فهرست مطالب

دنا - سال چهارم شماره 3 (پیاپی 16، پاییز و زمستان 1388)
 • سال چهارم شماره 3 (پیاپی 16، پاییز و زمستان 1388)
 • تاریخ انتشار: 1388/10/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • نرگس رحمانی، میترا قسیمی، جمیله محتشمی، حمید علوی مجد، فریده یغمایی صفحه 1
  مقدمه و هدف
  طلاق یکی از مسائل مهم اجتماعی با میزانی در حال افزایش در جامعه ما و اکثر جوامع است. مجموعه ای از عوامل بر تصمیم گیری زوج ها در جدا شدن از یکدیگر و طلاق اثر گذار است. پژوهش حاضر به منظور تعیین علل روانی، اجتماعی و اقتصادی طلاق از دیدگاه متقاضیان طلاق دادگاه های خانواده شهر تهران انجام شد.
  مواد و روش ها
  این پژوهش به صورت توصیفی انجام گرفت. 200 زوج که جهت ارائه دادخواست طلاق به دادگاه های خانواده شهر تهران مراجعه کرده بودند و دارای مشخصات واحدهای مورد پژوهش بودند از طریق نمونه گیری غیر تصادفی سهمیه ای و در دسترس انتخاب شدند. ابتدا پرسشنامه مربوطه توسط آنان تکمیل شد وبه منظور افزایش اعتبار سازه بعد از ارائه پرسشنامه از 15 زوج مصاحبه نیز به عمل آمد. پس از تعیین اعتبار محتوی و صوری ابزار، پایایی آن با روش ثبات درونی تعیین گردید. داده های جمع آوری شده از طریق نرم افزار SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد؛ دیدگاه های زنان و مردان در مورد حیطه روانی، اجتماعی و اقتصادی عوامل طلاق با هم متفاوت است(001/0p<). از دید گاه اکثریت واحدهای پژوهش درحیطه روانی عدم تفاهم در تصمیم گیری ها با میانگین04/1 ± 78، در حیطه علل اجتماعی اختلاف فرهنگی با همسر با میانگین 22/1 ± 6/57 و در حیطه علل اقتصادی کافی نبودن هزینه زندگی با میانگین 22/1± 36 بیشترین اهمیت را داشت. نتایج مصاحبه با واحدهای پژوهش نشان داد؛ عواملی چون اینترنت، ماهواره، موبایل، پیشرفت تکنولوژی، درخواست زندگی درخارج از کشور توسط زوجین، غیبت طولانی همسر به دلیل ترک کشور، مهاجرت و سفرهای خارج از کشور نقش مؤثری در درخواست طلاق زوجین ندارد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج پژوهش عوامل روانی در اولویت اول، عوامل اقتصادی و اجتماعی در اولویت دوم علل طلاق قرار داشت.
  کلیدواژگان: طلاق، علل روانی، اجتماعی، اقتصادی
 • زهرا فتوکیان، فاطمه غفاری، فاطمه دهقانی صفحه 15
  مقدمه وهدف
  امروزه با توجه به افزایش بقاء مبتلایان به سرطان پستان، شناسایی عوامل مؤثر برکیفیت زندگی این بیماران ضروری به نظر می رسد. دیدگاه یا نگرش فرد به زندگی سازنده وضعیت روانی فرد است که یکی از ابعاد تشکیل دهنده کیفیت زندگی است. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط نگرش به زندگی با کیفیت زندگی مبتلایان به سرطان پستان انجام شد.
