فهرست مطالب

 • سال یکم شماره 1 (پاییز 1388)
 • تاریخ انتشار: 1388/09/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علی اسلامی، یعقوب فیروزوند، سعید بکایی، هادی رونقی صفحه 9

  دیکروسلیازیس یکی ازآلودگی های انگلی بسیار شایع علف خواران ایران است که با خسارت اقتصادی مستقیم و غیر مستقیم بسیار زیادی همراه است. در حال حاضر مهم ترین راه تشخیص آلودگی در دام های زنده آزمایش مدفوع است. چهره تحت درمانگاهی آلودگی باعث شده تشخیص و کنترل آن مورد توجه جدی قرار نگیرد.
  در برسی اخیر، در 119 گوسفند آلوده به دیکر وسلیوم دندریتیکوم که در بازرسی بهداشتی، آلودگی آنها تایید شده بود تعداد کل کرم های موجود شمارش گردید و با استفاده از روش شناور کردن تخم کرم ها، مدفوع جمع آوری شده از رکتوم هر حیوان، تعداد تخم کرم در گرم مدفوع هر دام تعیین گردید. گوسفندان متناسب با تعداد کرم بالغ در کبد، سه گروه با آلودگی مختصر (تعداد کرم کمتراز 500) با آلودگی متوسط (تعداد کرم مساوی 500 – 1000) و آلودگی شدید (تعداد کرم بیشتر از1000) تقسیم شدند و با استفاده از روش آماری محاسبه ضریب رابطه همبستگی پیرسون، رابطه بین تعداد کرم بالغ در کبد با تعداد تخم در گرم مدفوع ارزیابی شد.
  نتایج حاصله نشان داد که درکل نمونه ها و همچنین در گروه با آلودگی مختصر و متوسط بین دو متغیر مورد نظر رابطه مثبت (0 < r <1) وجود دارد یعنی با افزایش یک عامل، عامل دیگر هم افزایش پیدا می کند ولی در گروه با آلودگی شدید ضریب همبستگی بدست آمده معنی دار نمی باشد

  کلیدواژگان: دیکرو سلیوم دندریتیکوم، گوسفند، تخم کرم، ضریب همبستگی
 • بهنام مشگی، مهیار فرید خمامی، سید حسین حسینی، شیما پوراکبری صفحه 17

  دیکروسلیوم دندریتیکوم در زمره ترماتودهای دی ژنه ا مستقر در مجاری صفراوی نشخوارکنندگان می باشد که در بعضی مناطق ایران نظیر استان های شمالی کشور، در صد بالایی از جمعیت دامی مذکور به آن آلوده اند. هدف از بررسی حاضر ارزیابی یکی از روش های تشخیص سرمی با استفاده از دو پادگن مختلف کرم بالغ در آلودگی طبیعی گاو به این ترماتود کبدی بود. بدین منظور طی بازرسی کشتارگاهی نمونه های مثبت و منفی سرمی (از هر مورد 40 نمونه) با استفاده از دو پادگن بدنی و دفعی ترشحی در روش الایزا نقطه ای آزمایش شد. برای تهیه پادگن ها بعد از مراجعه به کشتارگاه، کبد گوسفندهایی که به دیکروسلیوم آلوده بودند به آزمایشگاه منتقل گردید و کرم های بالغ از آن جدا شد. پادگن بدنی با هموژنیزاسیون و پادگن دفعی ترشحی با انکوباسیون ترماتودهای بالغ تهیه گردید. روش الایزا نقطه ای با استقرار پادگن ها بر روی کاغذ نیتروسلولز و انکوباسیون در مجاورت سرم های تحت آزمایش و سپس سرم کونژوگه انجام شد.
  حساسیت و ویژگی آزمون الایزا نقطه ای با استفاده از پادگن بدنی 5/75% و 77% و در استفاده از پادگن دفعی ترشحی 5/64% و 87% بود. ارزش پیشگویی مثبت و منفی در استفاده از پادگن بدنی و دفعی ترشحی به ترتیب 77%، 5/75% و 87%، 5/64% ارزیابی گردید. با توجه به نتایج بدست آمده در این تحقیق پیشنهاد می شود بعد از شناسایی پادگن اختصاصی جهت تشخیص آلودگی با دیکروسلیوم دندریتیکوم کارایی آن در روش های مختلف سرمی بررسی شود تا بتوان روش تشخیصی مناسب در غربالگری موارد آلودگی معرفی گردد.

