فهرست مطالب

مطالعات زبان فرانسه - پیاپی 1 (Autumn-Winter 2009)
 • پیاپی 1 (Autumn-Winter 2009)
 • تاریخ انتشار: 1389/02/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • میشلین بارتولو صفحات 7-18
  برای مولانا جلال الدین رومی، شاعر بزرگ انسانگرای قرن هفتم که نه تنها شکوفه و ثمره ادب پارسی بلکه از چهره های اسرارآمیز و از عرفای مشهور تمامی زمانهاست، عشق اساس هستی است. وی که نمونه کامل قداست است، در آثار ورای زمان و مکان خویش، پیامی سرشار از عشق برای ما ارسال میدارد که بیانگر جهان شمولی افکار انسانی اواست و شوروهیجان ناشی ازآن تاثیر بسزائی بر ما دارد. به نظر او زندگی یعنی دوست داشتن. عشق، این مهم ترین عامل حیات با قدرتی شگرف، عامل اساسی زندگی است. چه بسا زندگی خود را فدای عشق کنیم. عشق به دیگری انواع و اقسام دارد؛ چه این عشق به طور عام به کل هستی، به تمامی همنوعان و تمامی مخلوقات باشد و چه به طور خاص، به دیگری یا به خداوند باشد. با ارزش دادن به ویژگیهای انسان، بروز این عشق یا بهتر بگوئیم، این دل به دیگری دادن، با در نظر گرفتن رجحان عشق الهی، ما را به سمتی سوق میدهد که خداوند را در تمامی ما خلق الله ببینیم، زیرا که تمامی آنها مخلوق خداوند هستند. به همین دلیل است که می گویند وقتی شخصی را دوست بدارید، در واقع خداوند را دوست میدارید. رومی در آثار خویش، به وصف ظرفیت عظیمی می پردازد که همانا قدرت عاشق شدن و دل به دیگری سپردن است و ودیعهای است که خداوند نزد انسان به امانت گذاشته است.
  کلیدواژگان: عارف مت فکر، انسانگرا، جهان شمولی، عشق به دیگری، عشق الهی
 • دکترحسن فروغی، ندا بهاران صفحات 19-31
  استاندال، در کنار بزرگانی همچون بالزاک، فلوبر و زولا، بی شک یکی از نویسندگان نام آور ادبیات فرانسه در قر ننوزدهم به حساب می آید.
  مقاله سعی کرده ایم که با نگاهی اسطورهای، به بررسی عناصر داستان در رمان معتقدیم نشانه هایی از اسطوره در عناصر ساختاری این داستان دیده میشود. برای اثبات ای ن امر و نشان دادن نشانه های اسطورهای این اثر، عناصری چون زمان، مکان و چهره های داستانی مورد مطالعه و بررس ی قرار گرفته است. در این راه، پس از نگاهی کوتاه به اسطوره و اسطوره شناسی، و با استعانت از اسطوره های یونان و رم باستان و همچنین اسطوره های موجود در ادبیات فرانسه، تلاش کردهایم نشان دهیم که مکانهای یاد شده در رمان از ابعادی اسطورهای برخوردارند، همچنان که زمان داستان نیز از نظر تاریخی دارای ویژگی اسطوره ایست و قهرمان داستان نیز از خصوصیات یک قهرمان اسطورهای برخوردارند.