  مواد وروش ها
  این مطالعه یک طرح همبستگی است که برروی 65بیمار مبتلا به سرطان پستان بستری در بخش شیمی درمانی بیمارستان نمازی شیراز در تابستان 1388 انجام شد. روش نمونه گیری به صورت دردسترس بود. جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه کیفیت زندگی ونگرش به زندگی دربیماران مبتلا به سرطان استفاده شده است. داده ها با استفاده از نرم افزار آماریSPSS و شاخص های آمار توصیفی وآزمون مجذور کای وضریب همبستگی اسپیرمن مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  دراین مطالعه 38نفر(5/58درصد) ازکیفیت زندگی نامطلوب برخورداربودند. درمورد ابعاد کیفیت زندگی؛ بیشترین فراوانی مربوط به 30نفر(2/46 درصد) دارای وضعیت جسمی تا حدودی مطلوب، 42نفر(6/64درصد) دارای وضعیت عاطفی نامطلوب، 45 نفر(2/69درصد) دارای وضعیت اجتماعی نامطلوب، 32نفر(2/49درصد) دارای وضعیت عملکردی نامطلوب بود. ضریب همبستگی اسپیرمن نشان دادبین کیفیت زندگی با نگرش به زندگی ارتباط مثبت آماری وجود دارد(005/0=p و346/0=r. (نتایج آزمون مجذور کای نشان داد که بین وضعیت اقتصادی، وضعیت تاهل، سن، شغل، سطح تحصیلات با کیفیت زندگی ارتباط معنی دار آماری وجود ندارد(095/0p=).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج، پیشنهاد می شود با راهکارهای تقویت کننده نگرش به زندگی باعث ارتقاء کیفیت زندگی این بیماران شویم. این راهکارها می تواند شامل برنامه طراحی شده مشاوره گروهی به عنوان یک روش برای ارتقاء بهبود دیدگاه این بیماران به زندگی و درنتیجه کیفیت زندگی بهتر باشد.
  کلیدواژگان: نگرش به زندگی، کیفیت زندگی، سرطان پستان
 • نورالله طاهری، یاسمین هاچم بچاری، حمید حجتی، بهمن چراغیان، هدی محمدی صفحه 27
  مقدمه و هدف
  فلسفه آموزش بالینی در پرستاری، تربیت دانشجویان برای کسب مهارت و کاربرد اطلاعات نظری در بالین بیمار است. ارتقای سطح آموزش می تواند دانشجویان را در دستیابی به این هدف مهم کمک کند. این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر بهبود آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان دانشکده پرستاری آبادان انجام شده است.
  مواد و روش ها
  دراین مطالعه توصیفی _ مقطعی، حجم نمونه برابر با جامعه پژوهش و شامل کلیه دانشجویان دانشکده پرستاری آبادان بود که با روش سرشماری انتخاب شدند. ابزارگردآوری اطلاعات پرسشنامه ای شامل دو بخش اطلاعات دموگرافیک و عوامل مرتبط با آموزش بالینی در پنج حیطه کلی خصوصیات فردی فراگیر، مدرس بالین، محیط بالین، برنامه ریزی آموزشی و ارزشیابی بالینی بود. سؤالات هر حیطه بر مبنای مقیاس رتبه بندی پنج گزینه ای امتیاز بندی شد. تجزیه وتحلیل داده ها توسط نرم افزار SPSS صورت گرفت.
  یافته ها
  بر اساس نتایج بدست آمده حیطه ویژگی های فردی با میانگین 12/0± 52/2 و حیطه ارزشیابی بالینی با میانگین و 18/0±36/2، بیشترین و کمترین عامل مؤثر بر بهبود آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان بودند. از عوامل درون حیطه ها، ابتکار عمل مدرس بالینی با فراوانی 42 نفر (5/52درصد)، علاقه فراگیران با فراوانی 41 نفر (2/51 درصد) بیشترین عوامل، لحاظ شدن درس تفکر انتقادی و احساس نیاز به سهیم بودن در ارزشیابی با فراوانی 9 نفر (2/11 درصد) کمترین عوامل مؤثر بر بهبودآموزش بالینی بودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه ابتکار عمل مدرس بالینی و علاقه از دید دانشجویان به عنوان مؤثرترین عوامل بر بهبود آموزش بالینی عنوان شده اند، انتخاب مدرسین مبتکر و خلاق، برگزاری کارگاه های افزایش خلاقیت و ابتکار برای مربیان و روش هایی جهت بالا بردن انگیزه و علاقه در دانشجویان برای ارتقای کیفیت آموزش بالینی توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: آموزش بالینی، دیدگاه دانشجویان، پرستاری
 • ندا محمدی نیا، محمدعلی رضایی، علیرضا سلیمی خراشاد صفحه 35
  مقدمه وهدف
  گلوکز6- فسفودهیدروژناز، آنزیم مداخله گردرمتابولیسم گلوکزاست که از غشای گلبول قرمزمحافظت می کند. افرادمبتلا به کمبود این آنزیم دربرابرمصرف مواد اکسیدان دچارحملات همولیز می شوند. هدف ازاین مطالعه تعیین فراوانی کمبودگلوکز6-فسفو دهیدروژنازدرنوزادان مراجعه کننده به مراکزبهداشتی درمانی ایرانشهربود.
