فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی گرگان - سال دوازدهم شماره 4 (پیاپی 36، زمستان 1389)
 • سال دوازدهم شماره 4 (پیاپی 36، زمستان 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/12/23
 • تعداد عناوین: 16
|
 • عباسعلی وفایی، حسین میلادی گرجی، حمیدرضا مقیمی، محمود عامری صفحه 1
  زمینه و هدف

  اثرات ضددردی، ضدالتهابی، ضد تب و شل کننده عضلات صاف در گونه های کاسیا مشخص شده است. این مطالعه به منظور تعیین اثر عصاره آبی میوه گیاه فلوس بر دوره خواب و سطح اضطراب موش کوچک آزمایشگاهی انجام گردید.

  روش بررسی

  در این مطالعه تجربی از 80 سر موش کوچک نر نژاد آلبینو به وزن 30- 25 گرم استفاده شد. حیوانات به صورت تصادفی در 8گروه ده تایی (شش گروه آزمایشی و دو گروه کنترل) قرار گرفتند. برای ارزیابی دوره خواب از روش ارزیابی خواب به روش رفتاری (Angel) استفاده گردید و حیوانات در سه گروه آزمایشی و یک گروه کنترل تقسیم شدند. برای ارزیابی سطح اضطراب، حیوانات به سه گروه آزمایشی و یک گروه کنترل تقسیم شدند و از ماز به علاوه ای مرتفع استفاده گردید و به مدت 5دقیقه شاخص های استاندارد ارزیابی اضطراب (تعداد ورود و مدت زمان سپری کردن در بازوی باز) از طریق مشاهده در آنها بررسی و ثبت گردید. به گروه های آزمایش سه دوز عصاره آبی میوه گیاه فلوس (250، 500 و1000 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن) و در گروه کنترل سالین به صورت داخل صفاقی تزریق شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که عصاره آبی میوه گیاه فلوس در هر سه دوز به طور قابل توجهی دوره خواب را در مقایسه با گروه کنترل افزایش می دهد [F(3، 39)=23.19، P<0.05)]. همچنین دوز 250 و 500 میلی گرم عصاره آبی میوه گیاه فلوس در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی داری موجب افزایش تعداد ورود [F (3، 39) = 24.21، P<0.05)] و مدت زمان سپری شده [F (3، 39) = 15.55، P<0.05)] در بازوی باز ماز به علاوه ای مرتفع گردید.

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد که عصاره آبی میوه گیاه فلوس باعث افزایش دوره خواب و کاهش سطح اضطراب در موش می گردد.

  کلیدواژگان: عصاره آبی میوه گیاه فلوس، دوره خواب، ضداضطراب، موش
 • مجید رستمی مقدم اردبیل، رضا دیده ور، مریم نسیمی صفحه 7
  زمینه و هدف

  تینه آورسیکالر یک عفونت شایع، خفیف و مزمن پوستی به صورت ماکول های کوچک و گرد متعدد با رنگ های مختلف سفید، صورتی یا قهوه ای است که توسط مخمر لیپوفیل به نام پتروسپوریوم اوربیکولاریس (مالاسزیا فورفور) و به طور شایع در قسمت فوقانی تنه ایجاد می گردد. این مطالعه به منظور مقایسه اثر تربینافین و کتوکونازول موضعی در درمان تینه آورسیکالر انجام شد.

  روش بررسی

  این کارآزمایی بالینی تصادفی شده دوسوکور روی 69 بیمار مبتلا به تینه آورسیکالر مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان امام خمینی (ره) اردبیل که با روش اسمیر قارچی عفونت آنها ثابت شده بود؛ طی سال های 87-1386 انجام شد. بیماران به طور تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. 35 بیمار با کرم تربینافین موضعی یک درصد و 34 بیمار با کرم کتوکونازول موضعی 2درصد، یک بار در روز به مدت دوهفته تحت درمان قرار گرفتند. 5 بیمار از گروه تربینافین و 4 بیمار از گروه کتوکونازول به دلیل عدم مراجعه برای پیگیری، از مطالعه خارج شدند. بیماران پس از پایان دوره درمان به مدت 3 ماه، به فاصله هر یک ماه، از نظر عود ضایعات مورد پیگیری و معاینه قرار گرفتند و میزان بهبودی و عود در پرونده بیماران طی هر دوره مراجعه ثبت گردید. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS-16 و آزمون های تی و کای اسکوئر تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  درصد بهبودی متوسط ضایعات یک ماه پس از شروع درمان در گروه تربینافین 20درصد و در گروه کتوکونازول 3.3% بود؛ ولی اختلاف بین دو گروه از نظر آماری معنی دار نبود. درصد بهبودی متوسط دو ماه پس از شروع درمان در گروه تربینافین 67.7% و در گروه کتوکونازول 60% حاصل شد که این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود. درصد بهبودی کامل سه ماه پس از درمان در گروه تربینافین 73.3% و در گروه کتوکونازول 10% به دست آمد (P<0.05). درصد اسمیر قارچی مثبت در پایان ماه سوم در گروه تربینافین 10% و در گروه کتوکونازول 36.7% به دست آمد (P<0.05).

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که تجویز تربینافین موضعی یک درصد در درمان تینه آورسیکالر به دنبال سه ماه پیگیری، موثرتر از کتوکونازول موضعی 2درصد می باشد.

  کلیدواژگان: تینه آورسیکالر، کتوکونازول، تربینافین، کارآزمایی بالینی
 • طناز احدی، محمد سالکی، محمد رازی، غلامرضا رئیسی، بیژن فروغ صفحه 12
  زمینه و هدف

  استئوآرتریت شایع ترین بیماری مفاصل سینوویال می باشد. این بیماری با تخریب پیشرونده غضروف مفصلی مشخص می شود. شیوع این بیماری در سنین سالمندی بوده و در راس علل ناتوانی در این سنین قرار دارد. علائم بیماری استئوآرتریت زانو به صورت درد، خشکی صبحگاهی و محدودیت حرکات مفصلی می باشد. این مطالعه به منظور مقایسه اثر مدالیته های فیزیکی و تمرین ایزومتریک بر علائم بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو انجام پذیرفت.

  روش بررسی

  این کارآزمایی بالینی تصادفی شده روی 40 بیمار مبتلا به استئوآرتریت زانو مراجعه کننده به درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی بیمارستان فیروزگر تهران در سال 1388 انجام شد. بیماران براساس علائم بالینی و رادیولوژیکی طبق معیارهای ACR انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه 20 نفره تحت درمان با مدالیته های فیزیکی (A) و تمرین ایزومتریک (B) قرار گرفتند. گروه A تحت درمان با مدالیته فیزیکی به مدت 12 جلسه (4 هفته) و گروه B تحت درمان با تمرین ایزومتریک در منزل (4 هفته) قرار گرفتند. برای ارزیابی از فرم پرسشنامه Koos استاندارد شده و نیز برای اندازه گیری شدت درد از مقیاس بصری درد (VAS) استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزاری آماری SPSS-11 و آزمون تی تحلیل شدند.

  یافته ها

  در گروه مدالیته فیزیکی میانگین کیفیت زندگی پس از مداخله افزایش و میانگین شدت درد و علائم بالینی شامل تورم و سفتی مفصل کاهش یافت (P<0.05). در گروه تمرین ایزومتریک میانگین شدت علائم بالینی کاهش و کیفیت زندگی پس از مداخله افزایش یافت (P<0.05). همچنین میانگین درجه بهبود فعالیت های روزمره زندگی پس از مداخله در گروه مدالیته فیزیکی به میزان معنی داری نسبت به گروه تمرین ایزومتریک بالاتر بود (P<0.05).

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد که مدالیته های فیزیکی و تمرین ایزومتریک زانو در بیماران مبتلا به استئوآرتریت به یک میزان باعث کاهش درد شده است؛ اما روش درمانی مدالیته های فیزیکی باعث بهبود معنی دار فعالیت های روزمره زندگی در مقایسه با روش درمانی تمرین ایزومتریک می گردد.