  کلیدواژگان: دیکروسلیوم دندریتیکوم، تشخیص، الایزا نقطه ای، گاو
 • وحید نعمان، پرویز شایان، امیر حسین شاهمرادی صفحه 25

  واکنش زنجیره ای پلیمراز یکی از اختصاصی ترین روش های تشخیص تفریقی گونه های آناپلاسما می باشد. واکنش زنجیره ای پلیمراز بر اساس ژن 16S rRNA می تواند گونه های جنس آناپلاسما را از یکدیگر تفریق نماید ولی توالی نوکلئوتیدی ژن 16S rRNA در آناپلاسما اوویس بسیار شبیه به آناپلاسما مارجیناله می باشد(9/99%تا 2/99%) و طراحی آغازگرهای اختصاصی برای تکثیر این دو گونه غیر ممکن است.
  گوسفند و بز می توانند با آناپلاسما اوویس و آناپلاسما مارجیناله آلوده شوند، بنابراین هدف مطالعه حاضر طراحی و بکارگیری آزمون PCR-RFLP در تشخیص اختصاصی گونه های مذکور بر اساس ژن 16S rRNA در گوسفند و بز می باشد.
  در این مطالعه 150 نمونه خون و اسمیر خونی از گوسفندان بدون علایم بیماری گوسفند داری های اطراف اصفهان که سابقه بیماری های منتقله از کنه را داشته اند تهیه شد. در ابتدا گسترش های خونی با گیمسا رنگ آمیزی شدند و از نمونه های خونی که در گسترش خونی دارای نقاط حاشیه ای در گلبولهای قرمز بودند DNA استخراج شد. DNA استخراج شده با آزمون semi-nested PCR اختصاصی برای گونه های آناپلاسما اوویس و آناپلاسما مارجیناله وآزمون PCR-RFLP، با استفاده از آغازگرهای مشتق از ژن 16S rRNA و آنزیم اندونوکلئاز (FunD II) MvnI مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. آنزیم اندونوکلئاز (FunD II) MvnI توالی (CGCG) را در محصول semi-nested PCR مربوط به آناپلاسما اوویس،ا مورد شناسایی قرار می دهد و در موقعیت نوکلئوتید 70 محصول مورد نظر را می برد. در حالی که این آنزیم نمی تواند محصول semi-nested PCR مربوط به آناپلاسما مارجیناله (TACG) را برش دهد. آزمون ساده semi-nested PCR و متعاقب آن PCR-RFLP بر اساس ژن 16S rRNA قادر است در کمترین زمان آناپلاسما اوویس را شناسایی و از آناپلاسما مارجیناله تفریق کند و این روش در تحقیقات اپیدمیولوژی و روش های کنترلی مفید و قابل استفاده می باشد

  کلیدواژگان: آناپلاسما اوویس، semi، nested PCR، PCR، RFLP، گوسفند، ایران
 • صدیقه نبیان، فخری ایرانمنش، علیرضا خسروی، تقی زهرایی صالحی، مصطفی مرادی صفحه 36