  مواد وروش ها
  دراین مطالعه توصیفی- مقطعی تعداد430 نوزاد زیریک ماه مراجعه کننده به مراکزبهداشتی درمانی شهرایرانشهرازآبان تا اسفند سال1387 به روش خوشه ایطبقه ای انتخاب و موردبررسی قرارگرفتند. نمونه خون پاشنه پا برروی کاغذفیلترمخصوص تهیه وفعالیت آنزیم به روش فلورسنت لکه ای اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از نرم افزارSPSS، شاخص های آمارتوصیفی وآزمون مجذورکای مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت.
  یافته ها
  از430 نوزادمورد بررسی 47 مورد(4/11درصد) کمبود کامل آنزیم و108مورد(3/26درصد) کمبود نسبی آنزیم داشتند. بین فراوانی بیماری با جنس رابطه معنی داری وجود داشت (01/0= p). سابقه خانوادگی(5/0 p=)، ازدواج فامیلی (3/0 (p=، سابقه زردی(1/0 (p=و وجودآلرژی درخانواده (06/0p=) رابطه معنی دار آماری با فراوانی بیماری نداشت.
  نتیجه گیری
  باتوجه به نتایج به دست آمده فراوانی این بیماری در ایرانشهر از شیوع جهانی بیشتراست. پیشنهاد می شود باتوجه به هزینه کم وروش آسان، آزمون غربالگری درکلیه متولدین این شهرانجام شود تا ازحملات همولیزوبه دنبال آن هزینه های تشخیص، درمان وعوارض قابل پیش بینی این بیماری کاسته یاپیشگیری شود.
  کلیدواژگان: گلوکز6، فسفو دهیدروژناز، غربالگری، نوزادان
 • گلرخ مریدی، شهناز خالدی، مهین برفی صفحه 43
  مقدمه و هدف
  آموزش به بیمار موجب کاهش هزینه ها، طول مدت بستری در بیمارستان، اضطراب بیماران وافزایش رضایت بیماران از مراقبت های بهداشتی می شود. این بررسی با هدف تعیین دیدگاه پرستاران درمورد آموزش به بیمار، عوامل بازدارنده وتسهیل کننده آن درشهرسنندج انجام شده است.
  مواد و روش ها
  این بررسی یک مطالعه توصیفی– مقطعی است که دیدگاه 155 پرستار شاغل در بیمارستان های آموزشی شهر سنندج درمورد عوامل بازدارنده وتسهیل کننده آموزش به بیمار درسال1386 مورد بررسی قرار گرفت. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه پژوهشگرساخته شامل دیدگاه پرستاران در مورد آموزش به بیمار(14سؤال)، عوامل بازدارنده وتسهیل کننده آموزش به بیمار(هرکدام 10 سؤال) بود واز مقیاس لیکرت برای سنجش سؤالات استفاده گردید. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS وشاخص های آمار توصیفی، آزمون های تی ومجذور کای انجام شد.
