فهرست مطالب

طب جنوب - سال چهاردهم شماره 1 (بهار 1390)
 • سال چهاردهم شماره 1 (بهار 1390)
 • تاریخ انتشار: 1389/12/14
 • تعداد عناوین: 9
|
 • سعید نظیفی، مهدی صائب، سولماز پورگنابادی، سعیده صائب، مریم انصاری لاری صفحه 1
  زمینه
  مصرف چربی های غیراشباع و همچنین روغن بنه سبب کاهش سطح سرمی لپتین می شود. با توجه به نقش محوری هورمون لپتین و هورمون های تیروئیدی در متابولیسم، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر مصرف خوراکی روغن بنه بر میزان لپتین و ارتباط آن با هورمون های تیروئیدی در پرکاری تجربی تیروئید در موش صحرایی ماده نژاد اسپراگ- داولی می باشد.
  مواد و روش ها
  تعداد 30 سر موش صحرایی ماده بالغ انتخاب و به مدت یک هفته تحت رژیم غذایی معمولی قرار گرفتند. سپس به‎طور تصادفی به 5 گروه 6 تایی تقسیم شدند. گروه اول به عنوان کنترل (1) طبیعی در طول دوره مطالعه فقط رژیم غذایی معمولی و آب معمولی دریافت نمودند. گروه دوم به عنوان کنترل (2) رژیم غذایی معمولی به اضافه تجویز 12 میلی گرم لوتیروکسین/ یک لیتر آب را به مدت یک ماه دریافت نمودند. پرکاری تیروئید در حیوانات با دوز 12 میلی گرم در لیتر لوتیروکسین سیگما در آب خوراکی حیوانات ایجاد گردید. گروه های سه، چهار و پنج همراه با تجویز دوز مورد نظر لوتیروکسین، به ترتیب میزان 5 درصد، 10 درصد و 20 درصد روغن بنه در جیره غذایی را به مدت یک ماه دریافت نمودند. هر ده روز یک بار، از قلب حیوانات خون گیری به عمل آمد.
  یافته ها
  در گروه کنترل تغییری در میزان هورمون های تیروئیدی و لپتین سرم مشاهده نشد (05/0P>). در موش های صحرایی تغذیه شده با روغن بنه 5 درصد و تجویز لووتیروکسین، غلظت سرمی T4، fT4، fT3 از روز صفر تا 30 آزمایش روندی افزایشی داشت و به طور معنی داری در طول دوره آزمایش افزایش یافته بود (05/0P<) اما برعکس، غلظت لپتین سرم در طول دوره آزمایش (از روز صفر تا 30 آزمایش) به طور معنی داری کاهش یافته بود (05/0P<). در موش های صحرایی تغذیه شده با روغن بنه 10 درصد و تجویز لووتیروکسین، غلظت T4، fT4، fT3 سرم در طول دوره آزمایش به طور معنی داری افزایش و غلظت لپتین سرم به طور معنی داری کاهش یافتند (05/0P<). در موش های صحرایی تغذیه شده با روغن بنه 20 درصد و تجویز لووتیروکسین، غلظت T4 سرم از روز صفر به بیست روند افزایشی و پس از آن کاهشی داشت و غلظت لپتین سرم به طور معنی داری کاهش یافت (05/0P<).
  نتیجه گیری
  این تحقیق نشان می دهد که مصرف روغن بنه می تواند از طریق ارتباطی که در تنظیم ترشح لپتین دارد در اصلاح پرکاری تیروئید نقش داشته باشد.
