فهرست مطالب

فصلنامه علوم اجتماعی
سال هفدهم شماره 2 (پیاپی 49، تابستان 1389)

 • تاریخ انتشار: 1389/06/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمد زاهدی اصل، جواد فرخی صفحه 1
  از «کیفیت زندگی» با توجه به جنبه های مختلف آن، تعاریف متنوعی ارائه شده است و نهادها و سازمان های ملی و بین المللی، اقدام به شاخص سازی و سنجش آن در دو دهه اخیر کرده اند. در ارزیابی کیفیت زندگی، دو رویکرد عمده اسکاندیناویایی (تاکید بر شرایط عینی زندگی) و آمریکایی (تاکید بر شرایط ذهنی زندگی) مطرح است که امروزه در بسیاری از تحقیقات، به صورت توام در نظر گرفته می شود. دانشگاه تورنتو با ایجاد واحد تحقیق در این خصوص، از سال 1994 فعالیت وسیعی را آغاز کرده و روش های مختلفی را برای ارزیابی کیفیت زندگی به کار گرفته است که اغلب آنها متمرکز بر «سلامت» و ابعاد آن بوده است. مؤسسه «مرسر» نیز به عنوان یکی از نهادهای معتبر مطالعاتی بین المللی، در جدیدترین بررسی خود در سال 2006، وضعیت کیفیت زندگی در 215 شهر بزرگ دنیا را رتبه بندی کرده است که شهر تهران در رتبه 177 قرار دارد. در خصوص عوامل مرتبط با کیفیت زندگی نیز تحقیقات مختلفی انجام گرفته است که با توجه به موضوع مقاله حاضر، می توان به بررسی های «لین» و «میلور» اشاره کرد که نشان دهنده وجود ارتباط بین ابعاد مختلف کیفیت زندگی با سرمایه اجتماعی است. بر همین اساس الگوی نظری در قالب یک فرضیه اصلی (رابطه کیفیت زندگی و سرمایه اجتماعی) و چهار فرضیه فرعی (رابطه سرمایه اجتماعی با ابعاد سلامت جسمانی، روانی، روابط اجتماعی و سلامت محیطی) طراحی شده که پس از آزمون فرضیه ها برروی سرپرستان خانوارهای تهرانی به روش نمونه گیری چند مرحله ای در تابستان 1386، ارتباط بین سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی و ابعاد چهارگانه آن مورد تایید قرار گرفت. در تحلیل رگرسیون از تاثیر میزان سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی نیز، میزان تاثیرگزاری بر سلامت جسمانی در کمترین حد و سلامت روابط اجتماعی در بیشترین حد بوده است که در نهایت مؤید نظریه «لین»، دیدگاه میلور و همکاران و همچنین گزارش های سازمان بهداشت جهانی مبنی بر تاثیر سرمایه اجتماعی بر ابعادی از سلامت اجتماعی و رضایت از زندگی به عنوان بخش هایی از کیفیت زندگی می باشد.
  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، سلامت جسمانی، سلامت روانی، سلامت روابط اجتماعی، سلامت محیطی، سرمایه اجتماعی، اعتماد، همکاری
 • فریبرز درتاج صفحه 31
  به منظور بررسی علل سوء مصرف و وابستگی به مواد مخدر در مجروحان جنگی، نمونه ای به حجم 380 نفر از مجروحان جنگی با درصدها و انواع مختلف مجروحیت ها به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شد و پرسشنامه 39 سؤالی علل سوء مصرف و وابستگی به مواد که 5 حوزه علل فردی، اجتماعی، اقتصادی، آموزشی – فرهنگی، خانوادگی و قانونی را اندازه می گیرد بر روی آنها اجرا شد. به منظور تعیین علل از آزمون مربع کای و آزمون علامت استفاده شد، تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان داد عوامل فردی، اقتصادی و آموزشی – فرهنگی از عوامل اعتیاد مجروحان جنگی است، ولی عوامل اجتماعی، خانوادگی و حقوقی نقش کمتری در اعتیاد و وابستگی به مواد مخدر دارند. نتایج تحقیق بر روش های پیشگیرانه به منظور جلوگیری از ابتلاء مجروحان جنگی به سوء مصرف و وابستگی به مواد تاکید دارد.