  یافته ها
  اکثریت پرستاران 157نفر(7/94درصد) دارای نظر مثبت نسبت به آموزش به بیماربودند. اکثریت پرستاران 117نفر (6/77درصد) عوامل بازدارنده آموزش به بیمار را نداشتن دانش و مهارت از سوی آموزش دهنده برای شنا خت نیازهای یادگیری بیمار براساس نوع بیماری، 110نفر(9/70درصد) کمبود نیروی انسانی، 109نفر(1/71درصد) کمبود وقت، 114نفر (1/75درصد) عدم آمادگی جسمی و روحی بیمار در زمان اجرای آموزش ذکر کردند. عوامل تسهیل کننده آموزش به بیمار را 119نفر(6/78درصد) علاقه و مشارکت بیمار در برنامه ریزی و اجرای آموزش، 122نفر(6/80 درصد) علاقه آموزش دهنده به شناخت نیاز های یادگیری بیمار، 103نفر (2/67درصد) وجود مکان مناسب، 99نفر (7/64درصد) در نظر گرفتن امتیاز ویژه برای انجام آموزش به بیماردر زمان ارزشیابی ذکر کردند.
  نتیجه گیری
  باتوجه به یافته های پژوهش لازم است با تامین نیروی انسانی لازم وبرگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت در جهت رفع موانع موجود، اقدام شود تا پرستاران به نقش خود درمورد آموزش مددجویان بهای بیشتری دهند.
  کلیدواژگان: دیدگاه پرستاران، عوامل بازدارنده وتسهیل کننده، آموزش به بیمار
 • فاطمه بلالی میبدی، مینو محمودی، مهدی حسنی صفحه 53
  مقدمه و هدف
  شروع قاعدگی مرحله ای تکاملی درزندگی زنان است. این دوران با تغییرات روحی– روانی و جسمانی متعددی همراه است. برنامه ریزی برای آمادگی دختران نوجوان درروبروشدن با مسائل بلوغ باید براساس اطلاعات دقیق صورت گیرد. این مطالعه با هدف تعیین میزان آگاهی وعملکرد دانش آموزان دختر دبستان و راهنمایی کرمان درمورد بهداشت قاعدگی انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مقطعی تعداد 450 دانش آموزدختر مقطع راهنمایی ودوسال آخردبستان باروش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه پژوهشگرساخته بود که اعتبارآن از طریق مشورت با اساتید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تعیین شد. آگاهی وعملکرد درسه سطح ضعیف، متوسط وخوب رده بندی شد. داده ها پس ازجمع آوری با استفاده از نرم افزار SPSS و شاخص های آمار توصیفی و آزمون ضریب همبستگی پیرسون و مجذور کای تجزیه وتحلیل شد.
  یافته ها
  میانگین سنی وسن اولین قاعدگی نمونه هابه ترتیب49/1 ± 36/12و25/1± 98/11سال بود. 292نفر (9/64درصد) دانش آموزان دارای آگاهی ضعیف، 128 (4/28درصد) متوسط، 30 نفر(7/6درصد) خوب و59نفر(3/30درصد) دانش آموزان دارای عملکرد خوب، 105نفر(8/53درصد) متوسط و31 نفر(9/15درصد) عملکردی ضعیف دراین زمینه داشتند.196 نفر(3/43درصد) پدیده قاعدگی را تجربه کرده بودند. سن نمونه ها باآگاهی وعملکرد ارتباط معنی دار داشت (001/0= P). افزایش سن با افزایش نمره آگاهی و عملکرد دانش آموزان همراه بود.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج حاصله، شروع آموزش دختران در مورد بهداشت قاعدگی ازگروه های سنی پایین ترضروری به نظر می رسد. طراحی برنامه آموزش منظم ومستمر دراین زمینه برای معلمین، مربیان و مادران یکی از اولویت های بهداشتی محسوب می شود.
  کلیدواژگان: بهداشت قاعدگی، آگاهی، عملکرد
 • مرضیه رفعت ماه، منیره علی قنبری صفحه 63
  مقدمه و هدف
  افت شنوایی ناشی از صدا به دلیل آسیب سلولهای حلزون گوش یک عارضه دائمی و غیر قابل برگشت است که پس ازپیرگوشی دومین ناشنوایی حسی-عصبی محسوب می شود. پژوهش حاضر با هدف تعیین شیوع افت شنوایی ناشی از صدا در کارگران کارخانه ریسندگی و بافندگی شیراز انجام گردید.
