فهرست مطالب

 • سال یکم شماره 2 (زمستان 1388)
 • تاریخ انتشار: 1388/10/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علی اسلامی*، بهنام مشگی، سید حسین حسینی صفحه 85

  اگر چه آزمایشگاه های تشخیص بیماری های حیوانات در سازمان های اجرائی، خدماتی، آموزشی و پژوهشی وجود دارد ولی گزارش جامعی درباره نقش این آزمایشگاه ها در تشخیص بیماری های حیوانات موجود نیست، بنابراین ممکن است هم آزمایشگاه و هم آزمایش دهنده به اهمیت آزمایشگاه در تشخیص بیماری ها اشراف کامل نداشته باشند. تشخیص آلودگی های کرمی با توجه به وقوع شکل مزمن آن ها به خصوص در مناطقی با آب و هوای معتدل، با تکیه بر علائم بالینی صرف، در اکثر موارد میسر نیست، به همین دلیل است که باید از روش های آزمایشگاهی در تشخیص آن ها استفاده شود. در تشخیص آزمایشگاهی بیماری های کرمی می توان از روش های انگل شناسی و غیر انگل شناسی، نظیر روش های سرمی و مولکولی استفاده کرد. در بهره گیری از این روش ها، توجه دقیق به درستی روش انتخابی اعم از نوع روش، مواد و وسایل، در نظر گرفتن موارد مثبت و منفی کاذب، رعایت اصول نمونه برداری و... از موضوعات قابل تامل بوده که باید مد نظر آزمایشگاه قرار گیرد.
  معمولا روش های انگل شناسی مبتنی بر جستجوی اجرام انگلی در نمونه تحت آزمایش هستند که بسته به مورد، به طرق مختلفی انجام خواهند گرفت. در این روش ها با آزمایش نمونه های مرضی مانند: مدفوع، خون، ادرار، خلط، ضایعات پوستی، ترشحات چشمی، مغز و نخاع و بیوپسی می توان با دقت بیشتری وجود و شدت آلودگی را تعیین کرد تا بر اساس معیارهای موجود اقدامات لازم برای درمان، کنترل و پیشگیری از آن به عمل آید.
  در بخش اول این نوشتار تحلیلی، روش های انگل شناسی و در بخش دوم روش های غیر انگل شناسی بیماری های کرمی حیوانات شرح داده خواهد شد.

 • محمد میرزائی*، آتنا رمضانپور صفحات 95-103

  �خلاصه   کریپتوسپوریدیوزیس یکی از آلودگی های انگلی سگ است که از سگ به انسان قابل انتقال بوده و موجب بروز اسهال های خود محدود شونده تا کشنده در حیوانات و انسان می شود.   در این بررسی مدفوع 350 قلاده سگ خانگی به طور تصادفی جمع آوری شد. پس از تغلیظ نمونه ها به روش رسوبی فرمالین- اتر، گسترش های تهیه شده با روش ذیل- نلسون اصلاح شده رنگ آمیزی گردیدند.   فراوانی آلودگی به کریپتوسپوریدیوم 1/1 درصد (4 نمونه) تعیین گردید که دو مورد همراه با اسهال (9/5 درصد) و 2 مورد (6/0 درصد) بدون اسهال بود. در تحلیل آماری، اختلاف آماری معنی دار بین دو گروه اسهالی و غیر اسهالی وجود داشت (05/0 > P). بیشترین میزان آلودگی 3 مورد و مربوط به فصل پاییز بود (8/3 درصد)، اما در تحلیل آماری نتایج، اختلاف آماری معنی داری با سایر فصول نداشت (05/0 < P). همچنین رابطه آماری معنی داری بین سن، جنس و نژاد سگ های مورد آزمایش و میزان آلودگی به کریپتوسپوریدیوم مشاهده نشد (05/0 < P). این مطالعه نشان داد که با آزمایش مدفوع می توان کریپتو سپوریدیوزیس را در سگ ها به ویژه در مبتلایان به اسهال تشخیص داد و به اهمیت نقش سگ در انتقال این آلودگی به انسان پی برد .

