of limited numbers. Questionnaire and interviews were used to collect data and validity of these was approved by experts, managers and researchers. Research reliability was also measured by Cronbach Alpha coefficient which was assessed approximately 79%. The results show that it was observed no significant
 • M. Salari, J. Mohammadgholi Niya Page 87
  As the main reason of forming rural production cooperatives is to mprove undesirable agriculture operation system & balanced development, the current study review the role of social strategies to promote wheat production cooperatives in South Khorasan province. This survey was performed through descriptive-correlation method.The total number of experts working in the production cooperatives of the province (37 persons) formed the statistical population of the study. Reliability of the study questionnaire was confirmed by a group of agriculture education and extension experts and professors. Also according to Cronbach Alpha coefficient of 0.86 the validity of thequestionnaire was approved.
 • M. Orangi, Gh.H. Hosseininia , A. Heydari Page 101
  Employment & unemployment are among the main issues in economy, as increasing employment & decreasing unemployment rate are one of the most important factors of development in any society. This is ever more important in the issue of employment of university graduates. Specialized agricultural cooperatives as partnershiporganizations have remarkable potential in quantitative and qualitative improvement of agri-products as well as entrepreneurship for graduates of agriculture. As a result, development of these cooperatives seems to be a necessity. In the current study, the tendency of agriculture graduates towards participation in cooperative sector has been investigated to study the causes of their inclination towards joining this section
 • A. Mahmoudi Alami, H. Es. Alami Page 113
  The current study is carried out to determine the methods of cashraising entrepreneurial projects of cooperation sector in Mazandaran province in 2009. Hence on the basis of a four-dimensional conceptual model, the method of cash-raising for entrepreneurial projects in the cooperation sector in Mazandaran province. Statistical population ismanagers (110 persons) of cooperative companies in Mazandaran province.After coding, the gathered data were tested by SPSS software. The results of Cronbach α test confirmed the reliability of research tools with a coefficient of 0.79. T test resulted from applying four sources of cashraising showed that internal cash-raising & external cash raising (shareholders’ equity) are not optimally used but personal (private) cashraisingand loan (mortgaging) cash-raising methods are optimally used inentrepreneurial projects of cooperation sector of Mazandaran Province.Therefore facilitating the solutions of receiving cash sources through loans results in enhanced cash sources for entrepreneurs and development of entrepreneurial projects. As the major source for loans are banks, reducing interest rates results in less risk and obligations for managers and increases incentive for entrepreneurship.
 • A. Mollahosseini , M. Mohammadi Page 125
  The objective of the current article is to identify the relation between manager's capabilities and performance of consumer cooperative in Kerman city. This study was carried out in correlating method and research method was library study and reviewing annual performance and document reports. Statistical population of this studyconsisted of 21 managers of consumer cooperative in Kerman in 2010.Statistical analysis was conducted using SPSS 16 to calculate descriptive statistics, correlation and regression. Based on literature, for performance evaluation, the paper used financial indicators such as ROA, ROE and profit margin. Also manager's capabilities were examined by three variables: education, working experience and education disciplines related to cooperative activity.
 • A. Samadi , M. Souri Page 143
  In this study, effects of empowering human resources on performance are investigated using Thomas and Velthouse model. Empowering variable is defined through recognition viewpoint, containing four emotional aspects of competence, adequacy, autonomyand meaningfulness of the profession.The current research statistical population is the employees and managers of Hamedan cooperation administration office. The sampling method used was group random sampling and 132 samples were selected among employees of cooperation organization in the Hamedan province in 2009. Data gathering tool were questionnaires which were completed by employees and managers.Correlation between variables was studied using Kolmograph and Smirnof test in SPSS program. Results showed that there is significant relationship between four emotional aspects and performance of the employees. On the other hand the more these feelings in the employees; the better shall be their performances.