  کلیدواژگان: استئوآرتریت زانو، مدالیته فیزیکی، تمرین ایزومتریک، کیفیت زندگی، شدت درد
 • مرضیه حیدرزاده، زیبا مسیبی، امیرحسین موحدیان، فیروزه روناسیان، سیدغلامعباس موسوی، ایمان غفارپسند، سیدشهاب الدین ایزدی، الهام نظر صفحه 18
  زمینه و هدف

  آسم شایع ترین بیماری مزمن دستگاه تنفسی در طی دوران کودکی بوده و در حدود 8/4 میلیون کودک را در سراسر جهان در گیر کرده است. از طرفی شیوع و بروز این بیماری همچنان در حال افزایش می باشد. این مطالعه به منظور تعیین اثر دستگاه پیکفلومتری در کیفیت زندگی کودکان مبتلا به بیماری آسم انجام شد.

  روش بررسی

  در این کارآزمایی بالینی 80 کودک 7 تا 15 ساله مبتلا به بیماری آسم مراجعه کننده به درمانگاه بیمارستان شهیدبهشتی کاشان طی سال 1388 مطالعه شدند. پرسشنامه Susan Sylvia که سه قسمت اصلی داشت؛ برای هر کودک تکمیل گردید. سووالات در هر سه قسمت دارای 3 گزینه بود. 5 سوال در زمینه محدودیت فعالیت، 13 سوال در مورد نشانه های بیماری و 6 سوال در زمینه عملکردهای هیجانی بود. به هر سوال بین 1 تا 3 امتیاز تعلق گرفت و امتیاز کلی بین 23 تا 69 بود. سپس به آزمودنی ها آموزش داده شد که هر روز سه بار PEFR خود را با استفاده از دستگاه پیکفلومتری اندازه گیری و پس از هر بار استفاده، تصمیم درمانی جدیدی مطابق با نتیجه به دست آمده اخذ نمایند. پس از گذشت 3 ماه از زمان تحویل دستگاه و مراجعه مجدد به درمانگاه؛ پرسشنامه برای آنها تکمیل گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-15 و آزمون تی زوجی تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  میانگین سنی کودکان مبتلا به بیماری آسم 2.75+-8.82 سال بود. 33 نفر (41.3%) دختر و بقیه پسر بودند. میانگین امتیاز در قسمت کیفیت عملکردهای هیجانی کودکان مبتلا به آسم مورد مطالعه قبل استفاده از دستگاه پیکفلومتری 3.07+-13.1 و بعد از استفاده 3.7+-14.35 به دست آمد (P<0.05). میانگین امتیاز قسمت محدودیت در فعالیت ها قبل استفاده از دستگاه پیکفلومتری 1.57+-7.33 و بعد از استفاده 0.67+-8.47 تعیین گردید (P<0.05). میانگین امتیاز قسمت نشانه های بیماری قبل استفاده از دستگاه پیکفلومتری 5.13+-28.81 و بعد از استفاده 5.62+-32.02 بود (P<0.05). در نهایت امتیاز کلی کیفیت زندگی در این کودکان افزایش معنی داری را بعد استفاده از دستگاه پیکفلومتر نسبت به قبل از آن نشان داد (P<0.05).

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان دهنده افزایش کیفیت عملکردهای هیجانی، کاهش محدودیت در فعالیت ها و کاهش نشانه های بیماری آسم در کودکان بعد استفاده از دستگاه پیکفلومتری بود. لذا این روش مفید در برنامه مدیریت بیماران مبتلا به آسم به خصوص کودکان پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، کودکان، آسم، پیکفلومتری، کارآزمایی بالینی
 • مختار عراضپور، بصیر مجدالاسلامی، محمود بهرامی زاده، محمدعلی مردانی، محمدرضا کیهانی صفحه 24
  زمینه و هدف

  روش های متنوع جراحی و غیرجراحی برای درمان پارگی تاندون آشیل استفاده می شود. یکی از روش های درمان غیرجراحی پارگی تاندون آشیل، استفاده از بریس های عملکردی می باشد. این مطالعه به منظور مقایسه اثر بریس عملکردی با تحمل وزن و بدون تحمل وزن از تاندون پاتلا بر درمان بیماران مبتلا به پارگی تاندون آشیل انجام گردید.

  روش بررسی

  در این مطالعه شبه تجربی 17 بیمار مبتلا به پارگی تاندون آشیل مراجعه کننده به کلینیک های ارتوپدی فنی شهر تهران در سال 1387 بررسی شدند. 3 بیمار در طی مطالعه حذف شدند و 14 بیمار باقی مانده به طور تصادفی به دو گروه بریس عملکردی با تحمل وزن و بریس عملکردی بدون تحمل وزن از تاندون پاتلا تقسیم شدند. مقدار درد، قدرت پلانتار فلکشن و دورسی فلکشن و نیز مدت زمان لازم برای افزایش مقدار دورسی فلکشن بریس و رسیدن به وضعیت نوترال اندازه گیری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS-13 و آزمون های تی مستقل، تی زوجی و اسمیرونوف کولموگروف تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  سه نفر از 17 بیمار مطالعه را به پایان نرساندند. در هر گروه تفاوت میزان درد و قدرت دورسی فلکشن و پلانتار فلکشن در دو مرحله قبل و بعد از مداخله از نظر آماری معنی دار بود (P<0.05)؛ ولی بین دو گروه تفاوتی در میزان درد، قدرت دورسی فلکشن و پلانتار فلکشن از نظر آماری وجود نداشت.

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد که هر دو نوع بریس عملکردی با تحمل وزن و بریس عملکردی بدون تحمل وزن از تاندون پاتلا به یک میزان در کاهش درد و نیز مدت زمان لازم برای رسیدن مچ به وضعیت نوترال و افزایش قدرت دورسی فلکشن و پلانتار فلکشن بیماران موثر می باشند.

  کلیدواژگان: پارگی تاندون آشیل، بریس عملکردی، درد
 • مجید محمودی، اصغر آقامحمدی، حمید قادری، آنا عیساییان، موسی زرگر، علی خاجی، نیما رضایی، کورس دیوسالار، محمدعلی محققی صفحه 30
  زمینه و هدف

  بیماران فاقد طحال در خطر ابتلاء به عفونت باکتری های کپسول دار نظیر استرپتوکوک پنومونی می باشند و تزریق واکسن پلی ساکارید پنوموکوکال (Pneumovax 23) توصیه شده است. این مطالعه به منظور تعیین پاسخ ایمنی هومورال نسبت به آنتی ژن های واکسن پلی ساکارید پنوموکوکال در بیماران طحال برداری شده به علت ترومای طحال و یا ابتلاء به بیماری ترومبوسیتوپنی مزمن انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه مورد شاهدی قبل از عمل طحال برداری روی دو گروه از بیماران شامل 15 بیمار (11 مرد و 4 زن) ناشی از ترومای طحال و 20بیمار (10 مرد و 10 زن) مبتلا به ترومبوسیتوپنی مزمن (ITP) که به بیمارستان های ابن سینا و مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) تهران طی اردیبهشت 1386 لغایت مهر 1387 مراجعه نموده بودند؛ انجام شد. 40 فرد سالم مراجعه کننده به مرکز آسم و ایمونولوژی مرکز طبی کودکان که برای پیشگیری از ابتلاء به عفونت های پنوموکوکی توسط واکسن پلی ساکارید پنوموکوکال واکسینه شده بودند؛ به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند. به تمامی افراد سه گروه واکسن پلی ساکارید پنوموکوکال تزریق گردید. رقت آنتی بادی های IgG و IgG2 که به آنتی ژن های واکسن اختصاص داشتند؛ در سرم خون بیماران قبل از واکسیناسیون و 4 هفته بعد از واکسیناسیون با روش الیزا اندازه گیری گردید. از آزمون آماری تی برای مقایسه دو گروه و آزمون رگرسیون برای تعیین همبستگی دو متغیر استفاده شد.