  کلیدواژگان: روغن بنه، لپتین، پرکاری تیروئید، هورمون های تیروئیدی، موش صحرایی ماده
 • معصومه کاظمی، هدایت صحرایی صفحه 9
  زمینه
  مطالعات قبلی نشان داده است که مصرف مورفین در طی بارداری می تواند موجب تاخیر در نمو جنین و ایجاد نقایص جنینی گردد. این پژوهش به بررسی اثر مصرف مورفین توسط مادرباردار و اثر آن بر تکوین مجرای اپاندیم و طناب نخایی در جنین موش نژاد ویستار پرداخته است.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق از موش ها با محدوده وزنی 170-200 گرم استفاده شد. گروه های آزمایش پس از بارداری، مورفین را با دوز میلی گرم در میلی لیتر 05/ در آب آشامیدنی دریافت نمودند. گروه کنترل آب آشامیدنی دریافت می کردند. در روز 17 بارداری موش های باردار با کلروفرم کشته شده و جنین ها به همراه رحم طی عمل جراحی از بدن حیوان خارج و به منظور فیکس شدن به مدت چهار هفته در محلول فرم آلدئید 10 درصد قرار گرفتند. سپس جنین های فیکس شده مراحل پردازش بافتی را طی و پس از برش گیری (از ناحیه گردن) و رنگ آمیزی هماتوکسیلین- ائوزین از نظر تکوین مجرای اپاندیم و طناب نخایی به وسیله میکروسکوپی نوری و نرم‎افزار موتیک و SPSS مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  کاهش شدید مساحت مجرای اپاندیم و افزایش سطح ماده سفید طناب نخایی در گروه آزمایش مشاهده شد همچنین افزایش سطح لایه خاکستری و تعداد سلول های ماده خاکستری طناب نخاع در گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل قابل ملاحظه شد (05/0P<).
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که مصرف مورفین در دوران بارداری باعث نقص تکوین مجرای اپاندیم و طناب نخایی در جنین می گردد. این آسیب ممکن است منشاء نقص عملکرد و تکوین دستگاه عصبی مرکزی در نوزادانی باشد که از مادران معتاد به دنیا آمده اند.
  کلیدواژگان: مورفین، ناهنجاری، جنین، موش صحرایی، تکوین، مجرای اپاندیم، طناب نخایی
 • بهروز درخشش، مرتضی یوسف زادی، محمد افشارنسب، وحید یگانه، عقیل دشتیان نسب صفحه 17
  زمینه
  امروزه استفاده گسترده از آنتی بیوتیک ها باعث به وجود آمدن سویه های مقاوم میکروارگانیسم ها و افزایش روزافزون مقاومت آنتی‎بیوتیکی در سراسر جهان شده است. از این رو تحقیقات در رابطه با عوامل ضدمیکروبی جدید که به طور طبیعی تولید می شوند، برای دستیابی به منابع نوین دارویی از اهمیت فراوانی برخوردار است. بر اساس پژوهش های انجام شده برخی از جلبک های پرسلولی دارای خواص ضدباکتریایی و ضدقارچی قابل ملاحظه ای می باشند.
  مواد و روش ها
  در این پژوهش اثرات ضدباکتریایی عصاره های آلی جلبک های پرسلولی لرنسیا اسینیدریا و«سارگاسوم انگوسیتینیوم»جمع آوری شده از سواحل بندر بوشهر روی 3 سویه باکتریایی گرم مثبت به نام های «استوپتوکوکوس موتانس»، «استوپتوکوکوس سالیواریس»، «استوپتوکوکوس سانگویسس»، و 4 سویه باکتریایی گرم منفی به نام های «سالمونلاتیفی»، «پروتئوس وولگاریس»، «شیگلا فلکسینو» و «میکروکوکوس لوتئوس» مورد آزمایش قرار گرفت. عصاره گیری به روش غوطه وری انجام شد و عصاره های متانولی و کلروفرمی به دست آمدند. اثرات ضد باکتریایی عصاره های نهایی به دو روش انتشار در آگار به وسیله ی دیسک و روش رقت های متوالی در لوله جهت تعیین حداقل غلظت بازدارنده (MIC) بررسی شد.
  یافته ها
  بر اساس نتایج به دست آمده، جلبک های این پژوهش بیشترین تاثیر ضد باکتریایی را علیه باکتری گرم منفی S.typhi نشان داده اند و باکتری گرم منفی M.luteus بیشترین مقاوت را نسبت به عصاره های آلی جلبک های این آزمون از خود نشان داده است.
  نتیجه گیری
  جلبک قرمز L.snyderiae نسبت به جلبک قهوه ای S.angustifolium از اثرات ضدباکتریایی قوی تری برخوردار است.
  کلیدواژگان: Laurencia snyderiae، Sargassum angustifolium، خواص ضدباکتریایی، MIC
 • معصومه روانی پور، روشنک رضایی کلانتری، مهدی فرزادکیا، سمیره هاشمی نجف آبادی صفحه 23
  زمینه
  فنانترین یکی از آلاینده های هیدروکربنه ی آروماتیک چندحلقه ای بوده که به دنبال فرآیند احتراق ناقص سوخت های فسیلی، آلودگی نفتی و فرآیندهای صنعت نفت وگاز و غیره بوجود می آیند. سمیت، سرطان زایی، خصوصیات آب گریزی و تمایل به تجمع در بافت خاک و ورود به زنجیره غذایی اهمیت آنها را از نظر بهداشت عمومی و محیط زیست افزایش داده است. اصلاح زیستی یک روش اقتصادی و مؤثر برای تجزیه آلاینده های سمی از قبیل فنانترین می باشد. در این تحقیق تاثیر شوری بر کارایی اصلاح زیستی خاک آلوده به فنانترین مورد بررسی قرار می‎گیرد.