  تا کنون بررسی جامعی درباره بیماری های کرم ابریشم استان های مختلف کشور ارائه نشده است.نظر به اینکه استان گیلان بزرگترین مرکز نوغان داری ایران است. بررسی و تشخیص آزمایشگاهی بیماری های کرم ابریشم این استان جهت اعمال اقدامات پیشگیری کننده ضروری می باشد.
  در این بررسی با روش نمونه گیری تصادفی و از نود و دو نوغان داری استان گیلان نوزادهای بیمار و مرده جمع آوری شدند.نمونه ها با روش های متداول تشخیص انگلی،ویروسی،کشت باکتریایی و قارچی و آزمایش های تکمیلی بیوشیمیایی، آزمایش یک قطره اسید و رنگ آمیزی اختصاصی مورد بررسی قرار گرفتند. و عوامل مختلف بیماری زا جداسازی گردید.
  در هیچ یک از نوغان داری ها بیماری پبرین مشاهده نشد، اگر چه از هشت در صد از نوغان داری ها آلودگی به اسپور میکروسپوریدیایی غیر پبرین جدا شد. آلودگی های ویروسی از نوع گراسری یا پلی هدروزیس هسته ای در بیست و نه نوغان داری (5 /1 3 %) تشخیص داده شد. الودگی با عوامل باکتریایی بیش از سایر اجرام بود و هشتاد وهشت نو غان داری (6/5 9 %) مبتلا به استافیلوکوک طلایی و سفید که از عوامل سپتی سمی کرم ابریشم محسوب می شوند،بودند. همچنین بیست وشش نوغان داری (2/ 28 %) آلوده به عفونت های قارچی بودندکه از آن میان، 5/11% مربوط به قارچ آسپرژیلوس فومیگاتوس و 8/3% مربوط به قارچ بیوریا بزیانا یا موسکاردین قرمز از عوامل اختصاصی عفونت های قارچی کرم ابریشم بود.

  کلیدواژگان: عفونت، کرم ابریشم، گیلان
 • سعید نظیفی، علی اصغر پیله وریان، جعفر جلایی صفحه 43

  عناصر کمیاب به میزان کم در بدن یافت می شوند، اما برای فعالیت سیستم های آنزیمی موثر در فرآیندهای متابولیکی ضروری می باشند. هورمون های تیروئیدی به عنوان تنظیم کننده های مهم متابولیسم می توانند تحت تاثیر تغییرات عناصر کمیاب و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان قرار گیرند. بدین منظور ارتباط احتمالی میان آنزیم های آنتی اکسیدان سوپر اکسید دیسموتاز SOD و گلوتاتیون پراکسیداز GPX، هورمون های تیروئیدی و عناصر کمیاب در 100 راس گوسفند خشک یک شکم زایش غیر آبستن از نژاد مهربان بررسی گردید. پس از خونگیری از ورید وداج و جدا سازی سرم، هورمون های تیروئیدی شامل تیروکسین(T4)، تری یدوتیرونین(T3)، عناصر کمیاب شامل سلنیم، مس، روی، منگنز و آهن و فعالیت آنزیم های سوپر اکسید دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز اندازه گیری شدند. آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین غلظت سرمی منگنز و هورمون T4 (01/0 p ≤ 260/0 r =) و میزان مس وآهن سرم(01/0 p £; 224/0 r =) همبستگی مثبت معنی دار وجود دارد. بدین معنی که با افزایش غلظت هورمون T4 غلظت منگنز سرم نیز افزایش می یابد. همچنین با افزایش میزان مس سطح سرمی آهن افزایش می یابد. همبستگی منفی معنی داری میان آنزیم GPX و هورمون T3 (05/0 < p; 201/0- r =) مشاهده شد. به این معنی که با افزایش هورمون T3، فعالیت آنزیم گلوتاتیون پراکسیداز(GPX)کاهش می یابد. همبستگی های معنی دار مشاهده شده میان میزان برخی عناصر کمیاب و هورمون های تیروئیدی می تواند به دلیل نقش کلیدی عناصر کمیاب در فعالیت آنزیم های متابولیکی باشد. افزون بر این، افزایش هورمون T3 همراه با کاهش فعالیت آنزیم GPX می تواند عاملی برای افزایش پراکسیداسیون چربی ها باشد.