  یافته ها

  بعد از واکسیناسیون، میانگین آنتی بادی IgG و یا IgG2 تولید شده علیه آنتی ژن های واکسن در گروه بیماران ITP به طور معنی داری کمتر از گروه شاهد و یا گروه تروما بود (P<0.05). در گروه تروما رقت آنتی بادی IgG و یا IgG2 تولید شده در مقایسه با گروه شاهد تفاوت معنی داری نداشت. از 20 بیمار مبتلا به ITP مورد مطالعه 9 نفر (45%) پاسخ ایمنی ضعیفی نسبت به آنتی ژن های واکسن نشان دادند.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که 45% از بیماران طحال برداری شده مبتلا به ترومبوسیتوپنی مزمن، نسبت به آنتی ژن های باکتری استرپتوکوک، ضعف ایمنی هومورال دارند.

  کلیدواژگان: طحال برداری، واکسن پنوموکوکال، ترومبوسیتوپنی مزمن، تروما
 • مرضیه اکبرزاده، فرشته مرادی، محمدحسین دباغ منش، پیمان جعفری، محمد ابراهیم پارسانژاد صفحه 37
  زمینه و هدف

  سندرم تخمدان پلی کیستیک (PCOS) یکی از شایع ترین اختلالات غدد اندوکرین در زنان است که 6-10% زنان در سنین باروری را درگیر می کند. در این بیماری وضعیت غیرطبیعی لیپوپروتئین ها شایع است. تجمع خانوادگی بالای سندرم تخمدان پلی کیستیک دلالت بر نقش وراثت در این بیماری دارد. این مطالعه به منظور تعیین سطح سرمی لیپوپروتئین ها در وابستگان درجه یک زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه مورد - شاهدی روی 107 نفر از وابستگان درجه یک افراد مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک (گروه مورد) و 107فرد سالم (گروه شاهد) از خانواده درجه یک زنان فاقد سابقه ابتلاء به PCOS از مراجعین به درمانگاه های زنان شیراز طی سال 1387 انجام شد. وابستگان درجه یک گروه مورد (پدر، مادر، خواهر و برادر) با شرط داشتن سن بالای 30 سال و سایر شرایط ورود به مطالعه، مصاحبه شدند و قسمت اول پرسشنامه که شامل اطلاعات دمو گرافیک بود؛ تکمیل شد. میزان 5سی سی نمونه خون از افراد مورد مطالعه برای تعیین سطح سرمی لیپوپروتئین های خون شامل کلسترول تام، تری گلیسرید، LDL-c و LDL-c گرفته شد.

  یافته ها

  میانگین های کلسترول تام، LDL-c و تری گلیسرید در گروه مورد به ترتیب 31.64+-191 و 4.06+-167 و 31.64+-191 میلی گرم دردسی لیتر تعیین شد. میانگین های کلسترول تام و LDL-c و تری گلیسرید در گروه شاهد به ترتیب 18.25+-158.25 و 21.33+-123 و 17.11+-120.42 میلی گرم دردسی لیتر تعیین شد. این تفاوت ها از نظر آماری معنی دار بود (P<0.05). میانگین HDL-c 6.95+-40.06 میلی گرم دردسی لیتر در گروه مورد کمتر از گروه شاهد 6.7+-45.9 میلی گرم دردسی لیتر بود (P<0.05).

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد که سطح سرمی لیپوپروتئین ها در وابستگان درجه یک زنان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک به طور معنی داری بالاتر از گروه شاهد می باشد.

  کلیدواژگان: سندرم تخمدان پلی کیستیک، لیپوپروتئین ها، کلسترول تام، تری گلیسرید، LDL، c
 • الهام کاشانی، افسانه تابنده، ابراهیم کریمی زارع، غلامرضا روشندل صفحه 46
  زمینه و هدف

  جفت سرراهی یکی از علل شایع خونریزی اواخر بارداری و حین زایمان است که با مورتالیتی و موربیدیتی در مادر و جنین همراه است. این مطالعه با هدف تعیین عوامل خطر و پیامد بارداری جفت سرراهی در مرکز آموزشی درمانی دزیانی گرگان انجام گردید.

  روش بررسی

  این مطالعه مورد شاهدی روی 33473 فردی که برای زایمان به مرکز آموزشی درمانی دزیانی گرگان طی سال های 1381 تا 1386مراجعه نمودند؛ انجام شد. همه افراد مبتلا به جفت سرراهی (82 نفر) به عنوان گروه مورد و 251 نفر از افراد بدون جفت سرراهی به عنوان گروه شاهد وارد مطالعه شدند. برای بررسی ارتباط متغیرها از آزمون تی استودنت و کای اسکوئر استفاده گردید.

  یافته ها

  از کل 33473 زایمان، 82 نفر (0.24%) با جفت سرراهی همراه بود. ختم حاملگی در زنان گروه مورد و شاهد به ترتیب در 96 درصد و 22 درصد از طریق سزارین انجام شد (P<0.05). بین بروز جفت سرراهی و سابقه سزارین ارتباط معنی داری مشاهده شد (P<0.05). فراوانی هیسترکتومی به دنبال جفت سرراهی در افراد دارای سابقه سزارین قبلی (24 درصد) به طور معنی داری بیشتر از موارد بدون سابقه سزارین (5 درصد) بود (P<0.05).

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان دهنده ارتباط قوی بین سابقه سزارین قبلی و هیسترکتومی ناشی از جفت سرراهی به علت چسبندگی های غیرطبیعی جفت بود. بنابراین پیشنهاد می شود که احتمال جفت سرراهی در مادرانی با سابقه سزارین قبلی مدنظرقرار گیرد.

  کلیدواژگان: جفت سرراهی، بارداری، سزارین، هیسترکتومی، خونریزی، سن مادر، تعداد بارداری
 • محسن مهدی نژاد کاشانی، علی خدایی صفحه 51
  زمینه و هدف

  میلیون ها زن در دنیا از قرص های جلوگیری از بارداری استفاده می کنند. از طرفی 16 تا 19درصد زنان مبتلا به میگرن و درصد بالایی نیز سردرد تنشی دارند. این مطالعه به منظور تعیین اثر قرص های جلوگیری از بارداری نوع ترکیبی با استروژن کم روی سردردهای میگرنی و تنشی انجام گردید.

  روش بررسی

  این مطالعه مورد شاهدی روی 344 زن مراجعه کننده به مرکز بهداشتی شماره 2 شهر مشهد طی سال 1387 انجام شد. زنانی که حداقل 3 ماه قرص جلوگیری از بارداری از نوع LD حاوی 0.03 میلی گرم اتینیل استرادیول و 0.15 میلی گرم لوونورژسترول مصرف کرده بودند؛ در گروه مورد (244 نفر) و زنانی (100 نفر) که قرص جلوگیری از بارداری را مصرف نکرده بودند؛ در گروه شاهد قرار گرفتند. برای تشخیص سردرد میگرنی و سردرد تنشی از معیارهای انجمن بین المللی سردرد استفاده شد. از آزمون کای اسکوئر برای مقایسه متغیرهای کیفی دوگروه استفاده شد. همچنین برای محاسبه نسبت شانس از تست دقیق فیشر، محاسبه فاصله اطمینان از رگرسیون لجستیگ و برای مقایسه متغیرهای رتبه ای (شدت سردرد) قبل و بعد از مصرف قرص از آزمون ویل کاکسون استفاده گردید.

  یافته ها

  فراوانی سردرد میگرنی در گروه مورد و شاهد به ترتیب 5 درصد و 6 درصد تعیین شد که این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود (OR=0.88، 95%CI: 0.3-2.69، P=0.804). فراوانی سردرد تنشی در گروه مورد و شاهد به ترتیب 12 درصد و 10 درصد به دست آمد و این تفاوت نیز از نظر آماری معنی دار نبود (OR=1.26، 95%CI: 0.56-2.86، P=0.055).

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد که مصرف قرص های جلوگیری از بارداری نوع LD تاثیری بر بروز، تشدید یا افزایش تعداد حملات ماهانه سردردهای میگرنی و تنشی ندارند.