  کلیدواژگان: استاندال، صومعه پارم، اسطوره، زمان، مکان، چهره داستانی
 • مژگان مهدوی زاده صفحه 47
  توصیف و تشریح متون به شیوه ساختار شناسی، سیری است قابل فهم و واضح که مفهوم ژنتیک را نیز در بر میگیرد و همان طور که میدانیم لوسین گلدمن، اولین کسی است که مطالعات و بررسیهای جامعه شناختی خود را «ساختار شناسی ژنتیک» نامید. گلدمن با سعی بر اعمال اصول اساسی شیوه مذکور بر علوم انسانی و بویژه بر نقد ادبی، شباهتها و تفاوتهائی بین مکتبهای مختلف نقد ادبی که گاه تکمیل کننده یکدیگر هستند پیدا کرد و متوجه شد که تمامی این مکاتب به نوعی با شیوه ساختار شناسی ژنتیک او مرتبطند. در واقع برای او، هر گونه تعادل رضایت بخشی بین ساختارهای فکری شخص مورد مطالعه و دنیای پیرامون او، منجر به وضعیتی می شود که در آن، این رفتار انسان است که دنیای پیرامونش را متحول میسازد. ولی آیا چنین بررسیهای جامعه شناختی میتواند مطمئنترین ابزار درک پدیدهشناسی ادبی باشد؟ آیا گلدمن از اهمیت «متن ادبی» غافل نشده است؟ وقتی فرد صرفا به عنوان عضوی از گروهی که به آن وابسته است معرفی میشود، هویت فرد در تقسیم بندیهای اجتماعی نادیده گرفته نخواهد شد؟ کدامین تفاوت راسین تراژدی نویس را از مولیر کمدی نویس متمایز میسازد؟ آیا هر دوی آنان متعلق به قرن هفدهم فرانسه نبودند و در زمان سلطنت لوئی چهاردهم نمی- زیستند؟ آیا نهایتا وجه اجتماعی بدون در نظر گرفتن وجه فردی مفهومی خواهد یافت؟
  کلیدواژگان: ساختار شناسی ژنتیک، متاکریتیک، پدیده شناسی ادبی، وجه اجتماعی، وجه فردی
 • انورالسادات میر علایی صفحه 57
  نویسندگان بزرگ قرن بیستم فرانسه به بازبینی اسطوره ها پرداخته اند. کوکتو نمایش معروف «ماشین جهنمی» از اسطوره «ادیپ» بهره گرفت. سارتر در کتاب ارفه را نوشت و درمگس ها به اسطوره «اورست» پرداخت و ژیرودو در آمفی تریونمستثنی نیست. نمایشنامه عرضه میدارد.
  آنوی در این نمایشنامه، در استفاده از اسطوره چه هدفی را دنبال میکرده است؟ آیا از اسطوره جهت نوعی سرپوشبرای بیان عقاید سیاسی خود در زمان اشغال فرانسه استفاده کرده است؟ کتابهای درسی فرانسه به چه صورت این نمایشنامه را ارائه دادهاند و تاکید را بر کدام قسمت اسطوره نهاده اند؟
  در نتیجه هدف از این مقاله ارائه این مطلب است که اگر در زمان گذشته ترژادی مقابله عدالت با سرنوشت بشری بود و اراده خدایان رکن اصلی آن تراژدی محسوب میشده، تراژدی مدرن نوعی مبارزه فردی با قدرت حاکمه و نپذیرفتن خوشبختی با تندادن به مرگ است و این مسئله در کتابهای درسی بطور روشن بیان نشده است.
  کلیدواژگان: کتابهای درسی، تئاتر، تراژدی، آنتیگون، اسطوره
 • سید جمال موسوی صفحه 67
  امروزه با آثار بسیار زیادی، از سویی راجع به دین و از سوی دیگر راجع به زبان، تحول، و معناداری هرکدام از آنها در زمانهای مختلف، برخورد داریم. اما درباره زبان دین آثار کمی وجود دارد. این مقاله در خصوص مس اله زبان دین با تکیه بر آثار نویسندهای معاصر بحث میکند که سعی دارد از روش عادی برقراری ارتباط خارج شود. سخن از موریس بله است که آثار غنی او شامل گفتمانهای متعددی برای ذکر فقدان کلامی الهی است، کلامی که بتواند به فجایع یا حداقل بدبختیهای انسان در سراسر دنیا پایان دهد. در مورد آثار این نویسنده کتاب نقدی وجود ندارد ولی مقالات بسیاری در مورد کتابهای وی نوشته شده است. این مقاله شامل سه بخش است که به روشن ساختن گفتمانهای گوناگون این نویسنده با هدف انتقال پیام زبان دین از طریق زبانی قابل مفهوم برای همه می پردازد.
