فهرست مطالب

فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی
سال پنجم شماره 3 (پیاپی 19، تابستان 1389)

 • تاریخ انتشار: 1389/06/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • دکتر فتاح ناظم صفحه 11
  هدف اساسی پژوهش حاضر، بررسی سلامت سازمانی مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامی است. جامعه آماری این پژوهش را تمام کارمندان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل می دهند. با روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای و طبقه بندی تعداد 558 نفر از کارمندان واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب شدند. ابزار سنجش عبارت از پرسشنامه سلامت سازمانی OHI است که روی کارکنان اجرا شد. نتایج تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون پیگردی LSD نشان داد که: 1- بین سلامت سازمانی دانشگاه آزاد اسلامی به تفکیک منطقه تفاوت معنی دار وجود دارد، 2- نتایج آزمون پیگردیLSD نیز حاکی از این است که میانگین نمره سلامت سازمانی منطقه 3 از منطقه 2بزرگتر است. برعکس نمره سلامت سازمانی منطقه 2 به همان اندازه از منطقه 3 کوچکتر است. میانگین نمره سلامت سازمانی منطقه 4 از مناطق 5، 6، 7، 9، 10 و12 بزرگتر است و برعکس نمره سلامت سازمانی سایر مناطق ذکر شده به همان اندازه از نمره سلامت سازمانی منطقه 4 کوچکتر است. میانگین نمره سلامت سازمانی منطقه 8 از مناطق 2، 3، 5، 6، 7،9، 10و 12 بزرگتر است و برعکس نمره سلامت سازمانی سایر مناطق ذکر شده به همان اندازه از نمره سلامت سازمانی منطقه 8 کوچکتر است. میانگین نمره سلامت سازمانی منطقه 11 از مناطق 5، 6، 7، 9، 10 و12 بزرگتر است و برعکس نمره سلامت سازمانی سایر مناطق ذکر شده به همان اندازه از نمره سلامت سازمانی منطقه 11 کوچکتر است.
  کلیدواژگان: سلامت سازمانی، دانشگاه آزاد اسلامی
 • علیرضا تلخابی علیشاه، رسول عباسی، کبری لشکری، غلامرضا تلخابی علیشاه صفحه 25
  هدف کلی از این پژوهش بررسی چگونگی استفاده معلمان از مهارت های ارتباطی در برخورد با دانش آموزان و رابطه آن با درصد قبولی دانش آموزان می باشد. نمونه آماری این پژوهش، 79 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران و 67 نفر از معلمان آن ها در سال تحصیلی 88-1387 می باشد که به روش تصادفی چند مرحله ای انتخاب شده اند. در این پژوهش از روش تحقیق پیمایشی استفاده شده است و ابزار اندازه گیری، پرسشنامه محقق ساخته ای است که بر اساس مهارت های ارتباطی برگرفته از ویژگی های اثربخشی ارتباطات میان-فردی (گشودگی، همدلی، حمایتگری، مثبت گرایی و تساوی)، تنظیم شده است و شامل 49 عبارت می باشد. اعتبار پرسشنامه بر پایه آلفای کرونباخ برابر 959/0 به دست آمده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از جدول فراوانی، آزمون تفاوت میانگین برای دو گروه مستقل، آزمون همبستگی، و جدول توافقی، تحت نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که بین نظر معلمان و دانش آموزان در مورد استفاده معلمان از مهارت های ارتباطی تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین معلمان زن نسبت به معلمان مرد در استفاده از مهارت های ارتباطی به نحو بهتری عمل می کنند و درصد قبولی دخترها نسبت به پسرها بالاتر است. همچنین بین استفاده معلمان از مهارت های ارتباطی و درصد قبولی دانش آموزان همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: مهارت های ارتباطی، رفتار کلاسی، معلمان، دانش آموزان، درصد قبولی
 • دکتر رمضان جهانیان صفحه 45
