فهرست مطالب

 • Volume:10 Issue:3, 2011
 • تاریخ انتشار: 1389/10/11
 • تعداد عناوین: 7
|
 • محمدموسی تبریزیان، حسین سیفی، محمدکاظم شیخ الاسلامی صفحه 1
  حرکت سیستم های قدرت به سوی فضاهای جدید اقتصادی و مدیریتی، امروز فصل جدیدی را در بهره برداری از این سیستم ها گشوده است. یکی از مهمترین پیامدهای این حرکت، استفاده عادلانه تمامی متقاضیان از شبکه انتقال، یعنی دسترسی آزاد است. دسترسی آزاد به شبکه انتقال متضمن تحقق رقابتی سالم در تبادل است، اما به دلیل امکان ایجاد تراکم در شبکه انتقال،ممکن است خود به مشکل اصلی در سیستم های جدید تبدیل شود. امروز مطالعات گسترده ای در راستای پیشگیری، کاهش و کنترل فنی و اقتصادی این پدیده انجام می شود که مدیریت تراکم نام دارد و بسته به روش های به کار رفته برای تجدید ساختار، روش های اجرای آن بسیار متنوع است. در این مقاله، پس از بررسی موضوع تراکم انتقال، مدل کامل تری (نسبت به مقالات قبلی) برای مدیریت ایستای کوتاه مدت تراکم ارائه خواهد شد. مبنای روش پیشنهادی، برنامه ریزی (دیسپچ) مجدد میزان توان های حقیقی و راکتیو در شین های حساس شبکه بر اساس تعیین ضرایب توزیع(حساسیت) تراکم AC و دسته بندی شین های شبکه انتقال بر پایه این ضرایب حساسیت و سپس دیسپچ مجدد بارهای وقفه پذیر (قابل برنامه ریزی) توام با ژنراتورها و منابع راکتیو است. در ادامه، روش پیشنهادی برای یکی از شبکه های استاندارد، آزمایش شده و در آن تحلیل هزینه برطرف سازی تراکم و بررسی نحوه تخصیص آن، همراه با در نظر گرفتن ضرایب تعدیل هزینه تغییر بارها متناسب با ضرایب توزیع تراکم در دو نوع بازار شامل «پرداخت مطابق پیشنهاد» (PAB) و «قیمتگذاری یکنواخت» (UPR) بررسی شده است که نتایج عددی، کارامدی روش پیشنهادی را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: سیستم های قدرت تجدیدساختار شده، انتقال انرژی، بازار برق، تحلیل حساسیت، مدیریت تراکم، بارهای وقفه پذیر، تخصیص هزینه تراکم
 • سعیده سادات سدیدپور، محمدمهدی همایون پور، مهدی فسنقری صفحه 21
  در بیشتر محیط های زندگی، نویزهای مختلفی حضور دارد که داده های صوتی را تخریب می کند. در این مقاله روشی را معرفی می کنیم که در آن با استفاده از برنامه نویسی ژنتیک، نویز افزوده شده به داده های صوتی کاهش داده می شود تا داده های با کیفیت بهتری به دست آید. به این منظور ترکیب دو روش تفاضل طیفی و برنامه نویسی ژنتیک برای بهسازی گفتار پیاده سازی شده است. در این روش در مرحله اول، نویز به روش تفاضل طیفی کاهش می یابد. در گام بعدی، برای بهسازی بیشتر، از روش برنامه نویسی ژنتیک استفاده می شود. در این گام درخت هایی آموزش داده می شود که گفتار خروجی الگوریتم تفاضل طیفی را به داده های تمیزتری نگاشت می کند. برتری روش ترکیبی پیشنهادی در بهسازی گفتار اثبات شده و بهبودی در حدود 2 تا 5/6 دسی بل در نسبت سیگنال به نویز حاصل شده است. مقایسه روش های برنامه نویسی ژنتیک، شبکه عصبی، تفاضل طیفی و روش ترکیبی حاضر در بهسازی گفتار نشان می دهد که در مجموع، روش ترکیبی تفاضل طیفی- برنامه نویسی ژنتیک نسبت به سایر روش ها نتایج بسیار بهتری را ارائه می کند.
