فهرست مطالب

معرفت اخلاقی - پیاپی 4 (پاییز 1389)

نشریه معرفت اخلاقی
پیاپی 4 (پاییز 1389)

 • 174 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1389/11/10
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محمدحسین نصیری صفحات 5-20
  مسئله حسن و قبح، در یونان باستان قبل از اسلام مطرح بوده، و در میان متکلمان اسلامی رشد یافته است. در این میان، اصولی معروف، ملامحمد کاظم آخوند خراسانی نظریه سازگاری و ناسازگاری با قوه عاقله را درباره حسن و قبح عقلی ارائه کرده است. در این دیدگاه در بخش معناشناسی، اختلاف در سعه و ضیق وجودی موجب آثار خیر و شر، و آن هم سبب سازگاری و ناسازگاری با قوه عاقله می شود که مدح و ذم فاعل را فراهم می آورد. رویکرد هستی شناسی در این معنا بسیار قوی است؛ زیرا جهت کمال و نقص وجودی افعال را در ادراک ملایمت و ناملایمت دخیل می داند. همچنین با مطلق گرایی در قضایای اخلاقی هماهنگی تام دارد. از جنبه معرفت شناسانه، بر مبنای واقع گرایی در قضایای اخلاقی، معرفت حسن و قبح توسط عقل امکان پذیر شمرده می شود؛ زیرا از راه سازگاری و ناسازگاری با قوه عاقله، عقلی بودن ارزش ها اثبات، و در پی آن حسن و قبح افعال درک، و ضرورتا موجب مدح و ذم فاعل مختار می شود. این مسئله در برابر مشهوری دانستن قضایای اخلاقی است که برای حسن و قبح، واقعیتی جز شهرت و تطابق آرای عقلا قائل نیست.
  کلیدواژگان: حسن، قبح، آخوند خراسانی، عقلی، ذاتی، اعتباری
 • محمد سربخشی صفحات 21-46
  اخلاق سکولار از مبانی هستی شناختی و انسان شناختی و نیز از برخی اصول و مبانی معرفت شناختی بهره می برد. اموری همچون شک گرایی، نسبیت گرایی، عقل گرایی، علم باوری و کثرت گرایی معرفتی اموری هستند که به عنوان مبانی معرفت شناختی اخلاق سکولار مطرح هستند. ابتلا انسان معاصر غربی به شکاکیت و نسبیت در معرفت از یک سو، و گرایشات علم باورانه، عقل گرایانه، کثرت گرایی معرفتی و اخلاقی از سوی دیگر، موجب دور شدن وی از اخلاق دینی گردید و زمینه را برای طرح اخلاق سکولار فراهم ساخته است. اینها جملگی ناشی از ضعف های مفرط مسیحیت موجود و عملکرد سوء کلیسا در برخورد با اندیشه های علمی و فلسفی بوده است. این مقاله به تشریح این مبانی و نقد و بررسی آنها پرداخته و سعی در اثبات کارآمدی اخلاق دینی نموده است.
  کلیدواژگان: اخلاق، سکولاریسم، شک گرایی، نسبیت گرایی، عقلانیت، علم باوری، کثرت گرایی
 • مسعود امید صفحات 47-74
  فلسفه اخلاق مارکسیستی به طور اعم نزد مارکس و لنین، و به طور اخص نزد مارکسیست های ایرانی کمتر مورد توجه پژوهشگران ایرانی بوده است. این مقاله درصدد است به طرح اندیشه های نظری این مکتب در روایت مارکسی و لنینی آن، و به ویژه روایت ایرانی از آن نزد ارانی، طبری و خامه ای بپردازد. سپس در یک نگاه کلی، در قالب ملاحظاتی، با نقد کلی این اندیشه ها، دشواری ها و پرسش های پیش روی آنها را مطرح می سازد.