  کلیدواژگان: سوء مصرف، وابستگی، مواد، مجروحان جنگی
 • ابوالفضل ذوالفقاری صفحه 67
  با برآمدن جنبش دوم خرداد در ایران و رهبری این جنبش توسط روشن فکران دینی، مخالفان جنبش دائما روشن فکران دینی را متهم به عدم التزام دینی می نمودند. التزام به دین، همان مفهوم رایج در مطالعات جامعه شناسی دین است که اصطلاحا به آن میزان دینداری گفته می شود و روشن فکری دینی نیز حداقل یک نوع تلقی از دین یا نوعی قرائت رایج دینی محسوب می شود. که نوعی تجدد گرائی دینی است.
  این مقاله در صدد است تا در سطح وسیع تر و کلی تر، رابطه انواع قرائت های دینی - و نه یک قرائت خاص- را با میزان دینداری و ابعاد مختلف آن به صورت تجربی مورد بررسی قرار دهد. برای سنجش میزان دینداری از مدل گلاک و استارک و برای سنجش انواع قرائت های دینی از مدل ویلیام شپرد - که منطبق با کشورهای اسلامی و ایران است، استفاده شده است.
  جمعیت نمونه پژوهش را تعداد 707 نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه های دولتی تهران تشکیل می دهند که داده های آن از طریق پرسشنامه در بهمن و اسفند ماه 1386 گردآوری شده است. یافته های این پژوهش نشانگر آن است که نوع دینداری (قرائت دینی) دانشجویان با میزان دینداری آنها رابطه معنی داری در سطح 99% اطمینان، دارد. به این معنا که با افزایش یا کاهش میزان دینداری دانشجویان، نوع دینداری آنها نیز متفاوت می شود. از حیث ابعاد دینداری نیز مشاهده می شود که در ابعاد اعتقادی و تجربه دینی و پیامد دینی و مناسک، تفاوت عمده میان سکولارها و انواع دیگر دینداران است به تعبیر دیگر سایر دینداران از حیث ابعاد پیش گفته تفاوت معنی داری در التزام به دین ندارند.
  کلیدواژگان: میزان دینداری، نوع دینداری، سکولاریسم، تجددگرایی اسلامی، اسلام گرایی رادیکال، سنت گرایی، سنت گرایی جدید
 • عباس اسدی صفحه 105
  در این مقاله، پژوهشگر درصدد یافتن پاسخ این پرسش است که چگونه خبرگزاری اینترپرس سرویس به عنوان یک خبرگزاری برای کشورهای جهان سوم، توانسته سلطه خبری خبرگزاری های بزرگ کشورهای غربی را تعدیل کرده و به صورت یک رقیب جدی در برابر آنها ظاهر شود؟
  در این مقاله، از روش اسنادی – کتابخانه ای سود برده شده است.
  نتایج نشان می دهد که خبرگزاری اینترپرس سرویس به عنوان یک خبرگزاری مهم جهان سومی، توانسته نقش عمده ای، در جریان بین المللی اخبار و گفتمان غالب بر این جریان، ایفا کند. به عبارتی این خبرگزاری با استفاده از امکانات موجود، و با بهره گیری ازمفاهیم بنیادی و شیوه روزنامه نگاری توسعه ای - انتقادی و با اتخاذ خط مشی مستقل خبری، نابرابری و عدم تعادل اطلاعات بین المللی را به طور جدی، به چالش کشانده است. در واقع، امروز، اینترپرس سرویس در دنیای اخبار و اطلاعات بین المللی، به زبان و صدایی تبدیل شده که بیانگر آرزوها، آرمان ها، ایده ها، خواست ها، مطالبات و تلاش های کشورهای جهان سوم است.