  کلیدواژگان: قرص جلوگیری از بارداری، سردرد، میگرن
 • سیدمهدی سادات، رضوان ذبیح الهی، روح الله وهاب پور، سیدداور سیادت، فوزیه جوادی، عباس رضایی، کاظم پریور، محمدرضا آقاصادقی صفحه 55
  زمینه و هدف

  ویروس نقص ایمنی انسان (HIV) از خانواده رتروویریده و عامل سندرم نقص ایمنی اکتسابی (AIDS) می باشد. تهدیدی که عفونت HIV برای نظام سلامت جهانی ایجاد کرده؛ باعث شده است که مطالعه برای دستیابی به ترکیبات ضدویروسی جدید و همچنین طراحی و تولید واکسن HIV اهمیت ویژه ای پیدا کند. این مطالعه به منظور ساخت ویریون های HIV با توان یک سیکل همانندسازی با نام (Single Cycle Replicable) با استفاده از پروویروس های بدون آنزیم رونوشت بردار معکوس (RT) انجام شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه آزمایشگاهی ویریون هایی به نام SCR HIV با قابلیت یک سیکل تکثیر، به وسیله ترانسفکشن هم زمان سه پلاسمید pmzNL4-3، pMD2.G، pSPAX.2 به سلول های HEKتولید و سپس توان همانندسازی این ویریون ها در سه رده سلول MT-2، HEK و سلول های طحال موش با بررسی روش الیزا برای ترشح p24 و میزان تشکیل سنسیشیوم بررسی گردید. همچنین عفونت زایی ویریون های نسل دوم روی سلول های MT-2 مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها

  نتیجه بررسی های انجام شده نشان دهنده توان مناسب تولید ویریون های SCRدر تمامی سلول های مورد بررسی می باشد. همچنین تمامی آنتی ژن های HIV به شکل طبیعی خود به وسیله همانندسازی ویریون های SCR تولید می شوند؛ اما این اجسام ویروسی نسل دوم به طور کامل از نظر توانایی تکثیر، غیرفعال می باشند.

  نتیجه گیری

  این مطالعه توانست ویریون های SCR را تولید نماید که کاندید مناسبی برای واکسن HIV بوده و همچنین با توجه به توان یک سیکل زندگی ویریون های SCR نیازمند تمهیدات شدید ایمنی زیستی مورد نیاز در مطالعات رتروویروس ها نمی باشد.

  کلیدواژگان: ویروس نقص ایمنی انسان، ویریون با قابلیت یک سیکل تکثیر، واکسن
 • سیده صدیقه حسینی، شهلا رودبار محمدی، حمیدرضا جوشقانی، مهدی اسکندری صفحه 64
  زمینه و هدف

  کاندیدا آلبیکنس قارچی فرصت طلب است که در بیماران مبتلا به دیابت و ایدز به شکل پاتوژن در می آید. این قارچ طیف گسترده ای از عفونت ها از قبیل عفونت های سطحی پوست و مخاط تا عفونت های عمیق بافتی را در برمی گیرد. در این مطالعه اثر ضدقارچی نانو ذره اکسید روی و عامل سدیم دودسیل سولفات بر مهار رشد سویه استاندارد کاندیداآلبیکنس در مقایسه با داروی فلوکونازول بررسی شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه آزمایشگاهی اثرات ضدقارچی نانوذره اکسیدروی و سدیم دودسیل سولفات بر کاندیدا آلبیکنس استاندارد با روش میکروبراث دایلوشن در دو محیط جامد و مایع ارزیابی شد. در طی آزمایش های In Vitro مقادیر حداقل غلظت ممانعت کنندگی از رشد (MIC) برای مهارکنندگان مزبور براساس شمارش تعداد کلنی های قارچ در مقایسه با گروه شاهد مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  محدوده MIC برای نانوذره اکسیدروی 296-1.013 میکروگرم بر میلی لیتر، سدیم دودسیل سولفات 0.56-0.001 میکروگرم بر میلی لیتر و داروی فلوکونازول 128-0.062 میکروگرم بر میلی لیتر تعیین گردید.

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد که نانوذره اکسیدروی اثر ضدقارچی داشته و می تواند به عنوان گزینه مناسبی برای حذف کاندیداآلبیکنس در حیطه پزشکی به ویژه در ارتباط با وسایل پزشکی استفاده گردد.

  کلیدواژگان: کاندیدا آلبیکنس، نانو ذره اکسیدروی، سدیم دودسیل سولفات، MIC، فلوکونازول
 • فرشید باقری، محمدتقی پیوندی، علی بیرجندی، علی ذوالفقاری صفحه 70
  زمینه و هدف

  شکستگی های باز در 24 درصد موارد در ساق پا رخ می دهند و در بیشتر موارد با آسیب نسج نرم همراه بوده که زمینه ساز قطع عضو می باشد. یکی از راه های نجات اندام حمایت از استخوان و ترمیم و بازسازی نسج نرم از طریق عمل جراحی است. این مطالعه به منظور بررسی نتایج بازسازی نسج نرم در شکستگی های باز ساق پا انجام شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه توصیفی 59 بیمار دچار شکستگی باز ساق پا که در بخش جراحی استخوان بیمارستان شهیدکامیاب مشهد بستری بودند؛ طی سال های 86-1385 تحت عمل جراحی بازسازی نسج نرم قرارگرفتند. مشخصات فردی، نتایج اعمال جراحی و معاینات فیزیکی و رادیوگرافی در پرسشنامه جمع آوری و به وسیله آمار توصیفی و جداول توزیع فراوانی و آزمون کای اسکوئر پردازش گردید.

  یافته ها

  8 بیمار به دلیل عدم مراجعه مجدد از مطالعه خارج شدند و مطالعه روی 51 بیمار صورت گرفت. میانگین سنی بیماران 27.8+-32.2 سال تعیین گردید و 84.3% از بیماران مرد بودند. شکستگی باز ساق پا در 76.5% از نوع IIIB بود. نتایج عمل بازسازی نسج نرم در 76.5% با موفقیت همراه بود. جوش خوردگی تاخیری در 56.9%، عفونت عمقی و استئومیلیت در 43.3% وجود داشت. بین نتایج جراحی به عمل آمده از نظر زمان بازسازی نسج نرم با ایجاد یونیون و عفونت عمقی و استئومیلیت رابطه آماری معنی داری یافت شد (P<0.05). همچنین بین نتایج جراحی با ایجاد یونیون استئومیلیت رابطه آماری معنی داری یافت شد (P<0.05).

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد که عفونت عمقی، استئومیلیت و جوش خوردگی تاخیری به دنبال شکستگی باز با کمبود نسج نرم، شیوع بالایی دارد.

  کلیدواژگان: شکستگی باز ساق پا، بازسازی نسج نرم، جوش خوردگی تاخیری
 • محمدرضا دارابی، محمدمهدی رحمانی صفحه 75
  زمینه و هدف

  روش های بین دنده ای و فوق دنده ای راه معمول برای روش سنگ شکنی کلیه از طریق پوست (PCNL) در سنگ های کالیس فوقانی می باشند؛ ولی منجر به عوارض جانبی در ریه و پلور می شود. این مطالعه به منظور ارزیابی روش سنگ شکنی کلیه از طریق پوست در سنگ های کالیس فوقانی با دستیابی از طریق زیردنده ای انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه توصیفی روی 17 بیمار با سنگ های کالیس فوقانی به تعداد 1 الی 5 عدد به ابعاد 11الی 27 میلی متر که کاندیدای PCNL در مرکز ارولوژی بیمارستان امام رضا (ع) مشهد طی سال های 87-1386 شدند؛ انجام گردید. اولتراسونوگرافی و IVP قبل از عمل انجام شد. همچنین عمل PCNL در وضعیت پرون صورت پذیرفت و راهیابی به داخل کالیس فوقانی از طریق زیردنده ای در حین دم عمیق طول کشیده ایجاد شده توسط بیهوشی دهنده و با راهنمایی فلوروسکوپی انجام شد. سپس با گذاشتن گایدوایر و دیلاتاسیون 28 تا 30 فرنچ، شیت آمپلاتز گذاشته شد و نفروسکوپی انجام گردید.