  مواد و روش ها
  خاک عاری از هر نوع آلودگی شیمیایی و میکروبی، به طور مصنوعی به فنانترین آلوده شده سپس محلول نوترینت با دو غلظت بیشینه و کمینه شوری تهیه بعد مخلوط میکروبی که توانایی تجزیه فنانترین را دارد به محلول اضافه نموده، طوری که نسبت 10 درصد وزنی به حجمی (خاک به محلول) حاصل گردد، سپس نمونه ها هوادهی شدند. غلظت فنانترین باقیمانده در خاک پس از استخراج با اولتراسونیک توسط دستگاه گاز کروماتوگرافی مورد سنجش قرار گرفت.
  یافته ها
  در شرایطی که غلظت نمک حداکثر بود رشد میکروبی دارای فاز تاخیری طولانی تری بوده و در غلظت حداقل نمک این فاز کوتاه تر بود. بررسی نتایج حاصل از انجام فرایند استخراج با کروماتوگرافی گازی در پایان 56 روز درصد حذف در نمونه های حداکثر و حداقل نمک را به ترتیب 5/70 درصد و 8/71 درصد نشان داد.
  نتیجه گیری
  علی رغم اینکه فاز تاخیری در نمونه نمک حداکثر طولانی تر شد، اما، همان طور که نتایج استخراج نشان داد درصد حاصل از حذف در دو محلول تفاوت چندانی نداشت. نتیجه می شود، شوری موجب افزایش فاز تاخیری شده اما اثر ممانعت کنندگی بر حذف هیدروکربن فنانترین ندارد.
  کلیدواژگان: آلودگی خاک، هیدروکربن های معطر چند حلقه ای، اصلاح زیستی، شوری
 • عبدالرسول فروزانی، عبدالمحمد خواجه ئیان، حسین دارابی، مرادعلی فولادوند، ایرج نبی پور، فاطمه بهرامیان صفحه 31
  زمینه
  بیماری لیشمانیوز جلدی در استان بوشهر، یکی از بیماری های شایع بومی است که افزایش شیوع آن را در بعضی از مناطق استان، بویژه شهرستان بوشهر در سال های اخیر شاهد بوده ایم. کنترل مؤثر این بیماری در صورتی امکان پذیر است که اطلاع دقیقی از اپیدمیولوژی بیماری (انگل، ناقل و مخزن) وجود داشته باشد. آگاهی از فون و فعالیت ماهانه ناقلین، یکی از اساسی ترین اطلاعاتی است که در اقدامات مربوط به کنترل آنها مورد نیاز بوده و بی توجهی به جنبه های مختلف زیستی حشره ناقل، می تواند موجب شکست استراتژی های کنترلی گردد.
  مواد و روش ها
  این بررسی که یک نوع مطالعه توصیفی مقطعی است در سال های 87-1386 در چهار روستای آلوده شهرستان بوشهر انجام گردید. این مطالعه که نوعی مطالعه فونستیک و وفورگیری ماهانه پشه خاکی ها است با روش استاندارد تله چسبان انجام شد. نمونه ها با روش مرفولوژیک و استفاده از میکروسکوپ نوری و کلیدهای شناسایی معتبر مورد شناسائی قرار گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه 15952 پشه خاکی صید و 16 گونه (شامل 6 گونه از جنس فلبوتوموس و 10 گونه از جنس سرژنتومیا) شناسایی شد که هشت گونه آن برای اولین بار از این شهرستان معرفی می گردد که عبارتند از: فلبوتوموس مونگولنسیس، فلبوتوموس کوکازیکوس، فلبوتوموس انصاری، سرژنتومیا تیبریادیس، سرژنتومیا کلایدئی، سرژنتومیا آنتناتا، سرژنتومیا ایرانیکا، سرژنتومیا پالستینسیس.گونه های غالب در این بررسی به ترتیب عبارت بودند از: فلبوتوموس پاپاتاسی- سرژنتومیاسینتونی و فلبوتوموس آلکساندری. در اماکن خارجی از نظر وفور گونه، سرژنتومیاسینتونی و در اماکن داخلی (انسانی و حیوانی) فلبوتوموس پاپاتاسی گونه غالب بود. فعالیت ماهانه پشه خاکی ها از نیمه اول فروردین-ماه آغاز و در نیمه اول دی ماه خاتمه می یابد و اوج فعالیت آنها در نیمه اول تیرماه می باشد. اوج فعالیت ماهانه فلبوتوموس پاپاتاسی در نیمه اول مردادماه می باشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به طول مدت 9 ماهه فعالیت پشه خاکی ها در این شهرستان، و اوج فعالیت آنها به ویژه فلبوتوموس پاپاتاسی، برنامه ریزی و اجرای عملیات کنترل ناقل در تیرماه از اهمیت خاصی برخوردار است.