  کلیدواژگان: خبرگزاری، اینترپرس سرویس، جهانی سازی، جریان بین المللی اطلاعات، نظم نوین جهانی، اینترنت، سلطه خبری، یونسکو، جهان سوم، غیرمتعهدها
 • حسین سروی صفحه 143
  این مقاله تحقیقی، با هدف بررسی گفتمان سنت گرای موسیقی در ایران معاصر(1385- 1285) به بررسی خصوصیات و عناصر اصلی شکل گیری و تکوین گفتمان یاد شده پرداخته است. تاضمن تبار شناسی تاریخی و معرفی ویژگی های گفتمانی این دوره، تفسیر و بازشناسی معنا کاوانه ای از این گفتمان ارائه نماید. این مقاله از منظر مطالعات فرهنگی، به کمک روش تبار شناسی و تحلیل تاریخی گفتمان نشان می دهد که چگونه بستر های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر گفتمان یاد شده تاثیر مستقیم و غیر مستقیم گذاشته اند. در این دوران، گفتمان سنت گرای موسیقی در مقابل گفتمان های تجدد گرا، باز شناسی می شود؛ این گفتمان تحت تاثیر شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران معاصر شکل گرفته و تکوین یافته است. همچنین در این دوران برگزاری کنگره بین المللی موسیقی تهران 1340(ه. ش). و تاسیس مرکز حفظ و اشاعه موسیقی، نقطه عطفی در شکل گیری درون مایه های اصلی گفتمان سنت گرا به شمار می آیند.
  کلیدواژگان: گفتمان، سنت، تحلیل گفتمان، سنت گرایی، موسیقی
 • سید علیرضا افشانی، سمیه فاضل نجف آبادی، محمد حیدری، محمد نوریان نجف آبادی صفحه 185
  اعتماد اجتماعی از عناصر ضروری زندگی اجتماعی و از اجزاء سازنده سرمایه اجتماعی به شمار می آید. به عقیده بسیاری از محققین و صاحب نظران، یکی از عواملی که نقش قابل ملاحظه ای در افزایش اعتماد اجتماعی دارد، دین است. هدف تحقیق حاضر بررسی رابطه بین میزان دینداری با ابعاد مختلف اعتماد اجتماعی به عنوان یکی از مؤلفه های اساسی سرمایه اجتماعی است.
  روش مورد استفاده در این تحقیق پیمایش بوده است. جامعه آماری تحقیق، کلیه افراد 15 ساله و بیشتر شهر نجف آباد بوده اند که 244 نفر از آنها با روش خوشه ایچند مرحله ای انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند. داده ها با استفاده از ابزار پرسشنامه جمع آوری شده و به کمک نرم افزارهای SPSS و لیزرل مورد تحلیل قرارگرفته است.
  یافته های تحقیق بیانگر این است که بین میزان دینداری با ابعاد مختلف میزان اعتماد اجتماعی (به جز اعتماد به محیط)، رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر با افزایش میزان دینداری، اعتماد نهادی، اعتماد تعمیم یافته و اعتماد بین شخصی افزایش می یابد. در مجموع نیز با افزایش میزان دینداری، میزان اعتماد اجتماعی افزایش پیدا می کند.
  نتایج این تحقیق همسو با دیدگاه جامعه شناسان بزرگی همچون دورکیم و گیدنز است که معتقدند رابطه مستقیمی بین میزان دینداری و میزان اعتماد اجتماعی وجود دارد.