  مواد و روش ها
  این پژوهش یک مطالعه مقطعی است. جامعه پژوهش کلیه کارگران شاغل در کارخانه ریسندگی و بافندگی شیراز سال 1373 بود. با روش نمونه گیری مبتنی بر هدف پس از اعمال شرایط ورود به مطالعه شامل؛ نداشتن تاریخچه قبلی بیماری های زمینه ای و مشکلات گوش، عدم استفاده از داروهایی مانند جنتامایسین و عدم قرار گیری در معرض انفجار و مواجهه با موادی مانند هگزان، 6 31نفر(280 نفر مرد و36 نفر زن) از کارگران از طریق تکمیل پرسشنامه وآزمایش ادیومتری ساده توسط ادیومتریست ودستگاه A30 مورد سنجش شنوایی قرار گرفتند. داده ها با نرم افزار SPSS وآزمونهای آماری تی وآنالیز واریانس مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفت.
  یافته ها
  میزان افت شنوایی ناشی از صدا در فرکانس 4000 هرتز و فرکانس 8000 هرتز نسبت به فرکانس های دیگر شیوع بیشتری را در بر داشت. ارتباط آماری معنی داری بین میزان افت شنوایی در فرکانس 4000 هرتز (01/0 = p) و 8000 هرتز (03/0 = p) در رابطه با گوش راست و چپ و همچنین ارتباط آماری معنی داری بین افت شنوایی و سابقه کار مشاهده شد (01/0 = p). بین جنس و محل کار با افت شنوایی ارتباط معنی داری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به افت شنوایی ناشی از صدا در محیط کار، اجرای مداوم برنامه های آموزشی، نظارت واقدامات کنترلی توسط برنامه ریزان ومجریان بهداشتی توصیه می شود.
 • زهره کریمی، پرخیده حسنی، اردشیر افراسیابی فر صفحه 73
  مقدمه وهدف
  قوم شناسی آداب، رسوم، سنت ها، عقاید و باورها و روش زندگی که مجموعا فرهنگ نامیده می شوند را مورد مطالعه قرار می دهد. قوم شناسی از جمله روش های پژوهشی مورد توجه پژوهشگران پزشکی و پرستاری بوده که اعتقادات و رفتارهای بهداشتی که ممکن است متاثر از یک فرهنگ خاص بوده و بر سلامتی و بیماری افراد تاثیر داشته باشد رابررسی می کند. هدف از مطالعه مروری حاضر، شناخت قوم شناسی به عنوان یک روش پژوهشی کیفی با تاکید کاربرد آن در حیطه های مختلف بالینی، آموزش و مدیریت پرستاری است.
  مواد و روش ها
  در این مقاله، جستجوی جامع متون موجود در پایگاه های داده های ایرانی و بین المللی از جملهIran Medex، Pub Med، Pro Quest، Ovid، Scopus، Elsevier با استفاده از کلید واژه هایی مانند قوم شناسی، فرهنگ شناسی، اتنو نرسینگ بدون محدودیت زمانی انجام گرفت.
  یافته ها
  مطالعات موجود نشان می دهند که قوم شناسی بر مطالعه فرهنگ گروهی از افراد به صورت خرد یا کلان تمرکز دارد که مکاتب مختلفی در این زمینه وجود دارند. برحسب اینکه پژوهشگر خود عضوی از واحدهای مورد پژوهش باشد یا به عنوان فردی خارج از واحد های مورد پژوهش، بخشی از فرهنگ آنها را مطالعه نماید، دو دیدگاه امیک و اتیک در قوم شناسی وجود دارد. امیک گرایان تلاش دارند تا به دانش پنهان و مستتر در فرهنگ خود پی ببرند. در حالیکه اتیک گرایان از تجربیات یک فرهنگ خاص، تصویر خارجی ارائه می دهند. صاحب نظران علم پرستاری واژه اتنونرسینگ را به عنوان مطالعه و تحلیل نقطه نظرات، اعتقادات، رفتار ها و اعمال افراد بومی جهت رفتار مراقبت پرستاری و فرآیندهای فرهنگ های مختلف به کارمی برند.