  یافته ها

  17 بیمار (12 مرد و 5 زن) با سنگ های کالیس فوقانی مطالعه شدند. در 2 بیمار یکی به علت غیرطبیعی بودن و چرخش غیرطبیعی و در دیگری به علت سابقه عمل جراحی و عدم تحرک کلیه با تنفس عمیق؛ امکان دستیابی به کالیس فوقانی از طریق زیردنده ای فراهم نشد و از روش بین دنده ای استفاده گردید. در 5 بیمار سنگ های کوچک تر از یک سانتی متر با گراسپ خارج شدند. در 10 بیمار بعد از لیتوتریپسی پنوماتیک قطعات سنگ ها خارج گردید. 11 بیمار (73.3%) عاری از سنگ شدند. 4 بیمار باقی مانده سنگ بزرگ تر از 5 میلی متر داشتند که در 2 بیمار بعد از یک نوبت ESWL برطرف شدند. 3 بیمار نیازمند دیلاتاسیون گردن کالیس برای تخلیه کامل سنگ ها بودند. هیچ مورد عفونت، خونریزی نیازمند به ترانسفوزیون، هیدروتوراکس، پنوموتوراکس و اختلالات تنفسی در حین و یا پس از عمل دیده نشد. در یک بیمار تجمع مایع در اطراف کلیه با حدود 5سانتی متر، روز بعد از عمل مشخص گردید که با درمان نگهدارنده و آنتی بیوتیک در طی یک هفته کاهش یافت و پس از سه هفته برطرف شد.

  نتیجه گیری

  سنگ شکنی کلیه از طریق پوست به روش زیردنده ای راه کاری سالم و قابل انجام با عوارض کم است و آن را می توان جایگزین روش فوق دنده ای برای درمان سنگ های کالیس فوقانی نمود.

  کلیدواژگان: سنگ شکنی کلیه از طریق پوست، سنگ، کالیس فوقانی، زیردنده ای
 • سیمین جهانی، نسرین الهی، اشکان شاهین زاده، اشرف سادات حکیم، سیدمحمود لطیفی صفحه 80
  زمینه و هدف

  علی رغم اجرای استراتژی درمان کوتاه مدت تحت نظارت مستقیم (DOTs) هنوز سل یکی از ده علل مرگ و میر در کشورهای در حال توسعه است. عدم پذیرش درمان سل، رژیم های درمانی نامناسب، ضعف اجرایی و مدیریتی برنامه های کنترل سل باعث افزایش بروز آن شده است. این مطالعه به منظور تعیین ارتباط کیفیت پیروی از دستورات دارویی با سطح آگاهی و نگرش بیماران مبتلا به سل در شهر اهواز انجام گردید.

  روش بررسی

  این مطالعه توصیفی تحلیلی روی 167 بیمار بالای 12 سال مبتلا به سل تحت درمان در مراکز بهداشت شهر اهواز؛ طی مهر ماه لغایت بهمن ماه سال 1387 انجام شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه، مشاهده، آزمایش خلط و آزمایش ادراری پوتس کوزارت استفاده شد. روایی پرسشنامه به وسیله روش اعتبار محتوا و پایایی آن با روش انسجام درونی ابزار و ضریب آلفاکرونباخ 0.81 صورت گرفت. برای بررسی ارتباط بین متغیرها از آزمون کای اسکوئر استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که 52.7% بیماران پیروی کامل، 35.3% پیروی نسبی و 12% پیروی ضعیف از رژیم دارویی داشتند. ارتباط بین کیفیت پیروی از دستورات دارویی با سطح آگاهی و نگرش بیماران ارتباط آماری معنی داری داشت (P<0.05).

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد که تنها نیمی از بیماران پیروی کامل از دستورات دارویی داشتند. آگاهی و نگرش بیماران در کیفیت پیروی از دستورات دارویی موثر بود. گنجاندن برنامه آموزشی مدون و مداوم در پروتکل درمانی بیماران ضروری می باشد.

  کلیدواژگان: سل، DOTs، آگاهی، نگرش
 • فیروز امانی، انوشیروان کاظم نژاد، رضا حبیبی، ابراهیم حاجی زاده صفحه 85
  زمینه و هدف

  یکی از مولفه های مهم در برنامه ریزی های مربوط به سلامت هرجامعه، آمار و علل مرگ ومیر در آن جامعه است. این مطالعه به منظور تعیین روند تغییرات الگوی مرگ ومیر در ایران طی سال های 88-1350 انجام گردید.

  روش بررسی

  در این مطالعه توصیفی مقطعی اطلاعات مربوط به 9740656 متوفی ثبت شده در سازمان ثبت احوال کشوری در فاصله سال های 1350 تا 1388 مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. برای آنالیز روند تغییرات زمانی الگوی کلی مرگ ومیر از روش های گرافیکی و مقایسه تغییرات روند مرگ ومیرهای ثبتی طی سال های مورد بررسی استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-13 و روش های آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که 60.4% مرگ ومیرهای ثبت شده در نقاط روستایی و 39.6% در نقاط شهری بود. 61.1% مرگ ها در مردان و 38.9% در زنان رخ داده بود. شاخص مرگ ومیر خام در کشور ایران بر اساس آمارها از 13 نفر به ازای هر 1000 تولد زنده در سال های 75-1970 به رقم 5 نفر در سال های 10-2005 کاهش یافته است. شاخص امید به زندگی با 28.6% افزایش از رقم 55.2 سال در سال های 75-1970 به رقم 71 سال در سال های 10-2005 افزایش یافت.

  نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد که شاخص های مرگ ومیر در ایران در مقایسه با کل دنیا پایین تر بوده و یک کاهش عمومی در مرگ ومیر کودکان در کشور ایران طی سه دهه اخیر وجود داشته است. همچنین سیستم ثبت مرگ ومیر در کشور ایران نسبت به سال های قبل بهبود یافته است.

  کلیدواژگان: شاخص مرگ و میر، الگوی مرگ و میر، شاخص امید به زندگی، ایران
 • حمید آسایش، مصطفی قربانی، هادی سالاری، مرتضی منصوریان، رویا صفری صفحه 91
  زمینه و هدف
  سوءمصرف مواد مخدر یکی از معضلات و نگرانی های عمده جهان امروز است و از آنجا که برخی از این عوامل مؤثر فردی و خانوادگی قابلیت تغییر و اصلاح دارند؛ با شناخت آنها می توان برنامه های پیشگیرانه مؤرتر و مبتنی بر شواهد طراحی و اجرا کرد. این مطالعه با هدف تعیین ارتباط ویژگی های فردی و خانوادگی و گرایش افراد به سوء مصرف مواد مخدر در معتادین خود معرف مراجعه کننده به کلینیک ترک اعتیاد مرکز آموزشی درمانی 5 آذر گرگان اجرا گردید.
  روش بررسی
  این مطالعه مورد شاهدی روی 120 معتاد مراجعه کننده به کلینیک ترک اعتیاد مرکز آموزشی درمانی پنجم آذر گرگان به عنوان گروه مورد و 120 نفر همسان شده از نظر سن و جنس به عنوان گروه شاهد طی سال 1387 انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه توام با مصاحبه بود. از آزمون کای اسکوئر و تی مستقل برای تجزیه و تحلیل روابط بین متغیرها استفاده شد.
  یافته ها
  براساس یافته های این مطالعه، داشتن تحصیلات دبیرستانی (OR=4.63، 95%CI:1.78-12.02) و دیپلم (OR=15.58، 95%CI: 4.09-50) شانس گرایش به مواد مخدر را نسبت به تحصیلات دانشگاهی افزایش داد. داشتن دوست یا دوستان معتاد شانس گرایش فرد به سوء مصرف مواد را 7.32 برابر (CI95%: 4.09-13.13) و سابقه سیگاری بودن فرد در گذشته یا حال شانس گرایش به مواد مخدر را 12.35 برابر (CI95%:6.65-22.93) افزایش داده است. همچنین افراد دارای شغل دائم نسبت به افرادی که شغل موقت داشتند؛ شانس کمتری (OR=0.109، 95%CI: 6.65-22.93) برای گرایش به مواد مخدر داشتند.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که اعتیاد دوستان، مصرف سیگار، تحصیلات پایین و بیکاری در گرایش به مواد مخدر مؤثر می باشد؛ لذا اقداماتی برنامه ریزی شده برای کاهش این گونه عوامل خطر در بین افراد جامعه به ویژه جوانان، توسط خانواده و مسؤولین جامعه ضروری است.
  کلیدواژگان: سوء مصرف مواد مخدر، اعتیاد، تحصیلات، شغل
|
 • Vafaei Aa (Phd), Miladi, Gorgi H. (Msc), Moghimi Hr(Md), Ameri M. (Md) Page 1
  Background And Objective

  Several investigations have indicated the antinociceptive, anti-inflammatory, antipyretic effects and smooth muscle relaxant activity of Cassia species. This study was done to determine the effect of Cassia fistula on sleeping time and the level of anxiety in mice.