  کلیدواژگان: کریپتوسپوریدیوزیس، تشخیص، سگ خانگی، کرمان
 • غلامحسین خواجه*، مهرزاد مصباح، رحیم پیغان صفحات 105-113

  به منظور تعیین مقادیر برخی الکترولیت ها و آنزیم های سرم خون ماهی بنی (Barbus Sharpeyi) و ماهی کپور علفخوار (Ctenopharyngodon idella) پرورشی و مقایسه آن ها با یکدیگر از 121 قطعه ماهی بنی بالغ نر (61) و ماده (60) و 126 قطعه ماهی کپور علفخوار نر (71) و ماده (55) به ظاهر سالم پرورش یافته در مرکز پرورش آزادگان واقع در حومه شهرستان اهواز از ناحیه ساقه دمی، خونگیری به عمل آمد. پارامترهای آنزیمی و فسفر به روش های معمول آزمایشگاهی به وسیله بیوشیمی آنالیزر، سدیم و پتاسیم به روش فلیم فتومتری و کلسیم و کلر به صورت دستی به ترتیب به روش ارتوکرزول فتالئین و تیوسیانات مورد سنجش قرار گرفت. در این مطالعه میانگین کلی AST ، ALT ، ALP ، LDH ، سدیم، پتاسیم، کلر، کلسیم و فسفر در خون ماهی بنی به ترتیب 3/10 ± 5/277، 9/2 ± 9/49، 5/2 ± 2/51و 5/32 ± 4/356 واحد در لیتر، 8/0 ± 3/140، 1/0 ± 1/2 و 3/1 ± 4/96 میلی مول در لیتر 2/0 ± 2/10و 4/0 ± 8/15 میلی گرم در دسی لیتر و در خون ماهی کپور به ترتیب 9/9 ± 116، 1/2 ± 6/19، 5/5 ± 135 و 9/24 ± 2/342 واحد در لیتر 7/0 ± 3/140، 06/0 ± 7/1 و 3/1 ± 5/89 میلی مول در لیتر 1/0 ± 5/9 و 5/0 ± 6/13 میلی گرم در دسی لیتر بدست آمد. آنالیز آماری نشان داد که در ماهی بنی میانگین AST ، ALT ، LDH ، پتاسیم، کلر، کلسیم و فسفر به طور معنی داری بالاتر از ماهی کپور علفخوار و در ماهی کپور علفخوار فقط میانگین ALP به طور معنی داری بالاتر از ماهی بنی می باشد (05/0 >P).

  کلیدواژگان: ماهی بنی، ماهی کپور علفخوار، آنزیم های سرمی، الکترولیت ها
 • سجاد نسیم، عبدالحمید میمندی پاریزی، سعید نظیفی* صفحات 115-124

  به منظور تعیین تابلوی طبیعی برخی از پارامترهای سلولی و بیوشیمیایی مایع مفصلی مفصل قلمی- بندانگشتی گوسفندان دنبه دار ایرانی، نمونه های مایع مفصلی 25 راس گوسفند بالغ (3-4 ساله) دنبه دار ایرانی سالم شامل 13 نمونه از گوسفندان نر و 12 نمونه از گوسفندان ماده مطالعه شدند. در تمامی نمونه ها، مایع مفصلی به رنگ زرد بسیار روشن و عاری از ذرات بودند. چسبندگی و آزمون لخته موسین تمامی نمونه ها طبیعی بود و در هیچ کدام لخته تشکیل نشده بود. در مایع مفصلی هر دو جنس نر و ماده گلبول قرمزی مشاهده نشد و تعداد گلبول های سفید در مایع مفصلی جنس ماده به طور معنی داری بیشتر از جنس نر بود (05/0 P<). غلظت گلوکز و فعالیت آنزیم های فسفاتاز قلیایی، آسپارتات آمینوترانسفراز و لاکتات دهیدروژناز در دو جنس نر و ماده تفاوت آماری معنی دار نداشت. تنها غلظت پروتئین تام در دو جنس نر و ماده اختلاف آماری معنی دار داشت، به طوری که غلظت آن در جنس ماده به طور معنی داری کمتر از جنس نر بود (05/0 P<).