  کلیدواژگان: تبیین اقتصادی، اخلاق، ایدئولوژی، اخلاق سوسیالیستی، اخلاق غیر سوسیالیستی، اخلاق مارکسیستی
 • حسین اترک صفحات 75-94
  «توریه» یعنی پنهان داشتن مقصود اصلی خود از طریق به کار بردن کلامی که معنای ظاهری اش خلاف معنای اراده شده متکلم است. برخی توریه را دروغ می دانند. بنابراین، به کار بردن آن را تنها در مواردی که دروغ جایز است، مجاز می شمارند. برخی دیگر، توریه را مطلقا جایز می شمارند. منشاء اختلاف از اینجا ناشی می شود که ملاک دروغ بودن کلام، خلاف واقع بودن ظاهر کلام است، یا خلاف واقع بودن مقصود متکلم. از آنجایی که متکلم در توریه معنای خلاف واقعی از کلامش اراده نکرده و بدون توجه به مقصود و مراد گوینده از کلامش نمی توان آن را دروغ خواند، توریه مصداق دروغ نیست. اما در باب حکم توریه، باید به انواع توریه بر حسب قصد متکلم توجه داشت. اگر مقصود از توریه، صرفا پنهان داشتن مقصود اصلی خویش از کلام باشد، بدون اینکه با عدم نصب قرائن کلامی لازم یا نصب قرائن انحرافی، موجب فریب مخاطب شود، در آن صورت توریه جایز است؛ زیرا پنهان کردن مقصود اصلی و واقع، فی حد نفسه، عمل غیراخلاقی نیست مگر عناوین ثانویه بر آن مترتب شود. اما اگر در توریه قصد فریب مخاطب وجود داشته باشد و گوینده بخواهد معنای خلاف واقع به مخاطب تفهیم کند، توریه مصداق فریب بوده و جایز نیست مگر در موارد جواز فریب.
  کلیدواژگان: اخلاق، توریه، دروغ، فریب
 • سیمای مهر / مفهوم شناسی و مصادیق احسان در قرآن
  علی اسدی صفحات 95-114
  احسان یکی از آموزه های وحیانی و از مفاهیم بنیادین و پردامنه قرآن است. اغلب تعاریف احسان در منابع تفسیری به سبب گستردگی مصادیق و مولفه های معنایی و نیز خلط میان معانی مختلف آن، جامع و مانع نیستند. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی، به صورت تفسیر قرآن به قرآن و با هدف بازشناسی دقیق یکی از مفاهیم کلیدی قرآن، به بررسی مفهوم و مصادیق گوناگون احسان، نسبت آن با مفاهیم قرآنی دیگری مانند تقوا، ایمان و عمل صالح، حسنه، کفر، تکذیب آیات الهی، ظلم و تعدی از حدود الهی پرداخته است. بررسی آیات نشان می دهد که قرآن کریم با توجه به آشنایی کامل عرب عصر نزول با مفهوم احسان،آن را که بیش تر در قلمرو روابط انسانی به کار می رفت، به حوزه معنایی نسبتا جدیدی آورده است. مفهوم یاد شده هر چند صبغه غالب اخلاقی دارد، اما قلمرو معنای قرآنی آن، افزون بر چارچوب کلی اعتقادی، با ترسیم نظامی از ارزش های اساسی اسلام، که در هم تنیده و تفکیک ناپذیرند، شاکله عاطفی، رفتاری و گفتاری مومنان را در حوزه های گوناگون ارتباط با خدا، خود، دیگران، دین و بیگانگان به تصویر کشیده است.
  کلیدواژگان: احسان، نیکوکاری، ایمان، عمل صالح، محسنان، تقوا، مفهوم شناسی احسان، مصادیق احسان
 • علی حسین زاده صفحات 115-135
  این تحقیق به نقش قناعت در زندگی می پردازد. مباحثی از جمله معنای قناعت، شرایط لازم برای تحقق آن، عوامل ایجاد و تقویت آن، آثار آن در زندگی و فنون دست یابی به قناعت در حیات اجتماعی است. هدف این پژوهش، یافتن راهکار مناسب برای دوری از حرص، آرامش و نشاط اعضای خانواده، رفع نیازمندی ها در ابعاد مختلف، آسایش و برخورداری از زندگی مادی و معنوی، اصلاح نفس، پیدا کردن عزت و رسیدن به سعادت و خوشبختی است. روش تحقیق در این پژوهش، تحلیلی و توصیفی است که بر داده های دینی و تربیتی مبتنی است. یافته های اصلی این تحقیق ضرورت توجه به اهمیت قناعت، عوامل و راهکارهای ایجاد و تقویت آن، زمینه های مقابله با حرص، پدید آمدن آرامش و به کارگیری مهارت ها و فنون برای دستیابی به زندگی سالم است.