  کلیدواژگان: لیشمانیوز، فلبوتوموس، پشه خاکی، بوشهر
 • حمیدرضا صابری، علیرضا مروجی، جواد ناصح صفحه 41
  زمینه
  فرسودگی شغلی از عوارض استرس شغلی محسوب می شود. فرسودگی شغلی شامل یک سری از خصوصیات ذهنی و عملکردی و شخصی می باشد که در آن فرد از بعضی از علایم روحی - روانی برخوردار است. فرسودگی شغلی باعث کاهش بهره وری، افسردگی و بیماری شود.
  مواد و روش ها
  این تحقیق بر روی 385 نفر از معلمان شهرستان کاشان توسط پرسشنامه استاندارد مازلاخ، در سه حوزه مسخ شخصیت، خستگی عاطفی، کاهش عملکرد فردی فرسودگی شغلی توسط درجه بندی استاندارد مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج در سه بعد خستگی عاطفی (شدید 1/10 درصد، متوسط 18 درصد، خفیف 9/71 درصد) و مسخ شخصیت (شدید 6/4 درصد، متوسط 9/10 درصد، خفیف 5/84 درصد) و کاهش عملکرد فردی (شدید 2/2 درصد، متوسط 1/11 درصد، خفیف 7/86 درصد) بود. با افزایش سن (002/0=P) و سابقه کاری (001/0=P) فرسودگی کاهش می یافت. افزایش مدرک تحصیلی (05/0P=)، اختلالات روان پزشکی (02/0P=)، نوع مسکن (003/0P=)، عدم رضایت از زندگی زناشویی (031/0P=) و جنس مرد (01/0P<) به‎طور معنی دار باعث افزایش فرسودگی شغلی می گردید.
  نتیجه گیری
  این نکته حائز اهمیت است اگر چه بر اساس این مطالعه اکثر افراد فرسودگی خفیف داشتند ولی فرسودگی متوسط تا شدید در ابعاد خستگی عاطفی (1/28 درصد) و مسخ شخصیت (4/15 درصد) قابل توجه است و لازم است به این افراد با توجه به نقش مهم خود در جامعه توجه ویژه ای داشت. توصیه می شود که معلمان مورد بررسی بیشتر و اقدامات لازم در جهت کاهش استرس و بررسی از نظر بیماری‎های روحی- روانی قرار گیرند.
  کلیدواژگان: فرسودگی شغلی، معلمان، مسخ شخصیت، مازلاخ
 • محمدرضاکلانترهرمزی، ایرج نبی پور، مجید اسدی، کامیار اسدی پویا، سودابه زنده بودی، غلامحسین رنجبرعمرانی صفحه 51
  زمینه
  هیپوتیرویید تحت بالینی (سطح خونی T4 آزاد وکل نرمال می باشد ولی مقدار TSH افزایش یافته می باشد) در بزرگسالان شایع می باشد. هیپوتیرویید تحت بالینی به عنوان یک فاکتور خطر برای بروز عوارض هیپوتیرویید آشکار محسوب می شود و هدف از غربال‎گری بیماران هیپوتیرویید تحت بالینی درمان این افراد، قبل از بروز عوارض می باشد.
  مواد و روش ها
  این بررسی مقالات نمایه شده در pubmed،ovid، tripdatabase،new spring link، black cohrane، Elserier، Embos بوده است که کلماتی مانند هیپوتیرویید تحت بالینی، آنتی بادی تیروپراکسیداز، تیروتروپین و لووتیروکسین تراپی را مورد جستجو قرار داده است.