  کلیدواژگان: اعتماد اجتماعی، اعتماد نهادی، اعتماد تعمیم یافته، اعتماد بین شخصی، دینداری
 • ابراهیم ملکی صفحه 219
  مقاله حاضر خلاصه ای از بررسی بازنمایی زنان در ترانه های فولکلوریک لکی و لری و شناخت چگونگی مفاهیم جامعه شناختی همچون جمع گرایی، واقعگرایی، انسان گرایی و برابری خواهی در این ترانه هاست. چارچوب مفهومی تحقیق برپایه نظریاتی است که به پیش رویی و مترقی بودن ترانه های فولکلوریک در زندگی اجتماعی انسانها اعتقاد دارند. همچنین از نظریات فمینیستی و جامعه شناسی محتوا در شکل دهی چارچوب نظری استفاده شده است. در این تحقیق از روش کیفی و با تحلیل محتوای کیفی ترانه های «تک بیت» و بهره گیری از فن خلاصه سازی، ترانه ها، تجزیه و تحلیل شده است.
  در پایان بررسی کیفی 1121 ترانه، همه مفاهیم جامعه شناختی، که نشان از تاثیر سازنده ترانه ها دارد، بشکل قابل توجهی در ترانه ها یافت شد. همچنین مقولات مطروحه در سوالهای مرتبط با بازنمایی زنان در ترانه ها نیز، بشکلی کلی، نشان حاکمیت نگاه انسانی توام با احترام به زنان بود. گرچه راوی غالب ترانه ها مردان بودند و زبان ترانه ها بیشتر مردانه می نماید، اما معدود ترانه هایی با زبان زنانه نیز وجود دارند. ترانه ها دارای زبانی غیرجنسیتی هستند. محتوای فکری بسیاری از ترانه ها به دوران زندگی بدوی و مادرتباری جامعه باز می گردد. برخلاف بسیاری از نظریات فمینیستی، این بخش از فرهنگ توده مردم، یعنی ترانه ها، نه تنها زن ستیز نبوده، بلکه ضمن غالب بودن نگاه انسان گرا و طبیعت دوست در آن، نشانی از جایگاه برتر زنان را در خود دارد.
|
 • M. Zahedi Asl , J. Farokhi Page 1
  "Life Quality" is a complex and multidimensional concept for which several various methods are presented to evaluate. While Scandinavian approach has explained it as objective condition, American approach has provided a definition of "life quality" in which people's understanding of their status is concerned.According to the studies of Merser Organization in 2006, the index of "life quality" in Tehran is ranked as 177 among 215 big cities (metropolis).Accordingly, this research has been done to study the householder's "life quality" in Tehran and the relation of social capital with it.The research which was carried out in summer 2007 was done on 400 householders settled in different areas of Tehran.Using the questionnaire of the World Health Organization, "life quality" has been examined. The variations related to social capital, have been made through "Trust" and "Cooperation" categories and also made based on the researcher's expressions. Then they have been studied.Regarding different theories, the relation between four dimensions of life quality and both of social capital categories have been studied.The result has suggested that there are important relations between life quality and also its four dimensions with social capital. Besides, some suggestions are presented at the end of the article.
 • F. Dortaj Page 31
  In order to investigate the causes of drug abusing and dependence on it among war injured, the Sample of 380 war injured with various kinds of injuries and levels were selected by random stratified method and asked via the questionnaire which contained 39 questions. This questioner evaluated 5 areas of individual, social, economic, educational-cultural, Familial and legal causes. To assess the causes, chi-square test and sign test were used.Findings show that individual, economic and educational-cultural causes in comparison with social, familial and legal facts have more vital roles in misusing and dependence on drugs among war injured. Moreover, results emphasize on preventive measures in order to avoid further misusing and dependence on drugs among war injured.
