فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی مازندران - پیاپی 79 (آذر و دی 1389)
 • پیاپی 79 (آذر و دی 1389)
 • تاریخ انتشار: 1389/10/11
 • تعداد عناوین: 11
|
 • جمشید یزدانی چراتی، سودابه زارع، الهه قربانپور، بیژن شعبانخانی صفحه 2
  سابقه و هدف
  سرطان معده دومین عامل مرگ در بین مرگ های ناشی از سرطان در جهان و یکی از مهم ترین عوامل مرگ و میر در استان مازندران محسوب می شود. بنابراین مطالعه حاضر برای تبیین الگوی جغرافیایی مرگ و میر ناشی از سرطان معده در استان مازندران و شناسایی نقاط پر خطر انجام گرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی و دوره مورد مطالعه سال های 1380 تا 1384بود. تعداد بیمارانی که به علت ابتلا به سرطان معده در دوره فوق در استان مازندران فوت کرده اند برابر 1663 نفر بوده است. داده ها براساس متغیرهای سن و جنس و مکان زندگی از دفتر ثبت بیماری استخراج و در قالب روش های آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار WÏN BÜGS تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  در میان افراد مورد بررسی 1210 نفر (8/72درصد) مرد و 453 نفر (2/27درصد) زن بوده اند. با استفاده از آمار توصیفی میانگین سنی در مردان 66 سال و در زنان 9/69 سال بدست آمد و با انجام آنالیز تک متغیره مشاهده شد که بروز این بیماری در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری می باشد(05/0(p<.
  استنتاج
  این مطالعه نشان داد که مرگ و میر ناشی از بیماری سرطان معده در سنین بالای 50 سال بیشتر اتفاق می افتد. همچنین می توان گفت مرگ و میر بیماران مبتلا به این بیماری، در مردان دو برابر بیشتر از زنان و در مناطق روستایی بیش از مناطق شهری است.
  کلیدواژگان: سرطان معده، مرگ و میر، الگوی جغرافیایی
 • زهرا کاشی، عذرا اخی، مریم برومند، عادله بهار، مریم مبینی صفحه 9
  سابقه و هدف
  با توجه به شیوع بالای دیابت و هیپوتیروئیدی در جامعه و اختلالات ناشی از همراهی این دو بیماری، این مطالعه با هدف بررسی همراهی بین دیابت نوع دو با هیپوتیروئیدی طراحی گردید.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه که به صورت مورد- شاهدی انجام شد 103 بیمار دیابتی نوع دو و 103 فرد سالم تحت بررسی قرارگرفتند. هر دوگروه از نظر سن و جنس و سابقه مثبت بیماری تیروئید در خانواده با هم همانندسازی شدند. سطح سرمی هورمون های تیروئیدی، Ânti-thyroid peroxidase antibody (Ânti-TPÔ)، FBS، تری گلیسرید، کلسترول، HDL و LDL در تمامی افراد مورد مطالعه تحت سنجش قرار گرفت. داده ها پس از ثبت با استفاده از آزمون های آماری توصیفی و T-test و X2 مورد آنالیز قرار گرفتند.
  یافته ها
  از 103 فرد مورد مطالعه در هر دو گروه مورد و شاهد 14 نفر مرد (5/13 درصد) و89 نفر زن (5/86 درصد) بودند. شیوع هیپوتیروئیدی در گروه دیابتی 5/17 درصد و در گروه شاهد 2/26 درصد بدست آمد که اختلاف معنی دار نداشت (05/0p>). نوع هیپوتیروئیدی در 28 درصد موارد جمعیت دیابتی و 55 درصد افراد گروه کنترل از نوع اتوایمیون بود (05/0p<).
  استنتاج
  نتایج این مطالعه نشان داد که شیوع هیپوتیروئیدی در افراد دیابتی مانند شیوع آن در جمعیت عمومی بالاست. با توجه به اثرات دو بیماری بر روی یکدیگر، توصیه می شود تمام بیماران دیابتی از نظر اختلالات تیروئید تحت ارزیابی و درمان مناسب قرار گیرند.