  کلیدواژگان: دین، کلام، جامعه، خرد، روانکاوی، عشق، گفتمان
 • مسعود نظری دوست، ویدا شاه طالبی حسین آبادی صفحه 77
  عبور از میلان اثری است از میشل بوتور، رمان نویس، فیلسوف و منتقد قرن بیستم. به رغم آنکه این اثر نوعی گذر می باشد، خوانندهای که به مطالعه رمانهای رئالیس تی عادت «رمان نو» بین شیوه رئالیستی سنتی و هنرجسورانه کرده، می تواند این اثر را به راحتی بخواند. اما اندک اندک،در نظر خواننده نقاط افتراق آشکار می شود و رما نی نو ظاهر میشود، رمانی که مهمترین ویژگیهای آن عبارت است ازنحوه ارائه واقعیت. هدف این مقاله بررسی وجوه اشتراک و افتراق این رمان با رمان رئالیستی سنتی است. در این مقاله خواهیم دید که برخلاف آثار رئالیستی، ای ن اثر واقعیتی را نشان نمیدهد که نویسنده درک و تفسیر کرده است؛ این رمان سرشار از نمادها و قطعاتی است که خواننده خود باید آنها را به هم ربط دهد تا پیچیدگی واقعیت را کشف و درک کند. نویسنده صرفا به ذکر رفتار، گفتار و افکار شخصیتها بسنده میکند.
  کلیدواژگان: توصیف، شخصیت، رمان نو، نماد، واقعیت
 • محمد جواد شکریان زینی صفحه 91
  آثار قبل از جنگ ژان ژیونو، بویژه سه رمان اول نویسنده، مملو از صحنه های خشن و خونین است. البته به لحاظ کمی و کیفی این صحنه ها از رمانی به رمان دیگر دستخوش تغییر و دگرگونی میشوند. باورهای سحرآمیز و اساطیری نویسنده در مورد پیدایش جهان وی را بر آن میدارد که اشیاء را همچون عوامل انسانی وارد عرصه داستان کند. انسان و عوامل طبیعی در این آثار به رقابت با یکدیگر برمیخیزند و گاهی نیز تا انتقامجویی از هم پیش میروند. در مقالهی حاضر برآنیم که خشونت و ویژگیهای اعتقادی آن را در آثار یاد شده بر شماریم. از همین رو وابستگی متقابل، تعامل، اختلال، آشفتگی و سرانجام مواجهه خانمان برانداز نیروهای «مقدس» و «نا مقدس» را مورد توجه قرار خواهیم داد. هنگامی که نزاع میان دو نیروی یاد شده به اوج میرسد، تنها یک راه حل خونین می - تواند موثر باشد. بررسی راه خروج جامعه بدوی از بحران و ادامه بقای آن پس از اهدای قربانی پایان بخش این کار تحقیقی خواهد بود.
  کلیدواژگان: مقدس، نا مقدس، خشونت، جامعه، قربانی، خونریزی، انتقام
|
 • Micheline Bartolo Pages 7-18
  To Molana Jalaleddin Rumi, the foremost poet of the seventh century, who is not only the blossom of the Persian literature but also a mysterious and a renowned gnostic of all time, passion is the essence of life. He, who is regarded as scared, conveys a strong message of passion to his readers by his definitive works and represents his worldwide- human thoughts as well. Reading his works produces significant effects on its readers. To his way of thinking, life means passion. Love, which is the most important reason of life, is the principal reason of life. One may sacrifice his/her life to love. Passion for others is many and varied; either for the whole universe including all humankind and creatures in general or for the others or the divine love in particular. Given the fact that divine love is the most superior type of love, and when high value is placed on the human characteristics, expression of this love. i.e., falling in love with others, contributes to a better demonstration of God in all creatures because they are all God's creatures. That is why it is said when one is attracted to someone;in fact s/he is in love with God. In his works, Rumi points out to a great natural capacity which is, in fact, the power of love and has been entrusted with human beings by God.
  Keywords: Molana Jalaleddin Rumi, Divine love, life, Persian literature
 • Hassan Foroughi Pages 19-31
  Stendhal, along with Balzac, Flaubert, and Zola, is undoubtedly one of the greatest writers in the 19 th C, France. La Chartreuse de Parme as well as the LeRouge et Le oir the elements of story in the novel perspective, because there are strong traces of mythology in this novel. In this regard and in order to pin point the mythical elements in this novel, such elements as time, place, and story figures have been studied. Following a brief survey of myths and mythology, and based on ancient Greek and Roman myths as well as the extant myths in French literature, we have tried to demonstrate that places mentioned in the story, as well as the historical time fame, are mythical. And the novel’s hero has also mythical characteristics.