  کلیدواژگان: گوسفند دنبه دار، مایع مفصلی، مفصل قلمی- بندانگشتی، پارامترهای سلولی، پارامترهای بیوشیمیایی
 • سیدحامد شیرلزی بهشتی ها، شهاب الدین صافی*، رضا صداقت، رضا قلمکاری صفحات 125-130

  کارسینوم، شایع ترین تومور اولیه کلیه در گاو، سگ و اسب است. در گاو شانس ابتلای ماده های مسن نسبت به نرها بیشتربوده، درگیری دوطرفی کلیه ها شایع و میزان وقوع متاستازهای سیستمیک پایین است. مطالعه حاضر در یک راس گاو نژاد هلشتاین کشتارگاه شهرستان نجف آباد اصفهان انجام شده است. در بررسی ظاهری، تورم، افزایش قوام کلیه و کانون های نئوپلاستیک با اندازه های مختلف به رنگ سفید مایل به زرد و برآمده از سطح کلیه مشاهده شد. سپس به منظور بررسی میکروسکوپیک از ضایعات، نمونه های بافتی تهیه و در فرمالین بافره 10 درصد به آزمایشگاه آسیب شناسی ارسال شد. در آزمایشگاه از نمونه ها مقطع تهیه و به روش هماتوکسیلین و ائوزین رنگ آمیزی شد. در بررسی میکروسکوپیک باتوجه به حضور کانون های نئوپلاستیک حاوی استرومای فیبروزه و کلاژنی، سلول های نئوپلاستیک چندوجهی یا بیضی شکل حاوی سیتوپلاسم ائوزینوفیلیک و کف آلود، سلول های نئوپلاستیک شفاف دارای هسته گرد یا بیضی شکل دور از مرکز با الگوی تو پرو عدم حضور ساختارهای جنینی کلیه، کارسینوم سلول های کلیوی تشخیص داده شد که بر اساس اطلاعات نویسندگان، اولین گزارش کارسینوم سلول های کلیوی گاو در ایران می باشد.

  کلیدواژگان: کارسینوم، کلیه، گاو
 • علی اصغر مظفری* صفحات 131-136

  کلسیم، یکی از عناصر معدنی فراوان در بدن حیوانات می باشد و نقشی حیاتی در بسیاری از فرایندها ایفا می کند. از آنجایی که غلظت کلسیم سرم خون در حالت طبیعی در محدوده خاصی قرار دارد، بنابراین تغییرات آن می تواند سبب بروز اختلالات مختلفی گردد. بیماری هایی که باعث کاهش اشتها، و یا ناشی از کاهش اشتها هستند، می توانند غلظت کلسیم سرم خون را کاهش دهند. مطالعه حاضر به منظور ارزیابی نیاز به تجویز کلسیم در گاوهای بیمار ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی انجام شده است. بدین منظور نمونه های سرم خون از 80 راس گاو بیمار ارجاعی به بیمارستان دامپزشکی در طول یک سال جمع آوری و میزان کلسیم سرم خون اندازه گیری گردید. مقایسه میزان کلسیم سرم خون در بیماری های مختلف در مطالعه حاضر، نشان دهنده کاهش معنی دار آن در بیماری های سیستمیک و عدم کاهش معنی دار آن در بیماری های موضعی می باشد. بر این اساس تجویز کلسیم در بیماری های سیستمیک قابل توصیه بوده و در بیماری های موضعی نیازی به تجویز آن نیست.

  کلیدواژگان: کلسیم، گاو، بیماری، تجویز
 • علیرضا قدردان مشهدی*، محمد راضی جلالی، کاوه عسگری سبز کوهی صفحات 137-141

  خلاصه   بیماری پریکاردیت ضربه ای، به دنبال بلع اجسام خارجی نوک تیز در گاو ایجاد می گردد. این بیماری هر ساله موجب خسارات اقتصادی فراوانی به صنعت دامپروری کشور می گردد. هدف از انجام مطالعه حاضر تعیین تغییرات بعضی از الکترولیت های سرم (کلسیم، پتاسیم و منیزیم) در دام های مبتلا به پریکاردیت ضربه ای است، تا بر اساس آن، تشخیص سریع تر و صحیح تر این اختلال انجام گیرد. در این مطالعه که در طی 2 سال و بر روی 19 راس گاو مبتلا به پریکاردیت ضربه ای ارجاع داده شده به بیمارستان دامپزشکی دانشگاه شهید چمران اهواز صورت گرفت. نشانه های بالینی، وضعیت کلسیم، پتاسیم و منیزیم سرم دام های بیمار بررسی شد. نتایج با استفاده از آزمون T مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، میزان الکترولیت های سرم در دام های بیمار، نسبت به دام های سالم به طور بسیار معنی داری، کاهش داشته است (01/0> P).