  کلیدواژگان: هیپوتیروئیدیسم، دیابت قندی نوع دو، هیپوتیروئیدی اتوایمیون
 • شروین ضیاء بخش طبری، ملیحه بنی حسن صفحه 16
  سابقه و هدف
  دیابت ملیتوس با بیماری شریان کرونری همراه بوده و تعداد زیادی از بیماران دیابتی تحت ÇÂBG (بای پس عروق کرونر) قرار می گیرند. هدف این مطالعه بررسی و تشخیص ارتباط سطح بالای HbÂ1c با افزایش عوارض بعد از عمل و مرگ و میر در بیماران تحت ÇÂBG بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه غیرمداخله ای در 6 ماهه اول سال 1388 بر روی 135 بیمار که در مرکز قلب مازندران و بیمارستان شفای ساری تحت عمل انتخابی یا اورژانسی بای پس عروق کرونر قرار گرفته بودند، انجام شده سطح HbÂ1c در تمام بیماران قبل ازعمل اندازه گیری شد و بیمارن برای 6 ماه بعد ازعمل از نظر عوارض و مرگ و میر مورد پیگیری قرارگرفتند.
  یافته ها
  از 135 بیمار مورد مطالعه (83 مرد و 52 زن) که جهت جراحی اورژانسی و انتخابی بای پس بستری شده بودند، 88 نفر (65 درصد) غیردیابتی و 47نفر (9/34 درصد) دیابتی بودند. میانگین سنی 52 با محدوده سنی 33 تا 78 سال بود. سطوح HbÂ1c مطلوب در 48 بیمار (5/35 درصد) غیر دیابتی و در 24 بیمار (17 درصد) دیابتی دیده شد(05/0p>). عفونت زخم(05/0p<)، برون ده پایین(05/0p<)، نیاز به بالون پمپ داخل آئورت(05/0p<)، حوادث عروق مغزی بعد از عمل بای پس عروق کرونر (05/0p<)، در غیر دیابتی با سطح HbÂ1c بالا بیشتر از بیماران غیر دیابتی بود. طول مدت بستری در بیمارستان در گروه های مختلف تفاوتی نشان نداد(05/0p>).
  استنتاج
  به نظر می رسد در بیمارانی که قندخون آن ها به طور نامناسب کنترل شده بود و یا HbÂ1c پلاسمای بالاتری داشتند عوارض بعد از عمل بای پس عروق کرونر بیشتر مشاهده گردید.
  کلیدواژگان: هموگلوبین Â1Ç، بای پس عروق کرونر، دیابت ملیتوس، عوارض بعد از عمل
 • صغری خانی، کبرا عابدیان، زهره شاه حسینی، محمدرضا مهدوی صفحه 22
  سابقه و هدف
  زایمان زودرس در 10 درصد کل زایمان ها رخ داده، مهمترین علت مرگ نوزادان است. روش های مختلفی جهت شناسایی زود هنگام زایمان زودرس مورد استفاده قرار می گیرد که استریول بزاق یکی از این روش ها است و در حال حاضر در مرحله تحقیقاتی قرار دارد. این پژوهش به منظور تعیین رابطه زایمان زودرس با سطح استریول بزاق انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به روش مورد- شاهدی آشیان کرده بر روی 466 خانم باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر ساری درسال1386 تا 1388انجام شد. دربین هفته های 25 تا 34 بارداری از استریول بزاق یک نمونه تهیه و فریز شد. پس از پایان نمونه گیری و پیگیری خانم ها تا هنگام زایمان، زنانی که زایمان زودرس داشتند (58 نفر) درگروه مقایسه و از میان بقیه آنان، افراد مشابه با آنان از نظر میانگین سنی، میزان تحصیلات و اندکس توده بدن (BMÏ) به تعداد مساوی با گروه مقایسه انتخاب و به عنوان گروه کنترل در نظرگرفته شدند. سپس نمونه های بزاق ذوب و استریول اندازه گیری شد.
  یافته ها
  بین دو گروه از نظر سن، تعداد حاملگی، میزان تحصیلات و شاخص توده بدن تفاوت معنی داری وجود نداشت. دو گروه از نظر سن حاملگی به هنگام نمونه گیری (05/0p<) و فاصله زمانی بین اخذ نمونه بزاق تا زایمان (05/0p<)، میزان افزایش وزن در طی بارداری (05/0p<)، وزن هنگام تولد نوزاد (05/0p<) و وضعیت اشتغال (05/0p<) تفاوت معنی داری داشتند. Ôdds Ratio نشان داد بین سطح استریول بزاق و رخ دادن زایمان پره ترم رابطه وجود دارد]9/13-51/2 =ÇÏ95% و 91/5=ÔR [.