  کلیدواژگان: قناعت، خانواده، عزت نفس، شخصیت و الگو
 • علی نقی امیری، محمد همتی، مهدی مبینی صفحات 137-159
  یکی از عمده ترین دغدغه های مدیران کارآمد در سطوح مختلف، چگونگی ایجاد بسترهای مناسب برای عوامل انسانی شاغل در تمام حرفه هاست تا آنها با حس مسئولیت و تعهد کامل به مسائل جامعه و حرفه خود بپردازند و اصول اخلاقی حاکم بر شغل و حرفه خود را رعایت کنند. این مقاله بر آن است تا به مفهوم اخلاق حرفه ای و اهمیت و ابعاد گوناگون آن و نیاز جوامع امروز به اخلاق بپردازد. همچنین به ویژگی های افراد دارای اخلاق حرفه ای مانند احساس مسئولیت، برتری جویی و رقابت طلبی، صادق بودن، احترام و تکریم دیگران، رعایت ارزش ها و هنجارهای اجتماعی، عدالت و انصاف، همدردی با دیگران و وفاداری اشاره می شود. در ادامه، با اشاره به عوامل پایه ای اخلاق حرفه ای، چگونگی اشاعه و ترویج آن در جهت توسعه سازمانی بیان می شود.
  کلیدواژگان: اخلاق، اخلاق حرفه ای، تلویحی نگری
 • اسعد الکعبی صفحه 161
|
 • Muhammad Hussein Nasiri Pages 5-20
  The issue of good and evil was a case in point in ancient Greece, and developed among Islamic Theologians afterwards. Among them, the famous legal theoretician, Mulla Muhammad Kazem Akhund Khurasani, has presented the theory of consistency or inconsistency with rational faculty regarding the rational good and evil. In this view, in the section on semantics, the difference in existential wideness or narrowness leads to good or evil effects which, in turn, cause consistency or inconsistency with rational faculty which prepares the ground for praising or blaming the actor. The ontological approach is very strong in this regard, because it considers the perfection or imperfection of the actions as involved in perception of ease or harshness. It is also completely consistent with absolutism in moral propositions. From the epistemological aspect, based on realism in moral propositions, identifying good and evil by the reason has been regarded a possibility, because it is through consistency or inconsistency with reason that rationality of values is proved, and good or evil is perceived, which necessarily leads to praising and blaming the given actor. This is in contrast to publicity of moral propositions, which regards no reality for good and evil other than publicity and their being according to the wise's opinions.
  Keywords: good, evil, Akhund Khusrasani, rational, intrinsic, arbitrary
 • Muhammad Sarbakhshi Pages 21-46
  Secular ethics draws upon ontological and anthropological basics as well as some epistemological basics. Ideas like skepticism, relativism, rationalism, scientism, and epistemic pluralism are all regarded as epistemological bases of secular ethics. The modern Western man's affliction with skepticism and relativism in knowledge on the one hand, and his scientist, rational, epistemic and moral pluralist leanings on the other hand, have led to his shrinking from religious ethics, preparing the ground for secular ethics.All these result from the extreme weaknesses of the existing Christianity and the Church's improper action in dealing with scientific and philosophical thoughts. The present article deals with an explanation of these bases and criticizing and reviewing them, trying to prove the efficiency of religious ethics.
  Keywords: ethics, secularism, skepticism, relativism, rationality, scientism, pluralism
 • Masoud Omid Pages 47-74
  Marxist moral philosophy, for Marx and Lenin in general and for Iranian Marxists in particular, has not been studied much by Iranian researchers. The present article is seeking to deal with theoretical thoughts of that school in its Marxian and Leninian version and its Iranian version for Arani, Tabari, and Khameie in particular. In a general look, then, it will put forward-with some considerations-a general review of those thoughts, as well as the difficulties and challenges they face.