  کلیدواژگان: پریکاردیت ضربه ای، گاو، کلسیم، پتاسیم، منیزیم
|
 • A.Eslami*, B.Meshgi, SH.Hosseini Page 85

  Although there are several veterinary diagnostic laboratories in different executive, educa-tional and research organizations in Iran, no comprehensive report exists on their roles in diagnosis of animal diseases. Therefore both laboratory workers and animal owner’s are not well aware of laboratory’s important in diagnosis of animal diseases.Since most of parasitic infections produce subclinical form of the disease, it is necessary to ask veterinary diagnostic laboratories for accurate diagnosis and subsequently perform correct treatment, control, prevention and eradication programs. Parasitological, serologi-cal and molecular methods can be used, to achieve these goals. Therefore correct sampling and transferring samples to the laboratory, type of materials and preservative solutions, false negative and positive results and... may severely affect the results of the test done hence special care should be taken into consideration. As a rule, the target in parasitological methods is to observe infectious organism in the received materials such as: feces, blood, urine, sputum, cutaneous lesions, eyes secretions, brain, spinal cord tissues and biopsy taken from different organs. Through parasitological methods and examination these materials, sporadic diagnosis and study of epidemiology, ecology, geographical distribution, zoonotic importance and....of parasitic infections be-come feasible. The aim of this paper (part I), is to present different methods commonly used for diagnosis of helminth infections

  Keywords: Helminth infections of animals, Diagnostic methods
 • Mirzaei, M.*, Ramezanpoor, A. Pages 95-103

  Cryptosporidium spp. is a zoonotic protozoan parasite that causes Cryptosporidiosis which associated with self- limiting to fetal diarrhea in animals and humans. This study was carried out to determine the prevalence of Cryptosporidium spp. infection in companion dogs in Kerman, Iran. Faecal samples were randomly collected from 350 companion dogs. Cryptosporidium oocysts were concentrated by using the formalin ether sedimentation method followed by the modified Ziehl-Neelsen staining technique. Cryptosporidium oocysts were identified in 1.1% (4/350) of the samples. Faeces were classified according to the consistency as diarrheic (34/350) and non diarrheic (316/350). Diarrhea was recorded in 2 of the positive samples (5.9%). Cryptosporidial prevalence was significantly higher in diarrheic (5/9%) versus non-diarrheic (0.6%) dogs (P0.05). Statistically there was no significant correlation between age, sex and breed of dogs with infection rate (P>0.05). This study confirmed that dogs have potential role in human Cryptosporidiosis and routine faecal examination in dogs with persistent diarrhea is important.

  Keywords: Cryptosporidium, companion dogs, Kerman
 • CH.Khadjeh*, M.Mesbah, R.Pyghan Pages 105-113

  In order to determine some blood serum electrolytes and enzymes in benni (Barbus sharpeyi) and grass carp (Ctenopharyngodon idella) cultured in ponds at the Azadegan culturing center in Khuzestan province, Ahvaz, Iran. Blood samples were collected from caudul vein of 121 male (61) and female (60) mature benni and 126 male (71) and female (55) grass carp. Blood serum enzymes and phosphorus were measured by automatic analyser with laboratory routine methods. Sodium and potassium were determined by flame photometry method and calcium and chloride were measured by manual with colorimetric orto – cresolphthalein and thiocyanate methods respectively. In this study the overall mean of AST, ALT, ALP, LDH, sodium, potassium, chloride, calcium and phosphorus in benni were 277.5 ± 10.3, 49.9 ± 2.9, 51.2 ± 2.5, 356.4 ± 32.5 U/L, 140.3 ± 0.8, 2.1 ± 0.1 and 96.4 ± 13 mmol/l, 10.2 ± 0.2 and 15.8 ± 0.4 mg/dl respectively and in grass carp were 116.1 ± 9.9, 19.6 ± 2.1, 135 ± 5.5, 342.2 ± 24.9 U/L, 140.3 ± 0.7, 1.7 ± 0.06, 89.5 ± 1.3 mmol/l, 9.5 ± 0.1 and 13.6 ± 0.5 mg/dl respectively. Statistical analysis showed that in grass carp ALP was higher than the benni and the overall mean of calcium, phosphorus, potassium, chloride, AST, ALT and LDH in benni were higher than the grass carp (P