  استنتاج
  با توجه به قدرت پیش گویی کنندگی منفی بالای استریول می توان گفت از استریول بزاق فقط برای شناسایی زنانی که دچار زایمان زودرس نمی شوند، استفاده و از مداخلات غیر ضروری اجتناب کرد. مطالعات بیشتر برای تعیین نقش استریول بزاق جهت پیشگیری زایمان زودرس ضروری است
  کلیدواژگان: زایمان زودرس، ارزش پیشگویی کنندگی، استریول بزاق
 • حسین فرسویان، مسعود شایسته آذر، پویا طیبی صفحه 31
  سابقه و هدف
  مطالعه حاضر به منظور بررسی فاکتورهای مؤثر در پیش بینی وقوع ناتوانی و قطع اندام ناشی از صدمات شریان پوپلیته آل که به میزان زیادی منجر به قطع عضو صدمه دیده می شود طراحی گردید.
  مواد و روش ها
  این مطالعه در فاصله سال های 1383 تا 1388 بر روی مصدومین دارای جراحت شریان پوپلیته آل مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی ساری انجام شد. مشخصات دموگرافیک مصدومین، مکانیسم آسیب، معاینات عروقی، مدت زمان ایسکمی، روش ترمیم شریان و ورید، فاشیوتومی، میزان قطع اندام و درجه ناتوانی (Functional independent measure: FÏM) ثبت شدند. شدت صدمه وارده به اندام تحتانی از طریق MËSS (Mangled extremity severity score) مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس آنالیز آماری با آزمون های کای-دو، تی تست و ضریب همبستگی پیرسون انجام شد و p کمتر از 05/0 بعنوان سطح معنی داری تلقی گردید.
  یافته ها
  از 50 بیمار مورد بررسی، 98 درصد مرد بودند. در کل 17 مورد قطع اندام در طول این سال ها اتفاق افتاد (34 درصد). متوسط مدت زمان بستری بیمارانی که اندامشان قطع شده بود 28/11 ± 83/15 روز و در مصدومینی که اندامشان حفظ شده بود 80/21 ± 95/30 روز بود(05/0p<). میانگین MËSS در بیماران با قطع اندام 64/1 ± 94/6 و دربیماران متحمل آسیب شریان پوپلیته آل با حفظ اندام 56/1 ± 15/5 بود (05/0p<). بررسی آماری وجود همبستگی بین آسیب عصبی و آمپوتاسیون را نشان داد(05/0(p<.
  استنتاج
  MËSS و که جهت سنجش شدت صدمه وارده به اندام ها بکار می روند به خوبی توانایی پیش بینی وقوع قطع اندام و ناتوانی را در مصدومین عروقی دارند.
  کلیدواژگان: صدمه شریان پوپلیته آل، ترومای غیرنافذ، ناتوانی، پیش آگهی
 • اکبر هدایتی زاده عمران، سید حمزه حسینی، ابراهیم صالحی فر، جواد موسی نژاد صفحه 40
  سابقه و هدف
  معمولا بیماران سرطانی به دردهای شدید مبتلا بوده و سبک زندگی مختل شده ای دارند و بنظر می رسد که استفاده از مسکن های مناسب بهترین انتخاب برای این افراد باشد. در این مطالعه میزان شیوع سوءمصرف و وابستگی به مواد در بیماران سرطانی مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد و روش ها
  در این بررسی کلیه بیماران سرطانی استان مازندران که جهت دریافت اپیوم با معرفی نامه پزشک معالج به دانشگاه علوم پزشکی مازندران مراجعه می کردند، مورد ارزیابی قرار گرفتند.اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسش نامه دموگرافیک و مصاحبه بالینی ساختار یافته برای اختلال های محور Ï در DSM ÏV جهت بررسی سو مصرف و وابستگی به مواد که روایی و پایایی آن قابل قبول بود جمع آوری گردید.
  یافته ها
  از مجموع 238 بیمار سرطانی مورد مطالعه، تعداد 3/11 درصد سوء مصرف مواد و 1/10 درصد وابستگی به مواد داشتند. رابطه معنی دار آماری بین سن و طول بیماری با میزان شیوع سوءمصرف و وابستگی به مواد در بیماران سرطانی مشاهده گردید (05/0p< در هر دو مورد). بیشترین مواد تجویز شده و مورد سوءمصرف متادون بوده و بیشترین وابستگی به اپیوم وجود داشته است.
  استنتاج
  نتایح نشان می دهد که سوء مصرف و وابستگی به مواد در بیماران سرطانی مورد مطالعه بطو قابل توجهی بالا می باشد. همچنین علاوه بر وابستگی شیمیائی، به نظر می رسد که میزان اپیوم تجویزی توسط پزشکان موجب تسکین کافی درد در بیماران نشده است و آنان را به سمت مصرف سایر مواد سوق داده است.