  یافته ها
  تعداد 831 مقاله طی جستجو پیدا شد که 75 مقاله در مورد موضوع مورد بررسی این مطالعه بود. مطالب به-طور کلی تحت عناوین، هیپوتیرویید تحت بالینی، هیپوتیرویید تحت بالینی وغربال گری آن، هیپوتیرویید تحت بالینی و شرایط زمان جهت درمان آن بیان می گردد.
  نتیجه گیری
  در این مقاله، مطالعات مختلف در جهت تشخیص، غربال گری و مواردی که لازم است درمان شوند بررسی شد و در نهایت یک نتیجه گیری کلی و راهنمای جامع که از نظر بالینی سودمند باشد ارائه می شود.
  کلیدواژگان: هیپوتیرویید تحت بالینی، آنتی بادی، تیروپراکسیداز تیروتروپین، لووتیروکسین تراپی
 • حسین سرمدیان، محسن دالوندی، رضا قاسمی خواه، پیام مهریان، مجید اسدی صفحه 61
  کیست هیداتیک یک عفونت زئونوز است که به علت مرحله لاروی کرم اکینوکوکوس گرانولوزوس می باشد. اگرچه هر ارگانی ممکن است درگیر شود، درگیری استخوان، قلب و مغز ناشایعند. درگیری مغز در بیماری هیداتیدوز نادر و با شیوع 2 درصد است. در این گزارش، بیمار آقای 27 ساله ای است که سابقه ده ساله بیماری بهجت داشته و با کیست هیداتیک مغزی که توسط یافته های ام آر آی و هیستوپاتولوژی، تشخیص داده شده معرفی شده است. جراحی برداشت کیست هیداتیک با موفقیت انجام شد، سپس آلبندازول (400 میلی گرم دوبار در روز) برای 4 هفته پس از جراحی تجویز و معرفی شد.
  کلیدواژگان: کیست هیداتیک مغزی، آلبندازول، ام آرآی، بهجت
|
 • S. Nazifi, M. Saeb, S. Poorghonabadi, S. Saeb, M. Ansari-Lari Page 1
  Background
  Unsaturated fatty acids such as turpentine oil can decrease serum leptin level with attention to this effect and the axial role of thyroid hormones and leptin in metabolism, the aim of the present study was to investigate the impact of dietary wild pistachio oil on serum leptin concentration and its relationship with thyroid hormones in experimental hyperthyroidism in Sprague Dawely female rat.
  Methods
  30 healthy adult female rats was selected and divided into five groups. Animals were fed with normal diet, levothyroxine plus normal diet, and 5, 10, 20 percent of turpentine oil plus normal diet respectively. Duration of the study was one month sampling obtained in each ten day intervals. Hyperthyroidism was created in animals with dosage of 12 mg/l of levothyroxine in drinking water for one month. Rats treated with 5%, 10% and 20% concentrations of wild pistachio oil for one month. Blood samples were collected from heart in each ten days interval.
  Results
  No difference was observed in thyroid hormones and leptin in control group (P>0.05). With an increasing in turpentine oil in diet a significant reduction was obtained for T4, T3 and fT4 respectively (P<0.05). A significant decrease also was observed with increase of 10 and 20 percent of turpentine oil in serum leptin level as compared to control group (P<0.05). There is a clear relationship between percent of turpentine oil feeding and thyroid and leptin hormone levels in experimental hyperthyroidism rats (P<0.05). Wild pistachio oil had been positive impression on reducing hyperthyroidism effects especially T4 concentration (P<0.05). Wild pistachio oil usage in the hyperthyroidismic rats caused to decrease significantly the serum concentration of leptin during the experimental period (P<0.05).
  Conclusion
  There is a clear relationship between percent of turpentine oil feeding and thyroid and leptin hormone levels in experimental hyperthyroidism rats. Therefore, this study indicates that consumption of turpentine oil could induce the renovation of hyperthyroidism from regulation of leptin secretion and metabolism.
 • M. Kazemi, H. Sahraei Page 9
  Background
  Previous studies have shown that morphine consumption during pregnancy may delay embryo development or cause abnormal nervous system function. The present study focused on the effects of maternal morphine consumption on ependyma duct and spinal cord development in Wistar rats.