 • A. Zolfaghari Page 67
  This study is based on a survey which has been carried out to analyze the relationship among interpretations of religion and religiousness and it's dimensions. For measuring religiousness, the Glock & Stark Model and for interpretation of religion, William Shepard's Typology – which are appropriate for Islamic countries such as Iran- have been used.The study has been conducted with 707 male and female students of Tehran public universities in February and March, 2008. The survey has revealed that there is substantial relation between religiousness and interpretation of religion at 99% level of significance, so increasing or decreasing of religiousness makes different interpretations of religion. Moreover, there is considerable difference between secular students and other types of interpretations in ideological, experimental, consequential and ritualistic dimensions of religiousness. In other words other types of interpretations (Islamic modernists, radical Islamists, neo-traditionalists and traditionalists) have no significant difference in their religiousness.
 • A. Assadi Page 105
  In this article researcher tries to respond how Inter press Service (IPS) as a third World News Agency has reduced the effect of domination of the Westerns agencies and showed reaction against Western News Agency.The method of this research was descriptive analysis and researcher used the library and documentary techniques for gathering the information. Findings show that: Inter press Service (IPS) agency as an important agency of the Third World countries played a vital role among the international flow of news and dominant discourse. In other words, using some accessible facilities and by referring to basic concepts and method of Developmental- critical Journalism, also having independent news policy, this news agency could challenge Western News Agency and unbalance international information flow in the world today.In fact, the Inter press Service (IPS) agency can express the aspiration, ideas, demands and the efforts of the Third World countries in the international news flow.
 • H. Sarvi Page 143
  This research with aim of surveying the traditionalism discourse of music in contemporary Iran is studying the features and basic element of forming and genesis of this discourse. So with the historical genealogy and presentation of discoursal features of this period exhibit a semantic interpretation of that discourse. Regarding the perspective of Cultural Studies, genealogy manner and historical analysis of discourse, this article shows that how political, social and cultural context influence directly or indirectly that discourse. The consequences of this article are gathered by the help of modal way and by the usage of discourse analysis and historical genealogy. At the time the discourse is recognized against modernism discourses and formed in the shadow of political, social and cultural conditions of Iran. In that period, holding the international congress of Iran's music in 1961 and establishment of Preservation and Diffusion Center [for music] are considered as turning points for the formation of basic elements of traditionalism discourse.
 • A. Afshani , S. Fazel Najafabadi, M. Heydari, M. Noorian Najafabadi Page 185
  Social trust is one of the most essential factors in making social order and capital. There are certain variables that can lead to the rise or fall of social trust, one of which, to many researchers, is religiousness. The present study was carried out to investigate the relationship between religiousness and social trust in the city of Najafabad.According this, a survey research with the sample of 244 citizen (15 years old and over) of Najafabad were selected through a multi-stage cluster sampling method. The questionnaire was the main data collection technique. The findings show that there is a significant and direct relationship between religiousness and social trust. In other words, the rising of religiousness leads to the increasing of organizational, interpersonal and generalized trusts. The empirical data truly verify the viewpoints mentioned earlier by Durkheim and Giddnez.
 • E. Maleki Page 219
  This study investigates the representation of women in Lori and Laki Folk songs. Moreover this survey manifests how sociological concepts like realism, humanism and equality are represented at these songs. Research questions are formed in connection with recognizing the categories related to women and sociological concepts. Our conceptual frameworks are based on Feminism critical Theories and sociology of content. Using qualitative content analysis of the single stanza in songs and summarizing method in analyzing of lyrics, it is feasible to create induction categories and reducing them into basic categories based on the main themes. Finally utilizing these basic categories, we analyze the contents and recognize the general model that underlies in the songs. In qualitative analysis of songs, all sociological concepts including realism, equality, human-centrism, collectivism that have a consecutive influence on songs have been shown. Furthermore the discussed categories in questions concerning women representation in the songs completely illustrate that there is a humanistic view towards women and also all of their rights are respected. Although most of the songs narrators are male, generally there is a non-gender language in songs. Another important finding is the historical background of many of these songs that may dates back to primitive, Matriarchy, and patriarchy era. Contrary to the most of the feminism theories, this part of popular culture (songs) not only is not against women, but also shows a higher position of women in pre history era (matriarchy).