  این پژوهش با هدف بررسی و شناسایی راه های ایجاد و تقویت مشارکت مردم در آموزش و پرورش با روش پیمایشی اجرا گردیده است. حجم جامعه آماری این تحقیق همه مدیران مدارس به تعداد 927 نفر و کارکنان ادارات آموزش و پرورش استان 884 نفر و اولیای دانش آموزان به تعداد 153126 نفر و حجم نمونه آماری به کمک جدول تعیین حجم نمونه مورگان در هر یک از طبقات یاد شده به ترتیب عبارتند از 269 نفرمدیر، 265 نفر کارمند و 192 (2÷384) نفر ولی دانش آموز که با روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته که دارای 48 سوال پنج گزینه ای با استفاده از مقیاس پنج درجه ای لیکرت تهیه گردید. روایی پرسشنامه توسط بیست نفر از صاحب نظران بررسی شد و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آلفای کرانباخ محاسبه و ضریب پایایی72/0 به دست آمد. نتایج به دست آمده نشان داد که مهمترین راه های ایجاد و تقویت مشارکت مردم در آموزش و پرورش می تواند در شش قلمرو شامل: امور مربوط به آموزش و تدریس، امور مربوط به دانش آموزان، امور مربوط به کارکنان، رابطه مدرسه با جامعه، تجهیزات و امکانات مورد نیاز و امور مالی و اداری واحدهای آموزشی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: مشارکت، تقویت، مدیران مدارس، اولیای دانش آموزان، کارکنان ادارات، آموزش و پرورش
 • دکتر پری ناز بنی سی، مریم اسماعیلی لهمه صفحه 59
  هدف از انجام پژوهش حاضر، «بررسی رابطه ابعاد اصلی سازمان یادگیرنده بر اثربخشی مدیران مدارس راهنمایی منطقه 4» می باشد. روش تحقیق توصیفی- پس رویدادی می باشد که جامعه آماری آن 993 نفر با استفاده از جدول مورگان 300 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شده است. ابزار جمع آوری این پژوهش پرسشنامه های محقق ساخته بود که آلفای کرونباخ سازمان یادگیرنده 95/0 و اثربخشی مدیران 89/0 بدست آمده است. ابعاد اصلی سازمان یادگیرنده در مدارس راهنمایی منطقه 4 شهر تهران شامل: 1. مهارت شخصی، 2. الگوهای ذهنی، 3. چشم انداز مشترک، 4. یادگیری سیستمی، 5. تفکر سیستمی می باشد. وضع موجود ابعاد سازمان یادگیرنده در مدارس راهنمایی منطقه 4 شهر تهران در مؤلفه های الگوهای ذهنی و تفکر سیستمی کمی پایین تر از حد متوسط بوده و در سطح 05/0 معنادار نمی باشد ولی سایر مؤلفه ها مهارت های شخصی، یادگیری سیستمی و چشم انداز مشترک در حد متوسط یا کمی بالاتر از متوسط می باشد. هرچه الگوهای ذهنی بیشتر شود، رهبری معلمان افزایش خواهد یافت. بین چشم انداز مشترک و رهبری معلمان رابطه وجود ندارد. بین چشم انداز و اداره امور مدرسه و بین یادگیری سیستمی و اداره امور مدرسه و تفکر سیستمی و رهبری معلمان رابطه وجود ندارد. بین تفکر سیستمی با برخورد شایسته با معلمان و مهارت در ارزشیابی رابطه معنی داری وجود ندارد. هرچه یادگیری سیستمی بیشتر شود رهبری معلمان افزایش خواهد یافت.
  کلیدواژگان: سازمان یادگیرنده، اثربخشی، مهارت شخصی، الگوهای ذهنی
 • بتول فقیه آرام، نورانی محدصالح صفحه 73
  در این پژوهش، به بررسی جنسیت، فناوری اطلاعات و ارائه راهنما برای توسعه آن در دانشگاه آزاد اسلامی ایران پرداخته شده و اهداف اصلی به بررسی نقش استفاده از فناوری اطلاعات بر توسعه دانشگاه آزاد اسلامی و مقایسه دیدگاه نمونه های مؤنث و مذکر در استفاده از فناوری اطلاعات بر توسعه دانشگاه آزاد اسلامی معطوف است. طرح پژوهش حاضر توصیفی، از نوع زمینه یابی است. جامعه آماری پژوهش نیز شامل تمامی کارشناسان دانشگاه آزاد اسلامی می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، کارشناسان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر، به عنوان واحد نمونه گیری مدنظر قرار گرفتند که تعداد آن ها 109 نفر (66 نفر رسمی و 43 نفر قراردادی) می باشند. ابزار اندازه گیری مورد استفاده، پرسشنامه پژوهشگر ساخته است که دارای روایی و اعتبار مطلوب (88/0=α) می باشد. لازم به ذکر است، با استفاده از مدل آماری t تک گروهی و t دو گروه مستقل، به آزمون سؤال های پژوهش پرداخته شد. در نهایت، یافته های پژوهش نشان داد: 1- مردان بیشتر از زنان به نقش استفاده از فناوری اطلاعات بر توسعه دانشگاه آزاد اسلامی اعتقاد دارند و به آن می پردازند. 