  نتیجه گیری
  قوم شناسی به عنوان روشی برای مطالعه مفاهیم کاربردی در حرفه پرستاری مورد توجه پژوهشگران پرستاری قرار گرفته است که از طریق آن اعمال و رفتار بیماران، پدیده های مربوط به سلامتی و بیماری که متاثر از فرهنگ افراد می باشد، مورد مطالعه قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: قوم شناس، پرستاری قوم شناسی، فرهنگ شناسی
|
 • Rahmani N., Ghasim M., Mohtashami J., Alavi Majd H., Yaghmaei Page 1
  Introduction &
  Objective
  One of the important social problems that are discussable in our society and most societies is divorce. A set of factors is effective on the decision making of couples on separation and divorce from each other. The present study was to determine the psychological, social and economical causes of divorce among divorce applicants at family courts of Tehran, Iran.
  Materials and Methods
  This was a descriptive study. 200 couples who had referred for presentation divorce petition to family’s courts in Tehran, and had the features of quota non-random sampling were selected and asked to complete the relevant questionnaire. In order to increase the construct validity of the questionnaire, 15 paired interviews were obtained. After determination of the tools formal and content validity, internal consistency reliability was determined. The collected data was analyzed by the SPSS software.
  Results
  The results showed that men and women's views in areas of psychological, social and economic factors of divorce were different (p<0/001). The subjects majority view in psychological areas lacked understanding in decision-making with a mean of 78±1.04. Regarding social causes, the cultural differences with husband with a mean of 57. 6 ±1.22 and divorce because of insufficient earnings with a mean of 36 ±1.22 was the most important factor. Regarding results of interviews with couples, interviews data dimensions, factors such as the internet, satellite channels, mobile, technology, and application of life abroad by couples, wife's long absence due to leaving the country, emigration and traveling abroad did not have significant influence on the request of divorces.
  Conclusions
  The result of research showed that the psychological factor is the prominent factor among divorce factor, social and economical factors are in second place.
 • Fotokian, Ghaffari F., Dehghani Page 15
  Introduction&
  Objective
  Breast cancer is the most prevalent cancer among women. Its diagnosis will prolong the life of breast cancer patients. It is essential to find effective Interventions factors for quality of life in breast cancer patients'. One of these factors is meaning in life that correlate to psychological well-being. Because of psychological factors, well-being is one of quality of life domains. This study was done to correlate the meaning in life to quality of life in breast cancer patients.
  Materials and Methods
  This study was a correlation design that was conducted on 65 breast cancer patients hospitalized in the chemotherapy ward of Shiraz Namazi Hospital in summer 2009. Sampling was simple random. For data gathering, a quality of life &meaning in life questionnaire was used by breast cancer patients'. Then data was analyzed by the SPSS version 16 software using X2 and Spearman Correlation Coefficient.
  Results
  Results showed statistical meaningful positive correlation between QOL and meaning in life (p<0.01).In this study, the majority of patients(58.5%)had non-well QOL,46.2% of patients have almost well,64.6% non-well psychological well-being, 69.2 % non-well social well-being and 49,2% non-well functional well-being. Based on study findings, there were not any important difference in mean score of QOL based on variables such as age, economic status, married status, employment and educational status.
  Conclusion
  Results showed correlation between QOL & Meaning in life. It is recommended that interventions should be done for QOL well-being. These interventions are planned group consultations that can cause well meaning in life and well QOL.
 • Tahery N., Hachem Bechari, Hojjati H., Mohammadi H Page 27
  Introduction &
  Objective
  The philosophy of clinical education provides nursing students the experience to acquire and apply the theoretical information in clinical situations in order to help nursing students to achieve this important goal. Therefore, this study intended to evaluate factors affecting the improvement of clinical nursing students of Abadan.
  Materials and Methods
  This was descriptive – cross sectional study in which the sample size of the study included all the students of Abadan nursing faculty. Data collecting tool was a questionnaire consisted of two parts, of demographic data and factors related to clinical education, including five general areas pervasive individualism, Clinical teacher, clinical, educational planning and evaluation of clinical trials. Each question in these areas was based on a five-point rating scale rating. Data analysis was performed by using the SPSS software.