  کلیدواژگان: برنامه نویسی ژنتیک، تفاضل طیفی، گفتار نویزی، بهسازی گفتار
 • علی حیدری چالشتری، احمدرضا شرافت صفحه 37
  در این مقاله، روش های سازگار مبتنی بر شبکه توابع پایه شعاعی و فیلتر کالمن در استخراج پتانسیل های برانگیخته مرور شده و عملکرد آنها در استخراج سریع پتانسیل های برانگیخته شنوایی مقایسه می شود. همچنین برای بهبود مشخصه SNR پتانسیل های برانگیخته، روشی مبتنی بر مدل سازی سیگنال برانگیخته در چارچوب فیلتر کالمن ارائه می شود که دقت استخراج سیگنال برانگیخته را نسبت به روش های قبل، به طور قابل ملاحظه ای بهبود می بخشد. نتایج شبیه سازی نشان می دهند که روش های سازگار و فیلتر کالمن در کاهش تعداد آزمون های مورد نیاز برای استخراج پتانسیل های برانگیخته شنوایی، تفاوت قابل ملاحظه ای ندارند و روش پیشنهادی، امکان استخراج دقیق تر دامنه پتانسیل برانگیخته را برای تعداد کم آزمون ها فراهم می سازد.
  کلیدواژگان: پتانسیل های برانگیخته شنوایی، شبکه توابع پایه شعاعی، هموارساز کالمن، الکتروانسفالوگرافی
 • ایوب جعفری، فرشاد الماس گنج، مریم نبی بیدهندی صفحه 55
  در این مقاله روشی جدید برای افزایش صحت سیستمهای بازشناسی گفتار، با استفاده از ترکیب بردارهای ویژگی به دست آمده از مدل سازی غیرخطی فضای فاز بازسازی شده سیگنال گفتار با ویژگیهای معمول به دست آمده از تحلیل حوزه فرکانس ارائه می شود. بر اساس نظریه پذیرفته شده کنونی، در صورت انتخاب تعداد بعد کافی برای بازسازی فضای فاز سیگنال، این فضا به صورت کامل دینامیک سیستم تولید کننده آن را نشان می دهد و بنابراین می تواند شامل اطلاعات مفیدی باشد که در تحلیل فرکانسی معمول - مانند استخراج ضرایب کپسترال مل MFCC – در دسترس نیست. همچنین از آنجا که سیستمهای پیچیده ای مانند سیستم تولید گفتار، رفتارهایی نوسانی و تناوبی نشان می دهند، قطع پوانکاره می تواند به عنوان ابزاری مؤثر در تحلیل این رفتارها به کار رود. در این مقاله نوعی مدل سازی غیرخطی با استفاده از مدل مخلوط گوسی (GMM) بر روی نقاط قطع پوانکاره سیگنال گفتار انجام می شود. بردار ویژگی نهایی از یک مرحله انتخاب ویژگی بر روی پارامترهای مدل مخلوط گوسی و بردار ویژگی های فرکانسی معمول MFCC حاصل می شود. از یک سیستم بازشناسی مبتنی بر مدل مخفی مارکوف(HMM) و پایگاه داده تیمیت به منظور ارزیابی سیستم ارائه شده استفاده شده است. نتایج آزمایشها بهبودی در حدود 7/5 درصد در صحت بازشناسی گفتار واج گسسته را نسبت به حالت استفاده از ویژگیهای معمول MFCC نشان می دهد. این روش جدید می تواند به عنوان روشی مؤثر و جایگزین در روش های استخراج ویژگی به ویژه برای سیستمهای با ماهیت غیرخطی شدید استفاده شود.