  Keywords: Stendhal, La Chartreuse de Parme, myth, time, place, personage
 • Mojgan Mahdavi Zadeh Page 47
  Lucien Goldmann called his research the “genetic structuralism”. By using the principles of this method, in human sciences generally, and in critic literature particularly, Goldmann has discovered the similarities and differences between the big complementary schools of critic literature that attached themselves to his method. For him, the genetic structuralism, by hypothesis, is that human behavior is a try to give an answer significant to a particular situation. In fact, for him, the harmony between the mental structure and the external world leads to a situation by which the human behavior can change the world. But can this social research be the most certain instrument for literal phenomenology? Has Goldmann not forgotten the literary text? When someone is nothing but an element of a social class, doesn’t his individual personality disappear totally in the aspirations of his society? What differences distinguish between the tragedy writer Racine and the comic writer Molière? Didn’t they live both during the reign of Louis XIV in the seventeenth century? Is the social identity really beyond the individual identity?
  Keywords: genetic structuralism, metacritic, structuralism, literature
 • Anvarossadat Miralaei Page 57
  French great writers have tried to revive myths. The famous authors of 20 the century use the Greek myths. Cocteau in his Orphé, Sartre in Giraudoux in example of such great writers. What was the goal of Anouilh by writing Antigone and using Greek myths? Did he use the myths for hiding his political beliefs in the time of occupation? How has this been reflected in French textbooks? Which part/s has been emphasized? What are the goals of textbooks by presenting some parts of such plays? We know that this play on the surface is a mythological play but actually tries to depict resistance and war. In this paper, an attempt is made to show that while in the past tragedy was used to depict the struggle between man and his destiny today modern tragedy depicts a kind of individual struggle between man and an authority by accepting death.This is a point which seems to have been ignored in French textbooks.
  Keywords: French textbooks, theatre, Antigone, myth
 • Seyed Djamal Mousavi Shirazi Page 67
  There are many works today about religion on the one hand, and language on the other hand, about their meaning and evolution in different ages. However,there are few works on the religious language. This paper discusses the problem of religious language, based on the works of an author who tries to go out of ordinary way of communication. It is about Maurice Bellet whose rich works consist of diverse discourses announcing the lack of a divine Word, a Word able to bring to an end the catastrophes if not the misery of human being all over the world. There is no critical book on this author, yet there are many papers on his different books. This paper consists of three parts dealing with elucidation of author’s diverse discourses that aim at transferring the message of the religious language by a language within the reach of every one.
  Keywords: religion, word, society, reason, psychoanalysis, love, discourse
 • Masoud, Azri, Doust, Vida Shahtalebi Hossein, Abadi Page 77
  Passage de Milan philosopher and critic. and New Roman, an audacious art which can be read and understood by a reader typically used to realistic novels; however, differences and distinctions gradually reveal themselves and a new novel with its own distinctive characteristics emerges, the most important being the way reality is presented. This article intends to make a comparison and contrast between this novel and traditional realistic novels. In this research, it has been shown that unlike realistic works, this novel does not refer to a reality digested and interpreted by the novelist himself; the novel is also depleted with symbols and fragments. It is the reader who relates these pieces and fragments together so that he can perceive and understand the complexity of the reality. The author just suggests a number of gestures, words and ideas.
  Keywords: description, personage, new Novel, symbol, reality
 • Mohammad Javad Shokrian Page 91
  Jean Giono’s works before the Second World War (especially his first three novels) are full of violence and cruelty. There are, however, differences among novels in terms of quantity and quality of violence in his novels. The mythical beliefs of the writer bring things into his stories similar to human elements. The human being and natural elements come into competition with each other and even sometimes take revenge. The present paper aims at investigating violence and its religious features. We firstly emonstrate the interdependence, interaction and catastrophic confusion between "sacred" and "non-sacred" forces. Then we consider the moderate approach of the primitive community to tackle the problem and to survive through sacrifice.
  Keywords: sacred, non, sacred, violence, sacrifice, community