  Materials And Methods

  In this experimental study, 80 male albino mice (25-30 g) randomly allocated in 8 groups. For measuring the sleeping time we used the Angle method and animals were divided into three experimentals (250, 500 and 1000 mg/kg) and one control group. For evaluating of anxiety levels, animals randomly were divided into three experimentals and one control group, and elevated plus maze (EPM) model was used. The evaluation of anxiety indices included number and percent of time spent in open arm. Different doses of the aqueous extract of Cassia fistula (250, 500, 1000 mg/kg IP) were injected intraperitoneally to the treated groups. Controls were recived 10 ml/kg/BW normal saline intraperitoneally in both methods.

  Results

  The extract of Cassia fistula (250, 500 and 1000 mg/kg) significantly increased sleeping time [F (3, 39)=23.19, P<0.05]. Also open time [F (3,39)=15.55, P<0.05] and the number of open arm entries [F (3, 39)=24.21, P<0.05] were significantly in doses (250mg and 500 mg) were singnificantly more than control group, respectively (P<0.05).

  Conclusion

  This study showed that the aqueous extract of Cassia fistula fruit incerase the sleeping time and deereasing level of anxity in mice.

 • Rostami Mogaddam M. (Md), Didehvar R. (Md), Nasimi M Page 7
  Background And Objective

  Tinea versicolor is a common fungal infection of the skin caused by the dimorphic lipophilic yeast Pityrosporum orbicular (Malassezia furfur). Lesions begin as multiple small, circular macules of various colors. The upper trunk is most commonly affected due to the side effects of oral treatment and drug resistance, this study was done to compare the therapeutic efficacy of topical terbinafine versus topical ketoconazole in Tinea versicolor.

  Materials And Methods

  This Randomized double blind clinical trial study was conducted between 2008-09. Sixty nine patients with a clinical diagnosis of pityriasis versicolor confirmed by microscopic potassium hydroxide (KOH) examination were taken for the study. Patients randomly divided into 2 treatment groups: 35 patients in terbinafine group, treated by terbinafine 1% once daily for 2 weeks and 34 patients in ketoconazole group, treated with ketoconazole 2% once daily for 2 weeks. Five patients of terbinafine and 4 patients of ketoconazole groups were excluded due to lack of follow-up. Patients were followed up at monthly intervals for 3 months and recurrence and cure rate for each subject were recorded. Data was analyzed by SPSS-16, t student and Chi-Square test.

  Results

  The mean moderate cure rate obtained one month after treatment was 20% in terbinafine group versus 3.3% in ketoconazole group, and there was no any significant difference between two groups. The mean moderate cure rate two month after treatment was 67.7% in terbinafine group and 60% in ketoconazole group (P<0.05). The mean complete cure rate three month after treatment was 73.3% in terbinafine group and 10% in ketoconazole group (P<0.05). The percent of positive KOH examination, three month after treatment was 10% in terbinafine group and 36.7% in ketoconazole group (P<0.05).

  Conclusion

  This study showed that terbinafin is more effective than ketoconazole in treatment of tinea versicolor.

 • Ahadi T. (Md), Saleki M. (Md), Razi M. (Md), Raeisi Gh (Md), Forough B. (Md) Page 12
  Background And Objective

  Osteoarthritis is the most common joint disease and associated with degeneration of the joint cartilage. Its high prevalence, particulary in the elderly, and the high rate of disability related to disease make it a leading cause of disability. The symptoms of osteoarthritis are pain, morning stiffness and joint limited motion. This study was carired out to compare the effects of physical modalities and home based exercise training on symptoms and function of knee osteoarthritis.

  Materials And Methods

  In this randomized clinical trial study, fourty patients with knee osteoarthritis according to the American college of rheumatology (ACR) criteria randomly divided into two treatment groups. The physical modality group (A) received TENS, US and Hot pack at pain areas. The exercise group (B) received isometric exercise of the knee. Each group received 3 treatment sessions per week for 4 weeks. Evaluating measuring tools were pain intensity (based on Visual Analogue Scale: VAS) and function was measured with koos questionnare.

  Results

  Improvement in pain, quality of life, symptoms, sports and reduction, in pain intensity on VAS in the physical modality group after treatment were seen (P<0.05). Also significant improvement in symptoms and quality of life observed in the exercise group. Improvement in activity of daily life found in the physical modality group in comparison with exercise group (P<0.05).

  Conclusion

  This study showed that physical modality and exercise training reduce pain and improve quality of life, activity of daily life and sport in patients with the same rate. While activity of daily life improve more in physical modality method.

 • Heidarzade M. (Phd), Mosaiebi Z. (Phd), Movahedian M. (Phd), Ronasian F. (Msc), Mousavi Gha (Msc), Ghaffarpasand I., Izadi Sh, Nazar E Page 18
  Background And Objective

  Asthma is the most prevalent chronic disease during childhood and it is estimated that 4.8 million children involved in asthma all over the world and its prevalence and incidence is increasing. The aim of this study was to identify the peak-flow meter application on quality of life in asthmatic children.

  Materials And Methods

  This clinical trial study was done on 80 asthmatic children between 7 to 15 years old which referred to Shahid Beheshti hospital clinic in Kashan, Iran during 2009. Susan Sylvia questionnaire included 3 parts, was filled for every child. The questions in any section had three options in which there were 5 items in activity limitation, 13 questions in symptoms and 6 questions in emotional functions. Every question had 1 to 3 points and whole questionnaire taken 23 to 69 points. The children were learnt to measure their PEFR (Peak Expiratory Flow Rate) 3 times a day using Peak flow meter device and upon the results, the management procedure was changed. After 3 months the outcome were evaluated and data analyzed by SPSS-15 and paired t-test.

  Results

  Mean age of patients was 8.82±2.75 years old. Thirty three subjects (41.3%) were girl. The average score in emotional functions was 13.1±3.07 before and 14.35±3.7 after using peak-flow meter (P<0.05). The average score in activity limitation was 7.33±1.57 and 8.47±0.67 before and after using peak-flow meter, respectively (P<0.05). The average score in symptoms before and after pek-flow meter was 28.81±5.13 and 32.02±5.62, respectively (P<0.05). Finally total score of quality of life showed significant increase in children after using peak-flow meter (P<0.05).

  Conclusion

  This study showed that the application of pek-flow meter increase emotional functions, decrease limitation of activity and symptoms in asthmatic children. Therefore, it is suggested pek-flow meter dievice taking into account in asthma management of asthmatic patients particularly in children.

 • Arazpour M. (Msc), Majdoleslami B. (Phd), Bahramizadeh M. (Msc), Mardani Ma (Msc), Keyhani Mr (Msc) Page 24
  Background And Objective

  There has been considerable debate regarding the best treatment of the Achilles tendon rupture. One of the nonoperative treatment method for Achilles tendon rupture is using the functional brace. The aim of this study was to evaluate the effect of the functional brace with/without patellar tendon bearing on treatment of patients with Achilles tendon rupture.