  کلیدواژگان: هورمون های تیروئیدی، سوپر اکسید دیسموتاز، گلوتاتیون پراکسیداز، عناصر کمیاب، سرم، گوسفند نژاد مهربان
 • علی اصغر مظفری، مطهره خوش کام، مریم طالبیان صفحه 56

  مطالعه حاضر به منظور بررسی دامنه تغییرات غلظت کلسیم سرم خون گاوهای گاوداری های اطراف شهرستان کرمان انجام شده است. نمونه های سرم خون از 200 راس گاو سالم از گاوداری های مختلف شهرستان کرمان در طول یک سال جمع آوری و میزان کلسیم سرم خون اندازه گیری گردید. مقایسه میزان کلسیم خون گاوها در فصول مختلف نشان داد که میانگین غلظت کلسیم خون در فصول سرد و مرطوب (پاییز و زمستان) در مقایسه با فصول گرم و خشک (بهار و تابستان) به صورت معنی داری کمتر است. مقایسه میانگین غلظت کلسیم سرم خون دام ها با جیره های متفاوت نشان داد که این میانگین در گاوهای تغذیه شده با جیره های فقیر از نظر کلسیم در مقایسه با گاوهای تغذیه شده با جیره های غنی از کلسیم، به طور معنی داری کمتر است. مطالعه حاضر نشان داد که میانگین غلظت کلسیم خون در گاوهای با سن بالاتر کمتر از جوانتر ها بود. تحقیق حاضر نشان می دهد که جنسیت بر میانگین غلظت کلسیم سرم خون تاثیری ندارد ولی با کاهش کلسیم جیره و کاهش حرارت و افزایش رطوبت در فصول مختلف و افزایش سن، میانگین کلسیم سرم خون در محدوده معینی کاهش می یابد

  کلیدواژگان: کلسیم، خون، گاو، کرمان
 • ابوالفضل کامکار، اشکان جبلی جوان، رضا جمشیدی صفحه 64

  این مطالعه جهت ارزیابی ظرفیت آنتی اکسیدانی اسانس و عصاره نعناع ایرانی انجام گرفت. میزان دفاع آنتی اکسیدانی اسانس و عصاره اتانولی با استفاده از تکنیک های 2و2 دی فنیل - 1- پیکریل هیدرازیل بر مبنای درصد مهار تولید رادیکال آزاد و سیستم بتاکاروتن- لینولئیک اسید، با روش اسپکتروفتومتری تعیین گردید.نتایج بدست آمده نشان داد که ظرفیت آنتی اکسیدانی اسانس نسبت به عصاره اتانولی ضعیف تربود و ظرفیت آنتی اکسیدانی بوتیلیتد هیدروکسی تولوئن بالاتر از اسانس و عصاره اتانولی نعناع بود. در مهار رادیکال های آزاد و پایدار، غلظت مهاری 50% اسانس و عصاره اتانولی نعناع به ترتیب 44000 میکرو گرم در میلی لیتر و 12 میکرو گرم در میلی لیتر بوده و در ممانعت از اکسیداسیون لینولئیک اسید در سیستم بتاکاروتن- لینولئیک اسید در غلظت 2 گرم در لیتر به ترتیب دارای40 و61 درصد اثر مهاری بودند. در ارتباط با بوتیلیتد هیدروکسی تولوئن، مقادیر 5 میکرو گرم در میلی لیتر و 95% به ترتیب در آزمایشهای مهار رادیکالهای آزاد و سیستم بتا کاروتن – لینولئیک اسید به دست آمد.
  نتایج این مطالعه نشان داد که که عصاره اتانولی نعناع دارای قدرت آنتی اکسیدانی خوبی در مقابل انواع سیستم های اکسیداتیو بوده و به عنوان یک آنتی اکسیدان طبیعی در دسترس می تواند در صنایع غذایی و دارویی مورد استفاده قرار گیرد

  کلیدواژگان: ظرفیت آنتی اکسیدان، عصاره، نعناع ایرانی
|
 • Ali Eslami, Yaghoob Firoozvand, Saeed Bokaie, Hadi Ronaghi Page 9