  کلیدواژگان: فضای فاز بازسازی شده، قطع پوانکاره، بازشناسی گفتار، استخراج ویژگی، مدل سازی غیرخطی
 • بیژن عباسی آرند، وحید انصاری صفحه 71
  کاهش گلبرگ های فرعی آنتن همواره به عنوان هدفی مهم در طراحی مطرح است. در این مقاله، روشی جدید برای کاهش گلبرگ های فرعی الگوی تشعشعی آنتن های آرایه فاز با وز دهی یکنواخت و غیر یکنواخت ارائه شده است. در این روش می توان به کمک اصلاح وزن المان های آرایه یا با اضافه کردن چند المان، مانند روش SLC، به الگویی با گلبرگ های فرعی کوچک دست یافت. در آرایه ای با وزن دهی یکنواخت با توجه به ضرورت طراحی می توان مقدار SLL در گلبرگ های فرعی سوم به بعد را تا بیش از dB10- به گونه ای کاهش داد که پهنای گلبرگ اصلی کمتر از 3% تغییر کرده و بهره نیز تغییر ناچیز و قابل قبولی داشته باشد. از آنجا که در کاربردها، از وزن دهی غیریکنواخت نیز استفاده می شود، لذا در اینجا روشی جدید برای کاهش گلبرگ های فرعی در الگوی تشعشعی آنتن های آرایه فاز با وزن دهی تیلور ارائه شده است. در این روش با استفاده از نتایج به دست آمده از حالت وزن دهی یکنواخت، بردار وزن المان های آرایه به گونه ای اصلاح می شود که کاهش گلبرگ های فرعی در الگوی تغییر یافته محسوس باشد. در این روش نیز می توان با توجه به ضرورت طراحی، مقدار SLL را در گلبرگ های فرعی سوم به بعد تا dB10- نسبت به وزن دهی اولیه تیلور کاهش داد، به گونه ای که پهنای گلبرگ اصلی در حدود 1% تا 2% تغییر کرده و بهره آرایه نیز تغییر ناچیز و قابل قبولی داشته باشد. از آنجا که در آنتن های آرایه فاز، موقعیت گلبرگ اصلی را می توان به صورت الکترونیکی و با اعمال فاز مناسب در زاویه ی دلخواه قرار داد، کارایی این روش در چرخش الگو، در هر دو حالت بررسی ونشان داده شده که این روش نسبت به تغییر موقعیت گلبرگ اصلی مقاوم است.
  کلیدواژگان: SLC، ضریب آرایه آنتن، کاهش گلبرگ های فرعی
 • مونا قاسمی، حسین محسنی، کاوه نیایش، امیرعباس شایگانی اکمل صفحه 87
  اگرچه در دو دهه اخیر مفاهیم تخلیه های حایل دی الکتریک (DBDs) به خوبی در کاربردهایی نظیر تولید ازون، کنترل آلودگی هوا، صفحات نمایش پلاسما و کنترل فرایندهای شیمیایی، زیستی و پزشکی توسعه داده شده، اما استفاده از آن در فن فشار قوی الکتریکی برای بهبود عملکرد عایقی سیستم (به عنوان جایگزین سیستمهای با عایقی گاز پرفشار 6SF) هنوز کاربردی نشده است. در این روش با ترکیب عایق جامد (به عنوان پوشش دی الکتریک بر روی الکترودهای فلزی) و هوا و با توجه به تولید بارهای فضایی بر اثر تخلیه الکتریکی غیر حرارتی و نشست آن بر روی سطوح پوشش، استقامت عایقی مجموعه به طور قابل توجهی افزایش می یابد.در این مقاله افزایش استقامت عایقی سیستم در صورت استفاده از DBD و با افزایش نشست بار سطحی بر روی پوشش دی الکتریک در میدان الکتریکی یکنواخت، نخست به صورت استاتیکی مدل سازی شده است؛ یعنی از دینامیک تشکیل بارهای فضایی و نشستن آنها بر روی پوشش حایل دی الکتریک صرفنظر شده و مفاهیم DBD با درنظرگرفتن مقادیر مختلف بار سطحی روی پوشش حایل دی الکتریک ارزیابی شده است. همچنین تاثیر پارامترهای مختلفی مانند ضریب نفوذپذیری ماده دی الکتریک، ضخامت آن و طول فاصله هوایی بر میزان افزایش استقامت عایقی مجموعه عایق بررسی شده است. سپس بار فضایی حاصل محاسبه شده و با توجه به آن میدان در فاصله هوایی و پوشش دی الکتریک اصلاح شده است. همچنین پوششهای دی الکتریک به صورت غیر عایق و با هدایت الکتریکی در نظرگرفته شده و کاهش بار سطحی حاصل از این هدایت الکتریکی و اثر آن مدل سازی شده است. همچنین تغییرات شدت میدان الکتریکی در پوشش دی الکتریک علاوه بر فاصله هوایی مدل سازی شده است. این مدل دینامیکی به شکل فایل m در MATLAB برنامه نویسی شده و از آن برای شبیه سازی رفتار دینامیکی DBD در اعمال سه نوع ولتاژ DC‍، AC و ضربه صاعقه استفاده شده است.