  Materials And Methods

  In this semi expremental study, 17 patients with Achilles tendon rupture were recruited and randomly allocated into 2 groups: functional brace with patellar tendon bearing and functional brace without patellar tendon bearing. Pain, plantar and dorsi flexion strength and the required time for progressively increased dorsi flexion position in orthoses to reach the neutral position were measured. Data analyzed with SPSS-13, independent t-test and Smironov-Kolomogrov.

  Results

  Three patients were excluded during follow up and finally this study was done on 14 patients. The difference of the pain intensity and the plantar and dorsi flexion, in each group, before and after the intervention was significant (P<0.05), but the difference between two groups after intervention in all variables was not significant.

  Conclusion

  This study showed that both brace with/without patellar tendon bearing are effective on improvement of pain and the plantar flexion and dorsi flexion strength and also are effective in required time to reach the neutral position.

 • Mahmoodi M. (Phd), Aghamohammadi A. (Md), Ghaderi H. (Md), Isaeian A. (Phd), Zargar M. (Md), Khaji A. (Md), Rezaei N. (Phd), Divsalar K. (Msc), Mohagheghi Ma (Md) Page 30
  Background And Objective

  An increased risk of invasive infections with encapsulated bacteria such as Streptococcus pneumoniae has been described among splenectomized patients. Pneumococcal vaccination has been recommended in these patients. In this study, the serum antibody response to pneumococcal polysaccharide antigens in splenectomized patients with idiopathic thrombocytopenic purpura (ITP) or trauma who immunized with Pneumovax 23 was evaluated.

  Materials And Methods

  This case - control study was performed on two groups of patients including fifteen cases of trauma patients (11 male, 4 female) and twenty patients with ITP (10 male, 10 female) along with 40 healthy volunteers as controls who were immunized with Pneumovax 23 to prevent pneumococcal infections. All patients received the pneumococcal vaccine before splenectomy. The serum antibody response (IgG and IgG2) to pneumococcal antigens was determined by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) technique prior to vaccination and 4 weeks post-vaccination. Analyzing of data was performed using student t-test and linear regression test.

  Results

  The mean of post-vaccination IgG or IgG2 titer to the pneumococcal antigens in ITP patient group was significantly lower than those in controls or in trauma group (P<0.05). No significant differences in IgG or IgG2 antibody titer increase were found between trauma group and healthy control group. Response to immunization was poor in 9 of 20 ITP patients.

  Conclusion

  This study indicated that 45 percent of patients suffered from ITP who have undergone splenectomy responded poorly to pneumococcal antigens.

 • Akbarzadeh M. (Msc), Moradi F. (Msc), Dabbaghmanesh Mh (Md), Jafari P. (Phd), Parsanezhad Me (Md) Page 37
  Background And Objective

  Polycystic ovarian syndrome (PCOS) is one of the most prevalent (6-10%) endocrine glands disorders among child - bearing women. In addition to the patients, their first degree relatives are exposed to some risk factors such as abnormal lipoproteins. Due to high prevalence PCOS among women and the role of genetic factors in this abnormality, it is necessary to recognize high risk people particularly among first degree relative. Therefore this study was conducted to determine the level of serum lipoproteins in first degree relatives of patients with PCOS.

  Materials And Methods

  This case control study was done on 107 individuals of the first degree relatives of PCOS patients as cases and 107 normal individuals of the first degree of non-PCOS as controls in Shiraz, Iran during 2009. Participants completed a test assessing demographics and blood sample were taken from all participants in order to assay serum lipoproteins including total cholesterol, LDL, HDL and triglyceride. Data was analyzed by means of independent t-test and Fisher's exact test as well as Chi-Square.

  Results

  The means±SD of total cholesterol, HDLc and triglyceride in cases was 191±31.64, 167±4.06 and 191±31.64 mg/dl, respectively. The means±SD of total cholesterol, LDLc and triglyceride in controls was 158.25±18.25, 123±21.33 and 120.42±17.11 mg/dl, respectively. Serum level differences of LDL and triglyceride in cases and controls were significant (P<0.05). The means±SD of HDLc in cases and controls was 40.06±6.95 and 45.9±6.7 mg/dl, respectively (P<0.05).

  Conclusion

  This study showed that the serum level of lipoproteins in the first degree relatives of PCOS patients is significant higher than non-PCOS.

 • Kashani E. (Md), Tabandeh A. (Md), Karimi Zare E. (Md), Roshandel G. (Md) Page 46
  Background And Objective

  Placenta previa (PP) is a common cause of pri-partum bleeding leading to high mortality and morbidity in mothers and neonates. This study was conducted to determine risk factors and outcomes of PP in Golestan province of Iran.

  Materials And Methods

  This case-control study was done on pregnant women admitted for deliverly to the Dezyani hospital of Gorgan, Iran during 2002-07. All PP cases were recruited as case group and 251 non-PP ones were entered into the study as control group. Student t-test and Chi-Square test were used to assess the relationship between variables.

  Results

  In this study out of 33473 pregnant cases, 82 women (0.24%) had PP. The mean (±SD) age of mothers with PP was 28.5 (±6.2) years. There was a significant correlation between PP and delivery method (P<0.05). History of cesarean section was significantly higher in cases than controls (P<0.05). The prevalence of hysterectomy due to PP was significantly higher in women with history of cesarean section (24%) than other ones (5%) (P<0.05).

  Conclusion

  We found a significant relationship between history of cesarean section and hysterectomy due to PP. Therefore, PP should be considered in women with a history of cesarean section.

 • Mahdinejad Kashani M. (Md), Khodaee A. (Md) Page 51
  Background And Objective

  Millions of women in the world use oral contraceptive pills (OCPs). On the other hand %16 to %19 of women suffer from migraine and many of them have tension headaches. These women may wonder whether the consumption of OCPs is harmful for them. This study carried out to determine the effects of combined low estrogen oral contraceptive pills on migraine and tension headaches.

  Materials And Methods

  This case control study was done on 344 women which reffered to health care centers in Mashhad, Iran during 2009. Case group include 244 women which consumed oral contraceptive for at least three month. 100 women without OCPs consumption were considered as control group. The criteria of International Headache Society for migraine and tension headaches were used to diagnose headache. The severity and the frequency of headaches before and after the consumption of OCP were recorded. Data was analyzed by Chi-Square, Fisher exat, Logestic regresion and Wilcoxon tests.

  Results

  The frequency of migraine headache was 5% and 6% in case and control groups respectively. This different was not significant (OR=0.88, 95%CI: 0.3-2.69, P=0.804). The frequency of tension headache in cases and controls was 12% and 10%, respectively. This different was not significant (OR=1.26, 95%CI: 0.56-2.86, P=0.055).

  Conclusion

  This study showed that the consumption of OCPs, has no effects on the advent of migraine and tension headaches and do not increase the rate and severity of the attacks.

 • Sadat Sm (Msc), Zabihollahi R. (Md), Vahabpour R. (Msc), Siadat Sd (Phd), Javadi F. (Msc), Rezaei A. (Md), Parivar K. (Phd), Aghasadeghi Mr (Phd) Page 55
  Background And Objective

  Human immunodeficiency virus (HIV) belongs to the retroviridae family and is the agent of acquired immunodeficiency syndrome (AIDS). Treatment of HIV for the global health has made a special importance for the new antiviral drug discoveries in addition to HIV vaccine developments.

  Materials And Methods

  In this experimental study single cycle replicable (SCR) HIV-1 virions with the capability of one cycle of replication were produced by the co-transfection of three plasmids of pmzNL4-3, psPAX2 and pMD2.G to the HEK cells and their replication capacity of the first generation SCR visions in HEK 293T, MT-2, and mouse spleen cells was examined by p24-capture ELISA, syncytium formation assay. The infectivity of the SCR-produced virions was also analysed on MT-2 cells.

  Results

  Experiments showed the efficient production of SCR virions. Moreover, results indicated the replication potency of SCR virions on the investigated cells and the inactivity of the produced SCR HIV virions. Complete HIV antigens are expressed in their native forms by SCR virions, but this second viral particles lack the replication capacity.