  Dicrocoeliasis, one of the very prevalent parasitic infections of herbivores, cause significant direct and indirect economic losses. At present, fecal examination is the most common method to diagnose the disease in alive animals, although no serious attention is paid to it due to its common subclinical form.In the present study total numbers of adult worms in the livers of 119 sheep naturally infected with Dicrocoelium dendriticum were counted. Meanwhile fecal egg count from the fecal sample of each sheep was also performed using flotation method. According to the mean number of adult worms in the livers 3 groups with minor infection (mean number of worm < 500) mild infection (mean number of worm 500-1000) and heavy infection (mean number of worms >1000) were performed. Evaluation of the linear relationship between the number of adult worms and egg per gram of feces were carried out using Pearson correlation coefficient. Correlation coefficient revealed that a positive association existed between two groups with light and mild infection (

 • Behnam Meshgi, Mahyar Farid, Khomami, Seyed Hossein Hosseini, Shima Pourakbari Page 17

  Dicrocoeliasis is a parasitic disease caused by digenean tremarode Dicrocoelium dendriticum. The serological diagnosis of this helmenthic disease can be made by different techniques. In the present study the Dot-ELISA (Dot – Enzyme linked immunosorbent assay) was used for serodiagnosis of naturally infected cattle. Adult Dicrocoelium dendriticum obtained from the liver of naturally infected sheep were washed in cold phosphate buffer saline (PBS, pH=7.4) and stored at -20 °c. To detect antibody in sera, somatic and excretory-secretory (ES) antigens of mature trematode were used. Somatic and ES antigens prepared with haemogenization and incubation of mature trematode, respectively. For diagnostic purposes 40 positive and 40 negative cattle sera after confirmed by slaughtered were tested. Diagnostic sensitivity and specificity values for Dot – ELISA using somatic and ES antigens were: 75.5 %, 77 % and 64.5 %, 87% respectively. Positive and negative predictive values for somatic and ES antigens were 77 %, 75.5 %, and 87 %, 64.5 %. Cross reactivity occurred with hydatid cyst (2 cases) and Fasciola (3 cases). Our findings suggested that using specific antigens for serodiagnosis of dicrocoeliasis in ruminant, particularly sheep in Iran is a primary screening test.

 • Vahid Noaman, Parviz Shayan, Amir Hossein Shahmoradi Page 25

  One of the most specific methods for the differential diagnosis of Anaplasma spp. is the method of polymerase chain reaction. PCR-based methods on the 16S rRNA gene can differentiate the species in genus Anaplasma but the sequence of 16S rRNA in A. ovis is most similar to that of A. marginale (99.2%-99.9%) and designing of species-specific primers is impossible. Sheep are affected by both A. ovis and A. marginale, so the aim of the present study was to develop and apply species-specific PCR-RFLP test based on 16S rRNA gene in sheep and goats. Blood samples and corresponding blood smears of 150 sheep without any signs of diseases were prepared from a region with the previous history of anaplasmosis in Isfahan, Iran. The blood smears were first analyzed by Giemsa staining and DNA extraction was performed only on positive blood samples with Anaplasma spp. in marginal point of erythrocytes in their blood smears. The extracted DNA from blood cells were analyzed by A. ovis and A. marginale specific semi-nested PCR and PCR-RFLP using primers derived from 16S rRNA gene and restriction endonuclease MvnI (FunD II). The restriction endonuclease MvnI (FunD II) recognizes the sequence (CGCG) in corresponding PCR product of A. ovis and cut it in the position 70, whereas the used restriction enzyme leave un-cut the corresponding PCR product of A. marginale (TACG). This simple PCR method based on 16S rRNA gene flowing by RFLP give a rapid discrimination between A. ovis and A. marginale, which is useful for epidemiological survey and development of control strategies.

 • Sedigheh Nabian, Fakhri Iranmanesh, Ali Reza Khosravi, Taghi Zahraei, Salehi, Mostafa Moradi Page 36