2- کارشناسان نقش استفاده از فناوری اطلاعات را بر توسعه دانشگاه آزاد اسلامی، در حد متوسط (یا مورد انتظار) می دانند.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات، کارشناس، توسعه
 • دکتر مسعود حقیقی، علی قاسمی صفحه 95
  هدف کلی این پژوهش، بررسی شیوه های بهینه سازی و کاربرد فناوری اطلاعات (IT) در مدارس متوسطه استان مرکزی می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، «توصیفی» است. جامعه ی آماری پژوهش حاضر، شامل کلیه دبیران شاغل در مدارس متوسطه اعم از نظری، فنی و حرفه ای، کار و دانش و پیش دانشگاهی (دخترانه وپسرانه) می باشد. که این افراد با سطوح تحصیلی متفاوت انتخاب شدند. به گونه ای که در ناحیه یک 880 و در ناحیه دو 620 نفر و در مجموعه 1509 نفر مشغول به کار هستند که در این بین محقق از جمعیت مذکور افرادی را که دارای 20 سال سابقه خدمت یا بالاتر هستند مورد مطالعه قرار داده است، به گونه ای که جامعه آماری 450 نفر اعلام می شود و نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان به تعداد 200 نفر و به شیوه تصادفی ساده انتخاب گردید.
  ابزار گردآوری اطلاعات پرسش نامه ی محقق ساخته می باشد که به تایید اساتید رسیده است. نتایج حاصل از اجرای آزمون ناپارامتریک (خی دو) نشان می دهد که نتایج به دست آمده از فرضیه ها از عمده ترین راه های کاربست فناوری اطلاعات در مدارس بوسیله دبیران است.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات (IT)، بهینه سازی، تجهیزات و امکانات
 • دکتر کامبیز کامکاری، فیروز کیومرثی، شهره شکرزاده صفحه 111
  در این تحقیق به بررسی اثرات فشار آورهای تحصیلی بر انگیزش تحصیلی دانشجویان دانشگاه های شهر تهران و حومه آن پرداخته شده و سوال های اصلی تحقیق بدین شرح مطرح گردید که آیا فشارآورهای تحصیلی پایین تر از حد متوسط است؟ آیا انگیزش تحصیلی دانشجویان پایین تر از حد متوسط است؟ و آیا فشارآورهای تحصیلی بر انگیزش تحصیلی موثر است؟ با تاکید بر اینکه فشارآورهای تحصیلی به عنوان متغیر مستقل در سه حیطه آموزشی، محتوای دروس و اجرای برنامه های آموزشی و انگیزش تحصیلی به عنوان متغیر وابسته و متغیر جنسیت به عنوان متغیر تعدیل کننده عنوان گردید، ساختار پژوهش طراحی شده و از بین جامعه آماری دانشجویان دانشگاه های استان تهران، تعداد 1600 نفر به عنوان نمونه با روش نمونه گیری طبقه ای از یک دانشگاه دولتی، آزاد، پیام نور و علمی -کاربردی انتخاب شدند. در نهایت با استفاده از مدل های آماری t تک گروهی، رگرسیون، تحلیل واریانس یکطرفه و t دو گروه مستقل به تحلیل داده های تجربی بدست آمده از دو پرسشنامه معتبر فشارآور های تحصیلی و انگیزش تحصیلی که بصورت میدانی جمع آوری شده بود، پرداخته شد. در نهایت مشخص شد با افزایش فشارآورهای تحصیلی، انگیزش تحصیلی کاهش می یابد و رابطه منفی معنی داری بین فشارآورهای آموزشی، محتوای دروس و اجرای برنامه های آموزشی با انگیزش تحصیلی وجود دارد. همچنین، میزان فشارآورهای تحصیلی بیشتر از حد متوسط ولی میزان انگیزش تحصیلی پایین تر از حد متوسط است. از این رو، پیشنهاد می شود که فشارآورهای تحصیلی کاهش یابد تا از این طریق بتوان شاهد افزایش انگیزش تحصیلی بود.