  Conclusion

  SCR HIV virions produced in this study are capable of one cycle of replication and will be inactivated thereafter.These features make SCR virions as a good candidate for HIV vaccine studies. Moreover, considering the one cycle replication, SCR virions do not need the severe biosafety concerns involved in retrovirus studies.

 • Hosseini Ss (Bsc), Roudbar Mohammadi Sh (Phd), Joshaghani Hr (Phd), Eskandari M. (Msc) Page 64
  Background And Objective

  The Candida albicans is an opportunistic fungi that can be pathogenic in patients suffering from diabetes and AIDS. This organism can cause various infections such as superficial of the skin and mucosa to deep tissue infections. In this study the antifungal effects of ZnO and SDS on Candida albicans in comparison with Fluconazole were investigated.

  Materials And Methods

  This was an experimental study which evaluated the antifungal effects of biocide SDS and ZnO on Candida albicans by microbroth dilution assay in broth and agar medium. Minimum Inhibitory Concentration (MIC) was determinated for each inhibitor during colony count in comparison with control.

  Results

  MIC of ZnO was 1.013-296 µg/ml and for SDS and Fluconazole were 0.001-0.56 and 0.062-128 µg/ml respectively.

  Conclusion

  This study demonstrated antifungal activity of ZnO can be a candidates for the elimination of candida in medicine particular in medical instruments.

 • Bagheri F. (Md), Peyvandi Mt (Md), Birjandinezhad A. (Md), Zolfaghari A. (Md) Page 70
  Background And Objective

  Open fractures mostly appear in leg (24%), and often accompany with soft tissue defects that predispose the limb for amputation. One of the best ways for limb salvage is to support both bone and soft tissue by the means of soft tissue reconstructing surgeries. The aim of this study was to evaluate the outcomes of soft tissue reconstruction surgeries in legs open fractures.

  Materials And Methods

  This descriptive study was performed on 59 patients with leg open fractures and soft tissue reconstruction surgery at Shahid Kamyab hospital in Mashhad, North-East of Iran during 2004-05. Individual characteristic, clinical and physical examination, and outcome of the surgery were gathered in a questionnaire and analyzed by descriptive and Chi-Square test.

  Results

  Eight patients excluded and finally the study was done of 51 patients. Out of 51 patients 84.3% were male with mean age of 30 years. Leg open fractures in 76.5% of patients was IIIB type. Surgery was successful in 76.5% of patients. Delayed union occurred in 56.9% and osteomyelitis in 33.13% of patients. There was a correlation between the time of soft tissue reconstruction and union, deep infection and osteomyelitis (P<0.05).

  Conclusion

  This study showed that high frequency of deep infection, osteomyelitis and delayed union due to leg open fractures with lack of soft tissue.

 • Darabi Mr (Md), Rahmani Mm (Md) Page 75
  Background And Objective

  Intercostal and supracostal access tract are usual access for percoutaneous nephrolithotripsy (PCNL) for upper calices stones. But pleural complication of these tracts are high. This study was done to evalute percutaneous nephrolithotomy (PCNL) of upper calices with subcostal access.

  Materials And Methods

  Seventeen patients (12 males, 5 females) with stones limited to upper calices with diameters of 11-27 mm and 1-5 in numbers, candidated for PCNL. Ultrasonography and intravenous urography were performed for all patients prior to surgery. In all patients PCNL performed in prone position and access is made at prolonged and deep inspiration from subcostal with fluoroscopic guidance. Following access to upper calices, guide wire inserted and dilatation of tract up to 28 or 30 Fr informed. After insertion of 28 or 30 Fr Amplatz sheat nephroscopy performed.

  Results

  Two patients excluded and finally 15 patients were accounted. In 15 patients subcostal access performed successfully (88.2 %). In 5 patients stones of less than 10 mm extracted with grasps. In 10 patients after pneumatic lithotripsy, particles of tones removed. 11 patients rendered stone free (73.3%). 4 patients had residual stones of greater that 5 mm in minor calices that in 3 patients after single ESWL resolved. 3 patients needed infandibular dilatation for complete stone extraction. No infection, transfusion, pneumothorax, hydrothorax, respiratory discomfort in operation and post operation period were seen. In one patient a perirenal collection of liquid with diameter of 5 cm was detected. Perirenal collection of liquid was removed with preventional treatment and antibiotics regiments.

  Conclusion

  PCNL with subcostal access for upper calices stones is a feasible and safe with low complication and can be performed instead of supracostal access tracts.

 • Jahani S. (Msc), Elahi N. (Msc), Shahinzade A. (Msc), Hakim A. (Msc), Latifi Sm (Msc) Page 80
  Background And Objective

  Although directly observed treatment (DOT) strategy had decreased tuberculosis (TB) mortality, but in developing countries, TB is yet one of the leading cause of deaths. Inappropriate treatment regimens and poorly planned and one of the TB control programs have contributed to rise in its incidence. The purpose of this study was to describe knowledge, attitude and compliance with tuberculosis treatment.

  Materials And Methods

  This sescriptive – analytic study was done on 167 tuberculosis patients in Ahvaz-Iran during 2009. A questionnaire, observation, sputum smear, potts – cozart test (for detect of isoniazide metabolites in urine) was used for data collection. Reability of questionarie was determined by alpha-cronbach correlation method (α=0.81). Data analyzed with Chi-Square test.

  Results

  The findings showed that 52.7%, 35.3% and 12% of the patients demonstrated good, midscores and poor adherence to drug regiment respectively. Also there was a significant relation beween control of medication and knowledge and attitude in tuberculosis patients (P<0.05).

  Conclusion

  This study showed that a half of patients used medication according to DOT strategy, knowledge and attitude were effective on quality of adherence to the medication.

 • Amani F. (Phd), Kazemnejad A. (Phd), Habibi R. (Phd), Hajizadeh E. (Phd) Page 85
  Background And Objective

  Mortality rate and causes of death is one of the main components in health planning at each society. This study was done to show the pattern of mortality trends in Iran during 1970-2009.

  Materials And Methods

  In this cross-sectional descriptive study related data to 9740656 deaths registered in National Organization Civil Registration were surveyed and analyzed during 1970-2009. SPSS software and statistical descriptive methods were applied to evaluate the data.

  Results

  60.4% of all registered death was in rural areas. 61.1% were male. Crude death rate according the current statistics decreased from 13 per 1000 in 1970-75 to 5 per 1000 in 2005-09. Life expectancy with 28.6% increased from 55.2 years in 1970-75 to 71 years in 2005-09.

  Conclusion

  This study showed that all mortality indicators in Iran were lower than other part of the world. There was a general decreasing in infant mortality rate in last three decade. Also the death registry system has been improved during study years.

 • Asayesh H. (Msc), Qorbani M. (Msc), Salary H. (Md), Mansorian M. (Msc), Safari R. (Bsc) Page 91
  Background And Objective
  Substance abuse is a major concern all over the world. Due to some individual, familial and social factors the identification of related factors can help us to design a more effective strategies for the prevention of drug abuse. This study was performed to evaluate the relation between individual and familial characteristics with substance abuse tendency in self-introduced addicts.
  Materials And Methods
  This case control study was done on 120 addicted subjects referred to addiction clinic of 5Azar hospital, Gorgan, North of Iran and 120 matched non-addicted subjects were considared as controls. Data collections were performed by questionnaire and interview. Data analyzed with using T-test, Chi-Square and logistic regression.
  Results
  Univariate analysis showed that high school (OR=4.63, 95%CI: 1.78-12.02) and high school graduate subjects (OR=15.5, 95%CI: 4.9-50) showed higher tendency toward addiction compared to university educated people. History of substance abuse in friends (OR=7.33, 95%CI: 4.09-13.13) and previous and present cigarette smoking (OR=12.35, 95%CI: 6.65-22.93) increased abuse tendency. Permanent employment decreased abuse tendency (OR=0.109, 95%CI: 0.05-0.22) compared to temporary job.
  Conclusion
  This study showed that addicted friends, cigarette smoking, low level of education and temporary job increase drug abuse tendency.