  There is a lack of Survey of silkworm diseases in Iran. Guilan province is the largest industry center sericulture in Iran. It seemed that study of sericultuers diseases in this province is necessary for prevention of diseases and decreasing the related economic loss. Specimens including sick and dead larves were collected from 92 sericultuers of Guilan province randomly, in spring 1385. Samples were tested for parasitic, viral, bacterial and fungal agents, using complementary tests including biochemical tests and specific staining.Using direct microscopic examination, in wet mount prepared from intestine wall, protozoa spores belong to Microsporidia phylum were observed in eight sericultuers which was not Nosema bombysis. Many polyhedra forms in hemolynph, were diagnosed as the agent of Polyhedrosis or Grasserie disease(NPV) in %31.5 of sericultuers. The most important prevalent infection was bacterial agents including: Staphylococcus aureus, and S.epidermidis as septicemia diseases in %95/6 of sericultuers. Fungal agents were diagnosed in 26 of sericultuers (%28/2) containing: Aspergillus fumigatous (%11/5) and Beauveria bassiana or Red Muscardin in %3/8 of sericultuers.

 • Saeed Nazifi, Ali Aghar Pilevarian, Jafar Jalaei Page 43

  Trace elements are found at low concentrations in body but they play a key role in various metabolic processes. Trace elements as well as antioxidants may affect the action of thyroid hormones, an important regulator of metabolism. The aim of this study was to determine the possible interrelationship among the activities of antioxidant enzymes (superoxide dismutase and glutathione peroxidase), serum concentrations thyroid hormones and trace elements. This work was performed on 100 non pregnant Mehraban sheep during dry period. Blood samples were collected from jagular vein and the concentrations of thyroid hormones (thyroxine, triiodothyronine), trace elements (selenium, copper, zinc, manganese, iron) and antioxidant enzymes (SOD, GPX) were measured in their sera using conventional laboratory methods. The relation between various parameters was examined using Pearson and Correlation Test. There was a significant positive correlation between serum concentrations of manganese and T4 (P≤ 0.01; r =0.26). There was also a positive correlation between levels of serum copper and iron (P £ 0.01; r =0.224). In contrast, a significant negative correlation (P £ 0.05; r = - 0.201) was observed between GPX and T3. This may indicate that an elevation in the serum concentration of T3 hormone simultaneously decreases the level of GPX. In the current study, a significant correlation was shown between the changes of the concentration of trace elements and thyroid hormones. This could be resulted from the key role of such substances in the activities of metabolism enzymes. Moreover, increase in T3 hormone was accompanied with a decrease in the activity of GPX enzyme, which can be regarded as a factor related to a higher fat peroxidantes.

 • Ali Asghar Mozaffari, Motahareh Khoshkam, Maryam Talebian Page 56

  This study was conducted to evaluate the calcium concentration of serum in dairy cattle of Kerman suburb flocks. Sera were collected from 200 healthy cattle of dairy farms in Kerman city and serum calcium concentration was measured. Mean serum calcium concentration decreased significantly (p≤0.05) in wet and cold seasons in comparison with dry and hot seasons in healthy animals. Also cattle with poor calcium diet had low serum calcium concentration. This study revealed that, serum calcium concentration decreased in aged group and the decline in aged animals was higher than young animals. Gender differences did not affect serum calcium concentration. In conclusion, season, diet and age are contributing factors on serum calcium concentration in cattle.

 • Abolfazl Kamkar, Ashkan Jebelijavan, Reza Jamshidi Page 64

  This study was designed to evaluate antioxidant capacity of the essential oil and ethanolic extract of the Iranian Mentha spicata in the 2, 2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) and ß-carotene/linoleic acid tests based on the inhibition of free radicals and lipid peroxidation, respectively. The essential oil and extract showed weaker antioxidant capacity than BHT, as a synthetic antioxidant. The essential oil of Mentha spicata and its ethanolic extract were able to reduce the stable free radical DPPH with an IC50 of 44000 and 12 μg/ml, respectively. In ß-carotene/linoleic acid assay, they also inhibited the linoleic acid oxidation; exhibiting 40% and 61% inhibition at concentration of 2 g/L, respectively. While these values in BHT were 5 μg/ml and 95%, respectively. On the basis of the results of this study, it is clearly indicated that ethanolic extract of Iranian Mentha spicata has noticeable antioxidant ability against various oxidative systems in vitro; moreover, this extract can be used as an accessible source of natural antioxidants in possible food supplement or in pharmaceutical industry.