  کلیدواژگان: فشارآورها، فشارآورهای تحصیلی، انگیزش تحصیلی
 • دکتر کیانوش زهراکار، آزاده رضازاده، دکتر قدسی احقر صفحه 133
  هدف از این پژوهش بررسی اثربخشی آموزش مهارت حل مساله بر خودکارآمدی دانش آموزان می باشد. جامعه مورد مطالعه شامل همه دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهرستان رشت در سال تحصیلی89 - 1388 است. حجم نمونه طبق اصول علمی 30 نفر با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای تعیین شد. برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش از پرسشنامه خودکارآمدی عمومی و آموزش مهارت حل مساله طی هشت جلسه (2 ساعته) به مدت یک ماه استفاده گردید. پژوهش نیمه آموزشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل و مرحله پیگیری می باشد. برای تحلیل داده ها و بررسی سؤال های پژوهش از آزمون تی و تحلیل کوواریانس استفاده شد. سؤال های پژوهش عبارتند از: میزان خود کار آمدی دانش آموزان دختر دوره متوسطه چقدر است؟ آیا آموزش مهارت حل مساله بر خود کارآمدی دانش آموزان دختر دوره متوسطه موثر است؟ آیا آموزش مهارت حل مساله بر خود کارآمدی دانش آموزان دختر دوره متوسطه در طول زمان از پایداری مناسب برخوردار است؟
  نتایج پژوهش نشان داد که میزان خود کارآمدی دانش آموزانی که آموزش مهارت حل مساله دریافت کردند بیشتر از میزان خودکارآمدی دانش آموزانی است که آموزش مهارت حل مساله را دریافت نکرده اند. همچنین میزان خودکارآمدی دانش آموزان در طول زمان از پایداری مناسبی برخوردار است.
  کلیدواژگان: خودکارآمدی، مهارت حل مساله، دانش آموزان
|
 • Fattah Nazem Page 11
  The main purpose of the present study is to study the organizational health among different zones of the Islamic Azad University (IAU). The population of the study was comprised of all the IAU staffs. 558 participants were selected using stratifies random sampling. The research instrument was Organizational Health Inventory (OHI) which was administered on the participants. The results of one-way ANOVA and LSD follow-up test indicated that 1) there is a significant difference between organizational health indices in different zones, 2) The LSD follow-up test shows that the mean index of organizational health in zone 3 is more than of zone 2. The organizational health index in zone 4 is more than that in zones 5, 6, 7, 9, 10, 12 as small as that in zone 3 while the indices in other zones are smaller than zone 4. The mean index of zone 8 is larger than that in zones 2, 3, 5, 6, 9, 7, 10, 12. The mean index of zone 11 is more than that in zones 5, 6, 7, 9, 10, 12 while that index in other zones is smaller than that in zone 11.
 • Alireza Talkhabi Alishah, Rasool Abasi, Kobra Lashgari, Gholamreza Talkhabi Alishah Page 25
  The purpose of this research is to investigate how teachers use communication skills in their interaction with students and its relationship with students’ pass rate. The sample of the research included 79 first grade high school students from Tehran and 67 of their teachers in 2008-2009 academic year which was randomly chosen through high schools of Tehran. In this descriptive research, data were collected using a researcher-made questionnaire which was made based on effective traits of interpersonal relationship (openness, empathy, supportiveness, positivism and equality), for both teachers and students and included 49 items. The reliability of the questionnaire based on Cronbach alpha was obtained 0.959. Frequency table, independent-samples t-test, Pearson’s correlation coefficient r, and Chi Square were used in SPSS software for analyzing the data. The research results show that there is a meaningful difference between teachers’ and students’ opinion regarding teachers’ use of communication skills. Also, female teachers use communication skills in a better way than male teachers and girls pass rate is more than boys. Furthermore, there is a meaningful positive correlation among teachers using communication skills and students pass rate.
 • Ramezan Jahanian Page 45
  The purpose of the study was to identify the strategies to increase the public participation in education by using survey method. The population of the study included 927 school managers, 884 staffs of ministry of education in Semnan province, and 153126 students. According to Morgan sampling table, 269 managers, 265 staffs, and 192 (384/2) students’ parents were actually selected. The research instrument was a researcher-made questionnaire which consisted of 48 items in Likert scale. The validity of the instrument was examined by 20 experts, and its reliability was calculated by Cronbach Alpha method to be 0.72. The results of the study showed that the most important strategies to improve public participation in education can be listed in six areas. These areas include teaching, staffs’ affaires, students’ affaires, financial problems, school-society relationship, facilities and equipment.