  کلیدواژگان: سوء مصرف مواد، وابستگی مواد، سرطان، درد
 • مهرداد کاشی فرد، دردی قوجق صفحه 49
  سابقه و هدف
  از آنجایی که بافت سالم معده نسبت به ساکارز تقریبا نفوذ ناپذیر است. اندازه گیری مقدار ساکارز می تواند به عنوان مارکر آسیب معده مورد استفاده قرار گیرد. هدف این مطالعه تعیین مقدار ساکارز پلاسما و ادرار مبتلایان به زخم های خوش خیم معده در مقایسه با گروه کنترل بود.
  مواد و روش ها
  این مطالعه مقطعی بر روی 30 بیمار مبتلا به زخم خوش خیم معده (بر اساس آندوسکوپی و گزارش پاتولوژی) و30 فرد غیر مبتلا بعنوان گروه کنترل انجام شد. اندازه گیری ساکارز پلاسما و ترشح ادراری آن بطور غیرمستقیم از طریق هیدرولیز اسیدی با استفاده از اسپکتروفتومتر در nm 510 انجام شد. اطلاعات توسط نرم افزار آماری SPSS و آزمون های آماری Student t-test و Fisher''s exact مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و 05/0p< بعنوان سطح معنی داری در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میانگین ساکارز پلاسما و ادرار بیماران به ترتیب 85/1±17/22 و 5/2±51/4 در مقابل مقادیر متوسط ساکارز پلاسما و ادرار گروه کنترل به ترتیب 31/2±62/6 و 63/0±83/2 بود که در هر دو مورد اختلاف گروه بیمار و کنترل از نظر آماری معنی دار (05/0p< برای هر دو مقدار) بود.
  استنتاج
  بررسی مقدار ساکارز به عنوان روش غیرتهاجمی جهت تشخیص بیماران مبتلا به زخم های خوش خیم معده مفید بوده و می تواند در تشخیص زخم های خوش خیم معده کمک کننده باشد.
  کلیدواژگان: ساکارز، آسیب معده، نفوذپذیری
 • ماندانا زعفری، فرشته بهمنش، مریم توفیقی، علیه عباسی آتوسا کیالاشکی، آذر آقامحمدی، کریم الله حاجیان، مجید شربتداران صفحه 63
  سابقه و هدف
  باتوجه به اهمیت سرطان دهانه رحم درخانم ها و تشخیص زودرس آن و همچنین موارد بالای منفی کاذب پاپ اسمیر معمولی درغربالگری این بیماری، در سالیان اخیر مطالعات فراوانی جهت یافتن تست مناسب تر انجام شده است. تست های سیتولوژی بر پایه مایع ازجمله روش لایه نازک برپایع مایع بیشترین پتانسیل را درکاهش موارد منفی و بهبودکیفیت نمونه داشته اند. هدف از مطالعه حاضر، مقایسه اسمیر پاپانیکولائو لایه نازک بر پایه مایع با پاپ اسمیر معمولی از نظر کفایت نمونه بود.
  مواد و روش ها
  در این بررسی آینده نگر، نتایج 120 اسمیرلایه نازک با نتایج 120 اسمیر پاپ معمول از نظر کفایت نمونه مقایسه شدند. اسمیر پاپ معمولی با اسپاچولا و پنبه سواپ تهیه شد. برای نمونه گیری با روش نازک از برس سرویکال استفاده شد و نمونه با دستگاه سایتوتک تهیه گردید. اسمیرها بر طبق سیستم بتسدا تفسیر شدند.
  یافته ها
  تعداد موارد رضایت بخش اما محدود با روش لایه نازک و با روش پاپ اسمیر معمولی بترتیب 9/11 درصد و 2/39 درصد بود. تعداد موارد غیر رضایت بخش با روش لایه نازک 2/4 درصد در مقایسه با اسمیر معمول 2/9 درصد بود. کاهش موارد غیر رضایت بخش و رضایت بخش اما محدود با روش لایه نازک و متعاقب آن افزایش اسمیرهای رضایت بخش، از لحاظ آماری معنی دار بوده است (05/0p<). کاهش موارد غیر رضایت بخش در روش لایه نازک (05/0p>) معنی دار نبوده ولی کاهش موارد رضایت بخش اما محدود (05/0p<) و افزایش اسمیرهای رضایت بخش (05/0p<) براساس آزمون های آماری معنی دار بود.
  استنتاج
  نتایج نشان می دهد که روش لایه نازک بر پایه مایع ممکن است کیفیت نمونه را بهبود بخشیده و منجر به کاهش موارد غیر رضایت بخش و رضایت بخش اما محدود شد.