  Results
  Based on the results of the area features, individual characteristics’ obtained the highest scores (2.52); the domain of clinical evaluation obtained the lowest scores (2.36), the most and the least effective clinical factors in improvement of clinical education. Totally, innovation of the clinical instructor (52.5%) and student's interest (51.2%) were the most factors and considering critical thinking in course plan of nursing students (11.2 %) and the feel of corporation in evaluation (11.2percent)were the least effective factors in improvement of clinical education.
  Conclusion
  As innovation of the instructor and interest in view of students were considered as the most effective factors in improving the clinical training, choosing innovative instructors, setting creativity and innovative workshops for instructors and ways to increase motivation and interest in students can improve education quality.
 • Mohamadinia, Resaie Ma, Salimi Kharashad A Page 35
  Introduction &
  Objective
  G6PD is an enzyme interfering with glucose metabolism, preventing hemoglobin changes, and protecting cell membranes of red blood cells. People with this enzyme deficiency experience hemolytic attacks in case of oxidant consumption. The aim of this study was to determine the frequency of G6PD deficiency in Iranshahr.
  Materials and Methods
  In this descriptive cross-sectional survey, blood samples were collected on a special filter paper from 430 newborns referring to Iranshahr health centers by cluster sampling from October to February 2008. The G6PD deficiency activity was measured by fluorescent spot test. The data was analyzed by Chi-square and descriptive tests using the SPSS software.
  Results
  From the total 430 neonates, 204 were girls and 226 were boys. The G6PD deficiency was %37.8 for all participants. 47 samples (11.4%) had absolute deficiency and 108 samples (26.4%) had relative deficiency. Relationship between frequency of sex and the disease was significant (p= 0.01). No significant relationship was found between G6PD and family history (p=0.5), consanguineous marriage (p=0.3), allergy among family members (p=0.06) and jaundice in newborns (p=0.1).
  Conclusion
  Given the frequency of this disease, results revealed that G6PD deficiency in Iranshahr is more than the global prevalence (%10-14.9).Because screening test is chip and uncomplicated, it is suggested to perform this test at birth to diagnose the relatively or completely deficient samples to prevent the further complications and treatment costs due to this deficiency.
 • Moridi G., Khaledi Sh, Barfi Page 43
  Introduction&
  Objective
  Patient education is one of the important tasks which nurses in clinics benefit from and leads to many positive results. Patient education leads to reduction of costs, length of hospital stay, patient anxiety, and increases satisfaction of health care. This study aimed to determine the viewpoints of nurses about patient education, preventive and inhibitory factors and facilitators of Sanandaj.
  Materials and Methods
  In this descriptive - analytical study, viewpoints of 155 nurses in teaching hospitals in Sanandaj on barriers and facilitating factors, patient education were collected in2007. The data gathering tool was a self-made questionnaire made by researcher to collect perspectives of nurses (14 questions) and at the barriers and facilitating factors, patient education (10 questions each), respectively. For analyzing the collected data, the researcher used the SPSS version 14 software using the Likert Scale.
  Results
  The majority of the nurses were in favor of patient education. The most critical component to the left with positive patient education (94.7%) were: nurse's roles is patient education, patient education in improving the health level plays a role in increasing life expectancy, and how the Nurse communicates with patient, and also acceptance of the patient education were effective. Inhibitory factors of patient education due to lack of knowledge and skills (71.6%), lack of manpower(70.9%), time(70.1),and lack of physical fitness (66.4%) and mental patients education at the time mentioned. facilitate factors were the patient's interest in education and patient participation in planning (78/6%) and implementing training trainers interested in understanding the learning needs of patients(80.6%), despite an appropriate location(57.2%),and considering the special points for performing patient education identified at the time of evaluation(64.7%).