 • Parinaz Banisi, Maryam Ismaieli Lehmali Page 59
  The present study was to do a survey on the relationships between the aspects of learner organization and the effectiveness of the junior high school’s principals in District 4 in Tehran. The research is a descriptive and post hoc study. Its population included 993 managers. According to Morgan sampling table, 300 received two questionnaires with Chronbach alpha of 0.95 for learner organization questionnaire, and 0.89 for the questionnaire for effectiveness of principals. The main aspect of learner organization in junior high schools of district 4 in Tehran consisted of personal skill, mental patterns, common perspective, systematic learning, and systematic thought. The current state of the aspects of learner organization in junior high schools of district 4 in Tehran, i.e., mental pattern and systematic thought, are at lower level than the average and is not at 0.05 level of significance. Other aspects, i.e., personal skill, systematic learning, and common perspective, are at the medium level or a little higher. The more the mental patterns, the more leadership teachers have. Also, there is no relationship between common perspective and teachers’ leadership. At the same time, there isnt any relationship between common perspective and management of school affairs, and between systematic thought and management of school affairs. No relationship is considered between systematic thought, the appropriate behavior with teachers, and the ability to evaluate. Moreover, the more systematic learning occurs, the higher teacher management would be.
 • Batoul Faghiharam, Norani Mohd Salleh Page 73
  This research attempts to explain the relation between gender and use of information technology and introduce a way to develop the use of information technology in Islamic Azad University in Iran. The goal of the study has been focused on comparison between men and women and the amount of information technology (IT) usage and also investigating the effect of IT among experts in Islamic Azad University. The design of the present study was a descriptive survey. The population comprised of all of the experts in Islamic Azad University in Islamshahr (N=109) who were selected through availability sampling. The instrument was a researcher-made questionnaire with desirable validity and reliability (α=0/88). Data analysis was done using one sample t-test and independent groups t-test. Finally, the findings of the research showed that men more than women use the information technology. Also, the use of IT in Islamic Azad University is considered to be average (or as was expected) by experts.
 • Masoud Haghighi, Ali Ghasemi Page 95
  The aim of this research was to study the optimizing methods and applications of information technology (IT) in high schools of Markazi province. It was an applied research and the method was descriptive. The population of the study included all the teachers working in high schools and pre-university schools (girls and boys) with various education statuses. Out of 880 teachers in region 1, 620 teachers in region 2, totally 1509, those with work experience of 20 years and more, totally 450, were selected. According to Morgan’s sampling table, 200 teachers were actually selected randomly as members of sample group. Research instrument was a researcher-made questionnaire whose validity was confirmed by teachers. Running non-parametric (Chi Square) indicated that teachers are the main factors in the development of IT in schools.
 • Kambiz Kamkari, Firouz Kiomarsi, Shohreh Shokrzadeh Page 111
  This study examines the effects of academic stress on the motivation of university students in Tehran and its suburb. It discusses the question whether the educational stress is lower than average index and whether motivation of students is lower than the average index? In this study, educational stress was considered as independent variable in three areas of education, course content, and educational program. Academic motivation was also the dependent variable and gender was considered as moderate variable. 1600 participants were randomly selected from among all the university students in Tehran including one from state, Islamic Azad, Payam-e-Noor, and Science and Technology universities. The research instruments were two questionnaires related to educational stress and academic motivation. The results of the data analysis using dependent t-test, regression, one-way ANOVA, and independent t-test indicated that there is a negative relationship between educational stress and academic motivation. Also, there is a significant negative correlation between educational stress, course content, educational program and academic motivation. Furthermore, educational stress was more than the norm but the academic motivation was lower than average. Therefore, it is suggested that the more educational stress is reduced, the more academic motivation is enhanced.
 • Kianoush Zahrakar, Azadeh Rezazadeh, Ghodsy Ahghar Page 133
  The purpose of the present research is to study the effectiveness of training problem-solving skills on students’ self-efficacy. The population of the research consisted of all female high school students of Rasht city. Sample size was determined according to the scientific principles and formula of sample size estimate. The sample consisted of 30 students (experimental group 15 students and control group 15 students) who were selected through multi-stage random sampling. Research design was experimental (pretest-posttest with control group). Problem-solving skills were trained to the students in experimental group for 8 sessions each lasting 2 hours. The research instrument was Sherer’s Self-efficacy Scale. T-test and analysis of covariance were used to analyze the data. The findings indicated that self-efficacy of students who received problem-solving training is more than that of the students who did not received training. Also, the self-efficacy of students shows appropriate stability during this time.