  کلیدواژگان: پاپ اسمیر، اسمیر لایه نازک، اسمیر دهانه رحم
 • طاهره نصرآبادی، نفیسه گودرزی زاده، علیرضا شهرجردی، احمد همتا صفحه 72
  سابقه و هدف
  بیماری قلبی- عروقی و در راس آنها بیماری های ایسکمیک قلبی به یکی از جدیدترین مشکلات مرتبط با سلامتی جهان در سال های پایانی قرن بیستم و سال های آغازین قرن بیست و یکم تبدیل شده است. تحقیقات جدید به روشنی اهمیت تغییر شیوه زندگی را شرح داده اند. پیشگیری ثانویه و بازتوانی بیماران قلبی به عنوان مجموعه فعالیت هایی است که علت اصلی بیماری همراه با دست یافتن به بهترین شرایط جسمی، روحی واجتماعی را تحت تاثیر قرار می دهد.
  مواد و روش ها
  مطالعه حاضر یک کارآزمایی بالینی است که از مرداد 1385 لغایت بهمن1386 در بخش مراقبت های ویژه قلبی و بخش قلب و عروق بیمارستان های امام علی(ع)، خاتم الانبیاء و تامین اجتماعی شهر زاهدان بر روی 180 بیمار با تشخیص بیماری ایسکمیک قلبی انجام شده است. نمونه ها به روش تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه مداخله و کنترل، هر کدام 90 نفر قرار گرفتند. جهت جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه استاندارد رز استفاده گردیده است.
  یافته ها
  نتایج بیانگر تاثیر آموزش بر تعدیل سبک زندگی بیماران مبتلا به بیماری های ایسکمیک قلبی می باشد. یافته های آماری نمایانگر آن است که مجموع آگاهی بیماران در زمینه بیماری قلبی، وضعیت کلی سبک زندگی، نمایه توده بدنی، وضعیت کلسترول خون، تری گلیسیرید خون، قندخون و فشارخون افراد گروه مورد پس از انجام مداخله آموزشی افزایش یافته و آگاهی آن ها مطلوب تر شده است. آزمون تحلیل کو واریانس نشان داد که تفاوت معنی داری بین میانگین نمره مجموع آگاهی بیماران برای تعدیل سبک زندگی در دو گروه مورد و کنترل پس از انجام آموزش وجود دارد(05/0p<).
  استنتاج
  براساس یافته های پژوهش، آموزش دربیماران مبتلا به بیماری های ایسکمیک قلبی جهت تعدیل سبک زندگی موثر بوده است. لذا پیشنهاد می گردد که آموزش به بیمار در مراکز درمانی و آموزشی به صورت یک برنامه جدی پیگیری شود.
  کلیدواژگان: آموزش، سبک زندگی، بیماری های ایسکمیک قلبی
 • هستی دارایی، محمد منشوری، احمدرضا یزدانبخش صفحه 81
  سابقه و هدف
  فنل یکی از آلاینده های آلی موجود در پساب صنایع بوده و به شدت برای انسان و محیط زیست سمی می باشد. هدف از این مطالعه کاربرد خاکستر پر شترمرغ بعنوان جاذب طبیعی برای حذف فنل از محلول های آبی بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه از خاکستر پر شترمرغ بعنوان یک جاذب جدید برای حذف فنل در مقادیر گوناگون (2/0، 3/0، 5/0، 7/0، 1، 5/1، 2 و 3 گرم) استفاده شد. تغییرات اثر زمان، pH، مقدارجاذب، دما و غلظت اولیه فنل بررسی گردید. سپس داده های جذب توسط ایزوترم های جذب فروندلیش و لانگمیر شرح داده شدند و از نرم افزار Ëxcel برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان می دهد که با افزایش مقدار ماده جاذب از g 2/0 تا g 2 میزان جذب افزایش می یابد. جذب فنل با افزایش مقدار pH محلول کاهش می یابد. همچنین مشاهده شد که افزایش زمان تماس تاثیر ویژه ای (77 درصد) در میزان جذب از محلول دارد.
  استنتاج
  بطور کلی، این جاذب مورد مطالعه بصورت موفق آمیزی برای تصفیه نمونه های آبی صنعتی و محلول های آبی می تواند بکار رود.
  کلیدواژگان: خاکستر پرشترمرغ، فنل، پساب صنعتی
|
 • Jamshid Yazdani Charati, Soudabeh Zare, Elaheh Ghorbanpour, Bijan Shabankhani Page 2
  Background and purpose Stomach cancer is the 2nd cause of mortality in the world and one of the most important causes of mortality in Mazandaran Province. Therefore, this study was designed to explain geographical and demographic patterns of mortality caused by stomach cancer in Mazandaran province and to identify the high-risk areas.