  Keywords: Barbus sharpeyi, Ctenopharyngodon idella, Serum enzymes, Electrolytes
 • S.Nasim, A.Meimandi Parizi, S.Nazifi* Pages 115-124

  The purpose of this study was to determine the cellular and biochemical parameters of synovial fluid of fetlock joint in clinically normal Iranian fat-tailed sheep. The synovial fluid samples were collected from the fetlock joint of 25 adult (3-4 years old) fat-tailed sheep (13 male and 12 female). All of the samples were pale-yellow in color and free from any particulate.Viscosity and mucin clot test in all samples were normal. No red blood cells were seen in synovial fluids of the both gender. The white blood cells in synovial fluids of female sheep were significantly highyer than male sheep (P

  Keywords: Synovial fluid, Fetlock joint, Cellular parameters, Biochemical parameters, Iranian fat-tailed sheep
 • S.H.Shirazi Beheshtiha.SH.Safi*, R.Sedaghat, R.Ghalamkari Pages 125-130

  Carcinoma is the most common primary renal tumor in cattle, dog and horse. In cattle, aged females are more susceptible than males. Bilateral renal involvement is common and rate of systemic metastasis is low. The present study was performed in a Holstein cow in Najaf Abad abattoir of Isfahan. Swelling and hardness in consistency of the kidneys and neoplastic foci of various sizes, white to yellow in color that swelled up from the surface of the kidney were seen in macroscopic examination. For microscopic examination tissue samples prepared from the lesions and were sent to the lab in 10% buffered formalin. Sections were prepared from samples and were stained using hematoxylin and eosin (H-E). In histopathology, the presence of neoplastic foci with fibrous and collagenous stroma, polygonal or oval neoplastic cells with eosinophilic and foamy cytoplasm, clear neoplastic cells with round or oval eccentric nucleus and dense chromatin network and absence of fetal renal structures, renal cell carcinoma was diagnosed. This report seems to be the first case of bovine renal cell carcinoma in Iran.

  Keywords: Carcinoma, Kidney, Cattle
 • A.A.Mozaffari* Pages 131-136

  Calcium is one of abandoned minerals in animal body and plays a critical role in body processes. Since the serum calcium concentration in normal range value therefore its changes can lead to different abnormalities. Anorexia that was caused by diseases or diseases which made anorexia could decrease the serum calcium concentration. This study was conducted to evaluate the serum calcium concentration in referred cattle to veterinary hospital. Sera samples were collected from 80 referred patient cattle to veterinary hospital during one year. In cattle with different diseases, Serum calcium concentration decreased significantly in systemic diseases which were associated with anorexia. According to the results, calcium administration is necessary in systemic diseases but not in local diseases.

  Keywords: calcium, Cattle, administration
 • A.Ghadrdan Mashhadi*, M.Razi.Jalali, K.Asgari Sabzkohi Pages 137-141

  Traumatic Pericarditis is caused by ingestion of sharp foreign bodies in cow. This disease causes many economical losses in animal husbandry industry. The aim of the study was to determine some serum electrolytes (Ca2+, K+ and Mg2+) changes rapid and exact diagnosis. During two years, 19 cows that were referred to Shahid Chamran University of Ahwaz Veterinary hospital with traumatic pericarditis were examined for clinical signs and serum levels of Ca2+, K+ and Mg2+. The results were analyzed by T-student test. Results showed that serum electrolytes (Ca 2+, K+ and Mg2+) in affected cattle significantly decreased in compare with control animals.

  Keywords: Traumatic pericarditis, Cattle, Calcium, potassium, Magnesium