  Keywords: economic, classist explanation of ethics, ethics of ideology, superficiality of ethics, socialist ethics, non, socialist ethics, theoretical, practical critique of Marxist ethics
 • Hussein Atrak Pages 75-94
  Dissimulation means hiding one's main intention by using words with meanings seemingly different from those intended by the speaker. Some consider dissimulation the same as lying. They, then, regard it permissible only where lying is permissible. Some others consider dissimulation as absolutely permitted. This disagreement originates from disagreement on the criterion for what lying is: what is said is untrue, or what the speaker means is untrue. Since the speaker – in using dissimulation – has not meant any untrue meaning by what he says, and what he says cannot be considered a lie without considering his intention, dissimulation is not the same as lying. As to the prescript regarding dissimulation, we must consider various types of dissimulation in terms of the speaker's intention. If by dissimulation we mean hiding one's intention in saying something, without deceiving the audience through special words or deceptive signs, then the dissimulation is permissible; this is because hiding one's main intention is not by itself an immoral action, except under other secondary rupics. But if by dissimulation we mean deceiving the audience and the speaker is to make the audience understand something untrue, then the dissimulation is an instance of deception and not permissible, except for those cases where deception is permitted.
  Keywords: morality, dissimulation, lie, deception
 • Ali Asadi Pages 95-114
  Benevolence is one of the teachings revealed in the Quran and one of the basic and wide-range concepts therein. Most of the definitions of benevolence are not comprehensive ones due to the extensiveness of its instances and its semantic parameters as well as the overlapping meanings. The present study uses a descriptive-analytical method, in the form of interpreting the Quran through itself, aiming at careful identification of one of the key concepts of the Quran. It is seeking to investigate the concept and the various instances of benevolence, its relation to other Quranic concepts such as piety, faith, and virtuous action, goodness, infidelity, denial of Divine signs, oppression, and peaching Divine limits. An investigation of the Quranic verses shows that the Holy Quran, in view of the full familiarity of Arabs of that time with the concept of benevolence, pings 'benevolence'-which was mostly used in the realm of human relations-to a relatively new semantic domain. Although this concept is of a dominantly moral flavor, its Quranic semantic domain has depicted-in addition to a whole doctrinal framework with a system of Islamic values interwoven and inseparable-the emotional, behavioral, and verbal structure of the believers in different spheres of relationship with God, self, others, religion, and the strangers.
  Keywords: benevolence, charity, faith, virtuous action, the benevolent, piety, identifying the concept of benevolence, the instances of benevolence
 • Ali Hussein Zade Pages 115-135
  The present article deals with the role of contentment in one's life. The following topics have been discussed herein: the meaning of contentment, the necessary conditions for it realization, the factors effective in creating and reinforcing it, the effects of contentment on one's life, and the techniques for achieving contentment in social life. The present study aims at finding suitable ways for avoiding greed, gaining peace and gaiety among family members, fulfilling needs in different levels, comfort and enjoying material and spiritual life, improving one's soul, finding self-respect, and achieving felicity and happiness. The research method here is descriptive-analytic based on religious and educative data. The main findings of the research are as follows: the necessity of paying attention to the importance of contentment, the factors creating and reinforcing contentment, the grounds for confronting greed, creating peace, and using skills and techniques for achieving healthy life.
  Keywords: contentment, family, self, respect, personality, model
 • Ali Naqi Amiri, Muhammad Hemmati, Mahdi Mubini Pages 137-159
  One of the major concerns of the efficient managers in various levels is how to prepare a suitable ground for those involved in all professions so that they may deal with the social affairs and their own profession with a sense of duty and perfect commitment, and observe the moral principles governing their own profession. The present article is dealing with the concept of professional ethics, its importance and various aspects, and the needs of the modern society. In addition, the characteristics of those with professional ethics have been mentioned; these are sense of duty, seeking prominence and competition, truthfulness, respect for others, observing social values and norms, justice and fairness, sympathy towards others, and loyalty. The writer goes on to mention basic factors of professional ethics, stating how it should be disseminated and diffused to promote organizational development.
  Keywords: ethics, professional ethics, implicit attitude
 • Translator: Seyyed Rahim Rastitabar Page 174