  Materials And Methods
  Â descriptive study was conducted between the years 2001 and 2005. Through this study, 1663 deaths from stomach cancer were registered in Mazandaran Health Çenters. Demographic and geographical data including age, gender and residential location of the Patients’ were collected and analyzed using descriptive methods and Poisson regression, using WÏN BÜGS statistical package.
  Results
  Ôf the 1663 registered deaths, 1210 cases (72.8%) were males and 453 (27.8%) were females. Descriptive statistics demonstrated that the mean age for males was 66 years and for females was 69.9 years. Ünivariate analysis indicated that the incidence of stomach cancer is higher in rural areas compared with urban areas (P<0.05).Çonclusion: The results demonstrated that the mortality rate due to stomach cancer is higher in individuals with more that 50 years of age. Ït can also be said that the mortality rate in males is twice as much as in females and more common in rural areas compared with urban areas.
 • Zahra Kashi, Ozra Akha, Maryam Boroumand, Adeleh Bahar, Maryam Mobini Page 9
  Background and
  Purpose
  Based on the high prevalence of diabetes mellitus and hypothyroidism and different disorders from their coincidence, the present study was designed to determine the correlation between type 2 diabetes mellitus and hypothyroidism.
  Materials And Methods
  Ïn this case-control study, 103 type 2 diabetic patients were compared with 103 healthy subjects. Âge, gender and family history of thyroid disease were matched between the two groups. For all patients, anti-thyroid peroxidase antibody (Ânti-TPÔ), FBS, Triglyceride, Çholesterol, HDL and LDL were measured. Descriptive analysis, T-test and X2 were used for data analysis.
  Results
  Ïn each group, 14 (%13.59) cases were men and 89 (%86.4) cases were women. The prevalence of hypothyroidism in the case group and the control group were %17.5 and %26.2, respectively, which was not statistically significant (P>0.05). Twenty eight percent of hypothyroid patients in diabetic group and 55% in the control group had autoimmune hypothyroidism (P<0.05).Çonclusion: The results of this study showed that the prevalence of hypothyroidism in type 2 diabetic patients is as high as normal population. Because of the interaction between diabetic mellitus and hypothyroidism, screening of hypothyroidism and suitable treatment in diabetic patients is recommended.
 • Shervin Ziabakhsh Tabary, Maliheh Bani Hassan Page 16
  Background and
  Purpose
  Diabetes mellitus is associated with coronary artery disease, and diabetic patients are frequently referred for Çoronary Ârtery Bypass Grafting (ÇÂBG). Plasma Haemoglobin Â1c (HbÂ1c) shows mean blood glucose over a 3 months period. This study aimed to determine whether elevated plasma HbÂ1c levels were associated with increased postoperative morbidity and mortality in patients undergoing ÇÂBG.
  Materials And Methods
  Plasma HbÂ1c was measured prospectively in 135 consecutive patients undergoing emergency and elective ÇÂBG in the two cardiac surgery departments of Mazandaran Heart Çenter and Shafa Hospital in Sari, Ïran from 11 Âpril 2009 to 11 September 2009. Âll patients were under observation for 6 months after operation to assess the postoperative morbidity and mortality.
  Results
  Ôf 135 studied patients (81 males and 56 females) who were admitted for emergency and elective ÇÂBG, 88 subjects (65.1%) were non-diabetic and 47 (34.9%) were diabetic patients. The mean age was 52 years ranged from 33 to 78 years. Suboptimal HbÂ1c levels were found in 48 (54.5%) patients without diabetes and in 24 (51%) patients with diabetes. Wound infection, low cardiac output state, need for Ïntra Âortic Balloon Pump, long hospital stay, and Çerebrovascular Âccident were more common after ÇÂBG in non-diagnosed (suboptimal HbÂ1c) patients. No significant difference was found in terms of length of hospital stay between the two groups. Çonclusion: Ït seems that the complications of ÇÂBG surgery is significantly higher in patients with high level of plasma HbÂ1c level and those patients whose blood sugar was controlled inappropriately.
 • Soghra Khani, Kobra Abedian, Zohreh Shahhoseini, Mohammadreza Mahdavi Page 22
  Background and
  Purpose
  Preterm birth accounts for 10 percent of total deliveries and is the most important cause of neonatal mortality. Levels of salivary estriol is, among others, an important indicator for early detection of preterm labor. This study carried out to determine the relationship between preterm delivery and estriol level in saliva.