  Conclusion
  According to research findings, benefits of patient education is necessary to remove the barriers and provide facilities needed to allow the executive to provide the necessary manpower and in-service education courses causing nurses to have more involvement in their
 • Baiali Meibodi F., Mahmodi M., Hasani Page 53
  Introduction &
  Objective
  Menarche is a developmental stage in females’ life in which psychological alterations are accompanied with physical ones. Since preparing girls to face menstrual related problems should be based on exact information, this study was conducted to determine the knowledge and practice of primary/secondary school girls in Kerman, Iran, in relation to menstrual health.Materials
  Methods
  In this cross-sectional study, 450 primary and secondary schoolgirls were selected by multi-stage sampling method. Data gathering was done by a researcher-made questionnaire standardized for content validity by consultation with a number of experts and stability (α=0.83). Data analysis was done by SPSS version 15 software. Knowledge and practice were ranked in three levels of poor, moderate, and well.
  Results
  Mean age of subjects was 12.36 ± 1.49 years and mean age of menstruation onset was 11.98 ± 1.25 years. While, 292 (64.9 %) and 128 (28.4 %) of the subjects had respectively poor and moderate knowledge, only 30 (6.7 %) had good knowledge. In regard to the practice, 59 (30.3 %) had well, 105 (53.8 %) had moderate and 31(15.9 %) had poor practice. In 196 (43.6 %) of the subjects menstruation had occurred. There was a significant direct relationship between age and subjects’ knowledge and practice (P=0.001).
  Conclusion
  It is necessary to provide adolescent girls with proper knowledge about puberty health aspects and it should be started from earlier ages. Designing regular and continuous educational programs in this relation for teachers, trainers and mothers is a health priority.
 • Rafatmah M., Alighanbari Page 63
  Introduction &
  Objective
  Hearing loss due to noise-induced cochlea damage cells is permanent and irreversible. Noise Induced Hearing Loss (NIHL) is the second common form of sensorinural hearing deficit, after presbycusis. This study was conducted to determine the prevalence of noise-induced hearing loss in textile workers was conducted in Shiraz.
  Material And Methods
  This was a cross- sectional study. The population of study included all workers employed at Shiraz textile factory in1994. Using perspective sampling after applying inclusion criteria, 316 workers were selected. Data collected by pure tone audiometer test and questioner were analyzed by the SPSS software using Variance and t-test.
  Results
  The hearing loss was increased in the left ear at 4000 HZ (p<0.01) and 8000 HZ (p<0.03).The audiometric results showed that hearing threshold for the exposed subjects increased with age (p< 0.01) and duration of employment (p<0.01) in 8000 HZ and were not significantly correlated with sex and place of work in factory.
  Conclusion
  Due to noise-induced hearing loss; implementation of continuous training program control and monitoring by health planner is recommended.
 • Karimi Z., Hasani P., Afrasiabifar Page 73
  Introduction &
  Objective
  Ethnography studies the cultures including its habits, traditions, belief system and the life style of people. Much attention has been paid to ethnographic studies as a research method by medical and nursing researchers. It examines beliefs and healthy behavior which affect the process of illnesses as well as the individual's health in the specific culture. This review article was intended to survey the ethnography as a qualitative research method with emphasis on its implication in nursing.
  Materials and Methods
  In this study, a comprehensive review of published literatures in different Iranian and international databases including Iran Medex, Pub Med, Ovid, ProQuest, and Elsevier was searched using keywords such as ethnography, the study of culture, and ethno nursing were searched without any limitation for date of published literature.
  Results
  Available studies showed that ethnography may focus on the whole culture or a section of it. Therefore, there are different schools of ethnography in this regard. There are two Emic and Ethic approaches in ethnography according on which researcher to be party of participants or to be out of them. According to the Ethic view, researchers attempt to reveal the latent knowledge of their culture, but, in the Ethic view, the researcher presents the experiences of a specific culture. Nursing theorists apply ethno-nursing term in order to study the views, beliefs, behaviors and actions of native individuals for nursing practice.
  Conclusions
  Ethnography as a research method can be considered by nurses for studying applicable concepts in the field of nursing. Patient's behaviors and their response during, illness were affected by their culture which can be examined using an ethnography research design.