  Methods
  Wistar rats (170-200g) were used throughout. The experimental groups after fertility received 0.05 mg/ml of morphine by tap water while, the control group received water. On 17th day of pregnancy, the pregnant animals were anesthetized by chloroform and the embryos were removed surgically. The embryos were fixed in formalin 10% for 4 weeks. Then, tissue processing, sectioning and staining hematoxylin and eosin (H&E), were applied for the embryos. The sections were examined for ependyma duct and spinal cord development by light microscope and MOTIC, SPSS software.
  Results
  Severe reduction of the area ependyma duct and an increase in the marginal layer of spinal cord area were observed in the experimental group. In addition, an increase in the mantle layer area and number cells of spinal cord in the experimental group regarding to controls was identified.
  Conclusion
  The study showed that oral morphine consumption has caused to a decrease ependyma duct and spinal cord. This defect may cause postponed on function and development central neuron system. such as, changes observed in the fetus born by opioid addicted women.
 • B. Derakhshesh, M. Yousefzadi, M. Afsharnasab, V. Yeganeh, A. Dashtian Nasab Page 17
  Background
  Nowadays widespread applications of antibiotics caused to create resistant microorganisms and increased additive antibiotic resistance in all over the world. Thus, researches linked to investigate new antimicrobial agents that are produced in natural way have great significance to achieve new pharmaceutics resources. Based on many accomplished researches, some macroalgae have found to show noticeable antimicrobial and antifungal activities.
  Methods
  In this research antimicrobial activity of organic extracts of the macroalgae "Laurencia snyderiae" and Sargassum angustifolium (which has been collected from coasts of Boushehr port) was tested against 3 Gram- positive bacteria; Streptococous mutans, Streptococous salivaris and Streptococous sanguis as well as 4 Gram- negative bacteria; Salmonella typhi, Proteus vulgaris, Shigella flexniu and Micrococos luteus. Extraction was carried out using maceration method, methanol and chloroform extracts was obtained. Antimicrobial activities of the final extracts was tested using two methods; agar disk diffusion method and serial tube dilution method (in order to determine) Minimum Inhibitory Concentration (MIC).
  Results
  Results of bioassay showed the tested macroalgae exhibited the highest antibacterial activity against Gram- negative bacteria, S. typhi and Gram- negative bacteria M. Luteus exhibited the highest resistant against algal extracts.
  Conclusion
  red alga L. snyderiae exhibited higher antibacterial activity than brown alga S. angustifolium against tested bacteria strains.
 • M. Ravanipour, R. Rezaei Kalantary, M. Farzadkia, S. Hashemi Najafabady Page 23
  Background
  Phenanthrene is one of the Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) that are formed during the incomplete combustion of fossil fuels, oil pollution and different process of oil and gas plants. PAHs-contaminated area have increased a health risk to humans and environments due to toxicity, carcinogenicity, hydrophobicity and their tendency to accumulation in soil and sediment and their entrance to food chain. Bioremediation is an effective method for removing toxic pollutants from soils such as Phenanthrene. The main object of this study is the assessment of the effects of salinity on the efficacy of the process of bioremediation on polluted soils by Phenanthrene.
  Methods
  The bare soil of any organic and microbial pollution was first polluted artificially to the phenanthrene then a nutrient solution with two minimum and maximum concentrations of salinity were added to it in order to have the proportion of 10% w:v (soil: water). After that a microbial mixture which was enable degradation the phenanthrene added to the slurry and aerated. After the extraction of phenanthrene by ultrasonic, the residual concentration in the soil was analyzed by GC.
  Results
  In the conditions that salinity concentration was maximum, the microbial growth has a longer lag phase than the minimum salinity. The findings from extraction process by GC depict the removal percentage of maximum and minimum salinity in 56th %70.5 day and %71.8, respectively.
  Conclusion
  In In spite of the longer log phase of maximum concentration of salinity and according to GC results, there was just a little difference between two solutions. Therefore it reveals that salinity can increase the lag phase but havent any inhibitory effect on Phenanthrene removal.
 • A.Forouzani, A. Khajeian, H. Darabi, M. Fouladvand, I. Nabipour, F. Bahramian Page 31
  Background
  Cutaneous Leishmaniasis is one of the endemic diseases in Bushehr Province, which its prevalence has increased in some districts, as well as Bushehr district recently. This is essential to access minute information about epidemiology of diseases (Parasite, Vector, Reservior), in order to achieve effective control of disease. One of the basic information in respect of controlling measures, is the knowledge and information of fauna and monthly activities of vectors which is essential, because ignoring of different biological aspects of vectors, could cause failure to control strategies.