  Materials And Methods
  This nested case-control study was conducted on 466 pregnant women referred to health centers in Sari from 2008 to 2010. Saliva was obtained and frozen from pregnant women during 25 to 34 weeks of gestation. Âfter sampling and follow up of women until childbirth, women with preterm delivery (58 cases) considered as case group. Âmong the rest of the subjects, 58 women were matched for mean age, educational level and body mass index (BMÏ) considered as control group. The saliva samples were melted and estriol level was measured.
  Results
  There was no significant difference between the two groups regarding age, parity, educational level and BMÏ. However there were significant differences between the two groups for gestational age at the time of sampling (P<0.05), the time interval between taking saliva samples and delivery (P<0.05), weight gain during pregnancy (P<0.05), birth weight, (P<0.05) and employment (P<0.05). Ôdds Ratio showed a relationship between salivary estriol levels and preterm delivery [ÔR = 5.91, ÇÏ 95% (2.51-13.9)].Çonclusion: Çonsidering the high negative predictive value, it can be concluded that salivary estriol level has the potential to be used to identify women who are not at risk of preterm delivery, and unnecessary interventions can be avoided. Further researches are necessary for determining the role of estriol in prediction of preterm delivery.
 • Hossein Farsavian, Masoud Shayesteh Azar, Pouya Tayebi Page 31
  Background and
  Purpose
  Lower limb trauma with popliteal artery injuries is associated with a high rate of amputation. This study was conducted to evaluate the predictive value for amputation and disability of popliteal artery injury.
  Materials And Methods
  Patients with popliteal artery injuries over a period of five years (2004-2009) were identified from Ïmam khomeini Teaching Hospital in Sari. Demographic data, mechanism of injury, vascular examination, ischemic period, methods of arterial repair, venous repair, fasciotomy, amputation rate and Functional Ïndependent Measure (FÏM) and locomotion score were studied. Severity of lower extremity injury was quantified using the Mangled Ëxtremity Severity Score (MËSS). Ïndependent T-test, X2 and Pearson Çorrelation Çoefficient were used for data analysis and P<0.05 was considered as significant level.
  Results
  Ôf 50 patients, 49 (98 %) were males. There were 17 amputations (34%). The mean length of hospital stay in amputated patients was 15.83 ± 11.28 and in limb salvaged patients was 30.95 ± 21.80 days. The average MËSS in amputated patients was 6.94 ± 1.64 versus 5.15 ± 1.56 in limb salvaged patients (P<0.05). There was also a significant correlation between nerve injury and rate of limb amputation (P<0.05).Çonclusion: Severity of limb injury, as measured by the MËSS and FÏM Locomotion Score, is highly predictive of amputation and disability.
 • Akbar Hedayatizadeh-Omran, Seyed Hamzeh Hosseini, Ebrahim Salehifar, Nadali Moosanejhad Page 40
  Background and
  Purpose
  Çancer patients are usually suffering from severe pain and disrupted life style and using a proper analgesic seems to be the best option. Pain management failure or improper dosages of analgesics may lead to drug abuse or substance dependency in cancer patients. The purpose of this study was to determine the prevalence of drug abuse and substance dependency among cancer patients.
  Materials And Methods
  Ïn this study, all cancer patients referred to Mazandaran Üniversity of Medical Sciences for opioid analgesics prescription were interviewed to evaluate the substance abuse and dependency. Â demographic questionnaire and a structured reliable and valid clinical interview for Âxis Ï disorder in DSM ÏV and SÇÏD Ï were used for data collection.
  Results
  Âmong 238 studied cancer patients, 27 patients (11.3%) had drug abuse and 24 patients (9.9%) had substance dependency. There was a significant correlation between age and duration of cancer with the prevalence of drug abuse and substance dependency (P<0.05 in both cases). The predominant opioid analgesic and substance prescribed and abused were methadone and opium.Çonclusion: The results of this study indicated that the drug abuse and dependency in studied cancer patients is considerably high. Ïn addition to chemical dependency, it seems that the prescribed analgesic dosages were not adequate to relive the pain which in turn leads to use another substance with stronger analgesic effects.
 • Mehrdad Kashifard, Dordi Ghojeg Page 49
  Background and
  Purpose
  Sucrose can be used as a marker for gastric ulcer as healthy gastric tissue is almost impermeable to sucrose. The aim of this study was to determine the plasma and urine sucrose level in patients with gastric ulcer compared with the control group.
  Materials And Methods
  Â cross-sectional study was performed on 30 patients with benign gastric ulcer (based on endoscopy and pathology reports) and 30 healthy subjects as the control group. Plasma and urinary sucrose levels were indirectly measured by acid hydrolyze method using a spectrophotometer at 510 nm. Data were analyzed with Fisher's exact and T-test using SPSS, and P<0.05 was considered as significant level.