  کلیدواژگان: DBD، مدل سازی استاتیکی و دینامیکی، میدان الکتریکی یکنواخت، کاربردهای فشار قوی الکتریکی
 • شاهو قانعی، عبدالرضا رحمتی صفحه 101
  با توجه به کاربردهای مهم و در حال گسترش موتورهای BLDC، پایش وضعیت آن ها روز به روز اهمیت بیشتری می یابد. لنگی رتور یکی از منابع مهم ایجاد اشکال در کارکرد این موتورها است. تشخیص این عیب در شرایطی که سرعت و گشتاور موتور در حال تغییر است با استفاده از الگوریتم های پیچیده ای مانند موجک و کلاس کوهن امکان پذیر بوده و البته در پیاده سازی عملی به علت نیاز به حجم بالای محاسباتی با مشکل روبه رو شده است. در این مقاله روش جدید و به صرفه ای بر اساس روش تغییریافته تحلیل علائم جریان موتور برای تشخیص عیب لنگی رتور موتوری که در شرایط کاری غیر ایستا کار می کند، ارائه شده است. جریان استاتور موتور سالم و معیوب به روش اجزای محدود دوبعدی محاسبه و سیگنال جریان بر اساس زاویه چرخش رتور نمونه برداری شده است. با این کار سیگنال جریان در شرایط کاری غیرایستا نیز ایستا شده و لذا به استفاده از الگوریتم های ویولت و کلاس کوهن نیاز نیست. در ادامه، تحلیل مرتبه بر روی سیگنال های جریان موتور سالم و معیوب اعمال و نتایج با هم مقایسه می شود. با این کار عیب لنگی رتور آشکار و تشخیص داده می شود.
  کلیدواژگان: روش تحلیل علائم جریان موتور، روش اجزای محدود، روش تحلیل مرتبه
|
 • Page 1
  The new competitive environment changes the paradigm of power system operation. In the transmission area, open access process provides fair accessibility for all market participants. Congestion management is one of the most important side effects of this new process. This paper proposes a new approach for congestion management which is based on both active and reactive re-dispatch of the network critical buses. The critical buses including both generation and interruptible loads, are determined through a sensitivity analysis. Due to the important effects of the market pricing rules on the congestion cost and its allocation, two types of these rules, namely uniform and pay as bid pricing are investigated in the paper. The numerical results of case studies show the effectiveness of the proposed approach.
 • Page 21
  In this paper, genetic programming is applied for quality improvement of noisy speech signal. Therefore, a system including both spectral subtraction and genetic programming is implemented for speech enhancement. In the proposed method, first noise is reduced by spectral subtraction. In the next step, genetic programming trees are trained for more enhancement of noisy signal by mapping the signal obtained by spectral subtraction to clean data. The proposed hybrid method improves signal to noise ratio about 2 to 6.5 dB. Comparison of genetic programming, multi-layer perceptron neural network, spectral subtraction, and the proposed hybrid method for speech enhancement indicates that the combination of spectral subtraction and genetic programming presents much better quality for enhanced signal compared to the other methods studied in this paper.
 • Page 37
  We compare performance of adaptive schemes which are based on radial-basis functions and Kalman filters for fast extraction of auditory evoked potentials. Moreover, we propose a new method based on evoked potential modeling in the Kalman filter framework, which can improve the accuracy compared to the existing methods. Simulation results show that adaptive schemes and the Kalman method are not significantly different in reducing the number of trials needed for accurate extract on of auditory evoked potentials, and that the proposed method significantly improves the extraction accuracy of the evoked potentials even when the number of trials is small.