  Methods
  This is a descriptive- cross sectional study, carried out in four villages of Bushehr district (2007-2008) which were affected by cutaneous Leishmaniasis. Sand flies were collected by standard sticky traps, and identified by electric microscope, using reliable identification keys.
  Results
  Sixteen species. (six Phelebotomus and ten Sergentomyia) were identified from a total of 15952 sand flies caught for this study, out of which eight species are reported for the first time in Bushehr district, namely: Phelobotomus mongolensis, P.caucasicus, P.ansari, Sergentomyia tiberiadis, S.clydei, S.antenata, S.iranica, S.palestiensis. Monthly activity of sand flies starts in mid March and ends by the end of December. The peack of sand flies monthly activities is in June, while the peack activity of P.papatasi is in the end of July.
  Conclusion
  Considering nine months activity period of sand flies in Bushehr district, and their peack of activities, specially for P.paptasi, it is suggested that the controlling measures to be administrated in July.
 • Hr. Saberi, Ar Moravveji, J. Naseh Page 41
  Background
  Occupational burnout is considered as side effect of occupational stress. It includes some mental, functional, and personal characteristics in which a person has some symptoms of them. Occupational burnout can be caused in all jobs therefore, diminishes performance and utilization, depression and disease. Due to the important role of teachers, this study was conducted to asses the occupational burnout in teachers in Kashan.
  Methods
  This study was carried by Maslach standard questionnaires on 385 teachers and justify teachers under study in three fields: depersonalization, emotional exhaustion, diminished performance, and occupational burnout of was assessed by standard scorning.
  Results
  The results indicated that the majority of school teachers had burnout in both internal and external dimensions in mild level. In this study three dimensions of burnoutwere: Depersonalization(mild84.5%,moderate10.9%,sever4.6%),emotional exhaustion (mild 71.9%, moderate 18%, sever10.1%),diminished performance(mild86.7%,moderate11.1%,sever2.2%) negative significant association was founded with increasing age(p=0.002) and duration of work years(p=0.001) and burnout. We founded that positive significant association with increasing educational degree(p<0.05),gender (p<0.01), kind of house(p=0.003), psychological disorders(p=0.02), family dissatisfaction(p=0.031) and teacher’s burnout.
  Conclusion
  It seems that most people under study had mild occupational burnout, and acute occupational burnout was observed in some teachers (depersonalization 15.4%, emotional exhaustion28.1%) that need to more attention to them, because the role of teachers in our country is very important.
 • M. Kalantar Hormozi, I. Nabipour, M. Assadi, K. Asadipouya, S. Zendeboudi, Gh. Ranjbar Omrani Page 51
  Background
  subclnical hypothyroid (SCH), defined by a normal total or free T4 level and a midly Elevated TSH, is common in adults. Subclinical hypothyroid is a risk factor for developing hypothyroidism complication. the goal of screening is to identify and treatment patients with sublinical hypothyroid before they develop these complication.
  Methods
  The sample size of this study was the articles indexed in pubmed,ovid, tripdatabase, new spring link black coehrane, Elsevirer, Embase and contained the terms subclinical hypothyroid, Anti-tpo, Thyrotropin, levothyroxine trapy.
  Results
  831 articles were found that 75 articles were investigated for this issue. The results are discussed under. The subtile such as subclinical hypothyroid, screening for subclinical hypothyroid, Indication of treatment of Subclinical hypothyroid.
  Conclusion
  In this summary, we tried to review the current literature about definition, Indection of screening and treatment of subclinical hypothyroid and reach a comprehensive guidline for practical significance of this subject in routines practice.
 • H. Sarmadian, M. Dalvandi, R. Ghasemikhah, P. Mehrian, M. Assadi Page 61
  Hydatid cyst is a zoonotic infection caused by the larval stage of the worm Echinococcus granulosus. Although any organ could be infected, the involvement of the bone, brain and heart are uncommon. The brain involvement Prevalence varies in the hydatid disease. We present a 27-year-old man with 10 years history of Behcet disease and with an unusual occurrence of brain hydatidosis, diagnosed by MRI and histological findings. Removal of the cyst by surgery was successfully performed and Albendazole was administered for 4 weeks after the surgery (400 mg two times daily) accompanied MLP.