  Results
  The mean plasma and urinary excretion of sucrose in patients were 22.17 ± 1.85 an. 51 ± 2.5, respectively, whereas in the control group, they were 6.62 ± 2.31 and 2.83 ± 0.63, respectively. These differences were statistically significant between the two groups (P<0.05 in all instances).Çonclusion: Determination of sucrose can be used as a non-invasive method in the diagnosis of benign gastric ulcer.
 • Shahla Yazdani, Maryam Javadian, Zinatossadat Bouzari, Sekineh Ghanbari Page 56
 • Mandana Zafari, Fereshteh Behmanesh, Maryam Tofighi, Ellieh Abasi, Atousa Kialashaki Azar Aghamohamadi, Karimollah Hajian, Majid Sharbatdaran Page 63
  Background and
  Purpose
  Because of the importance of early diagnosis of cervical cancer and high false negative results of conventional smear method, several studies have been performed to find a more appropriate test in recent years. Fluid-based methods especially thin prep are considered to have the highest potential to reduce the false negative results and to increase the adequacy of specimens. The purpose of this study was to compare the Papanicolaou fluid-based thin layer smear with conventional pap smear in term of adequacy of specimen.
  Materials And Methods
  Ïn this prospective study, the results of 120 thin layer smears were compared with 120 conventional pap smears. Çervix brush was used to prepare the samples of papanicolao and thin prep. The smears were interpreted using Bethesda system.
  Results
  The number of SBL (Satisfactory but limited) in thin layer method and conventional pap smear were 11.9% and 39.2%, respectively. The number of unsatisfactory was 4.2% in the thin layer method compared with 9.2% in the conventional method. The reduction of satisfactory in thin layer method was not statistically significant (P>0.05), but the reduction of SBL (P<0.05) and increasing of satisfactory in thin prep method was statistically significant (P<0.05).Çonclusion: The results demonstrated that fluid-based thin layer method may improve the adequacy of specimen and in turn lead to reduction of unsatisfactory and SBL cases.
 • Tahereh Nasrabadi, Nafiseh Goodarzi Zadeh, Alireza Shahrjerdi, Ahmad Hamta Page 72
  Background and
  Purpose
  Çardiovascular diseases and more importantly the ischemic heart diseases (ÏHD) have been the most serious health problems during the late 20th and early 21st centuries. The purpose of this study was to determine the effect of education on modifying the life style of patients with ÏHD in Ïmam Âli Hospital, Khatamolanbia Hospital and Tamin Ëjtemaie Hospital in Zanhedan city.
  Materials And Methods
  Â randomized controlled clinical trial was carried out on 180 patients with ÏHD recruited through simple random sampling method from the intensive care units of Ïmam Âli (ÂS), Khatamolanbia and Tamin Ëjtemaei hospitals in Zahedan city. Patients were assigned into an experimental group (n=90) and a control group (n=90). The standardized Rose questionnaire was used for data collection.
  Results
  The education was effective on modifying life style of the patients with ÏHD. Statistical analysis indicated that the knowledge of the patients about heart diseases, life style, body mass index, blood triglyceride level, blood cholesterol level, blood sugar level and blood pressure in the experimental group was increased after education. The mean knowledge score of patients about modifying life style significantly differed after education between the two groups (P<0.05).Çonclusion: Ëducation is an effective approach in modifying the life style of patients with ÏHD. Therefore, it is suggested that education should be considered as an important program in the treatment of patients with ÏDH.
 • Hasti Daraei, Mohammad Manshouri, Ahmad Reza Yazdanbakhsh Page 81
  Background and
  Purpose
  Phenol is an organic pollutant that is found in industrial effluents and is very toxic to human and the environment. The purpose of this study was to use the ostrich feathers ash as a natural absorbent to remove phenol from aqueous solution.
  Materials And Methods
  For this study, ostrich feather ash was used as a new adsorbent in removal of phenol at different doses (0.2, 0.3, 0.5, 0.7, 1, 1.5, 2 and 3 g). Çhanges following the effect of contact time, pH, adsorbent dose, temperature and initial phenol concentration have been recorded. Then, the adsorption data were described with Langmuir and Freundlich adsorption isotherms and Ëxcel software was used for data analysis.
  Results
  There is a dose-dependent relationship between phend adsorption by absorbent at doses ranging from 0.2-2 g. The adsorption of phenol decreases following an increase in the pH of the solution. Âlso, it is observed that the contact time significantly affects the rate of phenol adsorption (77%) from solution.Çonclusion: Generally, the studied adsorbent was applied successfully for treating industrial water samples and aqueous solution.