 • Page 55
  This paper introduces a novel approach to improve performance of speech recognition systems using a combination of features obtained from speech reconstructed phase space (RPS) and frequency domain analysis. By choosing an appropriate value for the dimension, reconstructed phase space is assured to be topologically equivalent to the dynamics of the speech production system, and could therefore include information that may be absent in analysis approaches based on linear methods. Also, complicated systems such as speech production system can present cyclic and oscillatory patterns and Poincare sections could be used as an effective tool in analysis of such trajectories. In this research, a statistical modeling approach based on Gaussian Mixture models (GMM) was applied to the Poincare sections of speech RPS. The final feature set is obtained from a feature selection stage omong parameters of GMM model and the usual Mel Frequency Cepstral coefficients (MFCC). An HMM-based speech recognition system and the TIMIT speech database are used to evaluate performance of the proposed feature extraction system for isolated and continuous speech recognition. Experiments represent about 5.7% absolute isolated phoneme recognition accuracy improvement in isolated phoneme recognition performance. The new approach is shown to be a viable and effective alternative to traditional feature extraction methods, particularly for signals such as speech with strong nonlinear characteristics.
 • Page 71
  Antenna structures with low side lobe levels are normally the main goal during antenna design. In this paper, a new method for reduction of radiation pattern side lobe level in phased array antenna with uniform and non-uniform weighting is presented. In this method, by changing the array elements weight or adding several elements, such as SLC technique, the pattern with low side lobe level can be achieved. According to the design, in an array with uniform weighting, the value of SLL in third side lobe to next more than -10 dB can be reduced so that main beam width changes less than 3% and variations of gain is negligible. Since in applications non - uniform weighting is used, here a new method for side lobe level reduction in phased array antennas radiation pattern by Taylor weighting is presented. In this method, by use of uniform weighting results, the weight vector of array modify so that side lobe reduction in resultant pattern is perceptible. In this method, the value of SLL in third side lobe to next, ratio to primary Taylor weighting can be reduced so that main beam width approximately 1-2% changes and variation of array gain is negligible. Since in phased array antennas, location of main lobe can be set electronically by applying proper phase in arbitrary angle, performance of this method in pattern scanning is considered and shown in both ways that this method is independent of the main lobe location.
 • Page 87
  Although in recent two decades, the concept of Dielectric Barrier Discharges (DBDs) have been developed in ozone production well, air pollution control, plasma screens and control of chemical, and biological and medical processes, employment of this concept for high voltage applications to improve insulation performance as an alternative to the pressurized gas-insulated systems (GIS) utilizing SF6, is still in research phase. In this paper, the enhancement of insulation performance using DBD and with increasing charge densities on the barrier surfaces in uniform electric filed has been statically modeled. This means that the dynamics of the development of space charges and the manner they sit on the barrier surfaces are ignored and only DBD concepts considering different amounts of surface charges on the barrier surfaces are evaluated. Also the influence of various parameters, such as permeability of the dielectric material, its thickness, and length of air gap, on the enhancement of insulation performance are evaluated. Then an algorithm for the formation of space charges, settling on the barrier surfaces and electric filed modification in the air gap for three types of voltage including DC, AC and lightning impulse, is simulated and evaluated using MATLAB. In this modeling, dielectrics are considered as non-insulating with some electrical conductivity.
 • Page 101
  Condition monitoring of BLDC motors due to their important applications is gaining more and more significance. Rotor eccentricity is one of the most important sources of faults in these motors. Up to now, detection methods of this fault under nonstationary conditions are limited to complicated and time-consuming methods using wavelets and Cohen class algorithms which are difficult to implement and need heavy computations to run. In this paper a novel method based on the modified Motor Current Signature Analysis method is proposed to detect the rotor eccentricity fault of BLDC motor operating under varying speed conditions. Stator current of healthy and faulty motor which are modeled by the Finite Element Method are simulated. By changing the representation of stator current from time basis to angle basis, the current signal will become stationary. Thus there is no need for methods using time-frequency analysis. Afterwards the Order Analysis Method is applied to the simulated healthy and faulty angle-based current signal and the results are compared with each other. Finally, the fault is detected by this comparison.